Roser CanalsLL’’avaluaciavaluacióóen eldesenvolupamentde lescompetènciesbàsiquesEducació Primària
Roser CanalsParlem de...Parlem de...1. L’avaluació i el nou disseny curricular per competènciesQuè entenem per avaluar?El ...
Roser CanalsEntenem l’avaluació com l´emissió d’un judici sobre elsresultats d´una acció en base a uns objectius fixats. A...
Roser CanalsL’avaluació i el nou disseny curricularL’avaluació i el nou disseny curricularOrdre EDU/295/2008 de 13 de juny...
Roser CanalsFinalitatsFinalitats dede l’avaluaciól’avaluacióIdentificant les necessitats educatives de cada alumne(Av. ini...
Roser CanalsL’avaluació: un procés continuL’avaluació: un procés continuL’avaluació esdevé un procés, tot ique encara es c...
Roser CanalsLaLa funciófunció pedagògicapedagògica dede l’avaluaciól’avaluacióPer a l’alumnat és una eina per aprendre a t...
Roser CanalsAvaluació inicial. Per conèixer actituds, experiències personals, representacionsprèvies, maneres de raonar, c...
Roser CanalsAvaluació sumativa. Permet sistematitzar, estructurar i recapitular.També permet valorar els resultats obtingu...
Roser CanalsL’autoregulació de l’aprenentatgeL’autoregulació de l’aprenentatgeConsisteix a ensenyar als alumnes a detectar...
Roser CanalsSeqüencia del procés d’aprenentatgeNivellActual deCompetènciaAvaluacióinicialPla individualitzatAvaluaciófinal...
Roser CanalsArticle 5 Atenció a la diversitat5.1 Per respondre a les necessitats de tot lalumnat, inclòs el que manifesta ...
Roser CanalsL’avaluació i el nou disseny curricular: criteris d’avaluacióL’avaluació i el nou disseny curricular: criteris...
Roser CanalsCRITERIS GENERALSD’AVALUACIÓ/PROMOCIÓ(pas de curs, acreditació etapa, recuperacions)Referents: comp. bàsiques ...
Roser CanalsCriteris d’avaluacióCriteris d’avaluacióAVALUAR COMPETÈNCIES consisteix a comprovar la capacitat dereorganitza...
Roser CanalsC. Comun. ling.C. Comun. ling.C. Interac.món físicC. Interac.món físicC. Interac.món físicC. Comun. ling.C. Ap...
Roser CanalsINDICADORS CRITERIS AVALUACIÓ E.F. 5èExpressa ritmes a través del movimentCrea ritmes, coreografies senzillesE...
Roser CanalsXXXXXXXXXXXXXXXXMatemàt …XXXXXXXX-Exercir drets i deures democràticament-Anàlisi i interpretació de fets socia...
Roser Canals2. LES ACTIVITATS2. LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓD’AVALUACIÓLes activitats d’avaluació tenen com a referent els c...
Roser CanalsCRITERIS/ACTIVITATS D’AVALUACIÓDisseny d’un tríptic informatiuadreçat a la comunitateducativa sobre l’ús efici...
Roser CanalsContingut del currículum:“Caracterització de la funció de reproducció a partir de l’observaciód’animals i plan...
Roser CanalsUnUn exempleexemple a partira partir d’unad’una pregunta PISApregunta PISAEls astrònoms prediuen que, vistdes ...
Roser Canals4t E. PrimàriaObserva aquestdibuix i a continuacióescriu un text queexpliqui el procés quees representa enl’es...
Roser CanalsActivitats d’avaluació1. Descriu oralment el procés que es representa en l’esquema2. Completa les preguntes qu...
Roser CanalsPer pensar-Per pensar-hihi......Les activitats proposades són coherents amb els criteris d’avaluació dereferèn...
Roser Canals3. TÈCNIQUES I INSTRUMENTS3. TÈCNIQUES I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓD’AVALUACIÓLes tècniques i instruments d’avalu...
Roser CanalsKPSI justificatBase d’orientacióKPSI inicialCarpeta d’aprenentatge (portfoli)Valoració del procés deltreball c...
Roser CanalsFormulariFormulari KPSI (KPSI (KnowledgeKnowledge andand PriorPrior StudyStudy InventoryInventory,, YoungYoung...
Roser CanalsQ SORTQ SORTEs dona a l’alumne de forma individuals les proposicions, ítems, reflexions,... quel’alumne ha d’a...
Roser CanalsQ SORT (Q SORT (ProposicionsProposicions perper avaluar laavaluar la comprensiócomprensió lectora )lectora )To...
Roser CanalsBase d’orientacióBase d’orientacióEstableix el procediment a seguir per assolir un objectiu a través d’unaacti...
Roser CanalsBase d’orientació per redactar un text interpretatiu sobreBase d’orientació per redactar un text interpretatiu...
Roser CanalsNo Es podriacompletar- Quines propostes faria per resoldre elproblema?- Amb quin objectiu?4. CONCLUSIÓ- Quin é...
Roser CanalsEl diari de classeEl diari de classeL’alumne en acabar la classe fa les anotacions en lallibreta/diari i anota...
Roser CanalsSempre escolto ambatenció els que diuen elsmeus companys, i ajudo aProcuro escoltar ambatenció el que diuen el...
Roser CanalsLa carpeta d’aprenentatge oLa carpeta d’aprenentatge o portfoliportfolihttphttp://://www.xtec.catwww.xtec.cat/...
Roser CanalsGuiGuióó per a construir LA CARPETA Dper a construir LA CARPETA D’’APRENENTATGE CCSS 1ESOAPRENENTATGE CCSS 1ES...
Roser CanalsBIBLIOGRAFIABIBLIOGRAFIAAlonso, Mercè. (1996). Avaluar, més que posarnotes. Ed. Claret.Casellas, E.; Jorba, J....
Roser CanalsDigues com avalues i et diré com ensenyes !Digues com avalues i et diré com ensenyes !Perquè l’avaluació sigui...
Roser CanalsOrdre EDU/296/2008L’avaluació dels aprenentatgesa l’educació primàriaAspectes més rellevantsde l’articulat més...
Roser CanalsArticle 4 Comissió davaluació4.1 ...La comissió davaluació, composta per lequip docent de cicle,està presidida...
Roser CanalsArticle 5 Atenció a la diversitat5.1 Per respondre a les necessitats de tot lalumnat, inclòs el que manifesta ...
Roser CanalsEl responsable delaborar aquest pla serà el tutor o la tutora de lalumne/a... ...El plalha daprovar el directo...
Roser CanalsArticle 6 Avaluació final de cicle o detapa6.3 Es passa de cicle o detapa quan sha assolit el desenvolupament ...
Roser CanalsArticle 7 Participació de les famílies7.2 ...Sha de garantir, com a mínim, una entrevista individual a linici ...
Roser CanalsArticle 9 Actes davaluació de final de cicle9.1.. . També hi ha de constar si lalumne/a ha seguit un pla indiv...
Roser CanalsArticle 12 Informe individualitzat12.1 Linforme individualitzat de final detapa lha delaborar el tutor o la tu...
Roser CanalsDOCUMENTS DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIADOCUMENT CONTÉ ADREÇAT A ACTUALITZACIÓ/DESTINATARIRecull...
Roser CanalsArticle 16 Coordinació entre els centres deducació primària i elsdeducació secundària16.1 En la programació da...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Avaluacio per competencies primaria

1.311 visualizaciones

Publicado el

Avaluació competències ed. primaria

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

Avaluacio per competencies primaria

 1. 1. Roser CanalsLL’’avaluaciavaluacióóen eldesenvolupamentde lescompetènciesbàsiquesEducació Primària
 2. 2. Roser CanalsParlem de...Parlem de...1. L’avaluació i el nou disseny curricular per competènciesQuè entenem per avaluar?El procés d’avaluació: finalitats i funcions del’avaluacióCriteris generals de l’Ordre d’avaluació2. Les activitats d’avaluació3. Els instruments d’avaluació
 3. 3. Roser CanalsEntenem l’avaluació com l´emissió d’un judici sobre elsresultats d´una acció en base a uns objectius fixats. Aquestjudici de valors pretén revisar fins a quin punt s´han acomplertels objectius previstos i reajustar-los per millorar l´acció, enaquest cas, ensenyar i aprendre. És, per tant, un procés deretroalimentació orientat a millorar el procés d´ensenyamentaprenentatge.Què entenem per avaluar: compartim significats...“L’avaluació dels aprenentatges presenta bàsicament dues funcions: una decaràcter social de selecció i classificació, però també d´orientació del’alumnat. Una altra de caràcter pedagògic, de regulació del procésd´ensenyament aprenentatge, és a dir, de reconeixement dels canvisque s´han d´anar introduint en aquest procés per tal que cadascun delsalumnes aprengui d´una forma significativa”J. Jorba i E. Casellas (1996)
 4. 4. Roser CanalsL’avaluació i el nou disseny curricularL’avaluació i el nou disseny curricularOrdre EDU/295/2008 de 13 de juny, per la qual es determinen elprocediment i els documents i requisits formals del procésd’avaluació a l’educació primàriaPRINCIPIS. L’avaluació dels processos d’aprenentatge serà:Contínua i global: amb l´observació sistemàtica de l’adquisició decontingutsIntegradora: de les valoracions de totes les àreesGlobalitzada: del procés d’aprenentatge al llarg de l’etapa icentrada en el desenvolupament i la consolidació de lescompetències bàsiques
 5. 5. Roser CanalsFinalitatsFinalitats dede l’avaluaciól’avaluacióIdentificant les necessitats educatives de cada alumne(Av. inicial)Informant sobre els processos d’E/A(Av. contínua i formativa)Comprovant els progressos de l’alumnat(Av. contínua i sumativa)Orientant el professorat perquè ajusti la seva tascadocent al progrés dels alumnes i les alumnesCOMS’AVALUAde formacontínua,global,integradoraQUÈ S’AVALUA:competènciesbàsiquesiobjectius àrees-QUÈ s’aprèn-COM s’aprènmitjançant criterisd’avaluació
 6. 6. Roser CanalsL’avaluació: un procés continuL’avaluació: un procés continuL’avaluació esdevé un procés, tot ique encara es confon avaluaciócontínua amb “contínua avaluació”(avaluar = exàmens).És tant important o més, avaluar elprocés que l’alumnat ha seguit per aaprendre com els continguts apresos(resultats).La seva gestió ha de ser compartida perl’alumnat i pel professorat.
 7. 7. Roser CanalsLaLa funciófunció pedagògicapedagògica dede l’avaluaciól’avaluacióPer a l’alumnat és una eina per aprendre a través delsencerts, errors i oblitsPer al professorat permet identificar les dificultats iprogressos de l’alumnat per adaptar la seqüència didàctica ales seves necessitatsQuan el procésd’avaluació té una funciópedagògica l’avaluaciósumativa es tradueix enbons resultatsAutoavaluem elnostre treball i el delsnostres companys
 8. 8. Roser CanalsAvaluació inicial. Per conèixer actituds, experiències personals, representacionsprèvies, maneres de raonar, coneixements assimilats... Permet valorar la situació decada estudiant i del grup abans d’iniciar el procés d’E-A. Professorat i alumnatprenen consciència dels punts de partida i així es pot adaptar el procés a lesnecessitats detectades. També permet que els estudiants es representin elsobjectius i continguts.FUNCIÓ DIAGNÒSTICAAvaluació formativa. Permet al professorat fer el seguiment del procés d’ E-A:l’adequació, l’organització dels temps i de les tasques, la capacitat de veure i ferveure les dificultats, de fer front als obstacles per adaptar la seqüència didàctica a lesnecessitats d’aprenentatge de lalumnat.Avaluació formadora. Els estudiants aprenen a detectar possibles dificultats per fer-hi front (aprendre de l’error). Cal assegurar que sapropiïn dels objectiusd’aprenentatge i dels criteris d’avaluació i aprenguin a anticipar i planificar lesoperacions necessàries per a resoldre una tasca.FUNCIÓ REGULADORAFuncionsFuncions dede l’avaluaciól’avaluació (I)(I)
 9. 9. Roser CanalsAvaluació sumativa. Permet sistematitzar, estructurar i recapitular.També permet valorar els resultats obtinguts al final del procésd’ensenyament/aprenentatge i valorar les diferències entre el punt departida i el final.El professorat pot determinar aquells aspectes de la seqüènciad’ensenyament que caldrà modificar (metaavaluació).Té una funció qualificadora que informa dels resultats alhora que pottenir una funció certificadora al final de l´etapa.FUNCIÓ QUALIFICADORA/CERTIFICADORAFuncionsFuncions dede l’avaluaciól’avaluació (II)(II)
 10. 10. Roser CanalsL’autoregulació de l’aprenentatgeL’autoregulació de l’aprenentatgeConsisteix a ensenyar als alumnes a detectar iregular ells mateixos les seves dificultats i trobar odemanar els ajuts necessaris per superar-les.La capacitat d’autoregular-se en un procésd’aprenentatge passa per:• Conèixer quins són els objectiusd’aprenentatge• Representar-se les operacions necessàriesper realitzar una activitat• Compartir quins són els criteris d’avaluacióL’avaluació ha de donar lloc a un procés de comunicació al’aula perquè els estudiants verbalitzin, comparteixin i s’apropiïnels objectius, els procediments i els criteris d’avaluació.
 11. 11. Roser CanalsSeqüencia del procés d’aprenentatgeNivellActual deCompetènciaAvaluacióinicialPla individualitzatAvaluaciófinalAvaluacióformativaL’aprenentatge competencial:L’aprenentatge competencial:el bàsic per a tots i el màxim per a cadascúel bàsic per a tots i el màxim per a cadascú
 12. 12. Roser CanalsArticle 5 Atenció a la diversitat5.1 Per respondre a les necessitats de tot lalumnat, inclòs el que manifesta mésdificultats per aprendre i també el que està especialment dotat intel·lectualment, calestablir en la programació prevista a laula les adaptacions necessàries dacord ambels aspectes següents:a) ...adequació dels objectius de la programació...b) Preveure diverses activitats amb diferent grau de complexitat...c) Preparar noves activitats que permetin aquest alumnat aprendre i participarplenament a laula...d) Avaluar prenent com a referent les opcions recollides específicament en lesprogramacions.5.2 ...cal elaborar un pla individualitzat que reculli el conjunt dajudes, suports iadaptacions que pugui necessitar en els diferents moments i contextos escolars.Aquest pla pot comportar que algunes àrees o part de les àrees no simparteixin. Lacomissió datenció a la diversitat ha de promoure aquest pla...
 13. 13. Roser CanalsL’avaluació i el nou disseny curricular: criteris d’avaluacióL’avaluació i el nou disseny curricular: criteris d’avaluacióEl projecte educatiu del centre desenvolupa i concreta el currículum, els criterismetodològics, organitzatius i d’avaluació per a tota l’etapa i fixa les mesures necessàries peratendre la diversitat de l’alumnat. (article 2.1 Ordre d’avaluació)Els criteris d’avaluació establerts en el projecte educatiu han de ser públics. (Art. 5 Ordred’avaluació).Els referents per a l’avaluació són l’assoliment de les competències bàsiques i els criterisd’avaluació de les àrees. (article 2.4 Ordre d’avaluació). L’avaluació també ha de constatarl’assoliment dels resultats de l’aprenentatge. (art. 2.3 Ordre d’avaluació)Cadascuna de les àrees contribueix al desenvolupament de diferents competències i, a lavegada, cada una de les competències bàsiques sassolirà com a conseqüència del treball endistintes àrees. (Annex I Competències Bàsiques. Decret 142/2007 d’ordenació dels ensenyaments del’educació primària)A partir dels criteris d’avaluació de les àrees es comprovarà l’assolimentde les competències bàsiques i l’aprenentatge dels continguts
 14. 14. Roser CanalsCRITERIS GENERALSD’AVALUACIÓ/PROMOCIÓ(pas de curs, acreditació etapa, recuperacions)Referents: comp. bàsiques i objectius etapaCRITERIS AVALUACIO ÀREA/CICLEReferents: contribució de l´àrea a les CB i objectius del´àreaCRITERIS AVALUACIÓ UNITAT DIDÀCTICAReferents: objectius didàctics i les activitats d’E/A id’avaluació
 15. 15. Roser CanalsCriteris d’avaluacióCriteris d’avaluacióAVALUAR COMPETÈNCIES consisteix a comprovar la capacitat dereorganitzar allò après, per transferir-ho a noves situacions i contextos.Avaluar el grau d’adquisició i desenvolupament de competències éscomplex. Ser competent no és només ser hàbil en l’execució de tasqueso activitats concretes, sinó ser capaç d’afrontar, a partir de les habilitatsadquirides, noves tasques que impliquin anar més enllà del que s’haaprès.Per fer-ho operatiu, és important establir criteris d´avaluació coherentsamb la definició d´objectius, continguts i activitats que tenen com areferent el desenvolupament de les competències bàsiques.Els criteris d’avaluació són referents per a dissenyar els instruments iactivitats d’avaluació.
 16. 16. Roser CanalsC. Comun. ling.C. Comun. ling.C. Interac.món físicC. Interac.món físicC. Interac.món físicC. Comun. ling.C. Aprendre a apC. Aprendre a apC. Autonom i inicC. Social i ciutad
 17. 17. Roser CanalsINDICADORS CRITERIS AVALUACIÓ E.F. 5èExpressa ritmes a través del movimentCrea ritmes, coreografies senzillesEs fa entendre (accions, sentiments) quanimita o representa personatgesActua sense inhibició fent expressió corporal(dansa)S’integra amb els companys en jocs dedramatització i accepta el seu paper tenint encompte els altresACTIVITATSD’AVALUACIÓINSTRUMENTSD’AVALUACIÓCRITERIS AVALUACIÓ PLA IND
 18. 18. Roser CanalsXXXXXXXXXXXXXXXXMatemàt …XXXXXXXX-Exercir drets i deures democràticament-Anàlisi i interpretació de fets socials-Resolució de conflictes i problemes socials-Desenvolupar habilitats socialsCompetènciasocial iciutadanaXXXX-Anàlisi i interpretació de fenòmens naturals-Plantejar hipòtesis-Interactuar amb l’espai i l´entornCompetènciaConeixementi interaccióamb el mónXXXXXXXXXXXX-Identificar i plantejar problemes-Autoavaluar-se i autoregular-se-Gestió i control dels propis processos d’aprenet-Plantejar-se preguntes-Aprendre amb els altresCompetènciad’aprendre aaprendreXXXX-Resolució de problemes-Realitzar càlculs i estimacions-Expressar i comunicar-se en llenguatge matem.-Raonament matemàticCompetènciamatemàticaXXXX-Recerca i selecció d’informació-Interpretació i Anàlisi crítica de la informació-Ús d’eines TICTractamentinformaciócomp. digitalXXXXXXX-Desenvolupar la capacitat creadora i estètica-Expressar-se a partir dels llenguatges artístics-Valorar la diversitat cultural-Contribuir a la conservació patrimoniCompetènciaartística iculturalXXXXXXXXXX-Comprendre i comunicar-Expressar idees i emocions-Dialogar-Utilitzar diverses tipologies textualsCompetènciaComunicativaLing. i audiovEduc.artísticaConeix medinat i socialLlenguacatalanaCriteris avaluació AreesCapacitats ihabilitats
 19. 19. Roser Canals2. LES ACTIVITATS2. LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓD’AVALUACIÓLes activitats d’avaluació tenen com a referent els criteris d’avaluació dela unitat didàctica.Les activitats d’avaluació s’integren en la seqüència didàctica ja quel’avaluació és contínua i la seva principal funció és formativa i formadoraPel disseny de les activitats d’avaluació cal tenir en comte:Quin tipus d’informació es pretén obtenir (funció de l’avaluació)Que siguin coherents amb les competències bàsiques que es preténdesenvolupar i amb els objectius didàctics (criteris d’avaluació)Les activitats d’avaluació han de propiciar que l’alumnat activi elsconeixements i habilitats de què disposa, doni respostes complexes icreatives, reorganitzi els coneixements disponibles per afrontar nousproblemesLes activitats d’avaluació han de plantejar-se a partir de la resolució decasos, situacions simulades…
 20. 20. Roser CanalsCRITERIS/ACTIVITATS D’AVALUACIÓDisseny d’un tríptic informatiuadreçat a la comunitateducativa sobre l’ús eficientde l´aigua al centre.Actituds i valors- Proposta d’actuacionsper a l´estalvi d´aiguaSaber ser i estar:- Fer un ús racional del´aigua en les accionsquotidianesA partir de titulars de notícies d’actualitat sobre l’escassetat d’aigua a Catalunyacompletar la notícia a partir de qüestions: què passa? Perquè passa? Quinesconseqüències té? I tu què en penses? Què faries?Obtenció de dades sobre ladespesa d’aigua a la llar apartir d’una taula irepresentació i interpretaciógràfica.Procediments:-Càlcul de la despesad’aigua a la llar-Representació iinterpretació gràficaSaber fer:- Representar i interpretardades a partir de taulesestadístiques i gràficsElaboració d´un mapaconceptual sobre els usos del´aigua a l´espai mediterrani ila seva problemàtica.Conceptes:- Usos de l’aigua- Cicle de l’aigua- Contaminació/depuracióSaber:- Definir conceptes clau delproblema/temaACTIVITATS E/ACONTINGUTSOBJECTIUSDesenvolupar accions quotidianes per a un ús racional de l´´´´aigua, a partir de laproblemàtica dels nostre entorn (E.Primària)
 21. 21. Roser CanalsContingut del currículum:“Caracterització de la funció de reproducció a partir de l’observaciód’animals i plantes” (Cicle mitjà)Neus SanmartíPreguntes no reproductives
 22. 22. Roser CanalsUnUn exempleexemple a partira partir d’unad’una pregunta PISApregunta PISAEls astrònoms prediuen que, vistdes de Neptú, hi haurà un trànsitde Saturn sobre la cara del Solen algun moment d’aquest segle.Quines de les paraulessubratllades serien més útils pertal de buscar mitjançant internet oen una biblioteca quan es donaràaquest trànsit?Neus Sanmartí
 23. 23. Roser Canals4t E. PrimàriaObserva aquestdibuix i a continuacióescriu un text queexpliqui el procés quees representa enl’esquema
 24. 24. Roser CanalsActivitats d’avaluació1. Descriu oralment el procés que es representa en l’esquema2. Completa les preguntes que falten en els requadres buits d’acord amb eldibuix corresponent.3. Compara les teves preguntes amb les preguntes dels teus companys de grupi poseu-vos d’acord per donar una resposta, entre tots, a cadascuna de lespreguntes4. Per què creus tu que és important reciclar envasos, papers, aparellsinservibles, plàstics...?5. Explica altres mesures que tu facis i que mostrin una actitud de respecte pelmedi ambient.Criteris d’avaluació- Reconèixer i explicar les relacions entre alguns factors del medi físic i lesformes de vida i activitats humanes, mostrant una actitud de respecte pel medi- Plantejar-se interrogants sobre determinats fets i fenòmens, obtenir informaciórellevant per mitjà de l’observació i comunicar els resultats de la recerca.
 25. 25. Roser CanalsPer pensar-Per pensar-hihi......Les activitats proposades són coherents amb els criteris d’avaluació dereferència?Quines competències bàsiques es poden avaluar? Se’n poden avaluard’altres?Aquesta activitat propicia que l’alumnatactivi els coneixements i habilitats de què disposadoni respostes complexes i creativesreorganitzi els coneixements disponibles per afrontar nous problemesEn quin moment de la seqüència didàctica és podria plantejar aquestaactivitat? Quin tipus d’informació és vol obtenir (funcions de l’avaluació)?Quins instruments/tècniques d’avaluació serien adequades?
 26. 26. Roser Canals3. TÈCNIQUES I INSTRUMENTS3. TÈCNIQUES I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓD’AVALUACIÓLes tècniques i instruments d’avaluació: són mitjans perobtenir dades sobre les que es prenen decisions.Es important clarificar quines tècniques i instruments són elsmés adequats per obtenir la informació que es precisa ambel mínim cost pel professor i el màxim benefici perl´alumne.Les tècniques i instruments d’avaluació han de ser diversosperquè:– Els objectius i continguts d’aprenentatge són de diferents tipus (no espoden avaluar els objectius i continguts actitudinals amb proves depaper i llapis).– També son diversos els estils d’aprenentatge dels alumnes
 27. 27. Roser CanalsKPSI justificatBase d’orientacióKPSI inicialCarpeta d’aprenentatge (portfoli)Valoració del procés deltreball cooperatiuAvaluació de la feina delgrupConversa/debatConversaExamen, control,qüestionari... (preguntesproductives) Per avaluarel grau d’assoliment delscontingutsTreball cooperatiu:- Regulació del grup- Regulació de la feinaPlantejamentd’interrogantsExposicions oralsAvaluació de qualsevolactivitat a partir de rúbriquesPreguntesObertes:Què penses de?Mapa conceptualDiari de classeMapa semànticTextinterpretatiu/argumentatiuGraelles d’autoavaluació icoavaluacióQ-sortActivitats iinstrumentsd’avaluacióSumativa/certificadoraReguladora/FormadoraDiagnòsticaEn funcióde la finalitatFinalContinuadaInicialEn funció delmoment
 28. 28. Roser CanalsFormulariFormulari KPSI (KPSI (KnowledgeKnowledge andand PriorPrior StudyStudy InventoryInventory,, YoungYoung ii TamirTamir, 1977), 1977)5. Quines mesures són adequades perfer un bon ús de l´aigua a la llar?4. Què és una depuradora?3. Perquè l’aigua és un recursrenovable2. Quins són els diferents estats del´aigua1. Descriure les diferents fases delcicle de l´aiguaNO ENSÉ RESEMSONAHO SÉHO SÉ I HOSABRIAEXPLICARDATA AUTOAVALUACIÓ:_________És un qüestionari dautoavaluació de lalumnat que permet de forma ràpida i fàcil efectuar una avaluació inicial.A través daquest instrument sobté informació sobre la percepció que lalumnat té del seu grau de coneixementassolit en relació als continguts que es proposen per treballar.
 29. 29. Roser CanalsQ SORTQ SORTEs dona a l’alumne de forma individuals les proposicions, ítems, reflexions,... quel’alumne ha d’agrupar seguint aquesta ordenació:L’ítem amb el qual estiguisamb el màxim desacordEls 4 que representin pitjor ocontradiguin les teves ideesEls sis amb el s quals noestiguis en desacordEls quatre que representinmillor les teves ideesEl que estiguis mésd’acord-2-10+1+2El professor pot obtenir una diagnosisobre la situació del grup classe enrelació a laspecte que vol avaluar fentla síntesi de tots els Q Sorts
 30. 30. Roser CanalsQ SORT (Q SORT (ProposicionsProposicions perper avaluar laavaluar la comprensiócomprensió lectora )lectora )Tot llegint ja es va entenentEs mira el títol i així ja es pot saber de què va.Encara que no s’entengui gaire es millor acabar tot el text. Alguna cosa en treus.Si no s’entén és millor tornar enrere per recuperar la informació.És convenient de llegir el text pensant quina informació s’hi trobarà.Per llegir, és convenient de fer una ullada al text per intentar saber de què es parla.Cada cop que hi ha una paraula difícil, s’ha de mirar si el mateix text l’explicaQuan es troba una paraula difícil, s’ha de mirar si el mateix text l’explica.S’ hi ha il·lustracions, fotografies o esquemes, s’ha de combinar la informació de la lecturaamb la que ofereixen aquests materials gràfics-Mentre es llegeix, s’ha de relacionar el que s’aprèn amb allò que ja se sap.S’ha de llegir i si no se sap, ja m’ho explicarà algú.Per comprendre bé un text, va be de llegir un paràgraf i pensar que s’entén i quina relacióté amb el que he llegit abans.Per comprendre un text, va bé d’imaginar-se un esquema per relacionar les idees quesurten.Llegir poc a poc per memoritzar-lo, i així te’n recordes sempre.Per comprendre un text, va molt bé de subratllat el que creu importantComprendre un text no vol dir que s’hagi d’aprendre de memòria, més aviat n’has d’anarfent una mena de resum mental.
 31. 31. Roser CanalsBase d’orientacióBase d’orientacióEstableix el procediment a seguir per assolir un objectiu a través d’unaactivitatUna base d’orientació no es pot donar construïda. Si es construeixconjuntament amb l’alumnat s’aconsegueix també anticipar els criterisd’avaluació.Quan s’interioritza el procediment s’aprèn l’estratègia que podrà seraplicada i adaptada a d’altres situacionsExemple: Després de llegir alguns textos els alumnes reflexionen al voltantde: Què hem de tenir en compte per redactar un text argumentatiu?- Explicar de què parlem (el tema)- Dir quin és el nostre punt de vista.- Donar les raons a favor nostre. Rebatre les raons contràries.- Posar-hi un títol- Posar-hi una conclusió
 32. 32. Roser CanalsBase d’orientació per redactar un text interpretatiu sobreBase d’orientació per redactar un text interpretatiu sobreel paisatge humanitzatel paisatge humanitzat
 33. 33. Roser CanalsNo Es podriacompletar- Quines propostes faria per resoldre elproblema?- Amb quin objectiu?4. CONCLUSIÓ- Quin és el punt de vista sobre aquestproblema?- Quines són les raons que el justifiquen?- Quines són les raons dels que creuen elcontrari?- Què els diria per poder-los convèncer?3. ARGUMENTACIÓ> Tesi> Justificació>Contraargumentació- Per què les empreses es traslladen cap apaïsos en vies de desenvolupament?- Quines conseqüències té per als païsosd’on marxen? I pels països on sinstal·len?> Explicació- Quin és el problema? En què consisteix?2. INTRODUCCIÓ> Descripció- Ha de resumir la idea principal delProblema que hem discutit1. TITOLSiCRITERIS DAVALUACIÓGraellaGraella autoavaluaciautoavaluacióó dd’’unun texttext argumentatiuargumentatiu
 34. 34. Roser CanalsEl diari de classeEl diari de classeL’alumne en acabar la classe fa les anotacions en lallibreta/diari i anota:Què és allò onm’han quedat mésdubtesQuè hem aprèsAmb quinainformació/activitatho hem fetCom ho hem fetQuè hem fet
 35. 35. Roser CanalsSempre escolto ambatenció els que diuen elsmeus companys, i ajudo aProcuro escoltar ambatenció el que diuen elsmeus companys i aportarA vegades no escolto elque diuen els companys, onomés faig cas als que sónSovint em distrec i deixoque els companysdecideixin.Col·laboracióINDIVIDUALSempre faig la que feinaque em toca.Faig la feina que emtoca, a vegades emdespistoA vegades faig la feina queem toca, però m’ho han derecordarNo faig la feina que emtocaResponsabilitatINDIVIDUALEls problemes esdiscuteixen primer en elgrup. Només es demanaajut quan el grup hoconsidera necessari.Els problemes esdiscuteixen primer en elgrup, però tambédemanen desprésl’opinió del mestre.Els problemes esdiscuteixen en el grup,però a vegadesprefereixen conèixerprimer l’opinió del mestre.Es demana amb moltafreqüència l’opinió delmestre sense haverdiscutit abans elsproblemes en el grupAutonomia enEl treballEN GRUPEs participa activament enel treball, posant en comúles idees de tothom.Es participa en el treball,tot i que a vegades lesidees s’escolten més omenys segons de quisiguin.Es participa en el treball,tot i que noméss’escolten les idees delsmés amics.Costa que tothomparticipi en el treball,s’està pendent d’altrescoses.Posada encomúDEL GRUPEls companys es mostrenrespecte i fan les sevestasques amb interès.Els companysacostumen a mostrar-serespecte i fan la feinaamb interès, tot i que avegades hi ha algunadiscussióEls companys a vegadesno es respecten,s’enfaden o discuteixen,però posen interès enparticipar.Els companys no esrespecten gaire, esdiscuteixen o noparticipenParticipaciócol·laboracióDEL GRUPHem fet el treball ben fet ien el temps previst.Hem fet el treball en eltemps previst, peròvolíem haver milloratalgunes coses.No ens ha donat tempsde completar el treballen el temps previst.Ens falten moltes cosesPer fer, el treball ens haquedat mitges.AcomplimentDe la tascaEN GRUPPUNTEXCEL·LENT4 puntsASSOLIT3 puntsEN PROCÉS2 puntsINICI1 punt
 36. 36. Roser CanalsLa carpeta d’aprenentatge oLa carpeta d’aprenentatge o portfoliportfolihttphttp://://www.xtec.catwww.xtec.cat/~/~nalartnalart/PPT//PPT/porfolialumne.pptporfolialumne.ppt“Instrument d’avaluacióintegrat en el procés d´E/A,que té com a objectiu laselecció de mostres detreballs o evidències deconsecució d´objectiuspersonals que, ordenats ipresentats d´unadeterminada manera,compleixen la funció depotenciar la reflexió sobrecadascuna de lespràctiques”.Instrument d´avaluació continuada i formativa que permet regular elprocés d’aprenentatge. L’alumne pren consciència de com està aprenent iel professor pot fer un seguiment d’aquest aprenentatge.
 37. 37. Roser CanalsGuiGuióó per a construir LA CARPETA Dper a construir LA CARPETA D’’APRENENTATGE CCSS 1ESOAPRENENTATGE CCSS 1ESOAutoavaluació.Què he après?Què m’ha interessat més i per què?Què m’ha interessat menys i perquè?Com he participat en el treball delgrup?He millorat respecte a la unitatanterior?Per què ho dic?Què he de millorar a partir d’ara?Com?La resta d’unitats treballades durant el curs,seguint el mateix esquema que a la unitat 1.IV REFLEXIONEM-HI!– De tot el que he après, què m’ha agradatmés? Quèdestacaria? Per què?– Què m’ha semblat treballar en equip?– Què m’ha faltat aprendre o què no heaprès?– Si tornés a començar aquest curs, quècanviaria? Per què?Escriu una carta als alumnes de 6è de la tevaAntiga escola explicant el teu curs de CCSS dePrimer d’ESO.PORTADAÍNDEXI. INTRODUCCIÓ• Què tenim entre mans? Per què li diem carpetad’aprenentatge?II. PRESENTACIÓ• Presentació de l’autor d’aquesta carpeta (incloure unafoto)• Breu biografia de la pròpia experiència amb les CCSS:– Què són les Ciències Socials per a mi?– Què he treballat fins ara, a l’escola, en aquestaassignatura?– Com ho he treballat?– Com he après el que sé?– Quines són les meves preferències, afinitats ihabilitats envers aquesta assignatura?– Amb quines dificultats em trobo normalment?III. UNITAT 1• Títol• Presentació de la unitat• Índex de la unitat• Objectius proposats• Activitats d’aprenentatge• Documents i materials d’interès relacionats amb launitat.© Dolors Bosch
 38. 38. Roser CanalsBIBLIOGRAFIABIBLIOGRAFIAAlonso, Mercè. (1996). Avaluar, més que posarnotes. Ed. Claret.Casellas, E.; Jorba, J.; Quinquer, D.; Prat, A.(2000). Avaluar per millorar la comunicació i facilitarl’aprenentatge. ICE de la Universitat Autònoma deBarcelona.Sanmartí, Neus. (2007). Evaluar para aprender. Col.10 ideas clave. Ed. Graó.
 39. 39. Roser CanalsDigues com avalues i et diré com ensenyes !Digues com avalues i et diré com ensenyes !Perquè l’avaluació siguijusta, tots fareu lamateixa prova: heu depujar a l’arbre
 40. 40. Roser CanalsOrdre EDU/296/2008L’avaluació dels aprenentatgesa l’educació primàriaAspectes més rellevantsde l’articulat més normatiu(a partir de l’article 4)
 41. 41. Roser CanalsArticle 4 Comissió davaluació4.1 ...La comissió davaluació, composta per lequip docent de cicle,està presidida pel cap o la cap destudis o per qui, a aquests efectes,nexerceixi les funcions. Un tutor o tutora del cicle ha dactuar com asecretari o secretària de la sessió i estendren una acta.4.2 ...En lavaluació dels aprenentatges de lalumnat, lequip docentde cicle ha dadoptar les decisions per consens. En cas que no shiarribi, sha de fer per majoria.4.4 En la darrera sessió davaluació del cicle, sha de fer la valoraciófinal per àrees i la valoració global del progrés de cada un dels/deles alumnes...Per a lalumnat que assoleixi de manera incompleta elsobjectius del cicle es decidirà si ha de romandre un any més en elcicle o no
 42. 42. Roser CanalsArticle 5 Atenció a la diversitat5.1 Per respondre a les necessitats de tot lalumnat, inclòs el que manifesta mésdificultats per aprendre i també el que està especialment dotat intel·lectualment, calestablir en la programació prevista a laula les adaptacions necessàries dacord ambels aspectes següents:a) ...adequació dels objectius de la programació...b) Preveure diverses activitats amb diferent grau de complexitat...c) Preparar noves activitats que permetin aquest alumnat aprendre i participarplenament a laula...d) Avaluar prenent com a referent les opcions recollides específicament en lesprogramacions.5.2 ...cal elaborar un pla individualitzat que reculli el conjunt dajudes, suports iadaptacions que pugui necessitar en els diferents moments i contextos escolars.Aquest pla pot comportar que algunes àrees o part de les àrees no simparteixin. Lacomissió datenció a la diversitat ha de promoure aquest pla...
 43. 43. Roser CanalsEl responsable delaborar aquest pla serà el tutor o la tutora de lalumne/a... ...El plalha daprovar el director o la directora del centre, amb el vistiplau de la comissiódatenció a la diversitat....preferentment el tutor o la tutora, serà el designat per fer-ne el seguiment i lacoordinació, i actuar com a principal interlocutor amb la família, a la qual sha de lliuraruna còpia del pla.El pla ha dindicar els suports que ha de rebre lalumne/a...... shan dutilitzar els suports de què disposa el centre, tant materials com de personal,com són els seus companys i les seves companyes, el professorat i altres persones delcentre amb la finalitat de normalitzar tant com sigui possible les activitats escolars......També, en la mesura de les possibilitats, ha dimplicar la família, la qual sha demantenir informada del procés i dels aspectes en què pot col·laborar.El pla individualitzat ha dincloure:a) La identificació de les habilitats de lalumne/a en els diferents àmbits i àreescurriculars.b) Els objectius i les competències prioritàries daprenentatge de les diferents àrees oàmbits curriculars.f) Lavaluació sha de fer dacord amb els objectius fixats en el pla individualitzat.
 44. 44. Roser CanalsArticle 6 Avaluació final de cicle o detapa6.3 Es passa de cicle o detapa quan sha assolit el desenvolupament corresponent deles competències bàsiques i un grau de maduresa adequat......Lalumnat amb pla individualitzat ha de ser escolaritzat en el nivell que es determinien el pla.6.4 La decisió que un alumne o una alumna estigui un any més en un curs en qualsevoldels tres cicles de letapa deducació primària lha de prendre la comissió davaluació inomés la pot adoptar una vegada al llarg de letapa...6.5 Lalumnat amb pla individualitzat pot ampliar un curs més del que preveu lapartat 4daquest article la permanència en letapa deducació primària, sempre que aixòafavoreixi la seva evolució personal i social i el progrés en els seus aprenentatges. Calcomunicar la decisió al director o la directora dels serveis territorials corresponents.6.6 Per a lalumnat amb altes capacitats intel·lectuals es pot elaborar un plaindividualitzat quan el seu nivell o ritme personal daprenentatges i el grau de maduresaadequat així ho aconselli, i es pot flexibilitzar la permanència en un curs, en un cicle oen tota letapa. Cal comunicar la decisió al director o la directora dels serveis territorialscorresponents.
 45. 45. Roser CanalsArticle 7 Participació de les famílies7.2 ...Sha de garantir, com a mínim, una entrevista individual a linici de lescolaritat, unaaltra al llarg de cada curs, i una reunió col·lectiva a linici de cadascun dels cursos delcicle.Article 8 Documents oficials davaluació8.1 Són documents oficials del procés davaluació en leducació primària els següents:les actes davaluació de final de cicle, lexpedient acadèmic, lhistorial acadèmic,linforme individualitzat, que semplena en finalitzar letapa, i linforme personal pertrasllat.8.2 ...i han destar sota custòdia del centre.8.3 EI director o la directora... visa amb la seva signatura els documents oficials.8.4 ...i la persona que exerceixi les funcions de secretari/ària és la responsablecustodiar-los, tant en format imprès com en suport electrònic, i de les certificacions quese sol·licitin. ..8.5 Les signatures dels documents han de ser autògrafes i, a sota, hi han de constar elnom i els cognoms dels signants.
 46. 46. Roser CanalsArticle 9 Actes davaluació de final de cicle9.1.. . També hi ha de constar si lalumne/a ha seguit un pla individualitzat.Article 10 Expedient acadèmic10.1 ...és un document que té la funció de recollir de manera acumulativa els resultatsde lavaluació obtinguts per lalumne/a en cadascun dels cicles al llarg de leducacióprimària, així com qualsevol altra informació rellevant de lalumne/a.Article 11 Historial acadèmic de leducació primària11.1 ...és el document oficial que reflecteix els resultats de lavaluació i les decisionsrelatives al progrés acadèmic de lalumnat al llarg de letapa i té valor acreditatiu delsestudis cursats.11.2 En lhistorial acadèmic de leducació primària shan de recollir les dadesidentificatives de lalumne/a, les àrees cursades en cada un dels cicles delescolarització i els resultats de lavaluació obtinguts en cada cicle i àrea, així com lesdecisions sobre el pas al cicle següent i la data dadopció, la data de la propostadaccés a leducació secundària obligatòria i la informació relativa als canvis de centre...11.3 En finalitzar letapa, lhistorial acadèmic sha de lliurar a lalumne/a i se nhadenviar una còpia al centre deducació secundària, a petició daquest, juntament amblinforme individualitzat. Aquestes circumstàncies shan de reflectir en el corresponentexpedient acadèmic
 47. 47. Roser CanalsArticle 12 Informe individualitzat12.1 Linforme individualitzat de final detapa lha delaborar el tutor o la tutora en finalitzar letapa, un copescoltat lequip de mestres, i ha dinformar del procés seguit per lalumne/a i del nivell dadquisició delsaprenentatges i de les competències bàsiques. També shi ha de fer constar la informació necessàriaper a la continuïtat del procés daprenentatge i altres aspectes que es considerin rellevants per garantiruna atenció personalitzada.Article 13 Trasllat de centre13.1 ...el centre dorigen ha de trametre al centre de destinació, i a petició daquest, lhistorial acadèmicde leducació primària i, si escau, linforme personal per trasllat...Article 14 Informe personal per trasllat14.1 A fi de garantir la continuïtat del procés daprenentatge de lalumnat que es trasllada a un altrecentre sense haver completat un cicle sencer, semetrà un informe personal on es farà constar lainformació recollida de lequip docent necessària per a ladequada continuïtat del procés daprenentatge.Com a mínim, shi han de consignar els elements següents:a) Resultats parcials de lavaluació, en el cas que shagin emès en aquest període.b) Descripció, si escau, de les mesures educatives complementàries de reforç i suport realitzades.c) Totes les observacions que es considerin oportunes sobre el progrés general de lalumne/a.14.2 Linforme personal per trasllat lha delaborar i signar el tutor o la tutora, amb el vistiplau de ladirecció del centre, a partir de les dades facilitades per lequip docent de lalumne/a.
 48. 48. Roser CanalsDOCUMENTS DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIADOCUMENT CONTÉ ADREÇAT A ACTUALITZACIÓ/DESTINATARIRecull dades significatives del’escolarització de l’alumneResultats d’avaluació de cada cicleDecisions pas ciclePla individualitzatAssoliment de les competèn.bàsiquesEXPEDIENTACADÈMICMesures atencio diversitatCENTRE CONTÌNUACENTREDades identificatives alumneHISTORIALACADÈMICResultats de les àrees en cada ciclei decisions pas cicleFAMÍLIESCÒPIA AL CENTREDE SECUNDÀRIAFINAL ETAPAINFORMEINDIVIDUALITZATInformació sobre el progrés delsaprenentatges de l’alumne iAssoliment de les competènciesbàsiquesMesures atenció a la diversitatELABORA ELTUTORFINAL ETAPAInformació sobre el progrés delsaprenentatges de l’alumneResultats de les àrees per cicleAssoliment de competències bàsiq.INFORMEPERSONALPER TRASLLATMesures de reforç i suportELABORA ELTUTORAL CENTRERECEPTORMIG ETAPAAL CENTRERECEPTOR
 49. 49. Roser CanalsArticle 16 Coordinació entre els centres deducació primària i elsdeducació secundària16.1 En la programació dactivitats del primer trimestre del curs, els centresdeducació primària han de preveure la realització dentrevistes entre el tutor ola tutora del darrer cicle de leducació primària i el tutor o la tutora del primercurs de leducació secundària obligatòria per tal de completar la informaciósobre lalumnat en relació amb els seus aprenentatges.16.2 En qualsevol cas, els centres deducació primària han destar oberts a lessol·licituds dinformació complementària que els puguin requerir els centresdeducació secundària obligatòria receptors del seu alumnat.Article 17 Supervisió de la Inspecció dEducacióCorrespon a la Inspecció dEducació supervisar el procediment davaluació decada centre, vetllar per la seva adequada integració en el procés educatiu delalumnat i la seva correcció formal, així com per les mesures adoptadesdatenció a la diversitat, i proposar les mesures que contribueixin a millorar-lo.

×