Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Cataleg de serveis Localret (2011)

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
A TOTS ELS MUNICIPIS
A TOTS ELS MUNICIPIS
I INFRAESTRUCTURES I XARXES DE TELECOMUNICACIONS EN EL TERRITORI. . . . . 6

1. Estudi vinculat a la definició d’una MAN (M...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 48 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Cataleg de serveis Localret (2011) (20)

Anuncio

Más de Localret (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Cataleg de serveis Localret (2011)

 1. 1. A TOTS ELS MUNICIPIS
 2. 2. A TOTS ELS MUNICIPIS
 3. 3. I INFRAESTRUCTURES I XARXES DE TELECOMUNICACIONS EN EL TERRITORI. . . . . 6 1. Estudi vinculat a la definició d’una MAN (Metropolitan Area Network) en l’àmbit de les infraestructures de telecomunicacions en el municipi. 2. Projectes d’infraestructures de telecomunicacions en zones urbanístiques de nova creació (Conveni per al desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya). 3. Projectes executius d’infraestructures soterrades de telecomunicacions. 4. Assessorament jurídic en la implantació de xarxes que ocupen el subsòl (fibra òptica, parell de coure, etc.). 5. Ordenança d’ocupació del domini públic local. II ORDENACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE RADIOCOMUNICACIÓ. . . . . . . . . . . . . . . 12 6. Estudi d’ordenament de les infraestructures de radiocomunicacions - EOIR -. 7. Ordenança municipal reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació. 8. Pla especial urbanístic. III XARXES SENSE FILS Wi-Fi / WiMAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 9. Plans d’implantació de les xarxes municipals sense fils. 10. Assessorament jurídic en la implantació de xarxes sense fils municipals. IV SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I SISTEMES D’INFORMACIÓ CORPORATIUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 11. Agregació de la demanda en la contractació dels serveis de telecomunicacions. 12. Contractació de serveis de telecomunicacions. 13. Plans de telecomunicacions corporatives - PTC -. 14. Impuls de l’ús del programari lliure - PL - i estàndards oberts a l’administració local.
 4. 4. V TRIBUTACIÓ LOCAL DELS OPERADORS DE TELECOMUNICACIONS . . . . . . . . . . . . . . . . 26 15. Assistència jurídica en l’àmbit de la tributació local dels operadors de telecomunicacions. VI ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 16. Assistència en l’aplicació de la Llei 11/2007 als ajuntaments. 17. Ordenança d’administració electrònica. 18. Plataforma electrònica de contractació de les administracions públiques - PECAP -. VII SOCIETAT DEL CONEIXEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 19. Plans directors participatius per a la societat del coneixement - PDPSC -. 20. Consensus: ciutadans en xarxa. VIII RECURSOS D’INFORMACIÓ I CONEIXEMENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 21. Banc d’Innovació Local - BIL -. 22. Repositori d’informació sobre les TIC al territori. 23. Comunitats. 24. Publicacions. 25. Actes i jornades. IX ATENCIÓ I INFORMACIÓ ALS ENS LOCALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 26. Centre d’informació i atenció als ens locals - CIAEL -. Podeu accedir a més informació al web de LOCALRET: http://www.localret.cat
 5. 5. PRESENTACIÓ
 6. 6. PRESENTACIÓ PRESENTACIÓ Com bé sabeu, LOCALRET és el Consorci local per a l’impuls de la societat del coneixement als municipis de Catalunya. Som una institució dels ajuntaments, que treballem per als ajuntaments i, és per aquest motiu, que hem elaborat el present document, per oferir una guia clara i exhaustiva de tots els serveis que prestem. Des de LOCALRET oferim assistència tècnica, asses- sorem i atenem totes aquelles consultes que els ajun- taments realitzen dins el nostre àmbit de treball. Així mateix, prestem serveis i creem eines per tal de facilitar que ajuntaments i municipis puguin entrar a la societat de la informació. Finalment, també realitzem accions de difusió, divulgació i formació en un àmbit tan can- viant com són les noves tecnologies de la informació i la comunicació i el seu impacte en l’ajuntament. Però més enllà de tot això cal no oblidar la funció re- presentativa que té LOCALRET, que es tradueix en la defensa dels interessos dels municipis davant la resta d’administracions, institucions i empreses del sector. El desplegament de les xarxes i les infraestructures de telecomunicacions, la implantació de les noves tecno- logies de la informació i la comunicació, la modernit- zació de l’administració pública, el govern electrònic, el recolzament i assessorament jurídic als ajuntaments, la participació ciutadana, la contractació de serveis de telecomunicacions, el desenvolupament d’eines per a la difusió de coneixement i divulgació, entre molts d’altres, són els diferents àmbits en els que LOCAL- RET prestem serveis que posem a l’abast de tots els ajuntaments adherits al Consorci i que trobareu en la present compilació. En darrer terme ens plau convidar-vos a consultar la pàgina web de LOCALRET, on podreu trobar infor- mació exhaustiva i actualitzada sobre els serveis que prestem, així com documents i informació que estem convençuts que us poden ser d’utilitat en el dia a dia del vostre ajuntament. Esperem que el present Catàleg de serveis us sigui de molta utilitat. 5
 7. 7. I INFRAESTRUCTURES I XARXES DE TELECOMUNICACIONS EN EL TERRITORI
 8. 8. I. Infraestructures i xarxes de telecomunicacions en el territori 1. ESTUDI VINCULAT A LA DEFINICIÓ D’UNA MAN (METROPOLITAN AREA NETWORK), EN L’ÀMBIT DE LES INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS EN EL MUNICIPI DESCRIPCIÓ L’estudi inclou una anàlisi de la situació actual dels equipaments públics i punts d’interès municipal, així com una relació de les infraestructures de telecomunicacions existents al municipi. S’estableixen unes previsions i necessitats futures, d’acord a uns criters de desplegament, dimensionat i constructius, que es concreten en diferents propostes de desplegament valorades. OBJECTIUS Permetre endegar el conjunt de polítiques que ha de permetre a l’ajuntament, planificar les infraestructures de telecomunicacions al municipi, per tal de facilitar als ciutadans i a les empreses la plena incorporació a la societat de la informació. El desplegament d’una xarxa MAN permetrà principalment: posar en valor les infraestructures existents al municipi, donar connectivitat els equipaments públics i punts d’interès municipal, donar accessibilitat a serveis públics de banda ampla, fomentar la competència possibilitant l’entrada al municipi a altres opera- dors. FASES 1. Presentació. 2. Informació. 3. Disseny. 4. Estratègia. 7
 9. 9. 2. PROJECTES D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS EN ZONES URBANÍSTIQUES DE NOVA CREACIÓ (CONVENI PER AL DESENVOLUPAMENT DE XARXES DE TELECOMUNICACIONS A CATALUNYA) DESCRIPCIÓ Permet establir un marc d’actuacions i relacions respecte a la planificació de les infraestructures de teleco- municacions en l’àmbit de les urbanitzacions i els polígons industrials de nova creació. OBJECTIUS Establir un marc de relació i entesa entre els ajuntaments i els operadors de telecomunicacions relatiu a pro- jectes d’infraestructures de telecomunicacions en zones urbanístiques de nova creació, d’acord al Conveni per el desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya. Facilitar i optimitzar el disseny, projecció, execució, ús i manteniment de les infraestructures soterrades de telecomunicacions en les actuacions urbanístiques vinculades a urbanitzacions residencials i polígons industrials de nova creació. Redactar el disseny bàsic i projecte executiu de les infraestructures soterrades de telecomunicacions, d’acord a la comunicació rebuda de les operadores i de l’ajuntament. Supervisió i control de l’execució de les obres. FASES 1. Informació prèvia. 2. Disseny bàsic i redacció del projecte executiu. 3. Supervisió i control de l’execució de les obres. 4. Acceptació, posada a disposició i ocupació de les obres. 5. Manteniment de les infraestructures. 8
 10. 10. I. Infraestructures i xarxes de telecomunicacions en el territori 3. PROJECTES EXECUTIUS D’INFRAESTRUCTURES SOTERRADES DE TELECOMUNICACIONS DESCRIPCIÓ Redacció, seguiment i supervisió de l’execució, dels projectes executius d’infraestructures soterrades de telecomunicacions vinculats a actuacions urbanitzadores i obres d’ordenació en superfície. OBJECTIUS Assistir en l’anàlisi tècnica de les diferents propostes que puguin venir dels diferents operadors, vincu- lades a la redacció de projectes executius d’infraestructures soterrades de telecomunicacions en l’àmbit d’actuacions urbanitzadores i obres d’ordenació en superfície. Redactar el projecte executiu d’infraestructures soterrades de telecomunicacions. Revisar la integració correcta dels projectes executius d’infraestructures soterrades de telecomunicacions. Seguiment i supervisió de les obres relatives a les infraestructures soterrades de telecomunicacions vincu- lades als projectes executius d’infraestructures soterrades de telecomunicacions. FASES 1. Anàlisi d’escenaris i assistència tècnica. 2. Redacció del projecte executiu. 3. Seguiment i supervisió de les obres. 9
 11. 11. 4. ASSESSORAMENT JURÍDIC EN LA IMPLANTACIÓ DE XARXES QUE OCUPEN EL SUBSÒL (FIBRA ÒPTICA, PARELL DE COURE, ETC.) DESCRIPCIÓ És el servei relatiu a l’assistència jurídica als ajuntaments que tenen la voluntat d’implementar una xarxa de telecomunicacions vinculada a l’ocupació del subsòl (bàsicament, mitjançant conductes i fibra òptica). L’assistència abasta tant l’assessorament, pel que fa als requisits legals per al desplegament de la xarxa, com per la prestació de serveis vinculats a la mateixa (per exemple serveis d’accés a Internet). Aquest asses- sorament també comprèn el suport als municipis en les relacions que es derivin de la condició d’operador de telecomunicacions amb la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions. OBJECTIUS Assessorar jurídicament als municipis en totes aquelles qüestions vinculades al desplegament de les xarxes i la prestació de serveis inherents. Assessorar als tècnics municipals en les seves relacions amb possibles operadors que vulguin desplegar xarxa o prestar serveis al municipi, així com amb el regulador, la Comissió del Mercat de les Telecomuni- cacions. 10
 12. 12. I. Infraestructures i xarxes de telecomunicacions en el territori 5. ORDENANÇA D’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DESCRIPCIÓ Es tracta d’una ordenança tipus elaborada per LOCALRET que té per objecte regular la intervenció municipal en relació a l’ocupació del domini públic municipal a què tenen dret les operadores de telecomunicacions. LOCALRET assessora als municipis tant per a l’adopció i/o adaptació d’aquesta ordenança tipus, com en altres qüestions derivades de l’ús del domini públic local per part de les operadores de telecomunicacions. OBJECTIUS Racionalitzar l’exercici del dret a l’ocupació del domini públic local per a l’establiment de xarxes públiques de telecomunicacions, a fi que es produeixi la menor ocupació del mateix i el mínim impacte negatiu sobre els diversos interessos públics, la tutela dels quals correspon al municipi. Garantir el respecte dels límits que la legislació de telecomunicacions imposa a la intervenció administrativa municipal en protecció dels drets dels operadors. Assegurar que la implantació de les infraestructures de telecomunicacions sigui compatible amb el dret a gaudir d’un medi ambient adequat, amb el dret a la protecció de la salut i la seguretat públiques, així com amb l’ordenació de la circulació, de l’activitat urbanística i de la protecció del patrimoni. Configurar el procediment d’autorització per a la implantació d’infraestructures de telecomunicacions sobre el domini públic municipal d’acord amb els principis d’eficàcia, objectivitat, transparència i celeritat. 11
 13. 13. II ORDENACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE RADIOCOMUNICACIÓ
 14. 14. II. Ordenació de les infraestructures de radiocomunicació 6. ESTUDI D’ORDENACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE RADIOCOMUNICACIONS - EOIR - DESCRIPCIÓ És un estudi de detall que permet als ajuntaments establir criteris de valoració d’emplaçaments d’antenes ra- diants susceptibles de generar camps electromagnètics d’acord amb la realitat urbana del municipi, amb les normatives referents a la protecció de les persones, d’aplicació vigent, i amb l’adequació de les instal·lacions a les tecnologies òptimes en termes d’impacte visual i ambiental. OBJECTIUS Reconduir el complex diàleg entre els ajuntaments i els operadors de serveis sobre la base del reconeixe- ment de les necessitats mútues i posar en la bona via el desenvolupament d’una tecnologia fonamental per als nous avenços econòmics i socials. Oferir eines als ajuntaments que permetin aclarir els dubtes que tenen els ciutadans respecte els impactes d’aquesta tecnologia. Que els ajuntaments disposin d’una eina adequada per a tramitar amb agilitat les sol·licituds de nous em- plaçaments de radiocomunicació. Que les empreses operadores puguin conèixer a priori aquests condicionants i adequar-hi les seves esta- cions en la fase de disseny. FASES 1. Anàlisi de les infraestructures actuals i identificació del patrimoni arquitectònic i dels espais del municipi especialment protegits per la normativa vigent sobre emissions electromagnètiques. 2. Avaluació de les cobertures actuals i estudi dels programes de desenvolupament de la xarxa de les ope- radores. 3. Definició de les zones d’interès on emplaçar les infraestructures. 13
 15. 15. 7. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ DESCRIPCIÓ És una ordenança tipus, elaborada per LOCALRET, que regula el sistema municipal d’intervenció adminis- trativa per a l’establiment i funcionament d’instal·lacions de radiocomunicació i els seus elements i equips, amb la finalitat de minimitzar els efectes negatius sobre la salut de les persones i reduir l’impacte sobre el medi ambient des del punt de vista espacial i visual. LOCALRET assessora als municipis tant per a l’adopció i/o adaptació d’aquesta ordenança tipus, com per a l’elaboració d’ordenances pròpies. L’assessorament en aquesta matèria comprèn, a banda de l’elaboració de l’ordenança, totes les qüestions relacionades amb el règim d’intervenció administrativa municipal en la implantació de les infraestructures de radiocomunicació (llicències ambientals i/o d’obres, etc.). OBJECTIUS Determinar els paràmetres fonamentals de relació entre els ajuntaments i els operadors de telecomunicació per a la instal·lació d’infraestructures de radiocomunicació. L’harmonització del desplegament de les xarxes de radiocomunicació amb la finalitat de la protecció del medi ambient. La integració de les estacions base de telefonia mòbil i altres estacions de radiocomunicacions en l’entorn. La garantia de la coordinació amb les determinacions de l’ordenament urbanístic i la minimització de l’impacte ambiental i visual. 14
 16. 16. II. Ordenació de les infraestructures de radiocomunicació 8. PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DESCRIPCIÓ És un instrument de planejament que defineix el règim urbanístic de les instal·lacions de radiocomunicació en el municipi, fixa el seu emplaçament, les compatibilitats i incompatibilitats d’ús i les prohibicions i restric- cions, per tal de minimitzar l’impacte d’aquestes instal·lacions en el territori. OBJECTIUS Conèixer i localitzar les infraestructures bàsiques relatives a les infraestructures de telecomunicacions del municipi. Regular l’ús del sòl i de les edificacions per aquest tipus d’infraestructures. Recuperar, millorar i protegir el paisatge urbà. FASES 1. Realització de l’Estudi d’ordenació de les infraestructures de radiocomunicació (EOIR). 2. Estudi del planejament vigent al municipi i diagnosi sobre la seva compatibilitat amb la proposta d’ordenació. 3. Elaboració de Pla especial. Finalització del text i la documentació gràfica del Pla especial. 4. Suport als ajuntaments per la realització dels tràmits per l’aprovació del Pla especial: sol·licitud dels infor- mes sectorials i la fase d’exposició pública. 5. Aprovació provisional per part dels ajuntaments amb resolució de les al·legacions presentades. 6. Elevació del Pla a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva. 15
 17. 17. III XARXES SENSE FILS Wi-Fi / WiMAX
 18. 18. III. Xarxes sense fils Wi-Fi / WiMAX 9. PLANS D’IMPLANTACIÓ DE XARXES MUNICIPALS SENSE FILS DESCRIPCIÓ És una eina que permet als ajuntaments abordar de manera complerta un procés d’implantació d’una xarxa sense fils municipal i establir quin és el model més adequat per a cada circumstància. OBJECTIUS Disposar de banda ampla quan no existeix oferta comercial. Incentivar la competència quan aquesta és escassa. Proporcionar serveis itinerants als ciutadans i als visitants, augmentant l’atractiu i benestar del municipi. Dotar de millors infraestructures i serveis per a les empreses del municipi. Millorar els serveis municipals i reduir costos de contractació de serveis. FASES 1. Disseny de la solució: definició del projecte, estudi sobre el desplegament tècnic, estudi jurídic i model de negoci. 2. Plecs i valoració del concurs de construcció de xarxa. 3. Plecs i valoració del concurs de WISP. 17
 19. 19. 10. ASSESSORAMENT JURÍDIC EN LA IMPLANTACIÓ DE XARXES SENSE FILS MUNICIPALS DESCRIPCIÓ És el servei relatiu a l’assistència jurídica per als ajuntaments que disposen d’una xarxa sense fils o tenen la voluntat d’implementar-la. L’assistència abasta tant l’assessorament, en quant als requisits legals pel desplegament de la xarxa sense fils, com la prestació de serveis vinculats a la mateixa (per exemple, serveis d’accés a Internet). Aquest assessorament també comprèn el suport als municipis en les relacions que es derivin de la condició d’operador de telecomunicacions amb la Comissió del Mercat de les Telecomunica- cions. OBJECTIUS Assessorar jurídicament als municipis en totes aquelles qüestions vinculades al desplegament de les xarxes sense fils i la prestació de serveis inherents. Assessorar als tècnics municipals en les seves relacions amb possibles operadors que vulguin desplegar xarxa o prestar serveis al municipi, així com amb el regulador, la Comissió del Mercat de les Telecomunica- cions. ALTRES OBSERVACIONS Guia jurídica relativa a les xarxes sense fils elaborada per LOCALRET: http://www.localret.cat/serveis/ambit-juridic/xarxes-sense-fils 18
 20. 20. III. Xarxes sense fils Wi-Fi / WiMAX 19
 21. 21. IV SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I SISTEMES D’INFORMACIÓ CORPORATIUS
 22. 22. IV. Serveis de telecomunicacions i sistemes d’informació corporatius 11. AGREGACIÓ DE LA DEMANDA DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DESCRIPCIÓ És el procés de contractació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) mitjançant un únic ex- pedient, en el que es consideren de forma agregada tots els consums i totes les despeses dels municipis i altres ens locals, que pertanyen a una o a diverses comarques. OBJECTIUS Millora en la gestió: economies d’escala en els processos de contractació amb l’elaboració d’un únic expe- dient per a tots el municipis de les comarques. Adequació a la legalitat vigent: contractació dels serveis amb règim d’igualtat, transparència i no discrimi- nació. Millora dels serveis: millor qualitat dels serveis de telecomunicacions municipals independentment de la dimensió dels ajuntaments. Estalvi econòmic: assoliment d’economies d’escala en els preus, a partir de l’agregació de la despesa. Reinversió: reinversió de part dels estalvis en la millora de les infraestructures de telecomunicacions als municipis. FASES 1. Anàlisi de la situació actual: recull de factures de tots els municipis participants i anàlisi detallat de despe- sa i de serveis contractats. 2. Concurs: redacció dels plecs tècnics i administratius. Petició d’ofertes a les operadores, anàlisi posterior i negociació fins a l’adjudicació final. 3. Seguiment implantació: oficina tècnica per al seguiment de la implantació dels nous operadors i anàlisi de la nova facturació. 21
 23. 23. 12. CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DESCRIPCIÓ És el servei de suport als ajuntaments en tot allò relacionat amb la contractació dels serveis de telecomuni- cacions, per tal de fomentar les iniciatives a nivell municipal enfocades a trobar millors serveis i millors condi- cions econòmiques dins de les oportunitats que el mercat de les telecomunicacions ofereix en l’actualitat. OBJECTIUS Tenir un coneixement detallat de tots els serveis i/o infraestructures que els ajuntaments tenen contrac- tats. Optimitzar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i minimitzar el cost dels serveis de tele- comunicacions que els operadors presten als municipis. Reduir la despesa i millorar les condicions tècniques de prestació de serveis de telecomunicacions corpo- ratives. Millorar el servei i les infraestructures dels ajuntaments i, en conseqüència, millorar el servei que donen als ciutadans. FASES 1. Anàlisi: inventari dels serveis i anàlisi de la despesa. 2. Estratègia: definició d’objectius i criteris de valoració. 3. Plecs: redacció de plecs administratius i tècnics. 4. Valoració: aplicació dels criteris de valoració i selecció de la millor oferta. 5. Migració: implementació de les noves solucions. ALTRES OBSERVACIONS Guia per la contractació dels serveis de telecomunicacions a l’administració local: http://www.localret.cat/publicacions/guies/guia-contractacio.pdf 22
 24. 24. IV. Serveis de telecomunicacions i sistemes d’informació corporatius 13. PLANS DE TELECOMUNICACIONS CORPORATIVES - PTC - DESCRIPCIÓ És una proposta d’actuació, una eina que ha de permetre als ajuntaments determinar l’estat global dels sis- temes i serveis de telecomunicacions municipals i definir les accions que cal dur a terme per optimitzar l’ús de les telecomunicacions i concretar els recursos, serveis i aplicacions en tecnologies de la informació i la comunicació necessaris per tal de millorar-les. OBJECTIUS Millorar en termes d’eficiència i d’eficàcia les comunicacions municipals (tant les del propi ajuntament, com les dels ens que en depenen). Més concretament: - Obtenir un diagnòstic de la situació de les telecomunicacions per identificar possibles millores i àmbits de reducció i contenció de la despesa. - Proporcionar un conjunt de conclusions i recomanacions susceptibles de ser executades d’immediat, i degudament descrites en un pla d’actuació annex. - Reducció sostinguda de la despesa com a objectiu principal, així com una optimització de les telecomuni- cacions municipals. Les recomanacions s’orienten tant al curt termini com a mig i llarg termini. - Adequació dels recursos propis de telecomunicacions com a facilitadors per a la creació de nous serveis dels ajuntaments. - Interconnexió de les diverses seus municipals per mitjans propis. - Millorar les prestacions dels actuals serveis i aplicacions en telecomunicacions, disposant d’un assegura- ment gestionat de la qualitat adaptable per a cada servei i recurs de comunicació. - Reduir la despesa, ja que es disposa de mitjans propis de comunicació entre tots els centres municipals eliminant, per tant, els costos fixos i variables de les comunicacions internes. - Obtenir un sistema escalable, gràcies a un dimensionament de la xarxa que permeti abordar possibles ampliacions futures en serveis i usos. FASES 1. Anàlisi de la despesa en telecomunicacions. 2. Pla per a la implantació d’una xarxa corporativa de telecomunicacions. 23
 25. 25. 14. IMPULS DE L’ÚS DEL PROGRAMARI LLIURE - PL - I ESTÀNDARDS OBERTS A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL DESCRIPCIÓ És un servei d’assessorament per als ajuntaments que es plantegen la migració informàtica de programari privatiu a programari lliure i que ofereix informació sobre alternatives lliures per a diferents funcionalitats, i comptant amb l’exemple de casos d’èxit en administracions locals. OBJECTIUS Sensibilitzar, aclarir dubtes i donar a conèixer què és i quines són les possibilitats del programari lliure per a les administracions locals. Assessorar els ens locals pel que fa al programari lliure, avaluar els possibles costos derivats de la migració i el suport formatiu que s’haurà de dur a terme, així com mesurar la interoperativitat amb altres administra- cions. Ser una eina útil per als ens locals amb l’objectiu de donar resposta i poder complir els drets dels ciutadans que estableix la Llei 11/2007, d’accés electrònic del ciutadà als serveis públics. Aprofitament més eficient dels recursos econòmics de les administracions. Promoure el coneixement i les bones pràctiques en entorn del PL, i ajudar a superar les dificultats que hi puguin haver en el camí de la seva adopció. 24
 26. 26. IV. Serveis de telecomunicacions i sistemes d’informació corporatius 25
 27. 27. V TRIBUTACIÓ LOCAL DELS OPERADORS DE TELECOMUNICACIONS
 28. 28. V. Tributació local dels operadors de telecomunicacions 15. ASSISTÈNCIA JURÍDICA EN L’ÀMBIT DE LA TRIBUTACIÓ LOCAL DELS OPERADORS DE TELECOMUNICACIONS DESCRIPCIÓ Consisteix en l’assessorament per a l’elaboració d’ordenances fiscals i suport en la defensa jurídica dels ajuntaments vinculada al règim de tributació local dels operadors de telecomunicacions. OBJECTIUS Dotar els ajuntaments, que així ho requereixin, del suport en la defensa jurídica derivada dels recursos jurisdiccionals mantinguts amb les operadores de telefonia mòbil per la liquidació de la taxa municipal d’ocupació del vol, sòl i subsòl. Assessorar jurídicament els tècnics municipals (principalment, interventors i inspectors) per a la realització de la liquidació corresponent i la fiscalització de la taxa per a l’aprofitament especial del domini públic regu- lada per la Llei d’Hisendes Locals. 27
 29. 29. VI ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
 30. 30. VI. Administració electrònica 16. ASSISTÈNCIA EN L’APLICACIÓ DE LA LLEI 11/2007 ALS AJUNTAMENTS DESCRIPCIÓ És el servei que assessora jurídicament en els aspectes vinculats al desenvolupament i implementació de la Llei 11/2007 en els ajuntaments. OBJECTIUS Determinar els aspectes normatius vinculats al desenvolupament i aplicació de la Llei 11/2007. Dotar de criteris jurídics als tècnics municipals per a impulsar i facilitar la implementació de la Llei 11/2007 en l’entorn municipal. Assessorar en la implantació dels mitjans electrònics en l’organització municipal. ALTRES OBSERVACIONS http://www.localret.cat/serveis/ambit-juridic/administracio-electronica http://www.localret.cat/publicacions/guies/g112007.pdf 29
 31. 31. 17. ORDENANÇA D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DESCRIPCIÓ És una ordenança tipus que regula la utilització dels mitjans electrònics en l’àmbit de l’administració local per tal de possibilitar la consecució més eficaç dels principis de transparència administrativa, proximitat i servei als ciutadans i ciutadanes. LOCALRET assessora als municipis tant per a l’adopció i/o adaptació d’aquesta ordenança tipus, com per a l’elaboració d’ordenances pròpies. OBJECTIUS Assessorar en les relacions per mitjans electrònics dels ciutadans i les ciutadanes amb l’administració mu- nicipal. Fixar els principis generals per a l’impuls i el desenvolupament de l’administració electrònica en l’àmbit de l’administració municipal. Regular les condicions i els efectes jurídics de l’ús dels mitjans electrònics en la tramitació dels procedi- ments administratius. Fixar els principis reguladors de la incorporació dels tràmits i els procediments administratius municipals en la tramitació per via electrònica. ALTRES OBSERVACIONS http://www.localret.cat/serveis/ambit-juridic/docs/administracioelectronica/ordenanca_tipus_admi- nistracio_electronica 30
 32. 32. VI. Administració electrònica 18. PLATAFORMA ELECTRÒNICA DE CONTRACTACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES - PECAP - DESCRIPCIÓ És un portal a Internet que permet als ens locals i a la resta d’administracions públiques dur a terme, per via telemàtica, determinades fases de la contractació administrativa de subministraments, obres i/o serveis. OBJECTIUS Facilitar als compradors (administracions públiques) i als venedors (empreses proveïdores) un entorn de co- municació i d’intercanvi d’informació suportat en una infraestructura tecnològica i de comunicacions única per a tots els seus usuaris. Simplificació dels processos de contractació. Assessorament en l’àmbit de la contractació pública per mitjans electrònics. ALTRES OBSERVACIONS http://www.pecap.org 31
 33. 33. VII SOCIETAT DEL CONEIXEMENT
 34. 34. VII. Societat del coneixement 19. PLANS DIRECTORS PARTICIPATIUS PER A LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT - PDPSC - DESCRIPCIÓ És un full de ruta, a tres o quatre anys vista, de les actuacions que es poden impulsar des d’un govern local per aprofitar les oportunitats que ofereix la societat del coneixement al municipi. OBJECTIUS Incorporar la ciutadania a la societat de la informació i disposar de la planificació adequada per assolir aquest objectiu. Involucrar les ciutadanes i els ciutadans en aquest procés de planificació. FASES 1. Diagnosi inicial. 2. Enquestes sobre coneixement i ús de les TIC als ciutadans i a les empreses. 3. Debat estratègic en comissions (infraestructures i serveis de telecomunicacions, administració electròni- ca, competitivitat econòmica local i TIC i xarxes ciutadanes). 4. Activitats d’extensió per ampliar la participació de ciutadans i col·lectius. 5. Pla de comunicació. 33
 35. 35. 20. CONSENSUS: CIUTADANS EN XARXA DESCRIPCIÓ És una eina tecnològica de participació que consisteix en un espai virtual obert, administrat pels ajunta- ments, amb la voluntat de contribuir a la participació de tots els ciutadans en assumptes d’interès públic dins de l’àmbit municipal. El servei inclou el lliurament de la plataforma, la formació, l’assessorament i el suport tècnic i metodològic, el manteniment i les millores. OBJECTIUS Proveir els ajuntaments d’una eina gratuïta per a la participació en línia en l’àmbit local que aportarà un apro- pament dels ciutadans a la vida pública. Millorar la comunicació entre els ajuntaments i els ciutadans. Facilitar i promoure la realització d’experiències de participació ciutadana i de consulta a través d’Internet per simplificar i agilitar els processos d’organització. Oferir espais virtuals per permetre l’organització dels ciutadans en comunitats d’interès amb l’objectiu de promoure la corresponsabilització i la participació. ALTRES OBSERVACIONS http://consensus.localret.cat/ / 34
 36. 36. VII. Societat del coneixement 35
 37. 37. VIII RECURSOS D’INFORMACIÓ I CONEIXEMENT
 38. 38. VIII. Recursos d’informació i coneixement 21. BANC D’INNOVACIÓ LOCAL - BIL - DESCRIPCIÓ És l‘espai web on es poden trobar les bones pràctiques, els recursos i els proveïdors vinculats a les tecnolo- gies de la informació i la comunicació de les administracions locals de Catalunya. OBJECTIUS Disposar d’un repositori de coneixements sobre l’aplicació d’innovacions als governs locals que ha estat concebut per a l’intercanvi d’experiències i de recursos. - Bones pràctiques en l’ús de les TIC on es presenten protagonistes d’experiències reals de posada en marxa d’innovacions, així com els èxits obtinguts i les dificultats que han hagut de superar. - Recursos documentals, disseny de desenvolupaments, programari, etc. Productes obtinguts d’anàlisis i d’activitats relacionades amb la innovació tecnològica i organitzativa de les administracions locals catalanes, així com dels serveis que presten als ciutadans. - Proveïdors: empreses que han prestat els seus serveis a les administracions locals catalanes i que són exemplars pels processos d’innovació tecnològica, organitzativa o de serveis que han emprès. ALTRES OBSERVACIONS http://www.bil.localret.cat 37
 39. 39. 22. REPOSITORI D’INFORMACIÓ SOBRE LES TIC AL TERRITORI DESCRIPCIÓ Anualment realitzem un inventari per determinar la situació de les TIC als ajuntaments de Catalunya i elabo- rem informes de situació. OBJECTIUS Esdevenir una eina per conèixer la situació del municipi en relació a la resta del territori pel que fa a les TIC. Obtenir, a partir de l’enquesta online disponible al portal de LOCALRET, un informe que reflecteixi la situació de la implantació de les TIC al territori i, més concretament, sobre els temes següents: administració electrò- nica, connectivitat, serveis i infraestructures de telecomunicacions, entre d’altres. ALTRES OBSERVACIONS La realització de l’enquesta és necessària per a accedir a les subvencions anuals per als ens locals del Consorci AOC. 38
 40. 40. VIII. Recursos d’informació i coneixement 23. COMUNITATS DESCRIPCIÓ És un espai web per compartir el coneixement i treballar en col·laboració a la disposició dels professio- nals del món local, oferint un espai de debat i continguts. Les comunitats són: Participació Ciutadana, TIC, Agents comarcals i Geospacial. OBJECTIUS Aconseguir més presència al territori i recollir-ne les seves inquietuds. Generar un espai a Internet on tots els professionals relacionats amb les TIC del món local puguin disposar d’informació actualitzada i compartir experiències i coneixements. 39
 41. 41. 24. PUBLICACIONS DESCRIPCIÓ Són el conjunt de revistes, news, documents i llibres que edita LOCALRET en temes d’interès per als ens locals, ja sigui per mitjans electrònics o en paper: - Revistes i news: Visió Localret, Informatiu Localret, Butlletí de les tecnologies geoespacials. - Publicacions en paper/pdf: Guies per al desenvolupament de la societat del coneixement i altres publicacions. OBJECTIUS Mantenir els ens consorciats al dia de les darreres novetats que els afecten en l’àmbit de la societat del coneixement, les TIC, les telecomunicacions, etc. Oferir guies per a l’actualització dels coneixements i clarificació de conceptes a càrrecs electes i treballadors de l’administració local, en un àmbit tan canviant com són les TIC i tot allò vinculat a la societat del coneixe- ment. Publicar aquella informació que, en cada moment, pugui ser d’interès per als responsables polítics i tècnics de les administracions locals de Catalunya. ALTRES OBSERVACIONS Subscripció i consulta de les revistes i news de LOCALRET: http://www.localret.cat/premsa-i-comunicacio/revistes-i-news ws s Consultar i descarregar les publicacions editades per LOCALRET: http://www.localret.cat/publicacions/guies http://www.localret.cat/publicacions/altres-publicacions 40
 42. 42. VIII. Recursos d’informació i coneixement 25. ACTES I JORNADES DESCRIPCIÓ Són el conjunt d’accions formatives i de divulgació que organitza LOCALRET en l’àmbit de les telecomuni- cacions i la societat de la informació, dirigides principalment a càrrecs electes i tècnics de l’administració local. OBJECTIUS Mantenir informats els ens locals i debatre sobre les novetats del món de les telecomunicacions i de la so- cietat de la informació. Recollir i valorar experiències de l’àmbit de les telecomunicacions i la societat de la informació que puguin ser aplicables a l’àmbit local. Actualitzar els coneixements i aclarir conceptes en un àmbit tant canviant com són les TIC i la societat del coneixement. ALTRES OBSERVACIONS Agenda: http://www.localret.cat/jornades-i-actes/agenda a Materials: http://www.localret.cat/jornades-i-actes/materials s 41
 43. 43. IX ATENCIÓ I INFORMACIÓ ALS ENS LOCALS
 44. 44. IX. Atenció i informació als ens locals 26. CENTRE D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ ALS ENS LOCALS - CIAEL - DESCRIPCIÓ És un servei que atén totes aquelles consultes, incidències i sol·licituds d’informació d’aspectes relacionats amb infraestructures de telecomunicacions, noves tecnologies i societat de la informació que arriben dels nostres consorciats. OBJECTIUS Informar els ens locals sobre subvencions, ajuts i premis. Informar sobre projectes i iniciatives impulsats per les diferents administracions que millorin la situació ac- tual. Atendre i resoldre les consultes que arriben dels ens locals tant telefònicament, com on-line (mitjançant usuari i contrasenya). Fer d’interlocutor amb els operadors per tal d’optimitzar i agilitzar la resolució de les incidències (problemàti- ques en el desplegament de xarxes, servei universal, prestació de serveis, etc.). ALTRES OBSERVACIONS http://ciael.localret.cat t 43
 45. 45. C/ Llacuna 162, 9ª pl., 08018 Barcelona Telf.: + 34 93 486 14 30 Fax: +34 93 486 14 13 www.localret.cat

×