Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Cataleg de serveis Localret (2012)

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 11 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Similares a Cataleg de serveis Localret (2012) (20)

Más de Localret (19)

Anuncio

Cataleg de serveis Localret (2012)

 1. 1.                                      
 2. 2.         Localret, el Consorci local per a l’impuls de la societat del coneixent a tots els municipis, assessora, orienta  tècnicament i jurídicament, crea eines, representa i presta serveis a tots els ajuntaments que en formen  part.   Aquest catàleg pretén ser una guia pràctica i entenedora de tots aquests serveis i eines que el Consorci  Localret ofereix. Així, els ajuntaments, pel fet d’estar adherits a Localret, podeu gaudir de manera gratuïta  dels serveis següents:    1. Reunions d’anàlisi Concertarem una reunió al vostre Ajuntament (amb l’alcaldia o amb la regidoria que considereu adient)  per  tal  que  ens  expliqueu  quines  són  les  vostres  necessitats  i  us  puguem  trobar  les  solucions  més  adequades.     2. Assessorament jurídic Podeu  posar‐vos  en  contacte  amb  els  serveis  jurídics  de  LOCALRET  davant  qualsevol  dubte,  consulta  o  aclariment relacionat amb els àmbits següents:  ‐ Implantació de xarxes de telecomunicacions en el subsòl i en el domini públic local  o Requisits legals per al desplegament de xarxes de telecomunicacions  o Assessorament sobre l’ordenança d’ocupació domini públic local   ‐ Implantació de les instal∙lacions de radiocomunicació  o Requisits legals per a la implantació de les instal∙lacions de radiocomunicació  o Assessorament sobre l'ordenança municipal reguladora de les activitats i les instal∙lacions  de radiocomunicació  o Assessorament en plans especials urbanístics reguladors de les instal∙lacions de telefonia  mòbil  ‐ Xarxes sense fils municipals (Wi‐Fi / WiMax)  ‐ Tributació de les empreses operadores de telecomunicacions  ‐ Administració electrònica i aplicació de la Llei 11/2007  o Assessorament sobre l’ordenança d’administració electrònica  ‐ Etc.   
 3. 3.     3. Auditoria bàsica de les factures de telecomunicacions de l’Ajuntament Tenim contractats els serveis que realment necessitem? La relació entre quotes i consum és l’adequada?   Aquestes i d’altres qüestions es poden respondre amb un anàlisi bàsic de la facturació en telefonia fixa,  mòbil i dades. Així, podrem veure de quina manera es pot reduir la despesa en aquest àmbit.  4. Agregació de la demanda dels serveis de telecomunicacions A  LOCALRET  tenim  clar  que  la  unió  dels  Ajuntaments  pot  comportar  importants  economies  d’escala  i,  aquest, és un dels serveis on això es plasma d’una manera més evident:   Considerem  de  forma  agregada  els  consums  en  telecomunicacions  de  diversos  ajuntaments  i  consells comarcals, d’una àrea geogràfica determinada, de manera que, alhora de contractar els  serveis, es generen estalvis importantíssims per als ens locals que en formen part.  Actualment,  els  descomptes  aconseguits  en  els  diferents  processos  de  contractació  que  hem  endegat  mitjançant  un  únic  expedient  administratiu  oscil∙la  al  voltant  del  40%  en  telefonia  fixa,  del  60%  en  comunicacions mòbils i del 30% en dades.     5. Atenció a les consultes i incidències relacionades amb els serveis de telecomunicacions ‐ Quan una avaria afecta el servei que rep l’Ajuntament o un sector del municipi  ‐ Quan no hi ha cobertura  ‐ Quan manca alguna infraestructura (per exemple una antena)  ‐ Quan la velocitat de l’ADSL no és l’adequada  ‐ Quan les noves urbanitzacions no tenen servei  ‐ Quan no es compleix el servei universal  ‐ Quan hi ha incidències relacionades amb les línies TRAC (telefonia rural d’accés cel∙lular)  ‐ Etc.  Podeu  posar‐vos  en  contacte  amb  LOCALRET  i  nosaltres  farem  d’interlocutors  amb  les  empreses  operadores de telecomunicacions i buscarem conjuntament la millor solució per al municipi.    
 4. 4.     6. Assessorament en infraestructures de telecomunicacions En  el  dia  a  dia  de  l’Ajuntament,  les  necessitats  relatives  a  les  infraestructures  de  telecomunicacions  no  paren de créixer. És per això que a LOCALRET us ajudarem en totes aquelles qüestions que se us puguin  plantejar, especialment:  ‐ En definir el guió per auditar les infraestructures de telecomunicacions municipals existents  ‐ En  definir  el  guió  per  tal  de  poder  donar  valor  a  les  infraestructures  i/o  xarxes  existents  de  titularitat municipal  ‐ En  establir  les  prescripcions  tècniques  mínimes,  relatives  a  les  infraestructures  soterrades  de  telecomunicacions,  a  incorporar  en  les  actuacions  portades  a  terme  a  la  via  publica,  preferentment  en  l’entorn  urbà  consolidat  (dimensionat  de  conductes,  elements  de  registre  i  altres materials ).  ‐ En  fer  sentir  la  veu  del  municipi  quan  hi  hagi  deficiències  de  cobertura  de  serveis  i/o  d’infraestructures de telecomunicacions en àrees estratègiques com ara en polígons industrials.   ‐ En informar els ajuntaments de l’objecte del projecte Xarxa Oberta i/o de projectes impulsats per  altres administracions públiques, així com determinar la seva incidència en el món local.  ‐ Etc.    7. Estalvi en les contractacions de l’Ajuntament: PECAP Electricitat,  ordinadors,  impressores,  servidors,  paper,  material  d’oficina,  plantes  i  productes  de  jardineria,  telecomunicacions,  llicències  de  software,  consumibles,  pintura,  etc.  són  només  alguns  dels  productes que Ajuntaments i Consells Comarcals han adquirit, aconseguint grans descomptes, mitjançant  la Plataforma Electrònica de Contractació de les Administracions Públiques – PECAP.  La PECAP és un projecte que permet als ens locals i a la resta d’administracions públiques dur a terme, de  forma telemàtica, determinades fases de la contractació de subministraments, obres o serveis, obtenint  importants descomptes. Actualment, més de 120 entitats ja s’han adherit a la plataforma PECAP.    8. Participació ciutadana en xarxa: CONSENSUS Des de LOCALRET posem  a l’abast de tots els ajuntaments l’eina CONSENSUS de participació ciutadana,  una eina en línia per a tots aquells ajuntaments que vulguin endegar processos participatius. Actualment,  84 ens locals ja l’estan utilitzant.   
 5. 5.     9. Centre Multimèdia per als ajuntaments: MiraTV MiraTV  és  una  solució  web  per  a  aquells  ajuntaments  que  vulguin  comunicar  i  difondre  continguts  audiovisuals  a  Internet,  com  ara  la  retransmissió  de  plens,  els  vídeos  i  les  imatges  de  les  festes  locals,  projectes  municipals,  continguts  per  a  ràdios  i  televisió.    També  permet  mostrar  directes  de  ràdio  i  de  televisió.     10. Informació i publicacions El  web,  el  Twitter,  el  bloc,  la  revista  digital  “Informatiu  LOCALRET”,  així  com  col∙laboracions  en  altres  publicacions,  són  els  canals  amb  els  que  LOCALRET  proporciona  informació  d’actualitat  i  opinió  sobre  temes  que  afecten  els  ens  locals  i  la  societat  del  coneixement,  les  noves  tecnologies,  les  telecomunicacions, etc.   Per altra banda, elaborem les Guies per al desenvolupament de la societat del coneixement que tenen per  objectiu  l’actualització  dels  coneixements,  la  clarificació  de  conceptes  i  s’adrecen  tant  a  càrrecs  electes  com a tècnics municipals.    11. Tallers i Jornades En  un  àmbit  tant  canviant  com  és  el  nostre,  creiem  que  oferir  la  possibilitat  de  formar‐se,  intercanviar  opinions  i  punts  de  vista,  veure  altres  experiències  desenvolupades  en  altres  ajuntaments,  escoltar  els  raonaments  d’experts  en  la  matèria,  etc.  pot  ser  molt  profitós  per  a  tots  aquells  que  treballen  a  les  administracions  locals.  És  per  aquest  motiu,  que  LOCALRET  organitza  per  als  municipis  adherits  Tallers  (sessions  de  petit  format,  amb  caràcter  eminentment  pràctic,  que  esdevenen  un  espai  de  reunió  i  d’intercanvi entre ajuntaments i empreses) i Jornades (sessions de més gran format en les que s’ofereix  formació  i  divulgació  sobre  temes  d’actualitat  i  d’interès  per  a  les  administracions  locals),  adreçades  a  càrrecs electes i tècnics municipals.      
 6. 6.         12. Atenció a les consultes i incidències relacionades amb societat del coneixement  ‐ Suport i assessorament en els sistemes d’informació municipals  ‐ Suport i assessorament en l’ús de les xarxes socials i de les eines 2.0  ‐ Assessorament  en  administració  electrònica:  informació  sobre  solucions,  serveis  i  productes  i  suport en la definició de l’estratègia a seguir en la implantació d’aquests processos.  ‐ Assessorament en el desenvolupament d’iniciatives  relacionades  amb les Smart Cities, donant a  conèixer  les  solucions  existents  al  territori,  els  elements  que  cal  tenir  en  compte  a  l’hora  d’abordar un projecte Smart, identificant els actors i els grups de treball que estan treballant en el  tema, etc.   ‐ Etc.         
 7. 7.         Altres serveis  Localret també ofereix altres serveis de valor afegit, que per la seva especificitat i per la naturalesa dels  treballs que comporten poden significar un cost per a l’Ajuntament. En la majoria dels casos es tracta de  projectes  específics  desenvolupats  a  mida  per  a  l’Ajuntament  que  té  una  necessitat  concreta  en  aquell  sentit.     1. Infraestructures i xarxes soterrades de telecomunicacions 1.1. Auditoria de les infraestructures de telecomunicacions  Tenir  correctament  documentada  la  informació  relativa  a  les  infraestructures  soterrades    de  telecomunicacions existents en el municipi és el pas previ necessari per el correcte desenvolupament de  molts dels projectes que es detallen a continuació.   L’abast del document  d’auditoria realitzat  per LOCALRET es  concreta en  conèixer la  ubicació, l’estat i  el  dimensionat  de  conductes  i  elements  de  registre  de  telecomunicacions,  de  forma  ordenada  i  en  suport  digital.    1.2 Estudi director de xarxes urbanes  Disposar d’una estratègia en telecomunicacions al municipi permetrà a l’Ajuntament prendre les decisions  més encertades en cada moment, planificant un desplegament coherent i ordenat de les infraestructures  en el terme municipal.   En l’estudi, LOCALRET té en compte qüestions tant importants com la interconnexió de les seus públiques,  els  equipaments  privats  d’interès  públic,  la  integració  d’altres  necessitats  com  ara  les  vinculades  als  polígons  industrials  o  als  diferents  elements  de  via  pública,  entre  d’altres.  Tot  això,  en  qualsevol  cas,  alineant‐se amb els projectes de la resta d’administracions.    1.3.  Projectes  executius  d’infraestructures  soterrades  de  telecomunicacions  en  noves  actuacions  urbanístiques  Dóna  la  possibilitat  a  l’Ajuntament  d’intervenir  en  la  decisió  de  quines  infraestructures  soterrades  de  telecomunicacions s’incorporaran en una nova actuació urbanística. Així mateix, s’ofereix la possibilitat de  deixar  infraestructures  de  telecomunicacions  en  reserva,  que  al  convertir‐se  en  un  element  més  del  procés  d’urbanització,  esdevindran  de  titularitat  municipal  amb  la  possibilitat  que  hi  pugui  accedir  qualsevol operador.   
 8. 8.         LOCALRET  realitza  la  redacció  del  projecte  executiu  d’infraestructures  soterrades  de  telecomunicacions,  així com la supervisió i control de l’execució de les obres, vetllant per que aquestes s’ajustin al projecte  redactat.     1.4. Projectes executius d’infraestructures i xarxes de telecomunicacions en polígons industrials consolidats  Quan el polígon o polígons industrials consolidats del municipi tenen deficiències en telecomunicacions,  LOCALRET du a terme la redacció de projectes executius d’infraestructures de telecomunicacions i xarxes  de  fibra  òptica  en  polígons  industrials  consolidats,  per  tal  d’avaluar  la  viabilitat  tècnica  i  econòmica  de  connexió dels polígons a les troncals obertes de fibra òptica del territori.   Així  mateix,  s’ofereix  la  possibilitat  que  LOCALRET  també  dugui  a  terme  la  supervisió  i  el  control  de  l’execució de les obres.    1.5. Projectes executius de connectivitat municipal  Quan  l’Ajuntament  vol  connectar  les  diferents  seus  municipals,  LOCALRET  realitza  el  projecte  executiu  d’infraestructures  i  xarxes  de  telecomunicacions,  tenint  en  compte  les  infraestructures  de  telecomunicacions municipals que ja existeixen, així com les previstes.   També s’ofereix la possibilitat que LOCALRET dugui a terme la supervisió i el control de l’execució de les  obres.    1.6. Mapa de ruta i/o projecte executiu de fibra fins la llar al municipi (FTTH)  Quan un Ajuntament vol desenvolupar un projecte de fibra fins la llar LOCALRET pot establir un mapa de  ruta a seguir per tal d’estudiar la seva viabilitat i, en cas que es vulgui tirar endavant, LOCALRET pot fer el  projecte executiu i el seguiment del compliment del mapa de ruta.    1.7. Pla d’infraestructures existents  Aquest  pla  es  realitza  amb  la  voluntat  de  posar  en  valor  les  infraestructures  de  telecomunicacions  municipals.  Sovint  els  municipis  disposen  d’infraestructures  que  estan  infrautilitzades.  L’objectiu  es  establir, amb el suport de LOCALRET, els escenaris que permetin  posar‐les en valor, identificant i avaluant  els aspectes tècnics, econòmics i jurídics a tenir en compte.   
 9. 9.     2. Infraestructures de radiocomunicació 2.1. Estudi d’Ordenament de les infraestructures de Radiocomunicació (EOIR)  Les instal∙lacions de telefonia mòbil, com en general totes les infraestructures de telecomunicacions, han  de tenir un desplegament ordenat dins el municipi. Cal, doncs, trobar els emplaçaments òptims per situar  les  instal∙lacions  de  telefonia  mòbil  de  manera  que  s’aconsegueixi  un  servei  de  qualitat  i  un  grau  de  cobertura adequat, respectant sempre la legislació i a la realitat urbana en cada cas.  Des  de  LOCALRET  us  proposem  un  estudi  de  detall  perquè  l’Ajuntament  pugui  disposar  d’una  eina  que  permeti  conduir el complex diàleg amb els operadors de serveis de telefonia mòbil, aclarir els dubtes dels  ciutadans, tramitar amb agilitat les sol∙licituds de nous emplaçaments, etc.     2.2. Pla especial d’ordenació urbanística de les instal∙lacions de radiocomunicació  Una vegada elaborat un EOIR, a alguns ajuntaments se’ls planteja la necessitat de recollir les dades  de  l’estudi –de caràcter eminentment tècnic‐ en un  document que doni eficàcia jurídica a l’ordenació dels  emplaçaments  o  àrees  on  les  empreses  operadores  de  telefonia  mòbil  poden  realitzar  el  seu  desplegament.  Així, el Pla especial d’ordenació urbanística de les instal∙lacions de radiocomunicació és un instrument de  planejament  urbanístic  elaborat  per  LOCALRET  per  portar  a  terme  l’ordenació  de  les  instal∙lacions  de  radiocomunicació en el municipi, fixant el seu emplaçament, les compatibilitats i incompatibilitats d’ús i  les prohibicions i restriccions, per tal de minimitzar l’impacte d’aquestes instal∙lacions en el territori.    3. Xarxes sense fils: Pla d’implantació de xarxes sense fils municipals Quan  l’Ajuntament  decideix  implantar  una  xarxa  sense  fils  municipal,  ja  sigui  per  a  l’autoprestació  de  serveis  o  per  a  donar  connexió  a  determinats  serveis  públics  són  molts  els  aspectes  que  ha  de  tenir  en  compte. LOCALRET acompanya a l’Ajuntament per abordar de manera complerta un procés d’implantació  d’una  xarxa  sense  fils  municipal  i  establir  quin  és  el  model  més  adequat  per  a  cada  circumstància.  Es  defineix com ha de ser el desplegament tècnic, quin és (un o diversos) el pla de viabilitat adequat a cada  municipi,  quins  requisits  legals  ha  de  complir  l’Ajuntament,  qui  s’encarregarà  de  la  gestió  de  la  xarxa,  quins serveis es podran oferir, qui oferirà aquests serveis, etc.   
 10. 10.     4. Contractació de serveis de telecomunicacions El  concurs  dels  serveis  de  telecomunicacions  municipals  constitueix  una  excel∙lent  oportunitat  per  als  ajuntaments mitjans i grans per millorar la qualitat dels serveis i les condicions econòmiques en que es  reben.  Per  a  què  aquest  procés  sigui  un  èxit  cal  contemplar  diferents  fases:  l’inventariat  dels  serveis  i  l’anàlisi  de  la  despesa;  la  definició  dels  objectius  i  dels  criteris  de  valoració;  la  redacció  dels  plecs  administratius i tècnics; l’aplicació dels criteris de valoració i selecció de la  millor oferta; i, finalment, el  procés de migració i la implementació de les noves solucions.     5. Pla de telecomunicacions corporatives (PTC) Permet a l’Ajuntament determinar d’estat actual dels sistemes i serveis de telecomunicacions municipals,  així com definir les accions que cal dur a terme per tal de millorar‐les en termes d’eficiència i d’eficàcia.  Un anàlisi i diagnòstic de situació, unes conclusions i recomanacions, la interconnexió (si s’escau) de les  diferents seus amb mitjans propis, entre d’altres, permetran una reducció sostinguda de la despesa, així  com una optimització de les telecomunicacions municipals, ja que es disposarà de mitjans propis per a les  comunicacions  entre  els  diferents  centres  municipals,  eliminant  així  els  costos  de  les  comunicacions  internes.      
 11. 11.               Per a més informació podeu consultar la nostra pàgina web:    www.localret.cat     També ens podeu trucar al telèfon:    93 486 14 30   O enviar‐nos un correu electrònic a l’adreça:    consorci@localret.cat

×