Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

พิธีตรีวารปัสกา

909 visualizaciones

Publicado el

พิธีตรีวารปัสกา

Publicado en: Meditación
 • Sé el primero en comentar

พิธีตรีวารปัสกา

 1. 1. 11 ตรรีวีวาารปปัสัสกกาา
 2. 2. 2 บทนนำาำา • สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ได้ เน้นให้ตรีวารปัสกาเป็นการฉลอง ปัสกาประจำาปี ธรรมลำ้าลึกปัสกา หมายถงึ “การสนิ้พระชนมแ์ละ การกลับคืนชีพของพระเยซู เจ้า”
 3. 3. • ในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ มิสซาเย็นจะ เริ่มตน้ด้วยสำาคัญมหากางเขน แตจ่ะ ไม่มีการอวยพรตอนจบ • ในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ จะไม่มีการเริ่ม ต้นด้วยสำาคัญมหากางเขนและตอนจบ กจ็ะไม่มีการอวยพร • ในคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ มิสซาตื่น เฝ้าปัสกาก็จะไม่เริ่มต้นด้วยสำาคัญมหา กางเขน แตต่อนปิดพิธีจะมีการอวยพร อย่างสง่า จะเห็นถึงเอก3 ภาพของ พธิีกรรม คือ เริ่มพธิีด้วยสำาคัญมหา
 4. 4. พิธีกรรมใในนสสาามววันันนนี้ไี้ไมม่ไ่ไดด้้แแยยก 4 สส่่วนจจาากกกััน แแตต่เ่เปป็น็นหนนึ่งึ่งเเดดีียวกกััน • การตั้งศีลมหาสนิท(วันพฤหัส) เป็นการล่วงหน้าถึงการฉลองปัสกา • พระทรมานและการสิ้นพระชนม์ของ พระเยซูเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของปัสกา ของพระเยซูเจ้า(วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์) • ซึ่งสมบูรณ์ด้วยการกลับคืนชีพของ พระองค์(มิสซาตื่นเฝ้าในคืนวันเสาร์) ดังนั้นเราจึงควรมาร่วมพิธีทุกวัน
 5. 5. 55 ววัันพฤหหัสัส ศศักักดดิ์สิ์สิทิทธธิ์ิ์พพิิธธีีมมิสิสซซาาบบูชูชาาขอบพรระะคคุณุณรระะลลึกึกถถึงึง กกาารเเลลยี้งของพรระะครริิสตเเจจ้า้า
 6. 6. 11.. ธรรมลลำ้าำ้าลลึกึกทฉี่ลองใในนววันันนนีี้้ ((ววันันพฤหหัสัสศศักักดสิ์สิ์ิทิทธธิ์) ิ์คคืือ • การตั้งศีล มหาสนิท การตั้งสังฆ ภาพ และ บทบัญญัติ เรื่องความรัก ของพระ6 เยซู
 7. 7. 22.. โโคครงสรร้้าางของพพิธิธีีมมีดีดัังนนีี้้ - เริ่มพิธี พอถึงพระสริิรุ่งโรจน์ให้ยำ่าระฆัง - หลังจากนั้นจะงดยำ่าระฆังจนถึงคืนวันเสาร์ มิสซาตื่นเฝ้าปัสกา จะงดใช้ดนตรีด้วย แต่อาจ ใช้ดนตรีเพื่อช่วยในการขับร้องได้ - มีบทอ่าน 2 บท และพระวรสาร - หลังจากนั้นเป็นพิธีล้างเท้า - บทภาวนาเพื่อมวลชน - ภาคบูชาขอบพระคุณ - การรับศีล - บทภาวนาหลังรับศีล 7 - การแห่ศีลไปที่พักศีล
 8. 8. 33.. เเพพลงเเรรมิ่พพิธิธีีของววันันพฤหหัสัส ศศักักดดิ์สิ์สิิทธธิ์ิ์ ใใหห้ค้คววาามหมมาาย ททั้งั้งครบของตรรีวีวาารปปััสกกาา “ส่วนเราต้องภูมิใจในไม้ กางเขนของพระเยซูคริสต์ พระเจ้า ของเรา ในพระองค์นั้น มีความ รอด มีชิวิตและการกลับคืนชีพของ เรา อาศัยพระองค์เราจงึรอดและ เป็นอิสระ” 8
 9. 9. 44.. บทออ่่าาน • บทอ่านที่ 1 พูดถึงการเลี้ยงปัสกาของชาวยิว 9 อพย 12:1-8.11-14 • บทอ่านที่ 2 นักบุญเปาโลพูดถึงการตั้งศีล มหาสนิทของพระเยซูเจ้า คำาที่น่าสนใจคือ “ทุกครั้งที่ท่านกินปังนี้ และดื่มจากถ้วยนี้ ท่าน ก็ประกาศการสิ้นพระชนม์ขององค์พระผู้เป็น เจ้า จนกว่าพระองค์จะเสด็จมา(1คร 11:23-26) • พระวรสาร พูดถึงพระเยซูเจ้าทรงล้างเท้า อัครสาวก นั่นคือภาพของการสละตนเองของ พระเยซูเจ้าเป็นความรักที่ทำาให้พระองค์สละ
 10. 10. 55.. ตตาามคววาามเเหห็น็นของนนักักบบุญุญเเปปาาโโลล พรระะเเยยซซููเเจจ้้าาทรงมอบของขววัญัญ 22 10 ปรระะกกาารแแกกม่นนุุษยย์ ์ • ประการแรก คือชีวิตของ พระองค์เพื่อความรอดพ้น ของเรา • ประการที่ 2 พระองคท์รง มอบจารีตเพื่อเราจะได้ ฉลองธรรมลำ้าลึกแห่งพระ กายและพระโลหิตของ พระองค์ และเห็นได้ชดั ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งสอง
 11. 11. 66.. พพิธิธีีลล้้าางเเทท้้าาเเรริ่มิ่มหลลังังจจาากบท 11 เเททศนน์ ์ • เป็นการเลียนแบบการ ล้างเท้าที่พระเยซูเจ้า ทรงกระทำา • สงิ่ที่สำาคญัของพธิีนคีื้อ ท่าทีภายในของคริสต ชนที่มาร่วมพิธีที่พร้อม จะเลียนแบบความรักที่ สามารถสละตนเองของ พระเยซูเจ้า
 12. 12. • ข้อสังเกต คือ พิธีนี้เป็นพิธีที่ทำาด้วย เหตผุลของการอภิบาล ถ้ามีเหตผุล จำาเป็น สามารถงดไม่ทำาพิธีล้างเทา้ ได้ • นั่นแสดงให้เห็นว่าส่วนสำาคัญที่สุด ของพิธีกรรมในวันนี้ไม่ได้อยู่ที่การ ล้างเทา้ แตอ่ยู่ทกี่ารตงั้ศีลมหาสนิท ของพระเยซูเจ้า • การล้างเท้าทำาให้ภาพความรักของ พระเยซูเจ้าชัดเจนขึ้น 12
 13. 13. 77.. กกาารแแหห่เ่เคครรื่อื่องบบูชูชาาของ สสัตัตบบุุรรุุษ • นอกจากปังและเหล้า องุ่นที่สัตบุรุษจะนำามา ถวายแล้ว การนำาถวาย เงินที่สัตบุรุษอดออมใน เทศกาลมหาพรต รวบรวมมาและถวาย ร่วมส่วนในบูชาของพระ เยซูเพื่อช่วยผู้ด้อย โอกาสกว่า เป13 น็การให้ ภาพของความรักที่เป็น
 14. 14. 88.. หลลัังบทภภาาวนนาาหลลัังรรัับศศีลีล • มีการแห่ศีลมหาสนิทไปยัง ที่พกัศีล โดยมขี้อสงัเกตดังนี้ • การนำาศีลมหาสนิทไปยัง ที่พักศีลเพื่อที่จะเตรียมศีลไว้ สำาหรับพิธีรับศีลมหาสนิทใน วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ • เป็นโอกาสที่คริสตชนจะได้ รำาพึงถึงธรรมลำ้าลึกแห่งศีล มหาสนิท และร่วมสว่นกับ พระทรมานของพระเยซูเจ้า 14 เปรียบเหมือนเป็นบรรดา
 15. 15. • ข้อสงัเกต ตามเอกสารพระศาสนจักรเรื่องการเต รียมฉลองปัสกาบอกว่าที่พักศีล ควรได้รับการ ตกแต่งในลักษณะที่เรียบง่ายและสร้าง บรรยากาศในการรำาพึงภาวนา (49) • ไม่ควรทำาให้ที่พักศีลมีลักษณะเป็นพระคูหา (55) • ในการเฝ้าศีลมหาสนิทเสนอให้อ่าน ยน 13-17 (56) • หลังจากนั้นให้เอาสิ่งของต่าง ๆ ออกจากแท่น บูชา ให้นำากางเขนไปเก็บไว้ในห้องสักการ ภัณฑ์ หรือมีผ้าสีม่วงหรือแดงคลุมกางเขนที่อยู่ ในวัด ไม่มีการจุดเทียนหน้ารูปนักบุญในวัด (57) 15
 16. 16. ววัันศศุกุกรร์์ ศศักักดดิ์สิ์สิทิทธธิ์ิ์รระะลลึึกถถึงึงพรระะทรมมาานของพรระะเเยยซซููเเจจ้้าา 1166
 17. 17. 11.. ววันันนนี้ไี้ไมม่ม่มีพีพิธิธีีมมิสิสซซาาบบููชชาา 17 ขอบพรระะคคุุณ • เราฉลองพระทรมานของพระเยซูเจ้า แต่ ไม่ใช่พระทรมานซึ่งนำามาซึ่งความเศร้าโศก แต่เป็น glorious passion • พระสงฆ์ใสก่าซูลาสแีดงไม่ใช่สดีำา สีแดง หมายถึง พระโลหิตที่พระเยซูเจ้าทรงหลั่งบน ไม้กางเขนอันเป็นการแสดงความรักและ ลบล้างบาปของเรา
 18. 18. 22.. โโคครงสรร้้าางของกกาารฉลอง แแบบ่ง่งออกเเปป็น็น 33 ภภาาค 18 1) ภาควจน พิธีกรรม 2) ภาคนมัสการ กางเขน 3) ภาครับศีล มหาสนิท
 19. 19. 33.. ภภาาควจนพพิธิธีีกรรม • เริ่มด้วยขบวนแห่ของพระสงฆ์และ ศาสนบริกร บรรยากาศเปน็การรำาพงึ เงียบ ๆ ไม่มีเพลงเริ่มพธิี หลังจากนั้น พระสงฆห์มอบกราบลง ซึ่งเปน็ เครื่องหมายถึงความตำ่าต้อยของมนุษย์ และความเสียใจของพระศาสนจักร (65) • หลังจากนนั้เปน็บทภาวนาของประธาน (ไม่กล่าวให้เราภาวนา19 )
 20. 20. • ต่อจากนั้นเปน็บทอ่าน 2 บท อสย 52:13-53:12 และ ฮบ 4:14-16.5:7 -9 และพระทรมานจากพระวรสา 20 รนักบุญยอห์น • ต่อจากนั้นเป็นบทภาวนาเพื่อ มวลชน โดยลักษณะของบทภาวนา เพื่อมวลชนเป็นการตอบรับพระ วาจาของพระเจ้า และเป็นการทำา หน้าที่สงฆ์แห่งศีลล้างบาปของค ริสตชนที่จะภาวนาเพื่อเพื่อนมนุษย์ และเพื่อโลก
 21. 21. • จะสังเกตว่าบทภาวนาเพื่อมวลชนในวันนี้มี ถึง 10 ข้อ และครอบคลุมถึงความต้องการ ทุก ๆ ประการของพระศาสนจักรและของ โลก • ชใี้ห้เราเห็นว่า พระทรมานของพระเยซู เจ้าเป็นการถวายบชูาเพอื่มนุษย์ทุกคน • ดังนั้นภาคนี้จึงเน้นที่การประกาศพระ ทรมาน การรำาพึงถึงพระทรมาน และการ ภาวนาวอนขอให้ผลของพระทรมาน บังเกิดผลแก่มนุษย์ทุกคน 21
 22. 22. 44.. ภภาาคนมมัสัสกกาารกกาางเเขขน • กางเขนเป็นเครื่องหมายแห่งความรักและ การลบล้างบาปที่พระเยซูเจ้าประทานแก่ เรา • การแสดงกางเขนทำาได้ 2 แบบ • การออกมานมัสการกางเขน 22
 23. 23. 55.. ภภาาครรัับศศีีลมหหาาสนนิทิท • การรับศีลเป็นการมีส่วนร่วมในพระทรมาน โดยการมีส่วนร่วมกับองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรง มอบพระองค์เพื่อเรา และดำาเนินชีวิตบน หนทางที่พระองค์ให้เป็นแบบอย่างแก่เรา • บทภาวนาหลังรับศีลเป็นบทวิงวอนเพื่อขอ พระเจ้าได้โปรดรักษาผลงานแห่งพระเมตตา ของพระองค์ไว้ในตัวของเรา 23
 24. 24. 24 66.. กกาารเเดดิินรรููป • การเดินรูปเป็น กิจศรัทธาที่ดีที่ พระศาสนจักร สนับสนุน แต่ สิ่งที่สำาคัญเป็น อันดับแรกใน วันศุกร์คือ พิธีกรรมระลึก ถึงพระทรมาน
 25. 25. 77.. กกาารแแสสดงลละะครศศัักดดิ์สิ์สิทิทธธิ์ิ์ • การแสดงละคร ศักดิ์สิทธิ์หรือการใช้ ภาพยนตร์หรือภาพ นิ่ง ฯลฯ เป็นเพียง representation ของ พระทรมาน • ส่วนพิธีกรรมระลึก ถึงพระทรมานของ พระคริสตเจ้า เป็น 25 anamnesis
 26. 26. 2266 ววัันเเสสาารร์์ ศศักักดดิ์สิ์สิทิทธธิ์ิ์พรระะเเยยซซููเเจจ้า้าถถูกูกฝฝัังไไวว้ใ้ในนคคูหูหาา
 27. 27. ววัันเเสสาารร์ศ์ศัักดดิ์สิ์สิทิทธธิ์ิ์ 27 • วันนี้ไม่มีพิธีกรรม เฉพาะ พระ ศาสนจักรรำาพึงถึง การสิ้นพระชนม์ของ พระเยซูเจ้า และการ ที่พระองค์ทรงอยู่ใน พระคูหา ไม่มีพิธี มิสซาบูชา ขอบพระคุณ และเรา สามารถอดอาหาร เพื่อเตรียมสมโภชปัส กาตามที่พระ
 28. 28. 2288 คคืนืนววันันเเสสาารร์์ พพิิธธีีตตื่นื่นเเฝฝ้า้าปปััสกกาา
 29. 29. โโคครงสรร้้าางของพพิธิธีีกรรม • ประกอบด้วย 4 ภาคด้วยกันคือ 1. พิธีแสงสว่าง เสกไฟ เตรียมเทียนปัสกา แห่เทียนปสักา และประกาศสมโภชปัสกา ให้ความหมายถึงพระคริสตเจ้าเป็นความ สว่างที่มาทำาลายความมืดของบาปและ ความตาย 2. วจนพิธีกรรม ระลึกถึงงานแห่งความ รอดพ้นของมนุษยชาติในประวัติศาสตร์ และงานแห่งความรักนั้นสำาเร็จไป29 ในการ สิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระ
 30. 30. 3. การเสกนำ้าและฉลองศีลล้างบาป ชี้ ให้เห็นว่าการเป็นประชากรใหม่ของ พระเจ้า เริ่มต้นด้วยศีลล้างบาป 4. ภาคศีลมหาสนิท ชี้ให้เห็นว่าชีวิตใหม่ ที่พระคริสตเจ้าประทานให้มุ่งไปสู่ความ สมบรูณ์ โดยการเป็นหนึ่งเดียวกับ พระองคใ์นศีลมหาสนิท เรามสี่วนร่วมใน ชีวิตใหม่ของพระคริสตเจ้าด้วยการรับ พระกายและพระโลหิตของพระองค์ 30
 31. 31. 11.. พพิธิธีีแแสสงสวว่า่าง เเสสกไไฟฟแแลละะ 31 เเททีียนปปััสกกาา • การเสกไฟ แสงสว่างใหม่ทจี่ะใช้จุด เทียนปัสกาชี้แสดงให้เห็นถึงชีวิตใหม่ ทเี่ราได้รับจากพระเยซูเจ้า เราอยู่ใน คืนที่ทุกอย่างได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่ • เทยีนปัสกาหมายถึงพระเยซูเจ้า ทรง เปน็อัลฟาและโอเมกา กำายานห้าเม็ด ที่ติดบนเทียนเป็นรูปกางเขนหมายถึง บาดแผลทงั้ 5 ของพระเยซูเจ้า
 32. 32. • ขบวนแห่ที่นำาหน้าโดยเทียนปัสกาบอกว่า พระ เยซูเจ้าทรงเป็นแสงสว่างส่องโลกใครที่เดิน ตามพระองค์ จะไม่เดินในความมืด แต่จะมีแสง สว่างสอ่งทางชีวิต (ยน 8:12) • พระเจ้านำาชาวอิสราเอลไปสู่อิสรภาพและชีวิต ใหม่ด้วยเสาเพลิงฉันใด (เทียบ อพย 13:21) ค ริสตชนผู้ซึ่งเป็นอิสราเอลใหม่ก็ติดตามพระค ริสตเจ้าไปสู่ชีวิตใหม่ในลักษณะเดียวกัน พระ สงฆ์ขับร้องหรือกล่าวว่า “พระคริสตเจ้าองค์ ความสว่างของชาวเรา” • เมื่อถึงประตูวัดหลังจากพระสงฆ์ขับร้องว่า “พระ คริสตเจ้าองค์ความสว่างของชาวเรา” เป็นครั้งที่ สอง ทุกคนตอบว่าขอขอบพระคุณพระเจ้า แล้ว ต่างคนต่างจุดเทียนของตนจากเทียน32 ปัสกา เพื่อ แสดงว่าเราทุกคนได้รับไฟ ความสว่างและชีวิต
 33. 33. 33 33.. วจนพพิธิธีีกรรม • มีบทอ่าน 7 บทจากพันธสญัญาเดิม และ สองบทจากพันธสัญญาใหม่ • ในการจัดพิธีกรรมสามารถอ่านบทอ่าน จากพนัธสัญญาเดิมอย่างน้อย 3 บท แต่ บทอ่านที่บังคับคือบทอ่านจากหนังสือ อพยพ
 34. 34. 34 • หลังจากบทอ่านและบท สดุดี จะมีบทภาวนา บท ภาวนาจะให้ความหมาย ของบทอ่านที่อ่านและ ทำาให้บทอ่านเป็นปัจจุบัน ด้วยคำาภาวนา • หลังจากบทอ่านบท สุดท้ายจากพันธสัญญา เดิมและบทภาวนาจบแล้ว มีการจุดเทียนที่แท่นบูชา • พระสงฆ์ก่อบทพระสิริ รุ่งโรจน์ มีการยำ่าระฆัง
 35. 35. • บทภาวนาของประธาน เปน็การขอให้การ กลับคืนชีพของพระบตุร ทำาให้พระ ศาสนจักรซื่อสัตย์ต่อความรักของพระองค์ • บทอ่าน รม. 6:3-11 พูดถึงชวีิตคริสตชน โดยศีลล้างบาปเป็นการมีส่วนร่วมในการ สิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระ เยซูเจ้า ดังนั้นท่านได้ตายจากบาปแล้ว แต่มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าในพระคริสตเยซู • การขับร้องอัลเลลูยาอย่างสงา่ • พระวรสารเป็นเรื่องการกลับคืนชีพของ พระเยซูเจ้า 35
 36. 36. 33.. กกาารเเสสกนนำ้าำ้าแแลละะฉลองศศีลีลลล้า้าง 36 บบาาป กกาารรรื้อื้อฟฟื้นื้นคคำาำาสสัญัญญญาาแแหห่ง่งศศีลีลลล้า้าง • โดยศีลล้างบาปเราบไดาา้รปปับชีวิตใหม่อันเปน็ ผลมาจากการสิ้นพระชนม์และการกลับ คืนชีพของพระเยซูเจ้า • นำ้าเสกเป็นสงิ่คล้ายศีล ไม่ใชเ่ครื่องรางที่ มีฤทธิ์อำานาจในตัวเอง แต่เปน็เครื่อง เตือนใจถึงศีลล้างบาป • ภาคนี้จบด้วย “การรื้อฟื้นคำาสัญญาของ ศีลล้างบาป” การละทิ้งปีศาจและการ ประกาศความเชื่อนี้เป็นการกระทำาของ หมู่คณะทั้งหมด และเป็นการสรุปทางเดิน
 37. 37. 44.. ภภาาคศศีลีลมหหาาสนนิทิท • การเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าผู้ กลับคืนพระชนม์ และถือเปน็จุดทมีี่ ความหมายสูงสุดของพิธีในวันนี้ 37
 38. 38. ขอพรระะครริิสตเเจจา้า้ผผู้ทู้ทรงกลลับับ 38 คคืนืนชชีพีพ อวยพรระะพรททุกุกทท่า่าน

×