Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Contracte de treball<br />Marc Calvo<br />Adrià Gonzalez<br />Rebeca Nieto<br />Contracte de treball.<br />Acord on es ref...
Contracte De Treball Rebeca
Contracte De Treball Rebeca
Contracte De Treball Rebeca
Contracte De Treball Rebeca
Contracte De Treball Rebeca
Contracte De Treball Rebeca
Contracte De Treball Rebeca
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Contracte De Treball Rebeca

1.168 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Empresariales, Empleo
  • Sé el primero en comentar

Contracte De Treball Rebeca

  1. 1. Contracte de treball<br />Marc Calvo<br />Adrià Gonzalez<br />Rebeca Nieto<br />Contracte de treball.<br />Acord on es reflecteixen les voluntats d’una empresa i un treballador, el qual es comprometen a prestar els seus serveis a l’empresa. El treballador actua sota la direcció de l’empresa i ha de cedir el resultat de la seva activitat.<br />Bases del contracte:<br />En el contracte tan treballadors com empresaris assumeixen drets i obligacions<br />Treballador: edat mínima per treballar 16 anys. <br />Empresa: pot ser persona física o jurídica.<br />Treballadora presta els seus serveis, per tant, desenvolupa una professió o treball concret.<br />L’empresa organitza i dirigeix l’activitat laboral.<br />El resultat del treball es queda en l’empresa <br />La persona treballa a canvi d’un salari <br />Contingut mínim i característiques:<br />Tipus de treball que s’ha d’efectuar.<br />Temps de contractació. Temps indefinit o durada determinada<br />La remuneració salarial: salari, pagues extraordinàries... sempre seguin el conveni col·lectiu i la normativa vigent.<br />El període de prova també a de formar part del contracte laboral on és de 6 mesos per tècnics titulats i per a la resta de treballadors és de 2 mesos en empreses de 25 o més treballadors, encara que quan en són menys de 25 són 3 mesos .<br />Temps concret de la jornada laboral, els descansos, les vacances o hores extraordinàries. <br />El temps laboral<br />Jornada laboral:<br />Setmanal: Un màxim de 40 hores, amb durada irregular.<br />Diària: 9 hores al dia, es pot ampliar i els menors no poden fer més de 8 hores.<br />Descansos:<br />Dins la jornada: 15 minuts si supera les 6 hores, en el cas dels menors de 30 minuts si supera 4 hores i mitja.<br />Entre jornades: entre final i principi d’una jornada a de passar 12 hores.<br />Setmanal: mínim 1 dia i mig ininterromput. Si s’acumula en 14 dies, i treballant 11 dies seguits i descansant 3.<br />Vacances: mínim 30 dies per any treballat, no es pot compensar amb diners.<br />Jornada nocturna: Mínim de 3 hores de la jornada en horari nocturn, ( 22.00 a 6.00), els menors no poden treballar en aquest horari.<br />Treball a torns: Quan hi ha un procés productiu continu s’organitza en torns rotatius i no es pot obligar a estar en torn de nit mes de 2 setmanes seguides.<br />Els tipus d’excedència són molt diversos i a cada persona se li adaptada ja que aquest temps de no activitat laboral pot ser de diverses maneres. Poden ser excedències forçoses, voluntàries, per la cura d’un familiar...<br />Hores extraordinàries: Són les hores que es fan passat la jornada màxima.<br />Normals: es fan per exigència de producció de l’empresa.<br />Per força major: per prevenir danys urgents i extraordinaris.<br />Modalitats de contractació<br />Els tipus de contractes són molt diversos per adaptar-se a les necessitats de les empreses, tenint en compte les característiques del lloc de treball, el temps que es necessita i el cost de la contractació.<br />Contractes indefinits: són aquells en els quals no es fixa una data determinada de finalització del treball encarregat.<br />Fix ordinari.<br />Incentivat o subvencionat.<br />Minusvalia.<br />Contractes temporals: són aquells en els quals hi ha una data determinada de finalització de la relació laboral. <br />Contractes de durada determinada: són modalitats de contractació que donen resposta a situacions en les quals l’empresa necessita realitzar un contracte temporal.<br />Contracte d’inserció <br />Contracte d'interinitat (substitució)<br />Eventual per circumstàncies de la producció<br />Contracte d’obra o servei<br />Contractes formatius: es tracta de dos tipus de contractes que tenen coma finalitat global fomentar la contractació de persones que tenen especials dificultats per ser contractades degut a la manca d’experiència laboral o per manca de formació.<br />Contracte de pràctiques<br />Contracte de formació<br />Tipus contractes indefinits.<br />Contracte indefinit o fix ordinari.<br />Objectiu: presta serveis a una empresa indefinidament col·loquialment conegut com “fix de plantilla”<br />Durada: temps indefinit i no es concreta el fi del contracte<br />Formalitzat per escrit o oralment. Si es realitza oralment tan l’empresa com el treballador pot demanar la seva formalització per escrit.<br />Jornada: temps parcial o complert.<br />El contracte finalitza amb una indemnització econòmica degut a causes concretes i específiques de cada treballador.<br />Contracte indefinit incentivat o subvencionat.<br />Objectiu: incentivar la contractació indefinida i l’estabilitat per el treballador en situació d’atur. En aquest contracte l’empresa gaudeix de certs incentius de la Seguretat social.<br />Les dones en situació d’atur entre 16 i 45 anys, els homes entre 45 i 65 anys ... es poden aprofitar d’aquest sistema ja que, el treballador ha de seguir un perfil definit i concretat.<br />El contracte finalitza per causes acceptades per la llei.<br />Contracte de minusvàlids<br />Objectiu: pretén la integració laboral de les persones amb minusvàlies físiques i psíquiques <br />Les empreses amb 50 treballadors o més estan obligades a contractar un mínim d’un 2% de persones amb minusvalies.<br />Les empreses poden quedar exemptes gracies a la negociació col·lectiva.<br />Aquest tipus de contractació gaudeixen de quantioses subvencions.<br />Tipus contractes temporals.1.Contractes de durada determinada<br />Contracte per obra i servei<br />Objectiu: realitzar una obra o servei determinat que no formi part del cicle productiu normal de l’empresa.<br />Formalitzat per escrit. Cal especificar i identificar quina és l’obra o servei que en constitueix el seu objecte.<br />Jornada: Temps complert i parcial.<br />Durada: determinat pel temps necessari per realitzar l’obra o servei encarregat. Un cop redactat el contracte, aquest no admet cap pròrroga.<br />L’empresari t’ha de avisar amb 15 dies d’antelació a la data de la finalització del treball. El treballador a de rebre una indemnització econòmica. Si aquest no existeix la indemnització ha de ser com a mínim de 8 dies de salari per any de treball.<br />Contracte d’inserció <br />Objectiu: contracte entre una Administració pública o entitat sense ànim de lucre i un individu a l’atur. Aquest ha de realitzar una obra o servei d’interès social o general. Es pretén d’aquesta manera que l’individu adquireixi experiència laboral..<br />Formalitzat per escrit <br />Salari: acord entre el contractat i l’entitat.<br />No es pot contractar un treballador que ja hagi estat durant més de 9 mesos en els últims 3 anys.<br />Amb la fi del contracte el treballador no te dret de a indemnització<br />Contracte d'interinitat (substitució)<br />Ordinari: substitueix un treballador amb dret a reserva del lloc de treball<br />Específic: cobreix un lloc de treball mentre dura el procés de selecció del personal<br />Substitueix treballadors en formació per treballadors en atur.<br />Formalitzat per escrit on ha de constar el nom del treballador substituït, la causa de la substitució i el treball exacte que ha d’ocupar.<br />Durada: depèn del tipus de contracte. La durada màxima és de 3 mesos, encara que el temps és el necessari per realitzar el procés de selecció per ocupar el lloc vacant.<br />Finalització contracte: reincorporació del treballador substituït, venç el termini que aquet tenia per reincorporar-se al seu lloc de treball, finalitza el dret de reserva del lloc de treball i finalment finalització dels tres mesos utilitzats per el procés de selecció dels treballadors.<br />Eventual per circumstàncies de la producció<br />Objectiu: Atendre les necessitats puntuals del mercat,provocant una producció superior a l’activitat normal.<br />Jornada: temps complert i parcial.<br />Formalitzat per escrit o oralment, però quan passa de les 4 setmanes ha de ser per escrit especificant les circumstàncies que justifiquen la seva durada.<br />Durada: 6 mesos durada màxima dins d’un període de 12. La durada por varia seguint les normes del conveni on es pot ampliar fins a 18 mesos. Si el període de contractació es inferior als 6 mesos pot prorrogar únicament un cop amb límit de temps màxim.<br />15 dies abans de la fi del contracte superior a 1 any l’empresari té l’obligació de notificar-ho. Quan acaba el contracte el treballador té dret a una indemnització econòmica pactada per el conveni o en cas de no haver-hi pacte la indemnització seria equivalent a el salari del treballador en 8 dies per any de servei. <br />2. Contractes formatius<br />Contracte de formació<br />Contracte per a la formació és l’adquisició de una formació teòrica i pràctica per desenvolupar un determinat ofici o treball.<br />Requisits del treballador:<br />Tenir de 16 a 21 anys.<br />No tenir la titulació requerida per realitzar un contracte en pràctiques en l’ofici o lloc de treball.<br />No haver ocupat en la mateixa empresa durant més 1 any, el lloc de treball pel qual es vol contractar.<br />No haver esgotat la durada màxima establerta pels contractes per la formació en una relació laboral.<br />Límits del contracte:<br />Es pot limitar el nombre i tipus de llocs de treball mitjançant aquest contracte.<br />L’Estatut del treballador marca el nombre de contractes per a la formació que es poden realitzar en funció del nombre de treballadors del centre. <br />Formalitzat per escrit on consta el lloc de treball, la durada del contracte i el temps dedicat a la formació teòrica.<br />Durada: Entre 6 mesos i 2 anys. Excepte que el conveni sectorial hagi fixat uns altres terminis, (màxim 3 anys).<br />Jornada: temps complert. Alternant la formació teòrica representa un 15% de la jornada total i el treball.<br />Salari: Establert al conveni d’aplicació. Mai pot ser inferior al salari mínim interprofessional en proporció al treball efectiu.<br />El contracte acaba amb la data de finalització. Si es supera el límit màxim de durada laboral del treballador, aquest continua treballant, i se’l considera fix de plantilla.<br />Amb l’extinció definitiva del treball l’empresari ha de donar al treballador en pràctiques un certificat on consti la durada i el nivell de formació.<br />Contractes en pràctiques<br />Contracte que pretén contractar treballadors amb pràctica professional. Es necessària una titulació universitari o de FP de grau mitjà o superior o qualsevol títol oficial reconegut..<br />Requisits treballadors:<br />Tenir un títol universitari, tècnic o tècnic superior de FP o qualsevol titulació reconeguda.<br />Amb la finalització dels estudis hi ha un període de 4 anys on aquesta contractació.<br />Formalitzat per escrit en. On ha de constar la titulació del treballador, la durada del contracte i el lloc que ha d’ocupar.<br />Durada: entre 6 i 2 anys. Un treballador pot estar contractat fins a un màxim de 2 anys. Ja sigui a la mateixa empresa o no. Per conveni es pot fixar una altra durada. <br />Jornada: temps parcial o complert.<br />Salari establert per conveni. Si el salari no està contractat el treballador ha de cobrar un mínim de 60 o 75% del salari fix d’un altre treballador que faci la mateixa activitat.<br />Si la durada màxima del contracte acaba i no hi ha una reclamació del treballador i aquest continua treballant, esdevé un contracte ordinari indefinit. Si la durada és superior a 1 any cal notificar-ho amb 15 dies d’antelació.<br />La finalització del contracte no permet una indemnització econòmica. <br />

×