Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 36 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (19)

Similares a Avaluació Formativa (20)

Anuncio

Más de cristofolferrer (20)

Anuncio

Avaluació Formativa

 1. 1. Eines d’avaluació formativa per a l’àrea de llengua Joan Marc Ramos Sabaté
 2. 2. Justificació <ul><li>Mals temps per a l’avaluació formativa: </li></ul><ul><li>Vinculació a la nomenclatura de la reforma </li></ul><ul><li>Mal relacionat amb una pretesa rebaixa de nivells: El seu objectiu no és “posar notes” </li></ul><ul><li>El nostre interès </li></ul><ul><li>Tot el que es presentarà ha estat treballat a l’aula (?) </li></ul><ul><li>No cal aplicar sempre l’AF </li></ul>
 3. 3. Ordre de l’exposició <ul><li>La nostra concepció de l’avaluació formativa </li></ul><ul><li>Experiències sobre la llengua oral </li></ul><ul><li>Experiències sobre la literatura </li></ul><ul><li>Una experiència d’avaluació interna al Departament de llengües </li></ul>
 4. 4. L’avaluació formativa <ul><li>Centrada en el procés d’ensenyament aprenentatge </li></ul><ul><li>La recollida de dades suposa l’inici d’una reflexió i d’una acció (per a l’aprenent i per al docent) </li></ul><ul><li>L’avaluació ordena tota l’activitat (inicial, continua, final) </li></ul><ul><li>Interacció alumnes/professor per comunicar (negociar) objectius </li></ul><ul><li>Importància de l’autoavaluació (i de la capacitat d’organitzar el propi aprenentatge) </li></ul><ul><li>Gestió positiva de l’error </li></ul><ul><li>Treball extensiu </li></ul><ul><li>Metodologia qualitativa </li></ul>
 5. 5. Avaluació formativa de la llengua oral Treballar a l’aula de secundària a través de pautes
 6. 6. Avaluació formativa de la llengua oral <ul><li>Eixos de la proposta: </li></ul><ul><ul><li>Didàctica de la llengua oral </li></ul></ul><ul><ul><li>Context concret d’aplicació </li></ul></ul><ul><li>Estructura de les sessions de llengua oral </li></ul><ul><li>Exemples </li></ul><ul><li>Criteris d’elaboració de pautes </li></ul><ul><li>Limitacions </li></ul>
 7. 7. Eixos de la proposta: Recerca actual sobre didàctica de llengua oral Context concret d’aplicació 1. Avaluació formativa de caràcter qualitatiu 2. Mapa general d’habilitats realizat pel grup de recerca 3. Model de comunicació oral plantejat per Canale(83) i Vila (96) 1. Material operatiu i manejable 2. Alumnes normals d’ESO, els quals han traballat molt poc la llengua oral 3. Limitacions temporals
 8. 8. Montserrat Vilà (1996)
 9. 9. Estructura de les sessions de llengua oral <ul><li>Funcions de les pautes: </li></ul><ul><ul><li>Base d’orientació per a l’alumnat </li></ul></ul><ul><ul><li>Pauta de coavaluació per als companys </li></ul></ul><ul><ul><li>Pauta d’autoavaluació posterior a l’actuació </li></ul></ul><ul><li>Organització de la sessió: </li></ul><ul><ul><li>Explicitar els objetius de la unitat a partir de l’anàlisi de la base d’orientació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Planificació de les actuacions dels alumnes a classe , elaboració de guió i altres instruments de suport. </li></ul></ul><ul><ul><li>Textualizació : potenciar la recepció de la resta d’individus del curs: coavaluació i presa d’apunts </li></ul></ul><ul><ul><li>Fase d’interacció entre els alumnes (preguntes, aportacions, sol·licitació d’aclariment,...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Revisió de cada actuació a través de les opinions i notes dels seus companys i l’anàlisi del professor (si cal). </li></ul></ul>
 10. 10. Criteris per a l’elaboració de pautes <ul><li>Selecció i distribució dels criteris </li></ul><ul><ul><li>criteris significatius i adequats a les capacitats dels alumnes (extrets del mapa general d’habilitats) </li></ul></ul><ul><ul><li>definició clara i concreta </li></ul></ul><ul><ul><li>establir criteris qualitatius </li></ul></ul><ul><ul><li>seleccionar criteris relatius a les cinc competències </li></ul></ul><ul><li>Aspectes formals </li></ul><ul><ul><li>Simplificació visual </li></ul></ul><ul><ul><li>facilitat d’ús per part dels companys (anotar poc i tots de la mateixa manera) </li></ul></ul><ul><ul><li>establir diferents moments d’observació </li></ul></ul><ul><ul><li>proposar diferents barems de valoració segons l’ítem, encara que mai oferirem punt mig </li></ul></ul><ul><ul><li>Limitació del número d’ítems (10/12) </li></ul></ul><ul><li>Progressió en les tipologies textuals </li></ul><ul><ul><li>donar prioritat als gèneres pròpiament escolars, tot i que es pot oferir triar el tema lliurement </li></ul></ul><ul><ul><li>partir de les actuacions individuals per arribar a la interacció </li></ul></ul>
 11. 11. Limitacions <ul><li>Necessitat d’adaptació de les pautes a cada situació real </li></ul><ul><li>Dificultat de seguir el procés a mitjà i llarg termini </li></ul><ul><ul><li>treball intensiu (CV) </li></ul></ul><ul><ul><li>treball distribuït en tots els nivells </li></ul></ul><ul><li>Incompatible amb la nota numèrica tradicional </li></ul><ul><ul><li>es poden valorar actituds i procediments adequadament. </li></ul></ul>
 12. 12. Avaluació formativa dels coneixements literaris
 13. 13. Qüestions generals <ul><li>Crisi del model historicista </li></ul><ul><li>Necessitat de crear una nova manera d’ensenyar literatura </li></ul><ul><ul><li>nous objetius </li></ul></ul><ul><ul><li>nous materials per a la classe i per a l’avaluació </li></ul></ul><ul><li>Per una educació literària: </li></ul><ul><ul><li>Importància del receptor </li></ul></ul><ul><ul><li>Importància del text </li></ul></ul>
 14. 14. Avaluació de la formació literària Objectius actitudinals Objectius conceptuals Objectius procedimentals Extremadament complicat
 15. 15. Actituds envers la lectura <ul><li>Accepta els textos que li proposa el professor </li></ul><ul><li>És capaç de ser conscient del valor de les seves lectures personals </li></ul><ul><li>És conscient de les seves reaccions davant de diferents tipus de text </li></ul><ul><li>Accepta la lectura de textos més comprometedors que els habituals </li></ul><ul><li>S’orienta en el mercat editorial </li></ul>
 16. 16. Avaluació de la formació literària Objectius actitudinals Objectius conceptuals Objectius procedimentals Extremadament complicat Sistema tradicional Diferents tipus d’exercicis pràctics : -comentari de text - taller d’escriptura
 17. 17. Procés de lectura literària
 18. 18. Escriptura d’una descripció <ul><li>Lectura de textos model </li></ul><ul><li>Discussió a l’aula: components de la descripció </li></ul><ul><li>Presentació de l’escala per bandes </li></ul><ul><li>Instruccions concretes: </li></ul><ul><ul><li>Temàtica, dimensions, planificació, temps... </li></ul></ul>
 19. 19. Escala de valoració: descripció ...pertanyen a realitats diferents que no es connecten de cap manera. Una mala descripció - ... giren majoritàriament al voltant d’un nucli unitari. - El títol no recull la idea/ intenció central del text. - Hi ha un ús irregular dels connectors. Una descripció mediocre - ... giren tots al voltant d’un nucli unitari. - El títol recull la idea/ intenció central del text - Hi ha un ús irregular dels connectors. Una bona descripció <ul><li>- ... giren tots al voltant d’un nucli unitari. </li></ul><ul><li>El títol recull la idea/intenció central del text </li></ul><ul><li>– Els connectors, bàsicament espacials, s’usen per reforçar aquesta unitat. </li></ul>Una descripció excel-lent 1.UNITAT Els elements que conformen la descripció...
 20. 20. Escala de valoració: descripció ... es presenten en un ordre aleatori. - S’abandonen alguns temes per retornar-hi posteriorment. Una mala descripció ...segueixen un ordre clàssic amb algunes irregularitats puntuals. Una descripció mediocre ... segueixen un ordre clàssic ( jeràrquic, espacial, del més general al més concret, per tipologia d’elements,...). Una bona descripció ...segueixen un ordre, previst i justificat implícitament per l’autor, que s’adapta a les necessitats del text. Una descripció excel-lent 2.ORDRE Els elements descrits...
 21. 21. Escala de valoració: descripció ... gens pertinents i significatius en relació al tipus de descripció intentada. Una mala descripció ... poc pertinents i significatius en relació al tipus de descripció intentada. Una descripció mediocre ... prou pertinents i significatius en relació al tipus de descripció intentada. Una bona descripció ...els més pertinents i significatius en relació al tipus de descripció intentada. Una descripció excel-lent 3.CONTINGUT El nombre, tipus, varietat... d’aspectes de la realitat que s’han seleccionat resulten...
 22. 22. Escala de valoració: descripció ...no es complementen i es presenten com una simple enumeració. Una mala descripció ... es complementen de forma molt puntual. - Les frases del text responen bàsicament a estructures atributives. Una descripció mediocre ...s’il-lustren de forma sistemàtica, poc imaginativa o amb adjectius poc precisos (gran, petit, colors generals...). Una bona descripció ...s’il-lustren amb adjectius, SP, comparacions i/o altres recursos que potencien la seva visualització. Se sap superar el lògic predomini dels verbs atributius. Una descripció excel-lent 4.PRECISIÓ Els elements descrits...
 23. 23. Escala de valoració: descripció ... no resulta gens significatiu a l’hora d’interpretar la descripció. Es cau en una simple opinió poc matisada. Una mala descripció ... no resulta significatiu a l’hora d’interpretar la descripció. Una descripció mediocre s’adiu bàsicament amb la intencionalitat del text Una bona descripció s’adiu completament amb la intencionalitat del text. Una descripció excel-lent 5.PUNT DE VISTA El punt de vista descriptiu (+/- objectiu o subjectiu)...
 24. 24. 1 . Unitat (cohesió): tots els elements que conformen la descripció giren al voltant d’un nucli unitari. - el títol recull la idea/intenció central del text. - els connectors, bàsicament espacials, s’usen per reforçar aquesta unitat. 2. Ordre (Coherència):els elements descrits segueixen un ordre, previst i justificat implícitament per l’autor, que s’adapta a les necessitats del text. 3. Contingut : s’han seleccionat el nombre, tipus, varietat...d’aspectes de la realitat que resulten més pertinents i significatius en relació al tipus de descripció intentada. 4. Precisió (adequació): s’il-lustren els elements descrits amb adjectius, SP, comparacions i/o altres recursos que potencien la seva visualització. - Se sap superar el lògic predomini dels verbs atributius. 5. Punt de vista : el punt de vista descriptiu (+/- subjectiu) s’adiu amb la intencionalitat del text. AVALUACIÓ D’UNA DESCRIPCIÓ (figura 2) A B C D E A: molt bé B: força bé C: suficient D: malament E: molt malament
 25. 25. Avaluació d’un projecte editorial
 26. 26. Lectures Valoració Comentaris Presenta varietat de textos (tipologies textuals, gèneres i autors) M F P G   S’adeqüen a l’edat (extensió, tema, dificultat,...) M F P G Proposa exercicis de comprensió prou variats per poder escollir entre totes les activitats aquelles estratègies que resultin més necessàries en cada cas M F P G Vincula els exercicis de lèxic a les lectures   M F P G Presenta il-lustracions, glossari i/o altres complements interessants M F P G
 27. 27. Unitats didàctiques Valoració Comentaris Formen una unitat i no un conglomerat d’exercicis diversos M F P G   Es contempla la diversitat de nivells (exercicis de reforç, ampliació) M F P G Es pot adaptar a agrupacions flexibles de l’alumnat   M F P G Proposa una extensió realista, de manera que es pugui completar en els crèdits establerts M F P G
 28. 28. Metodologia Valoració Comentaris Presenta un enfocament constructivista: relaciona els continguts amb les pròpies experiències dels alumnes i no només amb la lògica de la matèria M F P G   Conté la informació necessària sobre els aspectes conceptuals que l’alumne pot necessitar consultar M F P G Es destaquen clarament els continguts principals   M F P G
 29. 29. Gramàtica Valoració Comentaris Se seleccionen i es distribueixen els continguts en funció de les capacitats dels alumnes M F P G   Es vincula la gramàtica amb l’expressió escrita   M F P G
 30. 30. Literatura Valoració Comentaris Els textos fomenten el gust per la lectura (aspectes de motivació, temes,...) M F P G   Els continguts conceptuals il-lustren els textos que s’han de llegir M F P G Els continguts conceptuals (sobretot si són històrics) es situen al segon cicle SÍ NO Es varia l’enfocament literari al llarg de l’etapa (per temes, tòpics,...) M F P G
 31. 31. Avaluació Valoració Comentaris Es determinen els objectius de cada unitat per tal d’orientar els alumnes SÍ NO   L’alumne disposa d’exercicis d’autoavaluació, avaluació... M F P G L’alumne disposa de propostes de recuperació, ampliació,... M F P G
 32. 32. Llibre del professor Valoració Comentaris Conté programació   SÍ NO   Conté solucionari   SÍ NO Conté propostes d’avaluació   SÍ NO
 33. 33. Estructura dels llibres Valoració Comentaris Tot el material que necessita l’alumne en un crèdit es concentra en un sol llibre SÍ NO   Presenta il-lustracions i una presentació atractiva i significativa M F P G Hi ha un equilibri entre TOTS els crèdits del projecte editorial SÍ NO Es varien els continguts a mesura que avancen els cursos, evitant fer sempre el mateix M F P G
 34. 35. Avaluació formativa dels coneixements literaris <ul><li>Qüestions generals </li></ul><ul><li>Procés de lectura literària </li></ul><ul><li>Estratègies de lectura </li></ul><ul><li>Actituds cap a la lectura </li></ul><ul><li>Un exemple </li></ul>
 35. 36. Estratègies de lectura <ul><li>Reconèixer </li></ul><ul><li>Reajustar </li></ul><ul><li>Comprendre </li></ul><ul><li>Interpretar </li></ul>1. Recursos i convencions literàries 2. Gènere literari 3. Referències contextuals 4. Intertextualitats 5. Connexions amb la vida del lector I les seves experiències personals

Notas del editor

×