סיכום קצר בקורס "מבוא לתאוריה של מדעי המחשב

csnotes

סיכום קצר של הקורס מבוא לתאוריה של מדעי המחשב מאת ד"ר ערן לונדון. הסיכום כולל בין השאר את הנושאים: עוצמות של קבוצות, תורת הגרפים, משפט אוליר, מבוא לתורת ההסתברות הבדידה, אי-שוויון מרקוב, אי-שוויון צ'בישב, קוטר של גרף, קצב גידול של פונקציות וכו'... ניתן למצוא סיכומים נוספים באתר: http://www.letach.net

‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ‫של‬ ‫לתאוריה‬ ‫מבוא‬‫לונדון‬ ‫ערן‬ ‫ד"ר‬‫תשע"ג‬ ‫־‬ '‫ב‬ ‫סמסטר‬
‫מדעי‬ ‫של‬ ‫לתאוריה‬ ‫מבוא‬
‫ערן‬ ‫ד"ר‬ ‫־‬ ‫תשע"ג‬ ‫־‬ ‫המחשב‬
‫לונדון‬
I ‫חלק‬
‫אינסופיות‬ ‫קבוצות‬ ‫של‬ ‫עוצמות‬
:‫קצרה‬ ‫תזכרות‬
‫־‬ A, B ‫קבוצות‬ ‫שתי‬ ‫עבור‬ :‫קבוצות‬ ‫על‬ ‫שקילות‬ ‫יחס‬ ‫הגדרנו‬
.‫הפיכה‬ f : A → B ‫קיימת‬ ‫אם"ם‬ A ≡I B
‫של‬ ‫העוצמה‬ :‫לה‬ ‫ונקרא‬ |A|‫ב־‬ ‫נסמן‬ A ‫של‬ ‫השקילות‬ ‫מחלקת‬ ‫את‬
.A
,|A| = n :‫נסמן‬ ‫אז‬ A ≡I {1, 2, . . . , n}‫ש־‬ ‫כך‬ n ∈ N ‫קיים‬ ‫אם‬
.|A| = 0 ‫נסמן‬ ‫אז‬ A = ∅ ‫אם‬ ‫או‬
.‫סופית‬ ‫קבוצה‬ ‫היא‬ A‫ש־‬ ‫נאמר‬ ‫הללו‬ ‫המקרים‬ ‫בשני‬
‫בת־מנייה‬ ‫קבוצה‬ 1
.‫סופית‬ ‫קבוצה‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫אם‬ ‫אינסופית‬ ‫קבוצה‬ ‫היא‬ A
.(...N, Q, R, N × N :‫)למשל‬
|N| = ℵ0 :‫הגדרה‬
.|N| = |Z| = |Q| = ℵ0 :‫טענה‬
‫או‬ ‫סופית‬ ‫קבוצה‬ ‫היא‬ A ‫אם‬ ‫בת־מנייה‬ ‫היא‬ A ‫קבוצה‬ :‫הגדרה‬
.|A| = ℵ0
|(0, 1)| = |R| = ℵ0 :‫משפט‬
‫קטעים‬ ‫בין‬ ‫עוצמות‬ 2
?|(0, 1)| = |(12, 98)| ‫ש־‬ ‫מראים‬ ‫איך‬
:‫תשובה‬
‫ש־‬ ‫כך‬ f (x) = ax + b ‫מהצורה‬ ‫לינארית‬ ‫פונקציה‬ ‫בונים‬
‫ש־‬ ‫נובע‬ ‫ומכך‬ f (0) = 12 , f (1) = 98
,b = f (0) = 12
a + b = f (1) = 98 ⇒ a = 98 − b = 98 − 12 = 86
:‫הינה‬ (‫)וההפיכה‬ ‫הלינארית‬ ‫הפונקציה‬ ‫לכן‬
‫עוצמה‬ ‫שווי‬ ‫הם‬ ‫הקטעים‬ ‫ששני‬ ‫ומכאן‬ ‫־‬ f (x) = 86x + 12
.f : (0, 1) → (12, 98) :‫הפיכה‬ ‫פונקציה‬ ‫וקיימת‬ ‫היות‬
‫מהקטעים‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫כאשר‬ ‫גם‬ ‫אותנו‬ ‫לשמש‬ ‫יכולה‬ ‫פונקציה‬ ‫אותה‬
.‫סגורים‬ ‫בקטעים‬ ‫או‬ ,‫חצי־פתוח‬ ‫חצי־סגור‬ ‫הוא‬
:‫כללי‬ ‫באופן‬
.|(a, b)| = |(c, d)| :‫אזי‬ c < d ‫וגם‬ a < b‫ו־‬ a, b, c, d ∈ R ‫אם‬
‫קבוצות‬ ‫בין‬ ‫עוצמות‬ 3
‫או‬ ‫גדולה‬ B ‫שעוצמת‬ ‫נאמר‬ .‫קבוצות‬ ‫שתי‬ A, B ‫תהיינה‬ :‫הגדרה‬
:‫סימון‬ .f : A → B ‫חח"ע‬ ‫פונקציה‬ ‫קיימת‬ ‫אם‬ A ‫לעוצמת‬ ‫שווה‬
.|A| ≤ |B|
‫ולא‬ |A| ≤ |B| ‫אם‬ A ‫מעוצמת‬ ‫גדולה‬ B ‫שעוצמת‬ ‫נאמר‬ :‫הגדרה‬
.|A| < |B| :‫סימון‬ .B ‫על‬ ‫שהיא‬ g : A → B ‫פונקציה‬ ‫קיימת‬
‫קנטור־ברנשטיין־שרדר‬ ‫משפט‬ 3.1
:A, B ‫קבוצות‬ ‫שתי‬ ‫תהיינה‬
.|A| = |B| ⇐= |B| ≤ |A| ‫וגם‬ |A| ≤ |B| ‫אם‬
‫וקיימת‬ ‫חח"ע‬ ‫שהיא‬ f : A → B ‫קיימת‬ ‫אם‬ :‫אחרות‬ ‫)במילים‬
‫חח"ע‬ ‫שהיא‬ h : A → B ‫קיימת‬ ‫אזי‬ ‫חח"ע‬ ‫שהיא‬ g : B → A
.(‫ועל‬
‫אם‬ ,‫קבוצות‬ ‫שתי‬ ‫לנו‬ ‫ונתונות‬ ‫במדיה‬ ‫־‬ ‫לזכור‬ ‫כדאי‬ ‫־‬ ♣
‫מהשניה‬ ‫חח"ע‬ ‫ופונקציה‬ ‫לשנייה‬ ‫מהראשונה‬ ‫חח"ע‬ ‫פונקציה‬ ‫מצאנו‬
!‫עוצמה‬ ‫שוות‬ ‫הן‬ ‫הקבוצות‬ ‫אזי‬ ‫־‬ ‫לראשונה‬
.|A| < |P (A)| :‫מתקיים‬ A ‫קבוצה‬ ‫לכל‬ :‫משפט‬
.(|P (N)| = |R| :‫)הערה‬
II ‫חלק‬
‫הגרפים‬ ‫תורת‬
‫בסיסיות‬ ‫הגדרות‬ 4
‫זוגות‬ ‫של‬ ‫קבוצה‬ E‫ו־‬ ‫ריקה‬ ‫לא‬ ‫סופית‬ ‫קבוצה‬ V ‫תהא‬ :‫הגדרה‬
‫גרף‬ ‫קוראים‬ ‫אנחנו‬ (V, E) ‫לזוג‬ .V ‫מ־‬ ‫שונים‬ ‫איברים‬ ‫של‬ ‫סדורים‬
.‫מכוון‬
‫היא‬ E‫ו־‬ ‫הגרף‬ ‫של‬ (Vertices) ‫הקודקודים‬ ‫קבוצת‬ ‫היא‬ V
.(Edges/Arcs) ‫הצלעות‬ ‫קבוצת‬
‫אינו‬ (V, E) ‫הגרף‬ ‫אזי‬ ‫סדורים‬ ‫אינם‬ E‫ב־‬ ‫הזוגות‬ ‫אם‬ :‫הערה‬
.‫מכוון‬
1
‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ‫של‬ ‫לתאוריה‬ ‫מבוא‬‫לונדון‬ ‫ערן‬ ‫ד"ר‬‫תשע"ג‬ ‫־‬ '‫ב‬ ‫סמסטר‬
‫פרטים‬ ‫יותר‬ ‫עם‬ ‫דוגמאות‬ ,‫בסיסיות‬ ‫ממש‬ ‫דוגמאות‬ ‫)כמה‬ :‫למשל‬
(‫בהמשך‬ ‫יהיו‬
,E = {{1, 2} , {1, 4} , {2, 3}} ,V = {1, 2, 3, 4, 5}
.‫מכוון‬ ‫לא‬ ‫גרף‬ ‫הוא‬ G = (V, E) ‫הגרף‬
1 2 3
5 4
:‫פשוטה‬ ‫יותר‬ ‫דוגמא‬ ,‫או‬
.E = {(1, 2) , (3, 1)} ,V = {1, 2, 3}
.‫מכוון‬ ‫גרף‬ ‫הוא‬ G = (V, E)
1 // 2
3
ff
:‫לזכור‬ ‫כדאי‬
‫היא‬ ‫המחדל‬ ‫ברירת‬ ‫אזי‬ ‫מדובר‬ ‫סוג‬ ‫איזה‬ ‫על‬ ‫מוזכר‬ ‫לא‬ ‫כאשר‬ ♣
.‫מכוון‬ ‫לא‬ ‫גרף‬
‫סוגריים‬ ‫עם‬ E‫ב־‬ ‫זוגות‬ ‫נראה‬ ,‫מכוון‬ ‫לא‬ ‫בגרף‬ ‫גם‬ ,‫כלל‬ ‫בדרך‬ ♣
.(a, b)
.m = |E| ‫־‬ ‫הצלעות‬ ‫מספר‬ ,n = |V | ‫־‬ ‫הקודקודים‬ ‫מספר‬ :‫סימון‬
‫שכנים‬ 4.1
u ‫אז‬ .{u, v} ∈ E‫ו־‬ ‫מכוון‬ ‫לא‬ ‫גרף‬ G = (V, E) ‫יהא‬ :‫הגדרה‬
‫קודקודים‬ ‫זוג‬ ‫הם‬ {u, v} ‫והזוג‬ ,u ‫של‬ ‫שכן‬ ‫הוא‬ v‫ו־‬ v ‫של‬ ‫שכן‬ ‫הוא‬
.‫שכנים‬
:‫תסומן‬ u ‫קודקוד‬ ‫של‬ ‫השכנים‬ ‫קבוצת‬
.Γ (u) = {v ∈ V, {u, v} ∈ E}
‫שכן‬ ‫הוא‬ v ‫אזי‬ (u, v) ∈ E ‫אם‬ .‫מכוון‬ ‫גרף‬ G = (V, E) :‫הגדרה‬
.(v ‫של‬ ‫שכן‬ ‫הוא‬ u‫ש־‬ ‫הדבר‬ ‫פירוש‬ ‫)ואין‬ .u ‫של‬
.Γ (u) = {v ∈ V, (u, v) ∈ E} :u ‫של‬ ‫השכנים‬ ‫קבוצת‬
v ‫קודקוד‬ ‫של‬ ‫דרגה‬ 4.2
.v ∈ V ‫ויהא‬ ‫מכוון‬ ‫לא‬ ‫גרף‬ G = (V, E) ‫יהא‬ :‫הגדרה‬
.deg (v) = |Γ (v)| :‫כך‬ ‫מוגדרת‬ v ‫של‬ ‫הדרגה‬
.v ∈ V ‫ויהא‬ ‫מכוון‬ ‫גרף‬ G = (V, E) ‫יהא‬ :‫הגדרה‬
out − deg (v) = |{u ∈ V, (v, u) ∈ E}|
in − deg (v) = |{u ∈ V, (u, v) ∈ E}|
.deg (v) = (in − deg (v)) + (out − deg (v))
.‫מבודד‬ ‫קודקוד‬ ‫הוא‬ v ‫אז‬ deg (v) = 0 ‫אם‬ :‫הגדרה‬
.(‫מכוונים‬ ‫לא‬ ‫לגרפים‬ ‫וגם‬ ‫מכוונים‬ ‫לגרפים‬ ‫גם‬ ‫תקפה‬ ‫)ההגדרה‬
(Path) ‫מסילה‬ 4.3
‫הקודקודים‬ ‫סדרת‬ ,(‫לא‬ ‫או‬ ‫)מכוון‬ ‫גרף‬ G = (V, E) ‫יהא‬ :‫הגדרה‬
0 ≤ i ≤ p − 1 ‫לכל‬ ‫אם‬ (‫מסלול‬ ‫)או‬ ‫מסילה‬ ‫היא‬ v0, v1, . . . , vp
:‫מתקיים‬
‫)בגרף‬ (vi, vi+1) ∈ E ‫או‬ (‫מכוון‬ ‫לא‬ ‫)בגרף‬ {vi, vi+1} ∈ E
.(‫מכוון‬
!‫אחת‬ ‫מפעם‬ ‫יותר‬ ‫בסדרה‬ ‫המופיעה‬ ‫צלע‬ ‫ואין‬
.‫פשוטה‬ ‫מסילה‬ ‫זוהי‬ ‫אז‬ ‫שונים‬ v0, . . . , vp ‫הקודקודים‬ ‫כל‬ ‫אם‬
.‫מעגל‬ ‫זהו‬ ‫אז‬ v0 = vp‫ו־‬ p > 0 ‫אם‬
‫זהו‬ ‫אז‬ ‫שונים‬ ‫הם‬ (v0 = vp‫ל־‬ ‫)פרט‬ ‫במעגל‬ ‫הקודקודים‬ ‫כל‬ ‫אם‬
.‫פשוט‬ ‫מעגל‬
.p ‫הוא‬ v0, . . . , vp ‫המסילה‬ ‫של‬ ‫אורכה‬
.0 ‫מאורך‬ ‫מסילה‬ ‫הוא‬ (‫)כלשהו‬ ‫בודד‬ ‫קודקוד‬ :‫הערה‬
‫המעגל‬ ‫אורך‬ ‫־‬ ‫מכוון‬ ‫לא‬ ‫בגרף‬ .0 ‫באורך‬ ‫מעגלים‬ ‫אין‬ :‫הערה‬
.2 ‫־‬ ‫ובמכוון‬ ,3 ‫לפחות‬ ‫הוא‬ ‫ביותר‬ ‫הקצר‬
v‫ל־‬ u‫מ־‬ ‫המרחק‬ 4.4
.u, v ∈ V ‫ו־‬ (‫לא‬ ‫או‬ ‫)מכוון‬ ‫גרף‬ G = (V, E) ‫יהא‬ :‫הגדרה‬
‫ביותר‬ ‫הקצרה‬ ‫המסילה‬ ‫אורך‬ ‫להיות‬ ‫מוגדר‬ v‫ל־‬ u ‫בין‬ ‫המרחק‬
,‫אזי‬ ‫כזאת‬ ‫אפשרות‬ ‫ואין‬ ‫במידה‬ 1
.d (u, v) :‫ע"י‬ ‫ומסומן‬ v‫ל־‬ u‫מ־‬
1 // 2 3 :‫למשל‬ .d (u, v) = ∞
.d (2, 1) = d (1, 3) = d (3, 1) = ∞
‫שני‬ ‫בין‬ ‫המקסימלי‬ ‫המרחק‬ = ‫גרף‬ ‫של‬ ‫קוטר‬ :‫הגדרה‬
‫בניהם‬ ‫שהמרחק‬ ‫הקודקודים‬ ‫שני‬ ‫את‬ ‫לוקחים‬ ,‫כלומר‬ .‫קודקודים‬
.‫הגרף‬ ‫קוטר‬ ‫וזהו‬ ‫גדול‬ ‫הכי‬ ‫הוא‬
.‫אינסוף‬ ‫הוא‬ ‫הקוטר‬ ‫אזי‬ ‫קשיר‬ ‫אינו‬ ‫הגרף‬ ‫אם‬
‫וקשיר־חזק‬ ‫קשיר‬ ‫גרף‬ 4.5
(‫מכוון‬ ‫)בגרף‬ ‫חזק‬ ‫וקשיר‬ (‫מכוון‬ ‫לא‬ ‫)בגרף‬ ‫קשיר‬ ‫גרף‬ ‫של‬ ‫הרעיון‬
.‫קודקוד‬ ‫כל‬ ‫אל‬ ‫בגרף‬ ‫קודקוד‬ ‫מכל‬ ‫להגיע‬ ‫שניתן‬ ‫הוא‬
(‫)תמיד‬ ‫הוא‬ ‫הקוטר‬ ,‫חזק‬ ‫וקשירים‬ ‫קשירים‬ ‫בגרפים‬ :‫הערה‬ ‫־‬ ♣
.‫סופי‬ ‫מספר‬
‫מכוון‬ ‫לא‬ ‫בגרף‬ 4.5.1
.‫קשיר‬ ‫גרף‬ ‫הוא‬ ‫הגרף‬ ‫אזי‬ ‫מסילה‬ ‫יש‬ ‫קודקודים‬ ‫שני‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫אם‬
1 2 :‫למשל‬
‫מכוון‬ ‫בגרף‬ 4.5.2
‫אזי‬ (‫כיוון‬ ‫בכל‬ ‫)אחת‬ ‫מסילות‬ ‫שתי‬ ‫יש‬ ‫קודקודים‬ ‫שני‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫אם‬
.‫קשיר־חזק‬ ‫גרף‬ ‫הוא‬ ‫הגרף‬
1 22 2rr :‫למשל‬
‫וצלעות‬ ‫קודקודים‬ ‫השמטת‬ 4.6
‫הוא‬ G {x} .x ∈ V ‫יהא‬ .‫גרף‬ G = (V, E) ‫יהא‬ :‫הגדרה‬
‫והשמטת‬ ‫הקודקודים‬ ‫מקבוצת‬ x ‫השמטת‬ ‫ע"י‬ G‫מ־‬ ‫המתקבל‬ ‫הגרף‬
‫משני‬ ‫אחד‬ ‫הוא‬ ‫)אם‬ .‫מהן‬ ‫חלק‬ ‫הוא‬ x ‫אשר‬ E‫ב־‬ ‫הצלעות‬ ‫כל‬
.(‫הצלע‬ ‫של‬ ‫הקודקודים‬
:‫הגרף‬ ‫הוא‬ G {2} ‫אזי‬ , 1 2 3 ‫הוא‬ G ‫אם‬ :‫למשל‬
‫לקודקוד‬ ‫שקשורות‬ ‫הצלעות‬ ‫כל‬ ‫ואת‬ 2 ‫את‬ ‫)השמטנו‬ 1 3
.(‫הזה‬
e ‫הצלע‬ ‫השמטת‬ ‫ע"י‬ G‫מ־‬ ‫המתקבל‬ ‫הגרף‬ ‫הוא‬ G {e} :‫הגדרה‬
.(‫שינוי‬ ‫ללא‬ ‫נשארת‬ ‫הקודקודים‬ ‫)קבוצת‬ ‫הצלעות‬ ‫מקבוצת‬
. 1 2 ‫זה‬ G {e} ‫אזי‬ , 1
e
2 ‫הוא‬ G ‫אם‬ :‫למשל‬
‫בכל‬ ‫כיוונים‬ ‫בשני‬ ‫ללכת‬ ‫שניתן‬ ‫מכיוון‬ d (u, v) = d (v, u) :‫מכוון‬ ‫לא‬ ‫בגרף‬1
‫לא‬ ‫הדבר‬ ,‫מכוון‬ ‫בגרף‬ .‫הפוך‬ ‫בסדר‬ ‫רק‬ ‫הצלעות‬ ‫אותן‬ ‫דרך‬ ‫חוזרים‬ ‫ולכן‬ ,‫צלע‬
‫את‬ ‫לדוגמא‬ ‫ניקח‬ ‫הנתון‬ ‫בגרף‬ :‫למשל‬
‫אבל‬ d (1, 2) = 1 :2‫ו־‬ 1 ‫הקודקודים‬
‫צריך‬ ‫)כי‬ d (2, 1) = 3 ‫זאת‬ ‫לעומת‬
.(1‫ל־‬ 2‫מ־‬ ‫להגיע‬
1 // 2

4
OO
3oo
.‫כך‬ ‫תמיד‬
2
‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ‫של‬ ‫לתאוריה‬ ‫מבוא‬‫לונדון‬ ‫ערן‬ ‫דר‬‫תשעג‬ ‫־‬ '‫ב‬ ‫סמסטר‬
‫תת־גרף‬ 4.7
‫של‬ ‫תת־גרף‬ ‫הוא‬ G = (V , E ) ,‫גרף‬ G = (V, E) ‫יהא‬ :‫הגדרה‬
E ⊆ E ,∅ = V ⊆ V :‫וכן‬ 2
‫גרף‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ G
.V ‫ב־‬ ‫נמצאים‬ ‫קודקודיה‬ ‫שני‬ ,E ‫ב־‬ ‫צלע‬ ‫כל‬ ‫ועבור‬
:‫דוגמא‬
‫והצלעות‬ ‫הקודקודים‬ ‫של‬ ‫בתת־קבוצה‬ ‫נמצאים‬ ‫בעיגול‬ ‫המוקפים‬ ‫)קודקודים‬
(...‫שורטטו‬ ‫לא‬ E ‫ב־‬ ‫נמצאים‬ ‫שלא‬
e ‫הצלע‬ ‫בגלל‬ ‫תת־גרף‬ ‫אינו‬ G
a ‫הוא‬ ‫מקודקודיה‬ ‫שאחד‬ (e ∈ E )
.a /∈ V ‫ו־‬
• •
e
• •
a
.G ‫של‬ ‫פורש‬ ‫תת־גרף‬ ‫נקרא‬ G ‫אזי‬ V = V ‫אם‬
...‫השאר‬ ‫וכל‬ ‫נוסחאות‬ ,‫טענות‬ 5
:‫מכוון‬ ‫בגרף‬
|E| =
v∈V
in − deg (v) =
v∈V
out − deg (v)
:‫מכוון‬ ‫לא‬ ‫בגרף‬
v∈V
deg (v) = 2 · |E|
.∅ = S ⊆ V .‫וקשיר‬ ‫לא־מכוון‬ ‫גרף‬ G = (V, E) ‫יהא‬ :‫טענה‬
.S‫ב־‬ ‫שכן‬ ‫יש‬ u‫של־‬ ‫כך‬ ,u /∈ S ‫וגם‬ u ∈ V ‫קיים‬
.|V | = n ‫עם‬ ‫לא־מכוון‬ ‫גרף‬ G = (V, E) ‫יהא‬ :‫טענה‬
.m = |E| ≥ n − 1 ‫אז‬ ‫קשיר‬ G ‫אם‬
:n = |V | , m = |E|‫ו־‬ ‫מכוון‬ ‫לא‬ ‫גרף‬ G = (V, E) ‫עבור‬
.‫קשיר‬ ‫אינו‬ G ‫אז‬ m n − 1 ‫אם‬ :‫טענה‬
.‫מעגל‬ ‫יש‬ G‫ב־‬ ‫אז‬ n ≤ m‫ו־‬ 3 ≤ n ‫אם‬ :‫טענה‬
V ‫ב־‬ ‫נמצא‬ ‫שלא‬ ‫מקודקוד‬ ‫או‬ ‫אל‬ ‫צלע‬ ‫תהיה‬ ‫למשל‬ ‫שבו‬ ‫מצב‬ ‫אין‬ ,‫כלומר‬2
‫עצים‬ 6
‫הגדרות‬ 6.1
:‫מתקיים‬ ‫תמיד‬ ‫בעץ‬ .‫עץ‬ ‫נקרא‬ ‫מעגלים‬ ‫חסר‬ ‫קשיר‬ ‫גרף‬ :‫הגדרה‬
.|E| = |V | − 1 :‫כלומר‬ ,m = n − 1
v ∈ V ‫כאשר‬ deg (v) = 1 ‫אם‬ .‫עץ‬ G = (V, E) ‫יהא‬ :‫הגדרה‬
.‫עלה‬ ‫נקרא‬ v ‫אז‬
n = m + k :‫ומתקיים‬ ‫יער‬ ‫נקרא‬ ‫מעגלים‬ ‫חסר‬ ‫גרף‬ :‫הגדרה‬
.((‫ביער‬ ‫)עצים‬ ‫הקשירות‬ ‫רכיבי‬ ‫מספר‬ ‫הוא‬ k ‫)כאשר‬
‫)מספר‬ .‫לפחות‬ ‫אחד‬ ‫עלה‬ ‫ישנו‬ |V | ≥ 2 ‫עם‬ ‫עץ‬ ‫בכל‬ 6.1 ‫טענה‬
.(2 ‫לפחות‬ ‫הוא‬ ‫העלים‬
‫לעצים‬ ‫דוגמאות‬ 6.2
•
• • •
• •
• • •
• • •
•
‫ומשפטים‬ ‫טענות‬ 6.3
‫התכונות‬ ‫משלושת‬ ‫שתיים‬ ‫כל‬ .‫גרף‬ G = (V, E) ‫יהא‬ 6.2 ‫טענה‬
:‫השלישית‬ ‫את‬ ‫גוררת‬ ‫הללו‬
.‫קשיר‬ G k
.‫מעגלים‬ ‫חסר‬ G k
.(|E| = |V | − 1 :‫)או‬ .m = n − 1 k
‫הוא‬ G {e} .e ∈ E‫ו־‬ ,‫קשיר‬ ‫גרף‬ G = (V, E) ‫יהא‬ 6.3 ‫טענה‬
.‫למעגל‬ ‫שייכת‬ e ‫אםם‬ ‫קשיר‬ ‫גרף‬
,G = (V , E ) .G ‫של‬ ‫תת־גרף‬ ‫הוא‬ G ‫אם‬ :‫תזכורת‬
.G ‫של‬ ‫פורש‬ ‫תת־גרף‬ ‫הוא‬ G ‫אז‬ V = V ‫אם‬ .G = (V, E)
(‫פורש‬ ‫עץ‬ ‫נקרא‬ ‫עץ‬ ‫שהוא‬ ‫)תת־גרף‬
.‫פורש‬ ‫עץ‬ ‫בו‬ ‫יש‬ ‫אםם‬ ‫קשיר‬ ‫הוא‬ G = (V, E) 6.4 ‫משפט‬
.‫פורש‬ ‫עץ‬ ‫הוא‬ ‫הזאת‬ ‫בקבוצה‬ ‫מינימלי‬ ‫איבר‬ 6.5 ‫טענה‬
3
‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ‫של‬ ‫לתאוריה‬ ‫מבוא‬‫לונדון‬ ‫ערן‬ ‫דר‬‫תשעג‬ ‫־‬ '‫ב‬ ‫סמסטר‬
:‫דוגמא‬
:‫הבא‬ ‫הגרף‬ ‫את‬ ‫ניקח‬
• •
• • •
• •
• •
• • •
• •
‫זהו‬ .(‫המקווקו‬ ‫)הקו‬ ‫עץ‬ ‫שיוצר‬ ‫תת־גרף‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫המקרים‬ ‫בשני‬
‫)העץ‬ ‫הגרף‬ ‫של‬ ‫הקודקודים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מכיל‬ ‫שהוא‬ ‫מכיוון‬ ‫פורש‬ ‫עץ‬
‫פורש‬ ‫תת־גרף‬ ‫־‬ ‫מדויק‬ ‫יותר‬ ‫באופן‬ ‫או‬ ,G ‫של‬ ‫תת־גרף‬ ‫הוא‬ ‫עצמו‬
‫)אותו‬ ‫בגרף‬ ‫מינימלי‬ ‫איבר‬ ‫שזהו‬ ‫־‬ ‫הטענה‬ ‫בדיוק‬ ‫זאת‬ .(G ‫של‬
‫אינו‬ ‫הגרף‬ ‫אזי‬ ‫־‬ ‫כזה‬ ‫איבר‬ ‫קיים‬ ‫לא‬ ‫אם‬ .‫בגרף‬ ‫שקיים‬ ‫פורש‬ ‫עץ‬
.(!‫קשיר‬
:‫למשל‬ ‫או‬
• • •
• • •
• • •
.‫הגרף‬ ‫בתוך‬ (‫המקווקו‬ ‫)הקו‬ ‫פורש‬ ‫עץ‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ ‫גם‬
:‫אם‬ ‫ורק‬ ‫אם‬ ‫עץ‬ ‫הוא‬ G ‫גרף‬ 6.6 ‫טענה‬
G‫מ־‬ ‫כלשהי‬ ‫צלע‬ ‫של‬ ‫השמטה‬ :‫זו‬ ‫בתכונה‬ ‫ומינימלי‬ ‫קשיר‬ G k
.‫קשיר‬ ‫שאינו‬ ‫גרף‬ ‫יוצרת‬
‫צלע‬ ‫של‬ ‫הוספת‬ :‫זו‬ ‫בתכונה‬ ‫ומקסימלי‬ ‫מעגלים‬ ‫מכיל‬ ‫אינו‬ G k
.‫מעגל‬ ‫יוצרת‬ G‫ל־‬ ‫כלשהי‬
‫דו־צדדים‬ ‫גרפים‬ 7
‫אם‬ ‫דו־צדדי‬ ‫גרף‬ ‫הוא‬ G = (V, E) (‫מכוון‬ ‫)לא‬ ‫גרף‬ 7.1 ‫הגדרה‬
‫וכך‬ V1 ∪ V2 = V ,V1 ∩ V2 = ∅‫ש־‬ ‫כך‬ V1, V2 ∈ V ‫קיימות‬
3
E ⊆ V1 × V2‫ש־‬
‫או‬ ,V1‫ב־‬ ‫נמצאים‬ ‫קודקודיה‬ ‫ששני‬ ‫צלע‬ ‫אין‬ :‫אחרות‬ ‫)במילים‬
(V2‫ב־‬ ‫נמצאים‬ ‫ששניהם‬
|V1| = s, |V2| = t ‫שבו‬ ‫השלם‬ ‫הדו־צדדי‬ ‫הגרף‬ ‫הוא‬ Ks,t :‫סימון‬
.‫הללו‬ ‫הקבוצות‬ ‫שתי‬ ‫בין‬ ‫האפשריות‬ ‫הצלעות‬ ‫כל‬ ‫הן‬ ‫והצלעות‬
:‫למשל‬
|E| = s · t • •
• • •
:‫או‬
1 3
2 4
,V1 = {1, 3} :‫כאשר‬
. V2 = {2, 4}
K2,2 = ‫ש־‬ ‫לומר‬ ‫ניתן‬
‫אותו‬ ‫את‬ ‫לצייר‬ ‫ניתן‬ .C4
⇐= :‫הבא‬ ‫באופן‬ ‫הגרף‬
1 2
4 3
.(n ‫גודל‬ ‫מסדר‬ ‫המעגל‬ ‫גרף‬ ‫הוא‬ ‫־‬ Cn)
.‫משנה‬ ‫אינו‬ V1, V2 ‫של‬ ‫שהסדר‬ ‫לציין‬ ‫רק‬ ‫חשוב‬3
:‫אבחנה‬
.‫דו־צדדי‬ ‫גרף‬ ‫הוא‬ ‫עץ‬ ‫כל‬ k
.‫דו־צדדי‬ ‫גרף‬ ‫הוא‬ ‫יער‬ ‫כל‬ k
‫בו‬ ‫המעגלים‬ ‫כל‬ ‫אםם‬ ‫דו־צדדי‬ ‫הוא‬ G = (V, E) ‫גרף‬ 7.2 ‫משפט‬
.‫זוגי‬ ‫מאורך‬ ‫הם‬
‫מישוריים‬ ‫גרפים‬ 8
‫כך‬ ‫במישור‬ ‫לציירו‬ ‫ניתן‬ ‫אם‬ ‫מישורי‬ ‫הוא‬ G ‫גרף‬ 8.1 ‫הגדרה‬
‫רק‬ ‫להפגש‬ ‫להן‬ ‫מותר‬ ‫־‬ ‫בפנימיהן‬ ‫תיחתכנה‬ ‫לא‬ ‫שצלעותיו‬
‫לצייר‬ ‫שניתן‬ ‫לכך‬ ‫אחת‬ ‫דוגמא‬ ‫רק‬ ‫שניתן‬ ‫)מספיק‬ .‫בקודקודים‬
.(‫מישורי‬ ‫שהוא‬ ‫לכך‬ ‫הוכחה‬ ‫וזאת‬ ‫כמישורי‬ ‫גרף‬
:‫דוגמא‬
:K4 ‫את‬ ‫למשל‬ ‫ניקח‬
‫צלעות‬ ‫של‬ ‫מפגש‬ ‫קיים‬ ‫)כי‬ .K4 ‫של‬ ‫מישורית‬ ‫לא‬ ‫הצגה‬ ‫זוהי‬• •
• •
.(‫בקודקוד‬ ‫אינו‬ ‫שהוא‬
:‫זאת‬ ‫לעומת‬
.‫מישורי‬ K4‫ש־‬ ‫ומכאן‬ ‫־‬ K4 ‫של‬ ‫מישורית‬ ‫הצגה‬ ‫זוהי‬ • •
• •
.‫מישוריים‬ ‫גרפים‬ ‫הם‬ (‫)והיערות‬ ‫העצים‬ ‫כל‬ 8.2 ‫טענה‬
.‫שלו‬ ‫המישורית‬ ‫בהצגה‬ ‫נתבונן‬ .‫מישורי‬ ‫גרף‬ G ‫יהא‬ 8.3 ‫הגדרה‬
.(Face) .‫פאה‬ ‫תיקרא‬ ‫מדינה‬ ‫כל‬
‫מישורי‬ ‫גרף‬ G ‫יהא‬ ‫־‬ (Euler) ‫אוילר‬ ‫משפט‬ 8.4 ‫משפט‬
:‫מתקיים‬ ‫פאות‬ f ‫יש‬ ‫שבה‬ G ‫של‬ ‫מישורית‬ ‫בהצגה‬ ‫אזי‬ ,‫קשיר‬
‫לזכור‬ ‫)חשוב‬ .(k ‫רשום‬ ‫לפעמים‬ f ‫)במקום‬ n − m + f = 2
.(‫האינסופית‬ ‫המדינה‬ ,‫החיצונית‬ ‫הפאה‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫מחשבים‬ ‫שאנחנו‬
‫אותו‬ ‫יש‬ G ‫מישורי‬ ‫גרף‬ ‫של‬ ‫המישוריות‬ ‫ההצגות‬ ‫בכל‬ :‫מסקנה‬
.(f = 2 − n + m :‫)כי‬ ‫פאות‬ ‫מספר‬
,‫צלעות‬ m‫ו־‬ ‫קודקודים‬ n ≥ 3 ‫עם‬ ‫מישורי‬ ‫גרף‬ G ‫יהא‬ 8.5 ‫משפט‬
.m ≤ 3 · (n − 2) :‫אזי‬
:‫קורטובסקי‬ ‫משפט‬
‫או‬ K3,3 ‫של‬ ‫הומיומורף‬ ‫מכיל‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫אםם‬ ‫מישורי‬ ‫הוא‬ G ‫גרף‬
‫צלעות‬ ‫החלפת‬ ‫עי‬ H‫מ־‬ ‫מתקבל‬ H ‫גרף‬ ‫של‬ ‫)הומיומורף‬ .K5 ‫של‬
.(‫בפנימיהן‬ ‫זרות‬ ‫המתווספות‬ ‫המסילות‬ ‫כל‬ ‫כאשר‬ ‫במסילות‬
.5 ≥ ‫שדרגתו‬ ‫קודקוד‬ ‫קיים‬ ‫מישורי‬ ‫גרף‬ ‫בכל‬ 8.6 ‫טענה‬
4
‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ‫של‬ ‫לתאוריה‬ ‫מבוא‬‫לונדון‬ ‫ערן‬ ‫דר‬‫תשעג‬ ‫־‬ '‫ב‬ ‫סמסטר‬
‫גרפים‬ ‫של‬ ‫צביעות‬ 9
.‫טבעי‬ ‫מספר‬ k‫ו־‬ ,‫מכוון‬ ‫לא‬ ‫גרף‬ G = (V, E) ‫יהא‬ 9.1 ‫הגדרה‬
‫המקיימת‬ f : V → {1, . . . , k} ‫פונקציה‬ ‫היא‬ G ‫של‬ ‫־צביעה‬k
‫של‬ ‫הצבע‬ ‫קוראים‬ f (x) ‫]ל־‬ f (x) = f (y) ‫אז‬ {x, y} ∈ E
.[x ‫הקודקוד‬
‫מספר‬ .‫־צביע‬k ‫הוא‬ G‫ש־‬ ‫אומרים‬ ‫אז‬ ‫־צביעה‬k ‫יש‬ G‫ל־‬ ‫אם‬
‫ביותר‬ ‫הקטן‬ k‫ה־‬ ‫בתור‬ ‫מוגדר‬ ‫והוא‬ χ (G) :‫עי‬ ‫מסומן‬ ‫הצבעים‬
.‫־צביע‬k ‫הוא‬ G ‫שהגרף‬ ‫כך‬
.‫2־צביע‬ ‫הוא‬ ‫אםם‬ ‫דו־צדדי‬ ‫הוא‬ ‫גרף‬ 9.2 ‫הערה‬
:‫דוגמא‬
.χ (K4) = 4 •
1
•2
•4 •
3
:K4
.χ (Kn) = n
,‫לצבעים‬ ‫שמות‬ ‫לתת‬ ‫במקום‬ .‫למעלה‬ ‫בשרטוט‬ ‫כמו‬ 9.3 ‫הערה‬
‫הצבע‬ ‫את‬ ‫שיסמל‬ ‫מספר‬ ‫נרשום‬ ‫קודקוד‬ ‫כל‬ ‫וליד‬ ‫אותם‬ ‫נמספר‬
.‫שלו‬
. χ (G) ≤ n ‫אז‬ |V | = n ‫אם‬ 9.4 ‫טענה‬
Ca ‫כי‬ 2 χ (Ca) ‫המקרים‬ ‫)בשני‬ χ (C5) = 3, χ (C7) = 3
:‫מסקנה‬ ,(‫דו־צדדי‬ ‫גרף‬ ‫אינו‬
1 ≤ l ∈ N χ (C2l+1) = 3
2 ≤ l ∈ N χ (C2l) = 2
‫אז‬ v ∈ V ‫לכל‬ deg (v) ≤ r ‫אם‬ .‫גרף‬ G ‫יהא‬ 9.5 ‫משפט‬
.χ (G) ≤ r + 1
:Brooks ‫משפט‬
‫אלא‬ χ (G) ≤ r ‫אז‬ r ‫היא‬ ‫בו‬ ‫המקסימלית‬ ‫והדרגה‬ ‫קשיר‬ G ‫אם‬
χ (G) = ‫אז‬ G = Kr+1‫ש־‬ ‫או‬ ‫אי־זוגי‬ ‫מעגל‬ G‫ו־‬ r = 2 ‫אם‬
.r + 1
.‫6־צביע‬ ‫הוא‬ ‫מישורי‬ ‫גרף‬ ‫כל‬ 9.6 ‫משפט‬
.χ (G) ≤ 4 :G ‫מישורי‬ ‫בגרף‬ :‫הצבעים‬ 4 ‫משפט‬ 9.7 ‫משפט‬
(‫)דו־צדדים‬ ‫בגרפים‬ ‫שידוכים‬ 10
‫)תת־‬ M ⊆ E .(‫מכוון‬ ‫)לא‬ ‫גרף‬ G = (V, E) ‫יהא‬ 10.1 ‫הגדרה‬
‫אם‬ [Matching] (‫זיווג‬ ‫)או‬ ‫שידוך‬ ‫תיקרא‬ (‫הצלעות‬ ‫של‬ ‫קבוצה‬
‫)ניסוח‬ .e1 ∩ e2 = ∅ ‫מתקיים‬ (e1, e2 ∈ M ‫)כאשר‬ e1 = e2 ‫לכל‬
.(1≥ ‫קודקוד‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫דרגתו‬ G = (V, E) ‫בגרף‬ :‫אחר‬
:‫דוגמאות‬
• •
• •
G = C4
‫המלבן‬ ‫שבתוך‬ ‫)הקודקודים‬ ‫לשידוכים‬ ‫אפשרויות‬ ‫מספר‬ ‫הנה‬ ,‫אזי‬
:(‫שונה‬ ‫שידוך‬ ‫מסמל‬ ‫שירטוט‬ ‫כל‬ ,‫השידוך‬ ‫את‬ ‫מסמלים‬
•
|M|=2
•
• •
•
|M|=2
•
• •
•
|M|=1
•
• •
•
|M|=1
•
• •
•
|M|=1
•
• •
• •
• •
:‫הריק‬ ‫השידוך‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫שישנו‬ ‫וכמובן‬
M ‫יהא‬ .‫דו־צדדי‬ ‫גרף‬ 4
G = L
·
∪ R, E ‫יהא‬ 10.2 ‫הגדרה‬
M ‫אזי‬ |L| = |R| = |M|‫ו־‬ |L| = |R| ‫אם‬ .‫זה‬ ‫בגרף‬ ‫שידוך‬
.‫מושלם‬ ‫שידוך‬ ‫הוא‬
:‫דוגמא‬
‫יוצרים‬ ‫בנקודות‬ ‫שמוקפים‬ ‫הקודקודים‬ ‫זוגות‬
M ‫בתור‬ ‫אותם‬ ‫נבחר‬ ‫אם‬ ‫כי‬ .‫מושלם‬ ‫שידוך‬
‫קודקוד‬ ‫אין‬ ‫מבניהם‬ ‫צלע‬ ‫שלשום‬ ‫נראה‬ ‫אזי‬
...‫משותף‬
• •
•
L
•
R
‫הדו־צדדי‬ ‫בגרף‬ ‫מושלם‬ ‫שידוך‬ ‫לקיום‬ ‫הכרחי‬ ‫תנאי‬ 10.3 ‫טענה‬
:‫מתקיים‬ X ⊆ L ‫שלכל‬ ‫הוא‬ |L| = |R| ‫שבו‬ G = L
·
∪ R, E
‫כאשר‬ |N (X)| ≥ |X|
‫קבוצת‬ ‫־‬ N (X)) N (X) = {y ∈ R | ∃x ∈ X, (x, y) ∈ E}
.(X ‫קודקודי‬ ‫של‬ ‫השכנים‬
‫ומספיק‬ ‫הכרחי‬ ‫תנאי‬ :Hall ‫של‬ ‫החתונה‬ ‫משפט‬ 10.4 ‫משפט‬
‫שלכל‬ ‫הוא‬ G = L
·
∪ R, E ‫בגרף‬ |L| ‫בגודל‬ ‫שידוך‬ ‫לקיום‬
.|N (X)| ≥ |X| ‫מתקיים‬ X ⊆ L
.‫מושלם‬ ‫שידוך‬ ‫הינו‬ ‫השיוך‬ ‫אזי‬ |L| = |R| ‫אם‬
A
·
∪ B ⇒ A ∩ B = ∅ .‫זרות‬ ‫קבוצות‬ ‫של‬ ‫איחוד‬ ‫פירושו‬
·
∪4
5
‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ‫של‬ ‫לתאוריה‬ ‫מבוא‬‫לונדון‬ ‫ערן‬ ‫דר‬‫תשעג‬ ‫־‬ '‫ב‬ ‫סמסטר‬
III ‫חלק‬
‫ההסתברות‬ ‫לתורת‬ ‫מבוא‬
‫הבדידה‬
(‫בדידים‬ ‫)מרחבים‬ ‫בסיסיות‬ ‫הגדרות‬ 11
‫ריקה‬ ‫ולא‬ ‫סופית‬ ‫קבוצה‬ ‫הוא‬ ‫בדיד‬ ‫הסתברות‬ ‫מרחב‬ 11.1 ‫הגדרה‬
‫אי־שלילי‬ ‫משקל‬ ‫מיוחס‬ (x ∈ Ω) ‫מאבריה‬ ‫אחד‬ ‫שלכל‬ ,Ω
:‫שמתקיים‬ ‫כך‬ ,x ‫של‬ ‫ההסתברות‬ ‫הנראה‬ Pr (x) ≥ 0
Pr (Ω) =
x∈Ω
Pr (x) = 1
‫יקרא‬ Ω .(Ω, Pr) ‫־‬ ‫יסומנו‬ Pr ‫ולצדו‬ ‫ההסתברות‬ ‫מרחב‬ :‫סימון‬
.‫המדגם‬ ‫מרחב‬ ‫בשם‬ ‫גם‬
(0 ≤ Pr (x) ≤ 1 ,x ∈ Ω ‫)לכל‬ Pr : Ω → [0, 1]
x ∈ ‫לכל‬ ‫אם‬ .‫בדיד‬ ‫הסתברותי‬ ‫מרחב‬ (Ω, Pr) ‫יהא‬ 11.2 ‫הגדרה‬
‫על‬ ‫האחידה‬ ‫ההתפלגות‬ ‫נקרא‬ Pr ‫אזי‬ Pr (x) = 1
|Ω| :‫מתקיים‬ Ω
.(‫הסתברות‬ = ‫)התפלגות‬ .Ω
W ⊆ Ω .‫בדיד‬ ‫הסתברות‬ ‫מרחב‬ (Ω, Pr) ‫יהא‬ 11.3 ‫הגדרה‬
.‫בסיסי‬ ‫מאורע‬ ‫נקרא‬ W ‫אז‬ |W| = 1 ‫אם‬ .‫מאורע‬ ‫נקראת‬
: (W ‫מאורע‬ ‫כל‬ ‫)עבור‬ ‫נגדיר‬
Pr (W) =
x∈W
Pr (x)

 :‫הוגנת‬ ‫קוביה‬ ‫שנקרא‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫ניקח‬ :‫פשוטה‬ ‫דוגמא‬
‫־‬ Pr (i) = 1
6 ‫מתקיים‬ 1 ≤ i ≤ 6 ‫לכל‬ ,Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
.‫הסתברות‬ ‫מרחב‬ ‫הגדרנו‬
:‫בהטלה‬ ‫זוגי‬ ‫מספר‬ ‫לנו‬ ‫יצא‬ ‫שבו‬ ‫המאורע‬ ‫הוא‬ W :‫נגדיר‬
.Pr (W) = Pr (2) + Pr (4) + Pr (6) = 1
6 + 1
6 + 1
6 = 1
2
A, B ⊆ Ω .‫בדיד‬ ‫הסתברות‬ ‫מרחב‬ (Ω, Pr) 11.4 ‫הגדרה‬
.A ∩ B = ∅ ‫אם‬ ‫זרים‬ ‫מאורעות‬ ‫נקראים‬
‫אז‬ ‫זרים‬ ‫מאורעות‬ A, B ‫אם‬ 11.5 ‫טענה‬
.Pr (A ∪ B) = Pr (A) + Pr (B)
:‫אזי‬ 5
‫בזוגות‬ ‫זרים‬ ‫מאורעות‬ A1, . . . , An ‫אם‬ 11.6 ‫טענה‬
Pr
n
i=1
Ai =
n
i=1
Pr (Ai)
.Pr (A) ≤ Pr (B) ⇐ A ⊆ B 11.7 ‫טענה‬
.‫לו‬ ‫המשלים‬ ‫האירוע‬ ‫הוא‬ ¯A ‫אז‬ ‫מאורע‬ ‫הוא‬ A ‫אם‬ 11.8 ‫הגדרה‬
.(Pr (Ω) = 1 :‫)הערה‬ .Pr ¯A = 1 − Pr (A) 11.9 ‫טענה‬
:‫אזי‬ ,‫מאורעות‬ A1, . . . , An ‫יהיו‬ 11.10 ‫טענה‬
Pr
n
i=1
Ai ≤
n
i=1
Pr (Ai)
.(‫האיחוד‬ ‫חסם‬ ‫נקרא‬ ‫)זה‬
‫וההדחה‬ ‫ההכלה‬ ‫משפט‬ 11.1
:‫אזי‬ ,‫מאורעות‬ A1, . . . , An ‫יהיו‬
=
n
i=1
Pr (Ai) −
1≤i1i2≤n
Pr (Ai1
∩ Ai2
) +
1≤i1i2i3≤n
Pr (Ai1
∩ Ai2
∩ Ai3
) ±
. . . + (−1)
n−1
Pr (A1 ∩ · · · ∩ An)
‫תלויים‬ ‫בלתי‬ ‫מאורעות‬ 12
‫תלויים‬ ‫בלתי‬ ‫מאורעות‬ ‫הם‬ B‫ו־‬ A .A, B ⊆ Ω ‫יהיו‬ 12.1 ‫הגדרה‬
.Pr (A ∩ B) = Pr (A) · Pr (B) :‫אם‬
‫אם‬ ,B ‫במאורע‬ ‫בלתי־תלוי‬ ‫הוא‬ A ‫מאורע‬ :‫אחרות‬ ‫במילים‬
.A ‫של‬ ‫ההסתברות‬ ‫את‬ ‫משנה‬ ‫לא‬ B ‫של‬ ‫התוצאה‬
‫מרחב‬ ‫נגדיר‬ .Pr (X) 0 ‫עם‬ ,X ∈ Ω ‫תהא‬ 12.2 ‫הגדרה‬
:‫הבא‬ ‫באופן‬ ,‫מצומצם‬ ,‫חדש‬ ‫הסתברות‬
:(X, Q)
∀x ∈ X; Q (x) =
Pr (x)
Pr (X)
‫פונקצית‬ ‫זאת‬ Q) ‫הסתברות‬ ‫מרחב‬ ‫אכן‬ ‫הוא‬ (X, Q) 12.3 ‫טענה‬
.(‫החדשה‬ ‫ההסתברות‬
.Ai ∩ Aj = ∅ :‫מתקיים‬ i = j ‫לכל‬ ,‫כלומר‬5
6
‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ‫של‬ ‫לתאוריה‬ ‫מבוא‬‫לונדון‬ ‫ערן‬ ‫דר‬‫תשעג‬ ‫־‬ '‫ב‬ ‫סמסטר‬
‫כאשר‬ , ‫במרחב‬ ‫מאורעות‬ ‫שני‬ A, B ‫יהיו‬ 12.4 ‫הגדרה‬
:‫מסומנת‬ B ‫בהינתן‬ A ‫של‬ ‫המותנית‬ ‫ההסתברות‬ .Pr (B) 0
:‫עי‬ ‫ומוגדרת‬ Pr (A|B)
Pr (A|B) =
Pr (A ∩ B)
Pr (B)
‫ההסתברות‬ ‫מה‬ ‫היא‬ ‫והשאלה‬ B‫ב־‬ ‫התוצאה‬ ‫מה‬ ‫לנו‬ ‫ידוע‬ ,‫כלומר‬
.A ‫של‬
‫השאלה‬ ‫ונשאלת‬ ‫התרחש‬ B ‫מאורע‬ ‫אם‬ ‫לנו‬ ‫ידוע‬ :‫אחרות‬ ‫)במילים‬
.(A ‫של‬ ‫ההסתברות‬ ‫כעת‬ ‫מהי‬
‫בלתי־תלויים‬ ‫מאורעות‬ ‫הם‬ B‫ו־‬ A‫ו־‬ Pr (B) 0 ‫אם‬ 12.5 ‫טענה‬
.Pr (A|B) = Pr (A) :‫אז‬
‫כאשר‬ ,A, B ⊆ Ω ‫ובו‬ ‫הסתברות‬ ‫מרחב‬ (Ω, Pr) ‫יהא‬ 12.6 ‫משפט‬
:‫שקולים‬ ‫הבאים‬ ‫הדברים‬ ‫אזי‬ ,Pr (A) 0, Pr (B) 0
.‫בלתי־תלויים‬ ‫מאורעות‬ ‫הם‬ B‫ו־‬ A ¥
.Pr (A|B) = Pr (A) ¦
.Pr (B|A) = Pr (B) §
‫מקריים‬ ‫משתנים‬ 13
X ‫תהא‬ .‫בדיד‬ ‫הסתברות‬ ‫מרחב‬ (Ω, Pr) ‫יהא‬ 13.1 ‫הגדרה‬
.‫מקרי‬ ‫משתנה‬ ‫תקרא‬ f : Ω → X ,‫כלשהי‬ ‫קבוצה‬
.‫ממשי‬ ‫מקרי‬ ‫משתנה‬ ‫הוא‬ f ‫אז‬ X = R ‫אם‬
‫מספרים‬ ‫לא‬ ‫שהם‬ ‫אובייקטים‬ ‫ולא‬ ‫מספרים‬ ‫של‬ ‫כלשהי‬ ‫לקבוצה‬ ‫אותנו‬ ‫מעבירה‬ f ‫כאשר‬ ,‫כלומר‬
‫מספרים‬ ‫של‬ ‫לקבוצה‬ ‫אותנו‬ ‫תעברי‬ f ‫ממשי‬ ‫מקרי‬ ‫משתנה‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ...'‫וכו‬ ‫טעם‬ ,‫צבע‬ :‫כמו‬
(...‫גיל‬ ,‫משקל‬ ,‫תוצאה‬ :‫)כמו‬
‫של‬ ‫התוחלת‬ .‫ממשי‬ ‫מקרי‬ ‫משתנה‬ f : Ω → R ‫תהא‬ 13.2 ‫הגדרה‬
:‫הבא‬ ‫השוויון‬ ‫באמצעות‬ ‫ומוגדר‬ E [f] ‫מסומנת‬ f
E [f] =
x∈Ω
Pr (x) · f (x)
.µ = E [f] :‫מקובל‬ ‫סימון‬
A ⊆ Ω ‫בודד‬ ‫הסתברות‬ ‫מרחב‬ (Ω, Pr) 13.3 ‫הגדרה‬
:‫הפונקציה‬ 13.4 ‫הגדרה‬
χA (x) =
1 x ∈ A
0 Otherwise
.A ‫הקבוצה‬ ‫של‬ ‫המציין‬ ‫המקרי‬ ‫המשתנה‬ ‫תקרא‬
χA = fA : Ω → {0, 1}
.E [fA] = Pr (A) :‫אזי‬ ,‫מציין‬ ‫מקרי‬ ‫משתנה‬ fA ‫יהא‬ 13.5 ‫טענה‬
,f, g : Ω → R .‫בדיד‬ ‫הסתברות‬ ‫מרחב‬ (Ω, Pr) 13.6 ‫טענה‬
.a, b, c ∈ R
: ‫אזי‬
.E [f + g] = E [f] + E [g] .1
.E [a · f] = a · E [f] .2
.E [a · f + b · g] = a · E [f] + b · E [g] .3
.E [a · f + b · g + c] = a · E [f] + b · E [g] + c .4
:‫אזי‬ ‫בלתי־תלויים‬ ‫מקריים‬ ‫משתנים‬ ‫הם‬ f, g ‫אם‬ 13.7 ‫טענה‬
.E [f · g] = E [f] · E [g]
:‫אזי‬ ,‫מקריים‬ ‫משתנים‬ ‫הם‬ f1, f2, . . . , fn 13.8 ‫טענה‬
E [f1 + · · · + fn] =
n
i=1 E [fi]
‫ו־‬ f : Ω → R‫ו־‬ ‫בדיד‬ ‫הסתברות‬ ‫מרחב‬ (Ω, Pr) ‫יהא‬ :‫סימון‬
:‫הבא‬ ‫באופן‬ {f = a} ‫המאורע‬ ‫את‬ ‫נסמן‬ .a ∈ R
.{f = a} = {x ∈ Ω; f (x) = a}
:‫למשל‬
‫הוגנות‬ ‫קוביות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫מרחב‬ ‫הוא‬ ‫שלנו‬ ‫שהמרחב‬ ‫נניח‬
.Pr ((i, j)) = 1
36 :i, j ‫לכל‬ ,Ω = {(i, j) , 1 ≤ i, j ≤ 6}
‫המכפלה‬ ‫סכום‬ ‫שבו‬ ‫המאורע‬ ‫את‬ ‫נגדיר‬ ‫אזי‬ .f (i, j) = i·j
:20 ‫הוא‬
.Pr (f = 20) = 1
18 :‫לכן‬ ,{f = 20} = {(4, 5) , (5, 4)}
‫בדיד‬ ‫הסתברות‬ ‫במרחב‬ ‫ממשי‬ ‫מקרי‬ ‫משתנה‬ f ‫יהא‬ 13.9 ‫טענה‬
6
:(Ω, Pr)
E [f] =
a∈R
a · Pr (f = a)
‫שונות‬ 14
.f ‫של‬ ‫התוחלת‬ ‫סביב‬ f ‫ערכי‬ ‫לפיזור‬ ‫מדד‬ ‫מחפשים‬
‫בדיד‬ ‫הסתברות‬ ‫במרחב‬ ‫מקרי‬ ‫משתנה‬ f ‫יהא‬ 14.1 ‫הגדרה‬
‫והיא‬ Var [f] :‫תסומן‬ f ‫של‬ ‫השונות‬ .E [f] ‫תוחלת‬ ‫עם‬ (Ω, Pr)
:‫עי‬ ‫מוגדרת‬
Var [f] = E (f − E [f])
2
.Var [f] ≥ 0 :‫מתקיים‬ f ‫מקרי‬ ‫משתנה‬ ‫לכל‬ 14.2 ‫הערה‬
:f ‫מקרי‬ ‫משתנה‬ ‫לכל‬ 14.3 ‫טענה‬
Var [f] = E f2
− E2
[f]
.Var [af] = a2
· Var [f] :‫אזי‬ a ∈ R ‫יהא‬ 14.4 ‫טענה‬
:‫אזי‬ ,‫בלתי־תלויים‬ ‫מקריים‬ ‫משתנים‬ f, g ‫יהיו‬ 14.5 ‫טענה‬
.Var [f + g] = Var [f] + Var [g]
‫מכפלה‬ ‫מרחבי‬ 15
‫הסתברות‬ ‫מרחבי‬ ‫שני‬ (Ω1, P1) , (Ω2, P2) ‫יהיו‬ 15.1 ‫הגדרה‬
‫מכפלה‬ ‫מרחוב‬ ‫הוא‬ (Ω1 × Ω2, Pr) ‫המכפלה‬ ‫מרחב‬ .‫בדידים‬
Ω1 × Ω2 ‫הקרטזית‬ ‫המכפלה‬ ‫היא‬ ‫שלו‬ ‫האיברים‬ ‫שקבוצת‬ ‫בדיד‬
.(x ∈ Ω1, y ∈ Ω2 ‫כאשר‬ (x, y) ‫הסדורים‬ ‫הזוגות‬ ‫אוסף‬ :‫)כלומר‬
:‫היא‬ ‫זה‬ ‫מרחב‬ ‫על‬ ‫המוגדרת‬ ‫ההסתברות‬ ‫פונקצית‬
7
. Pr (x, y) = P1 (x) · P2 (y)
f = a ‫וכאשר‬ ‫היות‬ ,(‫אינסופית‬ ‫קבוצה‬ ‫)שזו‬ a ∈ R‫ה־‬ ‫לגבי‬ ‫לדאוג‬ ‫מה‬ ‫אין‬6
.‫סופית‬ ‫בקבוצה‬ ‫מדובר‬ ‫ולכן‬ 0 ‫היא‬ ‫ההסתברות‬ ‫אזי‬
.Pr ((x, y)) = ... ‫גם‬ ‫לרשום‬ ‫ניתן‬7
7
‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ‫של‬ ‫לתאוריה‬ ‫מבוא‬‫לונדון‬ ‫ערן‬ ‫דר‬‫תשעג‬ ‫־‬ '‫ב‬ ‫סמסטר‬
(Ω1, P1) , (Ω2, P2) , . . . , (Ωk, Pk) ‫יהיו‬ 15.2 ‫הגדרה‬
‫המכפלה‬ ‫מרחב‬ ‫את‬ ‫נגדיר‬ ,‫בדידים‬ ‫הסתברות‬ ‫מרחבי‬
:‫הבא‬ ‫באופן‬ (Ω1 × Ω2 × · · · × Ωk, Pr)
Pr (x1, . . . , xk) = P1 (x1) · P2 (x2) · · · Pk (xk)
.xi ∈ Ωi ‫כאשר‬
‫ב־‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫נסמן‬ ,‫זהים‬ ‫המרחבים‬ k ‫כל‬ ‫אם‬ 15.3 ‫הערה‬
:‫המקיים‬ ‫מכפלה‬ ‫מרחב‬ ‫הוא‬ Ωk
, Pr ‫אז‬ ‫אז‬ (Ω, P)
Pr (x1, . . . , xk) =
k
i=1
P (xi)
Pr (f = k) = n
k · :‫ההתפלגות‬ ‫עם‬ ‫מקרי‬ ‫למשתנה‬ 15.4 ‫הגדרה‬
.‫בינומי‬ ‫מקרי‬ ‫משתנה‬ ‫קוראים‬ pk
(1 − p)
n−k
.Pr (f = k) =
(n
k)
2n :p = 1
2 ‫של‬ ‫במקרה‬
‫בהסתברות‬ ‫יסודיים‬ ‫אי־שוויונות‬ 16
‫מרקוב‬ ‫אי־שוויון‬ 16.1
f : Ω → R‫ו־‬ ‫בדיד‬ ‫הסתברות‬ ‫מרחב‬ (Ω, Pr) ‫יהא‬ 16.1 ‫משפט‬
:‫מתקיים‬ λ 0 ‫לכל‬ ‫אזי‬ 8
‫אי־שלילי‬ ‫מקרי‬ ‫משנה‬
Pr (f ≥ λ · E [f]) ≤
1
λ
‫צ'בישב‬ ‫אי־שוויון‬ 16.2
f : Ω → R‫ו־‬ ‫בדיד‬ ‫הסתברות‬ ‫מרחב‬ (Ω, Pr) ‫יהא‬ 16.2 ‫משפט‬
:‫מתקיים‬ c 0 ‫לכל‬ ‫אזי‬ ,‫מקרי‬ ‫משתנה‬
Pr |f − E [f]| ≥ c ≤
Var [f]
c2
:‫אי־השוויון‬ ‫להצגת‬ ‫נוספת‬ ‫דרך‬
Pr f − E [f] ≥ λ · Var [f] ≤
1
λ
.f (x) ≥ 0 ,x ∈ Ω ‫לכל‬ :‫כלומר‬8
:‫צ'בישב‬ ‫של‬ ‫אי־השוויון‬ ‫על‬ ‫קצר‬ ‫הסבר‬
‫המרחק‬ ‫פירושו‬ |x − a| :‫אזי‬ , ‫משתנה‬ ‫הוא‬ x‫ו־‬ a ∈ R‫ו־‬ ‫נניח‬
:‫ציר‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫נשרטט‬ ‫אם‬ ,‫כלומר‬ ,a‫מ־‬ x ‫של‬
.−x‫ב־‬ ‫או‬ x‫ב־‬ a‫ב־‬ ‫מתרחקים‬ ‫אנחנו‬
 • 
−x a x
:‫הבא‬ ‫הדבר‬ ‫לנו‬ ‫נתון‬ ‫אם‬ ‫כעת‬
a‫מ־‬ x ‫של‬ ‫שהמרחק‬ ‫הדבר‬ ‫פירוש‬ ‫אזי‬ ,(c ∈ R) |x − a| ≥ c
:c‫ל־‬ ‫שווה‬ ‫או‬ ‫גדול‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬
oo • • • //
−c a c
‫שהמרחק‬ ‫מכיוון‬ ,‫חוקי‬ ‫איננו‬ ‫המקווקו‬ ‫בקו‬ ‫שנמצא‬ ‫מה‬ ,‫כלומר‬
.(|x − a| c) c ‫מ‬ ‫קטן‬ a ‫מ‬ ‫שלו‬
‫אי־שוויון‬ ,‫מסוים‬ c ‫שעבור‬ ‫זה‬ ‫צ'בישב‬ ‫של‬ ‫לאי־השוויון‬ ‫הקשר‬
(...‫בהמשך‬ ‫)דוגמא‬ c‫מ־‬ ‫לסטייה‬ ‫ההסתברות‬ ‫את‬ ‫לנו‬ ‫חוסם‬ ‫צ'בישב‬
:‫צ'בישב‬ ‫של‬ ‫באי־השוויון‬ ‫להשתמש‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬
:‫נסביר‬ ‫ואז‬ ‫מדוגמא‬ ‫נתחיל‬
.E [f] = 7n
2 , Var [f] = 35n
12 :‫הוגנת‬ ‫קוביה‬ ‫של‬ ‫הטלות‬ n ‫עבור‬
,Pr f − 7n
2 ≥ c ≤ 35n
12·c2 :‫באי־השוויון‬ ‫נציב‬ ‫כעת‬
:‫כלומר‬ ,‫מהתוחלת‬ ‫הסטייה‬ ‫זאת‬ c ‫כאשר‬
 • • • 
n 7n
2
−c
7n
2
7n
2
+c 6n
(‫1־ים‬ ‫)הכל‬ n ‫היא‬ ‫המינמלית‬ ‫התוצאה‬ ‫קוביות‬ n ‫בהטלת‬
‫את‬ ‫לנו‬ ‫חוסם‬ ‫צ'בישב‬ ‫אש‬ ,(‫6־ים‬ ‫)הכל‬ 6n ‫הוא‬ ‫והמקסימום‬
‫שני‬ ‫סך‬ ‫של‬ ‫הוא‬ ‫הוא‬ ‫)החסם‬ ‫השחורים‬ ‫הקטעים‬ ‫בשני‬ ‫ההסתברות‬
,(‫הקטעים‬
‫קוביות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫הטלה‬ ‫עבור‬ ‫חסם‬ ‫למצוא‬ ‫רוצים‬ ‫היינו‬ ‫אם‬ ,‫למשל‬
:‫אזי‬ ,10‫מ־‬ ‫גדול‬ ‫יותר‬ ‫תהיה‬ ‫התוצאה‬ ‫של‬ ‫כך‬ ,‫בלתי־תלויות‬
Pr (|f − 7| ≥ 3) ≤
70
12 · 9
= 0.6481
,10‫ל־‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ ‫מהתוחלת‬ 3 ‫של‬ ‫מרחק‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ ‫כי‬
‫את‬ ‫גם‬ ‫כלומר‬ ,‫הכיוונים‬ ‫שני‬ ‫את‬ ‫לנו‬ ‫חוסם‬ ‫צ'בישב‬ ‫אש‬ ‫אבל‬
‫סימטריה‬ ‫שיש‬ ‫בגלל‬ ‫אבל‬ ,Pr (f ≥ 10) ‫את‬ ‫וגם‬ Pr (f ≤ 4)
:‫המבוקשת‬ ‫התוצאה‬ ‫את‬ ‫ולקבל‬ 2‫ב־‬ ‫לחלק‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬
Pr (f ≥ 10) = Pr (f ≤ 4) ≤ 0.324
‫לכך‬ ‫ההסתברות‬ ‫את‬ ‫לחסום‬ ‫הצלחנו‬ ‫צ'בישב‬ ‫באמצעות‬ ,‫כלומר‬
‫קטנה‬ ‫ההתסברות‬ 10 ‫מ־‬ ‫גדולה‬ ‫תהיה‬ ‫הקוביות‬ ‫בהטלת‬ ‫שהתוצאה‬
.0.324 ‫ל־‬ ‫שווה‬ ‫או‬
:‫היא‬ ‫לכך‬ ‫המדויקת‬ ‫ההסתברות‬ ,‫אגב‬
:‫אפשרויות‬ 6 ‫ישנן‬ ‫כי‬ , 1
36 · 6 = 6
36 = 1
6 = 0.166666 . . .
.{( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}
‫מרקוב‬ ‫אש‬ ,‫מידה‬ ‫באותה‬ ,‫חסם‬ ‫זהו‬ ‫אבל‬ ,‫מדויק‬ ‫לא‬ ‫שזה‬ ‫נכון‬
...‫מדויק‬ ‫פחות‬ ‫חסם‬ ‫נותן‬
‫הגדולים‬ ‫המספרים‬ ‫של‬ ‫החלש‬ ‫החוק‬ 17
‫הגדולים‬ ‫המספרים‬ ‫של‬ ‫החלש‬ ‫החוק‬ 17.1 ‫משפט‬
‫ושווי‬ (µ) ‫תוחלת‬ ‫שווי‬ ‫תלויים‬ ‫בלתי‬ ‫משתנים‬ f1, . . . , fn ‫יהיו‬
‫יהא‬ ,Sn =
n
i=1 fi :‫נסמן‬ ,[‫אחידה‬ ‫התפלגות‬ ‫]עם‬ (α) ‫שונות‬
:ε 0
lim
n→∞
Pr
sn
n
− µ ≥ ε = 0
8
‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ‫של‬ ‫לתאוריה‬ ‫מבוא‬‫לונדון‬ ‫ערן‬ ‫דר‬‫תשעג‬ ‫־‬ '‫ב‬ ‫סמסטר‬
IV ‫חלק‬
‫פונקציות‬ ‫של‬ ‫גידול‬ ‫קצב‬
log ‫על‬ ‫רקע‬ ‫קצת‬ 18
‫היא‬ ‫הכוונה‬ ‫אזי‬ ‫אחרות‬ ‫יצוין‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ,‫הזה‬ ‫אם‬ ‫החלק‬ ‫בכל‬ :‫הערה‬
.log2 ‫־‬ 2 ‫בסיס‬ ‫על‬ log‫ל־‬
‫הגדרה‬ 18.1
.loga n = b ⇔ n = ab
‫או‬ ,loga n = b :‫אזי‬ n = ab
‫אם‬
.log2 a = b ⇔ a = 2b
:‫שלנו‬ ‫במקרה‬
log ‫של‬ ‫בסיסיות‬ ‫נוסחאות‬ 18.2
loga a = 1 (1)
loga 1 = 0 (2)
loga (n · m) = loga n + loga m (3)
loga
m
n
= loga m − loga n (4)
loga (mn
) = m · loga n (5)
aloga n
= n (6)
loga (m + n) = loga m + loga n :‫לזכור‬ ‫חשוב‬
‫בסיסיות‬ ‫הגדרות‬ 19
f ‫של‬ (O) ‫גדול‬ ‫או‬ ‫היא‬ g .f, g : N → R+ ‫תהיינה‬ 19.1 ‫הגדרה‬
n0 ≤ n ‫שלכל‬ ‫כך‬ c, n0 0 ‫קבועים‬ ‫קיימים‬ ‫אם‬ g = O (f) ‫־‬
9
.g (n) ≤ c · f (n) :‫מתקיים‬
f ‫של‬ (Ω) ‫אומגה‬ ‫היא‬ g f, g : N → R+ ‫תהיינה‬ 19.2 ‫הגדרה‬
‫להגדרה‬ ‫)בניגוד‬ d, n0 0 ‫קבועים‬ ‫קיימים‬ ‫אם‬ g = Ω (f) ‫־‬
n0 ≤ n ‫שלכל‬ ‫כך‬ (d 0‫ש־‬ ‫מתעקשים‬ ‫אנחנו‬ ‫כאן‬ ‫הקודמת‬
.g (n) ≥ d · f (n) :‫מתקיים‬
‫־‬ f ‫של‬ (Θ) ‫תטא‬ ‫היא‬ g f, g : N → R+ ‫תהיינה‬ 19.3 ‫הגדרה‬
n0 ≤ n ‫שלכל‬ ‫כך‬ c1, c2, n0 0 ‫קבועים‬ ‫קיימים‬ ‫אם‬ g = Θ (f)
c2 · f (n) ≥ g (n) ≥ c1f (n) :‫מתקיים‬
.‫ההגדרה‬ ‫מן‬ ‫נובע‬ c 0‫ש־‬ ‫זה‬9
:(‫ממהגדרות‬ ‫הפוכות‬ ‫הן‬ ‫האותיות‬ ‫שכאן‬ ♥ ‫)שימו‬ ‫מסכמת‬ ‫טבלה‬
c1, c2, n0 0 f, g : N → R+
f (n) ≤ c1 · g (n) f = O (g)
f (n) ≥ c2 · g (n) f = Ω (g)
c1 · g (n) ≥ f (n) ≥ c2 · g (n) f = Θ (g)
‫ומשפטים‬ ‫נוסחאות‬ ,‫טענות‬ 20
‫אזי‬ f = O (g) ∧ g = O (h) ‫אם‬ f, g, h : N → R 20.1 ‫טענה‬
.(‫טרינזיטיבי‬ ‫הוא‬ O ‫היחס‬ :‫אחרות‬ ‫)במילים‬ .f = O (h)
.f = Θ (g) ⇐ g = Θ (f) 20.2 ‫טענה‬
‫שלכל‬ ‫כך‬ c ‫קיים‬ ‫אם‬ ,‫כלומר‬ ,‫חסומה‬ ‫פונקציה‬ f ‫אם‬ 20.3 ‫הערה‬
.f = O (1) ‫אזי‬ f (n) ≤ c ,n ∈ N
‫סטירלינג‬ ‫נוסחת‬ 20.1
√
2πn
n
e
n
· e( 1
12·n − 1
360·n2 ) ≤ n! ≤
√
2πn
n
e
n
· e( 1
12·n )
‫כאן‬ ‫שואף‬ ‫שהוא‬ ‫יודעים‬ ‫ואנחנו‬ ‫היות‬ ‫כקבוע‬ ‫כאן‬ ‫משמש‬ e...
‫ה־‬
.‫לאחד‬
‫יותר‬ ‫מרוכך‬ ‫ניסוח‬ 20.1.1
n! = Θ
√
2πn ·
e
n
n
:‫יותר‬ ‫מדויק‬ ‫וניסוח‬
lim
x→∞
n!
√
2πn · e
n
n = 1
‫ושימושיים‬ ‫חשובים‬ ‫דברים‬ ‫כמה‬ 20.2
log2 (n!) = Θ (n · log2 n)
Hn = Θ log2 n
n! = Θ
√
2πn ·
n
e
n
.(‫ההרמוני‬ ‫)הטור‬ Hn = 1 + 1
2 + 1
3 + · · · + 1
n
:‫באתר‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫נוספים‬ ‫סיכומים‬
http://www.letach.net
9

Recomendados

סיכום קצר של הקורס במבני נתונים por
סיכום קצר של הקורס במבני נתוניםסיכום קצר של הקורס במבני נתונים
סיכום קצר של הקורס במבני נתוניםcsnotes
4.6K vistas16 diapositivas
סיכום הקורס במבוא להצפנה por
סיכום הקורס במבוא להצפנהסיכום הקורס במבוא להצפנה
סיכום הקורס במבוא להצפנהcsnotes
627 vistas66 diapositivas
סיכום הקורס במבנים אלגבריים por
סיכום הקורס במבנים אלגברייםסיכום הקורס במבנים אלגבריים
סיכום הקורס במבנים אלגברייםcsnotes
2K vistas18 diapositivas
סיכום הקורס בבינה מלאכותית por
סיכום הקורס בבינה מלאכותיתסיכום הקורס בבינה מלאכותית
סיכום הקורס בבינה מלאכותיתcsnotes
618 vistas17 diapositivas
נספחון קצר בתורת הקבוצות por
נספחון קצר בתורת הקבוצותנספחון קצר בתורת הקבוצות
נספחון קצר בתורת הקבוצותcsnotes
996 vistas3 diapositivas
Resoluc ao da equacao do 2o grau pelos metodos de alkhwarizmi por
Resoluc ao da equacao do 2o grau pelos metodos de alkhwarizmiResoluc ao da equacao do 2o grau pelos metodos de alkhwarizmi
Resoluc ao da equacao do 2o grau pelos metodos de alkhwarizmiMário César Cunha
10.2K vistas4 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Aula 4 Profmat - Algoritmo de Euclides - MDC e MMC 25 08-17 por
Aula 4  Profmat - Algoritmo de Euclides - MDC e MMC 25 08-17Aula 4  Profmat - Algoritmo de Euclides - MDC e MMC 25 08-17
Aula 4 Profmat - Algoritmo de Euclides - MDC e MMC 25 08-17Aline Guedes
3.4K vistas41 diapositivas
Ισχυρισμοί και αντιπαραδείγματα Ιούνιος 2019 por
Ισχυρισμοί και αντιπαραδείγματα Ιούνιος 2019Ισχυρισμοί και αντιπαραδείγματα Ιούνιος 2019
Ισχυρισμοί και αντιπαραδείγματα Ιούνιος 2019Μάκης Χατζόπουλος
11.7K vistas18 diapositivas
Aula2 equação 1º_ por
Aula2 equação 1º_Aula2 equação 1º_
Aula2 equação 1º_Marcia Roberto
3.3K vistas17 diapositivas
Algebra - Livro texto III (UNIP/Matemática) 2018 por
Algebra - Livro texto III (UNIP/Matemática) 2018Algebra - Livro texto III (UNIP/Matemática) 2018
Algebra - Livro texto III (UNIP/Matemática) 2018Antonio Marcos
2.5K vistas21 diapositivas
Problemas com frações - Parte I por
Problemas com frações - Parte IProblemas com frações - Parte I
Problemas com frações - Parte ILuiza Collet
28.7K vistas5 diapositivas
Fonctions exponentielles et puissances por
Fonctions exponentielles et puissancesFonctions exponentielles et puissances
Fonctions exponentielles et puissancesĂmîʼndǿ TrànCè
1.7K vistas8 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Aula 4 Profmat - Algoritmo de Euclides - MDC e MMC 25 08-17 por Aline Guedes
Aula 4  Profmat - Algoritmo de Euclides - MDC e MMC 25 08-17Aula 4  Profmat - Algoritmo de Euclides - MDC e MMC 25 08-17
Aula 4 Profmat - Algoritmo de Euclides - MDC e MMC 25 08-17
Aline Guedes3.4K vistas
Algebra - Livro texto III (UNIP/Matemática) 2018 por Antonio Marcos
Algebra - Livro texto III (UNIP/Matemática) 2018Algebra - Livro texto III (UNIP/Matemática) 2018
Algebra - Livro texto III (UNIP/Matemática) 2018
Antonio Marcos2.5K vistas
Problemas com frações - Parte I por Luiza Collet
Problemas com frações - Parte IProblemas com frações - Parte I
Problemas com frações - Parte I
Luiza Collet28.7K vistas
Aula 8 profmat congruencias - 20 10-17 por Aline Guedes
Aula 8  profmat congruencias - 20 10-17Aula 8  profmat congruencias - 20 10-17
Aula 8 profmat congruencias - 20 10-17
Aline Guedes835 vistas
Разбор задач модуля "Теория графов ll" por DEVTYPE
Разбор задач модуля "Теория графов ll"Разбор задач модуля "Теория графов ll"
Разбор задач модуля "Теория графов ll"
DEVTYPE6.5K vistas
Potenciacao com racionais por Blairvll
Potenciacao com racionaisPotenciacao com racionais
Potenciacao com racionais
Blairvll12.8K vistas
Matemática - Equação do 1°Grau - www.CentroApoio.com - Vídeo Aulas por Vídeo Aulas Apoio
Matemática - Equação do 1°Grau - www.CentroApoio.com - Vídeo AulasMatemática - Equação do 1°Grau - www.CentroApoio.com - Vídeo Aulas
Matemática - Equação do 1°Grau - www.CentroApoio.com - Vídeo Aulas
Vídeo Aulas Apoio7.1K vistas
Razão e proporção1 por Luccy Crystal
Razão e proporção1Razão e proporção1
Razão e proporção1
Luccy Crystal42.5K vistas
TD - travaux dirigé limite de fonction ( exercice ) SOUFIANE MERABTI por soufiane merabti
TD - travaux dirigé limite de fonction ( exercice ) SOUFIANE MERABTITD - travaux dirigé limite de fonction ( exercice ) SOUFIANE MERABTI
TD - travaux dirigé limite de fonction ( exercice ) SOUFIANE MERABTI
soufiane merabti3.7K vistas
Aula 5- Profmat-Aplicacoes do mdc - Equacoes diofantinas - Expressoes binomia... por Aline Guedes
Aula 5- Profmat-Aplicacoes do mdc - Equacoes diofantinas - Expressoes binomia...Aula 5- Profmat-Aplicacoes do mdc - Equacoes diofantinas - Expressoes binomia...
Aula 5- Profmat-Aplicacoes do mdc - Equacoes diofantinas - Expressoes binomia...
Aline Guedes1.9K vistas

Destacado

סיכום קצר על טורי טיילור por
סיכום קצר על טורי טיילורסיכום קצר על טורי טיילור
סיכום קצר על טורי טיילורcsnotes
3.4K vistas4 diapositivas
סיכום קצר בקורס חדו"א 2 (נספח נוסחאות למבחן) por
סיכום קצר בקורס חדו"א 2 (נספח נוסחאות למבחן) סיכום קצר בקורס חדו"א 2 (נספח נוסחאות למבחן)
סיכום קצר בקורס חדו"א 2 (נספח נוסחאות למבחן) csnotes
3.4K vistas9 diapositivas
סיכום על מטרואידים וזרימות בגרפים por
סיכום על מטרואידים וזרימות בגרפיםסיכום על מטרואידים וזרימות בגרפים
סיכום על מטרואידים וזרימות בגרפיםcsnotes
861 vistas7 diapositivas
סיכום של הקורס אלגוריתמים por
סיכום של הקורס אלגוריתמיםסיכום של הקורס אלגוריתמים
סיכום של הקורס אלגוריתמיםcsnotes
1.2K vistas17 diapositivas
סיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשב por
סיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשבסיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשב
סיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשבcsnotes
1.7K vistas12 diapositivas
סיכום קצר של אלגברה לינארית ב' por
סיכום קצר של אלגברה לינארית ב'סיכום קצר של אלגברה לינארית ב'
סיכום קצר של אלגברה לינארית ב'csnotes
5.7K vistas9 diapositivas

Destacado(7)

סיכום קצר על טורי טיילור por csnotes
סיכום קצר על טורי טיילורסיכום קצר על טורי טיילור
סיכום קצר על טורי טיילור
csnotes3.4K vistas
סיכום קצר בקורס חדו"א 2 (נספח נוסחאות למבחן) por csnotes
סיכום קצר בקורס חדו"א 2 (נספח נוסחאות למבחן) סיכום קצר בקורס חדו"א 2 (נספח נוסחאות למבחן)
סיכום קצר בקורס חדו"א 2 (נספח נוסחאות למבחן)
csnotes3.4K vistas
סיכום על מטרואידים וזרימות בגרפים por csnotes
סיכום על מטרואידים וזרימות בגרפיםסיכום על מטרואידים וזרימות בגרפים
סיכום על מטרואידים וזרימות בגרפים
csnotes861 vistas
סיכום של הקורס אלגוריתמים por csnotes
סיכום של הקורס אלגוריתמיםסיכום של הקורס אלגוריתמים
סיכום של הקורס אלגוריתמים
csnotes1.2K vistas
סיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשב por csnotes
סיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשבסיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשב
סיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשב
csnotes1.7K vistas
סיכום קצר של אלגברה לינארית ב' por csnotes
סיכום קצר של אלגברה לינארית ב'סיכום קצר של אלגברה לינארית ב'
סיכום קצר של אלגברה לינארית ב'
csnotes5.7K vistas
נספח נוסחאות אלגברה לינארית por csnotes
נספח נוסחאות אלגברה לינאריתנספח נוסחאות אלגברה לינארית
נספח נוסחאות אלגברה לינארית
csnotes5.7K vistas

Similar a סיכום קצר בקורס "מבוא לתאוריה של מדעי המחשב

סיכום של הקורס מבוא להצפנה por
סיכום של הקורס מבוא להצפנהסיכום של הקורס מבוא להצפנה
סיכום של הקורס מבוא להצפנהcsnotes
25 vistas66 diapositivas
מבני נתונים por
מבני נתוניםמבני נתונים
מבני נתוניםcsnotes
21 vistas19 diapositivas
2013 winter 807 a por
2013 winter 807 a2013 winter 807 a
2013 winter 807 abagrutonline
2.4K vistas7 diapositivas
806 - winter 2014 por
806 - winter 2014806 - winter 2014
806 - winter 2014bagrutonline
7.6K vistas6 diapositivas
List coloring por
List coloringList coloring
List coloringDalya Gartzman
381 vistas10 diapositivas
2014 summer A 807 a por
2014 summer A 807 a2014 summer A 807 a
2014 summer A 807 abagrutonline
4.6K vistas11 diapositivas

Similar a סיכום קצר בקורס "מבוא לתאוריה של מדעי המחשב(20)

סיכום של הקורס מבוא להצפנה por csnotes
סיכום של הקורס מבוא להצפנהסיכום של הקורס מבוא להצפנה
סיכום של הקורס מבוא להצפנה
csnotes25 vistas
מבני נתונים por csnotes
מבני נתוניםמבני נתונים
מבני נתונים
csnotes21 vistas
2013 winter 807 a por bagrutonline
2013 winter 807 a2013 winter 807 a
2013 winter 807 a
bagrutonline2.4K vistas
806 - winter 2014 por bagrutonline
806 - winter 2014806 - winter 2014
806 - winter 2014
bagrutonline7.6K vistas
2014 summer A 807 a por bagrutonline
2014 summer A 807 a2014 summer A 807 a
2014 summer A 807 a
bagrutonline4.6K vistas
2013 summer A 804 a por bagrutonline
2013 summer A 804 a2013 summer A 804 a
2013 summer A 804 a
bagrutonline2.9K vistas
2011 summer A 807 q por bagrutonline
2011 summer A 807 q2011 summer A 807 q
2011 summer A 807 q
bagrutonline4.5K vistas
סיכום הקורס בחישוביות por csnotes
סיכום הקורס בחישוביותסיכום הקורס בחישוביות
סיכום הקורס בחישוביות
csnotes1.7K vistas
תכנון שיעור 29 מציאת משוואת קו ישר por moranis
תכנון שיעור 29 מציאת משוואת קו ישרתכנון שיעור 29 מציאת משוואת קו ישר
תכנון שיעור 29 מציאת משוואת קו ישר
moranis588 vistas
סיכום הקורס בחישוביות ומורכבות החישובים por csnotes
סיכום הקורס בחישוביות ומורכבות החישוביםסיכום הקורס בחישוביות ומורכבות החישובים
סיכום הקורס בחישוביות ומורכבות החישובים
csnotes58 vistas
2014 summer B 807 a por bagrutonline
2014 summer B 807 a2014 summer B 807 a
2014 summer B 807 a
bagrutonline5.2K vistas
806 חורף 2013 por bagrutonline
806 חורף 2013806 חורף 2013
806 חורף 2013
bagrutonline1.2K vistas
Calculus1.pdf por csnotes
Calculus1.pdfCalculus1.pdf
Calculus1.pdf
csnotes29 vistas
2011 summer B 807 q por bagrutonline
2011 summer B 807 q2011 summer B 807 q
2011 summer B 807 q
bagrutonline2.1K vistas
2014 summer B 805 a por bagrutonline
2014 summer B 805 a2014 summer B 805 a
2014 summer B 805 a
bagrutonline3.2K vistas

Más de csnotes

סיכום של הקרוס למידה עמוקה por
סיכום של הקרוס למידה עמוקהסיכום של הקרוס למידה עמוקה
סיכום של הקרוס למידה עמוקהcsnotes
18 vistas12 diapositivas
סיכום על בדיקת לינאריות por
סיכום על בדיקת לינאריותסיכום על בדיקת לינאריות
סיכום על בדיקת לינאריותcsnotes
6 vistas2 diapositivas
סיכום הקורס במורכבות החישובים por
סיכום הקורס במורכבות החישוביםסיכום הקורס במורכבות החישובים
סיכום הקורס במורכבות החישוביםcsnotes
8 vistas58 diapositivas
סיכום הקורס באבטחת מידע por
סיכום הקורס באבטחת מידעסיכום הקורס באבטחת מידע
סיכום הקורס באבטחת מידעcsnotes
43 vistas41 diapositivas
סיכום הקורס בבינה מלאכותית por
סיכום הקורס בבינה מלאכותיתסיכום הקורס בבינה מלאכותית
סיכום הקורס בבינה מלאכותיתcsnotes
42 vistas17 diapositivas
נספח תזכורות מלוגיקה בולאנית por
נספח תזכורות מלוגיקה בולאניתנספח תזכורות מלוגיקה בולאנית
נספח תזכורות מלוגיקה בולאניתcsnotes
11 vistas1 diapositiva

Más de csnotes(11)

סיכום של הקרוס למידה עמוקה por csnotes
סיכום של הקרוס למידה עמוקהסיכום של הקרוס למידה עמוקה
סיכום של הקרוס למידה עמוקה
csnotes18 vistas
סיכום על בדיקת לינאריות por csnotes
סיכום על בדיקת לינאריותסיכום על בדיקת לינאריות
סיכום על בדיקת לינאריות
csnotes6 vistas
סיכום הקורס במורכבות החישובים por csnotes
סיכום הקורס במורכבות החישוביםסיכום הקורס במורכבות החישובים
סיכום הקורס במורכבות החישובים
csnotes8 vistas
סיכום הקורס באבטחת מידע por csnotes
סיכום הקורס באבטחת מידעסיכום הקורס באבטחת מידע
סיכום הקורס באבטחת מידע
csnotes43 vistas
סיכום הקורס בבינה מלאכותית por csnotes
סיכום הקורס בבינה מלאכותיתסיכום הקורס בבינה מלאכותית
סיכום הקורס בבינה מלאכותית
csnotes42 vistas
נספח תזכורות מלוגיקה בולאנית por csnotes
נספח תזכורות מלוגיקה בולאניתנספח תזכורות מלוגיקה בולאנית
נספח תזכורות מלוגיקה בולאנית
csnotes11 vistas
סיכום בתחשיב היחסים por csnotes
סיכום בתחשיב היחסיםסיכום בתחשיב היחסים
סיכום בתחשיב היחסים
csnotes27 vistas
סיכום בלוגיקה por csnotes
סיכום בלוגיקהסיכום בלוגיקה
סיכום בלוגיקה
csnotes24 vistas
סיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליות por csnotes
סיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליותסיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליות
סיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליות
csnotes25 vistas
ModProg.pdf por csnotes
ModProg.pdfModProg.pdf
ModProg.pdf
csnotes15 vistas
סיכום במורכבות החישובים por csnotes
סיכום במורכבות החישוביםסיכום במורכבות החישובים
סיכום במורכבות החישובים
csnotes437 vistas

סיכום קצר בקורס "מבוא לתאוריה של מדעי המחשב

 • 1. ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ‫של‬ ‫לתאוריה‬ ‫מבוא‬‫לונדון‬ ‫ערן‬ ‫ד"ר‬‫תשע"ג‬ ‫־‬ '‫ב‬ ‫סמסטר‬ ‫מדעי‬ ‫של‬ ‫לתאוריה‬ ‫מבוא‬ ‫ערן‬ ‫ד"ר‬ ‫־‬ ‫תשע"ג‬ ‫־‬ ‫המחשב‬ ‫לונדון‬ I ‫חלק‬ ‫אינסופיות‬ ‫קבוצות‬ ‫של‬ ‫עוצמות‬ :‫קצרה‬ ‫תזכרות‬ ‫־‬ A, B ‫קבוצות‬ ‫שתי‬ ‫עבור‬ :‫קבוצות‬ ‫על‬ ‫שקילות‬ ‫יחס‬ ‫הגדרנו‬ .‫הפיכה‬ f : A → B ‫קיימת‬ ‫אם"ם‬ A ≡I B ‫של‬ ‫העוצמה‬ :‫לה‬ ‫ונקרא‬ |A|‫ב־‬ ‫נסמן‬ A ‫של‬ ‫השקילות‬ ‫מחלקת‬ ‫את‬ .A ,|A| = n :‫נסמן‬ ‫אז‬ A ≡I {1, 2, . . . , n}‫ש־‬ ‫כך‬ n ∈ N ‫קיים‬ ‫אם‬ .|A| = 0 ‫נסמן‬ ‫אז‬ A = ∅ ‫אם‬ ‫או‬ .‫סופית‬ ‫קבוצה‬ ‫היא‬ A‫ש־‬ ‫נאמר‬ ‫הללו‬ ‫המקרים‬ ‫בשני‬ ‫בת־מנייה‬ ‫קבוצה‬ 1 .‫סופית‬ ‫קבוצה‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫אם‬ ‫אינסופית‬ ‫קבוצה‬ ‫היא‬ A .(...N, Q, R, N × N :‫)למשל‬ |N| = ℵ0 :‫הגדרה‬ .|N| = |Z| = |Q| = ℵ0 :‫טענה‬ ‫או‬ ‫סופית‬ ‫קבוצה‬ ‫היא‬ A ‫אם‬ ‫בת־מנייה‬ ‫היא‬ A ‫קבוצה‬ :‫הגדרה‬ .|A| = ℵ0 |(0, 1)| = |R| = ℵ0 :‫משפט‬ ‫קטעים‬ ‫בין‬ ‫עוצמות‬ 2 ?|(0, 1)| = |(12, 98)| ‫ש־‬ ‫מראים‬ ‫איך‬ :‫תשובה‬ ‫ש־‬ ‫כך‬ f (x) = ax + b ‫מהצורה‬ ‫לינארית‬ ‫פונקציה‬ ‫בונים‬ ‫ש־‬ ‫נובע‬ ‫ומכך‬ f (0) = 12 , f (1) = 98 ,b = f (0) = 12 a + b = f (1) = 98 ⇒ a = 98 − b = 98 − 12 = 86 :‫הינה‬ (‫)וההפיכה‬ ‫הלינארית‬ ‫הפונקציה‬ ‫לכן‬ ‫עוצמה‬ ‫שווי‬ ‫הם‬ ‫הקטעים‬ ‫ששני‬ ‫ומכאן‬ ‫־‬ f (x) = 86x + 12 .f : (0, 1) → (12, 98) :‫הפיכה‬ ‫פונקציה‬ ‫וקיימת‬ ‫היות‬ ‫מהקטעים‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫כאשר‬ ‫גם‬ ‫אותנו‬ ‫לשמש‬ ‫יכולה‬ ‫פונקציה‬ ‫אותה‬ .‫סגורים‬ ‫בקטעים‬ ‫או‬ ,‫חצי־פתוח‬ ‫חצי־סגור‬ ‫הוא‬ :‫כללי‬ ‫באופן‬ .|(a, b)| = |(c, d)| :‫אזי‬ c < d ‫וגם‬ a < b‫ו־‬ a, b, c, d ∈ R ‫אם‬ ‫קבוצות‬ ‫בין‬ ‫עוצמות‬ 3 ‫או‬ ‫גדולה‬ B ‫שעוצמת‬ ‫נאמר‬ .‫קבוצות‬ ‫שתי‬ A, B ‫תהיינה‬ :‫הגדרה‬ :‫סימון‬ .f : A → B ‫חח"ע‬ ‫פונקציה‬ ‫קיימת‬ ‫אם‬ A ‫לעוצמת‬ ‫שווה‬ .|A| ≤ |B| ‫ולא‬ |A| ≤ |B| ‫אם‬ A ‫מעוצמת‬ ‫גדולה‬ B ‫שעוצמת‬ ‫נאמר‬ :‫הגדרה‬ .|A| < |B| :‫סימון‬ .B ‫על‬ ‫שהיא‬ g : A → B ‫פונקציה‬ ‫קיימת‬ ‫קנטור־ברנשטיין־שרדר‬ ‫משפט‬ 3.1 :A, B ‫קבוצות‬ ‫שתי‬ ‫תהיינה‬ .|A| = |B| ⇐= |B| ≤ |A| ‫וגם‬ |A| ≤ |B| ‫אם‬ ‫וקיימת‬ ‫חח"ע‬ ‫שהיא‬ f : A → B ‫קיימת‬ ‫אם‬ :‫אחרות‬ ‫)במילים‬ ‫חח"ע‬ ‫שהיא‬ h : A → B ‫קיימת‬ ‫אזי‬ ‫חח"ע‬ ‫שהיא‬ g : B → A .(‫ועל‬ ‫אם‬ ,‫קבוצות‬ ‫שתי‬ ‫לנו‬ ‫ונתונות‬ ‫במדיה‬ ‫־‬ ‫לזכור‬ ‫כדאי‬ ‫־‬ ♣ ‫מהשניה‬ ‫חח"ע‬ ‫ופונקציה‬ ‫לשנייה‬ ‫מהראשונה‬ ‫חח"ע‬ ‫פונקציה‬ ‫מצאנו‬ !‫עוצמה‬ ‫שוות‬ ‫הן‬ ‫הקבוצות‬ ‫אזי‬ ‫־‬ ‫לראשונה‬ .|A| < |P (A)| :‫מתקיים‬ A ‫קבוצה‬ ‫לכל‬ :‫משפט‬ .(|P (N)| = |R| :‫)הערה‬ II ‫חלק‬ ‫הגרפים‬ ‫תורת‬ ‫בסיסיות‬ ‫הגדרות‬ 4 ‫זוגות‬ ‫של‬ ‫קבוצה‬ E‫ו־‬ ‫ריקה‬ ‫לא‬ ‫סופית‬ ‫קבוצה‬ V ‫תהא‬ :‫הגדרה‬ ‫גרף‬ ‫קוראים‬ ‫אנחנו‬ (V, E) ‫לזוג‬ .V ‫מ־‬ ‫שונים‬ ‫איברים‬ ‫של‬ ‫סדורים‬ .‫מכוון‬ ‫היא‬ E‫ו־‬ ‫הגרף‬ ‫של‬ (Vertices) ‫הקודקודים‬ ‫קבוצת‬ ‫היא‬ V .(Edges/Arcs) ‫הצלעות‬ ‫קבוצת‬ ‫אינו‬ (V, E) ‫הגרף‬ ‫אזי‬ ‫סדורים‬ ‫אינם‬ E‫ב־‬ ‫הזוגות‬ ‫אם‬ :‫הערה‬ .‫מכוון‬ 1
 • 2. ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ‫של‬ ‫לתאוריה‬ ‫מבוא‬‫לונדון‬ ‫ערן‬ ‫ד"ר‬‫תשע"ג‬ ‫־‬ '‫ב‬ ‫סמסטר‬ ‫פרטים‬ ‫יותר‬ ‫עם‬ ‫דוגמאות‬ ,‫בסיסיות‬ ‫ממש‬ ‫דוגמאות‬ ‫)כמה‬ :‫למשל‬ (‫בהמשך‬ ‫יהיו‬ ,E = {{1, 2} , {1, 4} , {2, 3}} ,V = {1, 2, 3, 4, 5} .‫מכוון‬ ‫לא‬ ‫גרף‬ ‫הוא‬ G = (V, E) ‫הגרף‬ 1 2 3 5 4 :‫פשוטה‬ ‫יותר‬ ‫דוגמא‬ ,‫או‬ .E = {(1, 2) , (3, 1)} ,V = {1, 2, 3} .‫מכוון‬ ‫גרף‬ ‫הוא‬ G = (V, E) 1 // 2 3 ff :‫לזכור‬ ‫כדאי‬ ‫היא‬ ‫המחדל‬ ‫ברירת‬ ‫אזי‬ ‫מדובר‬ ‫סוג‬ ‫איזה‬ ‫על‬ ‫מוזכר‬ ‫לא‬ ‫כאשר‬ ♣ .‫מכוון‬ ‫לא‬ ‫גרף‬ ‫סוגריים‬ ‫עם‬ E‫ב־‬ ‫זוגות‬ ‫נראה‬ ,‫מכוון‬ ‫לא‬ ‫בגרף‬ ‫גם‬ ,‫כלל‬ ‫בדרך‬ ♣ .(a, b) .m = |E| ‫־‬ ‫הצלעות‬ ‫מספר‬ ,n = |V | ‫־‬ ‫הקודקודים‬ ‫מספר‬ :‫סימון‬ ‫שכנים‬ 4.1 u ‫אז‬ .{u, v} ∈ E‫ו־‬ ‫מכוון‬ ‫לא‬ ‫גרף‬ G = (V, E) ‫יהא‬ :‫הגדרה‬ ‫קודקודים‬ ‫זוג‬ ‫הם‬ {u, v} ‫והזוג‬ ,u ‫של‬ ‫שכן‬ ‫הוא‬ v‫ו־‬ v ‫של‬ ‫שכן‬ ‫הוא‬ .‫שכנים‬ :‫תסומן‬ u ‫קודקוד‬ ‫של‬ ‫השכנים‬ ‫קבוצת‬ .Γ (u) = {v ∈ V, {u, v} ∈ E} ‫שכן‬ ‫הוא‬ v ‫אזי‬ (u, v) ∈ E ‫אם‬ .‫מכוון‬ ‫גרף‬ G = (V, E) :‫הגדרה‬ .(v ‫של‬ ‫שכן‬ ‫הוא‬ u‫ש־‬ ‫הדבר‬ ‫פירוש‬ ‫)ואין‬ .u ‫של‬ .Γ (u) = {v ∈ V, (u, v) ∈ E} :u ‫של‬ ‫השכנים‬ ‫קבוצת‬ v ‫קודקוד‬ ‫של‬ ‫דרגה‬ 4.2 .v ∈ V ‫ויהא‬ ‫מכוון‬ ‫לא‬ ‫גרף‬ G = (V, E) ‫יהא‬ :‫הגדרה‬ .deg (v) = |Γ (v)| :‫כך‬ ‫מוגדרת‬ v ‫של‬ ‫הדרגה‬ .v ∈ V ‫ויהא‬ ‫מכוון‬ ‫גרף‬ G = (V, E) ‫יהא‬ :‫הגדרה‬ out − deg (v) = |{u ∈ V, (v, u) ∈ E}| in − deg (v) = |{u ∈ V, (u, v) ∈ E}| .deg (v) = (in − deg (v)) + (out − deg (v)) .‫מבודד‬ ‫קודקוד‬ ‫הוא‬ v ‫אז‬ deg (v) = 0 ‫אם‬ :‫הגדרה‬ .(‫מכוונים‬ ‫לא‬ ‫לגרפים‬ ‫וגם‬ ‫מכוונים‬ ‫לגרפים‬ ‫גם‬ ‫תקפה‬ ‫)ההגדרה‬ (Path) ‫מסילה‬ 4.3 ‫הקודקודים‬ ‫סדרת‬ ,(‫לא‬ ‫או‬ ‫)מכוון‬ ‫גרף‬ G = (V, E) ‫יהא‬ :‫הגדרה‬ 0 ≤ i ≤ p − 1 ‫לכל‬ ‫אם‬ (‫מסלול‬ ‫)או‬ ‫מסילה‬ ‫היא‬ v0, v1, . . . , vp :‫מתקיים‬ ‫)בגרף‬ (vi, vi+1) ∈ E ‫או‬ (‫מכוון‬ ‫לא‬ ‫)בגרף‬ {vi, vi+1} ∈ E .(‫מכוון‬ !‫אחת‬ ‫מפעם‬ ‫יותר‬ ‫בסדרה‬ ‫המופיעה‬ ‫צלע‬ ‫ואין‬ .‫פשוטה‬ ‫מסילה‬ ‫זוהי‬ ‫אז‬ ‫שונים‬ v0, . . . , vp ‫הקודקודים‬ ‫כל‬ ‫אם‬ .‫מעגל‬ ‫זהו‬ ‫אז‬ v0 = vp‫ו־‬ p > 0 ‫אם‬ ‫זהו‬ ‫אז‬ ‫שונים‬ ‫הם‬ (v0 = vp‫ל־‬ ‫)פרט‬ ‫במעגל‬ ‫הקודקודים‬ ‫כל‬ ‫אם‬ .‫פשוט‬ ‫מעגל‬ .p ‫הוא‬ v0, . . . , vp ‫המסילה‬ ‫של‬ ‫אורכה‬ .0 ‫מאורך‬ ‫מסילה‬ ‫הוא‬ (‫)כלשהו‬ ‫בודד‬ ‫קודקוד‬ :‫הערה‬ ‫המעגל‬ ‫אורך‬ ‫־‬ ‫מכוון‬ ‫לא‬ ‫בגרף‬ .0 ‫באורך‬ ‫מעגלים‬ ‫אין‬ :‫הערה‬ .2 ‫־‬ ‫ובמכוון‬ ,3 ‫לפחות‬ ‫הוא‬ ‫ביותר‬ ‫הקצר‬ v‫ל־‬ u‫מ־‬ ‫המרחק‬ 4.4 .u, v ∈ V ‫ו־‬ (‫לא‬ ‫או‬ ‫)מכוון‬ ‫גרף‬ G = (V, E) ‫יהא‬ :‫הגדרה‬ ‫ביותר‬ ‫הקצרה‬ ‫המסילה‬ ‫אורך‬ ‫להיות‬ ‫מוגדר‬ v‫ל־‬ u ‫בין‬ ‫המרחק‬ ,‫אזי‬ ‫כזאת‬ ‫אפשרות‬ ‫ואין‬ ‫במידה‬ 1 .d (u, v) :‫ע"י‬ ‫ומסומן‬ v‫ל־‬ u‫מ־‬ 1 // 2 3 :‫למשל‬ .d (u, v) = ∞ .d (2, 1) = d (1, 3) = d (3, 1) = ∞ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫המקסימלי‬ ‫המרחק‬ = ‫גרף‬ ‫של‬ ‫קוטר‬ :‫הגדרה‬ ‫בניהם‬ ‫שהמרחק‬ ‫הקודקודים‬ ‫שני‬ ‫את‬ ‫לוקחים‬ ,‫כלומר‬ .‫קודקודים‬ .‫הגרף‬ ‫קוטר‬ ‫וזהו‬ ‫גדול‬ ‫הכי‬ ‫הוא‬ .‫אינסוף‬ ‫הוא‬ ‫הקוטר‬ ‫אזי‬ ‫קשיר‬ ‫אינו‬ ‫הגרף‬ ‫אם‬ ‫וקשיר־חזק‬ ‫קשיר‬ ‫גרף‬ 4.5 (‫מכוון‬ ‫)בגרף‬ ‫חזק‬ ‫וקשיר‬ (‫מכוון‬ ‫לא‬ ‫)בגרף‬ ‫קשיר‬ ‫גרף‬ ‫של‬ ‫הרעיון‬ .‫קודקוד‬ ‫כל‬ ‫אל‬ ‫בגרף‬ ‫קודקוד‬ ‫מכל‬ ‫להגיע‬ ‫שניתן‬ ‫הוא‬ (‫)תמיד‬ ‫הוא‬ ‫הקוטר‬ ,‫חזק‬ ‫וקשירים‬ ‫קשירים‬ ‫בגרפים‬ :‫הערה‬ ‫־‬ ♣ .‫סופי‬ ‫מספר‬ ‫מכוון‬ ‫לא‬ ‫בגרף‬ 4.5.1 .‫קשיר‬ ‫גרף‬ ‫הוא‬ ‫הגרף‬ ‫אזי‬ ‫מסילה‬ ‫יש‬ ‫קודקודים‬ ‫שני‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫אם‬ 1 2 :‫למשל‬ ‫מכוון‬ ‫בגרף‬ 4.5.2 ‫אזי‬ (‫כיוון‬ ‫בכל‬ ‫)אחת‬ ‫מסילות‬ ‫שתי‬ ‫יש‬ ‫קודקודים‬ ‫שני‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫אם‬ .‫קשיר־חזק‬ ‫גרף‬ ‫הוא‬ ‫הגרף‬ 1 22 2rr :‫למשל‬ ‫וצלעות‬ ‫קודקודים‬ ‫השמטת‬ 4.6 ‫הוא‬ G {x} .x ∈ V ‫יהא‬ .‫גרף‬ G = (V, E) ‫יהא‬ :‫הגדרה‬ ‫והשמטת‬ ‫הקודקודים‬ ‫מקבוצת‬ x ‫השמטת‬ ‫ע"י‬ G‫מ־‬ ‫המתקבל‬ ‫הגרף‬ ‫משני‬ ‫אחד‬ ‫הוא‬ ‫)אם‬ .‫מהן‬ ‫חלק‬ ‫הוא‬ x ‫אשר‬ E‫ב־‬ ‫הצלעות‬ ‫כל‬ .(‫הצלע‬ ‫של‬ ‫הקודקודים‬ :‫הגרף‬ ‫הוא‬ G {2} ‫אזי‬ , 1 2 3 ‫הוא‬ G ‫אם‬ :‫למשל‬ ‫לקודקוד‬ ‫שקשורות‬ ‫הצלעות‬ ‫כל‬ ‫ואת‬ 2 ‫את‬ ‫)השמטנו‬ 1 3 .(‫הזה‬ e ‫הצלע‬ ‫השמטת‬ ‫ע"י‬ G‫מ־‬ ‫המתקבל‬ ‫הגרף‬ ‫הוא‬ G {e} :‫הגדרה‬ .(‫שינוי‬ ‫ללא‬ ‫נשארת‬ ‫הקודקודים‬ ‫)קבוצת‬ ‫הצלעות‬ ‫מקבוצת‬ . 1 2 ‫זה‬ G {e} ‫אזי‬ , 1 e 2 ‫הוא‬ G ‫אם‬ :‫למשל‬ ‫בכל‬ ‫כיוונים‬ ‫בשני‬ ‫ללכת‬ ‫שניתן‬ ‫מכיוון‬ d (u, v) = d (v, u) :‫מכוון‬ ‫לא‬ ‫בגרף‬1 ‫לא‬ ‫הדבר‬ ,‫מכוון‬ ‫בגרף‬ .‫הפוך‬ ‫בסדר‬ ‫רק‬ ‫הצלעות‬ ‫אותן‬ ‫דרך‬ ‫חוזרים‬ ‫ולכן‬ ,‫צלע‬ ‫את‬ ‫לדוגמא‬ ‫ניקח‬ ‫הנתון‬ ‫בגרף‬ :‫למשל‬ ‫אבל‬ d (1, 2) = 1 :2‫ו־‬ 1 ‫הקודקודים‬ ‫צריך‬ ‫)כי‬ d (2, 1) = 3 ‫זאת‬ ‫לעומת‬ .(1‫ל־‬ 2‫מ־‬ ‫להגיע‬ 1 // 2 4 OO 3oo .‫כך‬ ‫תמיד‬ 2
 • 3. ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ‫של‬ ‫לתאוריה‬ ‫מבוא‬‫לונדון‬ ‫ערן‬ ‫דר‬‫תשעג‬ ‫־‬ '‫ב‬ ‫סמסטר‬ ‫תת־גרף‬ 4.7 ‫של‬ ‫תת־גרף‬ ‫הוא‬ G = (V , E ) ,‫גרף‬ G = (V, E) ‫יהא‬ :‫הגדרה‬ E ⊆ E ,∅ = V ⊆ V :‫וכן‬ 2 ‫גרף‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ G .V ‫ב־‬ ‫נמצאים‬ ‫קודקודיה‬ ‫שני‬ ,E ‫ב־‬ ‫צלע‬ ‫כל‬ ‫ועבור‬ :‫דוגמא‬ ‫והצלעות‬ ‫הקודקודים‬ ‫של‬ ‫בתת־קבוצה‬ ‫נמצאים‬ ‫בעיגול‬ ‫המוקפים‬ ‫)קודקודים‬ (...‫שורטטו‬ ‫לא‬ E ‫ב־‬ ‫נמצאים‬ ‫שלא‬ e ‫הצלע‬ ‫בגלל‬ ‫תת־גרף‬ ‫אינו‬ G a ‫הוא‬ ‫מקודקודיה‬ ‫שאחד‬ (e ∈ E ) .a /∈ V ‫ו־‬ • • e • • a .G ‫של‬ ‫פורש‬ ‫תת־גרף‬ ‫נקרא‬ G ‫אזי‬ V = V ‫אם‬ ...‫השאר‬ ‫וכל‬ ‫נוסחאות‬ ,‫טענות‬ 5 :‫מכוון‬ ‫בגרף‬ |E| = v∈V in − deg (v) = v∈V out − deg (v) :‫מכוון‬ ‫לא‬ ‫בגרף‬ v∈V deg (v) = 2 · |E| .∅ = S ⊆ V .‫וקשיר‬ ‫לא־מכוון‬ ‫גרף‬ G = (V, E) ‫יהא‬ :‫טענה‬ .S‫ב־‬ ‫שכן‬ ‫יש‬ u‫של־‬ ‫כך‬ ,u /∈ S ‫וגם‬ u ∈ V ‫קיים‬ .|V | = n ‫עם‬ ‫לא־מכוון‬ ‫גרף‬ G = (V, E) ‫יהא‬ :‫טענה‬ .m = |E| ≥ n − 1 ‫אז‬ ‫קשיר‬ G ‫אם‬ :n = |V | , m = |E|‫ו־‬ ‫מכוון‬ ‫לא‬ ‫גרף‬ G = (V, E) ‫עבור‬ .‫קשיר‬ ‫אינו‬ G ‫אז‬ m n − 1 ‫אם‬ :‫טענה‬ .‫מעגל‬ ‫יש‬ G‫ב־‬ ‫אז‬ n ≤ m‫ו־‬ 3 ≤ n ‫אם‬ :‫טענה‬ V ‫ב־‬ ‫נמצא‬ ‫שלא‬ ‫מקודקוד‬ ‫או‬ ‫אל‬ ‫צלע‬ ‫תהיה‬ ‫למשל‬ ‫שבו‬ ‫מצב‬ ‫אין‬ ,‫כלומר‬2 ‫עצים‬ 6 ‫הגדרות‬ 6.1 :‫מתקיים‬ ‫תמיד‬ ‫בעץ‬ .‫עץ‬ ‫נקרא‬ ‫מעגלים‬ ‫חסר‬ ‫קשיר‬ ‫גרף‬ :‫הגדרה‬ .|E| = |V | − 1 :‫כלומר‬ ,m = n − 1 v ∈ V ‫כאשר‬ deg (v) = 1 ‫אם‬ .‫עץ‬ G = (V, E) ‫יהא‬ :‫הגדרה‬ .‫עלה‬ ‫נקרא‬ v ‫אז‬ n = m + k :‫ומתקיים‬ ‫יער‬ ‫נקרא‬ ‫מעגלים‬ ‫חסר‬ ‫גרף‬ :‫הגדרה‬ .((‫ביער‬ ‫)עצים‬ ‫הקשירות‬ ‫רכיבי‬ ‫מספר‬ ‫הוא‬ k ‫)כאשר‬ ‫)מספר‬ .‫לפחות‬ ‫אחד‬ ‫עלה‬ ‫ישנו‬ |V | ≥ 2 ‫עם‬ ‫עץ‬ ‫בכל‬ 6.1 ‫טענה‬ .(2 ‫לפחות‬ ‫הוא‬ ‫העלים‬ ‫לעצים‬ ‫דוגמאות‬ 6.2 • • • • • • • • • • • • • ‫ומשפטים‬ ‫טענות‬ 6.3 ‫התכונות‬ ‫משלושת‬ ‫שתיים‬ ‫כל‬ .‫גרף‬ G = (V, E) ‫יהא‬ 6.2 ‫טענה‬ :‫השלישית‬ ‫את‬ ‫גוררת‬ ‫הללו‬ .‫קשיר‬ G k .‫מעגלים‬ ‫חסר‬ G k .(|E| = |V | − 1 :‫)או‬ .m = n − 1 k ‫הוא‬ G {e} .e ∈ E‫ו־‬ ,‫קשיר‬ ‫גרף‬ G = (V, E) ‫יהא‬ 6.3 ‫טענה‬ .‫למעגל‬ ‫שייכת‬ e ‫אםם‬ ‫קשיר‬ ‫גרף‬ ,G = (V , E ) .G ‫של‬ ‫תת־גרף‬ ‫הוא‬ G ‫אם‬ :‫תזכורת‬ .G ‫של‬ ‫פורש‬ ‫תת־גרף‬ ‫הוא‬ G ‫אז‬ V = V ‫אם‬ .G = (V, E) (‫פורש‬ ‫עץ‬ ‫נקרא‬ ‫עץ‬ ‫שהוא‬ ‫)תת־גרף‬ .‫פורש‬ ‫עץ‬ ‫בו‬ ‫יש‬ ‫אםם‬ ‫קשיר‬ ‫הוא‬ G = (V, E) 6.4 ‫משפט‬ .‫פורש‬ ‫עץ‬ ‫הוא‬ ‫הזאת‬ ‫בקבוצה‬ ‫מינימלי‬ ‫איבר‬ 6.5 ‫טענה‬ 3
 • 4. ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ‫של‬ ‫לתאוריה‬ ‫מבוא‬‫לונדון‬ ‫ערן‬ ‫דר‬‫תשעג‬ ‫־‬ '‫ב‬ ‫סמסטר‬ :‫דוגמא‬ :‫הבא‬ ‫הגרף‬ ‫את‬ ‫ניקח‬ • • • • • • • • • • • • • • ‫זהו‬ .(‫המקווקו‬ ‫)הקו‬ ‫עץ‬ ‫שיוצר‬ ‫תת־גרף‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫המקרים‬ ‫בשני‬ ‫)העץ‬ ‫הגרף‬ ‫של‬ ‫הקודקודים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מכיל‬ ‫שהוא‬ ‫מכיוון‬ ‫פורש‬ ‫עץ‬ ‫פורש‬ ‫תת־גרף‬ ‫־‬ ‫מדויק‬ ‫יותר‬ ‫באופן‬ ‫או‬ ,G ‫של‬ ‫תת־גרף‬ ‫הוא‬ ‫עצמו‬ ‫)אותו‬ ‫בגרף‬ ‫מינימלי‬ ‫איבר‬ ‫שזהו‬ ‫־‬ ‫הטענה‬ ‫בדיוק‬ ‫זאת‬ .(G ‫של‬ ‫אינו‬ ‫הגרף‬ ‫אזי‬ ‫־‬ ‫כזה‬ ‫איבר‬ ‫קיים‬ ‫לא‬ ‫אם‬ .‫בגרף‬ ‫שקיים‬ ‫פורש‬ ‫עץ‬ .(!‫קשיר‬ :‫למשל‬ ‫או‬ • • • • • • • • • .‫הגרף‬ ‫בתוך‬ (‫המקווקו‬ ‫)הקו‬ ‫פורש‬ ‫עץ‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ ‫גם‬ :‫אם‬ ‫ורק‬ ‫אם‬ ‫עץ‬ ‫הוא‬ G ‫גרף‬ 6.6 ‫טענה‬ G‫מ־‬ ‫כלשהי‬ ‫צלע‬ ‫של‬ ‫השמטה‬ :‫זו‬ ‫בתכונה‬ ‫ומינימלי‬ ‫קשיר‬ G k .‫קשיר‬ ‫שאינו‬ ‫גרף‬ ‫יוצרת‬ ‫צלע‬ ‫של‬ ‫הוספת‬ :‫זו‬ ‫בתכונה‬ ‫ומקסימלי‬ ‫מעגלים‬ ‫מכיל‬ ‫אינו‬ G k .‫מעגל‬ ‫יוצרת‬ G‫ל־‬ ‫כלשהי‬ ‫דו־צדדים‬ ‫גרפים‬ 7 ‫אם‬ ‫דו־צדדי‬ ‫גרף‬ ‫הוא‬ G = (V, E) (‫מכוון‬ ‫)לא‬ ‫גרף‬ 7.1 ‫הגדרה‬ ‫וכך‬ V1 ∪ V2 = V ,V1 ∩ V2 = ∅‫ש־‬ ‫כך‬ V1, V2 ∈ V ‫קיימות‬ 3 E ⊆ V1 × V2‫ש־‬ ‫או‬ ,V1‫ב־‬ ‫נמצאים‬ ‫קודקודיה‬ ‫ששני‬ ‫צלע‬ ‫אין‬ :‫אחרות‬ ‫)במילים‬ (V2‫ב־‬ ‫נמצאים‬ ‫ששניהם‬ |V1| = s, |V2| = t ‫שבו‬ ‫השלם‬ ‫הדו־צדדי‬ ‫הגרף‬ ‫הוא‬ Ks,t :‫סימון‬ .‫הללו‬ ‫הקבוצות‬ ‫שתי‬ ‫בין‬ ‫האפשריות‬ ‫הצלעות‬ ‫כל‬ ‫הן‬ ‫והצלעות‬ :‫למשל‬ |E| = s · t • • • • • :‫או‬ 1 3 2 4 ,V1 = {1, 3} :‫כאשר‬ . V2 = {2, 4} K2,2 = ‫ש־‬ ‫לומר‬ ‫ניתן‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫לצייר‬ ‫ניתן‬ .C4 ⇐= :‫הבא‬ ‫באופן‬ ‫הגרף‬ 1 2 4 3 .(n ‫גודל‬ ‫מסדר‬ ‫המעגל‬ ‫גרף‬ ‫הוא‬ ‫־‬ Cn) .‫משנה‬ ‫אינו‬ V1, V2 ‫של‬ ‫שהסדר‬ ‫לציין‬ ‫רק‬ ‫חשוב‬3 :‫אבחנה‬ .‫דו־צדדי‬ ‫גרף‬ ‫הוא‬ ‫עץ‬ ‫כל‬ k .‫דו־צדדי‬ ‫גרף‬ ‫הוא‬ ‫יער‬ ‫כל‬ k ‫בו‬ ‫המעגלים‬ ‫כל‬ ‫אםם‬ ‫דו־צדדי‬ ‫הוא‬ G = (V, E) ‫גרף‬ 7.2 ‫משפט‬ .‫זוגי‬ ‫מאורך‬ ‫הם‬ ‫מישוריים‬ ‫גרפים‬ 8 ‫כך‬ ‫במישור‬ ‫לציירו‬ ‫ניתן‬ ‫אם‬ ‫מישורי‬ ‫הוא‬ G ‫גרף‬ 8.1 ‫הגדרה‬ ‫רק‬ ‫להפגש‬ ‫להן‬ ‫מותר‬ ‫־‬ ‫בפנימיהן‬ ‫תיחתכנה‬ ‫לא‬ ‫שצלעותיו‬ ‫לצייר‬ ‫שניתן‬ ‫לכך‬ ‫אחת‬ ‫דוגמא‬ ‫רק‬ ‫שניתן‬ ‫)מספיק‬ .‫בקודקודים‬ .(‫מישורי‬ ‫שהוא‬ ‫לכך‬ ‫הוכחה‬ ‫וזאת‬ ‫כמישורי‬ ‫גרף‬ :‫דוגמא‬ :K4 ‫את‬ ‫למשל‬ ‫ניקח‬ ‫צלעות‬ ‫של‬ ‫מפגש‬ ‫קיים‬ ‫)כי‬ .K4 ‫של‬ ‫מישורית‬ ‫לא‬ ‫הצגה‬ ‫זוהי‬• • • • .(‫בקודקוד‬ ‫אינו‬ ‫שהוא‬ :‫זאת‬ ‫לעומת‬ .‫מישורי‬ K4‫ש־‬ ‫ומכאן‬ ‫־‬ K4 ‫של‬ ‫מישורית‬ ‫הצגה‬ ‫זוהי‬ • • • • .‫מישוריים‬ ‫גרפים‬ ‫הם‬ (‫)והיערות‬ ‫העצים‬ ‫כל‬ 8.2 ‫טענה‬ .‫שלו‬ ‫המישורית‬ ‫בהצגה‬ ‫נתבונן‬ .‫מישורי‬ ‫גרף‬ G ‫יהא‬ 8.3 ‫הגדרה‬ .(Face) .‫פאה‬ ‫תיקרא‬ ‫מדינה‬ ‫כל‬ ‫מישורי‬ ‫גרף‬ G ‫יהא‬ ‫־‬ (Euler) ‫אוילר‬ ‫משפט‬ 8.4 ‫משפט‬ :‫מתקיים‬ ‫פאות‬ f ‫יש‬ ‫שבה‬ G ‫של‬ ‫מישורית‬ ‫בהצגה‬ ‫אזי‬ ,‫קשיר‬ ‫לזכור‬ ‫)חשוב‬ .(k ‫רשום‬ ‫לפעמים‬ f ‫)במקום‬ n − m + f = 2 .(‫האינסופית‬ ‫המדינה‬ ,‫החיצונית‬ ‫הפאה‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫מחשבים‬ ‫שאנחנו‬ ‫אותו‬ ‫יש‬ G ‫מישורי‬ ‫גרף‬ ‫של‬ ‫המישוריות‬ ‫ההצגות‬ ‫בכל‬ :‫מסקנה‬ .(f = 2 − n + m :‫)כי‬ ‫פאות‬ ‫מספר‬ ,‫צלעות‬ m‫ו־‬ ‫קודקודים‬ n ≥ 3 ‫עם‬ ‫מישורי‬ ‫גרף‬ G ‫יהא‬ 8.5 ‫משפט‬ .m ≤ 3 · (n − 2) :‫אזי‬ :‫קורטובסקי‬ ‫משפט‬ ‫או‬ K3,3 ‫של‬ ‫הומיומורף‬ ‫מכיל‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫אםם‬ ‫מישורי‬ ‫הוא‬ G ‫גרף‬ ‫צלעות‬ ‫החלפת‬ ‫עי‬ H‫מ־‬ ‫מתקבל‬ H ‫גרף‬ ‫של‬ ‫)הומיומורף‬ .K5 ‫של‬ .(‫בפנימיהן‬ ‫זרות‬ ‫המתווספות‬ ‫המסילות‬ ‫כל‬ ‫כאשר‬ ‫במסילות‬ .5 ≥ ‫שדרגתו‬ ‫קודקוד‬ ‫קיים‬ ‫מישורי‬ ‫גרף‬ ‫בכל‬ 8.6 ‫טענה‬ 4
 • 5. ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ‫של‬ ‫לתאוריה‬ ‫מבוא‬‫לונדון‬ ‫ערן‬ ‫דר‬‫תשעג‬ ‫־‬ '‫ב‬ ‫סמסטר‬ ‫גרפים‬ ‫של‬ ‫צביעות‬ 9 .‫טבעי‬ ‫מספר‬ k‫ו־‬ ,‫מכוון‬ ‫לא‬ ‫גרף‬ G = (V, E) ‫יהא‬ 9.1 ‫הגדרה‬ ‫המקיימת‬ f : V → {1, . . . , k} ‫פונקציה‬ ‫היא‬ G ‫של‬ ‫־צביעה‬k ‫של‬ ‫הצבע‬ ‫קוראים‬ f (x) ‫]ל־‬ f (x) = f (y) ‫אז‬ {x, y} ∈ E .[x ‫הקודקוד‬ ‫מספר‬ .‫־צביע‬k ‫הוא‬ G‫ש־‬ ‫אומרים‬ ‫אז‬ ‫־צביעה‬k ‫יש‬ G‫ל־‬ ‫אם‬ ‫ביותר‬ ‫הקטן‬ k‫ה־‬ ‫בתור‬ ‫מוגדר‬ ‫והוא‬ χ (G) :‫עי‬ ‫מסומן‬ ‫הצבעים‬ .‫־צביע‬k ‫הוא‬ G ‫שהגרף‬ ‫כך‬ .‫2־צביע‬ ‫הוא‬ ‫אםם‬ ‫דו־צדדי‬ ‫הוא‬ ‫גרף‬ 9.2 ‫הערה‬ :‫דוגמא‬ .χ (K4) = 4 • 1 •2 •4 • 3 :K4 .χ (Kn) = n ,‫לצבעים‬ ‫שמות‬ ‫לתת‬ ‫במקום‬ .‫למעלה‬ ‫בשרטוט‬ ‫כמו‬ 9.3 ‫הערה‬ ‫הצבע‬ ‫את‬ ‫שיסמל‬ ‫מספר‬ ‫נרשום‬ ‫קודקוד‬ ‫כל‬ ‫וליד‬ ‫אותם‬ ‫נמספר‬ .‫שלו‬ . χ (G) ≤ n ‫אז‬ |V | = n ‫אם‬ 9.4 ‫טענה‬ Ca ‫כי‬ 2 χ (Ca) ‫המקרים‬ ‫)בשני‬ χ (C5) = 3, χ (C7) = 3 :‫מסקנה‬ ,(‫דו־צדדי‬ ‫גרף‬ ‫אינו‬ 1 ≤ l ∈ N χ (C2l+1) = 3 2 ≤ l ∈ N χ (C2l) = 2 ‫אז‬ v ∈ V ‫לכל‬ deg (v) ≤ r ‫אם‬ .‫גרף‬ G ‫יהא‬ 9.5 ‫משפט‬ .χ (G) ≤ r + 1 :Brooks ‫משפט‬ ‫אלא‬ χ (G) ≤ r ‫אז‬ r ‫היא‬ ‫בו‬ ‫המקסימלית‬ ‫והדרגה‬ ‫קשיר‬ G ‫אם‬ χ (G) = ‫אז‬ G = Kr+1‫ש־‬ ‫או‬ ‫אי־זוגי‬ ‫מעגל‬ G‫ו־‬ r = 2 ‫אם‬ .r + 1 .‫6־צביע‬ ‫הוא‬ ‫מישורי‬ ‫גרף‬ ‫כל‬ 9.6 ‫משפט‬ .χ (G) ≤ 4 :G ‫מישורי‬ ‫בגרף‬ :‫הצבעים‬ 4 ‫משפט‬ 9.7 ‫משפט‬ (‫)דו־צדדים‬ ‫בגרפים‬ ‫שידוכים‬ 10 ‫)תת־‬ M ⊆ E .(‫מכוון‬ ‫)לא‬ ‫גרף‬ G = (V, E) ‫יהא‬ 10.1 ‫הגדרה‬ ‫אם‬ [Matching] (‫זיווג‬ ‫)או‬ ‫שידוך‬ ‫תיקרא‬ (‫הצלעות‬ ‫של‬ ‫קבוצה‬ ‫)ניסוח‬ .e1 ∩ e2 = ∅ ‫מתקיים‬ (e1, e2 ∈ M ‫)כאשר‬ e1 = e2 ‫לכל‬ .(1≥ ‫קודקוד‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫דרגתו‬ G = (V, E) ‫בגרף‬ :‫אחר‬ :‫דוגמאות‬ • • • • G = C4 ‫המלבן‬ ‫שבתוך‬ ‫)הקודקודים‬ ‫לשידוכים‬ ‫אפשרויות‬ ‫מספר‬ ‫הנה‬ ,‫אזי‬ :(‫שונה‬ ‫שידוך‬ ‫מסמל‬ ‫שירטוט‬ ‫כל‬ ,‫השידוך‬ ‫את‬ ‫מסמלים‬ • |M|=2 • • • • |M|=2 • • • • |M|=1 • • • • |M|=1 • • • • |M|=1 • • • • • • • :‫הריק‬ ‫השידוך‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫שישנו‬ ‫וכמובן‬ M ‫יהא‬ .‫דו־צדדי‬ ‫גרף‬ 4 G = L · ∪ R, E ‫יהא‬ 10.2 ‫הגדרה‬ M ‫אזי‬ |L| = |R| = |M|‫ו־‬ |L| = |R| ‫אם‬ .‫זה‬ ‫בגרף‬ ‫שידוך‬ .‫מושלם‬ ‫שידוך‬ ‫הוא‬ :‫דוגמא‬ ‫יוצרים‬ ‫בנקודות‬ ‫שמוקפים‬ ‫הקודקודים‬ ‫זוגות‬ M ‫בתור‬ ‫אותם‬ ‫נבחר‬ ‫אם‬ ‫כי‬ .‫מושלם‬ ‫שידוך‬ ‫קודקוד‬ ‫אין‬ ‫מבניהם‬ ‫צלע‬ ‫שלשום‬ ‫נראה‬ ‫אזי‬ ...‫משותף‬ • • • L • R ‫הדו־צדדי‬ ‫בגרף‬ ‫מושלם‬ ‫שידוך‬ ‫לקיום‬ ‫הכרחי‬ ‫תנאי‬ 10.3 ‫טענה‬ :‫מתקיים‬ X ⊆ L ‫שלכל‬ ‫הוא‬ |L| = |R| ‫שבו‬ G = L · ∪ R, E ‫כאשר‬ |N (X)| ≥ |X| ‫קבוצת‬ ‫־‬ N (X)) N (X) = {y ∈ R | ∃x ∈ X, (x, y) ∈ E} .(X ‫קודקודי‬ ‫של‬ ‫השכנים‬ ‫ומספיק‬ ‫הכרחי‬ ‫תנאי‬ :Hall ‫של‬ ‫החתונה‬ ‫משפט‬ 10.4 ‫משפט‬ ‫שלכל‬ ‫הוא‬ G = L · ∪ R, E ‫בגרף‬ |L| ‫בגודל‬ ‫שידוך‬ ‫לקיום‬ .|N (X)| ≥ |X| ‫מתקיים‬ X ⊆ L .‫מושלם‬ ‫שידוך‬ ‫הינו‬ ‫השיוך‬ ‫אזי‬ |L| = |R| ‫אם‬ A · ∪ B ⇒ A ∩ B = ∅ .‫זרות‬ ‫קבוצות‬ ‫של‬ ‫איחוד‬ ‫פירושו‬ · ∪4 5
 • 6. ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ‫של‬ ‫לתאוריה‬ ‫מבוא‬‫לונדון‬ ‫ערן‬ ‫דר‬‫תשעג‬ ‫־‬ '‫ב‬ ‫סמסטר‬ III ‫חלק‬ ‫ההסתברות‬ ‫לתורת‬ ‫מבוא‬ ‫הבדידה‬ (‫בדידים‬ ‫)מרחבים‬ ‫בסיסיות‬ ‫הגדרות‬ 11 ‫ריקה‬ ‫ולא‬ ‫סופית‬ ‫קבוצה‬ ‫הוא‬ ‫בדיד‬ ‫הסתברות‬ ‫מרחב‬ 11.1 ‫הגדרה‬ ‫אי־שלילי‬ ‫משקל‬ ‫מיוחס‬ (x ∈ Ω) ‫מאבריה‬ ‫אחד‬ ‫שלכל‬ ,Ω :‫שמתקיים‬ ‫כך‬ ,x ‫של‬ ‫ההסתברות‬ ‫הנראה‬ Pr (x) ≥ 0 Pr (Ω) = x∈Ω Pr (x) = 1 ‫יקרא‬ Ω .(Ω, Pr) ‫־‬ ‫יסומנו‬ Pr ‫ולצדו‬ ‫ההסתברות‬ ‫מרחב‬ :‫סימון‬ .‫המדגם‬ ‫מרחב‬ ‫בשם‬ ‫גם‬ (0 ≤ Pr (x) ≤ 1 ,x ∈ Ω ‫)לכל‬ Pr : Ω → [0, 1] x ∈ ‫לכל‬ ‫אם‬ .‫בדיד‬ ‫הסתברותי‬ ‫מרחב‬ (Ω, Pr) ‫יהא‬ 11.2 ‫הגדרה‬ ‫על‬ ‫האחידה‬ ‫ההתפלגות‬ ‫נקרא‬ Pr ‫אזי‬ Pr (x) = 1 |Ω| :‫מתקיים‬ Ω .(‫הסתברות‬ = ‫)התפלגות‬ .Ω W ⊆ Ω .‫בדיד‬ ‫הסתברות‬ ‫מרחב‬ (Ω, Pr) ‫יהא‬ 11.3 ‫הגדרה‬ .‫בסיסי‬ ‫מאורע‬ ‫נקרא‬ W ‫אז‬ |W| = 1 ‫אם‬ .‫מאורע‬ ‫נקראת‬ : (W ‫מאורע‬ ‫כל‬ ‫)עבור‬ ‫נגדיר‬ Pr (W) = x∈W Pr (x) :‫הוגנת‬ ‫קוביה‬ ‫שנקרא‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫ניקח‬ :‫פשוטה‬ ‫דוגמא‬ ‫־‬ Pr (i) = 1 6 ‫מתקיים‬ 1 ≤ i ≤ 6 ‫לכל‬ ,Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6} .‫הסתברות‬ ‫מרחב‬ ‫הגדרנו‬ :‫בהטלה‬ ‫זוגי‬ ‫מספר‬ ‫לנו‬ ‫יצא‬ ‫שבו‬ ‫המאורע‬ ‫הוא‬ W :‫נגדיר‬ .Pr (W) = Pr (2) + Pr (4) + Pr (6) = 1 6 + 1 6 + 1 6 = 1 2 A, B ⊆ Ω .‫בדיד‬ ‫הסתברות‬ ‫מרחב‬ (Ω, Pr) 11.4 ‫הגדרה‬ .A ∩ B = ∅ ‫אם‬ ‫זרים‬ ‫מאורעות‬ ‫נקראים‬ ‫אז‬ ‫זרים‬ ‫מאורעות‬ A, B ‫אם‬ 11.5 ‫טענה‬ .Pr (A ∪ B) = Pr (A) + Pr (B) :‫אזי‬ 5 ‫בזוגות‬ ‫זרים‬ ‫מאורעות‬ A1, . . . , An ‫אם‬ 11.6 ‫טענה‬ Pr n i=1 Ai = n i=1 Pr (Ai) .Pr (A) ≤ Pr (B) ⇐ A ⊆ B 11.7 ‫טענה‬ .‫לו‬ ‫המשלים‬ ‫האירוע‬ ‫הוא‬ ¯A ‫אז‬ ‫מאורע‬ ‫הוא‬ A ‫אם‬ 11.8 ‫הגדרה‬ .(Pr (Ω) = 1 :‫)הערה‬ .Pr ¯A = 1 − Pr (A) 11.9 ‫טענה‬ :‫אזי‬ ,‫מאורעות‬ A1, . . . , An ‫יהיו‬ 11.10 ‫טענה‬ Pr n i=1 Ai ≤ n i=1 Pr (Ai) .(‫האיחוד‬ ‫חסם‬ ‫נקרא‬ ‫)זה‬ ‫וההדחה‬ ‫ההכלה‬ ‫משפט‬ 11.1 :‫אזי‬ ,‫מאורעות‬ A1, . . . , An ‫יהיו‬ = n i=1 Pr (Ai) − 1≤i1i2≤n Pr (Ai1 ∩ Ai2 ) + 1≤i1i2i3≤n Pr (Ai1 ∩ Ai2 ∩ Ai3 ) ± . . . + (−1) n−1 Pr (A1 ∩ · · · ∩ An) ‫תלויים‬ ‫בלתי‬ ‫מאורעות‬ 12 ‫תלויים‬ ‫בלתי‬ ‫מאורעות‬ ‫הם‬ B‫ו־‬ A .A, B ⊆ Ω ‫יהיו‬ 12.1 ‫הגדרה‬ .Pr (A ∩ B) = Pr (A) · Pr (B) :‫אם‬ ‫אם‬ ,B ‫במאורע‬ ‫בלתי־תלוי‬ ‫הוא‬ A ‫מאורע‬ :‫אחרות‬ ‫במילים‬ .A ‫של‬ ‫ההסתברות‬ ‫את‬ ‫משנה‬ ‫לא‬ B ‫של‬ ‫התוצאה‬ ‫מרחב‬ ‫נגדיר‬ .Pr (X) 0 ‫עם‬ ,X ∈ Ω ‫תהא‬ 12.2 ‫הגדרה‬ :‫הבא‬ ‫באופן‬ ,‫מצומצם‬ ,‫חדש‬ ‫הסתברות‬ :(X, Q) ∀x ∈ X; Q (x) = Pr (x) Pr (X) ‫פונקצית‬ ‫זאת‬ Q) ‫הסתברות‬ ‫מרחב‬ ‫אכן‬ ‫הוא‬ (X, Q) 12.3 ‫טענה‬ .(‫החדשה‬ ‫ההסתברות‬ .Ai ∩ Aj = ∅ :‫מתקיים‬ i = j ‫לכל‬ ,‫כלומר‬5 6
 • 7. ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ‫של‬ ‫לתאוריה‬ ‫מבוא‬‫לונדון‬ ‫ערן‬ ‫דר‬‫תשעג‬ ‫־‬ '‫ב‬ ‫סמסטר‬ ‫כאשר‬ , ‫במרחב‬ ‫מאורעות‬ ‫שני‬ A, B ‫יהיו‬ 12.4 ‫הגדרה‬ :‫מסומנת‬ B ‫בהינתן‬ A ‫של‬ ‫המותנית‬ ‫ההסתברות‬ .Pr (B) 0 :‫עי‬ ‫ומוגדרת‬ Pr (A|B) Pr (A|B) = Pr (A ∩ B) Pr (B) ‫ההסתברות‬ ‫מה‬ ‫היא‬ ‫והשאלה‬ B‫ב־‬ ‫התוצאה‬ ‫מה‬ ‫לנו‬ ‫ידוע‬ ,‫כלומר‬ .A ‫של‬ ‫השאלה‬ ‫ונשאלת‬ ‫התרחש‬ B ‫מאורע‬ ‫אם‬ ‫לנו‬ ‫ידוע‬ :‫אחרות‬ ‫)במילים‬ .(A ‫של‬ ‫ההסתברות‬ ‫כעת‬ ‫מהי‬ ‫בלתי־תלויים‬ ‫מאורעות‬ ‫הם‬ B‫ו־‬ A‫ו־‬ Pr (B) 0 ‫אם‬ 12.5 ‫טענה‬ .Pr (A|B) = Pr (A) :‫אז‬ ‫כאשר‬ ,A, B ⊆ Ω ‫ובו‬ ‫הסתברות‬ ‫מרחב‬ (Ω, Pr) ‫יהא‬ 12.6 ‫משפט‬ :‫שקולים‬ ‫הבאים‬ ‫הדברים‬ ‫אזי‬ ,Pr (A) 0, Pr (B) 0 .‫בלתי־תלויים‬ ‫מאורעות‬ ‫הם‬ B‫ו־‬ A ¥ .Pr (A|B) = Pr (A) ¦ .Pr (B|A) = Pr (B) § ‫מקריים‬ ‫משתנים‬ 13 X ‫תהא‬ .‫בדיד‬ ‫הסתברות‬ ‫מרחב‬ (Ω, Pr) ‫יהא‬ 13.1 ‫הגדרה‬ .‫מקרי‬ ‫משתנה‬ ‫תקרא‬ f : Ω → X ,‫כלשהי‬ ‫קבוצה‬ .‫ממשי‬ ‫מקרי‬ ‫משתנה‬ ‫הוא‬ f ‫אז‬ X = R ‫אם‬ ‫מספרים‬ ‫לא‬ ‫שהם‬ ‫אובייקטים‬ ‫ולא‬ ‫מספרים‬ ‫של‬ ‫כלשהי‬ ‫לקבוצה‬ ‫אותנו‬ ‫מעבירה‬ f ‫כאשר‬ ,‫כלומר‬ ‫מספרים‬ ‫של‬ ‫לקבוצה‬ ‫אותנו‬ ‫תעברי‬ f ‫ממשי‬ ‫מקרי‬ ‫משתנה‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ...'‫וכו‬ ‫טעם‬ ,‫צבע‬ :‫כמו‬ (...‫גיל‬ ,‫משקל‬ ,‫תוצאה‬ :‫)כמו‬ ‫של‬ ‫התוחלת‬ .‫ממשי‬ ‫מקרי‬ ‫משתנה‬ f : Ω → R ‫תהא‬ 13.2 ‫הגדרה‬ :‫הבא‬ ‫השוויון‬ ‫באמצעות‬ ‫ומוגדר‬ E [f] ‫מסומנת‬ f E [f] = x∈Ω Pr (x) · f (x) .µ = E [f] :‫מקובל‬ ‫סימון‬ A ⊆ Ω ‫בודד‬ ‫הסתברות‬ ‫מרחב‬ (Ω, Pr) 13.3 ‫הגדרה‬ :‫הפונקציה‬ 13.4 ‫הגדרה‬ χA (x) = 1 x ∈ A 0 Otherwise .A ‫הקבוצה‬ ‫של‬ ‫המציין‬ ‫המקרי‬ ‫המשתנה‬ ‫תקרא‬ χA = fA : Ω → {0, 1} .E [fA] = Pr (A) :‫אזי‬ ,‫מציין‬ ‫מקרי‬ ‫משתנה‬ fA ‫יהא‬ 13.5 ‫טענה‬ ,f, g : Ω → R .‫בדיד‬ ‫הסתברות‬ ‫מרחב‬ (Ω, Pr) 13.6 ‫טענה‬ .a, b, c ∈ R : ‫אזי‬ .E [f + g] = E [f] + E [g] .1 .E [a · f] = a · E [f] .2 .E [a · f + b · g] = a · E [f] + b · E [g] .3 .E [a · f + b · g + c] = a · E [f] + b · E [g] + c .4 :‫אזי‬ ‫בלתי־תלויים‬ ‫מקריים‬ ‫משתנים‬ ‫הם‬ f, g ‫אם‬ 13.7 ‫טענה‬ .E [f · g] = E [f] · E [g] :‫אזי‬ ,‫מקריים‬ ‫משתנים‬ ‫הם‬ f1, f2, . . . , fn 13.8 ‫טענה‬ E [f1 + · · · + fn] = n i=1 E [fi] ‫ו־‬ f : Ω → R‫ו־‬ ‫בדיד‬ ‫הסתברות‬ ‫מרחב‬ (Ω, Pr) ‫יהא‬ :‫סימון‬ :‫הבא‬ ‫באופן‬ {f = a} ‫המאורע‬ ‫את‬ ‫נסמן‬ .a ∈ R .{f = a} = {x ∈ Ω; f (x) = a} :‫למשל‬ ‫הוגנות‬ ‫קוביות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫מרחב‬ ‫הוא‬ ‫שלנו‬ ‫שהמרחב‬ ‫נניח‬ .Pr ((i, j)) = 1 36 :i, j ‫לכל‬ ,Ω = {(i, j) , 1 ≤ i, j ≤ 6} ‫המכפלה‬ ‫סכום‬ ‫שבו‬ ‫המאורע‬ ‫את‬ ‫נגדיר‬ ‫אזי‬ .f (i, j) = i·j :20 ‫הוא‬ .Pr (f = 20) = 1 18 :‫לכן‬ ,{f = 20} = {(4, 5) , (5, 4)} ‫בדיד‬ ‫הסתברות‬ ‫במרחב‬ ‫ממשי‬ ‫מקרי‬ ‫משתנה‬ f ‫יהא‬ 13.9 ‫טענה‬ 6 :(Ω, Pr) E [f] = a∈R a · Pr (f = a) ‫שונות‬ 14 .f ‫של‬ ‫התוחלת‬ ‫סביב‬ f ‫ערכי‬ ‫לפיזור‬ ‫מדד‬ ‫מחפשים‬ ‫בדיד‬ ‫הסתברות‬ ‫במרחב‬ ‫מקרי‬ ‫משתנה‬ f ‫יהא‬ 14.1 ‫הגדרה‬ ‫והיא‬ Var [f] :‫תסומן‬ f ‫של‬ ‫השונות‬ .E [f] ‫תוחלת‬ ‫עם‬ (Ω, Pr) :‫עי‬ ‫מוגדרת‬ Var [f] = E (f − E [f]) 2 .Var [f] ≥ 0 :‫מתקיים‬ f ‫מקרי‬ ‫משתנה‬ ‫לכל‬ 14.2 ‫הערה‬ :f ‫מקרי‬ ‫משתנה‬ ‫לכל‬ 14.3 ‫טענה‬ Var [f] = E f2 − E2 [f] .Var [af] = a2 · Var [f] :‫אזי‬ a ∈ R ‫יהא‬ 14.4 ‫טענה‬ :‫אזי‬ ,‫בלתי־תלויים‬ ‫מקריים‬ ‫משתנים‬ f, g ‫יהיו‬ 14.5 ‫טענה‬ .Var [f + g] = Var [f] + Var [g] ‫מכפלה‬ ‫מרחבי‬ 15 ‫הסתברות‬ ‫מרחבי‬ ‫שני‬ (Ω1, P1) , (Ω2, P2) ‫יהיו‬ 15.1 ‫הגדרה‬ ‫מכפלה‬ ‫מרחוב‬ ‫הוא‬ (Ω1 × Ω2, Pr) ‫המכפלה‬ ‫מרחב‬ .‫בדידים‬ Ω1 × Ω2 ‫הקרטזית‬ ‫המכפלה‬ ‫היא‬ ‫שלו‬ ‫האיברים‬ ‫שקבוצת‬ ‫בדיד‬ .(x ∈ Ω1, y ∈ Ω2 ‫כאשר‬ (x, y) ‫הסדורים‬ ‫הזוגות‬ ‫אוסף‬ :‫)כלומר‬ :‫היא‬ ‫זה‬ ‫מרחב‬ ‫על‬ ‫המוגדרת‬ ‫ההסתברות‬ ‫פונקצית‬ 7 . Pr (x, y) = P1 (x) · P2 (y) f = a ‫וכאשר‬ ‫היות‬ ,(‫אינסופית‬ ‫קבוצה‬ ‫)שזו‬ a ∈ R‫ה־‬ ‫לגבי‬ ‫לדאוג‬ ‫מה‬ ‫אין‬6 .‫סופית‬ ‫בקבוצה‬ ‫מדובר‬ ‫ולכן‬ 0 ‫היא‬ ‫ההסתברות‬ ‫אזי‬ .Pr ((x, y)) = ... ‫גם‬ ‫לרשום‬ ‫ניתן‬7 7
 • 8. ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ‫של‬ ‫לתאוריה‬ ‫מבוא‬‫לונדון‬ ‫ערן‬ ‫דר‬‫תשעג‬ ‫־‬ '‫ב‬ ‫סמסטר‬ (Ω1, P1) , (Ω2, P2) , . . . , (Ωk, Pk) ‫יהיו‬ 15.2 ‫הגדרה‬ ‫המכפלה‬ ‫מרחב‬ ‫את‬ ‫נגדיר‬ ,‫בדידים‬ ‫הסתברות‬ ‫מרחבי‬ :‫הבא‬ ‫באופן‬ (Ω1 × Ω2 × · · · × Ωk, Pr) Pr (x1, . . . , xk) = P1 (x1) · P2 (x2) · · · Pk (xk) .xi ∈ Ωi ‫כאשר‬ ‫ב־‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫נסמן‬ ,‫זהים‬ ‫המרחבים‬ k ‫כל‬ ‫אם‬ 15.3 ‫הערה‬ :‫המקיים‬ ‫מכפלה‬ ‫מרחב‬ ‫הוא‬ Ωk , Pr ‫אז‬ ‫אז‬ (Ω, P) Pr (x1, . . . , xk) = k i=1 P (xi) Pr (f = k) = n k · :‫ההתפלגות‬ ‫עם‬ ‫מקרי‬ ‫למשתנה‬ 15.4 ‫הגדרה‬ .‫בינומי‬ ‫מקרי‬ ‫משתנה‬ ‫קוראים‬ pk (1 − p) n−k .Pr (f = k) = (n k) 2n :p = 1 2 ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫בהסתברות‬ ‫יסודיים‬ ‫אי־שוויונות‬ 16 ‫מרקוב‬ ‫אי־שוויון‬ 16.1 f : Ω → R‫ו־‬ ‫בדיד‬ ‫הסתברות‬ ‫מרחב‬ (Ω, Pr) ‫יהא‬ 16.1 ‫משפט‬ :‫מתקיים‬ λ 0 ‫לכל‬ ‫אזי‬ 8 ‫אי־שלילי‬ ‫מקרי‬ ‫משנה‬ Pr (f ≥ λ · E [f]) ≤ 1 λ ‫צ'בישב‬ ‫אי־שוויון‬ 16.2 f : Ω → R‫ו־‬ ‫בדיד‬ ‫הסתברות‬ ‫מרחב‬ (Ω, Pr) ‫יהא‬ 16.2 ‫משפט‬ :‫מתקיים‬ c 0 ‫לכל‬ ‫אזי‬ ,‫מקרי‬ ‫משתנה‬ Pr |f − E [f]| ≥ c ≤ Var [f] c2 :‫אי־השוויון‬ ‫להצגת‬ ‫נוספת‬ ‫דרך‬ Pr f − E [f] ≥ λ · Var [f] ≤ 1 λ .f (x) ≥ 0 ,x ∈ Ω ‫לכל‬ :‫כלומר‬8 :‫צ'בישב‬ ‫של‬ ‫אי־השוויון‬ ‫על‬ ‫קצר‬ ‫הסבר‬ ‫המרחק‬ ‫פירושו‬ |x − a| :‫אזי‬ , ‫משתנה‬ ‫הוא‬ x‫ו־‬ a ∈ R‫ו־‬ ‫נניח‬ :‫ציר‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫נשרטט‬ ‫אם‬ ,‫כלומר‬ ,a‫מ־‬ x ‫של‬ .−x‫ב־‬ ‫או‬ x‫ב־‬ a‫ב־‬ ‫מתרחקים‬ ‫אנחנו‬ • −x a x :‫הבא‬ ‫הדבר‬ ‫לנו‬ ‫נתון‬ ‫אם‬ ‫כעת‬ a‫מ־‬ x ‫של‬ ‫שהמרחק‬ ‫הדבר‬ ‫פירוש‬ ‫אזי‬ ,(c ∈ R) |x − a| ≥ c :c‫ל־‬ ‫שווה‬ ‫או‬ ‫גדול‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ oo • • • // −c a c ‫שהמרחק‬ ‫מכיוון‬ ,‫חוקי‬ ‫איננו‬ ‫המקווקו‬ ‫בקו‬ ‫שנמצא‬ ‫מה‬ ,‫כלומר‬ .(|x − a| c) c ‫מ‬ ‫קטן‬ a ‫מ‬ ‫שלו‬ ‫אי־שוויון‬ ,‫מסוים‬ c ‫שעבור‬ ‫זה‬ ‫צ'בישב‬ ‫של‬ ‫לאי־השוויון‬ ‫הקשר‬ (...‫בהמשך‬ ‫)דוגמא‬ c‫מ־‬ ‫לסטייה‬ ‫ההסתברות‬ ‫את‬ ‫לנו‬ ‫חוסם‬ ‫צ'בישב‬ :‫צ'בישב‬ ‫של‬ ‫באי־השוויון‬ ‫להשתמש‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ :‫נסביר‬ ‫ואז‬ ‫מדוגמא‬ ‫נתחיל‬ .E [f] = 7n 2 , Var [f] = 35n 12 :‫הוגנת‬ ‫קוביה‬ ‫של‬ ‫הטלות‬ n ‫עבור‬ ,Pr f − 7n 2 ≥ c ≤ 35n 12·c2 :‫באי־השוויון‬ ‫נציב‬ ‫כעת‬ :‫כלומר‬ ,‫מהתוחלת‬ ‫הסטייה‬ ‫זאת‬ c ‫כאשר‬ • • • n 7n 2 −c 7n 2 7n 2 +c 6n (‫1־ים‬ ‫)הכל‬ n ‫היא‬ ‫המינמלית‬ ‫התוצאה‬ ‫קוביות‬ n ‫בהטלת‬ ‫את‬ ‫לנו‬ ‫חוסם‬ ‫צ'בישב‬ ‫אש‬ ,(‫6־ים‬ ‫)הכל‬ 6n ‫הוא‬ ‫והמקסימום‬ ‫שני‬ ‫סך‬ ‫של‬ ‫הוא‬ ‫הוא‬ ‫)החסם‬ ‫השחורים‬ ‫הקטעים‬ ‫בשני‬ ‫ההסתברות‬ ,(‫הקטעים‬ ‫קוביות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫הטלה‬ ‫עבור‬ ‫חסם‬ ‫למצוא‬ ‫רוצים‬ ‫היינו‬ ‫אם‬ ,‫למשל‬ :‫אזי‬ ,10‫מ־‬ ‫גדול‬ ‫יותר‬ ‫תהיה‬ ‫התוצאה‬ ‫של‬ ‫כך‬ ,‫בלתי־תלויות‬ Pr (|f − 7| ≥ 3) ≤ 70 12 · 9 = 0.6481 ,10‫ל־‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ ‫מהתוחלת‬ 3 ‫של‬ ‫מרחק‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ ‫כי‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫כלומר‬ ,‫הכיוונים‬ ‫שני‬ ‫את‬ ‫לנו‬ ‫חוסם‬ ‫צ'בישב‬ ‫אש‬ ‫אבל‬ ‫סימטריה‬ ‫שיש‬ ‫בגלל‬ ‫אבל‬ ,Pr (f ≥ 10) ‫את‬ ‫וגם‬ Pr (f ≤ 4) :‫המבוקשת‬ ‫התוצאה‬ ‫את‬ ‫ולקבל‬ 2‫ב־‬ ‫לחלק‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬ Pr (f ≥ 10) = Pr (f ≤ 4) ≤ 0.324 ‫לכך‬ ‫ההסתברות‬ ‫את‬ ‫לחסום‬ ‫הצלחנו‬ ‫צ'בישב‬ ‫באמצעות‬ ,‫כלומר‬ ‫קטנה‬ ‫ההתסברות‬ 10 ‫מ־‬ ‫גדולה‬ ‫תהיה‬ ‫הקוביות‬ ‫בהטלת‬ ‫שהתוצאה‬ .0.324 ‫ל־‬ ‫שווה‬ ‫או‬ :‫היא‬ ‫לכך‬ ‫המדויקת‬ ‫ההסתברות‬ ,‫אגב‬ :‫אפשרויות‬ 6 ‫ישנן‬ ‫כי‬ , 1 36 · 6 = 6 36 = 1 6 = 0.166666 . . . .{( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )} ‫מרקוב‬ ‫אש‬ ,‫מידה‬ ‫באותה‬ ,‫חסם‬ ‫זהו‬ ‫אבל‬ ,‫מדויק‬ ‫לא‬ ‫שזה‬ ‫נכון‬ ...‫מדויק‬ ‫פחות‬ ‫חסם‬ ‫נותן‬ ‫הגדולים‬ ‫המספרים‬ ‫של‬ ‫החלש‬ ‫החוק‬ 17 ‫הגדולים‬ ‫המספרים‬ ‫של‬ ‫החלש‬ ‫החוק‬ 17.1 ‫משפט‬ ‫ושווי‬ (µ) ‫תוחלת‬ ‫שווי‬ ‫תלויים‬ ‫בלתי‬ ‫משתנים‬ f1, . . . , fn ‫יהיו‬ ‫יהא‬ ,Sn = n i=1 fi :‫נסמן‬ ,[‫אחידה‬ ‫התפלגות‬ ‫]עם‬ (α) ‫שונות‬ :ε 0 lim n→∞ Pr sn n − µ ≥ ε = 0 8
 • 9. ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ‫של‬ ‫לתאוריה‬ ‫מבוא‬‫לונדון‬ ‫ערן‬ ‫דר‬‫תשעג‬ ‫־‬ '‫ב‬ ‫סמסטר‬ IV ‫חלק‬ ‫פונקציות‬ ‫של‬ ‫גידול‬ ‫קצב‬ log ‫על‬ ‫רקע‬ ‫קצת‬ 18 ‫היא‬ ‫הכוונה‬ ‫אזי‬ ‫אחרות‬ ‫יצוין‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ,‫הזה‬ ‫אם‬ ‫החלק‬ ‫בכל‬ :‫הערה‬ .log2 ‫־‬ 2 ‫בסיס‬ ‫על‬ log‫ל־‬ ‫הגדרה‬ 18.1 .loga n = b ⇔ n = ab ‫או‬ ,loga n = b :‫אזי‬ n = ab ‫אם‬ .log2 a = b ⇔ a = 2b :‫שלנו‬ ‫במקרה‬ log ‫של‬ ‫בסיסיות‬ ‫נוסחאות‬ 18.2 loga a = 1 (1) loga 1 = 0 (2) loga (n · m) = loga n + loga m (3) loga m n = loga m − loga n (4) loga (mn ) = m · loga n (5) aloga n = n (6) loga (m + n) = loga m + loga n :‫לזכור‬ ‫חשוב‬ ‫בסיסיות‬ ‫הגדרות‬ 19 f ‫של‬ (O) ‫גדול‬ ‫או‬ ‫היא‬ g .f, g : N → R+ ‫תהיינה‬ 19.1 ‫הגדרה‬ n0 ≤ n ‫שלכל‬ ‫כך‬ c, n0 0 ‫קבועים‬ ‫קיימים‬ ‫אם‬ g = O (f) ‫־‬ 9 .g (n) ≤ c · f (n) :‫מתקיים‬ f ‫של‬ (Ω) ‫אומגה‬ ‫היא‬ g f, g : N → R+ ‫תהיינה‬ 19.2 ‫הגדרה‬ ‫להגדרה‬ ‫)בניגוד‬ d, n0 0 ‫קבועים‬ ‫קיימים‬ ‫אם‬ g = Ω (f) ‫־‬ n0 ≤ n ‫שלכל‬ ‫כך‬ (d 0‫ש־‬ ‫מתעקשים‬ ‫אנחנו‬ ‫כאן‬ ‫הקודמת‬ .g (n) ≥ d · f (n) :‫מתקיים‬ ‫־‬ f ‫של‬ (Θ) ‫תטא‬ ‫היא‬ g f, g : N → R+ ‫תהיינה‬ 19.3 ‫הגדרה‬ n0 ≤ n ‫שלכל‬ ‫כך‬ c1, c2, n0 0 ‫קבועים‬ ‫קיימים‬ ‫אם‬ g = Θ (f) c2 · f (n) ≥ g (n) ≥ c1f (n) :‫מתקיים‬ .‫ההגדרה‬ ‫מן‬ ‫נובע‬ c 0‫ש־‬ ‫זה‬9 :(‫ממהגדרות‬ ‫הפוכות‬ ‫הן‬ ‫האותיות‬ ‫שכאן‬ ♥ ‫)שימו‬ ‫מסכמת‬ ‫טבלה‬ c1, c2, n0 0 f, g : N → R+ f (n) ≤ c1 · g (n) f = O (g) f (n) ≥ c2 · g (n) f = Ω (g) c1 · g (n) ≥ f (n) ≥ c2 · g (n) f = Θ (g) ‫ומשפטים‬ ‫נוסחאות‬ ,‫טענות‬ 20 ‫אזי‬ f = O (g) ∧ g = O (h) ‫אם‬ f, g, h : N → R 20.1 ‫טענה‬ .(‫טרינזיטיבי‬ ‫הוא‬ O ‫היחס‬ :‫אחרות‬ ‫)במילים‬ .f = O (h) .f = Θ (g) ⇐ g = Θ (f) 20.2 ‫טענה‬ ‫שלכל‬ ‫כך‬ c ‫קיים‬ ‫אם‬ ,‫כלומר‬ ,‫חסומה‬ ‫פונקציה‬ f ‫אם‬ 20.3 ‫הערה‬ .f = O (1) ‫אזי‬ f (n) ≤ c ,n ∈ N ‫סטירלינג‬ ‫נוסחת‬ 20.1 √ 2πn n e n · e( 1 12·n − 1 360·n2 ) ≤ n! ≤ √ 2πn n e n · e( 1 12·n ) ‫כאן‬ ‫שואף‬ ‫שהוא‬ ‫יודעים‬ ‫ואנחנו‬ ‫היות‬ ‫כקבוע‬ ‫כאן‬ ‫משמש‬ e... ‫ה־‬ .‫לאחד‬ ‫יותר‬ ‫מרוכך‬ ‫ניסוח‬ 20.1.1 n! = Θ √ 2πn · e n n :‫יותר‬ ‫מדויק‬ ‫וניסוח‬ lim x→∞ n! √ 2πn · e n n = 1 ‫ושימושיים‬ ‫חשובים‬ ‫דברים‬ ‫כמה‬ 20.2 log2 (n!) = Θ (n · log2 n) Hn = Θ log2 n n! = Θ √ 2πn · n e n .(‫ההרמוני‬ ‫)הטור‬ Hn = 1 + 1 2 + 1 3 + · · · + 1 n :‫באתר‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫נוספים‬ ‫סיכומים‬ http://www.letach.net 9