Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Formació ssee vocc 2017 2018 contractacio nivell bàsic

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 17 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (15)

Similares a Formació ssee vocc 2017 2018 contractacio nivell bàsic (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

Formació ssee vocc 2017 2018 contractacio nivell bàsic

 1. 1. CONTRACTACIÓ nivell bàsic 1
 2. 2. 2 CONTRACTACIÓ. MARC NORMATIU  Directiva 2004/18/CE, de 31 de març, que regula la coordinació dels procediments dels contractes públics d’obres, de subministraments i de serveis.  Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública.  Constitució: art 149.1.18  Estatut d’Autonomia: art. 159.3  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic ( en endavant TRLCSP).  Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.  Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.  Competències en centres educatius:  Llei 12/2009 de 10 de juliol d’Educació (art.90).  Decret 102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia de Centres Educatius (art.51).
 3. 3. 3 Títol VII De l’autonomia dels centres educatius Article 90 Finalitat i àmbits de l’autonomia dels centres educatius 1. Els centres educatius disposen d’autonomia en els àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió de recursos humans i materials. 2. En exercici de l’autonomia dels centres, els òrgans de govern de cada centre poden fixar objectius addicionals i definir les estratègies per a assolir-los, organitzar el centre, determinar els recursos que necessita i definir els procediments per a aplicar el projecte educatiu. Article 99 Autonomia de gestió 1. La gestió dels centres públics és responsabilitat de la direcció de cada centre i l’autonomia comprèn, amb les limitacions aplicables en cada cas: a) La gestió del professorat, del personal d’atenció educativa i del personal d’administració i serveis. b) L’adquisició i la contractació de béns i serveis. c) La distribució i l’ús dels recursos econòmics del centre. d) El manteniment i el millorament de les instal·lacions del centre, en el cas dels centres que imparteixen educació secundària. e) L’obtenció, o l’acceptació, si escau, de recursos econòmics i materials addicionals.
 4. 4. 4 Títol IX de la direcció i el govern dels centres públics Article 142 El director o directora 7. Corresponen al director/a les funcions relatives a l’organització i la gestió del centre següents: f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost aprovat. g) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l’Administració educativa i actuar com a òrgan de contractació. 8. El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni l’ordenament i totes les relatives al govern del centre no assignades a cap altre òrgan.
 5. 5. 5 Títol IX de la direcció i el govern dels centres públics Article 142 El director o directora 7. Corresponen al director/a les funcions relatives a l’organització i la gestió del centre següents: f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost aprovat. g) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l’Administració educativa i actuar com a òrgan de contractació. 8. El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni l’ordenament i totes les relatives al govern del centre no assignades a cap altre òrgan.
 6. 6. 6 CONTRACTACIÓ. PRINCIPIS  Principis general  Legalitat  Eficàcia  Eficiència  Economia  Principis específics  Publicitat i transparència  Llibertat d’accés a les licitacions i concurrència  Igualtat i no discriminació  Existència de crèdit  Lliure competència i selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa  Confidencialitat
 7. 7. 7 CONTRACTACIÓ. TIPUS DE CONTRACTES Contractes típics:  Obres  Concessió d’obra pública  Serveis  Gestió de serveis públics  Subministrament  Col·laboració entre el sector públic i el sector privat. Contractes atípics:  Contracte administratiu especial (contractes d’objecte diferent als anteriors però vinculats al gir o tràfic específic de l’Administració). Per exemple la cantina
 8. 8. 8 CONTRACTACIÓ. CONTRACTE DE SERVEIS  És un contracte que té per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a obtenir un resultat diferent d’una obra o d’un subministrament. Art.10 TRLCSP  També es consideren contractes de serveis els relatius al desenvolupament de programes d’ordinador a mida per a l’Administració. Peculiaritats: - Subrogació de personal (art.120 TRLCSP) - Recomanació: no donar instruccions directes al personal extern que presta el servei. Utilitzar la figura del coordinador tècnic o responsable de l’empresa. - Compromís de despesa (llei 2/2014 de mesures fiscals, administratives i financeres): es podran realitzar contractes d’abast d’un curs escolar que tinguin com objecte la contractació de serveis de caràcter recurrent en la dinàmica del centre docent, sempre que l’import de les anualitats futures no superi els 150.000 euros ni el 50% de l’import del pressupost de despeses del centre per a l’exercici futur. - Aquest compromís no és efectiu fins que no es comuniqui al Departament
 9. 9. 9 CONTRACTACIÓ. CONTRACTE DE SUBMINISTRES 1. Contracte que té per objecte l’adquisició, l’arrendament financer, l’arrendament, amb o sense opció de compra de productes o béns mobles. Art. 9 TRLCSP. 2. Són contractes de subministrament, també: a) El lliurament d’una pluralitat de béns de forma successiva i per preu unitari sense que la quantia total s’hagi definit amb exactitud en el moment de celebrar el contracte atès que els lliurament estan subordinats a les necessitats de l’Administració b) L’adquisició i arrendament d’equips i sistemes per al tractament de la informació, dispositius i programes i la cessió del dret d’ús d’aquests c) Els de fabricació: l’empresa lliura béns que han estat elaborats d’acord amb característiques peculiars fixades prèviament per l’Administració.
 10. 10. 10 CONTRACTACIÓ. TIPUS DE TRAMITACIÓ  ORDINÀRIA ( Art. 109 TRLCSP)  URGENT ( Art. 112 TRLCSP. Cal informe justificatiu de la urgència)  EMERGÈNCIA (Art. 113 TRLCSP. Cal comunicació al Govern)  ANTICIPADA (Art. 110.2 TRLCSP. )
 11. 11. 11 CONTRACTACIÓ. PROCEDIMENTS EN FUNCIÓ DE LA QUANTIA Contracte menor Oberts Simplificats (Decret llei 3/2016, de 31 de maig) Oberts no subjectes a regulació harmonitzada Oberts subjectes a regulació harmonitzada. Subministraments i serveis inferiors a 18.000 € Subministraments i serveis entre 18.000 i 99.999 € Subministraments i serveis entre 100.000 € i 208.999 € Subministraments i serveis a partir de 209.000 €. •Aquests valors s’expressen amb IVA exclòs i fent referència al valor estimat del contracte (VEC). •El VEC= import de licitació + import pròrrogues+ import possibles modificacions. •Contractes subjectes a regulació harmonitzada: •Publicitat DOGC,BOE i europea DOUE •Recurs especial en matèria de contractació. Resol òrgan administratiu independent . La seva Interposició suspèn l’adjudicació.
 12. 12. 12 CONTRACTACIÓ. CONTRACTES MENORS Expedient molt simplificat en els termes previstos en el TRLCSP. (Art.111 i 138.3).  El requisit per a la seva utilització es defineix exclusivament per la quantia: 17.999,99 € IVA exclòs en serveis i subministraments  Requisits de tramitació:  Pressupost, consignació de crèdit, aprovació de la despesa i incorporació de la factura a l’expedient. Duració màxima de 12 mesos.  Prohibició de pròrroga i de revisió de preus.
 13. 13. 13  Procediment negociat sense publicitat:  Per manca d’ofertes en un procediment obert  Únic proveïdor, per motius tècnics o drets exclusivitat ( cal informe justificatiu)  Per imperiosa urgència (no s’accepta supòsits de no planificació).  Per declaració de secret o reservat  La Directiva 2014/24/UE suprimeix el procediment negociat per quantia.  Procediment obert: Art.157 i següents.  Simplificat (<100.000 €) (Art. 8 Decret llei 3/2016, de 31 de maig)  No subjecte a regulació harmonitzada (<209.000 €)  Subjecte a regulació harmonitzada (≥ 209.000 €) CONTRACTACIÓ. PROCEDIMENT OBERT
 14. 14. 14 CONTRACTACIÓ. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 1. El centre educatiu té una necessitat de contractació i cal iniciar la tramitació. Elecció del procediment. 2. L’òrgan de contractació (director del centre) realitza la resolució d’inici i paral·lelament cal consignar el crèdit suficient. 3. Redacció del plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques (capacitat, solvència i garantia). 4. Resolució aprovació expedient (òrgan contractació) 5. Licitació : En procediments oberts anuncis al diaris oficials i perfil del contractant. Fins a 60.000 euros, només al perfil del contractant (Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública).
 15. 15. 15 CONTRACTACIÓ. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 6. Obertura pliques per part de la mesa de contractació (3 sobres en procediments oberts ordinaris). Meses. 7. A proposta de la mesa de contractació, l’òrgan de contractació (Director/a del Centre), resol l’adjudicació del contracte, prèvia constitució garantia. 8. Un cop adjudicat i signat el contracte, ja es pot iniciar l’execució. 9. Publicitat: les formalitzacions dels contractes (excepte contractes menors). - Perfil contractant: < 100.000 € - Perfil contractant + DOGC: ≥ 100.000 €
 16. 16. 16 CONTRACTACIÓ. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ  Article 333 del Reial decret legislatiu 3/2011, estableix l’obligatorietat dels òrgans de contractació de totes les administracions públiques i les entitats incloses en el seu àmbit d’aplicació de comunicar al Registre Públic de Contractes, les dades bàsiques dels contractes adjudicats. Tipologia de contractes: – Manteniment de: elevadors , extintors, boques d’incendi, climatització, alarma, maquinari, jardineria – Neteja – Vigilància / Seguretat / Informació – Transport / autocars – Menjador / catering / monitoratge – Reprografia
 17. 17. 17 CONTRACTACIÓ. DOCUMENTACIÓ DE SUPORT  El circuit dels processos de contractació i els models de documents, els podeu trobar a l’enllaç de la intranet següent:  http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntran et/Inici/PortalCentres/pcContractacio  http://suportcentrespublics.pbworks.com  El circuit dels processos de contractació i els models de documents, els podeu trobar a l’enllaç de la intranet següent:  http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntran et/Inici/PortalCentres/pcContractacio  http://suportcentrespublics.pbworks.com

×