Múltiples i divisors

C

Teroria i pràctica (múltiples i divisors)

MATEMÀTIQUES 1r ESO 19
Abans de començar
1.Múltiples i divisors ................... pàg. 22
Múltiples d’un nombre
La divisió exacta
Divisors d’un nombre
Criteris de divisibilitat
2.Nombres primers .......................pàg. 24
Nombres primers i compostos
Obtenció de nombres primers
Descomposició factorial
3.mcm i mcd. ......................... pàg. 26
El mínim comú múltiple
Obtenció del mcm
El màxim comú divisor
Obtenció del mcd
4.Aplicacions .............................. pàg. 27
Problemes d’aplicació
Exercicis per practicar
Per saber-ne més
Resum
Autoavaluació
Activitats per enviar al tutor
Objectius
Aquesta quinzena aprendràs a:
• Saber si un nombre és
múltiple d'un altre.
• Reconèixer les divisions
exactes.
• Trobar tots els divisors d'un
nombre.
• Reconèixer els nombres
primers.
• Descompondre un nombre en
els seus factors primers.
• Trobar el mínim comú múltiple
de dos o més nombres.
• Trobar el màxim comú divisor
de dos o més nombres.
• Resoldre problemes senzills
aplicant aquests
coneixements.
Múltiples i divisors2
20 MATEMÀTIQUES 1r ESO
MATEMÀTIQUES 1r ESO 21
Abans de començar
Aquesta cascada de nombres es transforma després en un ball. Els nombres que baixen,
quan arriben al centre comencen un moviment circular, cada nombre segons el seu valor,
de manera que, quan ha completat un cicle, un nombre es troba amb un múltiple seu.
Segons això podem distingir quatre classes de nombres:
o El nombre 0, que segueix el seu camí recte, aliè a tot, i desapareix.
o El nombre 1, que incideix sobre cada nombre dels que baixen.
o Els nombres que en arribar al centre coincideixen només amb el nombre 1. Fan els seus
cicles per l’esquerra. Són els nombres primers.
o Els nombres que, en arribar al centre coincideixen amb algun altre nombre a més de l’1,
fan els seus cicles per la dreta. Són els nombres compostos.
Múltiples i divisors
22 MATEMÀTIQUES 1r ESO
1. Múltiples i divisors
Els múltiples d'un nombre
Els múltiples d'un nombre natural són els nombres
naturals que resulten de multiplicar aquest nombre
per altres nombres naturals.
Diem que un nombre és múltiple d'un altre si
el conté un nombre enter de vegades.
• El nombre 0 només té un múltiple, que és el 0.
Els altres nombres naturals tenen infinits
múltiples.
• El nombre 0 és múltiple de tots els nombres.
• Tots els nombres són múltiples d'1.
La divisió exacta de nombres naturals
En dividir dos nombres naturals pot succeir que el
residu sigui 0, això passa perquè el dividend és
múltiple del divisor, diem que és una divisió exacta.
Si el residu no és 0 la divisió no és exacta. El dividend
no és múltiple del divisor.
Divisió exacta és la que té residu 0.
Els divisors d'un nombre
Els divisors d'un nombre natural són els nombres
naturals que el poden dividir de manera exacta, és a
dir, que tenen residu 0.
Ser divisor és recíproc de ser múltiple. Si 9 és
múltiple de 3, aleshores 3 és divisor de 9.
Un nombre a és divisor d’un nombre b si la
divisió de b entre a, és exacta.
Cada nombre té una quantitat concreta de divisors. A
la dreta hi pots veure alguns exemples.
• Només el 0 té infinit nombre de divisors, ja
que tots els nombres són divisors de 0. El
nombre 1 només té un divisor. El 0 i l’1 són
nombres especials.
Els 50 primers múltiples de 7:
Divisió
exacta, 42 és
múltiple de 7
La divisió no
és exacta,
39 no és
múltiple de 8
Els divisors de 60 són:
1 2 3 4
5 6 10 12
15 20 30 60
té 12 divisors
Els divisors de 24 són:
1 2 3 4
6 8 12 24
té 8 divisors
Els divisors de 73 són:
1 73
Només té 2 divisors, l’1 i ell mateix
0 7 14 21 28
35 42 49 56 63
70 77 84 91 98
105 112 119 126 133
140 147 154 161 168
175 182 189 196 203
210 217 224 231 238
245 252 259 266 273
280 287 294 301 308
315 322 329 336 343
60
742
47
839
Múltiples i divisors
MATEMÀTIQUES 1r ESO 23
Criteris de divisibilitat
Podem saber fàcilment si un nombre és divisible per
un altre sense necessitat de fer la divisió, observant
aquestes característiques:
• Els múltiples de 2 acaben en 0, 2, 4, 6, 8.
• En els múltiples de 3 si sumem el valor
individual de les seves xifres resulta també un
múltiple de 3.
• Els múltiples de 5 acaben en 0 ó 5.
• En els múltiples de 9 si sumem el valor
individual de les seves xifres resulta també un
múltiple de 9.
• Els múltiples de 10 acaben en 0.
• En els múltiples d’11 s'acompleix que si
sumem el valor individual de les xifres que
estan en posició parell, a part sumem el valor
individual de les xifres en posició senar, en
restar aquestes dues quantitats ens dóna un
múltiple d'11 (el 0 també ho és).
EXERCICIS resolts
1. Quins dels següents nombres són múltiples de 6?
33, 54, 9, 88, 68, 6, 89, 53, 73, 77, 42, 3.
Solució: Són múltiples 54, 6 i 42.
No són múltiples 33, 9, 88, 68, 89, 53, 73, 77, i 3.
2. Busca els 9 divisors de 36.
Solució: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 i 36.
3. Quins dels següents nombres són divisors de 48?
4, 7, 6, 35, 10, 8, 24, 1, 3, 17, 21, 12.
Solució: Són divisors 4, 6, 8, 24, 1, 3, 12.
No són divisors 7, 35, 10, 17, 21.
4. El nombre 74652, és divisible per 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11?
Solució: És divisible per 2, 3, 4, i 6.
No és divisible per 5, 8, 9, 10 i 11.
Múltiples i divisors
El nombre 1650
Acaba en 0, és múltiple de 2
Les seves xifres sumen
1+6+5+0=12, és múltiple de 3
Acaba en 0, és múltiple de 5
També es múltiple de 10
1+5=6, 6+0=6, y 6-6=0
és múltiple d’11
El nombre 49275
4+9+2+7+5=27, és múltiple
de 3 i també de 9.
Acaba en 5, -es múltiple de 5
24 MATEMÀTIQUES 1r ESO
2. Nombres primers i compostos
Nombres primers i nombres compostos
En comprovar quants divisors tenen els nombres
observem que:
L’1 és l'únic nombre que només té un divisor, per això
és un nombre especial. té infinits divisors, ja que tots
els nombres són divisors de 0, també és un nombre
especial. Pels altres nombres poden passar dos cassos
que tinguin només 2 divisors, l’1 i el mateix nombre,
o que en tinguin més.
• Els nombres primers són els que tenen dos
divisors, que són l’1 i el mateix nombres
primer.
• Els nombres compostos són els que tenen
més de dos divisors, són els més freqüents.
Obtenció de nombres primers
No existeix un mètode directe per obtenir
sistemàticament tots els nombres primers.
Per poder afirmar que un nombre és primer, hem de
comprovar que aquest nombre no és múltiple dels
primers menors que ell, de fet és suficient amb els
que siguin menors que la seva arrel quadrada.
El Garbell d’Eratòstenes és un
procediment per obtenir els
primers nombres primers.
Es col loquen els nombres
naturals a partir del 2.
a) Començant pel nombre 2, el
deixem, i a partir d'ell comptem de
2 en 2 i eliminem tots els nombres
parells.
b) El primer nombre dels que queden
és el 3, el deixem, i des d'ell
eliminem els nombres que siguin
múltiples de 3.
c) El següent nombre dels que
queden és el 5, el deixem, i des
d'ell eliminem els nombres que
siguin múltiples de 5.
d) Així anem avançant, quan arribem
a un nombre que no ha estat
eliminat el deixem, i a partir d’ell
els nombres que en siguin
múltiples els eliminem. Finalment
hauran quedat només nombres
primers.
En el requadre pots veure els
nombres primers menors que 100.
Múltiples i divisors
601 és un nre. primer.
602 és un nre. compost,
Es pot dividir per 2.
603 és un nre. compost,
Es pot dividir per 3.
604 és un nre. compost,
Es pot dividir per 2.
605 és un nre. compost,
Es pot dividir per 5.
606 és un nre. compost,
Es pot dividir por 2 i per 3.
607 és un nre. primer.
608 és un nre. compost,
Es pot dividir per 2.
609 és un nre. compost,
Es pot dividir per 3.
610 és un nre. compost,
Es pot dividir per 2, 5 i 10.
611 és un nre. compost,
Es pot dividir per 13.
MATEMÀTIQUES 1r ESO 25
EXERCICIS resolts
5. Indica si aquests nombres són primers o compostos.
76, 51, 23, 60, 72, 47, 36, 64, 21, 30, 53, 49.
Solució: Són primers 23, 47 i 53.
Són compostos 76, 51, 60, 72, 36, 64, 21, 30 i 49.
6. Descomposició factorial del nombre 31164.
Solució: 31164= 22
3 72
53.
7. Troba el mínim comú múltiple de 6 i 8.
La seva descomposició factorial: 6= 2 3
8= 23
Solució: mcm(6, 8)= 24
8. Troba el mínim comú múltiple de 15, 9 i 10.
La seva descomposició factorial: 15= 3 5
9= 32
10= 2 5
Solució: mcm(15, 9, 10)= 2 32
5 = 90
Descomposició factorial de 220
220 és divisible per 2
220:2 = 110 220=2 110
1100 és divisible per 2
110:2 = 55 220=2 2 55
55 és divisible per 5
55:5=11 220=2 2 5 11
11 és divisible per 11
11:11=1 220=2 2 5 11 1
Es disposa així:
220 2
220:2 → 110 2
110:2 → 55 5
55:5 → 11 11
11:11 → 1
220=22
5 11
Descomposició factorial d’un nombre
Descompondre un nombre en factors és posar-lo com
a producte de factors primers. Es procedeix de la
següent manera:
Dividim el nombre pel primer nombre primer que
puguem.
El quocient que hagi resultat el col loquem a sota
del nombre.
Si podem seguim dividint successivament aquest
quocient pel mateix nombre primer.
Quan no puguem fer la divisió per aquest nombre
primer, la fem pel següent nombre primer que
puguem.
Així successivament, fins que el quocient final
sigui 1.
Finalment, posem aquest nombre com un
producte de potències de factors primers.
Múltiples i divisors
26 MATEMÀTIQUES 1r ESO
EXERCICIS resolts
9. Troba el mcd de 64 i 100
La seva descomposició en factors: 64 = 26
100 = 22
52
Solució: mcd (64, 100) = 22
= 4
10. Calcula el mcd i el mcm de 15 i 18, després multiplica’ls. Efectua també el producte
15 18, què hi observes?
Solució: mcd(15, 18)=3
mcm (15, 18)=90
El seu producte = 18 15 = 270
El producte del seu mcd pel seu mcm = 3 90 = 270
11. Els nombres 8 i 21 no tenen divisors comuns, són primers entre sí. Quin és el seu
mcm?
Solució: Si no tenen factors comuns, el seu mcd és 1.
El seu mcm és el seu producte = 8 21= 168
12. Troba dos nombres primers entre sí el producte dels quals sigui 72.
Solució: Si no tenen factors comuns, el seu mcd és 1.
El seu mcm és el seu producte = 8 9= 72
3. Mínim comú múltiple i màxim comú divisor
Mínim comú múltiple
El mínim comú múltiple de diversos nombres, a, b, c,
etc., és el nombre més petit que és múltiple de tots
aquests nombres, sense considerar el 0.
Se escriu mcm (a, b, c, …)
• EXEMPLE: mcm de 12 i 30
Múltiples de 12 → 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96, 108, 120, …
Múltiples de 30 → 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, …
Hi ha molts més nombres que són a la vegada múltiples de
12 i de 30, però el menor de tots és 60.
mcm (12,30)= 60
Màxim comú divisor
El màxim comú divisor de diversos nombres a, b, c,
etc., és el nombre més gran que és divisor de tots
aquests nombres.
Se escriu mcd (a, b, c, …)
• EXEMPLE: mcd de 12 i 30
Divisors de 12 → 1, 2, 3, 4, 6, 12
Divisors de 30 → 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30
1, 2, 3 i 6 són divisors de 12 i de 30, el major és el 6.
mcd (12,30)= 6
Calcular el mcm i el mcd
Comencem descomponent els
nombres en factors primers:
12 2 30 2
6 2 15 3
3 3 5 5
1 1
12=22
3 30=2 3 5
mcm (12,30) = 22
3 5 = 60
mcd (12,30) = 2 3 = 6
El mínim comú múltiple de
diversos nombres és el
producte dels factors comuns
i no comuns elevats al seu
major exponent.
El màxim comú divisor de
diversos nombres és el
producte dels factors
comuns elevats a l’exponent
menor.
Quan resulta que l'únic divisor
comú entre dos nombres és l'1,
diem que són primers entre sí.
Per exemple el 72 i el 55, el 8 i el 9,
el 15 i el 16.
Múltiples i divisors
MATEMÀTIQUES 1r ESO 27
4. Aplicacions
Problemes d’aplicació
1) Tinc una col lecció de 30 minerals, guardats
cadascun en una caixa quadrada, totes les caixes són
iguals. Vull posar aquestes caixes en exposició de
manera que formin un rectangle complet. De quantes
maneres ho puc fer? Quina és la disposició que més
s’assembla a un quadrat?
Els divisors de 30 són 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 i 30
Puc posar les caixes en rectangles de les següents
maneres:
1x30 ó 30x1
2x15 ó 15x2
3x10 ó 10x3
5x6 ó 6x5 Qualsevol d’aquestes dues
disposicions és la més
“quadrada”
2) Aquestes rodes dentades formen un engranatge.
Calcula quantes dents de cada roda han de passar
fins que els punts assenyalats en color vermell tornin
a coincidir. Quantes voltes haurà donat cadascuna de
les rodes?
La roda blava té 8 dents, la groga 12.
El número de dents que han de passar fins que tornin a
coincidir és un múltiple de 8 i de 12, a més el menor
dels múltiples comuns.
8=23
12=22
3 mcm (8,12)=23
3=24
Quan hagin passat 24 dents, els punts vermells
tornaran a coincidir.
La roda blava haurà girat 24:8 = 3 voltes.
La roda groga haurà donat 24:2 = 2 voltes.
3) Tinc peces de colors per fer collarets, n’hi ha 120
de blaves, 160 de vermelles i 200 de blanques. Vull
fer collarets tan llargs com sigui possible, cada
collaret amb el mateix nombre de peces sense que en
sobrin i sense barrejar colors. Quantes peces he
d’utilitzar per a cada collaret? Quants collarets de
cada color puc fer?
Si no poden sobrar peces de cap dels tres colors, el
número de peces que hauré de posar és un divisor de
120, 160 i 200. Com que també els vull fer tan llargs
com sigui possible serà el mcd.
120=23
3 5 160=25
5 200 = 23
52
mcd (120,160,200)=23
5=40
40 peces utilitzaré a cada collaret
Puc fer 120:40=3 collarets blaus,
160:40=4 collarets vermells,
200:40=5 collarets blancs.
8 dents
12 dents
Múltiples i divisors
28 MATEMÀTIQUES 1r ESO
Per practicar
1. És 176 múltiple de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 41?
Aplica els criteris de divisibilitat o realitza
la divisió per veure si el residu és 0.
o Divisibilitat per 2 o per 5 que l’última
xifra ho sigui.
o Divisibilitat per 3 o per 9 que la suma
de les xifres ho sigui.
2. És 198 divisible per 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 41?
3. Escriu els 10 primers múltiples de 8.
4. Escriu els múltiples de 12 menors que
100.
5. La descomposició en factores primers
de 15000 és 23
3 54
. Quants divisors
té?
Fem la descomposició en factores primers,
augmentem en 1 cadascun dels
exponents. El producte d’aquests
exponents augmentats és el nombre de
divisors.
6. Quants divisors té el nombre 810?
7. Troba els divisors de 6728
6728=23
292
Calcula primer el nombre de divisors, serà
més fàcil.
8. Troba els divisors de 147.
9. Decideix raonadament si 247 és
primer o no.
Els possibles primers que poden dividir a
247 són els menors que 247 són 2, 3, 5,
7, 11, 13.
10. Decideix raonadament si 131 és
primer o no.
11. Troba el mínim comú múltiple de:
a) 72, 60.
b) 150, 90
c) 9, 24, 6
d) 36, 15, 4
Convé que primer facis la descomposició
factorial d’aquests nombres.
12. Troba el màxim comú divisor de:
a) 72, 24
b) 56, 81
c) 84, 108, 36
d) 54, 60, 18
Convé que primer facis la descomposició
factorial d’aquests nombres.
mcd o mcm?
13. L’Anna va a la biblioteca de l’institut,
oberta tots els dies, inclosos els
festius, cada 4 dies i en Joan, cada 6
dies. Si han coincidit avui. D’aquí a
quants dies tornaran a coincidir?
14. La Maria i en Jordi tenen 30 boles
blanques, 27 blaves i 42 vermelles i
volen fer el major nombre possible de
fileres iguals. Quantes fileres poden
fer?
15. Un ebenista vol tallar una planxa de
10 dm de llarg i 6 d’ample, en
quadrats el més grans possibles i amb
el costat mesurant un nombre enter
de decímetres. Quina ha de ser la
longitud del costat?
16. La alarma d’un rellotge sona cada 9
minuts, un altre cada 21 minuts. Si
acaben de coincidir els dos donant el
senyal. Quant de temps passarà
perquè els dos tornin a coincidir?
Múltiples i divisors
MATEMÀTIQUES 1r ESO 29
Per saber-ne més
Múltiples i divisors
Quants nombres primers hi ha?
En quina proporció es troben els
nombres primers respecte al total de
nombres naturals?
Els nombres primers són força freqüents
entre els primers n naturals, però a mesura
que avancem a nombres grans escassegen,
això ens podria fer pensar que a partir de
cert nombre ja no hi ha més nombres
primers.
Per resoldre aquest dubte fem aquest
raonament, que ja van fer els antics grecs:
Si la quantitat de nombres primers fora
concreta, podríem multiplicar-los tots ells
i obtindríem el nombre m.
El nombre m, lògicament, seria compost,
però el nombre que li segueix m+1 en
ser dividit per qualsevol nombre primer
donaria de residu 1, per tant no seria
múltiple de cap d'ells, és a dir seria
primer.
Després sempre podem obtenir un altre
nombre primer més, és a dir, el conjunt
de nombres primers és il limitat.
Quin és el major nombre primer
conegut?
A dia d'avui, aquest que té ni més ni menys
que 12.978.189 de dígits!, per la qual cosa,
òbviament, no es pot escriure aquí.
243112609
- 1 =
31647026933025592314…80022181166697152511
Va ser descobert el 23 d'agost de 2008 a la
Universitat de Califòrnia i el seu descobridor
va guanyar el premi de 100.000 dòlars,
ofert per Electronic Frontier Foundation al
primer que aconseguís un nombre primer
amb més de 10.000.000 de dígits. Ocupa el
nre. 46 de la llista de primers de Mersenne,
encara que el nre. 45 va ser descobert 2
setmanes més tard.
Avui dia hi ha un premi de 150.000 dòlars
per al primer que aconsegueixi un nombre
primer amb més de 100.000.000 de xifres,
així que ànim!.
Què és un
nombre perfecte?
Es diu que un nombre és perfecte quan és
igual a la suma dels seus divisors, llevat
d'ell mateix.
Els divisors de 6 són 1, 2, 3 i 6
1+2+3=6
El 6 és un nre. perfecte.
Els divisors de 28 són 1, 2, 4, 7, 14, 28
1+2+4+7+14=28
28 també és perfecte.
El següent nombre perfecte és el 496.
T’atreveixes a comprovar-ho?. Després ve
el 8128, el 33550336 i el 8589869056,
fixa’t que acaben en 6 o en 8.
Euclides ja va descobrir una fórmula per
calcular nombres perfectes:
6=2 3=21
(22
-1)
28=4 7=22
(23
-1)
496=16 31=24
(25
-1)
8128=64 127=26
(27
-1)
Però compte no es compleix per a totes les
potències de 2 només quan 2n
-1 és un
nombre primer, un primer de Mersenne!.
Aquest nombre primer pertany als
anomenats primers de Mersenne, que són
nombres primers de la forma
2n
-1
El seu nom es deu a Marin Mersenne, frare
franciscà que el 1644, va enunciar que
aquests nombres eren primers per a
determinats valors de n. Així els nombres
primers i els nombres perfectes estan
relacionats.
Sóc
perfecte!
30 MATEMÀTIQUES 1r ESO
Recorda
el més important
• Els múltiples d'un nombre són els nombres que resulten
de multiplicar aquest nombre per qualsevol altre nombre
natural.
Exemple: múltiples de 7={0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, ... }
• Els divisors d'un nombre són els nombres que el poden
dividir, la seva divisió és exacta.
Tots els nombres naturals són divisors de 0.
Exemple: els divisors de 18 són sis D(18)={1, 2, 3, 6, 9, 18}
• El nombre 1 té un únic divisor, és l’1.
• Els nombres primers són els que només tenen dos
divisors, que són l'1 i ell mateix.
Exemple: nombres primers ={2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ... }
• Els nombres compostos són els que tenen més de dos
divisors. S'anomenen així perquè es poden escriure com a
producte de potències de nombres primers.
Exemple: nombres compostos ={4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ...}
• Descompondre factorialment un nombre és posar-lo com a producte de potències
de nombres primers.
Exemple: 63=32
7
• El mínim comú múltiple
de dos o més nombres és
el nombre més petit que és
múltiple de tots ells, sense
tenir en compte el 0.
Producte dels factors comuns i no
comuns elevats a l’exponent
major
• El màxim comú divisor de
dos o més nombres és el
nombre més gran possible
que és divisor de tots ells.
Producte dels factors comuns
elevats a l’exponent menor
Quan dos nombres no tenen en comú més divisors que
l'1, diem que són nombres primers entre sí.
Exemple 49 i 24 són primers entre sí perquè m.c.d.(49, 24)=1
Múltiples i divisors
Exemple:
54= 2 33
60= 22
3 5
m.c.m.(54, 60)=
= 22
33
5 = 540
m.c.d. (54, 60)= 2 3 =6
La divisió exacta és
aquella que té residu 0,
el dividend és múltiple
del divisor.
És exacta. 48:8 = 6
• 48 es múltiple de 8
• 8 es divisor de 48
MATEMÀTIQUES 1r ESO 31
Autoavaluació
1. Escriu tres nombres múltiples de 26.
2. Escriu quatre divisors de 24.
3. Indica si aquestes divisions són exactes o no:
a) 39 : 4
b) 23 : 9
4. A partir dels criteris de divisibilitat indica si el nombre 49755
és o no múltiple dels indicats:
a) de 2 : b) de 3: c) de 5: d) de 11:
5. Indica si els nombres 61, 60 i 65 són primers o compostos.
6. En quines xifres poden acabar els nombres primers a partir
del 5?
7. Descompon factorialment el nombre 240.
8. Calcula el mcm(45,75)
9. Indica si els nombres 25 i 28 són primers entre si o no.
10. Calcula el mcd(45, 75)
Múltiples i divisors
32 MATEMÀTIQUES 1r ESO
Solucions dels exercicis per practicar
1. 176 és múltiple de 2, 4, 8.
2. 198 és divisible por 2, 3, 4, 9, 11
3. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80.
El 0 també es pot considerar ja que
és múltiple de tots.
4. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96
5. Al descompondre en factores primers
els exponents són: 3, 1, 4.
Augmentats cadascun d’ells en una
unitat i multiplicats: 4 2 5=40
divisors.
6. 810= 2 34
5, 2 5 2=20 divisors.
7. 6728= 23
292
El seu nombre de divisors és 4 3=12.
Fem 6 ratlles a sobre i 6 a sota.
1 3 9 27 29 87
22707 7569 2523 841 783 261
Observa que una vegada calculats els
de sobre, es divideix el nre. 22707
entre ells i s’obtenen els de sota.
8. 147=3 72
2 3= 6 divisors
1 3 7
147 49 21
9. 247 és divisible per 13, compost.
10. 131, no és divisible per 2, ni per 3, ni
per 5, ni per 7, ni per 11. És primer.
11. a) 72= 23
32
60=22
3 5
m.c.m.(72,60)=360
b) 150=2 3 52
90=2 32
5
m.c.m.(150, 90)=450
c) 9=32
24=23
3 6=2 3
m.c.m(9, 24, 6) = 72
d) 36=22
32
15= 3 5 4=22
m.c.m.(36,15,4)=180
12. a) 72=23
32
24=23
3
m.c.d.(72, 24)= 24
b) 56=23
7 81=33
m.c.d.(56,81)=1, primers entre sí.
c) 84=22
3 7 108=22
33
36=22
32
m.c.d.(84,108,36)=12
d) 54=2 33
60=22
3 5 18=2 32
m.c.d.(54,60,18)=6
13. Els dies que han de passar per tornar
a coincidir a la biblioteca
són m.c.m.(4, 6)= 12 dies.
14. El nombre de fileres que es poden
fer és el m.c.d.(30, 27, 42)= 3
fileres.
15. La longitud del costat en dm és el
m.c.d.(10, 6)= 2 dm.
16. m.c.m.(9, 21, 15)= 315 minuts han
de passar per tornar a coincidir.
No t’oblidis d’enviar les activitats al tutor
Múltiples i divisors
Solucions AUTOAVALUACIÓ
1. 52, 78, 260 per exemple
2. 2, 3, 4, 6 (també 8, 12, 1, 24)
3. Cap de les dues
4. És múltiple de 3 i de 5
5. En 1 , 3, 7 o 9, com 11, 13, 17, 19
6. 61 primer, 60 i 65 compostos
7. 240=24
3 5
8. 225
9. Són primers entre sí
10. 15

Recomendados

Solucionari mates quadern por
Solucionari mates quadernSolucionari mates quadern
Solucionari mates quadernjordillorens
49.7K vistas72 diapositivas
Múltiples i divisors. criteris de divisibilitat por
Múltiples i divisors. criteris de divisibilitatMúltiples i divisors. criteris de divisibilitat
Múltiples i divisors. criteris de divisibilitatMonica Roige Sedo
12K vistas90 diapositivas
Divisibilitat 1r eso por
Divisibilitat 1r esoDivisibilitat 1r eso
Divisibilitat 1r esoMònica Orpí Mañé
1.4K vistas67 diapositivas
Les Fraccions por
Les FraccionsLes Fraccions
Les FraccionsSusana
58.1K vistas21 diapositivas
Dalí a l'escola por
Dalí a l'escolaDalí a l'escola
Dalí a l'escolaguestd495f77
11.4K vistas50 diapositivas
30 problemes 3r por
30 problemes 3r30 problemes 3r
30 problemes 3rVANESA
125.3K vistas6 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Fitxes de Matemàtiques 4t de Primària por
Fitxes de Matemàtiques 4t de Primària Fitxes de Matemàtiques 4t de Primària
Fitxes de Matemàtiques 4t de Primària r4uls4lguero
91.5K vistas64 diapositivas
Cossos geomètrics por
Cossos geomètricsCossos geomètrics
Cossos geomètricsJoan Picas i Casanovas
113.1K vistas97 diapositivas
Fraccions-Mates por
Fraccions-MatesFraccions-Mates
Fraccions-MatesJoan Tardà
18.4K vistas11 diapositivas
Problemes tots temes 6è por
Problemes tots temes 6èProblemes tots temes 6è
Problemes tots temes 6è6sise
18.6K vistas16 diapositivas
Problemes per segon de primària por
Problemes per segon de primàriaProblemes per segon de primària
Problemes per segon de primàriaMonica Roige Sedo
24.9K vistas8 diapositivas
Multiplicació i divisió en decimals por
Multiplicació i divisió en decimalsMultiplicació i divisió en decimals
Multiplicació i divisió en decimalsceipbarrachina
28.9K vistas4 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Fitxes de Matemàtiques 4t de Primària por r4uls4lguero
Fitxes de Matemàtiques 4t de Primària Fitxes de Matemàtiques 4t de Primària
Fitxes de Matemàtiques 4t de Primària
r4uls4lguero91.5K vistas
Fraccions-Mates por Joan Tardà
Fraccions-MatesFraccions-Mates
Fraccions-Mates
Joan Tardà18.4K vistas
Problemes tots temes 6è por 6sise
Problemes tots temes 6èProblemes tots temes 6è
Problemes tots temes 6è
6sise18.6K vistas
Multiplicació i divisió en decimals por ceipbarrachina
Multiplicació i divisió en decimalsMultiplicació i divisió en decimals
Multiplicació i divisió en decimals
ceipbarrachina28.9K vistas
Nombres enters u1 por mbalag27
Nombres enters u1Nombres enters u1
Nombres enters u1
mbalag276.7K vistas
Ma fraccions 1_i_2 por cpnapenyal
Ma fraccions 1_i_2Ma fraccions 1_i_2
Ma fraccions 1_i_2
cpnapenyal4.1K vistas
Quadern estiu les fonts 4t pdf-compressed por escolalesfonts
Quadern estiu les fonts 4t pdf-compressedQuadern estiu les fonts 4t pdf-compressed
Quadern estiu les fonts 4t pdf-compressed
escolalesfonts6.4K vistas
Problemes temps netvibes por 6sise
Problemes temps netvibesProblemes temps netvibes
Problemes temps netvibes
6sise7.2K vistas
Nombres enters por cpnapenyal
Nombres entersNombres enters
Nombres enters
cpnapenyal2.1K vistas
Nombres enters 2n ESO por Albert Sola
Nombres enters 2n ESONombres enters 2n ESO
Nombres enters 2n ESO
Albert Sola4.7K vistas
FITXES DE PROBLEMES SEQÜENCIATS PER A PRIMER DE CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA por Monica Roige Sedo
FITXES DE PROBLEMES SEQÜENCIATS PER A PRIMER DE CICLE INICIAL DE PRIMÀRIAFITXES DE PROBLEMES SEQÜENCIATS PER A PRIMER DE CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA
FITXES DE PROBLEMES SEQÜENCIATS PER A PRIMER DE CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA
Monica Roige Sedo160.4K vistas
3 Proporcionalitat i percentatges 2n ESO por Albert Sola
3 Proporcionalitat i percentatges 2n ESO3 Proporcionalitat i percentatges 2n ESO
3 Proporcionalitat i percentatges 2n ESO
Albert Sola4.3K vistas
Lectura i comprensió por silvia
Lectura i comprensióLectura i comprensió
Lectura i comprensió
silvia49.4K vistas

Destacado

Nanas de las cebollas por
Nanas de las cebollasNanas de las cebollas
Nanas de las cebollasFloresiitha Guevara
1.1K vistas15 diapositivas
Nanas de la cebolla. por
Nanas de la cebolla.Nanas de la cebolla.
Nanas de la cebolla.profevio
17.2K vistas15 diapositivas
T2 multiples divisors-exercicis repàs por
T2 multiples divisors-exercicis repàsT2 multiples divisors-exercicis repàs
T2 multiples divisors-exercicis repàs6sise
2K vistas1 diapositiva
VolVer por
VolVerVolVer
VolVerprofevio
2.6K vistas10 diapositivas
Trabajo nanas de la cebolla por
Trabajo nanas de la cebollaTrabajo nanas de la cebolla
Trabajo nanas de la cebollaAlejandra
5K vistas9 diapositivas
Actividades Tema 4 MúLtiplos Y Divisores por
Actividades Tema 4 MúLtiplos Y DivisoresActividades Tema 4 MúLtiplos Y Divisores
Actividades Tema 4 MúLtiplos Y DivisoresJulio López Rodríguez
446.3K vistas20 diapositivas

Destacado(6)

Nanas de la cebolla. por profevio
Nanas de la cebolla.Nanas de la cebolla.
Nanas de la cebolla.
profevio17.2K vistas
T2 multiples divisors-exercicis repàs por 6sise
T2 multiples divisors-exercicis repàsT2 multiples divisors-exercicis repàs
T2 multiples divisors-exercicis repàs
6sise2K vistas
VolVer por profevio
VolVerVolVer
VolVer
profevio2.6K vistas
Trabajo nanas de la cebolla por Alejandra
Trabajo nanas de la cebollaTrabajo nanas de la cebolla
Trabajo nanas de la cebolla
Alejandra5K vistas

Similar a Múltiples i divisors

Multiples i divisors por
Multiples i divisorsMultiples i divisors
Multiples i divisorscpnapenyal
3K vistas14 diapositivas
Tema 2 1r eso divisibilitat por
Tema 2 1r eso divisibilitatTema 2 1r eso divisibilitat
Tema 2 1r eso divisibilitatMiquel À. Ramírez
990 vistas20 diapositivas
Tema 2, 1r eso divisibilitat por
Tema 2, 1r eso divisibilitatTema 2, 1r eso divisibilitat
Tema 2, 1r eso divisibilitatMiquel À. Ramírez
1.6K vistas20 diapositivas
Tema 2 1r eso divisibilitat por
Tema 2 1r eso divisibilitatTema 2 1r eso divisibilitat
Tema 2 1r eso divisibilitatMiquel À. Ramírez
628 vistas20 diapositivas
Unitat 4 por
Unitat 4Unitat 4
Unitat 4Elisabet
474 vistas10 diapositivas
Múltiples i divisors por
Múltiples i divisorsMúltiples i divisors
Múltiples i divisorsSILOCOS
8.3K vistas19 diapositivas

Similar a Múltiples i divisors(20)

Multiples i divisors por cpnapenyal
Multiples i divisorsMultiples i divisors
Multiples i divisors
cpnapenyal3K vistas
Unitat 4 por Elisabet
Unitat 4Unitat 4
Unitat 4
Elisabet474 vistas
Múltiples i divisors por SILOCOS
Múltiples i divisorsMúltiples i divisors
Múltiples i divisors
SILOCOS8.3K vistas
Fraccions por cpnapenyal
FraccionsFraccions
Fraccions
cpnapenyal3.7K vistas
Fraccions por cpnapenyal
FraccionsFraccions
Fraccions
cpnapenyal5.9K vistas
Divisibilitat '15 por mbalag27
Divisibilitat '15Divisibilitat '15
Divisibilitat '15
mbalag278.2K vistas
Divisibilitat por tehanu76
DivisibilitatDivisibilitat
Divisibilitat
tehanu762.3K vistas
Divisibilitat por Elena Blay
DivisibilitatDivisibilitat
Divisibilitat
Elena Blay1.2K vistas
Tema2 múltiplesidivisors por Loscos
Tema2 múltiplesidivisorsTema2 múltiplesidivisors
Tema2 múltiplesidivisors
Loscos505 vistas
Nombres racionals 2n ESO por Albert Sola
Nombres racionals 2n ESONombres racionals 2n ESO
Nombres racionals 2n ESO
Albert Sola3K vistas
Resum t4 por Albert Mc
Resum t4Resum t4
Resum t4
Albert Mc671 vistas

Más de cpnapenyal

horari 5è A por
horari 5è A horari 5è A
horari 5è A cpnapenyal
538 vistas1 diapositiva
Horari aula 2019 20.xlsx - hoja5 por
Horari aula 2019 20.xlsx - hoja5Horari aula 2019 20.xlsx - hoja5
Horari aula 2019 20.xlsx - hoja5cpnapenyal
1.2K vistas1 diapositiva
Matematiques estiu 2019 por
Matematiques estiu 2019Matematiques estiu 2019
Matematiques estiu 2019cpnapenyal
2K vistas38 diapositivas
Presentacio pares i mares 2017 18 por
Presentacio pares i mares 2017 18Presentacio pares i mares 2017 18
Presentacio pares i mares 2017 18cpnapenyal
147 vistas14 diapositivas
Lectures complementaries catala_6e_c por
Lectures complementaries catala_6e_cLectures complementaries catala_6e_c
Lectures complementaries catala_6e_ccpnapenyal
510 vistas53 diapositivas
El parque de atracciones por
El parque de atraccionesEl parque de atracciones
El parque de atraccionescpnapenyal
305 vistas1 diapositiva

Más de cpnapenyal(20)

horari 5è A por cpnapenyal
horari 5è A horari 5è A
horari 5è A
cpnapenyal538 vistas
Horari aula 2019 20.xlsx - hoja5 por cpnapenyal
Horari aula 2019 20.xlsx - hoja5Horari aula 2019 20.xlsx - hoja5
Horari aula 2019 20.xlsx - hoja5
cpnapenyal1.2K vistas
Matematiques estiu 2019 por cpnapenyal
Matematiques estiu 2019Matematiques estiu 2019
Matematiques estiu 2019
cpnapenyal2K vistas
Presentacio pares i mares 2017 18 por cpnapenyal
Presentacio pares i mares 2017 18Presentacio pares i mares 2017 18
Presentacio pares i mares 2017 18
cpnapenyal147 vistas
Lectures complementaries catala_6e_c por cpnapenyal
Lectures complementaries catala_6e_cLectures complementaries catala_6e_c
Lectures complementaries catala_6e_c
cpnapenyal510 vistas
El parque de atracciones por cpnapenyal
El parque de atraccionesEl parque de atracciones
El parque de atracciones
cpnapenyal305 vistas
Fraccions i números decimals por cpnapenyal
Fraccions i números decimalsFraccions i números decimals
Fraccions i números decimals
cpnapenyal2.6K vistas
Horari aula 2017 18 por cpnapenyal
Horari aula 2017 18Horari aula 2017 18
Horari aula 2017 18
cpnapenyal1.5K vistas
G, j, tg, tj activitats por cpnapenyal
G, j, tg, tj activitatsG, j, tg, tj activitats
G, j, tg, tj activitats
cpnapenyal844 vistas
Presentacio pares i mares 2017 18 6 a por cpnapenyal
Presentacio pares i mares 2017 18 6 aPresentacio pares i mares 2017 18 6 a
Presentacio pares i mares 2017 18 6 a
cpnapenyal313 vistas
Viatge d'estudis por cpnapenyal
Viatge d'estudisViatge d'estudis
Viatge d'estudis
cpnapenyal305 vistas
La guerra civil española por cpnapenyal
La guerra civil españolaLa guerra civil española
La guerra civil española
cpnapenyal572 vistas
Proporcionalidad por cpnapenyal
ProporcionalidadProporcionalidad
Proporcionalidad
cpnapenyal3.9K vistas
Activitats ai significa amor por cpnapenyal
Activitats ai significa amor Activitats ai significa amor
Activitats ai significa amor
cpnapenyal2.9K vistas
Presentacio pares i mares 2016 17 por cpnapenyal
Presentacio pares i mares 2016 17Presentacio pares i mares 2016 17
Presentacio pares i mares 2016 17
cpnapenyal312 vistas
Matematiques 6 llibre por cpnapenyal
Matematiques 6 llibreMatematiques 6 llibre
Matematiques 6 llibre
cpnapenyal12.3K vistas
1quincena9 poligons perimetres i arees por cpnapenyal
1quincena9 poligons perimetres i arees1quincena9 poligons perimetres i arees
1quincena9 poligons perimetres i arees
cpnapenyal6.6K vistas
Decimals por cpnapenyal
DecimalsDecimals
Decimals
cpnapenyal4.8K vistas
Escales planols i_mapes1 por cpnapenyal
Escales planols i_mapes1Escales planols i_mapes1
Escales planols i_mapes1
cpnapenyal2.2K vistas
Problemas5 por cpnapenyal
Problemas5Problemas5
Problemas5
cpnapenyal11.8K vistas

Último

RECORDAR.pptx por
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 vistas19 diapositivas
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre por
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 vistas1 diapositiva
Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 vistas37 diapositivas
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T por
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
9 vistas48 diapositivas
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
10 vistas98 diapositivas
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
133 vistas22 diapositivas

Múltiples i divisors

 • 1. MATEMÀTIQUES 1r ESO 19 Abans de començar 1.Múltiples i divisors ................... pàg. 22 Múltiples d’un nombre La divisió exacta Divisors d’un nombre Criteris de divisibilitat 2.Nombres primers .......................pàg. 24 Nombres primers i compostos Obtenció de nombres primers Descomposició factorial 3.mcm i mcd. ......................... pàg. 26 El mínim comú múltiple Obtenció del mcm El màxim comú divisor Obtenció del mcd 4.Aplicacions .............................. pàg. 27 Problemes d’aplicació Exercicis per practicar Per saber-ne més Resum Autoavaluació Activitats per enviar al tutor Objectius Aquesta quinzena aprendràs a: • Saber si un nombre és múltiple d'un altre. • Reconèixer les divisions exactes. • Trobar tots els divisors d'un nombre. • Reconèixer els nombres primers. • Descompondre un nombre en els seus factors primers. • Trobar el mínim comú múltiple de dos o més nombres. • Trobar el màxim comú divisor de dos o més nombres. • Resoldre problemes senzills aplicant aquests coneixements. Múltiples i divisors2
 • 3. MATEMÀTIQUES 1r ESO 21 Abans de començar Aquesta cascada de nombres es transforma després en un ball. Els nombres que baixen, quan arriben al centre comencen un moviment circular, cada nombre segons el seu valor, de manera que, quan ha completat un cicle, un nombre es troba amb un múltiple seu. Segons això podem distingir quatre classes de nombres: o El nombre 0, que segueix el seu camí recte, aliè a tot, i desapareix. o El nombre 1, que incideix sobre cada nombre dels que baixen. o Els nombres que en arribar al centre coincideixen només amb el nombre 1. Fan els seus cicles per l’esquerra. Són els nombres primers. o Els nombres que, en arribar al centre coincideixen amb algun altre nombre a més de l’1, fan els seus cicles per la dreta. Són els nombres compostos. Múltiples i divisors
 • 4. 22 MATEMÀTIQUES 1r ESO 1. Múltiples i divisors Els múltiples d'un nombre Els múltiples d'un nombre natural són els nombres naturals que resulten de multiplicar aquest nombre per altres nombres naturals. Diem que un nombre és múltiple d'un altre si el conté un nombre enter de vegades. • El nombre 0 només té un múltiple, que és el 0. Els altres nombres naturals tenen infinits múltiples. • El nombre 0 és múltiple de tots els nombres. • Tots els nombres són múltiples d'1. La divisió exacta de nombres naturals En dividir dos nombres naturals pot succeir que el residu sigui 0, això passa perquè el dividend és múltiple del divisor, diem que és una divisió exacta. Si el residu no és 0 la divisió no és exacta. El dividend no és múltiple del divisor. Divisió exacta és la que té residu 0. Els divisors d'un nombre Els divisors d'un nombre natural són els nombres naturals que el poden dividir de manera exacta, és a dir, que tenen residu 0. Ser divisor és recíproc de ser múltiple. Si 9 és múltiple de 3, aleshores 3 és divisor de 9. Un nombre a és divisor d’un nombre b si la divisió de b entre a, és exacta. Cada nombre té una quantitat concreta de divisors. A la dreta hi pots veure alguns exemples. • Només el 0 té infinit nombre de divisors, ja que tots els nombres són divisors de 0. El nombre 1 només té un divisor. El 0 i l’1 són nombres especials. Els 50 primers múltiples de 7: Divisió exacta, 42 és múltiple de 7 La divisió no és exacta, 39 no és múltiple de 8 Els divisors de 60 són: 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60 té 12 divisors Els divisors de 24 són: 1 2 3 4 6 8 12 24 té 8 divisors Els divisors de 73 són: 1 73 Només té 2 divisors, l’1 i ell mateix 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280 287 294 301 308 315 322 329 336 343 60 742 47 839 Múltiples i divisors
 • 5. MATEMÀTIQUES 1r ESO 23 Criteris de divisibilitat Podem saber fàcilment si un nombre és divisible per un altre sense necessitat de fer la divisió, observant aquestes característiques: • Els múltiples de 2 acaben en 0, 2, 4, 6, 8. • En els múltiples de 3 si sumem el valor individual de les seves xifres resulta també un múltiple de 3. • Els múltiples de 5 acaben en 0 ó 5. • En els múltiples de 9 si sumem el valor individual de les seves xifres resulta també un múltiple de 9. • Els múltiples de 10 acaben en 0. • En els múltiples d’11 s'acompleix que si sumem el valor individual de les xifres que estan en posició parell, a part sumem el valor individual de les xifres en posició senar, en restar aquestes dues quantitats ens dóna un múltiple d'11 (el 0 també ho és). EXERCICIS resolts 1. Quins dels següents nombres són múltiples de 6? 33, 54, 9, 88, 68, 6, 89, 53, 73, 77, 42, 3. Solució: Són múltiples 54, 6 i 42. No són múltiples 33, 9, 88, 68, 89, 53, 73, 77, i 3. 2. Busca els 9 divisors de 36. Solució: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 i 36. 3. Quins dels següents nombres són divisors de 48? 4, 7, 6, 35, 10, 8, 24, 1, 3, 17, 21, 12. Solució: Són divisors 4, 6, 8, 24, 1, 3, 12. No són divisors 7, 35, 10, 17, 21. 4. El nombre 74652, és divisible per 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11? Solució: És divisible per 2, 3, 4, i 6. No és divisible per 5, 8, 9, 10 i 11. Múltiples i divisors El nombre 1650 Acaba en 0, és múltiple de 2 Les seves xifres sumen 1+6+5+0=12, és múltiple de 3 Acaba en 0, és múltiple de 5 També es múltiple de 10 1+5=6, 6+0=6, y 6-6=0 és múltiple d’11 El nombre 49275 4+9+2+7+5=27, és múltiple de 3 i també de 9. Acaba en 5, -es múltiple de 5
 • 6. 24 MATEMÀTIQUES 1r ESO 2. Nombres primers i compostos Nombres primers i nombres compostos En comprovar quants divisors tenen els nombres observem que: L’1 és l'únic nombre que només té un divisor, per això és un nombre especial. té infinits divisors, ja que tots els nombres són divisors de 0, també és un nombre especial. Pels altres nombres poden passar dos cassos que tinguin només 2 divisors, l’1 i el mateix nombre, o que en tinguin més. • Els nombres primers són els que tenen dos divisors, que són l’1 i el mateix nombres primer. • Els nombres compostos són els que tenen més de dos divisors, són els més freqüents. Obtenció de nombres primers No existeix un mètode directe per obtenir sistemàticament tots els nombres primers. Per poder afirmar que un nombre és primer, hem de comprovar que aquest nombre no és múltiple dels primers menors que ell, de fet és suficient amb els que siguin menors que la seva arrel quadrada. El Garbell d’Eratòstenes és un procediment per obtenir els primers nombres primers. Es col loquen els nombres naturals a partir del 2. a) Començant pel nombre 2, el deixem, i a partir d'ell comptem de 2 en 2 i eliminem tots els nombres parells. b) El primer nombre dels que queden és el 3, el deixem, i des d'ell eliminem els nombres que siguin múltiples de 3. c) El següent nombre dels que queden és el 5, el deixem, i des d'ell eliminem els nombres que siguin múltiples de 5. d) Així anem avançant, quan arribem a un nombre que no ha estat eliminat el deixem, i a partir d’ell els nombres que en siguin múltiples els eliminem. Finalment hauran quedat només nombres primers. En el requadre pots veure els nombres primers menors que 100. Múltiples i divisors 601 és un nre. primer. 602 és un nre. compost, Es pot dividir per 2. 603 és un nre. compost, Es pot dividir per 3. 604 és un nre. compost, Es pot dividir per 2. 605 és un nre. compost, Es pot dividir per 5. 606 és un nre. compost, Es pot dividir por 2 i per 3. 607 és un nre. primer. 608 és un nre. compost, Es pot dividir per 2. 609 és un nre. compost, Es pot dividir per 3. 610 és un nre. compost, Es pot dividir per 2, 5 i 10. 611 és un nre. compost, Es pot dividir per 13.
 • 7. MATEMÀTIQUES 1r ESO 25 EXERCICIS resolts 5. Indica si aquests nombres són primers o compostos. 76, 51, 23, 60, 72, 47, 36, 64, 21, 30, 53, 49. Solució: Són primers 23, 47 i 53. Són compostos 76, 51, 60, 72, 36, 64, 21, 30 i 49. 6. Descomposició factorial del nombre 31164. Solució: 31164= 22 3 72 53. 7. Troba el mínim comú múltiple de 6 i 8. La seva descomposició factorial: 6= 2 3 8= 23 Solució: mcm(6, 8)= 24 8. Troba el mínim comú múltiple de 15, 9 i 10. La seva descomposició factorial: 15= 3 5 9= 32 10= 2 5 Solució: mcm(15, 9, 10)= 2 32 5 = 90 Descomposició factorial de 220 220 és divisible per 2 220:2 = 110 220=2 110 1100 és divisible per 2 110:2 = 55 220=2 2 55 55 és divisible per 5 55:5=11 220=2 2 5 11 11 és divisible per 11 11:11=1 220=2 2 5 11 1 Es disposa així: 220 2 220:2 → 110 2 110:2 → 55 5 55:5 → 11 11 11:11 → 1 220=22 5 11 Descomposició factorial d’un nombre Descompondre un nombre en factors és posar-lo com a producte de factors primers. Es procedeix de la següent manera: Dividim el nombre pel primer nombre primer que puguem. El quocient que hagi resultat el col loquem a sota del nombre. Si podem seguim dividint successivament aquest quocient pel mateix nombre primer. Quan no puguem fer la divisió per aquest nombre primer, la fem pel següent nombre primer que puguem. Així successivament, fins que el quocient final sigui 1. Finalment, posem aquest nombre com un producte de potències de factors primers. Múltiples i divisors
 • 8. 26 MATEMÀTIQUES 1r ESO EXERCICIS resolts 9. Troba el mcd de 64 i 100 La seva descomposició en factors: 64 = 26 100 = 22 52 Solució: mcd (64, 100) = 22 = 4 10. Calcula el mcd i el mcm de 15 i 18, després multiplica’ls. Efectua també el producte 15 18, què hi observes? Solució: mcd(15, 18)=3 mcm (15, 18)=90 El seu producte = 18 15 = 270 El producte del seu mcd pel seu mcm = 3 90 = 270 11. Els nombres 8 i 21 no tenen divisors comuns, són primers entre sí. Quin és el seu mcm? Solució: Si no tenen factors comuns, el seu mcd és 1. El seu mcm és el seu producte = 8 21= 168 12. Troba dos nombres primers entre sí el producte dels quals sigui 72. Solució: Si no tenen factors comuns, el seu mcd és 1. El seu mcm és el seu producte = 8 9= 72 3. Mínim comú múltiple i màxim comú divisor Mínim comú múltiple El mínim comú múltiple de diversos nombres, a, b, c, etc., és el nombre més petit que és múltiple de tots aquests nombres, sense considerar el 0. Se escriu mcm (a, b, c, …) • EXEMPLE: mcm de 12 i 30 Múltiples de 12 → 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96, 108, 120, … Múltiples de 30 → 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, … Hi ha molts més nombres que són a la vegada múltiples de 12 i de 30, però el menor de tots és 60. mcm (12,30)= 60 Màxim comú divisor El màxim comú divisor de diversos nombres a, b, c, etc., és el nombre més gran que és divisor de tots aquests nombres. Se escriu mcd (a, b, c, …) • EXEMPLE: mcd de 12 i 30 Divisors de 12 → 1, 2, 3, 4, 6, 12 Divisors de 30 → 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 1, 2, 3 i 6 són divisors de 12 i de 30, el major és el 6. mcd (12,30)= 6 Calcular el mcm i el mcd Comencem descomponent els nombres en factors primers: 12 2 30 2 6 2 15 3 3 3 5 5 1 1 12=22 3 30=2 3 5 mcm (12,30) = 22 3 5 = 60 mcd (12,30) = 2 3 = 6 El mínim comú múltiple de diversos nombres és el producte dels factors comuns i no comuns elevats al seu major exponent. El màxim comú divisor de diversos nombres és el producte dels factors comuns elevats a l’exponent menor. Quan resulta que l'únic divisor comú entre dos nombres és l'1, diem que són primers entre sí. Per exemple el 72 i el 55, el 8 i el 9, el 15 i el 16. Múltiples i divisors
 • 9. MATEMÀTIQUES 1r ESO 27 4. Aplicacions Problemes d’aplicació 1) Tinc una col lecció de 30 minerals, guardats cadascun en una caixa quadrada, totes les caixes són iguals. Vull posar aquestes caixes en exposició de manera que formin un rectangle complet. De quantes maneres ho puc fer? Quina és la disposició que més s’assembla a un quadrat? Els divisors de 30 són 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 i 30 Puc posar les caixes en rectangles de les següents maneres: 1x30 ó 30x1 2x15 ó 15x2 3x10 ó 10x3 5x6 ó 6x5 Qualsevol d’aquestes dues disposicions és la més “quadrada” 2) Aquestes rodes dentades formen un engranatge. Calcula quantes dents de cada roda han de passar fins que els punts assenyalats en color vermell tornin a coincidir. Quantes voltes haurà donat cadascuna de les rodes? La roda blava té 8 dents, la groga 12. El número de dents que han de passar fins que tornin a coincidir és un múltiple de 8 i de 12, a més el menor dels múltiples comuns. 8=23 12=22 3 mcm (8,12)=23 3=24 Quan hagin passat 24 dents, els punts vermells tornaran a coincidir. La roda blava haurà girat 24:8 = 3 voltes. La roda groga haurà donat 24:2 = 2 voltes. 3) Tinc peces de colors per fer collarets, n’hi ha 120 de blaves, 160 de vermelles i 200 de blanques. Vull fer collarets tan llargs com sigui possible, cada collaret amb el mateix nombre de peces sense que en sobrin i sense barrejar colors. Quantes peces he d’utilitzar per a cada collaret? Quants collarets de cada color puc fer? Si no poden sobrar peces de cap dels tres colors, el número de peces que hauré de posar és un divisor de 120, 160 i 200. Com que també els vull fer tan llargs com sigui possible serà el mcd. 120=23 3 5 160=25 5 200 = 23 52 mcd (120,160,200)=23 5=40 40 peces utilitzaré a cada collaret Puc fer 120:40=3 collarets blaus, 160:40=4 collarets vermells, 200:40=5 collarets blancs. 8 dents 12 dents Múltiples i divisors
 • 10. 28 MATEMÀTIQUES 1r ESO Per practicar 1. És 176 múltiple de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 41? Aplica els criteris de divisibilitat o realitza la divisió per veure si el residu és 0. o Divisibilitat per 2 o per 5 que l’última xifra ho sigui. o Divisibilitat per 3 o per 9 que la suma de les xifres ho sigui. 2. És 198 divisible per 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 41? 3. Escriu els 10 primers múltiples de 8. 4. Escriu els múltiples de 12 menors que 100. 5. La descomposició en factores primers de 15000 és 23 3 54 . Quants divisors té? Fem la descomposició en factores primers, augmentem en 1 cadascun dels exponents. El producte d’aquests exponents augmentats és el nombre de divisors. 6. Quants divisors té el nombre 810? 7. Troba els divisors de 6728 6728=23 292 Calcula primer el nombre de divisors, serà més fàcil. 8. Troba els divisors de 147. 9. Decideix raonadament si 247 és primer o no. Els possibles primers que poden dividir a 247 són els menors que 247 són 2, 3, 5, 7, 11, 13. 10. Decideix raonadament si 131 és primer o no. 11. Troba el mínim comú múltiple de: a) 72, 60. b) 150, 90 c) 9, 24, 6 d) 36, 15, 4 Convé que primer facis la descomposició factorial d’aquests nombres. 12. Troba el màxim comú divisor de: a) 72, 24 b) 56, 81 c) 84, 108, 36 d) 54, 60, 18 Convé que primer facis la descomposició factorial d’aquests nombres. mcd o mcm? 13. L’Anna va a la biblioteca de l’institut, oberta tots els dies, inclosos els festius, cada 4 dies i en Joan, cada 6 dies. Si han coincidit avui. D’aquí a quants dies tornaran a coincidir? 14. La Maria i en Jordi tenen 30 boles blanques, 27 blaves i 42 vermelles i volen fer el major nombre possible de fileres iguals. Quantes fileres poden fer? 15. Un ebenista vol tallar una planxa de 10 dm de llarg i 6 d’ample, en quadrats el més grans possibles i amb el costat mesurant un nombre enter de decímetres. Quina ha de ser la longitud del costat? 16. La alarma d’un rellotge sona cada 9 minuts, un altre cada 21 minuts. Si acaben de coincidir els dos donant el senyal. Quant de temps passarà perquè els dos tornin a coincidir? Múltiples i divisors
 • 11. MATEMÀTIQUES 1r ESO 29 Per saber-ne més Múltiples i divisors Quants nombres primers hi ha? En quina proporció es troben els nombres primers respecte al total de nombres naturals? Els nombres primers són força freqüents entre els primers n naturals, però a mesura que avancem a nombres grans escassegen, això ens podria fer pensar que a partir de cert nombre ja no hi ha més nombres primers. Per resoldre aquest dubte fem aquest raonament, que ja van fer els antics grecs: Si la quantitat de nombres primers fora concreta, podríem multiplicar-los tots ells i obtindríem el nombre m. El nombre m, lògicament, seria compost, però el nombre que li segueix m+1 en ser dividit per qualsevol nombre primer donaria de residu 1, per tant no seria múltiple de cap d'ells, és a dir seria primer. Després sempre podem obtenir un altre nombre primer més, és a dir, el conjunt de nombres primers és il limitat. Quin és el major nombre primer conegut? A dia d'avui, aquest que té ni més ni menys que 12.978.189 de dígits!, per la qual cosa, òbviament, no es pot escriure aquí. 243112609 - 1 = 31647026933025592314…80022181166697152511 Va ser descobert el 23 d'agost de 2008 a la Universitat de Califòrnia i el seu descobridor va guanyar el premi de 100.000 dòlars, ofert per Electronic Frontier Foundation al primer que aconseguís un nombre primer amb més de 10.000.000 de dígits. Ocupa el nre. 46 de la llista de primers de Mersenne, encara que el nre. 45 va ser descobert 2 setmanes més tard. Avui dia hi ha un premi de 150.000 dòlars per al primer que aconsegueixi un nombre primer amb més de 100.000.000 de xifres, així que ànim!. Què és un nombre perfecte? Es diu que un nombre és perfecte quan és igual a la suma dels seus divisors, llevat d'ell mateix. Els divisors de 6 són 1, 2, 3 i 6 1+2+3=6 El 6 és un nre. perfecte. Els divisors de 28 són 1, 2, 4, 7, 14, 28 1+2+4+7+14=28 28 també és perfecte. El següent nombre perfecte és el 496. T’atreveixes a comprovar-ho?. Després ve el 8128, el 33550336 i el 8589869056, fixa’t que acaben en 6 o en 8. Euclides ja va descobrir una fórmula per calcular nombres perfectes: 6=2 3=21 (22 -1) 28=4 7=22 (23 -1) 496=16 31=24 (25 -1) 8128=64 127=26 (27 -1) Però compte no es compleix per a totes les potències de 2 només quan 2n -1 és un nombre primer, un primer de Mersenne!. Aquest nombre primer pertany als anomenats primers de Mersenne, que són nombres primers de la forma 2n -1 El seu nom es deu a Marin Mersenne, frare franciscà que el 1644, va enunciar que aquests nombres eren primers per a determinats valors de n. Així els nombres primers i els nombres perfectes estan relacionats. Sóc perfecte!
 • 12. 30 MATEMÀTIQUES 1r ESO Recorda el més important • Els múltiples d'un nombre són els nombres que resulten de multiplicar aquest nombre per qualsevol altre nombre natural. Exemple: múltiples de 7={0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, ... } • Els divisors d'un nombre són els nombres que el poden dividir, la seva divisió és exacta. Tots els nombres naturals són divisors de 0. Exemple: els divisors de 18 són sis D(18)={1, 2, 3, 6, 9, 18} • El nombre 1 té un únic divisor, és l’1. • Els nombres primers són els que només tenen dos divisors, que són l'1 i ell mateix. Exemple: nombres primers ={2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ... } • Els nombres compostos són els que tenen més de dos divisors. S'anomenen així perquè es poden escriure com a producte de potències de nombres primers. Exemple: nombres compostos ={4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ...} • Descompondre factorialment un nombre és posar-lo com a producte de potències de nombres primers. Exemple: 63=32 7 • El mínim comú múltiple de dos o més nombres és el nombre més petit que és múltiple de tots ells, sense tenir en compte el 0. Producte dels factors comuns i no comuns elevats a l’exponent major • El màxim comú divisor de dos o més nombres és el nombre més gran possible que és divisor de tots ells. Producte dels factors comuns elevats a l’exponent menor Quan dos nombres no tenen en comú més divisors que l'1, diem que són nombres primers entre sí. Exemple 49 i 24 són primers entre sí perquè m.c.d.(49, 24)=1 Múltiples i divisors Exemple: 54= 2 33 60= 22 3 5 m.c.m.(54, 60)= = 22 33 5 = 540 m.c.d. (54, 60)= 2 3 =6 La divisió exacta és aquella que té residu 0, el dividend és múltiple del divisor. És exacta. 48:8 = 6 • 48 es múltiple de 8 • 8 es divisor de 48
 • 13. MATEMÀTIQUES 1r ESO 31 Autoavaluació 1. Escriu tres nombres múltiples de 26. 2. Escriu quatre divisors de 24. 3. Indica si aquestes divisions són exactes o no: a) 39 : 4 b) 23 : 9 4. A partir dels criteris de divisibilitat indica si el nombre 49755 és o no múltiple dels indicats: a) de 2 : b) de 3: c) de 5: d) de 11: 5. Indica si els nombres 61, 60 i 65 són primers o compostos. 6. En quines xifres poden acabar els nombres primers a partir del 5? 7. Descompon factorialment el nombre 240. 8. Calcula el mcm(45,75) 9. Indica si els nombres 25 i 28 són primers entre si o no. 10. Calcula el mcd(45, 75) Múltiples i divisors
 • 14. 32 MATEMÀTIQUES 1r ESO Solucions dels exercicis per practicar 1. 176 és múltiple de 2, 4, 8. 2. 198 és divisible por 2, 3, 4, 9, 11 3. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. El 0 també es pot considerar ja que és múltiple de tots. 4. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 5. Al descompondre en factores primers els exponents són: 3, 1, 4. Augmentats cadascun d’ells en una unitat i multiplicats: 4 2 5=40 divisors. 6. 810= 2 34 5, 2 5 2=20 divisors. 7. 6728= 23 292 El seu nombre de divisors és 4 3=12. Fem 6 ratlles a sobre i 6 a sota. 1 3 9 27 29 87 22707 7569 2523 841 783 261 Observa que una vegada calculats els de sobre, es divideix el nre. 22707 entre ells i s’obtenen els de sota. 8. 147=3 72 2 3= 6 divisors 1 3 7 147 49 21 9. 247 és divisible per 13, compost. 10. 131, no és divisible per 2, ni per 3, ni per 5, ni per 7, ni per 11. És primer. 11. a) 72= 23 32 60=22 3 5 m.c.m.(72,60)=360 b) 150=2 3 52 90=2 32 5 m.c.m.(150, 90)=450 c) 9=32 24=23 3 6=2 3 m.c.m(9, 24, 6) = 72 d) 36=22 32 15= 3 5 4=22 m.c.m.(36,15,4)=180 12. a) 72=23 32 24=23 3 m.c.d.(72, 24)= 24 b) 56=23 7 81=33 m.c.d.(56,81)=1, primers entre sí. c) 84=22 3 7 108=22 33 36=22 32 m.c.d.(84,108,36)=12 d) 54=2 33 60=22 3 5 18=2 32 m.c.d.(54,60,18)=6 13. Els dies que han de passar per tornar a coincidir a la biblioteca són m.c.m.(4, 6)= 12 dies. 14. El nombre de fileres que es poden fer és el m.c.d.(30, 27, 42)= 3 fileres. 15. La longitud del costat en dm és el m.c.d.(10, 6)= 2 dm. 16. m.c.m.(9, 21, 15)= 315 minuts han de passar per tornar a coincidir. No t’oblidis d’enviar les activitats al tutor Múltiples i divisors Solucions AUTOAVALUACIÓ 1. 52, 78, 260 per exemple 2. 2, 3, 4, 6 (també 8, 12, 1, 24) 3. Cap de les dues 4. És múltiple de 3 i de 5 5. En 1 , 3, 7 o 9, com 11, 13, 17, 19 6. 61 primer, 60 i 65 compostos 7. 240=24 3 5 8. 225 9. Són primers entre sí 10. 15