Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
CONTINGUTS: DIMENSIÓ COMUNICATIVAPARLAR I CONVERSAR: Producció de manera ordenada i coherent: diàleg, descripció, narraci...
ESCRIURE: Producció de textos escrits. Iniciació en l’expressió d’idees de forma sintètica. Aplicació procés reflexiu: ...
 Hàbit d’autocorrecció: acceptació de l’error. Ús del diccionari i del corrector al’ordinador. Reconeixement del valor s...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Llengua Cicle Mitjà

342 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Llengua Cicle Mitjà

  1. 1. CONTINGUTS: DIMENSIÓ COMUNICATIVAPARLAR I CONVERSAR: Producció de manera ordenada i coherent: diàleg, descripció, narració,exposició,argumentació, explicació de vivències personals, iniciació a l’exposició detemes Formulació de preguntes. Ús dels elements no lingüistics (gest, mirada, postura corporal) Producció de textos memoritzats (dites, rodolins, contes,...) Ús del vocabulari. Interès per expressar-se oralment:entonació, to de veu intensitat adequada alcontext.ESCOLTAR I COMPRENDRE: Comprensió dordres relacionades amb tasques daula i escolars. Comprensió de situacions daprenentatge. Comprensió dallò relacionat amb la vida quotidiana. Comprensió de diversos relats i diferenciació de la vida real i la sevarepresentació audiovisual. Comprensió de diferents textos orals (contes, narracions...). Audició reflexiva davant les intervencions dels altres, distingir entre ideesprincipals i secundàries Interès i respecte per les intervencions dels altres.LLEGIR I COMPRENDRE:LECTURA: Lectura silenciosa Lectura en veu alta (entonació, expressivitat...) Velocitat lectora: 90 paraules per minut.COMPRENSIÓ: Comprensió de les informacions escrites més habituals de classe. Comprensió de les informacions de la vida quotidiana. Comprensió de les informacions dels textos i imatges de les àrees curriculars. Ús d’estratègies abans, durant i després de la lectura: planificació, anticipaciópeltítol i imatges, idea principal, identificacio de mots, parts del text. Comprensió i selecció d’informacions. Respondre a preguntes a partir del text: obertes i tancades, inferides (deducció) isubjectives Curiositat per mirar, llegir contes, llibres de coneixements i qualsevol tipus detext. Veure els textos escrits com a font d’informació, aprenentatge, mitjà decomunicació i experiències.
  2. 2. ESCRIURE: Producció de textos escrits. Iniciació en l’expressió d’idees de forma sintètica. Aplicació procés reflexiu: pensar, escriure i revisar per millorar la coherència, lacohesió el lèxic i la puntuació. Ús de programes informàtics: presentació, escriptura d’un text i inserciód’imatges. Ús de pautes per organitzar el text amb coherència i cohesió, utilitzant elsconeixements lèxics i morfosintàctics de l’edat. Interès en l’aplicació de les pautes de presentació i polidesa: títol, subratllat,distribució. Interès i aplicació de les normes ortogràfiques treballades. Interès en l’aplicació de les pautes de presentació.CONEIXEMENTS DEL FUNCIONAMENT DE LA LLENGUA I DEL SEUAPRENENTATGE:ORTOGRAFIA: majúscules: nom propi, inici de text, després de punt i seguit i deprés de ? ! r / rr. r final: oficis -or / -er. acabament –nt. c / que / qui / qua / quo. s / ss / c / ç / sc. cl / cr. aprostrof: l’ / d’. mp / mb / mm. al / a l’ / del / de l’ / pel / per l’. per què / perquè. h / hi ha / i a. l·l w discriminació auditiva sons corresponents / ortografia:o j / go s / zo x / -ixo ll / i e (oberta i tancada) ortografia i segmentació paraules amb dígrafs: g / gu. segmentació de síl.labes amb diftongs: (gua/güe/güi/guo) (qua/qüe/qüi,quo). Memorització de mots amb dificultat ortogràfica d’ús habitual. Aplicació de signes de puntuació (punt final, coma, admiració, interrogació,dospunts i guió). Introducció a l’accentuació gràfica: reconeixement de síl.labes (àtones itòniques). Reconeixement paraules agudes, planes i esdrúixoles.
  3. 3.  Hàbit d’autocorrecció: acceptació de l’error. Ús del diccionari i del corrector al’ordinador. Reconeixement del valor social de l’ortografia per facilitar la comunicació ambels altres.GRAMÀTICA: Ús de la terminologia gramatical (nom, verb, masculí, femení, singular, plural,temps verbals: passat, present ,futur). Reconeixement en el text: determinants, noms (comuns i propis) adjectius iverbs. Diferenciar els temps verbals en els enunciats: passat, present i futur. L’infinitiu. Tipus de frases:interrogatives, exclamatives, enunciatives i imperatives. Concordança subjecte – predicat / determinant - nom – adjectiu. Reconeixements i ús de connectors: perquè / però / i. Adverbis acabats en –ment.LÈXIC: Iniciar-se en l’hàbit de consulta del diccionari: ordre alfabètic i definicions. Sinónims / antònims. Paraules compostes. Sufixes: augmentatius / diminutius / superlatius. Prefixes: re- Quantitatius: molts / alguns / ningú / tothom. Frases fetes. Camps semàntics. ComparacionsCONTINGUTS: DIMENSIÓ LITERÀRIA Lectura conjunta guiada per aprofundir el sentit del text. Ús de diferents estratègies lectores. Adquisició de l’hàbit de lectura: memorització de textos i poemes, cançons, ús dela biblioteca d’aula i d’escola, participació activitats literàries de l’escola... Comprensió dels elements fonamentals dun relat ( personatges, espais,accions). Lectura en veu alta ( pronunciació, to de veu, entonació,..) Escriptura de textos narratius i de caràcter poètic ( contes, poemes,endevinalles,...). Escriptura de jocs lingüístics amb paraules, sons i rimes ( embarbussaments,cal·ligrames, rodolins... Coneixement del funcionament de la biblioteca. Participació en converses, debats o presentacions de llibres al grup classe. Reconeixament de les dades bàsiques d’un llibre: autor, il·lustrador, cl·lecció,editorial.

×