Qualitas-kínálat

C
HR SZOLGÁLTATÁSOK

EGYÉN- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

   VÁLTOZÁSKEZELÉS
                1
“A Qualitas garancia a tudatos és számon kérhető fejlődésre,
             egyén és szervezet számára.”
Garancia: mert a vállalt feladatot felkészült, a minőségelvűséget mindig szem előtt tartó szakembe-
rek által, az Ügyfél számára átlátható módon végezzük.
Tudatos: mert ügyfeleink problémáinak alapos megismerése után adunk csak megoldási javaslatot.
Számon kérhető: mert a komplex fejlesztési folyamat eredményességéért teljes felelősséget válla-
lunk.
Fejlődés: mert a közösen megfogalmazott célok elérést támogató változásnak köszönhetően a szer-
vezet eredményesebb lesz.
Egyén-és szervezet számára: mert a fejlesztési munkánk eredményeképpen megtaláljuk az optimális
illeszkedési lehetőséget.


Cégünk, a Qualitas T&G Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1996-ban alakult.
Az évek során tevékenységi körünk folyamatosan bővült. Mára a továbbképzések, tréningek
tartása mellett foglalkozunk szervezetfejlesztéssel; változások kezelésével, változásme-
nedzsmenttel; humánerő-fejlesztéssel, az RDA kompetenciamodell és az MBTI személyiség-
tipizáló rendszer alkalmazásával, egyéni fejlesztéssel; vezetésfejlesztéssel, vezetői támoga-
tással (coachinggal), értékeléssel. Munkánkat korszerű informatikai háttértámogatással vé-
gezzük (internet alapú értékelési rendszer, projektek nyomon követését támogató internetes
szolgáltatások stb.).
                                                 2
Az alábbiakban bemutatjuk az általunk alkalmazott módszereket, technikákat. A szervezeti,
csoport- és egyéni fejlesztési folyamatok minden esetben testreszabott megoldásokat jelen-
tenek.


Tartalom
1. Vezetés, irányítás ............................................................................................................................4
   1.1. Coaching ..................................................................................................................................5
   1.2. MBTI alkalmazása a vezetői munkában.....................................................................................6
   1.3. RaDAr - a profil alapú munkaerő kiválasztási és fejlesztési rendszer ..........................................7
   1.4. Vezetői tréningek .....................................................................................................................9
2.   Humánerőforrás fejlesztése ...................................................................................................... 10
   2.1 Egyéni fejlesztés ...................................................................................................................... 10
   2.2. Csoportos fejlesztés ............................................................................................................... 11
    Problémamegoldó team–coaching ............................................................................................ 11
    T- csoportos sajátélményre építő tréningek............................................................................... 11
    Képzések ................................................................................................................................... 11
3.   Változások kezelése .................................................................................................................. 12
   3.1. Kék óceán műhely- fókuszban a jövő ...................................................................................... 12
   3.2. Változásmenedzsment ........................................................................................................... 13
   3.3. Szervezetfejlesztés ................................................................................................................. 14
   3.4. A fejlesztések informatikai támogatása .................................................................................. 15
4.   Ajánlatkérés és finanszírozás ..................................................................................................... 17
5.   Referenciák ............................................................................................................................... 16                                                                           3
1. Vezetés, irányítás
Egy vezetőnek (mint leader) célokat kell meghatároznia, stratégiát és taktikát kialakítania,
megfelelően kommunikálnia, tudnia kell másokat irányítani, tárgyalni és meggyőzni, moti-
válni és ellenőrizni, naponta újabb kihívásokkal és akadályokkal szembenézni, változásokat
kezelni és irányítani ahhoz, hogy a kitűzött célok megvalósulhassanak. A vezetőnek (mint
manager) ugyanakkor vezetői feladata a kitűzött tervek megvalósításának operatív irányítá-
sa, monitorozása, értékelése.
A szervezeti eredményesség kulcsfigurái tehát a vezetők. Egyes kutatások szerint egy szerve-
zet eredményességének kb. 25%-a a vezetésen múlik. Így természetes módon élvez kiemelt
jelentőséget, szerepet a vezetők képzése, vezetési készségeik, képességeik folyamatos fej-
lesztése, a személyes vezetői hatékonyságfejlesztés. Ehhez a következő módszereket, tech-
nikákat ajánljuk.
                                                4
1.1. Coaching
  Volt már olyan, amikor úgy érezte, egy adott helyzet foglya?
  Járt már úgy, hogy állandóan korlátokba ütközött, s nem tudott továbbmenni?
  Érezte már azt, hogy tanult, dolgozott, de valahogy az új dolgok nem épültek be a műkö-
  désébe?
  Előfordult, hogy egy teljesen új helyzetbe kerülve a sok új dolog szinte teljesíthetetlen
  elvárásként nehezedett Önre?
  Vagy egyszerűen csak azt érezte, hogy tovább kell lépnie?

 Ha ezek között a kérdések között csak egy olyat is talál, amit már feltett magának, de nem
volt válasza, akkor az Ön számára a coaching a megoldás! A coach felteszi a jó kérdéseket és
            hozzásegíti Önt saját válaszai megtalálásához!

                    Mi a coaching?
A coaching támogatást nyújt a vezető számára a fejlesztési folyamatban; segíti a tanultak, az
új dolgok gyakorlati alkalmazását; a készségek, képességek célirányos fejlesztését, viselke-
désbe való beépülését. A coaching egy 6-8 találkozásból álló folyamat, amely során a coach
segíti a klienst abban, hogy saját maga megtalálja az utat a megoldáshoz, s ehhez képes le-
gyen mozgósítani erőforrásait.

Célok, melyek megvalósításában Coach munkatársunk segíti Önt, hogy:
   Lássa saját és mások értékeit, rejtett képességeit,
   Tudja elfogadni, kezelni és jól megélni az Ön körülött zajló változásokat,
   Tudjon változtatni viselkedésén – ha ezt látja szükségesnek, s mindehhez
   Fel tudja tárni és tudja mozgósítani erőforrásait!

Ön nélkül nem megy! Ha belevág, akkor érzékelhetően fog haladni a saját maga által szaba-
don megválasztott célok felé. Ez az igazi siker.

                                                5
1.2. MBTI alkalmazása a vezetői munkában


Sokszor tapasztaljuk az emberekkel való kapcsolatunkban, hogy vannak, akik hasonlóképpen,
mások szinte érthetetlenül másként közelítenek meg kérdéseket, mint mi; azonosak vagy
különbözőek az értékeik, hasonló dolgokhoz vonzódnak, vagy éppen ellenkezőleg, számukra
teljesen érdektelen az, ami bennünket lázba hoz.

Ehhez ajánljuk az MBTI-t, amely segítségével azonosíthatjuk a körülöttünk lévők főbb jellem-
vonásait, és fejleszthetjük társ- és önismeretünket.

Az MBTI-t (Myers-Briggs Típusindikátor) főként a humánerőforrás, valamint a tanácsadás
területén alkalmazzák. Az eszközt egyéni fejlesztéshez, csapatépítéshez, csapatfejlesztéshez
lehet használni. A csapatépítés során lehet elemzi a team céljait, felmérni a jelenlegi
teamtagok típusát, és ennek segítségével is végiggondolni a team további tagjaira való szük-
ségletet, mik a célok, és azokhoz milyen személyes jellemzőkre van szükség.

A tanácsadás folyamata a kliens személyiségtípusának megállapításával indul, majd az MBTI
tanácsadó és a kliens 4-6 alkalommal közösen dolgoznak együtt a személyes hatékonyság
fejlesztésén, az MBTI-ből származó információk felhasználásával.
                                             6
1.3. RaDAr - a profil alapú munkaerő kiválasztási és fejlesztési rendszer


  Mozgósítsa a rejtett kompetenciákat az egyéni és a szervezeti hatékonyság növelése
        érdekében! A megfelelő embert, a megfelelő munkakörbe!


  A RaDAr egy kompetenciamérő modell, ajánljuk cégvezetőknek, HR vezetőknek, munka-
  társaknak. Gyors, költséghatékony, profil alapú munkaerő kiválasztási és fejlesztési rend-
  szer, amely két internetes kérdőívből, valamint részletes tanácsadói visszajelzésből és fej-
  lesztésből áll.
  A munkavégzés hatékonyságának egyik kulcseleme az, hogy kompetensnek érezzük ma-
  gunkat azon a területen, ahol nap mint nap helyt kell állnunk. Egy szervezet működésé-
  ben rendkívül fontos az, hogy a megfelelő ember kerüljön a megfelelő helyre. A RaDAr
  alkalmazásával megoldást kínálunk Önnek csapata optimalizálásához.

  Spóroljon időt online szolgáltatásainkkal!

  A www.kompetenciavizsgalat.hu oldalon segítséget talál
   a munkavégzés hatékonyságának növeléséhez;
   humánerőforrás fejlesztéséhez és menedzseléséhez, vezetők, munkatársak értékelé-
   séhez, egyéni és csoportos fejlesztéséhez;
   képzési igények felméréséhez;
   toborzási, kiválasztási folyamatok megkönnyítéséhez;
   közoktatásban, felsőoktatásban tanuló diákok számára a pályaorientációhoz, tovább-
   tanuláshoz, munkaerő-piaci tanácsadáshoz;
   magánszemélyek számára egyéni életútjuk támogatásához;
   vállalatok szervezeti kultúrájának feltárásához és fejlesztéséhez, a szervezeti klíma ja-
   vításához.
                                               7
Egy kép felér ezer szóval! A vizuális megjelenítés segíti a tisztánlátást!

  Az alkalmazott eszköz a RaDAr kompetenciamérő és fejlesztő modell. A következő ábrán
  egy egyéni RaDAr profilt egy funkcióprofillal vetettünk össze. Azonnal látható, hogy az
  adott személy milyen mértékben illeszkedik a pozícióhoz, és milyen területeken van
  szüksége fejlesztésre.
  Hol alkalmazható még a modell?

  •  Személyes és szakmai fejlesztési programok kidolgozása
  •  Átszervezés és változásmenedzsment
  •  Konfliktusok kezelése
  •  Kiégés ellenőrzése
  •  Visszahelyezés, újraintegrálás
  •  Kommunikáció hatékonyságának fejlesztése
  •  Képzési programok átvilágítása
  •  Olvasási problémákkal küzdő személyek kompetenciáinak képes kérdőívvel történő
    mérése

Egyéb kapcsolódó szolgáltatásaink

  •  Online adatfelvétel és elemzés
  •  Továbbképzések, tréningek
  •  Egyéni- és teamcoaching
  •  Mentorálás
  •  Benchmarking
  •  Egyéni és csoportos tanácsadás
  •  Coaching
                                            8
1.4. Vezetői tréningek

A tanulás egyik leghatékonyabb formája a tapasztalati tanulás. „A Tapasztalati tanulás egy
aktív tanulási és fejlesztési út. A résztvevők a tudást nem a trénertől kapják, hanem saját
próbálkozásaik feldolgozásából jutnak új ismeretekhez magukról, egymásról és a világról. Az
így megszerzett tudás a korábbinál eredményesebb személyes működéshez vezet, mert nem
elméletekre, hanem a résztvevők saját, tényleges tapasztalataira épül.” (Boros András)

Ajánlott tréningprogramjaink:

    Vezetői készségfejlesztő tréning
    Vezetésmódszertani ismeretek
    Változások kezelése
    Időmenedzsment
    Vezetés, döntés motiváció
    Kommunikációs tréning
    Konfliktuskezelési tréning
    Moderációs tréning
    Önismereti tréning
    Személyes hatékonyság fejlesztése; asszertivitás tréning

Képzett szakembereink speciális, testre szabott, igényekhez igazodó tréningprogramokat is
állítanak össze a megrendelővel való egyeztetés alapján.
                                             9
2. Humánerőforrás fejlesztése„Egyetlen szervezet sem támaszkodhat zsenikre, mert azokból kevés van és megbízhatatla-
nok. Egy szervezet erejének az a próbája, hogy többet tud-e felszínre hozni egy közönséges
földi halandóból, mint amire az képesnek látszik, előhívja-e rejtett energiáit, hogy azzal má-
sokat is segítsen képességeik kibontakoztatásában. Egy szervezet célja, hogy átlagos embe-
reket átlagon felüli tettekre tegyen képessé.” (Peter Ferdinand Drucker)

A szervezetben dolgozók fejlesztésének minden esetben az az alapja, hogy az érintett meny-
nyire felel meg a munkaköri, illetve a szervezeti elvárásoknak. Az egyéni személyiségprofil
felvétele után testreszabott egyéni, csoportos és szervezetfejlesztési javaslatokat fogalma-
zunk meg.Ezért ajánljuk szíves figyelmébe a humánerőforrás fejlesztéséhez szolgáltatásainkat.2.1 Egyéni fejlesztés


Az egyéni fejlesztésekhez három módszert ajánlunk: a RaDAr-t, az MBTI-t, valamint a
coachingot.

         A szervezetben dolgozó munkatársak fejlesztésének alapja:

              megfelelő embert a megfelelő helyre!

   A fejlesztés alapja a munkakörnek és a szervezeti elvárásoknak való megfelelés.                                              10
2.2. Csoportos fejlesztés

Problémamegoldó team–coaching


A Team-coaching csoportos helyzetelemzésre és problémamegoldásra kidolgozott folyamat,
melynek során a résztvevők a napi munkát segítő a gyakorlatban közvetlenül használható
megoldásokat közösen dolgoznak ki. A konkrét és használható megoldásokon túl javul a
résztvevők közötti együttműködés, amely szorosabb kapcsolatok kiépítéséhez és fejlődésé-
hez is vezet.
    5-8 résztvevő - azonos munkakörből vagy különböző szintről
    csoportos helyzetelemzés és problémamegoldás a gyakorlatban
    konkrét, használható megoldások, nemcsak az esetgazdák számára
    együttműködési készségek fejlesztése
    utánkövetés
    gyors beépülés a mindennapi gyakorlatba

T- csoportos sajátélményre építő tréningek
   Kommunikációs tréning - hogy az üzenete meghallgatásra találjon
   Konfliktuskezelési tréning - hogy kitűzött céljait elérje
   Vezetés, döntés motiváció - hogy felismerje saját és mások döntése hátterét
   Csapatépítő tréning - hogy az egyéni célok helyébe szervezeti célok lépjenek

Képzések
  Moderáció - mert a hangot mindenkivel meg lehet találni
  Vezetés módszertani ismeretek - mert a csoportot tudatosan kell irányítani
  Változásmenedzsment – azért, hogy ne lépjünk kétszer ugyanabba a folyóba
  Szervezeti kultúra diagnosztizálása és fejlesztése - mert a lényeg a felszín alatt van                                               11
3. Változások kezelése
Változó világunkban – ahogy szokták mondani – csak a változás állandó. Jövője az adaptív,
proaktív szervezeteknek van. Tanácsadói támogatást nyújtunk a változások kezeléséhez, a
változások menedzseléséhez. Segítjük a hálózati működést.
3.1. Kék óceán műhely- fókuszban a jövő


Mi az a Kék óceán?
A kék óceán a verseny nélküli piaci tér; egy új szemléletű, új megközelítésű stratégia, ame-
lyet ha módszeresen és szisztematikusan végigviszünk, „olyan piacokra bukkanhatunk, ahol
még nincs senki, ahol még kék az óceán, és nem véreznek el céljaink a költségcsökkentés,
illetve az árverseny csapdáiban.” (W. Chan Kim - Renée Mauborgne)
A Kék óceán programot azért fejlesztettünk ki, mert azt látjuk, hogy a cégek, vállalatok min-
den korábbinál komolyabb kihívásokkal néznek szembe, s úgy gondoljuk, hogy ez a program
segíthet a helyzet és a jövő végiggondolásában, tervezésében. Ha úgy látja, hogy ez egy út
lehet a jövőhöz, a fennmaradáshoz, akkor kérje Kék óceán műhely programunkat.

A „Kék óceán műhely” a kívánt jövőkép kidolgozására irányuló, kreatív módszerek segítségé-
vel megvalósított foglalkozás, amely segít megtalálni azokat a megoldásokat, amelyek a tár-
sadalmi és az üzleti élet területein áttörésekhez vezetnek.

A Kék óceán műhely a kívánt jövőnek az elemeit dolgozza ki a jelen tényeihez legjobban il-
leszkedő fejlődési utak kiválasztásával.
Kétfázisú megvalósítás: 1 napos tervező műhely, amely ingyenes, azaz csak a ténylegesen
felmerült költségek megtérítését kérjük, pl. útiköltség; majd az eredmények alapján folyta-
tás, testre szabottan, Önöknek.
                                             12
3.2. Változásmenedzsment


A szervezetek változnak maguktól, akaratlanul is, a változtatás a tudatos, irányított változást
jelenti – ezért kötődik leggyakrabban a vezetéshez. Akarnak-e a szervezetek változni – és
bennük az emberek? Mi a hajtóereje a változásnak – a vonzerő, a vágy az újra, vagy éppen a
félelem, a nem változás kockázata? Minek nagyobb az ára, a változásnak vagy a változatlanul
maradásnak? Hogyan dönthetjük el? Hogyan készíthetjük fel a szervezetet a változásra? És
hogyan vihetjük ezt végig kitartóan, szisztematikusan?

A változások szakszerű végig viteléhez tudunk segítséget dönteni. A változásmenedzsment
során a CHAMP modellt alkalmazzuk. Cégünk szakértői gazdag szakmai eszköztáruk segítsé-
gével, az egyéni igényeknek és céloknak megfelelő változáskezelési programot állítanak ösz-
sze.

A változások menedzseléséhez számos modell és eszköz célirányos, testre szabott és integ-
rált alkalmazásával dolgozunk. A diagnózishoz összegyűjtjük a változás megalapozásához
szükséges információkat a szervezetről, a szükséges mértékben a tagjairól, környezetéről és
ezeket rendszerezzük, majd megtervezzük a változás mélységét és menetét. A megvalósítást
folyamattanácsadással támogatjuk a kliens igényeihez igazodva. Az értékelésre az input-
oupt-outcome-impact modellt alkalmazzuk.
                                              13
3.3. Szervezetfejlesztés


Egy szervezet, egy cég eredményességét hosszú távon erősen befolyásolja, hogy milyen a
szervezet kultúrája, mennyire alakult ki a szervezetben a célok megvalósítását támogató
szervezeti kultúra. Meghatározó jelentőséggel bír, hogy milyen hagyományai vannak a szer-
vezetben az együttműködésnek, tudnak-e a munkatársak csapatban dolgozni, mennyire
partnerközpontú a szervezet működése, figyel-e a vevők, a partnerek igényére, elvárásaira. A
szervezeti kultúra egyes elemei – mint például a munkatársak bevonása, az innováció támo-
gatása, működő munkatársi értékelési- és ösztönző rendszer – a minőségirányítási rendszer
tartalmi működtetéséhez is nagyon jó feltételeket, körülményeket teremtenek.

A szervezet, a szervezet kultúrájának fejlesztéséhez a következő lépéseket végezzük el:

  Szervezetdiagnózis – a szervezet aktuális állapotának felmérése
  Jövőképalkotó, célmeghatározó műhely
  A célok megvalósítását szolgáló szervezeti kultúra meghatározása
  Képzési szükségletek felmérése, feltárása; képzési programok tervezése
  Szervezettervezés, szervezetfejlesztés


A szervezetfejlesztésben a PDA (Process Diagrammatic Approach - Folyamatközpontú Meg-
közelítés) modellt is alkalmazzuk, amely arra az elvre épül, hogy a szervezetek fejlesztésében
nem az euklideszi egyenes a legrövidebb út! Ha definiáljuk a kiindulási pontot (diagnózis) és
megfogalmazzuk ehhez a célt, akkor a kettő közötti különbség leküzdésére segítjük megter-
vezni az optimális, célhoz vezető utat.
                                              14
3.4. A fejlesztések informatikai támogatása


A fejlesztések során minden esetben olyan internetes szolgáltatásokat alkalmazunk, amelyek
megkönnyítik ügyfeleink, partnereink tájékozódását és célirányos támogatást nyújtanak
döntéselőkészítéshez, a projektek megvalósulásának nyomon követéséhez. Használjuk és
használatra kínáljuk az e-Q Center rendszerünket, amely alkalmas kérdőíves vizsgálatok el-
végzésére, igény- és elégedettségvizsgálatok lebonyolítására, a szervezeti kultúra, szervezeti
klíma elemzésére, képzések, fejlesztések értékelésére, projektek megvalósításának nyomon
követésére, a keletkező tudásnak a szervezetbe való beépülésének vizsgálatára.
                                              15
3. Referenciák
           SZTE KÖVI     Szeged Megyei Jogú Város
         Szolnok Városi Óvodák
                                  16
5. Ajánlatkérés és finanszírozás

Az ajánlatkérés/megrendelés folyamata

Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, ha úgy érzi, esetlegesen fennálló kérdéseire, problé-
máira választ talált kínálatunkban, kérjen ajánlatot!

  1. Kérjük, töltse ki a következő oldalon található Ajánlatkérő lapot, majd küldje el a
   Qualitas T&G Kft-hez. Természetesen egyáltalán nem probléma, ha nincsenek konk-
   rét ötletei, javaslatai az alkalmazott módszerekre, ez számunkra csak tájékoztató jel-
   leggel bír.
  2. Az Ajánlatkérő beérkezése után kollégánk felveszi Önökkel a kapcsolatot.
     a. Az Ajánlat elkészítése előtt mindenképpen szeretnénk Önökkel találkozni
       azért, hogy pontosan tisztázni lehessen a felmerült kérdéseket, fejlesztendő
       területeket. Csak ezek ismeretében tudunk önöknek testre szabott ajánlatot
       készíteni.
     b. A találkozó témája lehet az is, hogy közösen áttekintsük a finanszírozási lehe-
       tőségeket, van-e aktuálisan nyitott Európai Uniós pályázat stb.
  3. A megbeszélés alapján elkészítjük Önöknek testre szabott ajánlatunkat.
  4. Az ajánlat elkészítése után, amennyiben szükségesnek tartja, tovább egyeztetésre ál-
   lunk rendelkezésére.

A szolgáltatások finanszírozása

A megrendelt szolgáltatásokat finanszírozni tudja
   önerőből,
   Európai Uniós pályázatokból illeszkedés esetén,
   Új Széchenyi terv pályázatokból,
   szakképzési hozzájárulásból
Minderről részletes információt talál www.qualitas.hu honlapon.                                             17
Ajánlatkérés

Ajánlatkérés megérkezése után kollégánk személyesen megkeresi Önt, hogy Ajánlatunkat testre sza-
bottan tudjuk elkészíteni Önöknek!
Az Ajánlatkérő cég neve
Az ajánlatkérő cég honlapja
                  Irányítószám:        Város:
Az Ajánlatkérő cég adatai     Utca, házszám:
                  Adószám:          Cégjegyzékszám:

Az Ajánlatot kérő cég kapcsolat-  Név:               Beosztás:
tartója               Telefon:             Fax:
                  E-mail cím(ek)

A Qualitas T&G Kft. szakmai kínálata alapján árajánlatot kérünk.

Vezetés, irányítás                  Elsősorban a következő területek érdekelnek:
   Coaching                       MBTI
   RaDAr                         Tréning
                           Témák:
                           Tervezett létszám:
Csak az előzetes egyeztetés után kívánok dönteni

Humánerőforrás fejlesztése              Elsősorban a következő területek érdekelnek:
   Problémamegoldó team–coaching             Egyéni coaching

    RaDAr                        MBTI
   Képzés                      Tréning
Témák:                      Témák:
Tervezett létszám:                Tervezett létszám:
Csak az előzetes egyeztetés után kívánok dönteni

Változások kezelése                 Elsősorban a következő területek érdekelnek:
Kék óceán műhely                   Változásmenedzsment
Szervezetfejlesztés                 Fejlesztést támogató informatikai rendszerek

Csak az előzetes egyeztetés után kívánok dönteni

Egyéb észrevétel, kérdés

Kelt; év              hó                nap
Cégszerű aláírás, pecsét
                                          Ph.

Ajánlatát elküldheti  postán: 6725 Szeged, Szent Ferenc utca 19.
            e-mailben:   qualitas@qualitas.hu
            faxon:     06-62/558-143

                                                  18

Recomendados

Bemutatkozás por
BemutatkozásBemutatkozás
BemutatkozásRita Beregszászi Tomorné
180 vistas5 diapositivas
Wiesner Edit - Coaching Workshop és Beszélgetés por
Wiesner Edit - Coaching Workshop és BeszélgetésWiesner Edit - Coaching Workshop és Beszélgetés
Wiesner Edit - Coaching Workshop és BeszélgetésWiesner Edit
582 vistas24 diapositivas
Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma Coaching por
Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma CoachingWiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma CoachingWiesner Edit
1.6K vistas21 diapositivas
Otp előadás anyaga mentorálás jan.31 por
Otp előadás anyaga mentorálás jan.31Otp előadás anyaga mentorálás jan.31
Otp előadás anyaga mentorálás jan.31Eszter Séra
2.2K vistas13 diapositivas
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching por
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma CoachingHallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma CoachingWiesner Edit
673 vistas17 diapositivas
Előkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu por
Előkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.huElőkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Előkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.huWiesner Edit
1.4K vistas6 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Coaching_Pusztai Viktor por
Coaching_Pusztai ViktorCoaching_Pusztai Viktor
Coaching_Pusztai ViktorViktor Pusztai
222 vistas9 diapositivas
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching por
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma CoachingWiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma CoachingWiesner Edit
2.6K vistas53 diapositivas
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatában por
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatábanVezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatában
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatábanPéter Briga
596 vistas39 diapositivas
Merényi Csoport portfólió por
 Merényi Csoport portfólió Merényi Csoport portfólió
Merényi Csoport portfólióAttila dr. Merényi
330 vistas11 diapositivas
iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0 por
iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0
iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0Imre Környei, PCC, MBA
1.8K vistas10 diapositivas
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv por
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyvLemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyvWiesner Edit
604 vistas60 diapositivas

La actualidad más candente(18)

Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching por Wiesner Edit
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma CoachingWiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching
Wiesner Edit2.6K vistas
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatában por Péter Briga
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatábanVezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatában
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatában
Péter Briga596 vistas
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv por Wiesner Edit
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyvLemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv
Wiesner Edit604 vistas
Munkatársak fejlesztése complett por Ferenc Pajor
Munkatársak fejlesztése complettMunkatársak fejlesztése complett
Munkatársak fejlesztése complett
Ferenc Pajor992 vistas
Wiesner Edit - Szakmai bemutatkozó por Wiesner Edit
Wiesner Edit - Szakmai bemutatkozóWiesner Edit - Szakmai bemutatkozó
Wiesner Edit - Szakmai bemutatkozó
Wiesner Edit378 vistas
OTP Bővített Műhely por Eszter Séra
OTP Bővített MűhelyOTP Bővített Műhely
OTP Bővített Műhely
Eszter Séra1.2K vistas
Nyílt tréningek prezentáció por Nóra Nyulászi
Nyílt tréningek prezentációNyílt tréningek prezentáció
Nyílt tréningek prezentáció
Nóra Nyulászi212 vistas
Mi folyik a csapatban? por Emese Katona
Mi folyik a csapatban?Mi folyik a csapatban?
Mi folyik a csapatban?
Emese Katona605 vistas
Vezetokepzes forlong por FORLONG Bt.
Vezetokepzes forlongVezetokepzes forlong
Vezetokepzes forlong
FORLONG Bt.1.6K vistas
29. összefoglaló feljegyzés a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-... por Pronay46
29. összefoglaló feljegyzés  a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-...29. összefoglaló feljegyzés  a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-...
29. összefoglaló feljegyzés a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-...
Pronay46204 vistas

Similar a Qualitas-kínálat

A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben por
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekbenA coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekbenGyörgy Fedor
1.3K vistas19 diapositivas
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos por
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnosBővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnosEszter Séra
492 vistas31 diapositivas
Varga noemi 2010.10.28 por
Varga noemi 2010.10.28Varga noemi 2010.10.28
Varga noemi 2010.10.28Noémi Varga
192 vistas80 diapositivas
ALITERA cégbemutató por
ALITERA cégbemutatóALITERA cégbemutató
ALITERA cégbemutatóErzsébet Katona
173 vistas14 diapositivas
Varga noemi 2010.10.28 por
Varga noemi 2010.10.28Varga noemi 2010.10.28
Varga noemi 2010.10.28Noémi Varga
307 vistas80 diapositivas
Takácsné palásthy erika.pdf1 por
Takácsné palásthy erika.pdf1Takácsné palásthy erika.pdf1
Takácsné palásthy erika.pdf1palasthyerika
286 vistas9 diapositivas

Similar a Qualitas-kínálat(20)

A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben por György Fedor
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekbenA coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
György Fedor1.3K vistas
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos por Eszter Séra
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnosBővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Eszter Séra492 vistas
Varga noemi 2010.10.28 por Noémi Varga
Varga noemi 2010.10.28Varga noemi 2010.10.28
Varga noemi 2010.10.28
Noémi Varga192 vistas
Varga noemi 2010.10.28 por Noémi Varga
Varga noemi 2010.10.28Varga noemi 2010.10.28
Varga noemi 2010.10.28
Noémi Varga307 vistas
Takácsné palásthy erika.pdf1 por palasthyerika
Takácsné palásthy erika.pdf1Takácsné palásthy erika.pdf1
Takácsné palásthy erika.pdf1
palasthyerika286 vistas
Takácsné palásthy erika.pdf2 por palasthyerika
Takácsné palásthy erika.pdf2Takácsné palásthy erika.pdf2
Takácsné palásthy erika.pdf2
palasthyerika345 vistas
A jó ügyfélszolgálat: szerencse, adottság vagy képzés? por Erzsébet Katona
A jó ügyfélszolgálat: szerencse, adottság vagy képzés?A jó ügyfélszolgálat: szerencse, adottság vagy képzés?
A jó ügyfélszolgálat: szerencse, adottság vagy képzés?
Erzsébet Katona999 vistas
Zöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásával por Krisztina Ilosfai
Zöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásávalZöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásával
Zöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásával
Krisztina Ilosfai609 vistas
Telos partners bemutatkozunk 2012 sm por bbalogh75
Telos partners bemutatkozunk 2012 smTelos partners bemutatkozunk 2012 sm
Telos partners bemutatkozunk 2012 sm
bbalogh75653 vistas
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány) por Tibor Gyulay
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Tibor Gyulay166 vistas
Otp mentorirsz kerékl_2012 por POZITEAM
Otp mentorirsz kerékl_2012Otp mentorirsz kerékl_2012
Otp mentorirsz kerékl_2012
POZITEAM512 vistas
A hagyományos és a coaching szemléletmód összehasonlítása por Fatime Amma Adjei
A hagyományos és a coaching szemléletmód összehasonlításaA hagyományos és a coaching szemléletmód összehasonlítása
A hagyományos és a coaching szemléletmód összehasonlítása
Fatime Amma Adjei253 vistas
iGEN Debrecen - a képzés bemutatása por Máté Rab
iGEN Debrecen - a képzés bemutatásaiGEN Debrecen - a képzés bemutatása
iGEN Debrecen - a képzés bemutatása
Máté Rab842 vistas
15.00 von bartheldné - a beszélgetések hatalma bkiktanoszt por bkiktanoszt
15.00  von bartheldné - a beszélgetések hatalma bkiktanoszt15.00  von bartheldné - a beszélgetések hatalma bkiktanoszt
15.00 von bartheldné - a beszélgetések hatalma bkiktanoszt
bkiktanoszt32 vistas
HSUP Mentorfelkészitő.pptx por Imre Hild
HSUP Mentorfelkészitő.pptxHSUP Mentorfelkészitő.pptx
HSUP Mentorfelkészitő.pptx
Imre Hild65 vistas

Qualitas-kínálat

 • 1. HR SZOLGÁLTATÁSOK EGYÉN- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS VÁLTOZÁSKEZELÉS 1
 • 2. “A Qualitas garancia a tudatos és számon kérhető fejlődésre, egyén és szervezet számára.” Garancia: mert a vállalt feladatot felkészült, a minőségelvűséget mindig szem előtt tartó szakembe- rek által, az Ügyfél számára átlátható módon végezzük. Tudatos: mert ügyfeleink problémáinak alapos megismerése után adunk csak megoldási javaslatot. Számon kérhető: mert a komplex fejlesztési folyamat eredményességéért teljes felelősséget válla- lunk. Fejlődés: mert a közösen megfogalmazott célok elérést támogató változásnak köszönhetően a szer- vezet eredményesebb lesz. Egyén-és szervezet számára: mert a fejlesztési munkánk eredményeképpen megtaláljuk az optimális illeszkedési lehetőséget. Cégünk, a Qualitas T&G Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1996-ban alakult. Az évek során tevékenységi körünk folyamatosan bővült. Mára a továbbképzések, tréningek tartása mellett foglalkozunk szervezetfejlesztéssel; változások kezelésével, változásme- nedzsmenttel; humánerő-fejlesztéssel, az RDA kompetenciamodell és az MBTI személyiség- tipizáló rendszer alkalmazásával, egyéni fejlesztéssel; vezetésfejlesztéssel, vezetői támoga- tással (coachinggal), értékeléssel. Munkánkat korszerű informatikai háttértámogatással vé- gezzük (internet alapú értékelési rendszer, projektek nyomon követését támogató internetes szolgáltatások stb.). 2
 • 3. Az alábbiakban bemutatjuk az általunk alkalmazott módszereket, technikákat. A szervezeti, csoport- és egyéni fejlesztési folyamatok minden esetben testreszabott megoldásokat jelen- tenek. Tartalom 1. Vezetés, irányítás ............................................................................................................................4 1.1. Coaching ..................................................................................................................................5 1.2. MBTI alkalmazása a vezetői munkában.....................................................................................6 1.3. RaDAr - a profil alapú munkaerő kiválasztási és fejlesztési rendszer ..........................................7 1.4. Vezetői tréningek .....................................................................................................................9 2. Humánerőforrás fejlesztése ...................................................................................................... 10 2.1 Egyéni fejlesztés ...................................................................................................................... 10 2.2. Csoportos fejlesztés ............................................................................................................... 11 Problémamegoldó team–coaching ............................................................................................ 11 T- csoportos sajátélményre építő tréningek............................................................................... 11 Képzések ................................................................................................................................... 11 3. Változások kezelése .................................................................................................................. 12 3.1. Kék óceán műhely- fókuszban a jövő ...................................................................................... 12 3.2. Változásmenedzsment ........................................................................................................... 13 3.3. Szervezetfejlesztés ................................................................................................................. 14 3.4. A fejlesztések informatikai támogatása .................................................................................. 15 4. Ajánlatkérés és finanszírozás ..................................................................................................... 17 5. Referenciák ............................................................................................................................... 16 3
 • 4. 1. Vezetés, irányítás Egy vezetőnek (mint leader) célokat kell meghatároznia, stratégiát és taktikát kialakítania, megfelelően kommunikálnia, tudnia kell másokat irányítani, tárgyalni és meggyőzni, moti- válni és ellenőrizni, naponta újabb kihívásokkal és akadályokkal szembenézni, változásokat kezelni és irányítani ahhoz, hogy a kitűzött célok megvalósulhassanak. A vezetőnek (mint manager) ugyanakkor vezetői feladata a kitűzött tervek megvalósításának operatív irányítá- sa, monitorozása, értékelése. A szervezeti eredményesség kulcsfigurái tehát a vezetők. Egyes kutatások szerint egy szerve- zet eredményességének kb. 25%-a a vezetésen múlik. Így természetes módon élvez kiemelt jelentőséget, szerepet a vezetők képzése, vezetési készségeik, képességeik folyamatos fej- lesztése, a személyes vezetői hatékonyságfejlesztés. Ehhez a következő módszereket, tech- nikákat ajánljuk. 4
 • 5. 1.1. Coaching  Volt már olyan, amikor úgy érezte, egy adott helyzet foglya?  Járt már úgy, hogy állandóan korlátokba ütközött, s nem tudott továbbmenni?  Érezte már azt, hogy tanult, dolgozott, de valahogy az új dolgok nem épültek be a műkö- désébe?  Előfordult, hogy egy teljesen új helyzetbe kerülve a sok új dolog szinte teljesíthetetlen elvárásként nehezedett Önre?  Vagy egyszerűen csak azt érezte, hogy tovább kell lépnie? Ha ezek között a kérdések között csak egy olyat is talál, amit már feltett magának, de nem volt válasza, akkor az Ön számára a coaching a megoldás! A coach felteszi a jó kérdéseket és hozzásegíti Önt saját válaszai megtalálásához! Mi a coaching? A coaching támogatást nyújt a vezető számára a fejlesztési folyamatban; segíti a tanultak, az új dolgok gyakorlati alkalmazását; a készségek, képességek célirányos fejlesztését, viselke- désbe való beépülését. A coaching egy 6-8 találkozásból álló folyamat, amely során a coach segíti a klienst abban, hogy saját maga megtalálja az utat a megoldáshoz, s ehhez képes le- gyen mozgósítani erőforrásait. Célok, melyek megvalósításában Coach munkatársunk segíti Önt, hogy:  Lássa saját és mások értékeit, rejtett képességeit,  Tudja elfogadni, kezelni és jól megélni az Ön körülött zajló változásokat,  Tudjon változtatni viselkedésén – ha ezt látja szükségesnek, s mindehhez  Fel tudja tárni és tudja mozgósítani erőforrásait! Ön nélkül nem megy! Ha belevág, akkor érzékelhetően fog haladni a saját maga által szaba- don megválasztott célok felé. Ez az igazi siker. 5
 • 6. 1.2. MBTI alkalmazása a vezetői munkában Sokszor tapasztaljuk az emberekkel való kapcsolatunkban, hogy vannak, akik hasonlóképpen, mások szinte érthetetlenül másként közelítenek meg kérdéseket, mint mi; azonosak vagy különbözőek az értékeik, hasonló dolgokhoz vonzódnak, vagy éppen ellenkezőleg, számukra teljesen érdektelen az, ami bennünket lázba hoz. Ehhez ajánljuk az MBTI-t, amely segítségével azonosíthatjuk a körülöttünk lévők főbb jellem- vonásait, és fejleszthetjük társ- és önismeretünket. Az MBTI-t (Myers-Briggs Típusindikátor) főként a humánerőforrás, valamint a tanácsadás területén alkalmazzák. Az eszközt egyéni fejlesztéshez, csapatépítéshez, csapatfejlesztéshez lehet használni. A csapatépítés során lehet elemzi a team céljait, felmérni a jelenlegi teamtagok típusát, és ennek segítségével is végiggondolni a team további tagjaira való szük- ségletet, mik a célok, és azokhoz milyen személyes jellemzőkre van szükség. A tanácsadás folyamata a kliens személyiségtípusának megállapításával indul, majd az MBTI tanácsadó és a kliens 4-6 alkalommal közösen dolgoznak együtt a személyes hatékonyság fejlesztésén, az MBTI-ből származó információk felhasználásával. 6
 • 7. 1.3. RaDAr - a profil alapú munkaerő kiválasztási és fejlesztési rendszer Mozgósítsa a rejtett kompetenciákat az egyéni és a szervezeti hatékonyság növelése érdekében! A megfelelő embert, a megfelelő munkakörbe! A RaDAr egy kompetenciamérő modell, ajánljuk cégvezetőknek, HR vezetőknek, munka- társaknak. Gyors, költséghatékony, profil alapú munkaerő kiválasztási és fejlesztési rend- szer, amely két internetes kérdőívből, valamint részletes tanácsadói visszajelzésből és fej- lesztésből áll. A munkavégzés hatékonyságának egyik kulcseleme az, hogy kompetensnek érezzük ma- gunkat azon a területen, ahol nap mint nap helyt kell állnunk. Egy szervezet működésé- ben rendkívül fontos az, hogy a megfelelő ember kerüljön a megfelelő helyre. A RaDAr alkalmazásával megoldást kínálunk Önnek csapata optimalizálásához. Spóroljon időt online szolgáltatásainkkal! A www.kompetenciavizsgalat.hu oldalon segítséget talál  a munkavégzés hatékonyságának növeléséhez;  humánerőforrás fejlesztéséhez és menedzseléséhez, vezetők, munkatársak értékelé- séhez, egyéni és csoportos fejlesztéséhez;  képzési igények felméréséhez;  toborzási, kiválasztási folyamatok megkönnyítéséhez;  közoktatásban, felsőoktatásban tanuló diákok számára a pályaorientációhoz, tovább- tanuláshoz, munkaerő-piaci tanácsadáshoz;  magánszemélyek számára egyéni életútjuk támogatásához;  vállalatok szervezeti kultúrájának feltárásához és fejlesztéséhez, a szervezeti klíma ja- vításához. 7
 • 8. Egy kép felér ezer szóval! A vizuális megjelenítés segíti a tisztánlátást! Az alkalmazott eszköz a RaDAr kompetenciamérő és fejlesztő modell. A következő ábrán egy egyéni RaDAr profilt egy funkcióprofillal vetettünk össze. Azonnal látható, hogy az adott személy milyen mértékben illeszkedik a pozícióhoz, és milyen területeken van szüksége fejlesztésre. Hol alkalmazható még a modell? • Személyes és szakmai fejlesztési programok kidolgozása • Átszervezés és változásmenedzsment • Konfliktusok kezelése • Kiégés ellenőrzése • Visszahelyezés, újraintegrálás • Kommunikáció hatékonyságának fejlesztése • Képzési programok átvilágítása • Olvasási problémákkal küzdő személyek kompetenciáinak képes kérdőívvel történő mérése Egyéb kapcsolódó szolgáltatásaink • Online adatfelvétel és elemzés • Továbbképzések, tréningek • Egyéni- és teamcoaching • Mentorálás • Benchmarking • Egyéni és csoportos tanácsadás • Coaching 8
 • 9. 1.4. Vezetői tréningek A tanulás egyik leghatékonyabb formája a tapasztalati tanulás. „A Tapasztalati tanulás egy aktív tanulási és fejlesztési út. A résztvevők a tudást nem a trénertől kapják, hanem saját próbálkozásaik feldolgozásából jutnak új ismeretekhez magukról, egymásról és a világról. Az így megszerzett tudás a korábbinál eredményesebb személyes működéshez vezet, mert nem elméletekre, hanem a résztvevők saját, tényleges tapasztalataira épül.” (Boros András) Ajánlott tréningprogramjaink:  Vezetői készségfejlesztő tréning  Vezetésmódszertani ismeretek  Változások kezelése  Időmenedzsment  Vezetés, döntés motiváció  Kommunikációs tréning  Konfliktuskezelési tréning  Moderációs tréning  Önismereti tréning  Személyes hatékonyság fejlesztése; asszertivitás tréning Képzett szakembereink speciális, testre szabott, igényekhez igazodó tréningprogramokat is állítanak össze a megrendelővel való egyeztetés alapján. 9
 • 10. 2. Humánerőforrás fejlesztése „Egyetlen szervezet sem támaszkodhat zsenikre, mert azokból kevés van és megbízhatatla- nok. Egy szervezet erejének az a próbája, hogy többet tud-e felszínre hozni egy közönséges földi halandóból, mint amire az képesnek látszik, előhívja-e rejtett energiáit, hogy azzal má- sokat is segítsen képességeik kibontakoztatásában. Egy szervezet célja, hogy átlagos embe- reket átlagon felüli tettekre tegyen képessé.” (Peter Ferdinand Drucker) A szervezetben dolgozók fejlesztésének minden esetben az az alapja, hogy az érintett meny- nyire felel meg a munkaköri, illetve a szervezeti elvárásoknak. Az egyéni személyiségprofil felvétele után testreszabott egyéni, csoportos és szervezetfejlesztési javaslatokat fogalma- zunk meg. Ezért ajánljuk szíves figyelmébe a humánerőforrás fejlesztéséhez szolgáltatásainkat. 2.1 Egyéni fejlesztés Az egyéni fejlesztésekhez három módszert ajánlunk: a RaDAr-t, az MBTI-t, valamint a coachingot. A szervezetben dolgozó munkatársak fejlesztésének alapja: megfelelő embert a megfelelő helyre! A fejlesztés alapja a munkakörnek és a szervezeti elvárásoknak való megfelelés. 10
 • 11. 2.2. Csoportos fejlesztés Problémamegoldó team–coaching A Team-coaching csoportos helyzetelemzésre és problémamegoldásra kidolgozott folyamat, melynek során a résztvevők a napi munkát segítő a gyakorlatban közvetlenül használható megoldásokat közösen dolgoznak ki. A konkrét és használható megoldásokon túl javul a résztvevők közötti együttműködés, amely szorosabb kapcsolatok kiépítéséhez és fejlődésé- hez is vezet.  5-8 résztvevő - azonos munkakörből vagy különböző szintről  csoportos helyzetelemzés és problémamegoldás a gyakorlatban  konkrét, használható megoldások, nemcsak az esetgazdák számára  együttműködési készségek fejlesztése  utánkövetés  gyors beépülés a mindennapi gyakorlatba T- csoportos sajátélményre építő tréningek  Kommunikációs tréning - hogy az üzenete meghallgatásra találjon  Konfliktuskezelési tréning - hogy kitűzött céljait elérje  Vezetés, döntés motiváció - hogy felismerje saját és mások döntése hátterét  Csapatépítő tréning - hogy az egyéni célok helyébe szervezeti célok lépjenek Képzések  Moderáció - mert a hangot mindenkivel meg lehet találni  Vezetés módszertani ismeretek - mert a csoportot tudatosan kell irányítani  Változásmenedzsment – azért, hogy ne lépjünk kétszer ugyanabba a folyóba  Szervezeti kultúra diagnosztizálása és fejlesztése - mert a lényeg a felszín alatt van 11
 • 12. 3. Változások kezelése Változó világunkban – ahogy szokták mondani – csak a változás állandó. Jövője az adaptív, proaktív szervezeteknek van. Tanácsadói támogatást nyújtunk a változások kezeléséhez, a változások menedzseléséhez. Segítjük a hálózati működést. 3.1. Kék óceán műhely- fókuszban a jövő Mi az a Kék óceán? A kék óceán a verseny nélküli piaci tér; egy új szemléletű, új megközelítésű stratégia, ame- lyet ha módszeresen és szisztematikusan végigviszünk, „olyan piacokra bukkanhatunk, ahol még nincs senki, ahol még kék az óceán, és nem véreznek el céljaink a költségcsökkentés, illetve az árverseny csapdáiban.” (W. Chan Kim - Renée Mauborgne) A Kék óceán programot azért fejlesztettünk ki, mert azt látjuk, hogy a cégek, vállalatok min- den korábbinál komolyabb kihívásokkal néznek szembe, s úgy gondoljuk, hogy ez a program segíthet a helyzet és a jövő végiggondolásában, tervezésében. Ha úgy látja, hogy ez egy út lehet a jövőhöz, a fennmaradáshoz, akkor kérje Kék óceán műhely programunkat. A „Kék óceán műhely” a kívánt jövőkép kidolgozására irányuló, kreatív módszerek segítségé- vel megvalósított foglalkozás, amely segít megtalálni azokat a megoldásokat, amelyek a tár- sadalmi és az üzleti élet területein áttörésekhez vezetnek. A Kék óceán műhely a kívánt jövőnek az elemeit dolgozza ki a jelen tényeihez legjobban il- leszkedő fejlődési utak kiválasztásával. Kétfázisú megvalósítás: 1 napos tervező műhely, amely ingyenes, azaz csak a ténylegesen felmerült költségek megtérítését kérjük, pl. útiköltség; majd az eredmények alapján folyta- tás, testre szabottan, Önöknek. 12
 • 13. 3.2. Változásmenedzsment A szervezetek változnak maguktól, akaratlanul is, a változtatás a tudatos, irányított változást jelenti – ezért kötődik leggyakrabban a vezetéshez. Akarnak-e a szervezetek változni – és bennük az emberek? Mi a hajtóereje a változásnak – a vonzerő, a vágy az újra, vagy éppen a félelem, a nem változás kockázata? Minek nagyobb az ára, a változásnak vagy a változatlanul maradásnak? Hogyan dönthetjük el? Hogyan készíthetjük fel a szervezetet a változásra? És hogyan vihetjük ezt végig kitartóan, szisztematikusan? A változások szakszerű végig viteléhez tudunk segítséget dönteni. A változásmenedzsment során a CHAMP modellt alkalmazzuk. Cégünk szakértői gazdag szakmai eszköztáruk segítsé- gével, az egyéni igényeknek és céloknak megfelelő változáskezelési programot állítanak ösz- sze. A változások menedzseléséhez számos modell és eszköz célirányos, testre szabott és integ- rált alkalmazásával dolgozunk. A diagnózishoz összegyűjtjük a változás megalapozásához szükséges információkat a szervezetről, a szükséges mértékben a tagjairól, környezetéről és ezeket rendszerezzük, majd megtervezzük a változás mélységét és menetét. A megvalósítást folyamattanácsadással támogatjuk a kliens igényeihez igazodva. Az értékelésre az input- oupt-outcome-impact modellt alkalmazzuk. 13
 • 14. 3.3. Szervezetfejlesztés Egy szervezet, egy cég eredményességét hosszú távon erősen befolyásolja, hogy milyen a szervezet kultúrája, mennyire alakult ki a szervezetben a célok megvalósítását támogató szervezeti kultúra. Meghatározó jelentőséggel bír, hogy milyen hagyományai vannak a szer- vezetben az együttműködésnek, tudnak-e a munkatársak csapatban dolgozni, mennyire partnerközpontú a szervezet működése, figyel-e a vevők, a partnerek igényére, elvárásaira. A szervezeti kultúra egyes elemei – mint például a munkatársak bevonása, az innováció támo- gatása, működő munkatársi értékelési- és ösztönző rendszer – a minőségirányítási rendszer tartalmi működtetéséhez is nagyon jó feltételeket, körülményeket teremtenek. A szervezet, a szervezet kultúrájának fejlesztéséhez a következő lépéseket végezzük el:  Szervezetdiagnózis – a szervezet aktuális állapotának felmérése  Jövőképalkotó, célmeghatározó műhely  A célok megvalósítását szolgáló szervezeti kultúra meghatározása  Képzési szükségletek felmérése, feltárása; képzési programok tervezése  Szervezettervezés, szervezetfejlesztés A szervezetfejlesztésben a PDA (Process Diagrammatic Approach - Folyamatközpontú Meg- közelítés) modellt is alkalmazzuk, amely arra az elvre épül, hogy a szervezetek fejlesztésében nem az euklideszi egyenes a legrövidebb út! Ha definiáljuk a kiindulási pontot (diagnózis) és megfogalmazzuk ehhez a célt, akkor a kettő közötti különbség leküzdésére segítjük megter- vezni az optimális, célhoz vezető utat. 14
 • 15. 3.4. A fejlesztések informatikai támogatása A fejlesztések során minden esetben olyan internetes szolgáltatásokat alkalmazunk, amelyek megkönnyítik ügyfeleink, partnereink tájékozódását és célirányos támogatást nyújtanak döntéselőkészítéshez, a projektek megvalósulásának nyomon követéséhez. Használjuk és használatra kínáljuk az e-Q Center rendszerünket, amely alkalmas kérdőíves vizsgálatok el- végzésére, igény- és elégedettségvizsgálatok lebonyolítására, a szervezeti kultúra, szervezeti klíma elemzésére, képzések, fejlesztések értékelésére, projektek megvalósításának nyomon követésére, a keletkező tudásnak a szervezetbe való beépülésének vizsgálatára. 15
 • 16. 3. Referenciák SZTE KÖVI Szeged Megyei Jogú Város Szolnok Városi Óvodák 16
 • 17. 5. Ajánlatkérés és finanszírozás Az ajánlatkérés/megrendelés folyamata Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, ha úgy érzi, esetlegesen fennálló kérdéseire, problé- máira választ talált kínálatunkban, kérjen ajánlatot! 1. Kérjük, töltse ki a következő oldalon található Ajánlatkérő lapot, majd küldje el a Qualitas T&G Kft-hez. Természetesen egyáltalán nem probléma, ha nincsenek konk- rét ötletei, javaslatai az alkalmazott módszerekre, ez számunkra csak tájékoztató jel- leggel bír. 2. Az Ajánlatkérő beérkezése után kollégánk felveszi Önökkel a kapcsolatot. a. Az Ajánlat elkészítése előtt mindenképpen szeretnénk Önökkel találkozni azért, hogy pontosan tisztázni lehessen a felmerült kérdéseket, fejlesztendő területeket. Csak ezek ismeretében tudunk önöknek testre szabott ajánlatot készíteni. b. A találkozó témája lehet az is, hogy közösen áttekintsük a finanszírozási lehe- tőségeket, van-e aktuálisan nyitott Európai Uniós pályázat stb. 3. A megbeszélés alapján elkészítjük Önöknek testre szabott ajánlatunkat. 4. Az ajánlat elkészítése után, amennyiben szükségesnek tartja, tovább egyeztetésre ál- lunk rendelkezésére. A szolgáltatások finanszírozása A megrendelt szolgáltatásokat finanszírozni tudja  önerőből,  Európai Uniós pályázatokból illeszkedés esetén,  Új Széchenyi terv pályázatokból,  szakképzési hozzájárulásból Minderről részletes információt talál www.qualitas.hu honlapon. 17
 • 18. Ajánlatkérés Ajánlatkérés megérkezése után kollégánk személyesen megkeresi Önt, hogy Ajánlatunkat testre sza- bottan tudjuk elkészíteni Önöknek! Az Ajánlatkérő cég neve Az ajánlatkérő cég honlapja Irányítószám: Város: Az Ajánlatkérő cég adatai Utca, házszám: Adószám: Cégjegyzékszám: Az Ajánlatot kérő cég kapcsolat- Név: Beosztás: tartója Telefon: Fax: E-mail cím(ek) A Qualitas T&G Kft. szakmai kínálata alapján árajánlatot kérünk. Vezetés, irányítás Elsősorban a következő területek érdekelnek:  Coaching  MBTI  RaDAr  Tréning Témák: Tervezett létszám: Csak az előzetes egyeztetés után kívánok dönteni Humánerőforrás fejlesztése Elsősorban a következő területek érdekelnek:  Problémamegoldó team–coaching  Egyéni coaching  RaDAr  MBTI  Képzés  Tréning Témák: Témák: Tervezett létszám: Tervezett létszám: Csak az előzetes egyeztetés után kívánok dönteni Változások kezelése Elsősorban a következő területek érdekelnek: Kék óceán műhely Változásmenedzsment Szervezetfejlesztés Fejlesztést támogató informatikai rendszerek Csak az előzetes egyeztetés után kívánok dönteni Egyéb észrevétel, kérdés Kelt; év hó nap Cégszerű aláírás, pecsét Ph. Ajánlatát elküldheti postán: 6725 Szeged, Szent Ferenc utca 19. e-mailben: qualitas@qualitas.hu faxon: 06-62/558-143 18