H11006

新汉语水平考试 
HSK(一级) 
H11006 
注 意 
一、HSK(一级)分两部分: 
1.听力(20 题,约15 分钟) 
2.阅读(20 题,17 分钟) 
二、听力结束后,有3 分钟填写答题卡。 
三、全部考试约 40 分钟(含考生填写个人信息时间5 分钟)。 
中国 北京 国家汉办/孔子学院总部 编制
一、听力 
第 一 部 分 
第 1-5 题 
√ 
例如: 
× 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
H11006 - 1
第二部分 
第 6-10 题 
例如: 
A √ B C 
6. 
A B C 
7. 
A B C 
8. 
A B C 
H11006 - 2
9. 
A B C 
10. 
A B C 
H11006 - 3
第三部分 
第 11-15 题 
A B 
C D 
E F 
例如:女: 
Nǐ 
你 
hǎo! 
好! 
男: 
Nǐ 
你 
hǎo! 
好! 
Hěn 
很 
gāoxìng 
高兴 
rènshi 
认识 
nǐ. 
你。 C 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
H11006 - 4
第四部分 
第 16-20 题 
例如: 
Xiàwǔ 
下午 
wǒ 
我 
qù 
去 
shāngdiàn, 
商店, 
wǒ 
我 
xiǎng 
想 
mǎi 
买 
yìxiē 
一些 
shuǐguǒ. 
水果。 
问: 
Tā 
她 
xiàwǔ 
下午 
qù 
去 
nǎlǐ? 
哪里? 
A 
shāngdiàn 
商店√ B 
yīyuàn 
医院 C 
xuéxiào 
学校 
16. A 
xīngqīsān 
星期三 B 
xīngqīwǔ 
星期五 C 
xīngqīliù 
星期六 
17. A 
zhuōzi 
桌子 
shang 
上 B 
zhuōzi 
桌子 
xia 
下 C 
yǐzi 
椅子 
shang 
上 
18. A 
shàngwǔ 
上午 B 
zhōngwǔ 
中午 C 
xiàwǔ 
下午 
19. A 
érzi 
儿子 
de 
的 
lǎoshī 
老师 B 
érzi 
儿子 
de 
的 
xuésheng 
学生C 
érzi 
儿子 
de 
的 
tóngxué 
同学 
20. A 
xuéxí 
学习 B 
kāi 
开 
chē 
车 C 
dǎ 
打 
diànhuà 
电话 
H11006 - 5
二、阅读 
第 一 部 分 
第 21-25 题 
diànshì 
电视 × 
例如: 
fēijī 
飞机 √ 
21. 
gāoxìng 
高兴 
22. 
xiàwǔ 
下午 
23. 
māo 
猫 
24. 
yīshēng 
医生 
25. 
shuìjiào 
睡觉 
H11006 - 6
第二部分 
第 26-30 题 
A B 
C D 
E F 
例如: 
Wǒ 
我 
hěn 
很 
xǐhuan 
喜欢 
zhè 
这 
běn 
本 
shū. 
书。 E 
26.10 
diǎn 
点 
le, 
了, 
wǒ 
我 
xiànzài 
现在 
qù 
去 
xuéxiào. 
学校。 
27. 
Zhège 
这个 
zì 
字 
wǒ 
我 
bú 
不 
huì 
会 
xiě. 
写。 
28. 
Nǐ 
你 
néng 
能 
tīngjiàn 
听见 
wǒ 
我 
shuōhuà 
说话 
ma? 
吗? 
29. 
Zěnmeyàng? 
怎么样? 
Piàoliang 
漂亮 
ma? 
吗? 
30. 
Tā 
他 
shì 
是 
zuò 
坐 
huǒchē 
火车 
lái 
来 
de. 
的。 
H11006 - 7
第三部分 
第 31-35 题 
例如: 
Nǐ 
你 
hē 
喝 
shuǐ 
水 
ma? 
吗? F A 
Píngguǒ. 
苹果。 
31. 
Tā 
他 
bàba 
爸爸 
zài 
在 
nǎr 
哪儿 
gōngzuò? 
工作? B 
Wǒ 
我 24 
suì. 
岁。 
32. 
Nǐ 
你 
xiǎng 
想 
mǎi 
买 
shénme? 
什么? C 
Wáng 
王 
xiǎojiě. 
小姐。 
33. 
Míngtiān 
明天 
nǐ 
你 
zěnme 
怎么 
qù 
去 
yīyuàn? 
医院? D 
Huǒchēzhàn. 
火车站。 
34. 
Nǐ 
你 
jīnnián 
今年 
duō 
多 
dà 
大 
le? 
了? E 
Zuò 
坐 
chūzūchē. 
出租车。 
35. 
Shéi 
谁 
huì 
会 
shuō 
说 
Hànyǔ? 
汉语? F 
Hǎo 
好 
de, 
的, 
xièxie! 
谢谢! 
H11006 - 8
第 四 部 分 
H11006 - 9 
第 36-40 题 
A 
huí 
回B 
péngyou 
朋友 C 
duōshao 
多少 D 
míngzi 
名字 E 
xièxie 
谢谢 F 
lěng 
冷 
例如: 
Nǐ 
你 
jiào 
叫 
shénme 
什么( D )? 
36. 
Jīntiān 
今天 
tiānqì 
天气 
hěn 
很( )。 
37. 
Nǐ 
你 
jiā 
家 
de 
的 
diànhuà 
电话 
shì 
是( ) 
ne? 
呢? 
38. 
Wǒ 
我 
rènshi 
认识 
tā, 
她, 
tā 
她 
shì 
是 
wǒ 
我 
māma 
妈妈 
de 
的( )。 
39.女:( ) 
nǐ 
你 
qǐng 
请 
wǒ 
我 
kàn 
看 
diànyǐng. 
电影。 
男: 
Bú 
不 
kèqi. 
客气。 
Zàijiàn, 
再见, 
míngtiān 
明天 
jiàn. 
见。 
40.男: 
Nǐ 
你 
shénme 
什么 
shíhou 
时候( ) 
Zhōngguó? 
中国? 
女: 9 
yuè. 
月。
H11006卷答案
一、听 力 
第一部分 
1.× 2.× 3.√ 4.× 5.√ 
第二部分 
6.A 7.C 8.B 9.C 10.A 
第三部分 
11.E 12.D 13.A 14.F 15.B 
第四部分 
16.B 17.A 18.B 19.C 20.C 
二、阅 读 
第一部分 
21.√ 22.× 23.√ 24.√ 25.× 
第二部分 
26.D 27.C 28.B 29.F 30.A 
第三部分 
31.D 32.A 33.E 34.B 35.C 
第四部分 
36.F 37.C 38.B 39.E 40.A

Recomendados

Đề Cương đề án môn học por
Đề Cương đề án môn họcĐề Cương đề án môn học
Đề Cương đề án môn họctiểu minh
2.2K vistas4 diapositivas
Lomba Cerdas Cermat Alkitab Keluarga por
Lomba Cerdas Cermat Alkitab KeluargaLomba Cerdas Cermat Alkitab Keluarga
Lomba Cerdas Cermat Alkitab KeluargaSABDA
1.3K vistas115 diapositivas
[Ssc] vhl - phân tích ctcp viglacera hạ long por
[Ssc]  vhl - phân tích ctcp viglacera hạ long[Ssc]  vhl - phân tích ctcp viglacera hạ long
[Ssc] vhl - phân tích ctcp viglacera hạ longNguyễn Thu
1.3K vistas20 diapositivas
Tình huống QTCT - Bông Bạch Tuyết por
Tình huống QTCT - Bông Bạch TuyếtTình huống QTCT - Bông Bạch Tuyết
Tình huống QTCT - Bông Bạch TuyếtVu Trang
1.5K vistas16 diapositivas
04 eco102 bai2_v2.0013107216 por
04 eco102 bai2_v2.001310721604 eco102 bai2_v2.0013107216
04 eco102 bai2_v2.0013107216Yen Dang
12.8K vistas37 diapositivas
Bài tập-kế-toán-công por
Bài tập-kế-toán-côngBài tập-kế-toán-công
Bài tập-kế-toán-côngHương Maj
11.1K vistas50 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

H11332 por
H11332H11332
H11332chuan849788
1.4K vistas11 diapositivas
H11331 por
H11331H11331
H11331chuan849788
926 vistas11 diapositivas
H11004 por
H11004H11004
H11004chuan849788
606 vistas14 diapositivas
H20901 por
H20901H20901
H20901chuan849788
684 vistas18 diapositivas
H11009 por
H11009H11009
H11009chuan849788
954 vistas14 diapositivas
H11330 por
H11330H11330
H11330chuan849788
988 vistas11 diapositivas

Similar a H11006

H11003 por
H11003H11003
H11003chuan849788
474 vistas14 diapositivas
Yct2 student y20901 por
Yct2 student y20901Yct2 student y20901
Yct2 student y20901Daniel Redondo de la Poza
1.5K vistas16 diapositivas
WhatsApp : +44 7823 742226 — OBTAIN HSK - CHINESE PROFICIENCY TEST WITHOUT... por
WhatsApp : +44 7823 742226 — OBTAIN HSK - CHINESE PROFICIENCY TEST WITHOUT...WhatsApp : +44 7823 742226 — OBTAIN HSK - CHINESE PROFICIENCY TEST WITHOUT...
WhatsApp : +44 7823 742226 — OBTAIN HSK - CHINESE PROFICIENCY TEST WITHOUT...australiansheperd
82 vistas76 diapositivas
WhatsApp : +44 7823 742226 — OBTAIN HSK5 - CHINESE PROFICIENCY TEST WITHOU... por
WhatsApp : +44 7823 742226 — OBTAIN HSK5 - CHINESE PROFICIENCY TEST WITHOU...WhatsApp : +44 7823 742226 — OBTAIN HSK5 - CHINESE PROFICIENCY TEST WITHOU...
WhatsApp : +44 7823 742226 — OBTAIN HSK5 - CHINESE PROFICIENCY TEST WITHOU...better4rever
116 vistas76 diapositivas
H31218 por
H31218H31218
H31218Yossapol Chadwannamat
2.7K vistas14 diapositivas
H31006 por
H31006H31006
H31006chuan849788
2.9K vistas16 diapositivas

Similar a H11006(20)

WhatsApp : +44 7823 742226 — OBTAIN HSK - CHINESE PROFICIENCY TEST WITHOUT... por australiansheperd
WhatsApp : +44 7823 742226 — OBTAIN HSK - CHINESE PROFICIENCY TEST WITHOUT...WhatsApp : +44 7823 742226 — OBTAIN HSK - CHINESE PROFICIENCY TEST WITHOUT...
WhatsApp : +44 7823 742226 — OBTAIN HSK - CHINESE PROFICIENCY TEST WITHOUT...
australiansheperd82 vistas
WhatsApp : +44 7823 742226 — OBTAIN HSK5 - CHINESE PROFICIENCY TEST WITHOU... por better4rever
WhatsApp : +44 7823 742226 — OBTAIN HSK5 - CHINESE PROFICIENCY TEST WITHOU...WhatsApp : +44 7823 742226 — OBTAIN HSK5 - CHINESE PROFICIENCY TEST WITHOU...
WhatsApp : +44 7823 742226 — OBTAIN HSK5 - CHINESE PROFICIENCY TEST WITHOU...
better4rever116 vistas
H31001 por Hoa Vu
H31001H31001
H31001
Hoa Vu819 vistas
HSK3 - Khảo sát năng lực Hán ngữ HSK3 por Nguyễn Hằng
HSK3 - Khảo sát năng lực Hán ngữ HSK3HSK3 - Khảo sát năng lực Hán ngữ HSK3
HSK3 - Khảo sát năng lực Hán ngữ HSK3
Nguyễn Hằng144 vistas
HSK3 - Khảo sát năng lực Hán ngữ HSK3 por Nguyễn Hằng
HSK3 - Khảo sát năng lực Hán ngữ HSK3HSK3 - Khảo sát năng lực Hán ngữ HSK3
HSK3 - Khảo sát năng lực Hán ngữ HSK3
Nguyễn Hằng199 vistas

H11006

 • 1. 新汉语水平考试 HSK(一级) H11006 注 意 一、HSK(一级)分两部分: 1.听力(20 题,约15 分钟) 2.阅读(20 题,17 分钟) 二、听力结束后,有3 分钟填写答题卡。 三、全部考试约 40 分钟(含考生填写个人信息时间5 分钟)。 中国 北京 国家汉办/孔子学院总部 编制
 • 2. 一、听力 第 一 部 分 第 1-5 题 √ 例如: × 1. 2. 3. 4. 5. H11006 - 1
 • 3. 第二部分 第 6-10 题 例如: A √ B C 6. A B C 7. A B C 8. A B C H11006 - 2
 • 4. 9. A B C 10. A B C H11006 - 3
 • 5. 第三部分 第 11-15 题 A B C D E F 例如:女: Nǐ 你 hǎo! 好! 男: Nǐ 你 hǎo! 好! Hěn 很 gāoxìng 高兴 rènshi 认识 nǐ. 你。 C 11. 12. 13. 14. 15. H11006 - 4
 • 6. 第四部分 第 16-20 题 例如: Xiàwǔ 下午 wǒ 我 qù 去 shāngdiàn, 商店, wǒ 我 xiǎng 想 mǎi 买 yìxiē 一些 shuǐguǒ. 水果。 问: Tā 她 xiàwǔ 下午 qù 去 nǎlǐ? 哪里? A shāngdiàn 商店√ B yīyuàn 医院 C xuéxiào 学校 16. A xīngqīsān 星期三 B xīngqīwǔ 星期五 C xīngqīliù 星期六 17. A zhuōzi 桌子 shang 上 B zhuōzi 桌子 xia 下 C yǐzi 椅子 shang 上 18. A shàngwǔ 上午 B zhōngwǔ 中午 C xiàwǔ 下午 19. A érzi 儿子 de 的 lǎoshī 老师 B érzi 儿子 de 的 xuésheng 学生C érzi 儿子 de 的 tóngxué 同学 20. A xuéxí 学习 B kāi 开 chē 车 C dǎ 打 diànhuà 电话 H11006 - 5
 • 7. 二、阅读 第 一 部 分 第 21-25 题 diànshì 电视 × 例如: fēijī 飞机 √ 21. gāoxìng 高兴 22. xiàwǔ 下午 23. māo 猫 24. yīshēng 医生 25. shuìjiào 睡觉 H11006 - 6
 • 8. 第二部分 第 26-30 题 A B C D E F 例如: Wǒ 我 hěn 很 xǐhuan 喜欢 zhè 这 běn 本 shū. 书。 E 26.10 diǎn 点 le, 了, wǒ 我 xiànzài 现在 qù 去 xuéxiào. 学校。 27. Zhège 这个 zì 字 wǒ 我 bú 不 huì 会 xiě. 写。 28. Nǐ 你 néng 能 tīngjiàn 听见 wǒ 我 shuōhuà 说话 ma? 吗? 29. Zěnmeyàng? 怎么样? Piàoliang 漂亮 ma? 吗? 30. Tā 他 shì 是 zuò 坐 huǒchē 火车 lái 来 de. 的。 H11006 - 7
 • 9. 第三部分 第 31-35 题 例如: Nǐ 你 hē 喝 shuǐ 水 ma? 吗? F A Píngguǒ. 苹果。 31. Tā 他 bàba 爸爸 zài 在 nǎr 哪儿 gōngzuò? 工作? B Wǒ 我 24 suì. 岁。 32. Nǐ 你 xiǎng 想 mǎi 买 shénme? 什么? C Wáng 王 xiǎojiě. 小姐。 33. Míngtiān 明天 nǐ 你 zěnme 怎么 qù 去 yīyuàn? 医院? D Huǒchēzhàn. 火车站。 34. Nǐ 你 jīnnián 今年 duō 多 dà 大 le? 了? E Zuò 坐 chūzūchē. 出租车。 35. Shéi 谁 huì 会 shuō 说 Hànyǔ? 汉语? F Hǎo 好 de, 的, xièxie! 谢谢! H11006 - 8
 • 10. 第 四 部 分 H11006 - 9 第 36-40 题 A huí 回B péngyou 朋友 C duōshao 多少 D míngzi 名字 E xièxie 谢谢 F lěng 冷 例如: Nǐ 你 jiào 叫 shénme 什么( D )? 36. Jīntiān 今天 tiānqì 天气 hěn 很( )。 37. Nǐ 你 jiā 家 de 的 diànhuà 电话 shì 是( ) ne? 呢? 38. Wǒ 我 rènshi 认识 tā, 她, tā 她 shì 是 wǒ 我 māma 妈妈 de 的( )。 39.女:( ) nǐ 你 qǐng 请 wǒ 我 kàn 看 diànyǐng. 电影。 男: Bú 不 kèqi. 客气。 Zàijiàn, 再见, míngtiān 明天 jiàn. 见。 40.男: Nǐ 你 shénme 什么 shíhou 时候( ) Zhōngguó? 中国? 女: 9 yuè. 月。
 • 11. H11006卷答案 一、听 力 第一部分 1.× 2.× 3.√ 4.× 5.√ 第二部分 6.A 7.C 8.B 9.C 10.A 第三部分 11.E 12.D 13.A 14.F 15.B 第四部分 16.B 17.A 18.B 19.C 20.C 二、阅 读 第一部分 21.√ 22.× 23.√ 24.√ 25.× 第二部分 26.D 27.C 28.B 29.F 30.A 第三部分 31.D 32.A 33.E 34.B 35.C 第四部分 36.F 37.C 38.B 39.E 40.A