Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Sintesi projecte digital

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Sintesi projecte digital
Sintesi projecte digital
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Sintesi projecte digital (20)

Anuncio

Sintesi projecte digital

 1. 1. ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICAADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
 2. 2. 1. L’e-administració: Introducció1. L’e-administració: Introducció 1.1 Què és l’e-administració? Mecanisme que canvia l’espai, l’oficina, i el suport dels processos administratius, el paper, per la xarxa com a espai i els processos electrònics com a mitjà.Té conseqüències tant en la comunicació interna de l’oficina, com entre diversos àmbits de l’administració.També en la relació entre ciutadà i administració. 1.2 Què és l’e-govern i l’e-democràcia? - Utilització de les TIC per millorar els afers públics, la política i la participació ciutadana als processos de comunicació i decisió democràtics. - Aplicant i usant lesTIC s’aspira, d’una banda, a la millora de les relacions externes, és a dir, a la prestació de serveis, a la participació ciutadana i a la resta de relacions amb el ciutadà; d’una altra banda, a les internes, és a dir, en la relació dels diferents àmbits de la mateixa.  - Millora de la salut democràtica. 1.3 El futur de l’administració - Canvi de visió i actitud de la classe política amb relació a les administracions públiques. - Canviar l'actitud dels treballadors públics i les organitzacions sindicals. Els mateixos afectats haurien de proposar canvis i millores. - El paper dels empressaris i els mitjans de comunicació.
 3. 3. 2. L’e-administració, la transformació de l’Administració2. L’e-administració, la transformació de l’Administració Pública i el seu impacte en la gestió pública.Pública i el seu impacte en la gestió pública. Evolució de l'Administració Pública
 4. 4. 2.3 El futur de l'administració i l'e-administració 2.4 L'impacte en la gestió pública El model d'administració pública basada en l'ús de les TIC ha provocat canvis organitzatius i jurídics necessaris amb l'objectiu d'augmentar l'eficiència interna, la transparència dels procediments administratius millorant l'accessibilitat amb serveis moderns i eficaços. Hi ha tota una sèrie de productes i serveis que han canviat la gestió interna i externa de serveis.
 5. 5. 3. Règim jurídic3. Règim jurídic Regulació estatal Llei 11/2007Regulació estatal Llei 11/2007 Un dels punts clau en el desenvolupament de l’Administració electrònica ha sigut l’aprovació de la Llei 11/2007, de 22 juny, d’accès electrònic dels ciutadans als serveis públics. Aquesta llei reconeix als ciutadans el seu dret a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, així com l’obligació d’aquestes a garantir aquest dret.
 6. 6. 3.1. Àmbit d’aplicació3.1. Àmbit d’aplicació  A les Administracions Públiques: Administració General de l’Estat, les Administracions de les Comunitats Autònomes, les Entitats que integren l’Administració Local i les entitats de dret públic vinculades o que depenen d’elles.  Als ciutadans en les seves relacions amb les Administracions Públiques  A les relacions entre les diferents Administracions Públiques No serà d’aplicació a les Administracions Públiques en les activitats que desenvolupin en règim de dret privat.JD
 7. 7. 3.2. Principis generals3.2. Principis generals Respecte Igualtat Accessibilitat Legalitat Seguretat Cooperació Responsabilitat i qualitat Proporcionalitat Neutralitat tecnològica Simplificació administrativa Transparència i publicitat
 8. 8. 3.3.Drets dels ciutadans davant de3.3.Drets dels ciutadans davant de l’Administració electrònical’Administració electrònica La llei 11/2007 reconeix als ciutadans una sèrie de drets en relació amb la utilització dels mitjans electrònics:  Triar el canal de relació amb les Administracions Públiques (telèfon, internet, presencial…)  No aportar documents que ja estiguin en poder de les Administracions Públiques  Conèixer l’estat del procediment en el que tenen la condició d’interessats mitjançant medis electrònics i obtenir còpia de l’expedient.  Obtenir els mitjans d’identificació electrònica necessaris.  Garantia de seguretat i confidencialitat de les dades i qualitat dels serveis públics.
 9. 9. 3.4. Règim jurídic de les3.4. Règim jurídic de les administracions públiques catalanesadministracions públiques catalanes
 10. 10. 4. Projectes d’implantació de4. Projectes d’implantació de l’Administració electròncial’Administració electròncia 4.1. Introducció a la pràctica de l’Administració4.1. Introducció a la pràctica de l’Administració electrònicaelectrònica Objectius: • Utilització intensiva de les TICs per millorar els serveis prestats als ciutadans. • Simplificar l’accés del ciutadà als serveis públics. • Augmentar l’eficàcia i l’eficiència de l’Administració Pública. Exemples de projectes: • Plataforma SARA • Plataforma @firma (validar certificats i DNI electrònics) • Red 060 (portal d’accés únic dels ciutadans a totes les administracions públiques) • Consorci AOC
 11. 11. 4.2. Consorci AOC4.2. Consorci AOC
 12. 12. 4.3. Red SARA4.3. Red SARA  Es pot accedir a qualsevol servei que una Unitat Administrativa ofereixi a les demés mitjançant aquesta xarxa.  Actualment es pot accedir a: • Verificació de dades d'identitat i residència • Plataforma de validació de firma electrònica (@Firma) • Sol·licitud de canvi de domicili • Registre electrònic comú • Consulta de l'estat d'expedients • Videoconferència o Veu IP Red de Sistemas Aplicaciones y Redes para Administraciones públicas és un conjunt d’infraestructures i serveis bàsics que permeten la connexíó entre diferentes AP espanyoles i europees per a facilitar l’intercanvi d’informació i accés als serveis.
 13. 13. 4.4. Projectes varis4.4. Projectes varis E-learning dels empleats públics: Per desenvolupar la e- Administració cal que els empleats públics es formin contínuament mitjançant el e- learning, és a dir, formar-se en l’entorn de les TICs per aplicar aquestes al seu treball. Targeta e-Coruñ@: l’Ajuntament de La Coruña ha plantejat la creació d’aquesta targeta que permet l’accés del ciutadà a qualsevol dels serveis electrònics de l’Ajuntament (biblioteques, esports, museus, autobusos, tràmits econòmics, serveis socials i seguretat ciutadana). Identitat digital: mitjançant la signatura electrònica per la identificació dels ciutadans i dels empleats públics. Searchy: sistema que permet gestionar la gran quantitat d'informació de la que disposen les Administracions Públiques. També obre la possibilitat a que el ciutadà pugui accedir d'una manera més pràctica i fàcil a tots els serveis que ofereixen les Administracions Públiques a distància. La dada única: integrar tota la informació que tenen al seu abast les diferents Administracions Públiques per tal de reduir el temps i el cost que es dedica en donar entrada als documents que aporta el ciutadà generats per altres Administracions
 14. 14. 4.5. Informe IRIA4.5. Informe IRIA L'informe IRIA ens ofereix una visió global de la situació i ús dels Sistemes i Tecnologies de la Informació i Comunicació a les Administracions Públiques espanyoles, concretament l'Administració de l'Estat i l'Administració Local. Té caràcter biennal i el darrer és de l'any 2012. L’informe anual“Sociedad en Red” (2012) del Ministeri d’Indústria, energia i turisme presenta la següent evolució: 2008 2009 2010 2011 2012 Variació període Municipis connectats 1.086 1.849 2.826 3.603 3.707 241% Cobertura població 52% 65% 75% 85% 90% 38% Ciutadans amb DNIe 7.900.000 13.800.000 20.010.000 26.852.858 27.441.981 247% Notificacions electròniques 351.952 353.534 261.108 3.339.304 701.973 99% Elaboració pròpia amb les dades de l’informe anual “Sociedad en Red” (2012)
 15. 15. ConclusionsConclusions • La societat demana més eficiència i eficàcia, transparència dels processos administratius essent més àgils i ràpids, prestant un millor servei i modernització a l’Administració Pública. • El desenvolupament de l’e- administració necessita una organització que posi com a centre d’atenció al ciutadà, ja que ell ha d’inspirar les activitats i els processos. • La revolució electrònica amb l’aparició i impuls de les tecnologies de la informació i la comunicació facilita aquesta interacció demandada, juntament també amb una reorganització de l’administració i l’adaptació de la legislació a aquest efecte.
 16. 16. BibliografiaBibliografia WebgrafiaWebgrafia • Inarejos,A., Sánchez, A., Villoria, M., Gallego V. (2008). Generalitat de Catalunya. Cos Superior. Temari 4. Part General (4a ed.) Barcelona: Adams. • Caminal Badia, M.(2007). Manual de Ciencia Política. Barcelona: Tecnos. • Ramió Matas, C. (2011). La administración que se espera para después de la crisis. Barcelona: gigapp. • Salvador Serna, M. (2011) Una visión neoinstitucionalista de las iniciativas de gobierno electrónico en el ámbito local catalán VII Conrego de CPAD.

×