SlideShare una empresa de Scribd logo

Carta inici curs pares 2019 2020

informació principi curs 2019-20

1 de 5
Descargar para leer sin conexión
CURS 2019/2020 CURSO 2019/2020
C/ Bisbe Cabanelles, 25. 07005 Palma ( Illes Balears). Tel/fax: 971 27 77 86. ceipsoncanals@educaib.eu
www.cpsoncanals.blogspot.com
Benvolguts pares i mares: Vos saludam en aquest començament de curs i us detallam
diverses informacions del seu interès. Conservin aquest full.
Plantilla del Centre:
Tutories
EI 3 EI 4 EI 5 1r 2n 3r A 3r B 4t 5è 6è
Regina
Thomas
Tina
Vich
Lluís
Caldas
Felisa
Vives
Paqui
Muñoz
Carme de
la Iglesia
Yolanda
Ibarra
Jero
Pujol
Cristina
Marcos
Isabel
Fuster
Mestres Especialistes
Suport
Infantil
Ed.
Física
Música
Artística
Anglès Audició i
Llenguatge
Pedagogía
Terapèutica
Atenció
Diversitat
Religió
Joana Mª
Pedrosa
Gabriel
Vives
Sílvia
Moll
Emília
Prieto
Carolina
Garcia
Sonia Pastor
David Palou
Catalina
Siquier
Verònica
Rojas
Equip Directiu
Director Cap d’Estudis Secretari
Jaume Parets Andreu Peñuela Gabriel Vives
Visita pares i mares:
Dimarts, de 14 a 15h. El professorat podrà rebre’ls mitjançant visita concertada. Per notificar,
aclarir, comentar... qualsevol aspecte relacionat amb el seu fill/a, cal dirigir-se en primera
instància a la tutora de l´alumne/a o al mestre/a responsable de l´assignatura.
Per a un bon funcionament de les classes, els pares no podran pujar als pisos, ni entrar
dins les aules una vegada començada la jornada escolar.
Horari d´atenció al públic:
Direcció: Dimarts i divendres, de 9 a 9'45 h.
Cap d´Estudis: Dilluns i divendres, de 9 a 9'45 h.
Secretaria: de Dilluns a divendres de 9 a 9'45 i de 13'00 a 14'00 h
Fora d´aquest horari, no els podrem atendre. Només en casos justificats i prèvia
comunicació. Si es tracta d´un assumpte urgent, podran posar-se en contacte amb el Centre a través
del telèfon : 971- 27 77 86.
Entrades i sortides:
L´horari escolar per a tots els cursos és de 9 a 14h. Els alumnes de 3 anys entraran
acompanyats pels pares o mares per la porta blava (que dóna directament al pati) fins a la seva aula.
Els alumnes de 4 i 5 anys entraran al recinte escolar per la porta blava igualment i esperaran al pati
a la seva fila. Els pares han de sortir per la mateixa porta a les 9h. Els alumnes d´Educació Infantil
seran recollits a la seva aula a les 13:50h. . L’alumnat de primària entrarà per la porta blava i
esperaran que soni la música per pujar a les aules. Els alumnes que no arribin puntualment hauran
de presentar el justificant corresponent en arribar. Queda prohibida l´entrada d´animals domèstics
en el recinte escolar, així com fumar.
Els pares d’alumnes a infantil recolliran els seus fills/es a les 13:50h a l’aula de referència.
Assistència a classe:
L´assistència a classe és diària i obligatòria d´acord amb la llei. Les absències han de ser
justificades a la tutora per escrit i signades pels pares (es recomana fer-ho amb una anotació a
l’agenda escolar). És important que l’alumne no falti tota la jornada escolar i que s’incorpori a
l’escola després de la seva absència. En cas d´absentisme reiterat se seguiran les passes indicades
en el protocol d'absentisme dels Serveis Socials.
CURS 2019/2020 CURSO 2019/2020
C/ Bisbe Cabanelles, 25. 07005 Palma ( Illes Balears). Tel/fax: 971 27 77 86. ceipsoncanals@educaib.eu
www.cpsoncanals.blogspot.com
Recordam que el dia de fruita a l´escola és el dimecres i divendres, encara que es recorda la
conveniència de dur sempre berenars equilibrats (ni pastisseria industrial, ni llepolies,...), fer ús de
la carmanyola per tenir cura del mediambient. Cal posar el nom de l’alumne a la seva roba (sobretot
jaquetes), a la carmanyola i botella d’aigua.
Urgències:
En cas d´accident o urgència, es telefonarà sempre en primera instància els pares. És
imprescindible que el Centre tengui a la seva disposició un o més telèfons d´urgència per poder
contactar sempre que sigui necessari. Per aquest motiu, els pregam notifiquin a la tutora qualsevol
canvi de domicili o telèfon.
Calendari escolar:
Les activitats lectives comencen dia 11 de setembre de 2019 i acaben el 19 de juny de 2020.
Períodes de vacances:
Nadal: del 23 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 (ambdós inclosos).
Pasqua: del 9 d’abril al 19 d’abril de 2020 (ambdós inclosos).
Dies festius:
Dia 12 d’octubre de 2019 (Festa Nacional)
Dia 1 de novembre de 2019 (Tots Sants)
Dia 6 de desembre de 2019 (Dia de la Constitució)
Dia 8 de desembre de 2019 (Immaculada Concepció)
Dia 20 de gener de 2020 (Sant Sebastià-festa local)
Dia 28 de febrer 2020: Festa Escolar Unificada
Dia 2 de març 2020: Festiu I. Balears
Dia 1 de maig 2020: Festa Treballador/a
Dies no lectius del centre:
4 de novembre 2019 17 de gener 2020 18 de maig 2020
APIMA:
L´associació de pares i mares del centre organitza activitats en temps extraescolar a les
quals poden apuntar-s’hi els alumnes del centre. Cal dirigir-se als responsables de l’associació a
l’oficina que disposen a la planta baixa del centre per informar-se i fer-se soci.
MENJADOR i MATINET:
Vos recordam que el nostre menjador escolar començarà a funcionar el dia 11 de setembre.
El preu diari és de 6'50 €. Es poden comprar blocs de 5 dies, per 30 €, que es podran utilitzar
qualsevol dia de la setmana. Es poden adquirir al centre, durant l'horari de secretaria.
L'horari de menjador serà de 14h a 15'15h. Si els nins que queden a menjador un dia i que
després tenen extraescolars que comencin a les 15:30h podran esperar al centre a que comenci
l’activitat.
El servei de MATINET comença a les 7’30h. fins a les 9’00h. Per informar-se dels preus cal
posar-se en contacte directament amb la monitora del servei.
REUNIONS INFORMATIVES DE PARES DE PRINCIPI DE CURS:
Cursos ED. INFANTIL: dijous 5 setembre 2019 a les 10h.
1r i 2n i 3r de Primària: dimarts 17 setembre 2019 a les 14h.
4t-5è i 6è cursos Primària: dijous 19 setembre 2019 a les 14h.
CURS 2019/2020 CURSO 2019/2020
C/ Bisbe Cabanelles, 25. 07005 Palma ( Illes Balears). Tel/fax: 971 27 77 86. ceipsoncanals@educaib.eu
www.cpsoncanals.blogspot.com
Apreciados padres y madres: Les saludamos en este comienzo de curso y les detallamos algunas
informaciones de su interés. Conserven esta hoja.
Plantilla del Centro:
Tutorías
EI 3 EI 4 EI 5 1º 2º 3º A 3º B 4º 5º 6º
Regina
Thomas
Tina Vich Lluís
Caldas
Felisa
Vives
Paqui
Muñoz
Carme de
la Iglesia
Yolanda
Ibarra
Jero
Pujol
Cristina
Marcos
Isabel
Fuster
Maestros Especialistas
Apoyo
Infantil
Ed.
Física
Música
Artística
Inglés Audición i
Lenguaje
Pedagogía
Terapéutica
Atención
Diversidad
Religión
Joana Mª
Pedrosa
Gabriel
Vives
Sílvia
Moll
Emília
Prieto
Carolina
Garcia
Sonia Pastor
David Palou
Catalina
Siquier
Verònica
Rojas
Equipo Directivo
Director Jefe de Estudios Secretario
Jaume Parets Andreu Peñuela Gabriel Vives
Visita de padres
Martes, de 14 a 15h. Los profesores les recibirán una vez concertada la visita. Para notificar,
aclarar, comentar... cualquier aspecto relacionado con su hijo/a, deben dirigirse en primera instancia a la
tutora del alumno/a o al maestro/a responsable de la asignatura.
Para un buen funcionamiento de las clases los padres no podrán subir a los pisos ni entrar en las
aulas una vez iniciado el horario escolar.
Horario de atención al público:
Dirección: Martes y viernes de 9 a 9’45h.
Jefatura de Estudios: Lunes y viernes de 9 a 9´45h.
Secretaría: de Lunes a viernes de 9 a 9’45 y de 13h. a 14h.
No se atenderán visitas más que en casos justificados y previa comunicación. Si se trata de un asunto
urgente, se podrán poner en contacto con el Centro a través del teléfono :
971- 27 77 86.
Entradas y salidas:
El horario escolar para todos los cursos es de 9 a 14h. Los alumnos de 3 años entrarán
acompañados por sus padres, por la puerta azul (que da directamente al patio), hasta su aula. Los
alumnos de 4 y 5 años entrarán en el recinto escolar también por la puerta azul, se dirigiran al patio
y harán fila. Los padres deberán salir por esta misma puerta a las 9h de la mañana. El alumnado de
primaria entrará también por la puerta azul y subirá a las clases cuando toque el timbre de entrada.
El centro se cerrará a las 9h y 10 minutos. Se tomarán las medidas oportunas con todos aquellos
alumnos que reiteradamente lleguen tarde. Los alumnos que no lleguen puntualmente tendrán que
presentar el justificante correspondiente al llegar.
Los padres de Infantil recogerán a sus hijos a las 13:50 h. en sus aulas respectivas.
Queda TOTALMENTE prohibida la entrada de animales domésticos en el recinto escolar, así como
fumar en el mismo.
Asistencia a clase:
La asistencia a clase es diaria y obligatoria de acuerdo con la ley. Las ausencias serán justificadas a
la tutora por escrito y firmadas por los padres (se recomienda hacerlo en la agenda escolar). Es
importante que el alumno no falte toda la jornada escolar y que se incorpore a clase después
de su ausencia. En caso de absentismo reiterado se seguirán los pasos indicados en el protocolo de
absentismo de Servicios Sociales
CURS 2019/2020 CURSO 2019/2020
C/ Bisbe Cabanelles, 25. 07005 Palma ( Illes Balears). Tel/fax: 971 27 77 86. ceipsoncanals@educaib.eu
www.cpsoncanals.blogspot.com
Comportamientos y hábitos:
Es un derecho y un deber de los alumnos, padres y maestros, cumplir con lo establecido en el
Reglamento Orgánico de Funcionamiento. Es necesario conocer el citado reglamento (que está a su
disposición en la secretaría), ya que es esencial para un correcto funcionamiento del centro. El día de
merienda de fruta es el miércoles y viernes y se recuerda la conveniencia de traer siempre
meriendas equilibradas (ni pastelería industrial ni golosinas,...) , hacer uso del tapper para cuidar
nuestro medioambiente.
Se debe poner el nombre del alumno en su ropa (sobretodo chaquetas), como también en su
tapper y botella de agua.
Urgencias:
En caso de accidente o urgencia se comunicará siempre y en primera instancia a los padres. Es
imprescindible que el centro tenga a su disposición uno o más teléfonos de urgencia para poder
contactar siempre que sea necesario. Por este motivo tendrán que notificar a la tutora cualquier
cambio de domicilio o teléfono.
Calendario escolar:
Las actividades lectivas empiezan dia 11 de septiembre del 2019 y terminan el 19 de junio del 2020
Periodo de vacaciones:
Navidad: del 23 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020 (ambos incluidos).
Pascua: del 9 al 19 de abril de 2020 (ambos incluidos).
Días festivos:
12 octubre de 2019 (Fiesta Nacional)
1 de noviembre de 2019 (Todos Santos)
6 de diciembre de 2019 (Constitución)
8 de diciembre de 2019 (Immaculada Concepción)
20 de enero de 2020 (San Sebastián-fiesta local)
28 de febrero 2020: Fiesta Escolar Unificada
2 de marzo 2020: Fiesta I. Balears
1 de mayo 2020: Fiesta trabajador/a
Dia no lectivo del centro:
4 noviembre 2019 17 de enero 2020 18 mayo 2020
APIMA:
La asociación de padres y madres del Centro organiza actividades en horario extraescolar a las que
se pueden apuntar los alumnos del centro. Para ello, tienen que dirigirse al responsable de la asociación en la
oficina del APIMA ubicada en la planta baja del centro para informarse y hacerse socio.
COMEDOR:
Les recordamos que nuestro comedor escolar empezará a funcionar el día 11 de septiembre. El
precio diario será de 6'50 €. Pueden comprar un bloc de 5 días por 30€, que se podrá utilizar cuando sea
necesario. Se podrán adquirir en secretaría durante el horario establecido. HORARIO DE COMEDOR: de
14h a 15'15h. Si los alumnos que quedan al comedor, si ése mismo día el alumnos realiza una actividad
extraescolar que empiece a las 15’30h, podrá esperar en el centro a que comience la extraescolar.
El servicio de MATINET empieza a las 7’30h hasta las 9’00h. Para saber el precio, pueden ponerse en
contacto directamente con la monitora del servicio.
REUNIONES INFORMATIVAS PARA LOS PADRES DE PRINCIPIO DE CURSO:
Cursos Ed. INFANTIL: jueves 5 septiembre a las 10h.
1º- 2º- 3º cursos de Primaria: martes 17 septiembre a las 14h.
4º – 5º – 6º cursos de Primaria: jueves 19 septiembre a las 14h.
CURS 2019/2020 CURSO 2019/2020
C/ Bisbe Cabanelles, 25. 07005 Palma ( Illes Balears). Tel/fax: 971 27 77 86. ceipsoncanals@educaib.eu
www.cpsoncanals.blogspot.com
CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA CONSULTAR INFORMACIÓN DURANTE EL CURSO

Recomendados

informació inici curs 2014 2015
informació inici curs 2014 2015informació inici curs 2014 2015
informació inici curs 2014 2015cpsoncanals
 
Diario de teruel pag 15 de 6 3-2019
Diario de teruel pag 15 de 6 3-2019Diario de teruel pag 15 de 6 3-2019
Diario de teruel pag 15 de 6 3-2019lasanejas
 
Diario de teruel pag 15 de 30 1-2019
Diario de teruel pag 15 de 30 1-2019Diario de teruel pag 15 de 30 1-2019
Diario de teruel pag 15 de 30 1-2019lasanejas
 
Orientaciones familia 2021 / 22
Orientaciones familia 2021 / 22Orientaciones familia 2021 / 22
Orientaciones familia 2021 / 22lasanejas
 
Calendario escolar 2021_2022
Calendario escolar 2021_2022Calendario escolar 2021_2022
Calendario escolar 2021_2022lasanejas
 
CEIP LAS ANEJAS PGA 2021/22
CEIP LAS ANEJAS PGA 2021/22CEIP LAS ANEJAS PGA 2021/22
CEIP LAS ANEJAS PGA 2021/22lasanejas
 

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Boletin informativo-de-curso-2011-201214
Boletin informativo-de-curso-2011-201214Boletin informativo-de-curso-2011-201214
Boletin informativo-de-curso-2011-201214mrc7
 
Plan contingencia
Plan contingenciaPlan contingencia
Plan contingencialasanejas
 
Orden sobre tareas escolares
Orden sobre tareas escolaresOrden sobre tareas escolares
Orden sobre tareas escolareslasanejas
 
Guía para madres y padres de la ESO. IES San José
Guía para madres y padres de la ESO. IES San JoséGuía para madres y padres de la ESO. IES San José
Guía para madres y padres de la ESO. IES San Josédaroma20
 
Circular de primcipio de curso (2014-15)
Circular de primcipio de curso (2014-15)Circular de primcipio de curso (2014-15)
Circular de primcipio de curso (2014-15)Luperzio Latrás
 
Orientaciones familias 2020 / 21
Orientaciones familias 2020 / 21Orientaciones familias 2020 / 21
Orientaciones familias 2020 / 21lasanejas
 
Boletin digital y cronograma- Enero y febrero 2015
Boletin digital y cronograma- Enero y febrero 2015Boletin digital y cronograma- Enero y febrero 2015
Boletin digital y cronograma- Enero y febrero 2015Colegio Campestre Horizontes
 
Cuenta pública escuela 2012
Cuenta pública escuela 2012Cuenta pública escuela 2012
Cuenta pública escuela 2012Patricio Morales
 
Diario teruel 3 diciembre
Diario teruel 3 diciembreDiario teruel 3 diciembre
Diario teruel 3 diciembrelasanejas
 
Boletín de familias 2017 2018
Boletín de familias 2017 2018Boletín de familias 2017 2018
Boletín de familias 2017 2018miripasc
 
Boletín informativo familias 2º ciclo
Boletín informativo familias 2º ciclo Boletín informativo familias 2º ciclo
Boletín informativo familias 2º ciclo Miguel Rojas
 

La actualidad más candente (20)

Boletin informativo-de-curso-2011-201214
Boletin informativo-de-curso-2011-201214Boletin informativo-de-curso-2011-201214
Boletin informativo-de-curso-2011-201214
 
Guia de padres 2
Guia de padres 2Guia de padres 2
Guia de padres 2
 
CEIP ANEJAS
CEIP ANEJASCEIP ANEJAS
CEIP ANEJAS
 
Plan contingencia
Plan contingenciaPlan contingencia
Plan contingencia
 
Normas de convivencia
Normas de convivencia Normas de convivencia
Normas de convivencia
 
CEIP ANEJAS
CEIP ANEJASCEIP ANEJAS
CEIP ANEJAS
 
Boletín inforpadres 1213
Boletín inforpadres 1213Boletín inforpadres 1213
Boletín inforpadres 1213
 
Plan de contingencia
Plan de contingenciaPlan de contingencia
Plan de contingencia
 
Orden sobre tareas escolares
Orden sobre tareas escolaresOrden sobre tareas escolares
Orden sobre tareas escolares
 
4º basico a 14 de agosto
4º basico a 14 de agosto4º basico a 14 de agosto
4º basico a 14 de agosto
 
Guía para madres y padres de la ESO. IES San José
Guía para madres y padres de la ESO. IES San JoséGuía para madres y padres de la ESO. IES San José
Guía para madres y padres de la ESO. IES San José
 
Circular de primcipio de curso (2014-15)
Circular de primcipio de curso (2014-15)Circular de primcipio de curso (2014-15)
Circular de primcipio de curso (2014-15)
 
Orientaciones familias 2020 / 21
Orientaciones familias 2020 / 21Orientaciones familias 2020 / 21
Orientaciones familias 2020 / 21
 
CEIP ANEJAS
CEIP ANEJASCEIP ANEJAS
CEIP ANEJAS
 
Boletin digital y cronograma- Enero y febrero 2015
Boletin digital y cronograma- Enero y febrero 2015Boletin digital y cronograma- Enero y febrero 2015
Boletin digital y cronograma- Enero y febrero 2015
 
Cuenta pública escuela 2012
Cuenta pública escuela 2012Cuenta pública escuela 2012
Cuenta pública escuela 2012
 
Asamblea general familias
Asamblea general familiasAsamblea general familias
Asamblea general familias
 
Diario teruel 3 diciembre
Diario teruel 3 diciembreDiario teruel 3 diciembre
Diario teruel 3 diciembre
 
Boletín de familias 2017 2018
Boletín de familias 2017 2018Boletín de familias 2017 2018
Boletín de familias 2017 2018
 
Boletín informativo familias 2º ciclo
Boletín informativo familias 2º ciclo Boletín informativo familias 2º ciclo
Boletín informativo familias 2º ciclo
 

Similar a Carta inici curs pares 2019 2020

Boletin información general curso 2013.14
Boletin información general curso 2013.14Boletin información general curso 2013.14
Boletin información general curso 2013.14bujalance25
 
Boletin información general curso 2014.15
Boletin información general curso 2014.15Boletin información general curso 2014.15
Boletin información general curso 2014.15bujalance25
 
Orientaciones familia
Orientaciones familiaOrientaciones familia
Orientaciones familialasanejas
 
Normas internas 2015 Alfares
Normas internas 2015 AlfaresNormas internas 2015 Alfares
Normas internas 2015 AlfaresAlfaresbilingual
 
Reunión I Evaluación infantil 5 años C
Reunión I Evaluación infantil 5 años CReunión I Evaluación infantil 5 años C
Reunión I Evaluación infantil 5 años CAlmirante Infantil
 
Boletín informativo 2015 16
Boletín informativo 2015 16 Boletín informativo 2015 16
Boletín informativo 2015 16 ColegioCN
 
Cuadernillo de padres para el blog
Cuadernillo de padres para el blogCuadernillo de padres para el blog
Cuadernillo de padres para el bloglasanejas
 
Reunión segundo trimestre infantil 4 años
Reunión segundo trimestre infantil 4 añosReunión segundo trimestre infantil 4 años
Reunión segundo trimestre infantil 4 añosAlmirante Infantil
 
Boletín septiembre
Boletín septiembreBoletín septiembre
Boletín septiembreSoniaVargas1
 

Similar a Carta inici curs pares 2019 2020 (20)

Información inicio curso 17 18
Información inicio curso 17 18Información inicio curso 17 18
Información inicio curso 17 18
 
Boletin información general curso 2013.14
Boletin información general curso 2013.14Boletin información general curso 2013.14
Boletin información general curso 2013.14
 
Informacion inicio curso 19 20
Informacion inicio curso 19 20Informacion inicio curso 19 20
Informacion inicio curso 19 20
 
Boletin información general curso 2014.15
Boletin información general curso 2014.15Boletin información general curso 2014.15
Boletin información general curso 2014.15
 
Orientaciones familia
Orientaciones familiaOrientaciones familia
Orientaciones familia
 
Boletín 2015 san fernando
Boletín 2015 san fernandoBoletín 2015 san fernando
Boletín 2015 san fernando
 
Normas internas 2015 Alfares
Normas internas 2015 AlfaresNormas internas 2015 Alfares
Normas internas 2015 Alfares
 
Inicio curso 18 19
Inicio curso 18 19Inicio curso 18 19
Inicio curso 18 19
 
Circular 15 16
Circular 15 16 Circular 15 16
Circular 15 16
 
23-24 normas internas.pdf
23-24 normas internas.pdf23-24 normas internas.pdf
23-24 normas internas.pdf
 
Reunión I Evaluación infantil 5 años C
Reunión I Evaluación infantil 5 años CReunión I Evaluación infantil 5 años C
Reunión I Evaluación infantil 5 años C
 
Normas internas 2016
Normas internas 2016Normas internas 2016
Normas internas 2016
 
Normas internas 2018 19
Normas internas 2018 19Normas internas 2018 19
Normas internas 2018 19
 
Boletín informativo 2015 16
Boletín informativo 2015 16 Boletín informativo 2015 16
Boletín informativo 2015 16
 
Boletín 2014 san fernando
Boletín 2014 san fernandoBoletín 2014 san fernando
Boletín 2014 san fernando
 
Cuadernillo de padres para el blog
Cuadernillo de padres para el blogCuadernillo de padres para el blog
Cuadernillo de padres para el blog
 
Boletín 2014 san fernando
Boletín 2014 san fernandoBoletín 2014 san fernando
Boletín 2014 san fernando
 
Normas internas 2019 20
Normas internas 2019 20Normas internas 2019 20
Normas internas 2019 20
 
Reunión segundo trimestre infantil 4 años
Reunión segundo trimestre infantil 4 añosReunión segundo trimestre infantil 4 años
Reunión segundo trimestre infantil 4 años
 
Boletín septiembre
Boletín septiembreBoletín septiembre
Boletín septiembre
 

Más de cpsoncanals

Serveis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centro
Serveis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centroServeis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centro
Serveis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centrocpsoncanals
 
Horaris grups 2019/20
Horaris grups 2019/20Horaris grups 2019/20
Horaris grups 2019/20cpsoncanals
 
Horari activitats extraescolars 2019/20
Horari activitats extraescolars 2019/20Horari activitats extraescolars 2019/20
Horari activitats extraescolars 2019/20cpsoncanals
 
Eleccions consell escolar 2018
Eleccions consell escolar 2018Eleccions consell escolar 2018
Eleccions consell escolar 2018cpsoncanals
 
Circular english day_ 17_18
Circular english day_ 17_18Circular english day_ 17_18
Circular english day_ 17_18cpsoncanals
 
English day parents note 17 18 2 (5)
English day parents note 17 18 2 (5)English day parents note 17 18 2 (5)
English day parents note 17 18 2 (5)cpsoncanals
 
Reunió delegats 17 18
Reunió delegats 17 18Reunió delegats 17 18
Reunió delegats 17 18cpsoncanals
 
Projecte Educatiu Centre
Projecte Educatiu CentreProjecte Educatiu Centre
Projecte Educatiu Centrecpsoncanals
 
Pla d'aten a la diversitat
Pla d'aten a la diversitatPla d'aten a la diversitat
Pla d'aten a la diversitatcpsoncanals
 
Pla d'autoprotecció
Pla d'autoproteccióPla d'autoprotecció
Pla d'autoprotecciócpsoncanals
 
Projecte Lingüístic Centre
Projecte Lingüístic CentreProjecte Lingüístic Centre
Projecte Lingüístic Centrecpsoncanals
 
Black friday a son canals
Black friday a son canalsBlack friday a son canals
Black friday a son canalscpsoncanals
 
Renovació Consell Escolar
Renovació Consell EscolarRenovació Consell Escolar
Renovació Consell Escolarcpsoncanals
 
llibres de text cursos primària i material escolar pel curs 2016/17
llibres de text cursos primària i material escolar pel curs 2016/17llibres de text cursos primària i material escolar pel curs 2016/17
llibres de text cursos primària i material escolar pel curs 2016/17cpsoncanals
 
Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016
Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016
Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016cpsoncanals
 
Aprenentatge cooperatiu a l'aula de 1r
Aprenentatge cooperatiu a l'aula de 1rAprenentatge cooperatiu a l'aula de 1r
Aprenentatge cooperatiu a l'aula de 1rcpsoncanals
 
Mobilitat Erasmus+ Jena-Alemanya
Mobilitat Erasmus+ Jena-AlemanyaMobilitat Erasmus+ Jena-Alemanya
Mobilitat Erasmus+ Jena-Alemanyacpsoncanals
 
Treballam el còmic a 4t
Treballam el còmic a 4tTreballam el còmic a 4t
Treballam el còmic a 4tcpsoncanals
 
Black history month
Black history monthBlack history month
Black history monthcpsoncanals
 

Más de cpsoncanals (20)

Serveis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centro
Serveis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centroServeis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centro
Serveis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centro
 
Horaris grups 2019/20
Horaris grups 2019/20Horaris grups 2019/20
Horaris grups 2019/20
 
Horari activitats extraescolars 2019/20
Horari activitats extraescolars 2019/20Horari activitats extraescolars 2019/20
Horari activitats extraescolars 2019/20
 
Eleccions consell escolar 2018
Eleccions consell escolar 2018Eleccions consell escolar 2018
Eleccions consell escolar 2018
 
Circular english day_ 17_18
Circular english day_ 17_18Circular english day_ 17_18
Circular english day_ 17_18
 
English day parents note 17 18 2 (5)
English day parents note 17 18 2 (5)English day parents note 17 18 2 (5)
English day parents note 17 18 2 (5)
 
Reunió delegats 17 18
Reunió delegats 17 18Reunió delegats 17 18
Reunió delegats 17 18
 
Steps tassos
Steps tassosSteps tassos
Steps tassos
 
Projecte Educatiu Centre
Projecte Educatiu CentreProjecte Educatiu Centre
Projecte Educatiu Centre
 
Pla d'aten a la diversitat
Pla d'aten a la diversitatPla d'aten a la diversitat
Pla d'aten a la diversitat
 
Pla d'autoprotecció
Pla d'autoproteccióPla d'autoprotecció
Pla d'autoprotecció
 
Projecte Lingüístic Centre
Projecte Lingüístic CentreProjecte Lingüístic Centre
Projecte Lingüístic Centre
 
Black friday a son canals
Black friday a son canalsBlack friday a son canals
Black friday a son canals
 
Renovació Consell Escolar
Renovació Consell EscolarRenovació Consell Escolar
Renovació Consell Escolar
 
llibres de text cursos primària i material escolar pel curs 2016/17
llibres de text cursos primària i material escolar pel curs 2016/17llibres de text cursos primària i material escolar pel curs 2016/17
llibres de text cursos primària i material escolar pel curs 2016/17
 
Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016
Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016
Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016
 
Aprenentatge cooperatiu a l'aula de 1r
Aprenentatge cooperatiu a l'aula de 1rAprenentatge cooperatiu a l'aula de 1r
Aprenentatge cooperatiu a l'aula de 1r
 
Mobilitat Erasmus+ Jena-Alemanya
Mobilitat Erasmus+ Jena-AlemanyaMobilitat Erasmus+ Jena-Alemanya
Mobilitat Erasmus+ Jena-Alemanya
 
Treballam el còmic a 4t
Treballam el còmic a 4tTreballam el còmic a 4t
Treballam el còmic a 4t
 
Black history month
Black history monthBlack history month
Black history month
 

Último

Instrumento de evaluación___MuralDigital
Instrumento de evaluación___MuralDigitalInstrumento de evaluación___MuralDigital
Instrumento de evaluación___MuralDigitaleliecerespinosa
 
Proceso de matricula articulacioncimm.pdf
Proceso de matricula articulacioncimm.pdfProceso de matricula articulacioncimm.pdf
Proceso de matricula articulacioncimm.pdfJorgecego
 
Inteligencia Artificial en la Educacion AV5 Ccesa007.pdf
Inteligencia Artificial en la Educacion AV5 Ccesa007.pdfInteligencia Artificial en la Educacion AV5 Ccesa007.pdf
Inteligencia Artificial en la Educacion AV5 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
 
Impacto ambiental Green Illustrated Sustainable World
Impacto ambiental Green Illustrated Sustainable WorldImpacto ambiental Green Illustrated Sustainable World
Impacto ambiental Green Illustrated Sustainable WorldJohnCarvajal23
 
Circular105_14 Secretaria General CEIP.pdf
Circular105_14 Secretaria General CEIP.pdfCircular105_14 Secretaria General CEIP.pdf
Circular105_14 Secretaria General CEIP.pdfgabitachica
 
tema 4 al Ándalus 2023 2024 . Tema 4 (I) Al Andalus
tema 4 al Ándalus 2023 2024 . Tema 4 (I) Al Andalustema 4 al Ándalus 2023 2024 . Tema 4 (I) Al Andalus
tema 4 al Ándalus 2023 2024 . Tema 4 (I) Al Andalusjosemariahermoso
 
Tendencias Tecnologicas de Gartner 2024 Ccesa007.pdf
Tendencias Tecnologicas de Gartner 2024 Ccesa007.pdfTendencias Tecnologicas de Gartner 2024 Ccesa007.pdf
Tendencias Tecnologicas de Gartner 2024 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
 
Sabiduría para vivir con rectitud en la vida.pdf
Sabiduría para vivir con rectitud en la vida.pdfSabiduría para vivir con rectitud en la vida.pdf
Sabiduría para vivir con rectitud en la vida.pdfAlejandrino Halire Ccahuana
 
PRIMARIA Consejo Tecnico Escolar febrero 20245.pptx
PRIMARIA Consejo Tecnico Escolar febrero 20245.pptxPRIMARIA Consejo Tecnico Escolar febrero 20245.pptx
PRIMARIA Consejo Tecnico Escolar febrero 20245.pptxVíctor Hugo Ramírez
 
Calendario Escolar 2023 - 2024 Venezuela
Calendario Escolar 2023 - 2024 VenezuelaCalendario Escolar 2023 - 2024 Venezuela
Calendario Escolar 2023 - 2024 VenezuelaDiegoVzquez68
 
Teorías del Aprendizaje y paradigmas.pptx
Teorías del Aprendizaje y paradigmas.pptxTeorías del Aprendizaje y paradigmas.pptx
Teorías del Aprendizaje y paradigmas.pptxJunkotantik
 
Maikell Victor - Química 2024 - Volume 1
Maikell Victor - Química 2024 - Volume 1Maikell Victor - Química 2024 - Volume 1
Maikell Victor - Química 2024 - Volume 1DevinsideSolutions
 
herramientas manuales grado cuarto primaria.pptx
herramientas manuales grado cuarto primaria.pptxherramientas manuales grado cuarto primaria.pptx
herramientas manuales grado cuarto primaria.pptxnelsontobontrujillo
 
Diseño de Actividades Basadas en la Inteligencia Artificial Ccesa007.pdf
Diseño de Actividades Basadas en la Inteligencia Artificial Ccesa007.pdfDiseño de Actividades Basadas en la Inteligencia Artificial Ccesa007.pdf
Diseño de Actividades Basadas en la Inteligencia Artificial Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
 
La materia y la energía en los ecosistemas
La materia y la energía en los ecosistemasLa materia y la energía en los ecosistemas
La materia y la energía en los ecosistemaschristianfercho2002
 
Planificacion Curricular en la Escuela Ccesa007.pdf
Planificacion Curricular en la Escuela Ccesa007.pdfPlanificacion Curricular en la Escuela Ccesa007.pdf
Planificacion Curricular en la Escuela Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
 
PROGRAMA DE ESTUDIO 2022 FASE 2 PREESCOLAR.pdf
PROGRAMA DE ESTUDIO 2022 FASE 2 PREESCOLAR.pdfPROGRAMA DE ESTUDIO 2022 FASE 2 PREESCOLAR.pdf
PROGRAMA DE ESTUDIO 2022 FASE 2 PREESCOLAR.pdfLozanogalex
 
Presentación sobre el Programa "Foro Nativos Digitales"
Presentación sobre el Programa "Foro Nativos Digitales"Presentación sobre el Programa "Foro Nativos Digitales"
Presentación sobre el Programa "Foro Nativos Digitales"gelisbeths
 
Presentacion cuidado del medio ambiente collage scrapbook verde y blanco.pdf
Presentacion cuidado del medio ambiente collage scrapbook verde y blanco.pdfPresentacion cuidado del medio ambiente collage scrapbook verde y blanco.pdf
Presentacion cuidado del medio ambiente collage scrapbook verde y blanco.pdfJohnCarvajal23
 

Último (20)

Instrumento de evaluación___MuralDigital
Instrumento de evaluación___MuralDigitalInstrumento de evaluación___MuralDigital
Instrumento de evaluación___MuralDigital
 
Proceso de matricula articulacioncimm.pdf
Proceso de matricula articulacioncimm.pdfProceso de matricula articulacioncimm.pdf
Proceso de matricula articulacioncimm.pdf
 
Inteligencia Artificial en la Educacion AV5 Ccesa007.pdf
Inteligencia Artificial en la Educacion AV5 Ccesa007.pdfInteligencia Artificial en la Educacion AV5 Ccesa007.pdf
Inteligencia Artificial en la Educacion AV5 Ccesa007.pdf
 
Impacto ambiental Green Illustrated Sustainable World
Impacto ambiental Green Illustrated Sustainable WorldImpacto ambiental Green Illustrated Sustainable World
Impacto ambiental Green Illustrated Sustainable World
 
Circular105_14 Secretaria General CEIP.pdf
Circular105_14 Secretaria General CEIP.pdfCircular105_14 Secretaria General CEIP.pdf
Circular105_14 Secretaria General CEIP.pdf
 
tema 4 al Ándalus 2023 2024 . Tema 4 (I) Al Andalus
tema 4 al Ándalus 2023 2024 . Tema 4 (I) Al Andalustema 4 al Ándalus 2023 2024 . Tema 4 (I) Al Andalus
tema 4 al Ándalus 2023 2024 . Tema 4 (I) Al Andalus
 
Bacteriología microorganismos 1 Bachillerato
Bacteriología microorganismos 1 BachilleratoBacteriología microorganismos 1 Bachillerato
Bacteriología microorganismos 1 Bachillerato
 
Tendencias Tecnologicas de Gartner 2024 Ccesa007.pdf
Tendencias Tecnologicas de Gartner 2024 Ccesa007.pdfTendencias Tecnologicas de Gartner 2024 Ccesa007.pdf
Tendencias Tecnologicas de Gartner 2024 Ccesa007.pdf
 
Sabiduría para vivir con rectitud en la vida.pdf
Sabiduría para vivir con rectitud en la vida.pdfSabiduría para vivir con rectitud en la vida.pdf
Sabiduría para vivir con rectitud en la vida.pdf
 
PRIMARIA Consejo Tecnico Escolar febrero 20245.pptx
PRIMARIA Consejo Tecnico Escolar febrero 20245.pptxPRIMARIA Consejo Tecnico Escolar febrero 20245.pptx
PRIMARIA Consejo Tecnico Escolar febrero 20245.pptx
 
Calendario Escolar 2023 - 2024 Venezuela
Calendario Escolar 2023 - 2024 VenezuelaCalendario Escolar 2023 - 2024 Venezuela
Calendario Escolar 2023 - 2024 Venezuela
 
Teorías del Aprendizaje y paradigmas.pptx
Teorías del Aprendizaje y paradigmas.pptxTeorías del Aprendizaje y paradigmas.pptx
Teorías del Aprendizaje y paradigmas.pptx
 
Maikell Victor - Química 2024 - Volume 1
Maikell Victor - Química 2024 - Volume 1Maikell Victor - Química 2024 - Volume 1
Maikell Victor - Química 2024 - Volume 1
 
herramientas manuales grado cuarto primaria.pptx
herramientas manuales grado cuarto primaria.pptxherramientas manuales grado cuarto primaria.pptx
herramientas manuales grado cuarto primaria.pptx
 
Diseño de Actividades Basadas en la Inteligencia Artificial Ccesa007.pdf
Diseño de Actividades Basadas en la Inteligencia Artificial Ccesa007.pdfDiseño de Actividades Basadas en la Inteligencia Artificial Ccesa007.pdf
Diseño de Actividades Basadas en la Inteligencia Artificial Ccesa007.pdf
 
La materia y la energía en los ecosistemas
La materia y la energía en los ecosistemasLa materia y la energía en los ecosistemas
La materia y la energía en los ecosistemas
 
Planificacion Curricular en la Escuela Ccesa007.pdf
Planificacion Curricular en la Escuela Ccesa007.pdfPlanificacion Curricular en la Escuela Ccesa007.pdf
Planificacion Curricular en la Escuela Ccesa007.pdf
 
PROGRAMA DE ESTUDIO 2022 FASE 2 PREESCOLAR.pdf
PROGRAMA DE ESTUDIO 2022 FASE 2 PREESCOLAR.pdfPROGRAMA DE ESTUDIO 2022 FASE 2 PREESCOLAR.pdf
PROGRAMA DE ESTUDIO 2022 FASE 2 PREESCOLAR.pdf
 
Presentación sobre el Programa "Foro Nativos Digitales"
Presentación sobre el Programa "Foro Nativos Digitales"Presentación sobre el Programa "Foro Nativos Digitales"
Presentación sobre el Programa "Foro Nativos Digitales"
 
Presentacion cuidado del medio ambiente collage scrapbook verde y blanco.pdf
Presentacion cuidado del medio ambiente collage scrapbook verde y blanco.pdfPresentacion cuidado del medio ambiente collage scrapbook verde y blanco.pdf
Presentacion cuidado del medio ambiente collage scrapbook verde y blanco.pdf
 

Carta inici curs pares 2019 2020

 • 1. CURS 2019/2020 CURSO 2019/2020 C/ Bisbe Cabanelles, 25. 07005 Palma ( Illes Balears). Tel/fax: 971 27 77 86. ceipsoncanals@educaib.eu www.cpsoncanals.blogspot.com Benvolguts pares i mares: Vos saludam en aquest començament de curs i us detallam diverses informacions del seu interès. Conservin aquest full. Plantilla del Centre: Tutories EI 3 EI 4 EI 5 1r 2n 3r A 3r B 4t 5è 6è Regina Thomas Tina Vich Lluís Caldas Felisa Vives Paqui Muñoz Carme de la Iglesia Yolanda Ibarra Jero Pujol Cristina Marcos Isabel Fuster Mestres Especialistes Suport Infantil Ed. Física Música Artística Anglès Audició i Llenguatge Pedagogía Terapèutica Atenció Diversitat Religió Joana Mª Pedrosa Gabriel Vives Sílvia Moll Emília Prieto Carolina Garcia Sonia Pastor David Palou Catalina Siquier Verònica Rojas Equip Directiu Director Cap d’Estudis Secretari Jaume Parets Andreu Peñuela Gabriel Vives Visita pares i mares: Dimarts, de 14 a 15h. El professorat podrà rebre’ls mitjançant visita concertada. Per notificar, aclarir, comentar... qualsevol aspecte relacionat amb el seu fill/a, cal dirigir-se en primera instància a la tutora de l´alumne/a o al mestre/a responsable de l´assignatura. Per a un bon funcionament de les classes, els pares no podran pujar als pisos, ni entrar dins les aules una vegada començada la jornada escolar. Horari d´atenció al públic: Direcció: Dimarts i divendres, de 9 a 9'45 h. Cap d´Estudis: Dilluns i divendres, de 9 a 9'45 h. Secretaria: de Dilluns a divendres de 9 a 9'45 i de 13'00 a 14'00 h Fora d´aquest horari, no els podrem atendre. Només en casos justificats i prèvia comunicació. Si es tracta d´un assumpte urgent, podran posar-se en contacte amb el Centre a través del telèfon : 971- 27 77 86. Entrades i sortides: L´horari escolar per a tots els cursos és de 9 a 14h. Els alumnes de 3 anys entraran acompanyats pels pares o mares per la porta blava (que dóna directament al pati) fins a la seva aula. Els alumnes de 4 i 5 anys entraran al recinte escolar per la porta blava igualment i esperaran al pati a la seva fila. Els pares han de sortir per la mateixa porta a les 9h. Els alumnes d´Educació Infantil seran recollits a la seva aula a les 13:50h. . L’alumnat de primària entrarà per la porta blava i esperaran que soni la música per pujar a les aules. Els alumnes que no arribin puntualment hauran de presentar el justificant corresponent en arribar. Queda prohibida l´entrada d´animals domèstics en el recinte escolar, així com fumar. Els pares d’alumnes a infantil recolliran els seus fills/es a les 13:50h a l’aula de referència. Assistència a classe: L´assistència a classe és diària i obligatòria d´acord amb la llei. Les absències han de ser justificades a la tutora per escrit i signades pels pares (es recomana fer-ho amb una anotació a l’agenda escolar). És important que l’alumne no falti tota la jornada escolar i que s’incorpori a l’escola després de la seva absència. En cas d´absentisme reiterat se seguiran les passes indicades en el protocol d'absentisme dels Serveis Socials.
 • 2. CURS 2019/2020 CURSO 2019/2020 C/ Bisbe Cabanelles, 25. 07005 Palma ( Illes Balears). Tel/fax: 971 27 77 86. ceipsoncanals@educaib.eu www.cpsoncanals.blogspot.com Recordam que el dia de fruita a l´escola és el dimecres i divendres, encara que es recorda la conveniència de dur sempre berenars equilibrats (ni pastisseria industrial, ni llepolies,...), fer ús de la carmanyola per tenir cura del mediambient. Cal posar el nom de l’alumne a la seva roba (sobretot jaquetes), a la carmanyola i botella d’aigua. Urgències: En cas d´accident o urgència, es telefonarà sempre en primera instància els pares. És imprescindible que el Centre tengui a la seva disposició un o més telèfons d´urgència per poder contactar sempre que sigui necessari. Per aquest motiu, els pregam notifiquin a la tutora qualsevol canvi de domicili o telèfon. Calendari escolar: Les activitats lectives comencen dia 11 de setembre de 2019 i acaben el 19 de juny de 2020. Períodes de vacances: Nadal: del 23 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 (ambdós inclosos). Pasqua: del 9 d’abril al 19 d’abril de 2020 (ambdós inclosos). Dies festius: Dia 12 d’octubre de 2019 (Festa Nacional) Dia 1 de novembre de 2019 (Tots Sants) Dia 6 de desembre de 2019 (Dia de la Constitució) Dia 8 de desembre de 2019 (Immaculada Concepció) Dia 20 de gener de 2020 (Sant Sebastià-festa local) Dia 28 de febrer 2020: Festa Escolar Unificada Dia 2 de març 2020: Festiu I. Balears Dia 1 de maig 2020: Festa Treballador/a Dies no lectius del centre: 4 de novembre 2019 17 de gener 2020 18 de maig 2020 APIMA: L´associació de pares i mares del centre organitza activitats en temps extraescolar a les quals poden apuntar-s’hi els alumnes del centre. Cal dirigir-se als responsables de l’associació a l’oficina que disposen a la planta baixa del centre per informar-se i fer-se soci. MENJADOR i MATINET: Vos recordam que el nostre menjador escolar començarà a funcionar el dia 11 de setembre. El preu diari és de 6'50 €. Es poden comprar blocs de 5 dies, per 30 €, que es podran utilitzar qualsevol dia de la setmana. Es poden adquirir al centre, durant l'horari de secretaria. L'horari de menjador serà de 14h a 15'15h. Si els nins que queden a menjador un dia i que després tenen extraescolars que comencin a les 15:30h podran esperar al centre a que comenci l’activitat. El servei de MATINET comença a les 7’30h. fins a les 9’00h. Per informar-se dels preus cal posar-se en contacte directament amb la monitora del servei. REUNIONS INFORMATIVES DE PARES DE PRINCIPI DE CURS: Cursos ED. INFANTIL: dijous 5 setembre 2019 a les 10h. 1r i 2n i 3r de Primària: dimarts 17 setembre 2019 a les 14h. 4t-5è i 6è cursos Primària: dijous 19 setembre 2019 a les 14h.
 • 3. CURS 2019/2020 CURSO 2019/2020 C/ Bisbe Cabanelles, 25. 07005 Palma ( Illes Balears). Tel/fax: 971 27 77 86. ceipsoncanals@educaib.eu www.cpsoncanals.blogspot.com Apreciados padres y madres: Les saludamos en este comienzo de curso y les detallamos algunas informaciones de su interés. Conserven esta hoja. Plantilla del Centro: Tutorías EI 3 EI 4 EI 5 1º 2º 3º A 3º B 4º 5º 6º Regina Thomas Tina Vich Lluís Caldas Felisa Vives Paqui Muñoz Carme de la Iglesia Yolanda Ibarra Jero Pujol Cristina Marcos Isabel Fuster Maestros Especialistas Apoyo Infantil Ed. Física Música Artística Inglés Audición i Lenguaje Pedagogía Terapéutica Atención Diversidad Religión Joana Mª Pedrosa Gabriel Vives Sílvia Moll Emília Prieto Carolina Garcia Sonia Pastor David Palou Catalina Siquier Verònica Rojas Equipo Directivo Director Jefe de Estudios Secretario Jaume Parets Andreu Peñuela Gabriel Vives Visita de padres Martes, de 14 a 15h. Los profesores les recibirán una vez concertada la visita. Para notificar, aclarar, comentar... cualquier aspecto relacionado con su hijo/a, deben dirigirse en primera instancia a la tutora del alumno/a o al maestro/a responsable de la asignatura. Para un buen funcionamiento de las clases los padres no podrán subir a los pisos ni entrar en las aulas una vez iniciado el horario escolar. Horario de atención al público: Dirección: Martes y viernes de 9 a 9’45h. Jefatura de Estudios: Lunes y viernes de 9 a 9´45h. Secretaría: de Lunes a viernes de 9 a 9’45 y de 13h. a 14h. No se atenderán visitas más que en casos justificados y previa comunicación. Si se trata de un asunto urgente, se podrán poner en contacto con el Centro a través del teléfono : 971- 27 77 86. Entradas y salidas: El horario escolar para todos los cursos es de 9 a 14h. Los alumnos de 3 años entrarán acompañados por sus padres, por la puerta azul (que da directamente al patio), hasta su aula. Los alumnos de 4 y 5 años entrarán en el recinto escolar también por la puerta azul, se dirigiran al patio y harán fila. Los padres deberán salir por esta misma puerta a las 9h de la mañana. El alumnado de primaria entrará también por la puerta azul y subirá a las clases cuando toque el timbre de entrada. El centro se cerrará a las 9h y 10 minutos. Se tomarán las medidas oportunas con todos aquellos alumnos que reiteradamente lleguen tarde. Los alumnos que no lleguen puntualmente tendrán que presentar el justificante correspondiente al llegar. Los padres de Infantil recogerán a sus hijos a las 13:50 h. en sus aulas respectivas. Queda TOTALMENTE prohibida la entrada de animales domésticos en el recinto escolar, así como fumar en el mismo. Asistencia a clase: La asistencia a clase es diaria y obligatoria de acuerdo con la ley. Las ausencias serán justificadas a la tutora por escrito y firmadas por los padres (se recomienda hacerlo en la agenda escolar). Es importante que el alumno no falte toda la jornada escolar y que se incorpore a clase después de su ausencia. En caso de absentismo reiterado se seguirán los pasos indicados en el protocolo de absentismo de Servicios Sociales
 • 4. CURS 2019/2020 CURSO 2019/2020 C/ Bisbe Cabanelles, 25. 07005 Palma ( Illes Balears). Tel/fax: 971 27 77 86. ceipsoncanals@educaib.eu www.cpsoncanals.blogspot.com Comportamientos y hábitos: Es un derecho y un deber de los alumnos, padres y maestros, cumplir con lo establecido en el Reglamento Orgánico de Funcionamiento. Es necesario conocer el citado reglamento (que está a su disposición en la secretaría), ya que es esencial para un correcto funcionamiento del centro. El día de merienda de fruta es el miércoles y viernes y se recuerda la conveniencia de traer siempre meriendas equilibradas (ni pastelería industrial ni golosinas,...) , hacer uso del tapper para cuidar nuestro medioambiente. Se debe poner el nombre del alumno en su ropa (sobretodo chaquetas), como también en su tapper y botella de agua. Urgencias: En caso de accidente o urgencia se comunicará siempre y en primera instancia a los padres. Es imprescindible que el centro tenga a su disposición uno o más teléfonos de urgencia para poder contactar siempre que sea necesario. Por este motivo tendrán que notificar a la tutora cualquier cambio de domicilio o teléfono. Calendario escolar: Las actividades lectivas empiezan dia 11 de septiembre del 2019 y terminan el 19 de junio del 2020 Periodo de vacaciones: Navidad: del 23 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020 (ambos incluidos). Pascua: del 9 al 19 de abril de 2020 (ambos incluidos). Días festivos: 12 octubre de 2019 (Fiesta Nacional) 1 de noviembre de 2019 (Todos Santos) 6 de diciembre de 2019 (Constitución) 8 de diciembre de 2019 (Immaculada Concepción) 20 de enero de 2020 (San Sebastián-fiesta local) 28 de febrero 2020: Fiesta Escolar Unificada 2 de marzo 2020: Fiesta I. Balears 1 de mayo 2020: Fiesta trabajador/a Dia no lectivo del centro: 4 noviembre 2019 17 de enero 2020 18 mayo 2020 APIMA: La asociación de padres y madres del Centro organiza actividades en horario extraescolar a las que se pueden apuntar los alumnos del centro. Para ello, tienen que dirigirse al responsable de la asociación en la oficina del APIMA ubicada en la planta baja del centro para informarse y hacerse socio. COMEDOR: Les recordamos que nuestro comedor escolar empezará a funcionar el día 11 de septiembre. El precio diario será de 6'50 €. Pueden comprar un bloc de 5 días por 30€, que se podrá utilizar cuando sea necesario. Se podrán adquirir en secretaría durante el horario establecido. HORARIO DE COMEDOR: de 14h a 15'15h. Si los alumnos que quedan al comedor, si ése mismo día el alumnos realiza una actividad extraescolar que empiece a las 15’30h, podrá esperar en el centro a que comience la extraescolar. El servicio de MATINET empieza a las 7’30h hasta las 9’00h. Para saber el precio, pueden ponerse en contacto directamente con la monitora del servicio. REUNIONES INFORMATIVAS PARA LOS PADRES DE PRINCIPIO DE CURSO: Cursos Ed. INFANTIL: jueves 5 septiembre a las 10h. 1º- 2º- 3º cursos de Primaria: martes 17 septiembre a las 14h. 4º – 5º – 6º cursos de Primaria: jueves 19 septiembre a las 14h.
 • 5. CURS 2019/2020 CURSO 2019/2020 C/ Bisbe Cabanelles, 25. 07005 Palma ( Illes Balears). Tel/fax: 971 27 77 86. ceipsoncanals@educaib.eu www.cpsoncanals.blogspot.com CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA CONSULTAR INFORMACIÓN DURANTE EL CURSO