Publicidad
Llibre de coneixements de Matemàtiques
Llibre de coneixements de Matemàtiques
Próximo SlideShare
Dossier d'aprenentatge. MatemàtiquesDossier d'aprenentatge. Matemàtiques
Cargando en ... 3
1 de 2
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Publicidad

Más de Editorial Barcanova(20)

Publicidad

Llibre de coneixements de Matemàtiques

  1. l nts de me u ra i xe t ruc one Est e C d bre Lli Pàg. 2 pàgina del remet a la esta icona hi ha activiAq u entatge on ier d’apren balla. Doss a que es tre sobre el tem tats Problemes. Les pàgines que mostren el procés de resolució de problemes s’indiquen amb un format que mostra quatre passos en la resolució. Icona que remet a la pàgina del Dossier d’aprenentatge on hi ha activitats sobre aquest tema. nombres ➧La taula dels Pàg. 7 Podem escriure en una taula: els nombres en ordre 768 769 764 765 766 767 760 761 762 763 777 778 779 773 774 775 776 770 771 772 788 789 784 785 786 787 780 781 782 783 798 799 794 795 796 797 790 791 792 793 Observa la taula ntes que hi ha a i fixa’t en les pregu Llegir i entendre. continuació. columnes: mateixa columna? al els nombres d’una la de les unitats, saltes una casella: ia cada vegada que – Quina xifra canv nes? o la de les cente la de les desenes rva. Si vas cap acaben en 5 i obse que na dels nombres – Situa’t en la colum més petit? re és més gran o a la dreta, el nomb • Fixa’t en les – Què tenen d’igu • Pàg. 9 ➧Represen tem Pensar i representar. Fixa’t en les files: mateixa fila? al els nombres d’una – Què tenen d’igu les unitats, saltes de fila: la de ia cada vegada que – Quina xifra canv de les centenes? les desenes o la la de cap avall, la segona fila i vas – Si estàs situat en ? Què ha gran o més petit el nombre és més unitats, la de les nombres la xifra de les canviat: les centenes? desenes o la de Resoldre. UNITAT 1 10 14/03/13 12:26 _Mates_LLIBRE.indd 10 BT00243501_U1_CM1 Quantes uni tats hi hem Per què no hi ha cap Per què no hi ha cap 799 afegit? represent 800 ada? represent Explicar. ada? I ara, què hi hem afe git? 801 UNITAT 1 BT00243501_ U1_CM1_Mate s_LLIBRE.ind d 11 Indicació de l’aspecte que es vol destacar del problema. Activitats exemplificades i informacions per ajudar a la comprensió dels continguts. 11 14/03/13 12:26 PROBLEMES Icones que indiquen els processos que es treballen. Pàg. Pàg. 16 32 ➧Històries amb nombres A la mare li agrada fer rams de flors. Pot haver-hi més d’una solució. atges repartir en els prest illes i les hem de Portem 24 motx i en Hi ha 6 prestatges vagons del tren. que hi ha en els m. a màxi 5 motxilles com cada un hi caben illes. No cal que repartir les motx res diferents de Troba dues mane el mateix nombre. prestatge n’hi hagi EL PARE S’HO MIRA I PENSA: TENIA 6 FLORS I ARA N’HI AFEGEIX 4. Pensar i comunicar. L’ÀVIA PENSA: TENIA 4 FLORS I ARA N’HI AFEGEIX 6. 6 + 4 = 10 Connectar. 4 + 6 = 10 LA GERMANA PENSA: TENIA 10 FLORS I ARA EN TREU 4. I EN MARTÍ PENSA: TENIA 10 FLORS I ARA EN TREU 6. 10 – 4 = 6 10 – 6 = 4 res diferents i hem lema de dues mane Hem resolt el prob Cada una d’aquestes persones, veient el mateix, ha pensat una història trobat dues solucions: 6 prestatges. en cada un dels 1a 4 motxilles buit. un amb 4 i l’altre amb 5 motxilles, 2a 4 prestatges diferent. • Podem explicar històries amb els nombres: Hem fet servir sempre els mateixos nombres per explicar les històries? Representar. en cada UNITAT 2 31 Quines operacions hem fet? Per què creus que passa? 16 14/03/13 12:24 UNITAT 1 _Mates_LLIBRE.indd BT00243501_U2_CM1 BT00243501_U1_CM1_Mates_LLIBRE.indd 16 14/03/13 12:26 31
  2. e curta Estratègies de càlcul. Estratègies per assolir un càlcul fluid i ràpid. DE ESTRATÈGIES Pàg. 15 , ho puc fer Si ho penso bé… MIRA LES DUES SUMES DE CADA PARELLA. QUINA ÉS MÉS FÀCIL DE RESOLDRE? Canviem l’ordre o 3 + 8 = 11 8 + 3 = 11 o 9 + 4 = 13 4 + 9 = 13 12 + 7 = 19 7 + 12 = 19 o He après. Resum dels coneixements que l’alumne ha treballat en la unitat. Donen el mateix CÀLCUL . més fàcil i més ràpid resultat? Passem pel 10 117 + 6 65 + 7 65 + 5 + 2 26 + 5 Les busques del rellotge marquen l’hora. 120 + 3 = 123 117 + 3 + 3 26 + 4 + 1 70 + 2 = 72 30 + 1 = 31 HE APRÈS… DRE: MÉS FÀCIL DE RESOL QUINA SUMA ÉS DEL LA DE DESPRÉS LA D’ABANS O DINS EL NÚVOL? NÚVOL? QUÈ PASSA bres La taula dels nom Un quart 769 L’hora en punt 766 767 768 763 764 765 760 761 762 779 776 777 778 Combinar elements 773 774 775 770 771 772 Dos quarts Tres quarts A l’hora de combinar elements, hem de tenir en compte les diferents les regularitats. faciliten que es vegin ats en una taula possibilitats. Per això hem de fer-ho seguint un ordre determinat. Els nombres orden a comprendre les les regularitats i ajuda a descobrir s Completar taule nombres. relacions entre els El Circ Cri c és una altr a de les companyie s dedicades a l’espectac le. El pallass o Tortell Poltrona n’é s el fundad or. En trobar eu inform BRE.indd 15 aci en el _Mates_LLI ó BT0024350 seu web (http:// 1_U1_CM1 www.circc ric.com). A Catalunya hi ha molte s companyies dedic ades a l’espectacle . Els Comediants, per exemple, fan teatre al carrer: Sol, solet és un dels espectacles que els va donar a conèixer. Les desenes, amb una barra. 15 14/03/13 12:26 EL TEATRE nombres representen els Els blocs multibase Les centenes, amb una placa. UNITAT 1 Les unitats, amb un dau. a imaginar multibase ajuda res amb els blocs Representar els nomb El regle serveix per amidar nt. conju nombre en el seu xifra i el valor del el valor de cada Si quan amidem amb el regle no fem coincidir el començament Parells i senars del que volem amidar amb el 0, s de dos en dos… el resultat no serà nombres agrupant-lo correcte. Si representem els UNITAT 1 2, 4, 6 i 8. res acabats en 0, Són parells els nomb 3, 5, 7 i 9. res acabats en 1, Són senars els nomb 23 – Cerque TANT ELS COMEDIANTS u quan va iniciar l’ac COM EL CIRC CRIC tivitat, en la pestan ya Història, PRESENTEN EN EL SEU i indiqueutambé en ho la línia del WEB LA INFORMACIÓ temps. – Coneixeu altres com SOBRE LES SEVES panyies? Cerqueu la data que ACTIVITATS PER van iniciar l’activitat indiqueui DÈCADES, ÉS A DIR, la en la líni a. CICLES DE 10 ANYS. – Ara situ eu en la líni a l’any del TE N’HAS ADONAT? vostre naixement En el seu web hi troba i l’any que reu molta informació heu començ (http://comediants.com). el Cicle Mit at En l’apartat Història, jà. dins l’apartat Come diants, hi trobareu informació de les seves obres. – Fixeu-vos com estan ordenades. – Cerqueu la data d’inici 1990 de la seva activitat i situeu-la en la línia del temps. 2000 23 Fotògraf: Pep Gol re és parell. aparellats, el nomb …i tots queden és senar. arellat, el nombre que queda desap …i n’hi ha algun 14/03/13 12:26 BT00243501_U1_CM1_Mates_LLIBRE.indd UNITAT 1 22 14/03/13 12:26 _Mates_LLIBRE.indd 22 BT00243501_U1_CM1 2010 2020 Activitats transversals. Editorial Barcanova proposa unes activitats trimestrals pensades per afavorir el coneixement des de diferents aspectes naturals, artístics, culturals i socials. Aquestes activitats es treballen en totes les àrees curriculars i faciliten el treball per projectes. 9. Apartats que faciliten una millor ordenació dels continguts. 1950 BT00243501_ U3_CM1_Mate s_LLIBRE.ind 1960 d 57 1970 PROJECTE 1 57 1980 56 PROJECTE 1 14/03/13 12:30 BT00243501_U3_CM1_M ates_LLIBRE.indd 56 14/03/13 12:30 La unitat 9 és un resum de tot el que han treballat al llarg del curs. Cuidem el medi ambient QU È FAREM? • Nombres: unit ats d’ordre, orde nar. Aproxima Representar sobr r. e la recta. • Fraccions. Pàg. 13 • Multiplicar: dive rses represen tacions. Algorism e. • Dividir: partir i repartir en part s iguals. Algo risme. • Mesura: unitats de longitud, pes, capacitat i tem ps. • Perímetre i àrea . ➧Una busca llarga i una de curta Em llevo a les 8 en punt. • Polígons i coss os geomètrics: característiques. • Pictogrames. La busca curta marca l’hora: les vuit. CADA ACTIVITAT QUE FAIG Al migdia, acabem les classes a dos quarts d’una. COMENÇA A UNA HORA CONCRETA. La busca curta està enmig del 12 i de l’1, però es mou cap a la una. … I ho farem passen per què Pensant . les coses e pensem. nt del qu Parla ectant. tant i conn Represen A la tarda, començo classe de natació a un quart de sis. La busca curta està molt a prop del 5, però es mou cap al 6. 140 UNITAT 9 Comencem a sopar a tres quarts de nou. UNITAT 9 141 La busca curta està molt a prop del 9. Què farem? Continguts que es treballaran al llarg de la unitat didàctica. On és la busca llarga en cada un dels rellotges? De les dues busques, quina assenyala les hores i quina assenyala els minuts? 14 UNITAT 1 BT00243501_U1_CM1_Mates_LLIBRE.indd 14 14/03/13 12:26 Proposta d’activitat digital per treballar amb PDI a l’aula. 14/03/13 6 12:2Processos que cal seguir per treballar els coneixements i desenvolupar competències.
Publicidad