Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Chiang Mai MICE City Profile (Thai)

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 20 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Chiang Mai MICE City Profile (Thai)

 1. 1. บทสรุปผู้บริหาร โครงการศึกษาและจัดทาข้อมูลยุทธศาสตร์ของ ไมซ์ซิตี้ และเมืองที่มีศักยภาพ จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พฤษภาคม 2560 CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY Any use of this material without specific permission of Lycon Co.Ltd is strictly prohibited.
 2. 2. -2--2- โครงการศึกษาและจัดทาข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ (City Profile) การศึกษาและจัดทาข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ และเมืองที่มีศักยภาพ 1 ข้อมูลศักยภาพพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ 2 จุดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรองรับการพัฒนาไมซ์ซิตี้ 4 การประเมินความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นไมซ์ซิตี้ สารบัญ 7 ปฏิทินส่งเสริมการตลาดในการจัดประชุมนิทรรศการของจังหวัด 3 ข้อจากัดของจังหวัดเชียงใหม่ในการพัฒนาสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ 5 บทวิเคราะห์ความต้องการ ทางเลือก และศักยภาพของจังหวัด 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาไมซ์ซิตี้ของจังหวัดเชียงใหม่ บทสรุปผู้บริหาร
 3. 3. -3--3- โครงการศึกษาและจัดทาข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ (City Profile) เกษตรกรรม 1. จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตร และพืชผักเมืองหนาวที่สาคัญของประเทศ สามารถสร้าง รายได้ให้กับจังหวัดคิดเป็นร้อยละ 14.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 2. ผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว ลาไย ลิ้นจี่ กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และส้มเขียวหวาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 1. เชียงใหม่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญของประเทศ เนื่องจากมีระบบนิเวศที่หลากหลาย มีแหล่ง ธรรมชาติที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อประเทศชาติมากมาย 2. ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่มีหลายประเภท ทั้ง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้า และทรัพยากรธรณี ศิลปวัฒนธรรม 1. เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น งดงาม รวมทั้งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โดยส่วนใหญ่มีความผูกพันกับพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิม 2. เชียงใหม่มีงานประเพณีและเทศกาลที่สาคัญ เช่น งานร่มบ่อสร้าง งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประเพณี เดือนยี่เป็ง ประเพณีเข้าอินทขิล 1 4 การท่องเที่ยว 1. มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงมี ภูมิทัศน์ที่งดงาม และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวล้านนา 2. การท่องเที่ยวของเชียงใหม่มีแนวโน้มของจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งชาวไทยและ ชาวต่างประเทศ 2 3 เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาในระดับสูง มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และ การลงทุน ตลอดจนมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีแหล่งท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติและวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ 1. ภาคอุตสาหกรรมสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ จังหวัดทั้งหมด 2. อุตสาหกรรมที่สาคัญของเชียงใหม่ ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร (14%) อาหาร (13%) ขนส่ง (13%) อโลหะ (9%) และไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (8%) อุตสาหกรรม 5
 4. 4. -4--4- โครงการศึกษาและจัดทาข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ (City Profile) ศิลปวัฒนธรรม ที่มีเอกลักษณ์ 1. มีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ เช่น การมีภาษาท้องถิ่นเป็นของตนเอง มีอาหารพื้นบ้าน ท้องถิ่น รวมถึงศิลปะการแสดงและประเพณีท้องถิ่น 2. มียอดหัตถกรรมที่มีฝีมืออยู่ตามท้องถิ่น เช่น การทากระทงยักษ์ตามเทศกาล ลอยกระทง การประดิษฐ์ประดอย และการแกะสลักพืชผักผลไม้ เป็นต้น การสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ 1. เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านศิลปหัตถอุตสาหกรรม (Creative City & Food Innovation City) รวมการประกอบธุรกิจทางด้านหัตถกรรมและยกระดับให้เข้าสู่ระดับอุตสาหกรรม 2. เมืองแห่งการสร้างสรรค์การบริการทางด้านการอาหารนวัตกรรม (Food Services Innovation City) ศูนย์กลาง แหล่งเชื่อมโยง กับพื้นที่อื่นๆ 1. เป็นเมืองแห่งการประชุมที่สามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงได้ และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างหลากหลายภายในวันเดียว 2. ศูนย์กลางของภูมิภาคขนาดย่อมๆ ที่ครบครัน ทันสมัยในการจัดงานไมซ์ 1 5 ศูนย์รวม สถาบัน การศึกษา แหล่งเรียนรู้ 1. มีแหล่งการเรียนรู้วัฒนธรรมล้านนาที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลุ่มชนเผ่า ต่างๆ ซึ่งเหมาะกับคนหลายกลุ่มที่มีความต้องการที่หลากหลาย 2. มีสถานเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการที่ดี เป็นศูนย์รวมโครงการหลวงของภาคเหนือ โดย มีโครงการพระราชดาริที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรยั่งยืนมากกว่า 10 แห่ง 4 จุดเด่นของเชียงใหม่ในการเป็นไมซ์ซิตี้ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ แหล่ง ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ 1. มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม โดยเฉพาะภูเขาและยอดดอย ซึ่ง หากเดินทางออกจากตัวเมือง 10 นาที จะสามารถเจอกับภูเขาและป่าไม้ได้ 2. เป็นศูนย์รวมความหลากหลายของพันธุ์ไม้เมืองหนาวขึ้นชื่อของประเทศ 2 3
 5. 5. -5--5- โครงการศึกษาและจัดทาข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ (City Profile) เชียงใหม่มีจุดเด่นที่แตกต่างกว่าจังหวัดอื่นๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพที่ใกล้เคียง การเดินทางเข้าสู่ พื้นที่ ความปลอดภัย สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมและที่พัก สถานที่ในการจัด ประชุมสัมมนา ร้านอาหาร 1 2 3 4 5 6 เชียงใหม่ เชียงราย นครราชสีมาด้าน น้อย มากหมายเหตุ: • มีจานวนมาก • ราคาถูก • มีจานวนน้อย • ราคาสูง • มีจานวนน้อย • ราคาสูง • ใช้เวลาในการ เดินทางนาน • สามารถเดินทาง ได้หลายเส้นทาง • ใช้เวลาในการ เดินทางนาน • สามารถเดินทาง ได้หลายเส้นทาง • ใช้เวลาในการ เดินทางไม่นาน • สามารถเดินทาง ได้หลายเส้นทาง • มีจานวนมาก • ราคาสูง • มีความหลากหลาย • มีจานวนปานกลาง • ราคาสูง • มีจานวนจากัด • มีจานวนปานกลาง • ราคาถูก • มีจานวนจากัด • มีความ หลากหลาย • มีความ หลากหลาย • มีความ หลากหลาย • มีจานวนมาก • ขนาดเล็กถึง กลาง • มีจานวนปานกลาง • ขนาดเล็กถึงกลาง • มีจานวนปานกลาง • ขนาดเล็กถึงกลาง • ปัญหาการเกิด อาชญากรรมต่า • มีความปลอดภัยสูง • ปัญหาการเกิด อาชญากรรมสูง • มีความปลอดภัยต่า • ปัญหาการเกิด อาชญากรรมต่า • มีความปลอดภัยสูง
 6. 6. -6--6- โครงการศึกษาและจัดทาข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ (City Profile) ปัญหาและอุปสรรคของจังหวัดเชียงใหม่ในการพัฒนาสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ ที่มา: โครงการจัดทาคลังข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเป็นไมซ์ซิตี้ของจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และจากการสัมภาษณ์เพิ่มโดยบริษัท ไลคอน จากัด (ทีมที่ปรึกษา) ด้านการคมนาคม ภายในจังหวัด 1. ขาดระบบการขนส่งมวลชนสาธารณะ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ต้องใช้รถรับจ้างแบบเหมา เพียงอย่างเดียว ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงสาหรับนักท่องเที่ยวไมซ์กลุ่มเล็ก หรืออาจต้องใช้รถส่วนตัว 2. การจราจรในตัวเมืองเชียงใหม่มีความติดขัด โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน 1 ด้านความพร้อม ของที่พัก และสถานที่ จัดงาน 1. ขาดความพร้อมของสิ่งอานวยความสะดวกในการรองรับการจัดงานที่มีคนจานวนมาก 2. ศูนย์ประชุมมีราคาสูงเมื่อเทียบกับสถานที่จัดงานอื่นๆ ทาให้ผู้ประกอบการส่วนมากเลือกที่จะจัดงานใน สถานที่อื่นแทน 4 ด้านการบริหารจัดการ อุตสาหกรรมไมซ์ 1. ผู้จัดงานในพื้นที่ขาดโอกาสในการเข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานการจัดงานไมซ์ ส่วนใหญ่จะได้รับงานเป็นแบบ รับจ้าง (Outsource) ดาเนินการเพียงบางชิ้นงาน หรือมีหน้าที่เฉพาะ 2. ยังขาดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของภาครัฐในการขับเคลื่อนกิจกรรมไมซ์ 3. เน้นการแบ่งกลุ่มคลัสเตอร์เชิงพื้นที่มากเกินไป จึงไม่มีการทางานร่วมกันระหว่างจังหวัดที่อยู่คนละกลุ่ม 2 ด้านสภาพแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัด 1. เมืองเชียงใหม่มีคุณภาพอากาศที่ลดลง ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น ขาดแคลนพื้นที่สีเขียวในเมืองรวมถึงมีมลภาวะ ทางเสียงจากการก่อสร้าง/สถานบันเทิง จากการเพิ่มจานวนประชากร และการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 2. แหล่งท่องเที่ยวหลักเดิมๆ ของเชียงใหม่เริ่มถูกลดความนิยมลงไป 3 ด้านศักยภาพของ บุคลากรและ ผู้ประกอบการ 1. ขาดแคลนบุคลากรด้านการบริการสนับสนุนการจัดงานไมซ์ที่ได้มาตรฐาน หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 2. บุคลากรผู้ประกอบการไมซ์และคนในพื้นที่ขาดการยกระดับศักยภาพของตนเองให้ได้มาตรฐานในทุกมิติใน การพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นไมซ์ โดยเฉพาะเรื่อง ภาษา 5 ปัญหาและอุปสรรคของจังหวัดเชียงใหม่ในการพัฒนาสู่การเป็นไมซ์ซิตี้
 7. 7. -7--7- โครงการศึกษาและจัดทาข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ (City Profile) การวิเคราะห์ความต้องการ ทางเลือก และศักยภาพของจังหวัด ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. SWOT Analysis 2. ทางเลือกของจังหวัด 3. กิจกรรมหลังการประชุม และ 4. ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายบทวิเคราะห์ความต้องการทางเลือกและศักยภาพของจังหวัด 1. มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย 2. มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม 3. มีโรงพยาบาลในพื้นที่เป็นจานวนมาก 4. ค่ารักษาพยาบาลมีราคาถูก 5. เป็นศูนย์กลางการศึกษาทางภาคเหนือเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความ เข้มแข็ง 6. มีศูนย์ประชุมขนาดใหญ่และรองรับการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ 7. มีสถานที่พักที่ได้มาตรฐานจานวนมากมีหลายระดับและมีการให้บริการที่ดี 8. การเดินทางจากกรุงเทพมหานครสะดวก (สนามบิน) จุดแข็ง (Strength) 1. มีข้อจากัดด้านการคมนาคมที่ไม่สะดวกและขาดระบบขนส่งสาธารณะที่มี ประสิทธิภาพ 2. มีปัญหาด้านการจราจร 3. มีปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาทางด้าน มลภาวะ จุดอ่อน (Weakness) 1. นักท่องเที่ยวมีความสนใจรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 2. นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเรื่องธรรมชาติเพิ่มขึ้น 3. การก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองมรดกโลก 4. ความนิยมของคนในการเข้ามารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลต่างประเทศที่มี ราคาถูกเพิ่มขึ้น 5. มีนโยบายของภาครัฐในการให้การสนับสนุนงบประมาณการลงทุนภายใน จังหวัด 6. อุตสาหกรรมไมซ์ภายในจังหวัดโตขึ้น 7. มีนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานส่วนกลางในการสนับสนุนให้เชียงใหม่ ก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ โอกาส (Opportunity) 1. ความต้องการบุคลากรด้านไมซ์เพิ่มสูงขึ้น 2. นักเดินทางไมซ์มีความต้องการบุคลากรด้านไมซ์ที่มีความชานาญเพิ่มมากขึ้น 3. มีข้อมูลด้านการจัดการไมซ์เป็นจานวนมากแต่ไม่มีระบบการจัดเก็บที่มี ประสิทธิภาพ อุปสรรค (Threat) การลดจุดอ่อนโดยใช้ประโยชน์จากโอกาส (Develop) การพัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่นและการลดปัจจัย ภายนอกเพื่อเสริมจุดแข็ง (Develop) การพัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่นและใช้ประโยชน์จาก โอกาสเพื่อเสริมข้อได้เปรียบ (Promote & Win) • ใช้วัฒนธรรมในการสร้างจุดขายของเมือง เพื่อผลักดันให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทาง วัฒนธรรมและส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ ทางวัฒนธรรม • ใช้ประโยชน์จากการเป็นเมืองวัฒนธรรมที่ เป็นมรดกโลกในการประชาสัมพันธ์เมือง • จากการมีโรงพยาบาลในพื้นที่เป็นจานวนมาก และมีราคาถูกประกอบกับความต้องการของ ชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นจึงทาให้เชียงใหม่เป็น เมืองสุขภาพ • พัฒนาศักยภาพทางด้านแหล่งท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติที่หลากหลายให้เป็นกิจกรรมหลัง การประชุมที่น่าดึงดูด • ใช้ประโยชน์จากการเดินทางจากศูนย์กลางที่ มีความสะดวกและจากการมีวัฒนธรรมที่เป็น เอกลักษณ์ ทาให้นักเดินทางไมซ์มีความสนใจ ในการร่วมกิจกรรมไมซ์เพิ่มขึ้น • เพิ่มโอกาสในการจัดงานไมซ์เกี่ยวกับพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวภายใน จังหวัด ทาให้อุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดโตขึ้น • จัดสร้างระบบรถขนส่งมวลชนหรือรถบัส ไ เทค เพื่ออานวยความสะดวกต่อการ คมนาคมจากการสนับสนุนด้านงบประมาณ ของภาครัฐ • พัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะภายใน จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งยังขาดการออกแบบและ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดย เชื่อมโยงโอกาสในการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านการคมนาคมของประเทศ การ วางแผน และกาหนดแนวทางการพัฒนา ระบบการขนส่งของจังหวัดให้สอดคล้องกับ ทิศทาง/นโยบายในการส่งเสริมให้เชียงใหม่ เป็นไมซ์ซิตี้ • กาหนดมาตรการเชิงปองกันปัญหา สิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหาหมอก ควันจากไ ป่า ปัญหาการจัดการขยะทั้งใน ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวจาก งบประมาณสนับสนุนของภาครัฐ • จัดตั้งศูนย์ความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจไมซ์สร้าง ความเข้าใจและขีดความสามารถให้กับบุคคล ที่เกี่ยวข้องโดยตรงและฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ ไมซ์ • ใช้ประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลางทางด้าน การศึกษา ในการจัดอบรมและยกระดับ บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ตอบสนองต่อความ ต้องการของนักเดินทางไมซ์ 1 2 3 MICE City Positioning City Positioning MICE Activity 1 เมืองศูนย์กลางการ ท่องเที่ยวและบริการ ระดับสากล (WellnessCity) 2 เมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการ คมนาคมขนส่ง (Northern Landport) 3 เมืองแห่งเกษตร ปลอดภัย (NorthernFood Valley) 5 เมืองน่าอยู่ (Eco-Town/Eco- Village) 4 เมืองศูนย์กลาง การศึกษานานาชาติสู่ สากล (EducationHub) 1 ไมซ์ซิ้ตี้ในแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ (Natural) 2 ไมซ์ซิ้ตี้ในแหล่งเรียนรู้ (EducationInstitution) 3 ไมซ์ซิ้ตี้ที่เป็นศูนย์กลางการ เชื่อมโยงกับพื้นที่รอบข้าง (NorthernLogisticHub) 4 ไมซ์ซิ้ตี้ในเมืองสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creative& Innovation) 5 ไมซ์ซิ้ตี้ในเมืองวัฒนธรรมล้านนา(LannaCulture) จุดขาย • เมืองที่สามารถจัดกิจกรรมไมซ์ได้อย่างหลากหลาย เป็นนครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม ซึ่งมีประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรมที่สาคัญของล้านนาเป็นพื้นฐาน มีความเป็นเอกลักษณ์ ทั้งในด้านศิลปกรรม หัตถกรรม คติ และความเชื่อต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่ รู้จักของคนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้อได้เปรียบ 1. สามารถจัดกิจกรรมไมซ์ที่ขายสินค้าทางวัฒนธรรมได้ตลอดทั้งปี 2. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นจานวนมาก และเอื้ออานวยต่อการ จัดกิจกรรมไมซ์ เช่น หอคาหลวง ในอุทยานหลวงราชพ กษ์ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ และเวียงกุมกาม ข้อเสียเปรียบ 1. มีความคล้ายคลึงกันในกลุ่ม 8 จังหวัดล้านนา ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ ่องสอน ซึ่งยังไม่มีความ แตกต่างกันอย่างชัดเจน 2. ไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มคนต่างชาติมากนัก ยังจากัดวงอยู่แค่ในกลุ่มของคนไทยเท่านั้น 3. การจัดกิจกรรมไมซ์ที่เชื่อมโยงกับศาสนาและประวัติศาสตร์อาจทาได้แค่เฉพาะนักท่องเที่ยวไมซ์บางกลุ่มที่สนใจเท่านั้น ทางเลือก 1. ไมซ์ซิ้ตี้ในเมืองวัฒนธรรมล้านนา อุทยานหลวงราชพ กษ์ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ เวียงกุมกาม จุดขาย • เมืองที่สามารถจัดกิจกรรมไมซ์ได้อย่างหลากหลายและเป็นที่รู้จักของคนใน ประเทศ เช่น ท่องเที่ยวยอดดอยที่มีบรรยากาศดีมีทิวทัศน์ที่สวยงาม รวมถึง การเที่ยวชมสวนไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งเป็นศูนย์รวมความหลากหลายของพันธุ์ ไม้เมืองหนาวขึ้นชื่อของประเทศ ข้อได้เปรียบ 1. จากข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ทาให้ไม่ต้องมีการลงทุนสร้างแหล่ง ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 2. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีไม้เมืองหนาวที่ขึ้นชื่อหลายแห่งซึ่งเป็นเพียงไม่กี่แห่งของ ประเทศ 3. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีความหลากหลายทั้งภูเขาและแม่น้า เช่น ม่อนแจ่ม ดอยอินทนนท์ แม่น้าปง แม่น้าแม่แตง ข้อเสียเปรียบ 1. ภาพลักษณ์ของเมืองกับสภาพความเป็นจริงไม่สอดคล้องกันเนื่องจากการ บริหารจัดการทาได้ค่อนข้างยาก 2. ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวในงานที่จัดช่วง ดูการท่องเที่ยว (High Season) ค่อนข้างสูง ม่อนแจ่มสวนแปดสิบ แปลงดอกไม้เมืองหนาว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเลือก 3. ไมซ์ซิ้ตี้ในแหล่งเรียนรู้ทางเลือก 2. ไมซ์ซิ้ตี้ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จุดขาย • เมืองไมซ์ซิตี้ที่สามารถจัดกิจกรรมไมซ์เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ที่มีแหล่งเรียนรู้ และสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมากมายทั้งแหล่งการเรียนรู้วัฒนธรรม ล้านนา สถานเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการโครงการหลวงพิพิธภัณฑ์มีชีวิต หรือแม้กระทั่งการเรียนรู้ตามแหล่งชุมชน ข้อได้เปรียบ 1. เป็นคลัสเตอร์ของสถาบันการศึกษาชั้นนาของภาคเหนือที่เยอะที่สุด เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ไม่ไกลมากนักสามารถเดินทางได้สะดวก 3. มีแหล่งการเรียนรู้จานวนมาก ข้อเสียเปรียบ 1. การจัดกิจกรรมไมซ์ที่เชื่อมโยงกับแหล่งการเรียนรู้ทาได้เฉพาะกลุ่มที่มีความ สนใจเท่านั้น 2. เป็นเพียงศูนย์กลางของภูมิภาคเหนือตอนบนเท่านั้น เครื่องเขินล้านนาตัวอย่างผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของจังหวัด ทางเลือก 5. ไมซ์ซิ้ตี้ในเมืองสร้างสรรค์และนวัตกรรม จุดขาย • เมืองไมซ์ซิตี้ที่สามารถจัดกิจกรรมไมซ์ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมเข้ากับพื้นที่ของเมืองให้กลายเป็น การรังสรรค์ความน่าสนใจใหม่ๆ ให้แก่เมือง ข้อได้เปรียบ 1. เป็นพื้นที่สาหรับการจัดกิจกรรมไมซ์ที่มีการแสดงออกทางความคิดที่ดีที่สุด เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ เนื่องจากมีบุคลากรและทรัพยากรท้องถิ่นที่ดี 2. มีราคาการจัดงานไมซ์ทางด้านนี้ไม่สูงมากนัก ข้อเสียเปรียบ 1. การจัดกิจกรรมไมซ์ที่เชื่อมโยงกับความสร้างสรรค์อาจทาได้เฉพาะ นักท่องเที่ยวไมซ์บางกลุ่มที่มีความสนใจเท่านั้น 2. การประชุมทางด้านความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมมีจานวนไม่มาก 3. กิจกรรมงานความคิดสร้างสรรค์นิยมจัดในที่ใหม่ๆ ซึ่งต้องมีการหมุนเวียน อย่างสม่าเสมอ การทาให้เกิดซ้าจึงเป็นไปได้ยาก ศูนย์กลางของภูมิภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ ทางเลือก 4. ไมซ์ซิ้ตี้ที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับพื้นที่รอบข้าง จุดขาย • เมืองแห่งการเชื่อมโยง เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคขนาดย่อมๆ ที่ครบครัน รวมไว้ซึ่งองค์กรของรัฐหน่วยงาน และสานักงานสาขาของภูมิภาค เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่1 เป็นต้น รวมถึง สถานบริการด้านสาธารณสุข ข้อได้เปรียบ 1. การเดินทางเข้าร่วมประชุมของบุคคลรอบข้างสามารถทาได้โดยสะดวก เดินทางไม่เกิน 2 ชั่วโมงจากจังหวัดรอบๆ 2. เป็นศูนย์รวมศูนย์ราชการของภาคเหนือ(GovernmentCenter) ทาให้การ จัดประชุมต่างๆ สามารถทาได้สะดวก ข้อเสียเปรียบ 1. การจัดประชุมขององค์กรภาครัฐอาจมีจานวนมากแต่การทากิจกรรมหลัง การประชุมมีค่อนข้างน้อยเนื่องจากมีเส้นทางการเดินทางที่ใกล้ทาให้ สามารถเดินทางกลับได้โดยง่าย กิจกรรมหลังงานประชุม (Options Program/Theme) 1. การท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม: เน้นการนาจุดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม มาเป็นจุดขายเพื่อสร้างเป็นทางเลือก ให้กลุ่มเปาหมายที่ต้องการสัมผัสถึง กลิ่นอายของศิลปวัฒนธรรมล้านนา และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ . การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ: เน้นการ สัมผัสถึงความอุดมสมบูรณ์ทางด้านธรรมชาติ ของเมืองเชียงใหม่ เพื่อสร้างเป็นทางเลือกให้ กลุ่มเปาหมายที่ต้องการพักผ่อน 3. กิจกรรมเพื่อสังคม(Corporate Social Responsibility: CSR): ตอบสนองความ ต้องการกลุ่มเปาหมายที่เน้นกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์เพื่อสังคม 4. การท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้: เน้น สร้างการเรียนรู้หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์เพื่อสร้าง เป็นทางเลือกให้กับกลุ่มเปาหมายที่ให้ ความสาคัญแก่การศึกษา . การจับคู่ทางธุรกิจ: เน้นสร้างเครือข่าย เชื่อมโยงหรือต่อยอดทางธุรกิจเพื่อสร้าง เป็นทางเลือกให้กลุ่มเปาหมายที่ต้องการ สร้างโอกาสและเสริมสร้างศักยภาพการ แข่งขันให้กับธุรกิจ . กิจกรรมการผจญภัย: เน้นการปลูกฝัง สร้าง ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะหรือองค์กร ร่วมไปกับการผจญภัยในสถานที่ต่างๆ เพื่อสร้าง เป็นทางเลือกให้กลุ่มเปาหมายที่ต้องการสร้าง ความร่วมมือให้เกิดขึ้นในองค์กร . ความสะดวกสบายในทุกด้าน (Luxury SlowLife): เน้นการบริการ พักผ่อนที่สะดวกสบายที่สุด เพื่อ ตอบสนองความต้องการกลุ่มเปาหมายที่ ต้องการความสะดวกสบายหรูหรา และ ต้องการการบริการเป็นพิเศษ กิจกรรมการผจญภัย (Adventure and Team Building) กิจกรรมหลังงานประชุม (Options Program/Theme) กิจกรรมหลังงานประชุม (Options Program/Theme) 1. โปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงพักผ่อน เช่น เส้นทาง ม่อนแจ่ม ศูนย์พัฒนาโครงการ หลวงหนองหอย ไร่องุ่นเอเดน สวนพ กษศาตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ซึ่งมีทัศนียภาพที่ สวยงาม สามารถมองเห็นวิวทิวเขาซับซ้อน อีกทั้งในยามค่าคืน าก ายังแวดล้อมไปด้วยดวงดาว 2. โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco-Tourism) เช่น บ้านแม่กลางหลวง บ้านอ่างกาน้อย บ้าน ผาหมอน และบ้านหนองหล่ม เป็นการสร้างแนวความคิดทางด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา ผสมผสานกับธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การบริการที่พักแบบ Home Stay และ Village Stay การเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ เดินป่าดูนกประจาถิ่นที่มีเฉพาะในพื้นที่ 3. โปรแกรมการท่องเที่ยวสาหรับผู้ติดตามหรือครอบครัว เช่น เส้นทางท่องเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ 1. โปรแกรมกิจกรรมการเลี้ยงและรักษาช้าง (Elephant Treatment) ที่บาดเจ็บในศูนย์บริบาลช้าง (Elephant Natural Park) 2. โปรแกรมกิจกรรมการระดมทุนให้ความช่วยเหลือโรงเรียนชาวเขาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 3. โปรแกรมการปลูกต้นไม้ ควบคู่กับการพัฒนาคน ชุมชน สังคม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เป็น เจ้าของต้นไม้ และการลงมือป ิบัติจริง เพื่อเป็นการช่วยให้มีจิตสานึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ การท่องเที่ยวทาง ศิลปวัฒนธรรม(Art & Culture) การท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติ (Natural) กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) กิจกรรมหลังงานประชุม รายละเอียดกิจกรรม 1. โปรแกรมเยี่ยมชมพิพิธภัณ ์มีชีวิต (Living Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่บุคคลในบริเวณ นั้นจะมีการแต่งกายและการแสดง โดยมีจุดประสงค์เพื่อแสดงวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ให้กับ ผู้ชมในยุคปัจจุบันได้เห็น เช่น หมู่บ้านทาเครื่องเงิน หมู่บ้านทาแกะสลัก หมู่บ้านทอผ้า 2. โปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยวเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรม ตามเส้นทางสถานที่วัดต่างๆ เช่น พระธาตุ ดอยสุเทพ วัดเจดีย์หลวง วัดพระสิงห์วรวิหาร วัดเชียงมั่น เป็นต้น 3. โปรแกรมจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ได้ร่วมออกแบบและ สร้างสรรค์ผลงานของตนเองที่เป็นสินค้าหัตถกรรมของท้องถิ่นล้านนา 1. โปรแกรมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน เช่น หมู่บ้านชาวเขา หมู่บ้านแม่กาปอง หมู่บ้านชาวเขาม้งดอยปุย และโรงเรียนบ้านหอมสมุนไพร ซึ่งเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านท่ามกลางธรรมชาติ 2. โปรแกรมเรียนรู้เส้นทางโครงการในพระราชดาริ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีมากกว่า 44 โครงการ ที่จะ ให้ได้เห็นการทางานวิจัยของนักวิจัยและเจ้าหน้าที่โครงการหลวงในการค้นคว้าพันธุ์ผักและผลไม้ที่ เหมาะสมในพื้นที่ และยังได้เรียนรู้การพัฒนาและส่งเสริมชาวเขาให้ทาการเพาะปลูกพืชใหม่ๆ การท่องเที่ยวด้านการ เรียนรู้ (Education) กิจกรรมหลังงานประชุม(Options Program/Theme) 1. โปรแกรมจับมือถือแขนเดินขึ้นดอยสุเทพ เพื่อสร้างความสามัคคีเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันและเพื่อ ความเป็นสิริมงคล 2. โปรแกรมการทากิจกรรมล่องแก่งเรือยางตามแม่น้าแม่แตง เพื่อทาสร้างความสามัคคีระหว่าง กิจกรรมการล่องแพ และการพายเรือไปตามแม่น้าร่วมกัน 3. โปรแกรมแรลลี่กลุ่มรถเอทีวี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ โดยการเล่นกิจกรรมร่วมกันในแต่ละฐาน 4. โปรแกรมท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงผจญภัย เช่นเส้นทาง สวนงู สวนผีเสื้อ –ขี่ช้างที่ปางช้างแม่สา 1. โปรแกรมกิจกรรมภายในโรงแรมสาหรับท่านผู้หญิง เช่น การสอนทาอาหารล้านนาดั้งเดิม การนวด และสปา 2. โปรแกรมกิจกรรมสาหรับท่านผู้ชาย เช่น การเล่นกอล์ ที่สนาม Chiangmai Gymkhana Golf and Sports Club การนวดและสปา กิจกรรมการผจญภัย (Adventureand TeamBuilding) ความสะดวกครบทุก ด้าน(LuxurySlow Life) กิจกรรมหลังงานประชุม รายละเอียดกิจกรรม การจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) 1. โปรแกรมจับคู่ทางธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทย – จีน โดยเน้นไปที่โปรแกรมทัวร์และการท่องเที่ยว หลังการประชุม 2. โปรแกรมจับคู่ทางธุรกิจระหว่างบริษัทเงินทุน (Venture Capital) และสตาร์ทอัพ (Startup) ใน พื้นที่ Theme กิจกรรม หลังประชุม การประชุมองค์กร (Meeting) การประชุมองค์กร การประชุมของกลุ่มบริษัทเอกชน ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ทั้งนี้หมายรวมถึงการ ฝกอบรม (Company Training) และ/หรือการท่องเที่ยวสังสรรค์ของพนักงานบริษัท (Company Outing ECIM ไทย เอกชน ภาครัฐ ต่างชาติ ความต้องการ • การเดินทางที่สะดวกและมีความปลอดภัย • การพักผ่อนที่สะดวกสบายมีเอกลักษณ์และสร้างความประทับใจ เช่น การ พักผ่อนร่วมกับการศึกษาวิถีชีวิตครอบครัวท้องถิ่นไปพร้อมกัน • การพักผ่อนเชิงสุขภาพ (Wellness) โดยเฉพาะบริการด้านสปา เพื่อสร้างความผ่อน คลายให้กับร่างกาย • การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ • การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ใส่ใจสภาพแวดล้อม และเรื่องมนุษยธรรม ไทย ยุโรป ต่างชาติ เอเชีย • การประชุมที่อยู่ในงบประมาณที่กาหนดเนื่องจากการเบิกจ่ายจะต้องเป็นไป ตามระเบียบ • การเดินทางกลับหลังจากการจัดประชุมเสร็จ เนื่องด้วยงบประมาณและ ระยะเวลาที่จากัด • กิจกรรมเสริมอื่นๆ ที่สอดแทรกระหว่างการประชุม เช่น การรับประทาน อาหารพื้นบ้านการซื้อสินค้าพื้นเมือง (Shopping) • สถานที่จัดประชุมที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ • กิจกรรมการท่องเที่ยวสาหรับพนักงานหลังการประชุม เพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย • กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้พนักงานได้เทคนิคการทางาน ใหม่ๆ • กิจกรรมสัมพันธ์ (Team Building) ที่สร้างความสามัคคีให้แก่พนักงาน • งานเลี้ยงสังสรรค์ให้แก่พนักงาน • การบริการที่ดี ได้มาตรฐาน และมีเอกลักษณ์ของพื้นที่ • การดูแลรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน • กิจกรรมการท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบทั้งเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เชิงธรรมชาติ และเชิงผจญภัย • การท่องเที่ยวในสถานที่มีความน่าสนใจ ไม่สามารถชมได้ในพื้นที่อื่นๆ เช่น ประเพณีหรือเทศกาลประจาจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย Theme กิจกรรม หลังประชุม กลุ่มเป้าหมาย Theme กิจกรรม หลังประชุม กลุ่มเป้าหมาย Theme กิจกรรม หลังประชุม Art & Culture Natural CSR Art & Culture Natural Education Art & Culture Natural EducationCSR Theme กิจกรรม หลังประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลโดยเป็นการจัดนาเที่ยวเป็นหมู่คณะให้กับพนักงานหรือตัวแทนขาย ของบริษัท และ/หรือบริษัทตัวแทนจาหน่ายเพื่อตอบแทนที่ทางานได้ตามเปาหมายของบริษัท โดย บริษัทผู้ให้รางวัลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ECIM เอกชน ต่างชาติ ความต้องการ • การเดินทางที่สะดวกและมีความปลอดภัย • การพักผ่อนที่สะดวกสบายมีเอกลักษณ์และสร้างความประทับใจ เช่น การ พักผ่อนร่วมกับการศึกษาวิถีชีวิตครอบครัวท้องถิ่นไปพร้อมกัน • การพักผ่อนเชิงสุขภาพ (Wellness) โดยเฉพาะบริการด้านสปา เพื่อสร้างความผ่อน คลายให้กับร่างกาย • การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ • การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ใส่ใจสภาพแวดล้อม และเรื่องมนุษยธรรม ไทย ยุโรป ต่างชาติ เอเชีย • การสังสรรค์และการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมีความโดดเด่น • กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ (Team Building) เพื่อสร้างความสามัคคีให้แก่ ทีมงาน • กิจกรรมหรือสถานที่ที่เป็นแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ต่อองค์กร • กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และสร้างจิตสานึกที่ดีให้แก่พนักงาน • การบริการที่ดี ได้มาตรฐาน และมีเอกลักษณ์ของพื้นที่ • การดูแลรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน • กิจกรรมการท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบทั้งเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เชิงธรรมชาติ และเชิงผจญภัย • การท่องเที่ยวในสถานที่มีความน่าสนใจ ไม่สามารถชมได้ในพื้นที่อื่นๆ เช่น ประเพณีหรือเทศกาลประจาจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย Theme กิจกรรม หลังประชุม กลุ่มเป้าหมาย Theme กิจกรรม หลังประชุม Art & Culture Natural EducationCSR Art & Culture Natural CSR LuxuryAdventure Art & Culture Natural Education Theme กิจกรรม หลังประชุม การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ (Convention) การจัดประชุมสัมมนา ทางวิชาการ การประชุมของสมาคม/องค์กร ที่ไม่มุ่งหวังผลทางด้านธุรกิจ (Non-profit Organization) ซึ่งเป็น การรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลที่อยู่ในสาขาอาชีพเดียวกันหรือใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ผู้เข้าร่วมประชุมต่างมาร่วมงานด้วยความสมัครใจและเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ECIM ในประเทศ ต่างประเทศ ความต้องการ กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย Theme กิจกรรม หลังประชุม • การประชุมเชิงวิชาการและพื้นที่ในการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหาการประชุม •กิจกรรมการท่องเที่ยวหรือการเรียนรู้วิถีชีวิตสาหรับผู้ติดตามเช่น ครอบครัวของผู้เข้าร่วมงาน ให้ได้ใช้เวลาระหว่างรอ •กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ จังหวัด ทั้งก่อนและหลังการประชุม •ประสบการณ์แปลกใหม่และแหล่งความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และความก้าวหน้าทางวิทยาการ •การพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นหรือพิจารณาความร่วมมือกันของ สมาคม/องค์กรธุรกิจในอนาคต • การประชุมเชิงวิชาการและพื้นที่ในการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหาการประชุม • การทากิจกรรมเพื่อสังคม การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน โดยเฉพาะ ความรู้ทางด้านของสุขภาพ เนื่องจากหัวข้อการประชุมหลักที่เกิดขึ้น ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเรื่องของสุขภาพ ที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็น นักวิชาการและแพทย์ • การพักผ่อนที่สะดวกสบาย มีบริการที่ดีเยี่ยม หรูหราและมีความ เป็นส่วนตัว เพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง LuxuryCSR LuxuryCSR การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition) การจัดงานแสดงสินค้า และนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการ สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ โดยเจาะจงหมวดงานแสดง สินค้าตามรายอุตสาหกรรมเพื่อนาเสนอให้กับลูกค้ากลุ่มเปาหมาย ECIM อุตสาหกรรมหลักเช่น ศิลปะหัตถกรรมและหัตถศิลป สิ่งทอ สมุนไพรและสปา สุขภาพและอาหาร ความต้องการ กลุ่มเป้าหมาย Theme กิจกรรม หลังประชุม • การนาเสนอสินค้าและการบริการของบริษัทให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงซึ่งเป็นโอกาสของการขยายตลาดให้กว้างขึ้น •โอกาสในการแลกเปลี่ยนมุมมอง พบปะผู้ประกอบการในกลุ่มคลัสเตอร์เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงหรือต่อยอดทางธุรกิจ •การเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานในกระบวนการผลิต (Site Visit) ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาธุรกิจของตน •การซื้อขายสินค้าสาคัญของจังหวัด เช่น สินค้าที่เป็นตราสินค้าของเชียงใหม่ สินค้าโอท็อปหรือสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(One Province One Product) ที่ได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และสินค้าส่งออก ต่อไป Business Matching Education วัฒนธรรมล้านนา (Lanna Culture) การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural) สถาบันการศึกษา/แหล่งการเรียนรู้ (Education Institution) การเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆ (Northern Logistic Hub) ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative & Innovation) Meeting Incentive Convention Exhibition ความ ต้องการ กลุ่ม เป้าหมาย • องค์กรเอกชนในประเทศ • ภาครัฐในประเทศ • ชาวต่างชาติ กลุ่มยุโรป • ชาวต่างชาติ กลุ่มเอเชีย • องค์กรเอกชนในประเทศ • ชาวต่างชาติ กลุ่มยุโรป • ชาวต่างชาติ กลุ่มเอเชีย • การจัดประชุมสัมมนาทาง วิชาการในประเทศ • การจัดประชุมสัมมนาทาง วิชาการต่างประเทศ • กลุ่มผู้ประกอบการใน อุตสาหกรรมหลัก เช่น ศิลปะหัตถกรรมและหัตถศิลป สิ่งทอ • การเดินทางที่สะดวกและ ปลอดภัย • การพักผ่อนเพื่อสุขภาพ (Wellness) • การท่องเที่ยวทาง ศิลปวัฒนธรรม • การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ • การท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้ • เมืองศูนย์กลาง สถาบันการศึกษา/แหล่ง เรียนรู้ • เมืองเชื่อมโยง • เมืองสร้างสรรค์ ตาแหน่งทาง ยุทธศาสตร์ • เมืองแห่งวัฒนธรรม • เมืองแห่งการท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติ • เมืองศูนย์กลาง สถาบันการศึกษา/แหล่งเรียนรู้ • เมืองสร้างสรรค์ • เมืองแห่งวัฒนธรรม • เมืองแห่งการท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติ • เมืองแห่งการท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติ • เมืองศูนย์กลาง สถาบันการศึกษา/แหล่งเรียนรู้ • เมืองสร้างสรรค์ • การเดินทางที่สะดวกและ ปลอดภัย • การพักผ่อนเพื่อสุขภาพ (Wellness) • การท่องเที่ยวทาง ศิลปวัฒนธรรม • การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ • การท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้ • ต้องการโปรแกรมกิจกรรม สาหรับผู้ติดตาม • ต้องการช่วยเหลือสังคม • ต้องการการท่องเที่ยว ทั้งก่อน และหลังการประชุม • ต้องการโอกาสในการ แลกเปลี่ยนมุมมอง พบ ผู้ประกอบการ • ต้องการเยี่ยมชมหรือดูงานใน กระบวนการผลิต • ต้องการซื้อสินค้าสาคัญของ จังหวัด MICE City Positioning MICE City Portfolio วิเคราะห์ทางเลือกของจังหวัดเชียงใหม่ในการพัฒนาไปสู่ไมซ์ซิตี้2 วิเคราะห์ศักยภาพจากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 1 3 กิจกรรมหลังงานประชุม (Options Programs/Themes) วิเคราะห์ความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายกับ ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ 4
 8. 8. -8--8- โครงการศึกษาและจัดทาข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ (City Profile) การวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของจังหวัด 1. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 2. เชียงใหม่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมล้านนา ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ได้เป็นจานวนมากในแต่ละปี 3. มีโรงพยาบาลในพื้นที่เป็นจานวนมาก และมีค่ารักษาที่คุ้มค่ากว่าการ รักษาพยาบาลในต่างประเทศ 4. เป็นศูนย์กลางการศึกษาทางภาคเหนือ โดยมีสถานศึกษาชั้นนาจานวนมาก 5. มีศูนย์ประชุมที่รองรับการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ 6. มีสถานที่พักที่ได้มาตรฐานจานวนมาก หลายระดับ และมีการให้บริการที่ดี 7. สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้สะดวกรวดเร็ว มีจานวนสายการบินจานวนมาก จุดแข็ง (Strength) 1. มีข้อจากัดด้านการคมนาคมที่ไม่สะดวกในการเข้าถึงศูนย์ประชุม และขาด ระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 2. มีปัญหาด้านการจราจร ในช่วงระยะเวลาเร่งด่วน 3. มีปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาทางด้าน มลภาวะทางอากาศ 4. มีข้อมูลด้านการจัดการไมซ์เป็นจานวนมาก แต่ไม่มีระบบการจัดเก็บที่มี ประสิทธิภาพ จุดอ่อน (Weakness) 1. นักท่องเที่ยวมีความสนใจรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เพิ่มมากขึ้น 2. การก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองมรดกโลกของเมืองเชียงใหม่ 3. ความนิยมของคนในการเข้ามารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลต่างประเทศที่มี ราคาไม่สูงมากเพิ่มขึ้น 4. มีนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณการลงทุนภายในจังหวัด 5. มีการตื่นตัวของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ที่เพิ่มมากขึ้น 6. มีนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานส่วนกลางในการสนับสนุนให้เชียงใหม่ ก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ โอกาส (Opportunity) 1. การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจไมซ์ แต่มีความต้องการบุคลากร สนับสนุนการจัดงานไมซ์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2. เมืองในต่างประเทศ และจังหวัดอื่นๆ เริ่มให้ความสาคัญในเรื่องธุรกิจไมซ์ มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุปสรรค (Threat)
 9. 9. -9--9- โครงการศึกษาและจัดทาข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ (City Profile) การวิเคราะห์ทางเลือกของจังหวัดเชียงใหม่ในการพัฒนาไปสู่ไมซ์ซิตี้ ศูนย์กลาง การเชื่อมโยงวัฒนธรรมล้านนา แหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ เมืองสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ 2 3 4 5 จุดขาย •เมืองที่ เป็นนครที่เป็น ที่สุดแห่งความสง่างาม ทางวัฒนธรรม ซึ่งมี ประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรมที่สาคัญของ ล้านนาเป็นพื้นฐาน •เมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยว ธรรมชาติซึ่งมีความ งดงามเป็นจานวนมาก •เป็นที่รู้จักของคนใน ต่างประเทศ •เมืองไมซ์ซิตี้ที่สามารถจัด กิจกรรมไมซ์เพื่อเชื่อมโยง กับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ •เมืองแห่งการเป็น ศูนย์กลางของการ ประชุมพบปะของ ภูมิภาค •เมืองไมซ์ซิตี้ที่เต็มไปด้วย ความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงต้นทุนทาง วัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม •สามารถจัดกิจกรรมไมซ์ ที่ขายสินค้าทาง วัฒนธรรมได้ตลอดทั้งปี •มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ น่าสนใจเป็นจานวนมาก และเอื้ออานวยต่อการ จัดกิจกรรมไมซ์ •มีแหล่งท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติที่มีความ หลากหลาย โดยใช้เวลา เดินทางไม่เกิน 45 นาที จากตัวเมือง •มีแหล่งท่องเที่ยวเชิง นิเวศน์ทางธรรมชาติที่มี ความหลากหลาย •เป็นคลัสเตอร์ของ สถาบันการศึกษาชั้นนา ของภาคเหนือ •มีแหล่งการเรียนรู้ที่ สามารถเดินทางได้ สะดวก •ง่ายต่อการเดินทางเข้า ร่วมประชุมของเมือง รอบข้าง •เป็นศูนย์รวมศูนย์ ราชการของภาคเหนือ (Government Center) •มีพื้นที่สร้างสรรค์จานวน มากในการจัดงานต่างๆ •มีความคล้ายคลึงกัน ในกลุ่ม 8 จังหวัด ล้านนา •ทาได้แค่เฉพาะ นักท่องเที่ยวไมซ์บาง กลุ่มที่สนใจเท่านั้น •ภาพลักษณ์ของเมืองกับ สภาพความเป็นจริงไม่ สอดคล้องกัน •ค่าใช้จ่ายด้านการ ท่องเที่ยวในงานที่จัดช่วง ดูการท่องเที่ยว (High Season) ค่อนข้างสูง •การจัดกิจกรรมไมซ์ที่ เชื่อมโยงกับแหล่งการ เรียนรู้ทาได้เฉพาะกลุ่มที่ มีความสนใจเท่านั้น •N/A •ทาได้เฉพาะนักท่องเที่ยว ไมซ์บางกลุ่มที่มีความ สนใจเท่านั้น หัวข้อ 1
 10. 10. -10--10- โครงการศึกษาและจัดทาข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ (City Profile) การพัฒนาไปสู่ไมซ์ซิตี้ของจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาจาก ตาแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดเชียงใหม่ และทางเลือกของจังหวัดในการพัฒนาสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ MICE City Positioning City Positioning MICE Activity 1 เมืองศูนย์กลางการ ท่องเที่ยวและบริการ ระดับสากล (Wellness City) 2 เมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการ คมนาคมขนส่ง (Northern Landport) 3 เมืองแห่งเกษตร ปลอดภัย (Northern Food Valley) 5 เมืองน่าอยู่ (Eco-Town/ Eco- Village) 4 เมืองศูนย์กลาง การศึกษานานาชาติสู่ สากล (Education Hub) 1 ไมซ์ซิ้ตี้ในแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ (Ecotourism) 2 ไมซ์ซิ้ตี้ในแหล่งเรียนรู้ (Learning based Tourism) 3 ไมซ์ซิ้ตี้ที่เป็นศูนย์กลางการ เชื่อมโยงกับพื้นที่รอบข้าง (Center Hub of the North) 4 ไมซ์ซิ้ตี้ในเมืองสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creative & Innovation) 5 ไมซ์ซิ้ตี้ในเมืองวัฒนธรรมล้านนา (Lanna Culture & Tradition) ที่มา: ตาแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดเชียงใหม่ จากแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
 11. 11. -11--11- โครงการศึกษาและจัดทาข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ (City Profile) การวิเคราะห์ความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายกับตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของเมือง วัฒนธรรมล้านนา (Lanna Culture & Tradition) การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Ecotourism) สถาบันการศึกษา/แหล่งการเรียนรู้ (Learning based Tourism) การเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆ (Center Hub of the North) ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative & Innovation) Meeting Incentive Convention Exhibition ความ ต้องการ กลุ่ม เป้าหมาย • องค์กรเอกชนในประเทศ • ภาครัฐในประเทศ • ชาวต่างชาติ กลุ่มยุโรป • ชาวต่างชาติ กลุ่มเอเชีย • องค์กรเอกชนในประเทศ • ชาวต่างชาติ กลุ่มยุโรป • ชาวต่างชาติ กลุ่มเอเชีย • การจัดประชุมสัมมนาทาง วิชาการในประเทศ • การจัดประชุมสัมมนาทาง วิชาการต่างประเทศ • กลุ่มผู้ประกอบการใน อุตสาหกรรมหลัก เช่น ศิลปะหัตถกรรมและหัตถศิลป สิ่งทอ • การเดินทางที่สะดวกและ ปลอดภัย • การพักผ่อนเพื่อสุขภาพ (Wellness) • การท่องเที่ยวทาง ศิลปวัฒนธรรม • การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ • การท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้ • เมืองศูนย์กลาง สถาบันการศึกษา/แหล่ง เรียนรู้ • เมืองเชื่อมโยง • เมืองสร้างสรรค์ ตาแหน่งทาง ยุทธศาสตร์ • เมืองแห่งวัฒนธรรม • เมืองแห่งการท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติ • เมืองศูนย์กลาง สถาบันการศึกษา/แหล่งเรียนรู้ • เมืองสร้างสรรค์ • เมืองแห่งวัฒนธรรม • เมืองแห่งการท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติ • เมืองแห่งการท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติ • เมืองศูนย์กลาง สถาบันการศึกษา/แหล่งเรียนรู้ • เมืองสร้างสรรค์ • การเดินทางที่สะดวกและ ปลอดภัย • การพักผ่อนเพื่อสุขภาพ (Wellness) • การท่องเที่ยวทาง ศิลปวัฒนธรรม • การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ • การท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้ • ต้องการโปรแกรมกิจกรรม สาหรับผู้ติดตาม • ต้องการช่วยเหลือสังคม • ต้องการการท่องเที่ยว ทั้งก่อน และหลังการประชุม • ต้องการโอกาสในการ แลกเปลี่ยนมุมมอง พบ ผู้ประกอบการ • ต้องการเยี่ยมชมหรือดูงานใน กระบวนการผลิต • ต้องการซื้อสินค้าสาคัญของ จังหวัด
 12. 12. -12--12- โครงการศึกษาและจัดทาข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ (City Profile) กิจกรรมหลังงานประชุม (Options Programs/Themes) กิจกรรมหลังงานประชุม (Options Program/Theme) 1. การท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม: เน้นการนาจุดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม มาเป็นจุดขาย เพื่อสร้างเป็นทางเลือก ให้กลุ่มเปาหมายที่ต้องการสัมผัสถึง กลิ่นอายของศิลปวัฒนธรรมล้านนา และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ . การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ: เน้นการ สัมผัสถึงความอุดมสมบูรณ์ทางด้านธรรมชาติ ของเมืองเชียงใหม่ เพื่อสร้างเป็นทางเลือกให้ กลุ่มเปาหมายที่ต้องการพักผ่อน 3. กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR): ตอบสนองความ ต้องการกลุ่มเปาหมายที่เน้นกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์เพื่อสังคม 4. การท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้: เน้น สร้างการเรียนรู้หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ เพื่อสร้าง เป็นทางเลือกให้กับกลุ่มเปาหมายที่ให้ ความสาคัญแก่การศึกษา . การจับคู่ทางธุรกิจ: เน้นสร้างเครือข่าย เชื่อมโยงหรือต่อยอดทางธุรกิจ เพื่อสร้าง เป็นทางเลือกให้กลุ่มเปาหมายที่ต้องการ สร้างโอกาสและเสริมสร้างศักยภาพการ แข่งขันให้กับธุรกิจ . กิจกรรมการผจญภัย: เน้นการปลูกฝัง สร้าง ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะหรือองค์กร ร่วมไปกับการผจญภัยในสถานที่ต่างๆ เพื่อสร้าง เป็นทางเลือกให้กลุ่มเปาหมายที่ต้องการสร้าง ความร่วมมือให้เกิดขึ้นในองค์กร . กิจกรรมพักผ่อนและเน้นความผ่อน คลาย (Luxury Slow Life): เน้นการ บริการพักผ่อนที่สะดวกสบายที่สุด เพื่อ ตอบสนองความต้องการกลุ่มเปาหมายที่ ต้องการความสะดวก สบาย หรูหรา และ ต้องการการบริการเป็นพิเศษ กิจกรรมการผจญภัย (Adventure and Team Building) กิจกรรมหลังงานประชุม (Options Program/Theme)
 13. 13. -13--13- โครงการศึกษาและจัดทาข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ (City Profile) วิสัยทัศน์และพันธกิจในการเป็นไมซ์ซิตี้ของจังหวัดเชียงใหม่ “นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม จุดหมายปลายทางของกิจกรรมไมซ์ในเอเชีย “The Splendid City of Culture and Destination for MICE in Asia” วิสัยทัศน์ 1. สนับสนุนการจัดงานไมซ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน 2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยการบริการชั้นเลิศและมีอัตลักษณ์ของความเป็นวัฒนธรรม 3. พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์บนฐานความรู้ และพัฒนาผู้ประกอบการไมซ์ในพื้นที่ให้ได้มาตรฐานสากล 4. ส่งเสริมแนวป ิบัติด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว พันธกิจเป้าหมาย 1. สร้างรายได้ให้แก่จังหวัดด้วยกิจกรรมไมซ์เพื่อทาให้จังหวัดก้าวผ่านการเป็นเมืองที่มีรายได้ปานกลางด้วยการ บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเพิ่มจานวนนักเดินทางไมซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. มีผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีมาตรฐาน พร้อมกับมีโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอต่อการพัฒนา อุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคต 3. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและกระจายรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ไปสู่พื้นที่ภาคเหนือ 4. การสร้างความเจริญจากอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม 5. ส่งเสริมการพัฒนาคน และการเชื่อมโยงการทางานร่วมกันหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน
 14. 14. -14--14- โครงการศึกษาและจัดทาข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ (City Profile) ยุทธศาสตร์การพัฒนาไมซ์ซิตี้ของจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์ไมซ์ซิตี้:จังหวัดเชียงใหม่ 2.1 ส่งเสริมกิจกรรมการบริการด้านการท่องเที่ยวสาหรับกลุ่มไมซ์โดยใช้ทุนทาง วัฒนธรรม 2.2 เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว และสินค้าท่องเที่ยวโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม 1.1 ส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเมืองโดยใช้ทุน ทางวัฒนธรรม 1.2 พัฒนาช่องทางการตลาดเชิงรุกกับกลุ่มลูกค้าองค์กรเป้าหมายทั้งในและ ต่างประเทศ 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้เมืองมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมไมซ์ในพื้นที่ 3.2 พัฒนา สร้างขีดความสามารถของบุคลากรสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ให้ได้ มาตรฐานสากล 4.1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์ 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการไมซ์ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการตลาดไมซ์แบบมุ่งเป้า ตลาดเอเชีย (Promote) ยกระดับการบริการ พัฒนา สินค้าท่องเที่ยว สร้างโอกาส ในกิจกรรมไมซ์โดยใช้ทุนทาง วัฒนธรรม (Win & Develop) พัฒนา ยกระดับ บุคลากรที่มี ส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรม ไมซ์ในพื้นที่ (Develop) ยกระดับและพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานสนับสนุนการจัด กิจกรรมไมซ์ (Develop) กลยุทธ์ที่1กลยุทธ์ที่2กลยุทธ์ที่3กลยุทธ์ที่4 2.3 สร้างโอกาสและยกระดับกิจกรรมการประชุมไมซ์ใหม่ในพื้นที่

×