Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)

Associació Congrés d'Energia de Catalunya
Associació Congrés d'Energia de CatalunyaAssociació Congrés d'Energia de Catalunya
Congrés d’Energia de Catalunya
Sessió SOSTENIBILITAT DE LES INNOVACIONS
ENERGÈTIQUES
UdG Girona 28 novembre 2013
“Elements d’innovació en l’edificació sostenible:
sistemes passius i rehabilitació”
Toni Solanas

arquitecte
ARQUITECTURA

SOSTENIBLE

ESTRATÈGIES GENERALS D’EDIFICACIÓ SOSTENIBLE:

1.- REDUIR LA DEMANDA: ARQUITECTURA
2.- EFICIÈNCIA EN L’ÚS: TECNOLOGIA
3.- APROFITAR RECURSOS LOCALS: RENOVABLES + PROXIMITAT
4.- RECICLATGE
5.- COMPENSAR L’IMPACTE GENERAT

FONT: GERARDO WADEL: introducció al llibre “ARQUITECTURA SOSTENIBLE” Ed. Pencil
Autors del llibre: CÉSAR REYES, ETHEL BARAHONA, CLAUDIO PIRILLO
M8 TÈCNIQUES PER A LA CONSTRUCCIÓ AMB MATERIALS NATURALS

Solució amb tauler KLH (cambra d’aire) Ytong (sense cambra d’aire)

Font:

http://www.baubook.at

I INTRO. ARQUITECTE AGENT DE CANVI
Palla (sense cambra d’aire)
La inèrcia i la higroscopicitat
Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)
Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)
Calor radiant per climatitzar
rehabilitación

Reforma d’un pis àtic
Hubertus Pöppinghaus y Charo García - Diego
M8 TÈCNIQUES PER A LA CONSTRUCCIÓ AMB MATERIALS NATURALS

Font: Arquitectura Bioclimàtica. André de Herde i José A. González

I INTRO. ARQUITECTE AGENT DE CANVI
refrescar a l’estiu
mur trombe
xemeneies de ventilació

tubs canadencs

Mario Muelas

Golom Velasco y Hevia
refrescar a l’estiu

mur trombe / xemeneies de ventilació
Mario Muelas
refrescar a l’estiu

mur trombe / xemeneies de ventilació
Mario Muelas
refrescar a l’estiu

tubs canadencs
Golom Velasco y Hevia
refrescar a l’estiu

tubs canadencs
Golom Velasco y Hevia
Innovació transferència de tecnologies

camió frigorífic
Ramon Fité / Julio Mejón
Innovació transferència de tecnologies

camió frigorífic
Ramon Fité / Julio Mejón
escalfar a l’hivern

cantàbric
Belinda Tato
escalfar a l’hivern

mediterrani
Frutos-Sanmartin
escalfar a l’hivern

mediterrani
Frutos-Sanmartin
Materials low cost I low tech

camuflatge
Juan Antonio Sánchez Morales
Materials low cost I low tech

camuflatge
Juan Antonio Sánchez Morales
Estudi comparatiu factor 10 Joan Sabaté.SaAS
INCASOL 40 habitatges a Manresa
FARHAUS

PASSIVHAUSE

ALBERT I MARIÀ FARGAS CASTELLTERÇOL
Demanda calefacció anual: 13 kWh/m2a
Demanda total energia primària 107 kWh/m2a
Arquitecte: Jordi Fargas i Associats
Consultor PH Micheel Wassouf/Manuel Garcia

Transmitàcies:
Parets 0,16 W/m2a
Coberta 0,18 W/m2a
Vidre 1,1 W/m2a
Eficiència recuperador calor 92%
CASA JOSEP BUNYESC PASSIVHAUSE
Demanda calefacció anual 7 kWh/m2a
Demanda total energia primària 52 kW/m2a
Cost anual calefacció 250 €

Transmitàncies:
murs: 0.215 W/m2a
Coberta 0,147 W/m2a
Solera 0,35 W/m2a
Vidre 1,2 W/m2a
Fusteria 1,65 W/m2a

• http://vimeo.com/14426283
JOSEP BUNYESC REHABILITACIÓ HABITATGE LA FLORESTA
Transmitàcies:
Parets 0,218 W/m2a
Coberta 0,152 W/m2a
Vidre 1,4 W/m2a
Eficiència recuperador calor 58%

Demanda calefacció anual 7 kWh/m2a
Demanda total energia primària 45
kW/m2a
Cost anual calefacció 250 €
Harquitectes residència estudiants
Escola arquitectura del Vallès

Edifici MINERGIE ECO
Casa a La Joncosa de Montmell
Emmagatzemament estacional de la
calor sobrant de l’estiu per l’hivern.
Enginyer: Jaume Serrasolses
Arquitecte Toni Solanas
Aïllament terres sota soterrani, alçada
1,40 m. tongades de 20 cm. amb
distribució de conducció aigua calenta
Montcada i Reixac Estudi imat: Ferran Bermejo, Marta Goñi
Montcada i Reixac Estudi imat: Ferran Bermejo, Marta Goñi
Montcada i Reixac Estudi imat: Ferran Bermejo, Marta Goñi
-

Rehabilitació amb millores energètiques i de confort blocs anys 60.

-

Aïllament tèrmic exterior amb poliestirè expandit. 6 cm. a façanes i 8 cm.
a cobertes de poliestirè extruït.

-

Seguiment de les condicions de confort del clima 2 hiverns.

-

Es va realitzar simulació complementada amb comportament real.

-

Les condicions reals inicials i el usuaris eren molt diferents.

-

En emissions l’estalvi potencial de 12 habitatges és de:
-

700 MWh/any aïllant façanes (estalvi del 15%)

-

1.400 MWh/any si s'aïllessin els patis. (estalvi del 30%)

-

2.300 MWh/any si a més es substituïssin les finestres. (estalvi del 50%)
ESTUDI ESTALVI CONSUM ENERGÈTIC ETSAV
• Actuar sobre l’ús i la gestió de l’edifici.
• Actuacions d’implantació fàcil i de cost mínim:
• Fase 1 estudi dels canvis:
– Adaptació del perfil de gestió de la calefacció al funcionament de l’edifici.
– Regulació de parades i enceses del sistema segons ocupació i condicions
del clima.
– Anàlisi de les repercussions energètiques i verificació de la reducció del
consum
• Fase 2: Canvis en el sistema:
– Incorporació d’instruments de mesurament i registre d’informació de
seguiment.
– Avaluació de condicions de confort, recollida d’opinions dels usuaris i
ajustaments.
– Optimització de la superfície calefactada i verificació del consum estalviat.
ESTUDI ESTALVI CONSUM ENERGÈTIC ETSAV
• Estalvi aconseguit en consum energètic: 38%
• Estalvi emissions de CO2. 80 T.
• Programa UPCO2 Edifici CRITT
• http://www.etsav.upc.es
• Equip de treball: Albert Cuchí, Érika Mata,
Galdric Ruiz i Fabián López.
Rehabilitació: emisions de CO2 en el cicle de vida d’un edifici

70
60
CO2 en edifici

50
40
30
20
10
0
Fab. Mat. Construc.

Ús

Enderroc
Rehabilitació: emisions de CO2 amb sistemes tradicionals
35
30

Kg CO2/m2

25
20
15
10
5
0
fonam.

estruct.

tancam.

coberta

acabats
Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)
Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)
El Pla d’acció treballa amb un horitzó fins l’any 2050
Es calcula que per cada milió d’euros invertit es crearien 18 llocs de treball
Amb una inversió de 4.000 milions € es crearien 72.000 llocs de treball
Amb 6.000 milions € es crearien 108.000 llocs de treball.
Adaptació estudi a Catalunya
• El pressupost mig per rehabilitar 1 habitatge és entre 24.000 i 40.000 €
• La inversió pública incentiva fins el 2016
el preu de l’energia fa rendible la participació del sector privat

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Catalunya hi ha 2.300.000 habitatges anteriors al 2001.
Una inversió pública de 4.000 M. d’€ arrossegaria una altra provada de 12.000 €
El resultat és l’actuació sobre 400.000 habitatges, 1/6 part, la més ineficient.
Això en el període 2013-2017, partint de 30.000 h. el primer any i 130.000 al final.
Una mitjana de 80.000 habitatges a l’any.
45.000 llocs de treball de mitjana i al final 70.000
Aquesta inversió genera beneficis indirectes (IVA, impostos directes, IBI, etc.)
Part d’aquests retorna es reinverteixen en el sector (1€ públic per 5€ privats)
El més important però es que al final del període (de la inversió dels 4.000 € inicials
i dels canvis legislatius) s’ha posat en marxa un sector d’activitat amb una demanda
sobre la producció industrial i amb importants repercussions en l’eficiència i la
competitivitat de l’economia catalana per la reducció de la dependència energètica
i de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
ESTUDI ECOFYS PER A LA FUNDACIÓN ENTORNO

• TIPOLOGIA EDIFICIS I MESURES ADOPTADES:
– Habitatge plurifamiliar de P.B + 3 reducció demanda
• Millora aïllament tèrmic façana, coberta i forats
– 9-10 cm. a façanes, 12 a coberta, finestres U = 1,6 baixa emissivitat

• Solar tèrmica
• Bomba calor alta eficiència

– Edifici oficines de 14 plantes + baixa comercial rd + renovables + ef.
•
•
•
•
•

El mateix que l’anterior +
Refrigeració nocturna
Panells energia solar fotovoltaica
Caldera de biomassa
Bomba de calor d’alta eficiència

“Por activa y por pasiva. Impulsar la edificación de alto rendimiento energético”
www.fundacionentorno.org
ESTUDI FUNDACIÓN ENTORNO
EDIFICI OFICINESE
XISTENT A BCN

REFERÈNCIA

Consum energètic

193,51

Estalvi energètic
Reducció emisions
Sobrecost €/m2
Termini de retorn amb
increment energia 5% any

CE1

CE2

20

62 %

12 %

64 %
58 - 69
4-5

Termini de retorn amb
subvenció 15€/m2

3

Termini de retorn amb
Subvenció i 5% inc. energia

2

CE1 Reducció demanda

CE2 Reducció demanda + renovables + eficiència
PROJECTE ECO-EMPLEO
• OBSTACLES PER POSAR EN MARXA EL SECTOR REHABILITACIÓ
•
•
•
•
•
•
•
•

1.- Manca d'interès i conscienciació dels interessats.
2.- Manca de recursos econòmics dels interessats.
3.- Dificultat de posar-se d’acord entre els veïns.
4.- Manca de voluntat política.
5.- Molèsties de l’obra pels interessats.
6.- Manca de resultats visibles.
7.- Canvis provocats per l’obra.
8.- La inèrcia del sector de la construcció
BIBLIOGRAFIA REHABILITACIÓ
•

ALBERT CUCHÍ & PETER SWEATMAN “Una visión país para el sector de la edificación en España.
Hoja de ruta para un nuevo sector de la edificación”. GBCe y Fundación Conama. 2011.

•

INSTITUT CERDÀ
1.- “Resultats de l’aplicació de les polítiques de rehabilitació inmobiliària en el marc
econòmic actual a Catalunya” . 2010
2.- Guia de renovació energètica d’edificis d’habitatges. Envolupant tèrmica i instal·lacions.
Secretaria d’habitatge de la Generalitat de Catalunya. 2010

•

MATHIEU DALLE y AAVV. Proyecto Eco-empleo La Generación de empleo en la rehabilitación y
modernización energética de edificios y viviendas. Emplea verde, Fondo social europeo,
Fundación Biodiversidad y CCOO. 2011

•

WWF : GEORGIOS TRAGOPOULOS & PETER SWEATMAN “Retos y oportunidades de financiación
para la rehabilitación energética de viviendas en España. 2012

•

Congreso SB10mad “Edificación sostenible. Revitalización y rehabilitación de barrios”. GBCe y
Ministerio de la Vivienda. Madrid 2010.

•

Congreso R + S = F “Rehabilitación y Sostenibilidad. El futuro es posible”. Col·legi d’aparelladors,
arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Barcelona y Consejo General de la arquitectura
técnica de España. 2010.
Rehabilitació amb criteris de sostenibilitat

protecció oficial / rehabilitació

entorn rural

de Luxán i Gomez Muñoz

de Roberto Soto Fernández
rehabilitació

protecció oficial / rehabilitació
Luxan I Gomez Muñoz
rehabilitació

protecció oficial / rehabilitació
Luxan I Gomez Muñoz
rehabilitació

materials naturals
Roberto Soto Fernández
rehabilitació

materials naturals
Roberto Soto Fernández
rehabilitació

materials naturals
Clara Jiménez Girona
Rehabilitació

Clara Jiménez Girona
M8 TÈCNIQUES PER A LA CONSTRUCCIÓ AMB MATERIALS NATURALS

IV REHABILITACIÓ

Clara Jiménez Girona
INTERVENCIONS EN ESPAI URBÀ

• Intervenció al barri de Fort Pienc. Barcelona. Horts urbans
sota el pont de Marina
BARRI DE VAUBAN FRIBURG
Agroecologia urbana
• CAMAGÜEY:
L’AGRICULTURA URBANA PER UN
CAMI SOSTENIBLE
•

50.000 espais d’agricultura
urbana es consoliden aquest
any a Veneçuela
AGROECOLOGIA URBANA
I INTRO. ARQUITECTE AGENT DE CANVI

M8 TÈCNIQUES PER A LA CONSTRUCCIÓ AMB MATERIALS NATURALS

ENERGÍA CONSUMIDA EN LA PRODUCCIÓ D’1 Kg DE MATERIAL

160
140
120
100
80
60
40

ALUMINI

PLÀSTIC

ACER

VIDRE

0

FORMIGO

20
ARGILA

MJ/Kg

180

FUSTA

ENREGIA
CONSUMIDA
PER A
FABRICAR
UNA UNITAT
D’1 Kg

MATERIALS EMPRATS EN LA CONSTRUCCIÓ
TRADICIONAL
MODERNA
ACTUAL
M8 TÈCNIQUES PER A LA CONSTRUCCIÓ AMB MATERIALS NATURALS

TANCAMENTS AMB TERRA:
TÀPIA

Centre de formació per la sostenibilitat, Marroc. Anna Heringer

II MATERIALS
M8 TÈCNIQUES PER A LA CONSTRUCCIÓ AMB MATERIALS NATURALS

TANCAMENTS AMB TERRA:

Martin Rauch. Pielach, Austria.

II MATERIALS
TÀPIA
M8 TÈCNIQUES PER A LA CONSTRUCCIÓ AMB MATERIALS NATURALS

II MATERIALS

TANCAMENTS AMB MATERIALS VEGETALS:
BALES DE PALLA I PANELLS PREFABRICATS DE PALLA

Projecte LILAC. Construït amb el sistema Balehaus

Sistema Balehaus:

http://www.youtube.com/watch?v=D0lZOqkJE60
M8 TÈCNIQUES PER A LA CONSTRUCCIÓ AMB MATERIALS NATURALS

II MATERIALS

TANCAMENTS AMB TERRA:
CLAYBOARD
Es tracta d’una placa de ceràmica per trasdossats. És una alternativa
natural als trasdossats en sec amb guix tipus pladur.
Avantatges: és una de les solucions més sostenibles per ser la seva
matèria prima la terra (GWP I PEI pràcticament nul, i totalment
reutilitzable), el seu pes li confereix propietats aïllants i una bona
capacitat tèrmica, és resistent al foc i té un bon índex de transpiració.
Inconvenients: derivats de la falta de normalització del seu ús al nostre
país.

http://www.claytec.de

RESIST. COMPRESIÓ (N/mm2)

sense dades

ATENUACIÓ ACÚSTICA (DB)

sense dades

TRANSMITÀNCIA TÈRMICA U (W/m2K)
RESISTÈNCIA AL FOC

1,4
sense dades
M8 TÈCNIQUES PER A LA CONSTRUCCIÓ AMB MATERIALS NATURALS

II MATERIALS

TANCAMENTS AMB MATERIALS VEGETALS:
BAMBÚ
A fin de proteger su priv acidad, PowerPoint bloqueó la descarga automática de esta imagen.

http://www.guaduaybambu.es.tl/

A fin de proteger su priv acidad, PowerPoint bloqueó la descarga automática de esta imagen.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=aD8iqKNyJbI#!
M8 TÈCNIQUES PER A LA CONSTRUCCIÓ AMB MATERIALS NATURALS

TANCAMENTS AMB MATERIALS VEGETALS:
CARTRÓ:

II MATERIALS
M8 TÈCNIQUES PER A LA CONSTRUCCIÓ AMB MATERIALS NATURALS

III EXPERIÈNCIA PER A LA REFLEXIÓ
II.1 FONAMENTS

2009 - Tecnopieux

Recerca de la solució més eficient: peus
d’acer reversibles.
Sostre Cívic: http://www.sostrecivic.org/
M8 TÈCNIQUES PER A LA CONSTRUCCIÓ AMB MATERIALS NATURALS

III EXPERIÈNCIA PER A LA REFLEXIÓ
II.1 FONAMENTS

2010 - Riudaura

També es poden fer servir en diagonal per realitzar consolidacions en rehabilitacions.
Segle XIX higienisme, segle XXI higiene ambiental i energètica
Moltes gràcies
tonisol@coac.net
1 de 65

Más contenido relacionado

Destacado(9)

Upload  copy (2)Upload  copy (2)
Upload copy (2)
Sery Crusuiz160 vistas
Luisa F. Cabeza a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)Luisa F. Cabeza a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)
Luisa F. Cabeza a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)
Associació Congrés d'Energia de Catalunya513 vistas
Josep Lluis Salazar a Coenercat, sessió de Barcelona (29.11.2013)Josep Lluis Salazar a Coenercat, sessió de Barcelona (29.11.2013)
Josep Lluis Salazar a Coenercat, sessió de Barcelona (29.11.2013)
Associació Congrés d'Energia de Catalunya373 vistas
Mei will steal your boyfriendMei will steal your boyfriend
Mei will steal your boyfriend
Becky Shepard616 vistas

Similar a Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)(20)

Mosaic d'experiènciesMosaic d'experiències
Mosaic d'experiències
UPC-BarcelonaTech - Innovació i Comunitat632 vistas
Icaen 160927 eerr industria  granollers 2Icaen 160927 eerr industria  granollers 2
Icaen 160927 eerr industria granollers 2
Empresa i Emprenedoria Granollers298 vistas
Lluis Morer a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)Lluis Morer a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)
Lluis Morer a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)
Associació Congrés d'Energia de Catalunya327 vistas
191107 ajuts i industria_fnee_icaen191107 ajuts i industria_fnee_icaen
191107 ajuts i industria_fnee_icaen
Empresa i Emprenedoria Granollers180 vistas
Autoconsum FotovoltaicAutoconsum Fotovoltaic
Autoconsum Fotovoltaic
Empresa i Emprenedoria Granollers771 vistas
Energies Renovables als habitatges de BellvitgeEnergies Renovables als habitatges de Bellvitge
Energies Renovables als habitatges de Bellvitge
Tecno-Lògics Bellvitge1.1K vistas
Páginas de informe paes cellera_terPáginas de informe paes cellera_ter
Páginas de informe paes cellera_ter
nuripalmada107 vistas
Col·laboració i monitorització. Claus per a l’estalvi energètic a la UPCCol·laboració i monitorització. Claus per a l’estalvi energètic a la UPC
Col·laboració i monitorització. Claus per a l’estalvi energètic a la UPC
UPC-BarcelonaTech - Innovació i Comunitat1.2K vistas
La Nostra MetaLa Nostra Meta
La Nostra Meta
energiagorgs289 vistas

Más de Associació Congrés d'Energia de Catalunya(20)

Harry Lehmann a Coenercat, sessió de Barcelona (25.11.2013)Harry Lehmann a Coenercat, sessió de Barcelona (25.11.2013)
Harry Lehmann a Coenercat, sessió de Barcelona (25.11.2013)
Associació Congrés d'Energia de Catalunya930 vistas
Miquel Torrente a Coenercat, sessió de Barcelona (25.11.2013)Miquel Torrente a Coenercat, sessió de Barcelona (25.11.2013)
Miquel Torrente a Coenercat, sessió de Barcelona (25.11.2013)
Associació Congrés d'Energia de Catalunya853 vistas
Article autoconsum fv altres paisosArticle autoconsum fv altres paisos
Article autoconsum fv altres paisos
Associació Congrés d'Energia de Catalunya371 vistas
Joan Alario a Coenercat, sessió de Barcelona (29.11.2013)Joan Alario a Coenercat, sessió de Barcelona (29.11.2013)
Joan Alario a Coenercat, sessió de Barcelona (29.11.2013)
Associació Congrés d'Energia de Catalunya382 vistas
Josep Bordonau a Coenercat, sessió de Barcelona (29.11.2013)Josep Bordonau a Coenercat, sessió de Barcelona (29.11.2013)
Josep Bordonau a Coenercat, sessió de Barcelona (29.11.2013)
Associació Congrés d'Energia de Catalunya790 vistas
Sergi Nuss a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)Sergi Nuss a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)
Sergi Nuss a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)
Associació Congrés d'Energia de Catalunya302 vistas
Pere Sala a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)Pere Sala a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)
Pere Sala a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)
Associació Congrés d'Energia de Catalunya453 vistas
Gjsbert Huijink (somenergia) a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)Gjsbert Huijink (somenergia) a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)
Gjsbert Huijink (somenergia) a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)
Associació Congrés d'Energia de Catalunya317 vistas
Paul Fleming a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)Paul Fleming a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)
Paul Fleming a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)
Associació Congrés d'Energia de Catalunya755 vistas
Mariano Marzo a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)Mariano Marzo a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)
Mariano Marzo a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)
Associació Congrés d'Energia de Catalunya343 vistas
Miquel Cabré a Coenercat, sessió de Tarragona (27.11.2013)Miquel Cabré a Coenercat, sessió de Tarragona (27.11.2013)
Miquel Cabré a Coenercat, sessió de Tarragona (27.11.2013)
Associació Congrés d'Energia de Catalunya371 vistas
Jordi Serrano a Coenercat, sessió de Tarragona (27.11.2013)Jordi Serrano a Coenercat, sessió de Tarragona (27.11.2013)
Jordi Serrano a Coenercat, sessió de Tarragona (27.11.2013)
Associació Congrés d'Energia de Catalunya357 vistas
Francesc Magrinyà i Josep Rebollo a Coenercat, sessió de Tarragona (27.11.2013)Francesc Magrinyà i Josep Rebollo a Coenercat, sessió de Tarragona (27.11.2013)
Francesc Magrinyà i Josep Rebollo a Coenercat, sessió de Tarragona (27.11.2013)
Associació Congrés d'Energia de Catalunya585 vistas
Sergi Saladié a Coenercat, sessió de Tarragona (27.11.2013)Sergi Saladié a Coenercat, sessió de Tarragona (27.11.2013)
Sergi Saladié a Coenercat, sessió de Tarragona (27.11.2013)
Associació Congrés d'Energia de Catalunya903 vistas
Josep Espluga a Coenercat, sessió de Tarragona (27.11.2013)Josep Espluga a Coenercat, sessió de Tarragona (27.11.2013)
Josep Espluga a Coenercat, sessió de Tarragona (27.11.2013)
Associació Congrés d'Energia de Catalunya309 vistas
Xavier Flotats a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)Xavier Flotats a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)
Xavier Flotats a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)
Associació Congrés d'Energia de Catalunya333 vistas
Joan Escuer a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)Joan Escuer a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)
Joan Escuer a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)
Associació Congrés d'Energia de Catalunya377 vistas
Pere Navarro a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)Pere Navarro a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)
Pere Navarro a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)
Associació Congrés d'Energia de Catalunya295 vistas
Pep Moreno a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)Pep Moreno a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)
Pep Moreno a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)
Associació Congrés d'Energia de Catalunya244 vistas
Henrik Lund a Coenercat, sessió de Barcelona (25.11.2013)Henrik Lund a Coenercat, sessió de Barcelona (25.11.2013)
Henrik Lund a Coenercat, sessió de Barcelona (25.11.2013)
Associació Congrés d'Energia de Catalunya1.5K vistas

Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)

 • 1. Congrés d’Energia de Catalunya Sessió SOSTENIBILITAT DE LES INNOVACIONS ENERGÈTIQUES UdG Girona 28 novembre 2013 “Elements d’innovació en l’edificació sostenible: sistemes passius i rehabilitació” Toni Solanas arquitecte
 • 2. ARQUITECTURA SOSTENIBLE ESTRATÈGIES GENERALS D’EDIFICACIÓ SOSTENIBLE: 1.- REDUIR LA DEMANDA: ARQUITECTURA 2.- EFICIÈNCIA EN L’ÚS: TECNOLOGIA 3.- APROFITAR RECURSOS LOCALS: RENOVABLES + PROXIMITAT 4.- RECICLATGE 5.- COMPENSAR L’IMPACTE GENERAT FONT: GERARDO WADEL: introducció al llibre “ARQUITECTURA SOSTENIBLE” Ed. Pencil Autors del llibre: CÉSAR REYES, ETHEL BARAHONA, CLAUDIO PIRILLO
 • 3. M8 TÈCNIQUES PER A LA CONSTRUCCIÓ AMB MATERIALS NATURALS Solució amb tauler KLH (cambra d’aire) Ytong (sense cambra d’aire) Font: http://www.baubook.at I INTRO. ARQUITECTE AGENT DE CANVI Palla (sense cambra d’aire)
 • 4. La inèrcia i la higroscopicitat
 • 7. Calor radiant per climatitzar
 • 8. rehabilitación Reforma d’un pis àtic Hubertus Pöppinghaus y Charo García - Diego
 • 9. M8 TÈCNIQUES PER A LA CONSTRUCCIÓ AMB MATERIALS NATURALS Font: Arquitectura Bioclimàtica. André de Herde i José A. González I INTRO. ARQUITECTE AGENT DE CANVI
 • 10. refrescar a l’estiu mur trombe xemeneies de ventilació tubs canadencs Mario Muelas Golom Velasco y Hevia
 • 11. refrescar a l’estiu mur trombe / xemeneies de ventilació Mario Muelas
 • 12. refrescar a l’estiu mur trombe / xemeneies de ventilació Mario Muelas
 • 13. refrescar a l’estiu tubs canadencs Golom Velasco y Hevia
 • 14. refrescar a l’estiu tubs canadencs Golom Velasco y Hevia
 • 15. Innovació transferència de tecnologies camió frigorífic Ramon Fité / Julio Mejón
 • 16. Innovació transferència de tecnologies camió frigorífic Ramon Fité / Julio Mejón
 • 20. Materials low cost I low tech camuflatge Juan Antonio Sánchez Morales
 • 21. Materials low cost I low tech camuflatge Juan Antonio Sánchez Morales
 • 22. Estudi comparatiu factor 10 Joan Sabaté.SaAS INCASOL 40 habitatges a Manresa
 • 23. FARHAUS PASSIVHAUSE ALBERT I MARIÀ FARGAS CASTELLTERÇOL Demanda calefacció anual: 13 kWh/m2a Demanda total energia primària 107 kWh/m2a Arquitecte: Jordi Fargas i Associats Consultor PH Micheel Wassouf/Manuel Garcia Transmitàcies: Parets 0,16 W/m2a Coberta 0,18 W/m2a Vidre 1,1 W/m2a Eficiència recuperador calor 92%
 • 24. CASA JOSEP BUNYESC PASSIVHAUSE Demanda calefacció anual 7 kWh/m2a Demanda total energia primària 52 kW/m2a Cost anual calefacció 250 € Transmitàncies: murs: 0.215 W/m2a Coberta 0,147 W/m2a Solera 0,35 W/m2a Vidre 1,2 W/m2a Fusteria 1,65 W/m2a • http://vimeo.com/14426283
 • 25. JOSEP BUNYESC REHABILITACIÓ HABITATGE LA FLORESTA Transmitàcies: Parets 0,218 W/m2a Coberta 0,152 W/m2a Vidre 1,4 W/m2a Eficiència recuperador calor 58% Demanda calefacció anual 7 kWh/m2a Demanda total energia primària 45 kW/m2a Cost anual calefacció 250 €
 • 26. Harquitectes residència estudiants Escola arquitectura del Vallès Edifici MINERGIE ECO
 • 27. Casa a La Joncosa de Montmell Emmagatzemament estacional de la calor sobrant de l’estiu per l’hivern. Enginyer: Jaume Serrasolses Arquitecte Toni Solanas Aïllament terres sota soterrani, alçada 1,40 m. tongades de 20 cm. amb distribució de conducció aigua calenta
 • 28. Montcada i Reixac Estudi imat: Ferran Bermejo, Marta Goñi
 • 29. Montcada i Reixac Estudi imat: Ferran Bermejo, Marta Goñi
 • 30. Montcada i Reixac Estudi imat: Ferran Bermejo, Marta Goñi - Rehabilitació amb millores energètiques i de confort blocs anys 60. - Aïllament tèrmic exterior amb poliestirè expandit. 6 cm. a façanes i 8 cm. a cobertes de poliestirè extruït. - Seguiment de les condicions de confort del clima 2 hiverns. - Es va realitzar simulació complementada amb comportament real. - Les condicions reals inicials i el usuaris eren molt diferents. - En emissions l’estalvi potencial de 12 habitatges és de: - 700 MWh/any aïllant façanes (estalvi del 15%) - 1.400 MWh/any si s'aïllessin els patis. (estalvi del 30%) - 2.300 MWh/any si a més es substituïssin les finestres. (estalvi del 50%)
 • 31. ESTUDI ESTALVI CONSUM ENERGÈTIC ETSAV • Actuar sobre l’ús i la gestió de l’edifici. • Actuacions d’implantació fàcil i de cost mínim: • Fase 1 estudi dels canvis: – Adaptació del perfil de gestió de la calefacció al funcionament de l’edifici. – Regulació de parades i enceses del sistema segons ocupació i condicions del clima. – Anàlisi de les repercussions energètiques i verificació de la reducció del consum • Fase 2: Canvis en el sistema: – Incorporació d’instruments de mesurament i registre d’informació de seguiment. – Avaluació de condicions de confort, recollida d’opinions dels usuaris i ajustaments. – Optimització de la superfície calefactada i verificació del consum estalviat.
 • 32. ESTUDI ESTALVI CONSUM ENERGÈTIC ETSAV • Estalvi aconseguit en consum energètic: 38% • Estalvi emissions de CO2. 80 T. • Programa UPCO2 Edifici CRITT • http://www.etsav.upc.es • Equip de treball: Albert Cuchí, Érika Mata, Galdric Ruiz i Fabián López.
 • 33. Rehabilitació: emisions de CO2 en el cicle de vida d’un edifici 70 60 CO2 en edifici 50 40 30 20 10 0 Fab. Mat. Construc. Ús Enderroc
 • 34. Rehabilitació: emisions de CO2 amb sistemes tradicionals 35 30 Kg CO2/m2 25 20 15 10 5 0 fonam. estruct. tancam. coberta acabats
 • 37. El Pla d’acció treballa amb un horitzó fins l’any 2050 Es calcula que per cada milió d’euros invertit es crearien 18 llocs de treball Amb una inversió de 4.000 milions € es crearien 72.000 llocs de treball Amb 6.000 milions € es crearien 108.000 llocs de treball.
 • 38. Adaptació estudi a Catalunya • El pressupost mig per rehabilitar 1 habitatge és entre 24.000 i 40.000 € • La inversió pública incentiva fins el 2016 el preu de l’energia fa rendible la participació del sector privat • • • • • • • • • A Catalunya hi ha 2.300.000 habitatges anteriors al 2001. Una inversió pública de 4.000 M. d’€ arrossegaria una altra provada de 12.000 € El resultat és l’actuació sobre 400.000 habitatges, 1/6 part, la més ineficient. Això en el període 2013-2017, partint de 30.000 h. el primer any i 130.000 al final. Una mitjana de 80.000 habitatges a l’any. 45.000 llocs de treball de mitjana i al final 70.000 Aquesta inversió genera beneficis indirectes (IVA, impostos directes, IBI, etc.) Part d’aquests retorna es reinverteixen en el sector (1€ públic per 5€ privats) El més important però es que al final del període (de la inversió dels 4.000 € inicials i dels canvis legislatius) s’ha posat en marxa un sector d’activitat amb una demanda sobre la producció industrial i amb importants repercussions en l’eficiència i la competitivitat de l’economia catalana per la reducció de la dependència energètica i de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
 • 39. ESTUDI ECOFYS PER A LA FUNDACIÓN ENTORNO • TIPOLOGIA EDIFICIS I MESURES ADOPTADES: – Habitatge plurifamiliar de P.B + 3 reducció demanda • Millora aïllament tèrmic façana, coberta i forats – 9-10 cm. a façanes, 12 a coberta, finestres U = 1,6 baixa emissivitat • Solar tèrmica • Bomba calor alta eficiència – Edifici oficines de 14 plantes + baixa comercial rd + renovables + ef. • • • • • El mateix que l’anterior + Refrigeració nocturna Panells energia solar fotovoltaica Caldera de biomassa Bomba de calor d’alta eficiència “Por activa y por pasiva. Impulsar la edificación de alto rendimiento energético” www.fundacionentorno.org
 • 40. ESTUDI FUNDACIÓN ENTORNO EDIFICI OFICINESE XISTENT A BCN REFERÈNCIA Consum energètic 193,51 Estalvi energètic Reducció emisions Sobrecost €/m2 Termini de retorn amb increment energia 5% any CE1 CE2 20 62 % 12 % 64 % 58 - 69 4-5 Termini de retorn amb subvenció 15€/m2 3 Termini de retorn amb Subvenció i 5% inc. energia 2 CE1 Reducció demanda CE2 Reducció demanda + renovables + eficiència
 • 41. PROJECTE ECO-EMPLEO • OBSTACLES PER POSAR EN MARXA EL SECTOR REHABILITACIÓ • • • • • • • • 1.- Manca d'interès i conscienciació dels interessats. 2.- Manca de recursos econòmics dels interessats. 3.- Dificultat de posar-se d’acord entre els veïns. 4.- Manca de voluntat política. 5.- Molèsties de l’obra pels interessats. 6.- Manca de resultats visibles. 7.- Canvis provocats per l’obra. 8.- La inèrcia del sector de la construcció
 • 42. BIBLIOGRAFIA REHABILITACIÓ • ALBERT CUCHÍ & PETER SWEATMAN “Una visión país para el sector de la edificación en España. Hoja de ruta para un nuevo sector de la edificación”. GBCe y Fundación Conama. 2011. • INSTITUT CERDÀ 1.- “Resultats de l’aplicació de les polítiques de rehabilitació inmobiliària en el marc econòmic actual a Catalunya” . 2010 2.- Guia de renovació energètica d’edificis d’habitatges. Envolupant tèrmica i instal·lacions. Secretaria d’habitatge de la Generalitat de Catalunya. 2010 • MATHIEU DALLE y AAVV. Proyecto Eco-empleo La Generación de empleo en la rehabilitación y modernización energética de edificios y viviendas. Emplea verde, Fondo social europeo, Fundación Biodiversidad y CCOO. 2011 • WWF : GEORGIOS TRAGOPOULOS & PETER SWEATMAN “Retos y oportunidades de financiación para la rehabilitación energética de viviendas en España. 2012 • Congreso SB10mad “Edificación sostenible. Revitalización y rehabilitación de barrios”. GBCe y Ministerio de la Vivienda. Madrid 2010. • Congreso R + S = F “Rehabilitación y Sostenibilidad. El futuro es posible”. Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Barcelona y Consejo General de la arquitectura técnica de España. 2010.
 • 43. Rehabilitació amb criteris de sostenibilitat protecció oficial / rehabilitació entorn rural de Luxán i Gomez Muñoz de Roberto Soto Fernández
 • 44. rehabilitació protecció oficial / rehabilitació Luxan I Gomez Muñoz
 • 45. rehabilitació protecció oficial / rehabilitació Luxan I Gomez Muñoz
 • 50. M8 TÈCNIQUES PER A LA CONSTRUCCIÓ AMB MATERIALS NATURALS IV REHABILITACIÓ Clara Jiménez Girona
 • 51. INTERVENCIONS EN ESPAI URBÀ • Intervenció al barri de Fort Pienc. Barcelona. Horts urbans sota el pont de Marina
 • 52. BARRI DE VAUBAN FRIBURG
 • 53. Agroecologia urbana • CAMAGÜEY: L’AGRICULTURA URBANA PER UN CAMI SOSTENIBLE • 50.000 espais d’agricultura urbana es consoliden aquest any a Veneçuela
 • 55. I INTRO. ARQUITECTE AGENT DE CANVI M8 TÈCNIQUES PER A LA CONSTRUCCIÓ AMB MATERIALS NATURALS ENERGÍA CONSUMIDA EN LA PRODUCCIÓ D’1 Kg DE MATERIAL 160 140 120 100 80 60 40 ALUMINI PLÀSTIC ACER VIDRE 0 FORMIGO 20 ARGILA MJ/Kg 180 FUSTA ENREGIA CONSUMIDA PER A FABRICAR UNA UNITAT D’1 Kg MATERIALS EMPRATS EN LA CONSTRUCCIÓ TRADICIONAL MODERNA ACTUAL
 • 56. M8 TÈCNIQUES PER A LA CONSTRUCCIÓ AMB MATERIALS NATURALS TANCAMENTS AMB TERRA: TÀPIA Centre de formació per la sostenibilitat, Marroc. Anna Heringer II MATERIALS
 • 57. M8 TÈCNIQUES PER A LA CONSTRUCCIÓ AMB MATERIALS NATURALS TANCAMENTS AMB TERRA: Martin Rauch. Pielach, Austria. II MATERIALS TÀPIA
 • 58. M8 TÈCNIQUES PER A LA CONSTRUCCIÓ AMB MATERIALS NATURALS II MATERIALS TANCAMENTS AMB MATERIALS VEGETALS: BALES DE PALLA I PANELLS PREFABRICATS DE PALLA Projecte LILAC. Construït amb el sistema Balehaus Sistema Balehaus: http://www.youtube.com/watch?v=D0lZOqkJE60
 • 59. M8 TÈCNIQUES PER A LA CONSTRUCCIÓ AMB MATERIALS NATURALS II MATERIALS TANCAMENTS AMB TERRA: CLAYBOARD Es tracta d’una placa de ceràmica per trasdossats. És una alternativa natural als trasdossats en sec amb guix tipus pladur. Avantatges: és una de les solucions més sostenibles per ser la seva matèria prima la terra (GWP I PEI pràcticament nul, i totalment reutilitzable), el seu pes li confereix propietats aïllants i una bona capacitat tèrmica, és resistent al foc i té un bon índex de transpiració. Inconvenients: derivats de la falta de normalització del seu ús al nostre país. http://www.claytec.de RESIST. COMPRESIÓ (N/mm2) sense dades ATENUACIÓ ACÚSTICA (DB) sense dades TRANSMITÀNCIA TÈRMICA U (W/m2K) RESISTÈNCIA AL FOC 1,4 sense dades
 • 60. M8 TÈCNIQUES PER A LA CONSTRUCCIÓ AMB MATERIALS NATURALS II MATERIALS TANCAMENTS AMB MATERIALS VEGETALS: BAMBÚ A fin de proteger su priv acidad, PowerPoint bloqueó la descarga automática de esta imagen. http://www.guaduaybambu.es.tl/ A fin de proteger su priv acidad, PowerPoint bloqueó la descarga automática de esta imagen. http://www.youtube.com/watch?feature=player_ embedded&v=aD8iqKNyJbI#!
 • 61. M8 TÈCNIQUES PER A LA CONSTRUCCIÓ AMB MATERIALS NATURALS TANCAMENTS AMB MATERIALS VEGETALS: CARTRÓ: II MATERIALS
 • 62. M8 TÈCNIQUES PER A LA CONSTRUCCIÓ AMB MATERIALS NATURALS III EXPERIÈNCIA PER A LA REFLEXIÓ II.1 FONAMENTS 2009 - Tecnopieux Recerca de la solució més eficient: peus d’acer reversibles. Sostre Cívic: http://www.sostrecivic.org/
 • 63. M8 TÈCNIQUES PER A LA CONSTRUCCIÓ AMB MATERIALS NATURALS III EXPERIÈNCIA PER A LA REFLEXIÓ II.1 FONAMENTS 2010 - Riudaura També es poden fer servir en diagonal per realitzar consolidacions en rehabilitacions.
 • 64. Segle XIX higienisme, segle XXI higiene ambiental i energètica