Publicidad
Ma fraccions 1_i_2
Ma fraccions 1_i_2
Ma fraccions 1_i_2
Ma fraccions 1_i_2
Publicidad
Ma fraccions 1_i_2
Ma fraccions 1_i_2
Ma fraccions 1_i_2
Ma fraccions 1_i_2
Ma fraccions 1_i_2
Publicidad
Ma fraccions 1_i_2
Ma fraccions 1_i_2
Ma fraccions 1_i_2
Ma fraccions 1_i_2
Ma fraccions 1_i_2
Publicidad
Ma fraccions 1_i_2
Ma fraccions 1_i_2
Próximo SlideShare
Les fraccionsLes fraccions
Cargando en ... 3
1 de 16
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Ma fraccions 1_i_2

 1. Quadern de matemàtiques Q Fraccions Alumne: Curs i grup: Data inici quadern Data acabament Seguiment Data Observació Professorat Data Avaluació Professorat Paraules clau: fracció, numerador, denominador, fracció unitària, fraccions equivalents, fracció pròpia i impròpia, simplificar una fracció, amplificar una fracció, comú denominador Aprendràs: Fraccions en la vida quotidiana Escriptura i representació de fraccions Fraccions equivalents: procediments per calcular-ne i detectar-les Comparació de fraccions Operacions amb fraccions Saps calcular el resultat de l’operació ? 4 1 8 116 1 32 1 2 1
 2. Fraccions: Alerta! Les parts són iguals!! Índex ENLLAÇOS WEB Pàg. 3 CONCEPTE DE FRACCIÓ Representació gràfica d’una fracció Pàg. 4 Lectura de fraccions . Fraccions pròpies i fraccions impròpies Pàg. 5 Fraccions equivalents Pàg. 6 Problemes Pàg. 7 Simplificació de fraccions Pàg. 8 Ordenació de fraccions Pàg. 9 OPERACIONS AMB FRACCIONS Suma i resta de fraccions d’igual denominador Pàg. 10 Suma i resta de fraccions de diferent denominador Pàg. 11 Multiplicacions Pàg. 12 Avalua’t Pàg. 13 ANNEXOS Definició de fracció Pàg. 14 Respostes dels exercicis Pàg. 15 Aquest quadern ha estat elaborat i experimentat per les professores E.Saguer i P.Bonany del Departament de Matemàtiques de l’ Institut Jaume Vicens Vives de Girona, 2010., amb alumnat de primer d’ESO i com a reforç o repàs en altres nivells. 2
 3. Fraccions: Alerta! Les parts són iguals!! Enllaços web • Anar a l’apartat de fraccions de http://www.thatquiz.org/es/ • Activitat Jclic http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1289 • Paquet d’activitats de fraccions senzill per repassar els continguts de primària http://illuminations.nctm.org/Activities.aspx?grade=3&srchstr=fractions • Quadern Virtual de fraccions http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=109 3
 4. Fraccions: Alerta! Les parts són iguals!! Representació gràfica d’una fracció 1. Escriu la fracció representada a cada dibuix: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) 2. Representa gràficament cada una de les fraccions. Cal que facis servir el regle i pintis amb color cada fracció. 1 1 1 2 2 3 2 3 4 3 4 4 6 7 8 3 4 3 2 2 4
 5. Fraccions: Alerta! Les parts són iguals!! Lectura de fraccions. Fraccions pròpies i fraccions impròpies 3. Llegeix les fraccions i després relaciona cada fracció amb la seva lectura: Una meitat 11 1 9 1 8 1 10 1 5 1 3 1 2 1 7 1 6 1 4 1 Tres cinquens 15 15 11 18 9 1 8 1 20 1 5 3 13 4 7 8 7 4 12 7 3 2 Un terç Quatre setens Un quart Divuit onzens Un cinquè Quinze quinzens Un sisè Vuit setens Un setè Set dotzens Un vuitè Un vintè Un novè Quatre tretzens Un desè Dos terços 4. Encercla les fraccions equivalents a 1 unitat. 8 11 4 17 28 31 8 9 12 17 19 31 5. Classifica les fraccions 1 6 12 7 19 65 34 91 28 17 5 5 9 9 16 16 16 100 100 99 Tipus La fracció El numerador és Fracció pròpia <1 menor que el denominador equivalent a la unitat =1 … denominador impròpia >1 … denominador 5 PRÒPIES Menors que la UNITAT IMPRÒPIES Majors que la UNITAT
 6. Fraccions: Alerta! Les parts són iguals!! Fraccions equivalents Hem representat gràficament les fraccions 12 6 2 1 i Pots veure que representen la mateixa part de la unitat. Diem que són fraccions equivalents. Es pot passar de l’una a l’altra simplificant o amplificant. Simplificar: 2 1 3:6 3:3 6 3 2:12 2:6 12 6 ==== Amplificar: 12 6 3·4 3·2 4 2 2·2 2·1 2 1 ==== 6. Simplifica les fraccions: == 12 18 == 16 20 == 27 45 7. Amplifica les fraccions: == 7 3 == 9 2 == 3 10 8. Comprova gràficament que les fraccions indicades són equivalents. Escriu una parella de fraccions més equivalents per cada cas. 2 i 4 = 3 6 1 i 3 = 4 12 3 i 6 = 8 16 9. Avui has ajudat molt a casa i la mare t’ha donat 8 1 d’un pastís de poma que ella fa i que t’agrada molt. Estaves molt contenta però, més tard has vist que el teu germà en menjava 16 2 . T’has enfadat perquè dius que el teu germà menja més pastís que tu. Tens raó? 6
 7. Tota la truita Fraccions: Alerta! Les parts són iguals!! Problemes 10. Hi ha 24 alumnes a la classe A i 28 a la classe B. Calcula la meitat dels alumnes de cada classe. 11. Si tens 50 caramels i no en vols partir cap, podràs separar-los per meitats, terços, per quarts o per cinquens? 12. Un pastís pesa 2 kg. La Sara l’ha partit en vuit parts iguals. Quant pesa cada vuitena part del pastís? (Recorda que 1kg=1000g) 13. L’Enric ha menjat una vuitena part d’una truita. I després s’ha menjat una novena part. Calcula la fracció de truita que ha menjat. Un vuitè de truita + Un novè de truita = Fracció de truita que ha menjat 7
 8. Fraccions: Alerta! Les parts són iguals!! Simplificació de fraccions 14. Simplificar una fracció és trobar una fracció equivalent que ja no es pugui simplificar més. a) Simplifica la fracció 120/144 tres vegades per 2 i una vegada per 3. ======== :362:722:144 2:120 144 120 b) Simplifica la fracció 120/144 per 24. == 24:144 24:120 144 120 c) Perquè donen igual? 15. Considera la fracció 30 24 . Observa que els divisors de 24 són 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 i 24, i que els divisors de 30 són 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 i 30. Per tant, els divisors comuns de 24 i 30 són 1, 2, 3 i 6. a) Simplifica la fracció 30 24 per 2. Obtens una fracció irreductible? == 2:30 2:24 30 24 b) Simplifica la fracció 30 24 per 3. Obtens una fracció irreductible? == 3:30 3:24 30 24 c) Simplifica la fracció 30 24 per 6. Obtens una fracció irreductible? == 6:30 6:24 30 24 d) Explica el que has observat 16. Considera ara la fracció 28 42 . Busca els divisors comuns de 42 i 28 i simplifica la fracció 42/28 per cada un d’aquests divisors comuns, observant en cada cas si la fracció que obtens és irreductible. { }=)42(D { }=)28(D { }=)2842( iD 8
 9. Fraccions: Alerta! Les parts són iguals!! Ordenació de fraccions 17. En Pere ha menjat un quart de pastís i la Carme n’ha menjat una cinquena part. Qui dels dos ha menjat més pastís? 18. La meva mare ha fet una truita molt bona de carbassó i l’ha dividit en cinc parts iguals. Era tan bona que me n’he menjat dos trossos. El meu germà s’ha enfadat i s’ha acabat la truita. a) Escriu la fracció de truita que he menjat: b) Escriu la fracció de truita que ha menjat el meu germà: c) Qui n’ha menjat més? d) Completa < 19. Hem representat les fraccions: 3 1 2 1 , 4 1 i . Ordena-les de menor a major- << 20. Ordena de menor a major les fraccions unitàries següents: 8 1 , 4 1 , 9 1 , 5 1 , 13 1 21. Ordena de menor a major les fraccions següents: 24 17 , 24 20 , 24 3 , 24 7 , 24 10 22. Ordena de menor a major les fraccions següents: 4 13 , 4 9 , 9 3 , 5 5 , 13 3 9
 10. =+ =+ =+ =+ 9 1 9 5 8 1 8 3 5 4 5 2 2 3 2 1 Fraccions: Alerta! Les parts són iguals!! Suma i resta de fraccions d’igual denominador Quan sumem o restem fraccions amb el mateix denominador, obtenim una altra fracció que té el mateix denominador i que té com a numerador la suma o resta dels numeradors. + = =+ 23. Fes les sumes i restes següents i si pots simplifica el resultat. a) b) c) d) e) f) g) h) 10 =− =− =− =− 3 1 3 5 4 1 4 3 5 3 5 7 2 3 2 5
 11. Fraccions: Alerta! Les parts són iguals!! Suma i resta de fraccions de diferent denominador + = + = =+=+ 24. Calcula: =+=+=+=+ 5 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 Quan sumem o restem fraccions amb diferent denominador, cal seguir el procediment següent: - Primerament s’han de reduir a comú denominador, calculant prèviament el mcm (mínim comú múltiple) dels denominadors. - Després cal sumar-les o restar-les com ja sabem que se sumen o resten les fraccions que tenen el mateix denominador. 25.Resol a) j) b) k) c) l) d) m) e) n) f) o) g) p) h) q) 11 =+ 5 3 4 9 =+ 12 1 3 1 =+ 7 4 9 6 =+ 3 9 8 5 =+ 4 2 8 3 =+ 9 2 5 4 =+ 5 1 3 2 =+ 7 3 3 2 =+ 5 6 9 7 =− 7 2 3 8 =− 4 2 5 4 =− 7 3 6 5 =− 7 2 5 4 =− 12 9 6 6 =− 5 3 4 6 =− 9 1 3 4 =− 3 1 8 7 =− 4 1 7 3
 12. · = 2 1 Fraccions: Alerta! Les parts són iguals!! Multiplicacions La meitat de 70 és 35. ⇔ 352:70 2 1 ·70 == 86:48 6 1 48 ==⋅ ⇔ Una sisena part de 48 és 8. 26. Calcula: =⋅ 2 1 90 =⋅ 3 1 90 =⋅ 10 1 90 =⋅ 9 1 90 Multiplicar una fracció per 2 1 ⇔ 3 1 6 2 2 1 · 3 2 == Multiplicar per 2 1 és fer les parts la meitat de petites, per tant és multiplicar el denominador per 2. És a dir, b a b a 22 1 · = Raona de manera semblant què vol dir multiplicar per 1/3 o per 1/4. Observa i aprèn i després resol les operacions que segueixen. 10 3 25 13 2 1 · 5 3 = ⋅ ⋅ = 18 7 36 17 3 1 · 6 7 = ⋅ ⋅ = 27. Opera: =⋅ 2 1 100 =⋅ 2 1 3 70 =⋅ 5 1 7 90 =⋅ 9 1 90 Multiplicar una fracció per un nombre natural · =2 3 4 3 2 3 2 2 3 2 =+=⋅ Es multiplica el numerador pel nombre. El denominador es deixa igual 28. Completa: =⋅ 4 3 2 =⋅ 6 5 7 =⋅ 3 8 1 12
 13. Fraccions: Alerta! Les parts són iguals!! Avalua’t 1. Escriu la fracció i el nom de la fracció representada en els següents dibuixos. 2. Escriu tres fraccions equivalents a cada una d’elles. a) 3 5 (per ampliació)→ = = b) 12 36 (per simplificació)→ = = 3. Escriu cert o fals al costat de cada frase: a) En la fracció 5 2 el numerador és el 2 b) En la fracció 4 3 el denominador és el 3 c) D’una pizza és el mateix menjar 4 1 que menjar 5 1 d) Si compro 4 5 d’un pastís tindré més d’un pastís sencer 4. D’un dipòsit que estava ple d’aigua n’hem buidat 3 5 . Quina part del dipòsit queda amb aigua? Si vols fes un dibuix per representar-ho. 5. En una classe de 20 alumnes, 15 alumnes són noies. Quina fracció representen els nois? Recorda: si pots simplifica el resultat. 6. Si de les hores d’un dia, dediques 3 1 a dormir, em saps dir quantes hores dorms? 13
 14. Fraccions: Alerta! Les parts són iguals!! Annexos Definició de fracció Una fracció és una divisió de dos números. El número de dalt es diu numerador, i el número de baix, que no pot ser un zero, es diu denominador. EXEMPLE: La fracció "tres dividit entre quatre", "tres entre quatre" o "tres quarts" pot escriure's de qualsevol de totes aquestes formes: • • 3 ÷ 4 • 3 : 4 • 3 / 4 14
 15. Fraccions: Alerta! Les parts són iguals!! Respostes Exercici Resposta 1 a) 4/8; b) 2/9; c) 4/12; d) 3/12; e) 1/4; f) 6/16; g) 3/7; h) 6/10; i) 4/16; j) 1/6; k) 1/2; l) 3/6; m) 8/8 2 3 4 8/8=17/17=31/31=1 5 Pròpies: 1/5, 7/9, 91/100, 28/100 i 17/99 6 18/12=...=3/2; 20/16=...=5/4; 45/27=...=5/3 7 8 9 No, ja que 1/8 és equivalent a 2/16 10 24/2=12 alumnes a la classe A i 28/2=14 alumnes a la classe B 11 Sí: per meitats i cinquens. No: per la resta. 12 1/8 de 2000g = 250 grams cada part. 13 17/72 de truita. 14 a) 60/72=30/36=15/18=5/6; b) 5/6; c) perquè 2·2·2·3=24 15 a) 12/15, no irreductible; b) 8/10, no irreductible; c) 4/5, irreductible; d) Que si dividim pel divisor comú més gran (MCD) obtenim una fracció irreductible 16 D(42)={1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42}, D(28)={1, 2, 4, 7, 14, 28}, D(42 i 28)={1, 2, 7, 14}. Simplificant per 2 obtenim 21/14 que no és irreductible Simplificant per 7 obtenim 6/4 que no és irreductible Simplificant per 14 obtenim 3/2 que és irreductible 17 Dibuixant les fraccions en un mateix cercle, s’observa que 1/4>1/5. Per tant ha menjat més pastís en Pere 18 a) 2/5; b) 3/5; c) El meu germà; d) 2/5<3/5 19 1/4<1/3<1/2 20 1/13<1/9<1/8<1/5<1/4 21 3/24<7/24<10/24<17/24<20/24 22 3/13<3/9<5/5<9/4<13/4 15
 16. Fraccions: Alerta! Les parts són iguals!! Exe rcic i Resposta 23 a) 4/2=2; b) 6/5; c) 4/8=1/2; d) 6/9=2/3; e) 2/2=1; f) 4/5; g) 2/4=1/2; h) 4/3 24 1; 5/6; 3/4; 7/10 25 SUMES: a) 13/15; b) 89/45; c) 7/8; d) 23/21; e) 78/63; f) 46/45; g) 87/24; h) 57/20; i) 5/12 RESTES: j) 18/35; k) 11/9; l) 13/24; m) 18/20; n) 3/12; o) 17/42; p) 50/21; q) 6/20; r) 5/28 26 45; 30; 9; 10 27 50; 35/3; 18/7; 10 28 8/3; 42/5; 3/8 Ava lua’t Exercici 1: 2/4 dos quarts; 3/4 tres quarts; 5/4 cinc quarts; 4/6 quatre sisens Exercici 2: A escollir per l’alumne/a Exercici 3: a) cert; b) fals; c) fals; d) cert Exercici 4: 2/5 Exercici 5: 5/20=1/4 Exercici 6: 24/3=8 hores 16
Publicidad