SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 25
Descargar para leer sin conexión
Informe d’activitat_JUNY2016
Informe d’activitat_JUNY2016
Disponibilitat
98,77%
http://web.aoc.cat/blog/serveis/eacat-
tramits/
Implantació Juny 2016 Acumulat total
Ens usuaris 8 28 2.242
Usuaris 188 1.828 26.653
Organismes prestadors de serveis 0 1 90
Oferta Juny 2016 Acumulat total
Procediments 8 43 572
Activitat Juny 2016
Tramitacions 34.060 240.232
Les 10 trameses més utilitzades Juny
Tramesa d’informació, escrits i documents 9.348
SING - Tramesa documentació 3.293
TSF - Informes d'estrangeria 2.149
GAH - Tramesa de les actes i els acords dels ens locals 1.952
PRE - EADOP - Publicació al DOGC 1.464
CAOC - Servei de certificació digital 923
Trameses genèriques 917
CLT - Trameses OSIC 902
TES - Comunicacions expedients urbanístics 748
GAH - Tramesa d'informació pressupostària al DGAH 707
Els 10 ens que més trameses envien Juny
Síndic de Greuges 3.006
Departament de Territori i Sostenibilitat 2.124
Departament de Salut 1.580
Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge 1.515
Departament d'Empresa i Coneixement 1.408
Departament de la Presidència 1.219
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 1.122
Agència Catalana de l'Aigua 1025
Departament de Justícia 841
Ajuntament de Barcelona 665
51.430
95.113
132.430
175.313
282.845
404.284
490.177
240.232
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1.000
11.000
21.000
31.000
41.000
51.000
61.000
71.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Informe d’activitat_JUNY2016
Disponibilitat
99,38%
http://web.aoc.cat/blog/serveis/via-oberta/
Oferta Juny 2016 Acumulat total
Serveis de VO disponibles 0 2 46
Ens que ofereixen dades (cedents) 0 1 864
.Ajuntaments que ofereixen PMH 0 1 839
% població coberta per PMH 88,2
Implantació Juny 2016 Acumulat total
Ens usuaris 24 59 558
.Ens usuaris ajuntaments 19 46 453
Activitat Juny 2016 Acumulat total
Consultes PCI 1.803.487 9.851.169 84.136.667
Serveis més consultats Juny
Padró municipal d'habitants 559.956
Renda (AEAT) 282.197
Registres Civils 277.144
Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 160.545
Prestacions socials públiques (INSS) 99.855
Adreça electrònica viària (DEV) 86.925
Impost d'Activitats Econòmiques (AEAT) 67.989
Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 58.754
Cadastre 33.361
Identitat (sense dades de residència) 32.253
Els cessionaris més actius Juny
Generalitat de Catalunya (PICA) 1.295.482
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 135.157
Ajuntament de Barcelona 114.933
Ajuntament de Lleida 53.956
Ajuntament de Terrassa 40.243
Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, SA 27.531
Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona 21.261
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 14.148
Agència de l'Habitatge de Catalunya 13.495
Ajuntament de Mollet del Vallès 10.798
Informe d’activitat_JUNY2016
% d'ús de cada finalitat de consum Juny %
Ajuts, subvencions i beques 1.260.370 69,89
Notificació o comunicació administrativa 273.096 15,14
Denúncies, inspeccions i sancions 47.211 2,62
Prestacions socials 32.247 1,79
Deutors IVTM 27.793 1,54
Notificació de sancions de trànsit 26.305 1,46
Assessorament de serveis socials 23.231 1,29
Autoritzacions, permisos i llicències 22.749 1,26
Gestió i recaptació en període voluntari 16.919 0,94
Urbanisme 14.332 0,79
1.474.670
2.679.279
4.023.387
7.400.889
12.074.245
14.739.390
19.276.370
9.851.169
1.000.000
3.000.000
5.000.000
7.000.000
9.000.000
11.000.000
13.000.000
15.000.000
17.000.000
19.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Informe d’activitat_GENER2016
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre-
administracions/Comunicacio-de-les-dades-de-domicili
Implantació Juny 2016 Acumulat total
Ajuntaments que ofereixen el servei 0 0 19
Oferta Juny 2016 Acumulat total
% població coberta 0 0 36%
Organismes a comunicar 0 0 7
Activitat Juny 2016
Comunicacions de canvi de domicili 13.115 78.573
Ajuntaments que han comunicat 11
Ens més actius Juny
Ajuntament de Terrassa 7.443
Ajuntament de Lleida 3.125
Ajuntament del Vendrell 761
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 503
Ajuntament del Prat de Llobregat 486
Ajuntament de Roses 288
Ajuntament de Cambrils 211
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 170
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 108
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 16
Ajuntament de Valls 4
13.115
48.806
57.805 62.182
82.719
148.136
161.403
173.152
78.573
15.000
35.000
55.000
75.000
95.000
115.000
135.000
155.000
175.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Informe d’activitat_JUNY2016
Disponibilitat
100%
http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-tram/
*Tramitació d'activitats empresarials
Oferta Acumulat total
Tràmits disponibles 49
Tràmits disponibles
associats al servei FUE*
17
66
Implantació Acumulat total
Ajuntaments i EMD 871 + 12
Consells comarcals 41
Diputacions 1
Altres ens usuaris 13
Activitat Juny 2016
Nombre de tràmits fets 4.991 24.412
Els organismes més actius Juny
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 235
Ens NO Codificat 196
Consell Comarcal de l'Urgell 144
Ajuntament de Molins de Rei 112
Consell Comarcal de la Noguera 107
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 99
Ajuntament de Castellar del Vallès 92
Ajuntament de Salt 91
Ajuntament de Vallirana 91
Ajuntament de Vila-seca 82
Tràmits més utilitzats Juny
Instància genèrica 3.852
Queixes, suggeriments i propostes 605
Volant d'empadronament actual 140
Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure 98
Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 41
Retirada de mobles i trastos vells al carrer 36
Sol·licitud d'accés a la informació pública 26
Volant de convivència actual 20
Declaració responsable d'obertura 16
Volant d'empadronament històric 14
14.689
22.283
25.301
28.800
31.982
37.041
41.213
24.412
2.500
7.500
12.500
17.500
22.500
27.500
32.500
37.500
42.500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
900
1.400
1.900
2.400
2.900
3.400
3.900
4.400
4.900
5.400
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Ajuntaments amb tramitació
electrònica
Informe d’activitat_JUNY2016
Font: http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp
Ajuntaments amb e-TRAM
Enllaç al mapa:
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=d6af2633d22455158d9d
2d3d1208fd00&id=29581095&title=062016Implantaci-eTRAM&3D=false
Informe d’activitat_JUNY2016
Disponibilitat
Usuari 98,54%
http://web.aoc.cat/blog/serveis/eres-
registre-d-entrada-i-sortida/
Activitat Juny 2016
entrades sortides
Volum registres 33.816 24.903
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
G F Mç Al Mg Jy
Evolució de l'activitat. Any 2016
entrades
sortides
Implantació
Ajuntaments 240
Consell comarcal 18
Consorci 22
Diputació 2
Ens de gestió 13
EMD 1
Universitat 3
Ens instrumental 2
Societat participada 1
302
214
239
254
300 302
0
50
100
150
200
250
300
350
2012 2013 2014 2015 2016
Evolució dels usuaris
2012
2013
2014
2015
2016
Informe d’activitat_JUNY2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/registre-unificat-mux/
Els organismes més actius (Entrades) Juny Registre
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 3.069 Registre EACAT
Consorci Administració Oberta de Catalunya 452 Registre propi
Diputació de Girona 317 Dip.Girona
Consell Comarcal d'Osona 49 Registre Consorci AOC
Consell Comarcal del Baix Ebre 11 Dip. Tarragona
Ajuntament de Penelles 6 Dip. Lleida
Els organismes més actius (Sortides) Juny Registre
Departament de Territori i Sostenibilitat 1.908 Registre EACAT
Síndic de Greuges 1.846 Registre propi
Diputació de Girona 448 Dip.Girona
Consell Comarcal de la Noguera 216 Registre Consorci AOC
Ajuntament de Baix Pallars 33 Dip. Lleida
Diputació de Tarragona 5 Dip. Tarragona
Activitat Juny
entrades sortides
Volum registres. Registre EACAT 11.358 14.574
Volum registres. Registre propi 2.741 2.774
Volum registres. Dip.Girona 1.084 1.086
Volum registres. Registre Consorci AOC 783 1.172
Volum registres. Dip.Tarragona 86 17
Volum registres. Dip.Lleida 22 43
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
G F Mç Al Mg Jy
Evolució de l'activitat. Entrades. 2016
Registre EACAT
Registre propi
Dip. Girona
Registre Consorci AOC
Dip.Tarragona
Dip. Lleida
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
G F Mç Al Mg Jy
Evolució de l'activitat. Sortides. 2016
Registre EACAT
Registre Consorci AOC
Registre propi
Dip.Girona
Dip.Tarragona
Dip. Lleida
Informe d’activitat_JUNY2016
Disponibilitat
Ciutadà 95,78%
Administració 99,24%
http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-notum/
Implantació Acumulat total
Ens usuaris 631
Activitat Juny Acumulat 2016
Notificacions fetes 35.587 199.722
Els 10 ens que més notifiquen Juny
Generalitat de Catalunya 13.681
Ajuntament de Barcelona 7.032
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 2.820
Síndic de Greuges 554
Ajuntament de Girona 515
Ajuntament de Sant Just Desvern 397
Àrea Metropolitana de Barcelona 335
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 331
Consell Comarcal del Baix Camp 316
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 256
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
6.064
42.733
71.039
214.537
260.918
313.044
199.722
5.000
55.000
105.000
155.000
205.000
255.000
305.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
58
161
237
344
393 401 406 407
288
267 274
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució dels usuaris per any
Informe d’activitat_JUNY2016
Disponibilitat
98,41%Implantació Acumulat
Ens amb el cercador integrat 274
ajuntaments, EMD, mancomunitats 260 + 2 + 1
consells comarcals 11
http://web.aoc.cat/blog/serveis/geolocal/
*protecció civil, informació de parcel·les
https://web.aoc.cat/blog/serveis/cercador/
Implantació Acumulat
Ens amb visor 595
.Ens ajuntaments 557
Ens que publiquen metadades 109
Ajuntaments que publiquen el planejament urbanístic 90
Ens que publiquen informació georeferenciada 109
Activitat: on van els usuaris de Geolocal Juny
Aplicació del visor 3.146
Aplicació d'edició 225
Galeria de mapes de l'ens 45
Pàgina d'inici Instamaps.Geolocal 127
Aplicacions de l'eina * 25
Galeria de mapes de Geolocal 5
Carrerer 1
Ens amb més visites Juny
Ajuntament de Roses 321
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 193
Ajuntament de Valls 150
Ajuntament de Tossa de Mar 108
Ajuntament de Salou 88
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 55
Ajuntament Torroella de Montgrí 52
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 48
Ajuntament de Banyoles 44
Ajuntament de Blanes 44
Oferta Juny
Nombre d'organismes indexats 1.046
Nombre de pàgines indexades 1.331.233
Activitat Juny 2016
Nombre de cerques 8.475 55.713
Informe d’activitat_JUNY2016
https://web.aoc.cat/blog/serveis/e-fact/
Disponibilitat
Portal del receptor 99,48%
Bústia de factures 98,63%
Implantació Juny 2016 Acumulat total
Ens adherits al servei e.Fact 3 23 1.541
Oferta Juny 2016 Acumulat total
Plataformes privades connectades 0 0 19
Activitat Juny 2016
Factures gestionades 205.770 1.144.718
Organismes que reben més factures Juny
Institut Català de la Salut 32.862
Generalitat de Catalunya 10.063
Hospital Clínic de Barcelona 7.393
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 4.978
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 4.925
Consorci Sanitari Integral 4.609
Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 3.944
Ajuntament de Terrassa 3.377
Universitat Autònoma de Barcelona 3.228
Consorci Sanitari de Terrassa 2.716
1.349 3.827 23.422 58.838 97.889
1.787.004
1.144.718
1.000
201.000
401.000
601.000
801.000
1.001.000
1.201.000
1.401.000
1.601.000
1.801.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolucióde l'activitat per any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
G F Mç Al Mg Jy Jl Al S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Informe d’activitat_JUNY2016
Empreses que trameten més factures Juny
Endesa Energia, S.A.U. 19.050
Gas Natural Comercializadora, S.A. 5.299
Telefonica de España, S.A.U. 4.441
Endesa Energía XXI, S.L.U. 3.328
Caixabank, S.A. 2.049
Sorea, S.A.U. 2.028
Aigües de Barcelona 2.015
Johnson & Johnson, S.A. 1.785
Medtronic Iberica, S.A. 1.639
Stryker Iberia, S.L. 1.639
Plataformes que trameten més factures Juny
Edicom 44.659
Hub AOC - Bústia emisor 43.456
Plataforma Seres eFactura 36.481
Invinet 22.627
Bústia entrada/Sortida FACE 17.287
Endesa 8.191
Telefónica Móviles España 6.138
Ediversa 5.391
La Caixa 3.872
Banc Sabadell 3.533
94,70%
5,30%
Distribucióper categoria
Validades per e.FACT
Rebutjades per e.FACT (rebuig
tècnic)
2%
24%
46%
18%
9%
1%
Distribucióper import
<0
0-100
100-1.000
1.000-5.000
5.000-60.000
>60.000
Informe d’activitat_JUNY2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-
contractacio-perfil-de-contractant/
Usuaris e-Subhasta 2016
Universitats (CSUC) 1
Ajuntaments 4
Generalitat de Catalunya 1
Consorcis públics 2
Implantació Juny 2016 Acumulat total
Ens usuaris Perfil de Contractant 10 108 981
Activitat Juny 2016 Acumulat total
Subhastes electròniques 0 8 166
Juny
Licitació 346
Adjudicació 220
Formalització 169
Alerta futura 9
Anunci previ 7
Anul·lació 5
Licitacions
Obert 298
Negociat sense publicitat 28
Contracte menor 14
Negociat amb publicitat 5
Restringit 1
346
102
329
544
603
654
769
873
981
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució dels usuaris per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Informe d’activitat_JUNY2016
Disponibilitat
Ciutadà 99,93%
Usuari AAPP 99,05%
http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-tauler/
Implantació Juny 2016 Acumulat total
Usuaris 11 257 858
Activitat Juny 2016
Número de documents 3.300 15.609
Usuaris més actius Juny
Generalitat de Catalunya 242
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 85
Ajuntament de Girona 84
Ajuntament de Granollers 78
Ajuntament de Terrassa 68
Ajuntament de Sant Pere de Ribes 65
Ajuntament de Mataró 60
Ajuntament de Badalona 55
Ajuntament de Matadepera 54
Ajuntament de Reus 44
Ens amb més edictes descarregats Juny
Generalitat de Catalunya 3.847
Universitat Autònoma de Barcelona 1.629
Ajuntament de Girona 1.089
Universitat de Lleida 845
Ajuntament de Cassà de la Selva 320
Universitat Oberta de Catalunya 298
Ajuntament de Martorell 280
Ajuntament de Salt 279
Consorci d'Acció Social de la Garrotxa 271
Ajuntament d'Igualada 270
Ens amb més pàgines vistes Juny
Universitat Autònoma de Barcelona 50.050
Generalitat de Catalunya 30.494
Universitat Oberta de Catalunya 11.266
Ajuntament de Girona 10.683
Universitat de Lleida 4.827
Consell Comarcal de l'Alt Camp 4.000
Ajuntament de Lliçà d'Amunt 3.919
Ajuntament d'Igualada 3.358
Ajuntament de la Llagosta 3.157
Ajuntament de Sant Just Desvern 2.851
282
2.285
8.252
18.599
27.643
15.609
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Informe d’activitat_JUNY2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/transparencia/
Implantació Juny 2016 Acumulat total
Ens usuaris 22 228 801
Usuaris que reben més visites Juny
Ajuntament de Salt 3.028
Ajuntament de Sant Just Desvern 2.909
Ajuntament d'Igualada 2.105
Ajuntament de Tortosa 1.260
Ajuntament de l'Espluga de Francolí 906
Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 870
Ajuntament de Cervera 647
Consell Comarcal de la Conca de Barberà 566
Dipsalut 515
Ajuntament del Piera 391
Informe d’activitat_JUNY2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/transparencia/
Ajuntaments amb el servei SEU-e 2.0 i Transparència en producció
Disponibilitat
Seu-e 2.0 i Transparència (ciutadà) 99,93%
Seu-e 2.0 i Transparència (AAPP) 99,89%
Seu-e 2.0 i Transparència (Dades obertes) 99,86%
http://web.aoc.cat/blog/serveis/transparencia/
Implantació Juny 2016 Acumulat total
Seu-e 2.0 i Transparència 16 404 813
Transparència 5 110 196
TOTAL 1.009
Usuaris més actius Juny
Ajuntament de Sant Joan Despí 318
Ajuntament de l'Escala 198
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 162
Ajuntament de Cabrils 127
Ajuntament d'Argentona 107
Ajuntament de Vallirana 107
Ajuntament de Polinyà 103
Ajuntament d'Alcoletge 100
Ajuntament de Falset 94
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 83
409
89
404
110
0
100
200
300
400
500
Seu-e 2.0 i
Transparència
Transparència
Evolució dels usuaris per any
2015
2016
Solució Consorci AOC
Altra solució
Sense solució
Enllaç al mapa:
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=32ef08d25393003
85f2fe22203bb2282&id=22128557&title=Servei-de-
transparncia&3D=false#8/41.769/1.044
Informe d’activitat_JUNY2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/i-arxiu/
Disponibilitat
99,90%
Implantació Juny Acumulat total
3 113
Oferta Ocupat Disponible
Capacitat d'emmagatzematge 174.52 790 Gb
Activitat iArxiu Juny 2016 Acumulat total
Documents 1.712 13.393 370.163
Ingressos 273 1.654 32.037
Consultes 53 569 4.834
Descàrregues 30 421 6.871
Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Juny
Ajuntament de Manlleu 248
Consell Comarcal de la Garrotxa 18
Ajuntament de Salt 6
Ajuntament de Castellbisbal 1
273
22
29
45
80
107
113
0
20
40
60
80
100
120
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució dels usuaris per any
2011
2012
2013
2014
2015
2016
36.612
55.254
68.992
57.284
65.661
13.393
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució núm. de documents arxivats per any
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Informe d’activitat_JUNY2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/desa-l/
Disponibilitat
98,46%
Implantació Juny Acumulat total
1 63
Juny Acumulat 2016
Activitat DESA'L Document Expedient Document Expedient
Creat 146.512 45.454 882.735 289.625
Consultat 19 89 455 737
Descarregat 14.557 35.646
Transferència iArxiu completada 2
TOTAL: 161.088 45.543 918.836 290.364
Usuaris més actius. Juny Document Expedient
Síndic de Greuges 9.949 3.211
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 9.434 3.599
Àrea Metropolitana de Barcelona 2.111 516
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 2.239 84
Consell Comarcal de l'Alt Penedès 1.644 430
Consell Comarcal del Vallès Oriental 1.524 491
Ajuntament de Cubelles 1.885 116
Consell Comarcal de l'Alt Empordà 1.506 412
Ajuntament de Palafolls 1.806 79
Consorci Administració Oberta de Catalunya 1.415 426
Procedència de la documentació. Juny
EACAT 131.224
e-NOTUM 10.173
e-TAULER 2.440
Via oberta 1.317
Càrrega manual 1.286
Registre unificat 72
146.512
Informe d’activitat_JUNY2016
Implantació Acumulat total
Ens usuaris 11
Aplicacions 12
Disponibilitat
99,97%
Activitat Juny 2016 Acumulat total
Nombre de signatures 296.106 1.666.638 4.963.837
28.929 105.349
268.940
1.252.358
3.297.199
4.963.837
20.000
1.020.000
2.020.000
3.020.000
4.020.000
5.020.000
6.020.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
Total any (nº signatures) Acumulat
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2013
2014
2015
2016
Informe d’activitat_JUNY2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/catcert-
t-cat-administracions/
http://web.aoc.cat/blog/serveis/catcert-
er-idcat/
Implantació d'entitats registres Acumulat total
idCAT 176
T-CAT 70
Activitat Juny 2016
idCAT 5.612 26.556
T-CAT 1.986 10.988
Signatura electrònica 3.334 17.933
T-CAT amb càrrec 1.643
T-CAT en Programari 131
Certificats d'entitat 74
Certificats de servidor 70
Certificats de segell electrònic 41
Certificats de seu electrònica 10
Certificats d'aplicació 9
Operador T-CAT 8
1.986
idCAT: els organismes més actius Juny
Ajuntament de Barcelona 734
Ajuntament de Rubí 196
Departament de la Presidència 170
BASE - Gestió d'Ingressos 154
Ajuntament de Sabadell 151
Consell Comarcal de la Garrotxa 143
Universitat Autònoma de Barcelona 139
Ajuntament de Mataró 121
Consorci Administració Oberta de Catalunya 120
Ajuntament de Terrassa 115
T-CAT: els organismes més actius Juny
Consorci Administració Oberta de Catalunya 654
Universitat de Barcelona 135
Consell Comarcal del Vallès Oriental 108
Universitat Pompeu Fabra 80
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 65
Consell Comarcal del Baix Empordà 58
Consell Comarcal del Maresme 58
Consell Comarcal del Baix Llobregat 52
Consell Comarcal del Vallès Occidental 49
Consell Comarcal del Bages 46
Informe d’activitat_JUNY2016
Disponibilitat idCAT
Ciutadà 99,86%
Operador 99,99%
Disponibilitat e-Signatura 100%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució d'entitats registres per any
idCAT
T-CAT
e-Signatura: els organismes més actius Juny
Generalitat de Catalunya 423
Ajuntament de Cubelles 300
Consell Comarcal del Baix Llobregat 191
Diputació de Girona 101
Consell Comarcal del Baix Empordà 74
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues 68
Departament de Territori i Sostenibilitat 62
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 56
Consell Comarcal del Pla d'Urgell 54
Ajuntament de Pineda de Mar 47
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any 2016
idCAT
T-CAT
Signatura
electrònica
Informe d’activitat_JUNY2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-valisa/
Disponibilitat
90,64%
e-Valisa: els organismes més actius Juny
Departament d'Ensenyament 6.137
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 1.440
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 791
Departament de Territori i Sostenibilitat 690
Departament de Salut 678
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 446
Departament de la Presidència 240
Departament d'Empresa i Coneixement 233
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 176
Departament de Cultura 156
Activitat Juny 2016
Tramitacions 11.390 50.957
1.000
3.000
5.000
7.000
9.000
11.000
13.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2015
2016
Informe d’activitat_JUNY2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/hestia/
Actualment, de les 104 àrees de serveis socials de Catalunya, 75 utilitzen el servei Hèstia (un 72%).
Font: Consorci AOC
Enllaç al mapa:
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=201253e33fd216c5c61879
1156f5d8dd&id=29581095&title=Usuaris-Hstia-Juny-2016&3D=false
Disponibilitat
99,93%
L’Administració Oberta a tots
www.aoc.cat
Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les
possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016gvarona2
 

La actualidad más candente (19)

Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
 
Informe d’activitat. Novembre 2015
 Informe d’activitat. Novembre 2015 Informe d’activitat. Novembre 2015
Informe d’activitat. Novembre 2015
 
Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015
 
Informe activitat_Maig2016
Informe activitat_Maig2016Informe activitat_Maig2016
Informe activitat_Maig2016
 
Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015
 
Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
 
informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
 
informeactivitat092018
informeactivitat092018informeactivitat092018
informeactivitat092018
 
Informe d’activitat. Octubre 2015
 Informe d’activitat. Octubre 2015 Informe d’activitat. Octubre 2015
Informe d’activitat. Octubre 2015
 
Informe d’activitat. Setembre 2015
 Informe d’activitat. Setembre 2015 Informe d’activitat. Setembre 2015
Informe d’activitat. Setembre 2015
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
 

Similar a Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)

Similar a Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016) (20)

informe-activitat_juliol2016
informe-activitat_juliol2016informe-activitat_juliol2016
informe-activitat_juliol2016
 
Informe Activitat Novembre 2016
Informe Activitat Novembre 2016Informe Activitat Novembre 2016
Informe Activitat Novembre 2016
 
informeactivitat072018
informeactivitat072018informeactivitat072018
informeactivitat072018
 
Informe d’activitat. Juliol 2015
 Informe d’activitat. Juliol 2015 Informe d’activitat. Juliol 2015
Informe d’activitat. Juliol 2015
 
informeactivitat042018
informeactivitat042018informeactivitat042018
informeactivitat042018
 
Informe d’activitat. Abril 2015
 Informe d’activitat. Abril 2015 Informe d’activitat. Abril 2015
Informe d’activitat. Abril 2015
 
Informe d’activitat. Abril 2015
 Informe d’activitat. Abril 2015 Informe d’activitat. Abril 2015
Informe d’activitat. Abril 2015
 
Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
 
Informe d’activitat. Agost 2015
 Informe d’activitat. Agost 2015 Informe d’activitat. Agost 2015
Informe d’activitat. Agost 2015
 
1 gener
1 gener1 gener
1 gener
 
informeactivitat082018
informeactivitat082018informeactivitat082018
informeactivitat082018
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
 
Inf activitat serveis_052018
Inf activitat serveis_052018Inf activitat serveis_052018
Inf activitat serveis_052018
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
 
Informe d’activitat. Juny 2015
 Informe d’activitat. Juny 2015 Informe d’activitat. Juny 2015
Informe d’activitat. Juny 2015
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
 
Informe d’activitat. Maig 2015
 Informe d’activitat. Maig 2015 Informe d’activitat. Maig 2015
Informe d’activitat. Maig 2015
 

Más de Consorci Administració Oberta de Catalunya

Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act..."Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

Más de Consorci Administració Oberta de Catalunya (20)

"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges""Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
 
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris""Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
 
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència""Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
 
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica""Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
 
My gov social miquel estape- mwc18
My gov social  miquel estape- mwc18My gov social  miquel estape- mwc18
My gov social miquel estape- mwc18
 
Big data saves lives bismart mwc18
Big data saves lives  bismart mwc18Big data saves lives  bismart mwc18
Big data saves lives bismart mwc18
 
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
 
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi FozJornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
 
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan OlivaresJornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
 
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan ReñéJornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
 
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen DarbishireJornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
 
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran FarriolJornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
 
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors RooJornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
 
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
 
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act..."Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
 
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demàJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen MoroJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
 

Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)

 • 2. Informe d’activitat_JUNY2016 Disponibilitat 98,77% http://web.aoc.cat/blog/serveis/eacat- tramits/ Implantació Juny 2016 Acumulat total Ens usuaris 8 28 2.242 Usuaris 188 1.828 26.653 Organismes prestadors de serveis 0 1 90 Oferta Juny 2016 Acumulat total Procediments 8 43 572 Activitat Juny 2016 Tramitacions 34.060 240.232 Les 10 trameses més utilitzades Juny Tramesa d’informació, escrits i documents 9.348 SING - Tramesa documentació 3.293 TSF - Informes d'estrangeria 2.149 GAH - Tramesa de les actes i els acords dels ens locals 1.952 PRE - EADOP - Publicació al DOGC 1.464 CAOC - Servei de certificació digital 923 Trameses genèriques 917 CLT - Trameses OSIC 902 TES - Comunicacions expedients urbanístics 748 GAH - Tramesa d'informació pressupostària al DGAH 707 Els 10 ens que més trameses envien Juny Síndic de Greuges 3.006 Departament de Territori i Sostenibilitat 2.124 Departament de Salut 1.580 Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 1.515 Departament d'Empresa i Coneixement 1.408 Departament de la Presidència 1.219 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 1.122 Agència Catalana de l'Aigua 1025 Departament de Justícia 841 Ajuntament de Barcelona 665 51.430 95.113 132.430 175.313 282.845 404.284 490.177 240.232 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.000 11.000 21.000 31.000 41.000 51.000 61.000 71.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 3. Informe d’activitat_JUNY2016 Disponibilitat 99,38% http://web.aoc.cat/blog/serveis/via-oberta/ Oferta Juny 2016 Acumulat total Serveis de VO disponibles 0 2 46 Ens que ofereixen dades (cedents) 0 1 864 .Ajuntaments que ofereixen PMH 0 1 839 % població coberta per PMH 88,2 Implantació Juny 2016 Acumulat total Ens usuaris 24 59 558 .Ens usuaris ajuntaments 19 46 453 Activitat Juny 2016 Acumulat total Consultes PCI 1.803.487 9.851.169 84.136.667 Serveis més consultats Juny Padró municipal d'habitants 559.956 Renda (AEAT) 282.197 Registres Civils 277.144 Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 160.545 Prestacions socials públiques (INSS) 99.855 Adreça electrònica viària (DEV) 86.925 Impost d'Activitats Econòmiques (AEAT) 67.989 Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 58.754 Cadastre 33.361 Identitat (sense dades de residència) 32.253 Els cessionaris més actius Juny Generalitat de Catalunya (PICA) 1.295.482 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 135.157 Ajuntament de Barcelona 114.933 Ajuntament de Lleida 53.956 Ajuntament de Terrassa 40.243 Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, SA 27.531 Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona 21.261 Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 14.148 Agència de l'Habitatge de Catalunya 13.495 Ajuntament de Mollet del Vallès 10.798
 • 4. Informe d’activitat_JUNY2016 % d'ús de cada finalitat de consum Juny % Ajuts, subvencions i beques 1.260.370 69,89 Notificació o comunicació administrativa 273.096 15,14 Denúncies, inspeccions i sancions 47.211 2,62 Prestacions socials 32.247 1,79 Deutors IVTM 27.793 1,54 Notificació de sancions de trànsit 26.305 1,46 Assessorament de serveis socials 23.231 1,29 Autoritzacions, permisos i llicències 22.749 1,26 Gestió i recaptació en període voluntari 16.919 0,94 Urbanisme 14.332 0,79 1.474.670 2.679.279 4.023.387 7.400.889 12.074.245 14.739.390 19.276.370 9.851.169 1.000.000 3.000.000 5.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 13.000.000 15.000.000 17.000.000 19.000.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 5. Informe d’activitat_GENER2016 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Comunicacio-de-les-dades-de-domicili Implantació Juny 2016 Acumulat total Ajuntaments que ofereixen el servei 0 0 19 Oferta Juny 2016 Acumulat total % població coberta 0 0 36% Organismes a comunicar 0 0 7 Activitat Juny 2016 Comunicacions de canvi de domicili 13.115 78.573 Ajuntaments que han comunicat 11 Ens més actius Juny Ajuntament de Terrassa 7.443 Ajuntament de Lleida 3.125 Ajuntament del Vendrell 761 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 503 Ajuntament del Prat de Llobregat 486 Ajuntament de Roses 288 Ajuntament de Cambrils 211 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 170 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 108 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 16 Ajuntament de Valls 4 13.115 48.806 57.805 62.182 82.719 148.136 161.403 173.152 78.573 15.000 35.000 55.000 75.000 95.000 115.000 135.000 155.000 175.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 6. Informe d’activitat_JUNY2016 Disponibilitat 100% http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-tram/ *Tramitació d'activitats empresarials Oferta Acumulat total Tràmits disponibles 49 Tràmits disponibles associats al servei FUE* 17 66 Implantació Acumulat total Ajuntaments i EMD 871 + 12 Consells comarcals 41 Diputacions 1 Altres ens usuaris 13 Activitat Juny 2016 Nombre de tràmits fets 4.991 24.412 Els organismes més actius Juny Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 235 Ens NO Codificat 196 Consell Comarcal de l'Urgell 144 Ajuntament de Molins de Rei 112 Consell Comarcal de la Noguera 107 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 99 Ajuntament de Castellar del Vallès 92 Ajuntament de Salt 91 Ajuntament de Vallirana 91 Ajuntament de Vila-seca 82 Tràmits més utilitzats Juny Instància genèrica 3.852 Queixes, suggeriments i propostes 605 Volant d'empadronament actual 140 Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure 98 Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 41 Retirada de mobles i trastos vells al carrer 36 Sol·licitud d'accés a la informació pública 26 Volant de convivència actual 20 Declaració responsable d'obertura 16 Volant d'empadronament històric 14 14.689 22.283 25.301 28.800 31.982 37.041 41.213 24.412 2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 42.500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 900 1.400 1.900 2.400 2.900 3.400 3.900 4.400 4.900 5.400 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 7. Ajuntaments amb tramitació electrònica Informe d’activitat_JUNY2016 Font: http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp Ajuntaments amb e-TRAM Enllaç al mapa: http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=d6af2633d22455158d9d 2d3d1208fd00&id=29581095&title=062016Implantaci-eTRAM&3D=false
 • 8. Informe d’activitat_JUNY2016 Disponibilitat Usuari 98,54% http://web.aoc.cat/blog/serveis/eres- registre-d-entrada-i-sortida/ Activitat Juny 2016 entrades sortides Volum registres 33.816 24.903 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 G F Mç Al Mg Jy Evolució de l'activitat. Any 2016 entrades sortides Implantació Ajuntaments 240 Consell comarcal 18 Consorci 22 Diputació 2 Ens de gestió 13 EMD 1 Universitat 3 Ens instrumental 2 Societat participada 1 302 214 239 254 300 302 0 50 100 150 200 250 300 350 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució dels usuaris 2012 2013 2014 2015 2016
 • 9. Informe d’activitat_JUNY2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/registre-unificat-mux/ Els organismes més actius (Entrades) Juny Registre Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 3.069 Registre EACAT Consorci Administració Oberta de Catalunya 452 Registre propi Diputació de Girona 317 Dip.Girona Consell Comarcal d'Osona 49 Registre Consorci AOC Consell Comarcal del Baix Ebre 11 Dip. Tarragona Ajuntament de Penelles 6 Dip. Lleida Els organismes més actius (Sortides) Juny Registre Departament de Territori i Sostenibilitat 1.908 Registre EACAT Síndic de Greuges 1.846 Registre propi Diputació de Girona 448 Dip.Girona Consell Comarcal de la Noguera 216 Registre Consorci AOC Ajuntament de Baix Pallars 33 Dip. Lleida Diputació de Tarragona 5 Dip. Tarragona Activitat Juny entrades sortides Volum registres. Registre EACAT 11.358 14.574 Volum registres. Registre propi 2.741 2.774 Volum registres. Dip.Girona 1.084 1.086 Volum registres. Registre Consorci AOC 783 1.172 Volum registres. Dip.Tarragona 86 17 Volum registres. Dip.Lleida 22 43 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 G F Mç Al Mg Jy Evolució de l'activitat. Entrades. 2016 Registre EACAT Registre propi Dip. Girona Registre Consorci AOC Dip.Tarragona Dip. Lleida 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 G F Mç Al Mg Jy Evolució de l'activitat. Sortides. 2016 Registre EACAT Registre Consorci AOC Registre propi Dip.Girona Dip.Tarragona Dip. Lleida
 • 10. Informe d’activitat_JUNY2016 Disponibilitat Ciutadà 95,78% Administració 99,24% http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-notum/ Implantació Acumulat total Ens usuaris 631 Activitat Juny Acumulat 2016 Notificacions fetes 35.587 199.722 Els 10 ens que més notifiquen Juny Generalitat de Catalunya 13.681 Ajuntament de Barcelona 7.032 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 2.820 Síndic de Greuges 554 Ajuntament de Girona 515 Ajuntament de Sant Just Desvern 397 Àrea Metropolitana de Barcelona 335 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 331 Consell Comarcal del Baix Camp 316 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 256 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 6.064 42.733 71.039 214.537 260.918 313.044 199.722 5.000 55.000 105.000 155.000 205.000 255.000 305.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 11. 58 161 237 344 393 401 406 407 288 267 274 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució dels usuaris per any Informe d’activitat_JUNY2016 Disponibilitat 98,41%Implantació Acumulat Ens amb el cercador integrat 274 ajuntaments, EMD, mancomunitats 260 + 2 + 1 consells comarcals 11 http://web.aoc.cat/blog/serveis/geolocal/ *protecció civil, informació de parcel·les https://web.aoc.cat/blog/serveis/cercador/ Implantació Acumulat Ens amb visor 595 .Ens ajuntaments 557 Ens que publiquen metadades 109 Ajuntaments que publiquen el planejament urbanístic 90 Ens que publiquen informació georeferenciada 109 Activitat: on van els usuaris de Geolocal Juny Aplicació del visor 3.146 Aplicació d'edició 225 Galeria de mapes de l'ens 45 Pàgina d'inici Instamaps.Geolocal 127 Aplicacions de l'eina * 25 Galeria de mapes de Geolocal 5 Carrerer 1 Ens amb més visites Juny Ajuntament de Roses 321 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 193 Ajuntament de Valls 150 Ajuntament de Tossa de Mar 108 Ajuntament de Salou 88 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 55 Ajuntament Torroella de Montgrí 52 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 48 Ajuntament de Banyoles 44 Ajuntament de Blanes 44 Oferta Juny Nombre d'organismes indexats 1.046 Nombre de pàgines indexades 1.331.233 Activitat Juny 2016 Nombre de cerques 8.475 55.713
 • 12. Informe d’activitat_JUNY2016 https://web.aoc.cat/blog/serveis/e-fact/ Disponibilitat Portal del receptor 99,48% Bústia de factures 98,63% Implantació Juny 2016 Acumulat total Ens adherits al servei e.Fact 3 23 1.541 Oferta Juny 2016 Acumulat total Plataformes privades connectades 0 0 19 Activitat Juny 2016 Factures gestionades 205.770 1.144.718 Organismes que reben més factures Juny Institut Català de la Salut 32.862 Generalitat de Catalunya 10.063 Hospital Clínic de Barcelona 7.393 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 4.978 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 4.925 Consorci Sanitari Integral 4.609 Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 3.944 Ajuntament de Terrassa 3.377 Universitat Autònoma de Barcelona 3.228 Consorci Sanitari de Terrassa 2.716 1.349 3.827 23.422 58.838 97.889 1.787.004 1.144.718 1.000 201.000 401.000 601.000 801.000 1.001.000 1.201.000 1.401.000 1.601.000 1.801.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolucióde l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 G F Mç Al Mg Jy Jl Al S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 13. Informe d’activitat_JUNY2016 Empreses que trameten més factures Juny Endesa Energia, S.A.U. 19.050 Gas Natural Comercializadora, S.A. 5.299 Telefonica de España, S.A.U. 4.441 Endesa Energía XXI, S.L.U. 3.328 Caixabank, S.A. 2.049 Sorea, S.A.U. 2.028 Aigües de Barcelona 2.015 Johnson & Johnson, S.A. 1.785 Medtronic Iberica, S.A. 1.639 Stryker Iberia, S.L. 1.639 Plataformes que trameten més factures Juny Edicom 44.659 Hub AOC - Bústia emisor 43.456 Plataforma Seres eFactura 36.481 Invinet 22.627 Bústia entrada/Sortida FACE 17.287 Endesa 8.191 Telefónica Móviles España 6.138 Ediversa 5.391 La Caixa 3.872 Banc Sabadell 3.533 94,70% 5,30% Distribucióper categoria Validades per e.FACT Rebutjades per e.FACT (rebuig tècnic) 2% 24% 46% 18% 9% 1% Distribucióper import <0 0-100 100-1.000 1.000-5.000 5.000-60.000 >60.000
 • 14. Informe d’activitat_JUNY2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/e- contractacio-perfil-de-contractant/ Usuaris e-Subhasta 2016 Universitats (CSUC) 1 Ajuntaments 4 Generalitat de Catalunya 1 Consorcis públics 2 Implantació Juny 2016 Acumulat total Ens usuaris Perfil de Contractant 10 108 981 Activitat Juny 2016 Acumulat total Subhastes electròniques 0 8 166 Juny Licitació 346 Adjudicació 220 Formalització 169 Alerta futura 9 Anunci previ 7 Anul·lació 5 Licitacions Obert 298 Negociat sense publicitat 28 Contracte menor 14 Negociat amb publicitat 5 Restringit 1 346 102 329 544 603 654 769 873 981 0 200 400 600 800 1.000 1.200 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució dels usuaris per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 15. Informe d’activitat_JUNY2016 Disponibilitat Ciutadà 99,93% Usuari AAPP 99,05% http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-tauler/ Implantació Juny 2016 Acumulat total Usuaris 11 257 858 Activitat Juny 2016 Número de documents 3.300 15.609 Usuaris més actius Juny Generalitat de Catalunya 242 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 85 Ajuntament de Girona 84 Ajuntament de Granollers 78 Ajuntament de Terrassa 68 Ajuntament de Sant Pere de Ribes 65 Ajuntament de Mataró 60 Ajuntament de Badalona 55 Ajuntament de Matadepera 54 Ajuntament de Reus 44 Ens amb més edictes descarregats Juny Generalitat de Catalunya 3.847 Universitat Autònoma de Barcelona 1.629 Ajuntament de Girona 1.089 Universitat de Lleida 845 Ajuntament de Cassà de la Selva 320 Universitat Oberta de Catalunya 298 Ajuntament de Martorell 280 Ajuntament de Salt 279 Consorci d'Acció Social de la Garrotxa 271 Ajuntament d'Igualada 270 Ens amb més pàgines vistes Juny Universitat Autònoma de Barcelona 50.050 Generalitat de Catalunya 30.494 Universitat Oberta de Catalunya 11.266 Ajuntament de Girona 10.683 Universitat de Lleida 4.827 Consell Comarcal de l'Alt Camp 4.000 Ajuntament de Lliçà d'Amunt 3.919 Ajuntament d'Igualada 3.358 Ajuntament de la Llagosta 3.157 Ajuntament de Sant Just Desvern 2.851 282 2.285 8.252 18.599 27.643 15.609 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 16. Informe d’activitat_JUNY2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/transparencia/ Implantació Juny 2016 Acumulat total Ens usuaris 22 228 801 Usuaris que reben més visites Juny Ajuntament de Salt 3.028 Ajuntament de Sant Just Desvern 2.909 Ajuntament d'Igualada 2.105 Ajuntament de Tortosa 1.260 Ajuntament de l'Espluga de Francolí 906 Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 870 Ajuntament de Cervera 647 Consell Comarcal de la Conca de Barberà 566 Dipsalut 515 Ajuntament del Piera 391
 • 17. Informe d’activitat_JUNY2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/transparencia/ Ajuntaments amb el servei SEU-e 2.0 i Transparència en producció Disponibilitat Seu-e 2.0 i Transparència (ciutadà) 99,93% Seu-e 2.0 i Transparència (AAPP) 99,89% Seu-e 2.0 i Transparència (Dades obertes) 99,86% http://web.aoc.cat/blog/serveis/transparencia/ Implantació Juny 2016 Acumulat total Seu-e 2.0 i Transparència 16 404 813 Transparència 5 110 196 TOTAL 1.009 Usuaris més actius Juny Ajuntament de Sant Joan Despí 318 Ajuntament de l'Escala 198 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 162 Ajuntament de Cabrils 127 Ajuntament d'Argentona 107 Ajuntament de Vallirana 107 Ajuntament de Polinyà 103 Ajuntament d'Alcoletge 100 Ajuntament de Falset 94 Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 83 409 89 404 110 0 100 200 300 400 500 Seu-e 2.0 i Transparència Transparència Evolució dels usuaris per any 2015 2016 Solució Consorci AOC Altra solució Sense solució Enllaç al mapa: http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=32ef08d25393003 85f2fe22203bb2282&id=22128557&title=Servei-de- transparncia&3D=false#8/41.769/1.044
 • 18. Informe d’activitat_JUNY2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/i-arxiu/ Disponibilitat 99,90% Implantació Juny Acumulat total 3 113 Oferta Ocupat Disponible Capacitat d'emmagatzematge 174.52 790 Gb Activitat iArxiu Juny 2016 Acumulat total Documents 1.712 13.393 370.163 Ingressos 273 1.654 32.037 Consultes 53 569 4.834 Descàrregues 30 421 6.871 Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Juny Ajuntament de Manlleu 248 Consell Comarcal de la Garrotxa 18 Ajuntament de Salt 6 Ajuntament de Castellbisbal 1 273 22 29 45 80 107 113 0 20 40 60 80 100 120 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució dels usuaris per any 2011 2012 2013 2014 2015 2016 36.612 55.254 68.992 57.284 65.661 13.393 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució núm. de documents arxivats per any 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 19. Informe d’activitat_JUNY2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/desa-l/ Disponibilitat 98,46% Implantació Juny Acumulat total 1 63 Juny Acumulat 2016 Activitat DESA'L Document Expedient Document Expedient Creat 146.512 45.454 882.735 289.625 Consultat 19 89 455 737 Descarregat 14.557 35.646 Transferència iArxiu completada 2 TOTAL: 161.088 45.543 918.836 290.364 Usuaris més actius. Juny Document Expedient Síndic de Greuges 9.949 3.211 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 9.434 3.599 Àrea Metropolitana de Barcelona 2.111 516 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 2.239 84 Consell Comarcal de l'Alt Penedès 1.644 430 Consell Comarcal del Vallès Oriental 1.524 491 Ajuntament de Cubelles 1.885 116 Consell Comarcal de l'Alt Empordà 1.506 412 Ajuntament de Palafolls 1.806 79 Consorci Administració Oberta de Catalunya 1.415 426 Procedència de la documentació. Juny EACAT 131.224 e-NOTUM 10.173 e-TAULER 2.440 Via oberta 1.317 Càrrega manual 1.286 Registre unificat 72 146.512
 • 20. Informe d’activitat_JUNY2016 Implantació Acumulat total Ens usuaris 11 Aplicacions 12 Disponibilitat 99,97% Activitat Juny 2016 Acumulat total Nombre de signatures 296.106 1.666.638 4.963.837 28.929 105.349 268.940 1.252.358 3.297.199 4.963.837 20.000 1.020.000 2.020.000 3.020.000 4.020.000 5.020.000 6.020.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any Total any (nº signatures) Acumulat 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2013 2014 2015 2016
 • 21. Informe d’activitat_JUNY2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/catcert- t-cat-administracions/ http://web.aoc.cat/blog/serveis/catcert- er-idcat/ Implantació d'entitats registres Acumulat total idCAT 176 T-CAT 70 Activitat Juny 2016 idCAT 5.612 26.556 T-CAT 1.986 10.988 Signatura electrònica 3.334 17.933 T-CAT amb càrrec 1.643 T-CAT en Programari 131 Certificats d'entitat 74 Certificats de servidor 70 Certificats de segell electrònic 41 Certificats de seu electrònica 10 Certificats d'aplicació 9 Operador T-CAT 8 1.986 idCAT: els organismes més actius Juny Ajuntament de Barcelona 734 Ajuntament de Rubí 196 Departament de la Presidència 170 BASE - Gestió d'Ingressos 154 Ajuntament de Sabadell 151 Consell Comarcal de la Garrotxa 143 Universitat Autònoma de Barcelona 139 Ajuntament de Mataró 121 Consorci Administració Oberta de Catalunya 120 Ajuntament de Terrassa 115 T-CAT: els organismes més actius Juny Consorci Administració Oberta de Catalunya 654 Universitat de Barcelona 135 Consell Comarcal del Vallès Oriental 108 Universitat Pompeu Fabra 80 Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 65 Consell Comarcal del Baix Empordà 58 Consell Comarcal del Maresme 58 Consell Comarcal del Baix Llobregat 52 Consell Comarcal del Vallès Occidental 49 Consell Comarcal del Bages 46
 • 22. Informe d’activitat_JUNY2016 Disponibilitat idCAT Ciutadà 99,86% Operador 99,99% Disponibilitat e-Signatura 100% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució d'entitats registres per any idCAT T-CAT e-Signatura: els organismes més actius Juny Generalitat de Catalunya 423 Ajuntament de Cubelles 300 Consell Comarcal del Baix Llobregat 191 Diputació de Girona 101 Consell Comarcal del Baix Empordà 74 Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues 68 Departament de Territori i Sostenibilitat 62 Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 56 Consell Comarcal del Pla d'Urgell 54 Ajuntament de Pineda de Mar 47 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2016 idCAT T-CAT Signatura electrònica
 • 23. Informe d’activitat_JUNY2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-valisa/ Disponibilitat 90,64% e-Valisa: els organismes més actius Juny Departament d'Ensenyament 6.137 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 1.440 Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 791 Departament de Territori i Sostenibilitat 690 Departament de Salut 678 Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 446 Departament de la Presidència 240 Departament d'Empresa i Coneixement 233 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 176 Departament de Cultura 156 Activitat Juny 2016 Tramitacions 11.390 50.957 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 2016
 • 24. Informe d’activitat_JUNY2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/hestia/ Actualment, de les 104 àrees de serveis socials de Catalunya, 75 utilitzen el servei Hèstia (un 72%). Font: Consorci AOC Enllaç al mapa: http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=201253e33fd216c5c61879 1156f5d8dd&id=29581095&title=Usuaris-Hstia-Juny-2016&3D=false Disponibilitat 99,93%
 • 25. L’Administració Oberta a tots www.aoc.cat Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.