Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Planificareunitaţicl xi

  • Sé el primero en comentar

Planificareunitaţicl xi

  1. 1. Competenţe specifice la INFORMATICĂ1. Formarea unei viziuni ştiinţifice asupra componentei informatice în societateacontemporană.2. Cunoaşterea proceselor, principiilor şi metodelor de codificare şi decodificare ainformaţiei în scopul realizării comunicării interumane şi uman – sistem informatic.3. Identificarea structurii generale a sistemelor digitale, a principiilor de funcţionare asistemelor de transmitere, stocare şi de prelucrare a informaţiei.4. Elaborarea modelelor informatice a obiectelor, sistemelor şi proceselor frecventîntâlnite în activitatea cotidiană.5. Aplicarea metodelor de algoritmizare, de formalizare, de analiză, de sinteză şi deprogramare pentru soluţionarea problemelor legate de prelucrarea automatizată ainformaţiei.6. Translarea algoritmilor frecvent utilizaţi într-un limbaj de programare de nivel înalt.7. Colectarea, păstrarea şi prelucrarea informaţiei cu ajutorul aplicaţiilor softwarespecializate.8. Crearea şi elaborarea documentelor Web.9. Efectuarea experimentelor virtuale, rezolvarea problemelor de activitate cotidiană şielaborarea de modele ale fenomenelor studiate, folosind aplicaţii, laboratoare şi mediidigitale educaţionale; interpretarea rezultatelor obţinute.10. Folosirea competenţelor informatice pentru căutarea şi selectarea informaţiilor îninteres de autoinstruire şi orientare profesională.11. Respectarea dreptului de autor asupra resurselor digitale, a normelor de etică şisecuritate informaţională. Protejarea de infracţiunile informatice.Repartizarea temelor pe unităţi de timpClasa Teme Nr. de ore Total XI 1. Subprograme 18 2. Structuri dinamice de date 24 68 3. Tehnici de programare 26
  2. 2. PROIECTAREA DIDACTICĂ DE LUNGĂ DURATĂ CLASA XI PROFIL REAL Nr. unităţii de învăţare Numărul de ore Indicatorii competenţelor (CS) şi Conţinuturi. Activităţi de învăţare şi evaluare Unităţi de învăţare subcompetenţe (SC) Noţiuni- cheie Data CS SCU1 Subrograme. CS1 • Prelucrarea Recapitulare (Tablouri. Şir Exerciţii de: 1 Comunicarea între datelor cu de caractere) • folosire a termenilor problemă, CS3 programul/subprogr ajutorul subproblemă, program principal, 1 amul apelant şi CS4 subprogramelor Subrograme. Funcţii. program apelat, subprogram, subprogramul CS5 predefinite şi a funcţie, procedură; 1 apelat. subprogramelor Rezolvarea problemelor cu • explicare a modului de execuţia a CS6 elaborate de către funcţii. Domenii de apelurilor de funcţii şi proceduri; vizibilitate utilizator. • argumentare a necesităţii divizării Proceduri. 1 • Organizarea problemelor complexe în comunicării între subprobleme mai simple. Rezolvarea problemelor cu 1 programul / • Definire a subprogramelor prin subprogramul proceduri. formule metalingvistice şi apelant şi diagrame sintactice subprogramul Comunicarea între 1 programul/subprogramul • identificare a subproblemelor, apelat apelant şi subprogramul soluţionarea cărora necesită • Proiectarea utilizarea subprogramelor; apelat. structurală a • observare şi înţelegere a algoritmului şi a 1 Modul de transfer al legăturilor informaţionale (date) programului. controlului în cazul apelului şi de control (apeluri) între de subprograme. programul principal şi subprogramele apelate; Modul de transmitere a • utilizare a funcţiilor şi 1 argumentelor şi de procedurilor predefinite returnare a rezultatelor Recaptulare 1 Evaluare sumativă 1
  3. 3. Total U1 10U2 Domenii de CS1 Domenii de vizibilitate. • ale limbajului; 1 vizibilitate. CS3 • elaborare a programelor, care Efecte colaterale. Rezolvarea problemelor utilizează funcţiile predefinite; 1 Recursia. CS4 utilizînd domenii de • elaborare a programelor, care CS5 vizibilitate utilizează funcţii definite de CS6 Efecte colaterale utilizator. 1 • elaborare a programelor în care Recursia nu apar efecte colaterale. 1 * Studii de caz: Rezolvarea problemelor • modul de transmitere a datelor în 1 utilizînd recursia cazul parametrilor-valoare şi parametrilor-variabilă; Rezolvarea problemelor • complexitatea de elaborare a 1 utilizînd recursia programelor scrise cu şi fără utilizarea subprogramelor; 1 Recapitulare • recursia şi iteraţia. * Proiecte: 1 Probă de evaluare • subprograme pentru calculul mediilor aritmetice şi al mediilor geometrice ale unui set de numere; • subprograme pentru analize elementare ale textelor; • subprograme pentru efectuarea de calcule aritmetice cu numere lungi; • subprograme pentru ordonarea crescătoare şi descrescătoare a tablourilor; • subprograme pentru ordonarea alfabetică a cuvintelor. Total U2 8U3 Variabile CS1 • Identificarea Variabile dinamice. Tipul Exerciţii de: 1 dinamice. Tipul CS3 problemelor, a căror referinţă. • introducere intuitivă (prin desen) referinţă. Structuri CS4 soluţionare necesită a metodelor de alocare dinamică
  4. 4. de date. Structuri CS5 utilizarea structurilor Rezolvarea problemelor a memoriei; 1dinamice de dinamice de date. utilizînd variabile dinamice. • argumentare a necesităţilor dedate(liste utilizare a structurilor dinamice 1unidirecţionale) • Utilizarea structurilor Rezolvarea problemelor de date. dinamice de date utilizînd variabile dinamice. • evidenţiere a diferenţelor dintre pentru soluţionarea structurile implicite şi structurile 1 problemelor întâlnite Structuri de date. Liste explicite de date, dintre în activitatea unidirecţionale structurile omogene şi structurile cotidiană. eterogene de date, dintre 1 Rezolvarea problemelor structurile statice şi structurile utilizînd liste dinamice de date; unidirecţionale • Implementarea şi • selecţie a problemelor soluţionarea cărora necesită 1 gestionarea Rezolvarea problemelor structurilor dinamice utilizarea structurilor de date utilizînd liste de date frecvent propuse; unidirecţionale utilizate. • creare, utilizare şi distrugere a variabilelor dinamice; Rezolvarea problemelor • elaborare a programelor în care 1 • Gestionarea utilizînd liste unidirecţionale se utilizează variabile dinamice; memoriei interne a calculatorului • explicare a modului de alocare a Prelucrarea listelor memoriei operative în cazul 1 utilizării variabilelor statice şi Rezolvarea problemelor variabilelor dinamice; 1 utilizînd prelucrarea listelor • stocare şi de prelucrare a datelor cu ajutorul listelor, stivelor, 1 Rezolvarea problemelor cozilor şi arborilor binari. utilizînd prelucrarea listelor * Studii de caz: • căutarea informaţiei în liste; Evaluare sumativă • parcurgerea listelo; 1 • inserarea şi eliminarea datelor din liste; • domeniile de utilizare a structurilor dinamice de date. * Proiecte: • prelucrarea listelor de candidaţi în cazul admiterii la liceu; • prelucrarea listelor de cuvinte distincte ce se întâlnesc într-un text; • vizualizarea fluxului de intrare-
  5. 5. ieşire a vagoanelor în cazul unui depou feroviar; • prelucrarea listelor de angajaţi a unei întreprinderi; • analiza sintactică a expresiilor aritmetice; • vizualizarea firului de aşteptare în cazul avioanelor ce solicită aterizarea într-un aeroport; • crearea şi prelucrarea arborilor binari ce intervin în cazul turneelor sportive „prin eliminare”; • evaluarea expresiilor aritmetice, reprezentate prin arbori binari Total U3 11U4 Structuri dinamice Stiva Exerciţii de: 1 de date(stive, cozi). • selecţie a problemelor Arbori binari Rezolvarea problemelor soluţionarea cărora necesită 1 utilizînd stiva utilizarea structurilor de date propuse; 1 Cozi • elaborare a programelor în care se utilizează variabile dinamice; 1 Rezolvarea problemelor • explicare a modului de alocare a utilizîn cozile memoriei operative în cazul utilizării variabilelor statice şi Arbori binari 1 variabilelor dinamice; • stocare şi de prelucrare a datelor Rezolvarea problemelor 1 cu ajutorul listelor, stivelor, utilizînd arbori binari cozilor şi arborilor binari. Parcurgerea arborilor binari Studii de caz: 1 • căutarea informaţiei (cozi, stive şi Rezolvarea problemelor de arborii binari; 1 parcurgere a arborilor • parcurgerea stivelor, cozilor şi a binari arborilor binari; • inserarea şi eliminarea datelor din Rezolvarea problemelor de 1 stive, cozi şi arborii binari; parcurgere a arborilor binari • domeniile de utilizare a
  6. 6. structurilor dinamice de date. 1 Arbori de ordinul m * Proiecte: 1 Rezolvarea problemelor • vizualizarea firului de aşteptare în utilizînd arbori de ordinul cazul avioanelor ce solicită m aterizarea într-un aeroport; Recapitulare • crearea şi prelucrarea arborilor 1 binari ce intervin în cazul Evaluare sumativă turneelor sportive „prin 1 eliminare”; • evaluarea expresiilor aritmetice, reprezentate prin arbori binari Total U4 13U5 Analiza CS1 • Estimarea Complexitatea algoritmilor. Exerciţii de: 1 algoritmilor CS4 complexităţii • utilizare a terminologiei aferente CS5 algoritmilor Estimarea necesarului de complexităţii algoritmilor; 1 CS6 memorie. • argumentare a necesităţilor de analiză a complexităţii algoritmilor. Estimarea necesarului de • estimare a complexităţii 1 memorie. algoritmilor Rezolvarea problemelor. Estimarea timpului cerut 1 de algoritm. Estimarea timpului cerut 1 de algoritm.Rezolvarea problemelor Complexitatea temporală a 1 algoritmilor. Evaluare sumativă 1 Total U5 7
  7. 7. U6 Abordari iterative CS1 • Utilizarea Abordari iterative şi Exerciţii de: 1 şi recursive. CS4 tehnicilor de recursive. • explicare a noţiunilor aferente Metoda Trierii CS5 programare la fiecărui tip de abordare; CS6 rezolvarea Metoda trierii. Tehnica 1 • identificare a tipului de problemelor din de triere. abordare; diferite domenii. • estimare a dimensiunii limită a • Alegerea tehnicii Metoda trierii. datelor de intrare în cazul 1 de programare Complexitatea metodei adecvate abordării recursive; de triere. • estimare a dimensiunii limită a problemei datelor de intrare în cazul Domeniile de aplicare a abordării iterative; 1 metodei de triere. • elaborarea programelor pentru calculul iterativ / recursiv. Rezolvarea problemelor • descriere intuitivă a 2 utilizînd metoda trierii mecanismului metodei treierii; • elaborarea programelor pentru Evaluare sumativă 1 problemele clasice şi problemele reductibile la ele: - problema generării secvenţelor binare de o lungime dată; - problema generării tuturor submulţimilor unei mulţimi; - problema generării tuturor părţilor unei mulţimi; - probleme de triere în plan (apartenenţă la un domeniu) *Proiect: • analiza comparativă a complexităţii temporale pentru abordările recursive şi iterative ale problemelor combinatorice; • analiza comparativă a dimensiunilor limită a datelor de intrare pentru abordările recursive şi iterative ale problemelor combinatorice;
  8. 8. • identificarea problemelor din viaţa reală care pot fi rezolvate folosind metoda trierii şi elaborarea programelor pentru rezolvarea lor. Total U6 7U7 Metoda Greedy. CS1 • Utilizarea Metoda Greedy. Tehnica Exerciţii de: 1 Metoda reluării CS4 tehnicilor de Greedy. • descriere intuitivă a CS5 programare la mecanismului metodei în CS6 rezolvarea Complexitatea metodei studiu; 1 problemelor din Greedy.Domeniile de • estimare a complexităţii diferite domenii. aplicare a metodei temporale a metodei; • Alegerea tehnicii Greedy. • algoritmizare a mecanismului de programare adecvate general al metodei in studiu; Rezolvarea problemelor • elaborarea programelor pentru problemei utilizînd metoda Greedy. problemele clasice şi 2 problemele reductibile la ele: Metoda reluării. Tehnica - problema spectacolelor; de reluare. - problema ruszacului: 1 - problema damelor Complexitatea metodei - descompunerile numărului în reluării. sumă de termeni natirali; 1 - acoperirea tablei de şah cu Domeniile de aplicare a mişcări ale calului etc. metodei reluării. 1 Rezolvarea problemelor utilizînd metoda reluării 2 Evaluare sumativă 1 Total U7 10

×