Publicidad
TRABALLO INICIAL
TRABALLO INICIAL
TRABALLO INICIAL
TRABALLO INICIAL
Publicidad
TRABALLO INICIAL
TRABALLO INICIAL
TRABALLO INICIAL
TRABALLO INICIAL
TRABALLO INICIAL
Publicidad
TRABALLO INICIAL
TRABALLO INICIAL
TRABALLO INICIAL
TRABALLO INICIAL
TRABALLO INICIAL
Publicidad
TRABALLO INICIAL
Próximo SlideShare
TRABALLO INICIAL TRABALLO INICIAL
Cargando en ... 3
1 de 15
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

TRABALLO INICIAL

 1. AS TECNOLOXIAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN. Concha Caneiro Losada TICS
 2. AS TECNOLOXIAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN. TICS 2 Concha Caneiro Losada. 1ºBach C. ÍNDICE 1)AS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN: EVOLUCIÓN HISTÓRICA. .............................................3 2) TELECOMUNICACIÓNS. INTELIXENCIA ARTIFICIAL. TECNOLOXÍA MULTIMEDIA...............5 3)INTERNET: A GLOBALIZACIÓN. .............................8 4)A WEB 2.0. APLICACIÓNS SOCIAIS DAS TIC. .....11 5)VALORACIÓN CRÍTICA DAS POSIBILIDADES E RISCOS DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN..13
 3. AS TECNOLOXIAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN. TICS 3 Concha Caneiro Losada. 1ºBach C. 1)AS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN: EVOLUCIÓN HISTÓRICA. ¿Qué son as TIC? As tecnoloxías da información e da comunicación son todas aquelasferramentas e programas que tratan, administran, transmiten e comparten a información mediante soportes tecnolóxicos. A informática, Internet e as telecomunicacións son as TIC máis extendidas, aínda que o seucrecemento e evolución están facendo que cada vez xurdanmáis modelos. Nos últimos anos, as TIC tomaron un papel importantísimo nanosasociedade e utilízanse en multitude de actividades. As TIC xa forman parte da maioría de sectores: educación, robótica, Administración pública, empleo, empresas, saúde… Podemos considerar as tecnoloxías da información e da comunicación como un concepto dinámico poisco paso do tempo, os obxectos que un día foronnovas tecnoloxías, no presente xa non o son porque apareceroncousasmáis avanzadas. Despois da invención da escritura, os primeiros pasos hacia unhasociedade da información estiveron marcados polo telégrafo eléctrico, despois o teléfono e a radiotelefonía, a televisión e Internet. A telefonía móbil e o GPS asociaron a imaxe o texto e a desaparición dos cables; <<sen cables>>. Dende o ano 2000 comezaron a producirse aparatos <<multifuncións>>grazas a miniaturización dos seuscompoñentes. Iste acontecemento provoca un beneficio inmediato na asociación da informática e as telecomunicacións. O uso das TIC seguecrecendo e extendéndose día a día, sobre todo nos países ricos, con numerosos riscos; como a diferenza que se está creando entre as xeracións. As TIC tenden a ocupar un lugar crecente na vida humana e no funcionamento das sociedades, dende a agricultura de precisión e a xestión do bosque á monitorización global do medio ambiente planetario ou da biodiversidade, á democracia participativa pasando polo comercio, a telemenciña, a información, a xestión de múltiples bases de datos, a bolsa, a robótica e os usos militares, sen olvidar a axuda a discapacitados. Ca aparición das TIC tamén estamos expostos a pérdida da liberdade individual e grupal, podendoorixinar un novo paradigma de civilización.
 4. AS TECNOLOXIAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN. TICS 4 Concha Caneiro Losada. 1ºBach C. Ao longo da historia foronaparecendonovosaparellos, sistemas e utensilios que abarcan o campo das tecnoloxías da información, podemos ver algún deles expostosnaseguinteimaxe: Nos últimos anos as tecnoloxías evolucionaron a grandes pasos e adquirironunha gran importancia en todos os ámbitos laboráis e no ámbito educativo. As tecnoloxías revolucionaron a actualidade, a día de hoxequen non saiba desenvolverse con elas queda atrasado, ata tal punto que naactualidadecreouse un fenómeno denominado analfabetismo tecnolóxico. É necesario ter un bocoñecemento das TIC e saber usalas correctamente, xa que esto serve para a formación persoal e profesional, e para vivir acorde coa nosasociedade.
 5. AS TECNOLOXIAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN. TICS 5 Concha Caneiro Losada. 1ºBach C. 2) TELECOMUNICACIÓNS. INTELIXENCIA ARTIFICIAL. TECNOLOXÍA MULTIMEDIA. TELECOMUNICACIÓNS: Unha telecomunicación é toda transmisión e recepción de señais de calqueranatureza, normalmente electromagnéticas, que conteñan signos, sonidos, imaxesou en definitiva, calquera tipo de información que se desee comunicar a certa distancia. Tamén se denomina telecomunicacións a disciplina que estuda os sistemas que permiten ditas comunicacións. Ademáis da capacidade de comunicar calqueraorde de forma instantánea, a telecomunicación constitue a día de hoxe un factor social e económico de gran relevancia. A telecomunicación incluemoitastecnoloxías como a radio, televisión, teléfono e telefonía móbil, comunicacións de datos, redes informáticas ou Internet. Gran parte destastecnoloxías pasaron a ser as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC). Tipos de telecomunicacións: Tv, radio, fax, teléfono, e-mail. -Televisión: → É un sistema de transmisión e reproducción de sons e imaxes en movementos a distancias, por medios de ondas electromagnéticas ou de correntes eléctricas transmitida por cable. -Radio: → Pódese utilizar a radio para a comunicación oral. A radio a diferenza do televisor non transmite imaxes e sons simultáneos; só transmite sons. Esta transmisión chega a cada un dos nososfogares hondas transmitidas polas antenas de telecomunicacións. -Fax: → Funciona con liñas normalizadas de teléfono ou vía satélite. Nelpodese enviar ou recibir faxes a casi calquera país. Este medio é máis caro e menos seguro que o correo electrónico. -Teléfono: → Os teléfonos podense conectar a liñas terrestres normalizadas ou a redes celulares para a comunicación dentro do país, e a través de conexiónsinternacionaisou por satélite para a comunicación con outros países. O teléfono comunícanos a nivel nacional e internacional. -E-mail: → O correo electrónico tamén funciona coas liñas telefónicas normalizada ou por vía satélite. Naprimeira fase dunha operación podense recibir e-mails a través dos terminais portátiles vía satélite ou utilizando a liñas telefónicas locais, se existen. Grazas a realización de certos experimentos logrouse inventar estesaparellos, que hoxe en día compoñen as telecomunicacións e son de gran axuda para a humanidade, xa que con eles podemos enviar ou recibir información, enterarnos de noticias de grandes sucesos no mundo, comunicarnos cosnosos seres queridos en casi todo o mundo, etc.
 6. AS TECNOLOXIAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN. TICS 6 Concha Caneiro Losada. 1ºBach C. INTELIXENCIA ARTIFICIAL: A intelixencia artificial é unha área multidisciplinaria que, a través de ciencias como a informática, a lóxica e a filosofía, estuda a creación e deseño de entidades capaces de razoar por si mesmas utilizando como paradigma a intelixencia humana. A intelixencia artificial reúne a amplios campos, os cales teñen en común a creación de máquinas capaces de pensar. Podese denominar a intelixencia artificial como a capacidade de razoar de un axento non vivo. Esta creación permite: - A búsqueda do estado requerido no conxunto dos estados producidos polasaccións posibles. - Algoritmos xenéticos (evolución das cadeas de ADN) - Redes neuronales artificiales (funcionamento físico do cerebro) - Razonamento mediante unhalóxica formal. Tamén existen diversos tipos de percepcións e accións, que son obtidas e producidas, por sensores físicos e sensores mecánicos en máquinas; respectivamente. Os sistemas de intelixencia artificial (IA) actualmente son parte da rutina en campos como a economía, menciña, inxeñería e milicia. Tamén se usaron en gran variedade de aplicacións de software, xogos de estratexia (axedrez) e outrosvideoxogos.
 7. AS TECNOLOXIAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN. TICS 7 Concha Caneiro Losada. 1ºBach C. EXEMPLOS DA INTELIXENCIA ARTIFICIAL: 1. Os sistemas que preveñen a depresión: Óptimié unha plataforma que é capaz de diagnosticar o noso estado anímico mediante análisis de diversos parámetros biométricos. O seuobxetivo é detectar e evitar que caíamos en depresión. 2. Coches que se conducen sós: Autopía é un proxecto que busca automatizar a conducción dos automóbiles. Nun experimento realizado logrouse que un coche recorresemáis de 100 quilómetros por carreteras convencionais sin necesidade de piloto. TECNOLOXÍA MULTIMEDIA: A tecnoloxía multimedia é aquela que combina o uso de archivos de diferentes tipos de orixe, como imaxes, vídeos, animacións, voces, música e textos. A súa utilización convertiusenun uso estandarizado en Internet e nas novas tecnoloxías; en general, ganando unha importante aceptación entre os usuarios debido á interactividade que produce mediante a utilización de recursos de calidade. As creacións multimedia basansexeralmente en presentar os contidos con gran atención o detalle, enfatizando mediante os recursos expresivos máis sofisticados, aqueles susceptibles de unhamellor comprensión por esos medios. A motivación e o interese do receptor do documento fomentase con elementos de impacto, entre os que se poden incluir sonsou efectos. A organización da información multimedia pode mellorarrecurrindo a modelos sofisticados de navegación polo documento.
 8. AS TECNOLOXIAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN. TICS 8 Concha Caneiro Losada. 1ºBach C. Entre as tecnoloxías multimedia a destacar atópanse: 1. SVG (gráficos vectoriais escalables), que é un vocabulario de descripción de gráficos de duasdimensións e de aplicacións gráficas. Istoutilízase en diferentes áreas, como pode ser en gráficas web, animacións, intercambio de gráficas, diseños de alta calidade.. 2. SMIL permite a creación de presentaciónsaudiovisuais interactivas que integran audio e vídeo con imaxes, textos ououtros tipos de medios, todos eles sen olvidar a posibilidade de interacción co usuario. Os smsposúen un uso simple destatecnoloxía. 3. PNG é un formato de archivo de gráfico extensible para o almacenamentosen pérdida, portátil e con boa compresión. Permite traballar con imaxes de cor, en escalas de grises e coresverdadeiras... É un dos formatos de gráficos máis utilizados na web. 3)INTERNET: A GLOBALIZACIÓN. Globalización:A globalización é un proceso económico, tecnolóxico, social e cultural a escala planetaria que consiste na creciente comunicación e interdependenza entre os distintos países do mundo unindo os seus mercados, sociedades e culturas, a través dunha serie de transformaciónssociais, económicas e políticas que lles dan un carácter global. Internet: Rede informática mundial, descentralizada, formada pola conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación. A aparición de Internet, supuxounha revolución na vida dos que llestocou vivir esta época en xeral, e a comunicación en enparticular.Internetapareceuna globalización para ultimar o proceso de informatización que se ven desarrollando anos atrás, dando lugar o nacementodunha nova era; a era Dixital. Internet ten un impacto profundo no mundo laboral, o ocio e o coñecemento a nivel mundial. Grazas á web, millóns de persoasteñen acceso fácil e inmediato a unhacantidade extensa e diversa da información en línea.
 9. AS TECNOLOXIAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN. TICS 9 Concha Caneiro Losada. 1ºBach C. Iste novo medio de comunicación logrou romper as barreiras físicas entre rexións remotas, non obstante o idioma continúa sendounhadificultade importante. Nun principio naceu como un medio de comunicación destinado as masas e a súa evolución na “Web” permitíu a participación dos emisores-receptores, creando así variadas plazas públicas como puntos de encontro no espacio dixital. Algunhas compañías e individuos adoptaron o uso dos weblogsque se utilizan en gran parte como diarios actualizables, xa en decadencia tralachegada das plataformas sociais. A automatización das bases de datos e a posibilidade de convertir calquera computador nunha terminal para acceder a elas, trouxo como consecuencia a dixitalización de diversos trámites, transaccións bancarias ou consultas de calquera tipo, aforrando costos administrativos e tempo do usuario. Internet extendeuse globalmente, non obstante, de maneira desigual. Brotou en gran parte dos fogares e empresas de países ricos, mentres que países e sectores desfavorecidos contan con baixa penetración e velocidade promedio de Internet. A inequidade do acceso a esta nova tecnoloxíacoñecese como brecha dixital, o que repercute en menores oportunidades de coñecemento, comunicación e cultura. A pesar disto, ao largo das décadas observase un crecemento en coñecemento, comunicación e cultura. Tamén podemos observar un crecementosostido tanto na penetración e velocidade de Internet, como no seu volumen de datos almacenados e o ancho da banda total usado no intercambio de información por día, implementándose gradualmente en todas as nación.
 10. AS TECNOLOXIAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN. TICS 10 Concha Caneiro Losada. 1ºBach C. % POBOACIÓN QUE SE CONECTA A INTERNET A DIARO. - Podemos observar as diferenzas entre as idades das persoas e entre os países (Dinamarca, Estados Unidos e España). En xeral o uso de Internet experimentou un tremendo crecemento. De 2000 a 2009, o número de usuarios de Internet, a nivel mundial, aumentou de 394 millóns a 1858 millóns. En 2010, o 22% da poboación mundial tiña acceso á computadoras con mil millóns de búsquedas en Google cada día. O idioma predominante da comunicación en Internet foi e é o inglés. Este pode ser o resultado de orixe de Internet, así como o papel da lingua como lingua franca. Os primeiros sistemas informáticos limitaban a os personaxes no Código Estándar Americano para Intercambio da Información, un subconxunto de alfabeto latino. As tecnoloxías de Internet desenroláronse o suficiente nos últimos anos, especialmente no uso de Unicode, que con boas instalación están disponibles para o desenrolo e a comunicación nos idiomas máis utilizados do mundo. Sen embargo, algúns problemas, como a visualización incorrecta de caracteres de algúns idiomas, inda permañecen.
 11. AS TECNOLOXIAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN. TICS 11 Concha Caneiro Losada. 1ºBach C. 4)A WEB 2.0. APLICACIÓNS SOCIAIS DAS TIC. Definición simple: A Web 2.0 non é máis que a evolución da Web ou Internet na que os usuarios deixan de ser usuarios pasivos para convertirse en usuarios activos, que participan e contribuen no contido da rede sendo capaces de dar soporte e forma parte de unhasociedade que se informa, comunica e xeneracoñecemento. Introducción a web 2.0: Lee eCailliau crearon a web o redor de 1990, durante estas duasútimas décadas sufríuunha evolución extraordinaria e asombrosa, aparecendo en 2004 o concepto de Web 2.0; un fruto desta evolución. Ante a chegada das tecnoloxías da Web 2.0 utilizabansepáxinas estáticas programadas en HTML que non eran actualizadas frecuentemente. Os teóricos da aproximación á Web 2.0 pensan que o uso da web está orientado a interacción e redes sociais, que poden servir contido que explota os efectos das redes, creando ou non webs interactivas e visuais. É dicir, os sitios Web 2.0 actúan máis como puntos de encontroou webs dependentes de usuarios, que como webs tradicionais.
 12. AS TECNOLOXIAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN. TICS 12 Concha Caneiro Losada. 1ºBach C. O término Web 2.0 foi dado en 2004 por Tim O’Reilly para refirirse a unha segunda xeraciónna historia dos servicios que ofrece Internet, coa aparición de novosservizos como as redes sociais, os blogs, as web para subir e compartir vídeos, documentos, fotografías... que fomentan a colaboración e o intercambio entre os usuarios. Esta nova orientación no uso de Internet ten taménunhaforte repercusión na educación polas novas aplicacións e servizos que xenera. Unha das aplicación máis utilizadas das TIC está relacionada cos sistemas de posicionamento global e coa cartografía dixital. Esta tecnoloxía basase na información emitida pola rede de satélites xeoestacionariosna órbita sobre a terra. Inicialmente, forondesenrolados con fins militares pero copaso do tempo chegaron a xente en forma de navegadores GPS. Tamén podemos realizar visitas virtuais a outros puntos do planeta aos que poidamosviaxar, con sitios web (Google Maps, Google Earth). Estas aplicación permitennoscoñecermellor o planeta dende o punto de vista xeográfico e cartográfico, planificar rutas de viaxe, etc. Aplicaciónssociais: A aplicacións das tics extendeuse a todos os sectores da sociedade. Aínda que as temos presentes nanosa vida cotidiana, a súa influenza vaimáis alá, xa que fixeron posible descubrimentos tan importantes como a secuenciación do xenoma humano. Cada día que pasa atopamosmáisaplicacións das TIC.Unharealidade disto é o uso destas no sistema educativo porque a sociedade demanda que os futuros traballadoresintregen o coñecementodestastecnoloxías como parte da súa formación. O desarrollo da información, os contidos multimedia e a gran difusión de internet fixeron posible que se produza un gran cambio na educación. A incorporación da “competencia dixital e tratamento da información” denota a importancia da inclusión social destastecnoloxías no proceso de aprendizaxe. Aplicacións das TIC: Internet, correo electrónico, aulas virtuais, aplicacións informáticas e servizos da web 2.0, materiaisdixitais, actividades orientais (webquest), etc.
 13. AS TECNOLOXIAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN. TICS 13 Concha Caneiro Losada. 1ºBach C. 5)VALORACIÓN CRÍTICA DAS POSIBILIDADES E RISCOS DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN. Só con pararnos a mirar unhas horas a vida de calquera familia modernizada podemos observar as posibilidades do uso das TIC que se ven reflexadasnas relación sociais, en cuestión domésticas e en moitos aspectos máis. Isto ocurre maioritariamentenas familias que utilizan a Web 2.0, pero non ocurre o mesmo en todos os países, ninsequera dentro dunmesmo país. A brecha dixitalcreou novas diferenzas entre países e sectores sociais. O desenrolodestastecnoloxíasxenerou grandes cambios sociais en todos os ámbitos, pero ¿ata onde podemos chegar? Este tema está dividido en dúas partes; as posibilidades das TIC (globalización da información, a web 2.0 e a nova estructura social e laboral que xenera) e os riscos que conlevan as posibilidades (brecha dixital, protección de datos e a credibilidade da información). - Posibilidades: Os avances en Internet están facendo posible que a globalización da información sexaunharealidade. O acceso á información desde calquera parte do mundo e por calquerapersoa é un dos grandes retos da sociedade actual, o cal se está comezando a lograr. A web 2.0ouweb social permite a participación en Internet de calquerapersoasennecesidade de ser un técnico en informática, propiciando o desarrollo social e persoal a través das TIC. A nova estructura social e laborarl, deu lugar a creación de novas profesións e unha nova modalidade laboral (teletraballo). - Riscos: A brecha dixitalfai referencia á diferenza entre os países que poden acceder e utilizar as TIC e os que non, debido á capacidadetecnolóxica, á alfabetización dixitalou á calidade e cantidade de contidosdixitais. A protección de datos debe velar polo cumplimento da lexislación sobre protección de datos e controlar a súa aplicación, en especial no relativo aosdereitos da información, acceso, rectificación, oposición e cancelación de datos. A carencia de control sobre a publicación de información na rede, a facilidade de piratería e a facilidade de alteración do contido, son algunas das características que fan que os contidos web deban ser seleccionados. A maioría das publicacións web fanse en
 14. AS TECNOLOXIAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN. TICS 14 Concha Caneiro Losada. 1ºBach C. sitios que non teñenningunha política editorial explicita, e tamén é moi común a falta de identificación do autor. - Posibilidades e riscos das tecnoloxías da información e da comunicación: >>Exemplo: Se comparamos o uso das TIC que fan nunha familia de Madrid e nunha familia de imigrantes podemos observar as grandes diferenzas que existen no uso das TIC, expóndonos a numerosas posibilidades que traen términos como Internet ou a eliminación de barreiras, pero tamén creando numerosos riscos como pode ser a brecha dixitalou a perdida dos valores sociais. En definitiva, o uso das TIC trae consigo unhamorea de posibilidades que favorecen todos os ámbitos da vida, e por outra banda, riscos que perxudican constantemente a sociedade e a humanidade. POSIBILIDADES RISCOS Ampliación da oferta informativa. Uso abusivo ou adicción. Creación de entornos máis flexibles para a aprendizaxe. Vulneración de dereitos de propiedade industrial ou intelectual. Incremento das modalidades comunicativas. Roubo, publicación e difusión de datos e imaxespersonais. Eliminar barreiras de todo tipo. Risco económico ou fraude. Investigaciónsmáis fluidas e enriquecidas. Deterioro e perdida dos valores sociais. Interconexión, interactividade, instantaniedade, inmaterialidade. Falsificación e suplantación da información. Dixitalización. A brecha dixital. Creación de novoslenguaxes expresivos. Consolidarase a idea falsa de que Internet posee toda a cultura.
 15. AS TECNOLOXIAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN. TICS 15 Concha Caneiro Losada. 1ºBach C.
Publicidad