Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

El marc d'interoperabilitat

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 15 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a El marc d'interoperabilitat (20)

Más de Localret (20)

Anuncio

Más reciente (20)

El marc d'interoperabilitat

 1. 1. El marc d’interoperabilitat Malcolm Bain id law partners Barcelona Sant Adrià de Besòs – 21 Octubre 2010 SEGONA JORNADA SOBRE MON LOCAL I PROGRAMARI LLIURE Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
 2. 2. COMPARTIR COL·LABORAR REUTILITZAR
 3. 3. LA INTEROPERABILITAT Capacitat dels sistemes d'informació, i per tant dels procediments als quals aquests donen suport, de compartir dades i possibilitar l'intercanvi d'informació i coneixement entre ells. Annex, RD 4/2010 del 8 gener 2010 Capacitat de les organitzacions que permet una interacció mútuament beneficiosa a través de processos de negoci fent servir de forma de intensiva les TIC. EIF 2.0 (esborrany 2009)
 4. 4. OBJECTIUS • Criteris i Normalització • Llenguatge i elements comuns • Cooperació respecte de serveis (electrònics) • Reutilització d’aplicacions •Eficiència •Eficàcia •Innovació •Desenvolupament de la Soc.Info.
 5. 5. MASSA MARC LEGAL! • Europa – European Interoperability Framework (EIF, v1, esborrany v2 ...) • Espanya – Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics – Real Decret 04/2010 pel que es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica • Catalunya – Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat – Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. • Generalitat/Ens locals – Conveni marc d’interoperabilitat (Consorci AOC, 2006) – Acord de Govern de creació de Catàleg de Dades i Documents Electrònics (2007) – Protocol de la interoperabilitat (2008)
 6. 6. RD 4/2010: Esquema Nacional d'Interoperabilitat • Contingut: – Conjunt de criteris i recomanacions • Àmbit: – Seguretat, conservació i normalització de la informació, dels formats i de les aplicacions • Finalitat: – Garantir la interoperabilitat (a la hora de prendre decisions tecnològiques)  “Condicions necessàries per garantir el nivell adequat d’interoperabilitat tècnica, semàntica i organitzativa dels sistemes i les aplicacions utilitzades per les administracions públiques de manera que permeti l’exercici de drets i el compliment de deures mitjançant l’accés electrònic als serveis públics i, a la vegada, que redundi en benefici de l’eficàcia i l’eficiència.”
 7. 7. RD 4/2010: Esquema Nacional d'Interoperabilitat • Interoperabilitat organitzativa – Processos, Convenis/Acords, Nodes d’interop., Inventaris • Interoperabilitat semàntica – Models de dades comuns • Interoperabilitat tècnica – Estàndards oberts • Altres – Infraestructures i serveis de comunicació – Reutilització d’aplicacions – Firma electrònica i certificats – Recuperació i conservació de documents – Normes de conformitat (seus, registres, control)
 8. 8. RD 4/2010: Esquema Nacional d'Interoperabilitat • Obligacions d’informació: – Serveis: descripcions de condicions d’accés i ús de serveis públics (protocols, requisits, etc.) (art. 8) – Inventaris: de procediments, serveis (modelització, codificació) (art. 9) – Models de dades (art. 10) • Obligacions d’ús, de: – Estàndards oberts... I no tan oberts (art. 11) – Infraestructures i serveis comuns (art. 12) – La xarxa estatal de comunicacions (art.13) – Directoris d’aplicacions reutilitzables (art. 17) – Política de signatura i certificats (art. 18) • Normes tècniques obligatòries (Disp. Adicional 1)
 9. 9. RD 4/2010: Estàndards • Art. 11: Estàndards aplicables. – Ús d’estàndards oberts • Públic • Gratuït / Cost sense dificultat d’accés • Sense pagaments per drets de PI – Estàndards d’us generalitzat • Ús per “casi” totes les persones que es relacionen amb la AP • Únicament quan no existeix un estàndard obert • Objectius: – Independència en la elecció de solucions – Neutralitat tecnològica – Adaptabilitat al progrés
 10. 10. RD 4/2010: Reutilització d’aplicacions • Art. 16: Condicions de llicenciament – Documents, aplicacions, altres objectes – Titularitat de la AP – Objectius: • aprofitament i reutilització • No apropiació pel tercers (sector privat) • Sense responsabilitats, indemnitzacions, suport, manteniment – Condicions de llicència: explotació lliure, copyleft, EUPL • Art. 17: Directoris d’aplicacions – AGE: directori d’aplicacions reutilitzables (CENATIC) – Enllaçar entre sí – “prendre en compte” a l’hora d’adquirir noves aplicacions/actualitzar – Publicació de codi (fase de desenvolupament/final)
 11. 11. Llei 29/2010 (Catalunya) Llei d’Ús dels Mitjans Electrònics al Sector Públic de Catalunya Aspectes més destacables • Principis d’interoperabilitat – Neutralitat tecnològica, col·laboració i cooperació • Model català d’administració electrónica – infraestructures i de serveis comuns – Maximitzar l'eficiència i la reutilització dels serveis – Aplicacions, procediments i instruments  interoperables, reutilitzables • Marc d’interoperabilitat del sector públic de Catalunya • Catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya • Xarxa de comunicacions electròniques de les administracions públiques catalanes
 12. 12. Llei 29/2010 (Catalunya) Art. 19: Marc d'interoperabilitat del sector públic de Catalunya El Marc:... – Garanteix els nivells necessaris d'interacció i integració en els aspectes tecnològics, semàntics i organitzatius dels seus processos mitjançant l'ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació – Conté recomanacions, les guies i els estàndards relatius a la interconnexió, la integració de dades, les metadades, l'accés mitjançant xarxes de telecomunicacions, la seguretat i l'accessibilitat que han d'usar les entitats que integren el sector públic de Catalunya – té en compte els criteris i les recomanacions que estableixen l'Esquema nacional d'interoperabilitat … – considera especialment l'ús d'estàndards oberts  (Consorci AOC)
 13. 13. Llei 29/2010 (Catalunya) Article 25: Reutilització de les aplicacions i els serveis Les entitats del sector públic han de: – potenciar l'ús de les aplicacions que han estat desenvolupades per altres entitats del sector públic. – vetllar perquè les aplicacions que desenvolupen es basin en criteris i estàndards que facilitin la interoperabilitat i que puguin ésser reutilitzades per altres entitats del sector públic. – impulsar la creació de bancs de recursos i aplicacions de les administracions públiques que puguin ésser reutilitzats per a facilitar l'aprofitament de les aplicacions, i també llur desenvolupament col·laboratiu.
 14. 14. COMPARTIR COL·LABORAR REUTILITZAR
 15. 15. Gràcies Malcolm Bain id law partners Barcelona malcolm.bain@id-lawpartners.com Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

×