סיכום על מטרואידים וזרימות בגרפים

csnotes

סיכום מתוך הקורס באלגוריתמים בנושא מטרואידים וזרימות בגרפים. הסיכום כולל גם את שיטת פורד-פלקרסון ומשפט השטף והחתך וכמו-כן דוגמאות של זרימות בגרפים + הגדרות.

‫משוכלל‬ ‫מטרואיד‬ 1.1‫הגדרה‬ 1
‫בגרפים‬ ‫וזרימות‬ ‫מטרואידים‬
(‫באלגוריתמים‬ ‫הקורס‬ ‫)מתוך‬
I ‫חלק‬
‫מטרואידים‬
‫הגדרה‬ 1
‫התכונות‬ ‫מתקיימות‬ ‫אם‬ ‫מטרואיד‬ ‫יקרא‬ M = (S, I)
:‫הבאות‬
.‫ריקה‬ ‫לא‬ ‫סופית‬ ‫קבוצה‬ ‫היא‬ S .1
‫העומד‬ S ‫של‬ ‫תת־קבוצות‬ ‫של‬ ‫ריק‬ ‫לא‬ ‫אוסף‬ ‫היא‬ − I .2
:‫הבאות‬ ‫בדרישות‬
.A ∈ I ‫אזי‬ A ⊆ B‫ו־‬ B ∈ I ‫אם‬ (‫)א‬
,x ∈ D ‫קיים‬ ‫אז‬ |C| < |D|‫ו־‬ C, D ∈ I ‫אם‬ (‫)ב‬
.(c ∪ {x}) ∈ I‫ש־‬ ‫כך‬ x /∈ C
:‫קוראים‬ I‫ל־‬
."M ‫המטרואיד‬ ‫של‬ ‫תלויות‬ ‫הבלתי‬ ‫הקבוצות‬ ‫"אוסף‬
‫ש־‬ ‫כך‬ x /∈ A ,x ∈ S ‫קיים‬ ‫ולא‬ A ∈ I ‫אם‬ 1.1 ‫הגדרה‬
.‫מקסימלית‬ ‫תלויה‬ ‫בלתי‬ ‫קבוצה‬ :‫היא‬ A ‫אזי‬ (A ∪ {x}) ∈ I
‫המקסימליות‬ ‫הבלתי־תלויות‬ ‫הקבוצות‬ ‫כל‬ 1.2 ‫טענה‬
.‫גודל‬ ‫שוות‬ ‫הן‬ M = (S, I) ‫במטרואיד‬
‫נאמר‬ ‫אזי‬ (C ∪ {x}) ∈ I ‫ו־‬ x /∈ C ,C ∈ I ‫אם‬ 1.3 ‫הגדרה‬
.C ‫את‬ ‫מרחיב‬ x ‫ש־‬ ‫כי‬
‫אם‬ ,‫מקסימלית‬ ‫בלתי־תלויה‬ ‫קבוצה‬ ‫היא‬ C ∈ I 1.4 ‫הגדרה‬
.‫אותה‬ ‫שמרחיב‬ x ∈ S ‫קיים‬ ‫לא‬
‫בלתי‬ ‫קבוצה‬ ‫היא‬ 1
‫מרבי‬ ω (A) ‫עם‬ A ∈ I ‫קבוצה‬ 1.5 ‫טענה‬
.(‫אותה‬ ‫להרחיב‬ ‫ניתן‬ ‫)לא‬ ‫מקסימלית‬ ‫תלויה‬
‫אינו‬ x ∈ S ‫אם‬ .‫מטרואיד‬ M = (S, I) ‫יהא‬ 1.6 ‫טענה‬
.A ∈ I ‫לכל‬ ,A ‫את‬ ‫מרחיב‬ ‫אינו‬ x ‫אזי‬ ,∅ ‫את‬ ‫מרחיב‬
‫משוכלל‬ ‫מטרואיד‬ 1.1
‫משוכלל‬ ‫מטרואיד‬ ‫שהוא‬ ‫נאמר‬ M = (S, I) ‫מטרואיד‬ ‫בהינתן‬
:‫קיימת‬ ‫אם‬
ω : S → R+
:A ⊆ S ‫לכל‬ ‫גם‬ ‫מגדירים‬
ω (A) =
x∈A
ω (x)
(‫האופטימיזציה‬ ‫)בעית‬ ‫האלגוריתמית‬ ‫הבעיה‬ 1.1.1
,ω : S → R+ ‫עם‬ ‫משוכלל‬ ‫מטרואיד‬ M = (S, I) ‫בהינתן‬
.‫מרבי‬ ‫ממשקל‬ A ∈ I ‫לחשב‬ ‫ברצוננו‬
‫הבעיה‬ ‫לפתרון‬ ‫חמדני‬ ‫אלגוריתם‬ 1.2
∅ → A .1
.‫עולה‬ ‫לא‬ ‫מקלים‬ ‫סדר‬ ‫לפי‬ S ‫אברי‬ ‫את‬ ‫נמיין‬ .2
:‫הבאה‬ ‫הלולאה‬ ‫את‬ ‫נבצע‬ ‫שקיבלנו‬ ‫הסדר‬ ‫לפי‬ .3
:‫אז‬ (A ∪ {x}) ∈ I ‫אם‬ x ∈ S ‫לכל‬ (‫)א‬
.A ∪ {x} → A
.A :‫הפלט‬
.‫האופטימיזציה‬ ‫בעיית‬ ‫את‬ ‫פותר‬ ‫האלגוריתם‬ 1.7 ‫משפט‬
‫האם‬ ‫הבדיקה‬ ‫במחיר‬ ‫תלוי‬ ‫האלגוריתם‬ ‫של‬ ‫הריצה‬ ‫זמן‬ 1.8 ‫הערה‬
.A ∪ {x} ∈ I
‫משקל‬ ‫פונקצית‬ ‫עם‬ ‫מטרואיד‬ M = (S, I) ‫יהא‬ 1.9 ‫טענה‬
‫של‬ ‫יורד‬ ‫סדר‬ ‫)לפי‬ ‫הראשון‬ ‫האיבר‬ x ‫יהא‬ .ω : S → R+
A ⊆ S ‫אזי‬ .(‫כזה‬ x ‫קיים‬ ‫)אם‬ {x} ∈ I‫ש־‬ ‫כך‬ (‫משקלים‬
.x ∈ A ‫עם‬ ‫אופטימלי‬
.‫שונים‬ ‫דברים‬ ‫בשני‬ ‫מדובר‬ .‫למקסימליות‬ ‫קשר‬ ‫אין‬1
1
‫בקצרה‬ ‫ההגדרה‬ 1.3
.‫מטרואיד‬ ‫־‬ M = (S, I)
.‫סופית‬ ‫קבוצה‬ ‫והיא‬ S = ∅
:‫ש‬ ‫כך‬ S ‫של‬ (‫ריק‬ ‫)לא‬ ‫תת־קבוצות‬ ‫אוסף‬ ‫־‬ I
.A ∈ I ⇐ A ⊆ B ,B ∈ I .1
‫כך‬ x ∈ DC ‫קיים‬ ‫אזי‬ ,|C| < |D|‫ו־‬ ,C, D ∈ I .2
(C ∪ {x}) ∈ I‫ש־‬
.ω : S → R+ ‫פונקציה‬ ‫נתונה‬
.‫מרבי‬ ω (A) ‫עם‬ A ∈ I ‫חישוב‬ :‫המטרה‬
‫למטרואידים‬ ‫דוגמאות‬ 1.4
‫הוקטורי‬ ‫המטרואיד‬ 1.4.1
.A = 0 ,F ‫שדה‬ ‫מעל‬ ‫מטריצה‬ A ‫תהא‬
.A ‫המטריצה‬ ‫של‬ ‫של‬ ‫השורה‬ ‫וקטורי‬ ‫קבוצת‬ ‫־‬ S
.‫לינארית‬ ‫תלוים‬ ‫הלתי‬ ‫הם‬ ⇔ I ‫וקטורים‬ ‫קבוצת‬
‫הוקטורי‬ ‫המטרואיד‬ ‫זהו‬
‫הגרפי‬ ‫המטרואיד‬ 1.4.2
.S = E ‫נגדיר‬ .E = ∅ ‫עם‬ ‫מכוון‬ ‫לא‬ ‫גרף‬ G = (V, E) ‫יהא‬
.‫מעגלים‬ ‫אין‬ B‫ב־‬ ⇔ (B ⊆ E) B ∈ I ::‫הבא‬ ‫באופן‬ I ‫נגדיר‬
‫הגרפי‬ ‫המטרואיד‬ ‫זהו‬
‫קבוצה‬ ‫של‬ ‫תת־קבוצות‬ 1.4.3
.|A| = n > 0 ‫כאשר‬ A ‫קבוצה‬ ‫לנו‬ ‫ויש‬ ‫נניח‬
‫מגודל‬ A ‫של‬ ‫הקבוצות‬ ‫תתי‬ ‫כל‬ ‫־‬ n ≥ k > 0 ‫נבחר‬ ‫אם‬ ‫אזי‬
.‫מטרואיד‬ ‫הן‬ k
.(n, k ∈ N)
II ‫חלק‬
‫בגרפים‬ ‫זרימות‬
a
12 GG
10
!!
b
20
00
9
ÑÑ
s
16
cc
15
11
t
c
4
……
14
GG d
4
dd7
yy
s, t ‫מיוחדים‬ ‫קודקודים‬ ‫שני‬ ‫ובו‬ G = (V, E) ‫מכוון‬ ‫גרף‬ ‫נתון‬
. (s = t)
‫המוגדרת‬ ‫קיבלות‬ ‫פונקציית‬ ‫־‬ 2
c : E → R+ ‫נתונה‬ ‫כמו־כן‬
.‫הצלעות‬ ‫על‬
‫את‬ ‫המקיימת‬ f : V × V → R ‫פונקציה‬ ‫היא‬ ‫בגרף‬ ‫זרימה‬
:‫הבאות‬ ‫הדרישות‬
.u, v ∈ V ‫לכל‬ f (u, v) ≤ c (u, v) :‫קיבולי‬ ‫חסם‬ •
.u, v ∈ V ‫לכל‬ f (u, v) = −f (v, u) :‫אנטיסימטריה‬ •
‫לכל‬ u∈V f (u, v) = 0 :‫החומר‬ ‫שימור‬ •
u ∈ V  {s, t}
:‫הבא‬ ‫באופן‬ ‫מוגדר‬ f ‫הזרימה‬ ‫ערך‬
|f| =
v∈V
f (s, v)
.‫מרבי‬ |f| ‫עם‬ f ‫זרימה‬ ‫לחשב‬ :‫המטרה‬
.c : V × V → R+ ∪ {0} :‫הבא‬ ‫האופן‬c ‫את‬ ‫נרחיב‬2
.c (u, v) = 0 :‫מתקיים‬ (u, v) /∈ V ‫המקיים‬ u, v ∈ V ‫לכל‬ ‫כאשר‬
2
‫פורד־פלקרסון‬ ‫שיטת‬ 2
:‫למעלה‬ ‫שישנו‬ ‫הגרף‬ ‫על‬ ‫הבאה‬ ‫הזרימה‬ ‫על‬ ‫נסתכל‬ :‫למשל‬
a
12/12
GG
3/10
!!
b
12/20
00
0/9
ÑÑ
s
12/16
cc
11/15
11
t
c
3/4
……
11/14
GG d
4/4
dd0/7
yy
y‫ה־‬ ‫מתוך‬ x ‫מזרימים‬ ‫שאנחנו‬ ‫היא‬ x/y ‫של‬ ‫המשמעות‬ ‫כשאר‬
.x = 0‫ש־‬ ‫לכך‬ ‫שקול‬ ‫זה‬ ‫אזי‬ y ‫רק‬ ‫כתוב‬ ‫אם‬ ‫המותרים‬
‫כמה‬ ‫־‬ ‫קודקודים‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫המאזן‬ ‫בעצם‬ ‫היא‬ f
.‫הרווחנו/הפסדנו‬
‫כי‬ ‫ונניח‬ ‫בסיסיות‬ ‫מדוגמאות‬ ‫נתחיל‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫בשביל‬
:3
‫כלשהו‬ ‫נזל‬ ‫של‬ ‫ליטרים‬ ‫של‬ ‫זרימה‬ ‫כמות‬ ‫על‬ ‫מדובר‬
o
3/10
p
4/5
……
m
8/12
!!
n
2/3
……
‫שב־‬ ‫נראה‬ ‫הזרימה‬ ‫כמות‬ ‫על‬ ‫נסתכל‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ‫־‬ f (m, n) = 6
,‫ליטרים‬ 6 ‫בסה"כ‬ ‫לנו‬ ‫זורמים‬ m n
‫ליטרים‬ 6 ‫של‬ ‫זרימה‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫כי‬ f (n, m) = −6 ‫ואילו‬
.‫ליטרים‬ −6 ‫של‬ ‫היא‬ ‫הזרימה‬ ‫השני‬ ‫בכיוון‬ ‫אזי‬ ‫אחד‬ ‫בכיוון‬
.f (o, p) = −1, f (p, o) = 1 :‫ולכן‬
a b ‫בין‬ ‫זורמים‬ ‫ליטרים‬ ‫כמה‬ ‫זה‬ ‫בפועל‬ ‫לנו‬ ‫שמשנה‬ ‫מה‬
.f (a, b) ‫את‬ ‫לחשב‬ ‫כדי‬
:‫שלמעלה‬ ‫לדוגמא‬ ‫נחזור‬ ‫כעת‬
.f (c, s) = −11 ,f (d, t) = 4 ,f (d, s) = 0 ,f (d, a) = 0
.f (b, d) = −7 ,f (d, c) = −11
.f (x, x) = 0 ‫מתקיים‬ x ∈ V ‫לכל‬ 1.10 ‫טענה‬
‫מכוניות‬ ‫כמות‬ ‫כמו‬ ‫להזרים‬ ‫שניתן‬ ‫אחר‬ ‫דבר‬ ‫כל‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫שזה‬ ‫למרות‬3
...'‫וכו‬ ‫בכביש‬
:‫נגדיר‬ X, Y ⊆ V ‫לכל‬ :‫סימון‬
f (X, Y ) =
x∈X,y∈Y
f (x, y)
:‫טענות‬
.∀X ⊆ V ,f (X, X) = 0 .1
.f (X, Y ) = −f (Y, X) .2
‫אם‬ f (X ∪ Y, Z) = f (X, Z) + f (Y, Z) .3
.X ∩ Y = ∅‫ו־‬ X, Y, Z ⊆ V
= |f| ‫כלומר‬ ,t‫מ־‬ ‫שיצא‬ ‫מה‬ ‫סך‬ ‫)זהו‬ |f| = f (V, {t}) .4
.(t‫מ־‬ ‫שיוצא‬ ‫למה‬
‫פורד־פלקרסון‬ ‫שיטת‬ 2
:‫איטרטיבית‬ ‫בשיטה‬ ‫עובדים‬ :‫כזה‬ ‫הוא‬ ‫הרעיון‬
.(0 ‫זהותית‬ ‫)פונקציה‬ f ≡ 0‫מ־‬ ‫נתחיל‬
‫שבה‬ t‫ל־‬ s‫מ־‬ ‫מסילה‬ :"‫מרחיבה‬ ‫"מסילה‬ ‫מחשבים‬ ‫שלב‬ ‫בכל‬
.‫להזרים‬ ‫עוד‬ ‫ניתן‬
.‫מרחיבות‬ ‫מסילות‬ ‫יותר‬ ‫מוצאים‬ ‫שלא‬ ‫עד‬ ‫זאת‬ ‫עושים‬
‫השיורי‬ ‫בגרף‬ (‫שלב‬ ‫)בכל‬ ‫מחשבים‬ ‫המרחיבה‬ ‫המסילה‬ ‫את‬
:‫הבא‬ ‫באופן‬ ‫המוגדר‬ (‫שנשאר‬ ‫מה‬ ‫של‬ ‫)במובן‬
,G = (V, Ef )
Ef =



(u, v) ∈ V × V ; c (u, v) − f (u, v)
cf
> 0



.(u, v) ‫הצלע‬ ‫של‬ ‫השיורית‬ ‫הקיבולת‬ = cf (u, v)
3
:‫דוגמאות‬ 2.1 ‫פורד־פלקרסון‬ ‫שיטת‬ 2
:‫דוגמאות‬ 2.1
:‫הבא‬ ‫הגרף‬ ‫על‬ ‫נסתכל‬
s
1 GG
1
dd
a
1 GG
1
00
b
1 GG t
:‫הבאה‬ ‫הזרימה‬ ‫ועל‬
s
1/1
CQ
1
dd
a
1/1
CQ
1
00
b
1/1
CQ t
‫שהעברנו־‬ ‫ממה‬ ‫יותר‬ ‫להעביר‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫־‬ ‫שזהו‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬
.1 ‫סה"כ‬
"‫"להתחרט‬ ‫הוא‬ ‫שיטה‬ ‫אותה‬ ‫ע"פ‬ ,‫לעשות‬ ‫שניתן‬ ‫מה‬ ,‫כעת‬
‫הופכים‬ ‫אנחנו‬ ‫לכן‬ ,‫חזרה‬ ‫שהעברנו‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫להחזיר‬ ‫ולאפשר‬
:‫שהעברנו‬ ‫הקיבולת‬ ‫אותה‬ ‫את‬ ‫ומחזירים‬ ‫הצינור‬ ‫כיוון‬ ‫את‬
‫אזי‬ a
7/10
GG b :‫כזה‬ ‫במצב‬ ‫היינו‬ ‫למשל‬ ‫אם‬ ,‫כלומר‬
,‫שהזרמנו‬ ‫מה‬ ‫את‬ "‫"להחזיר‬ ‫האפשרות‬ ‫לנו‬ ‫שתהיה‬ ‫נרצה‬ ‫כאשר‬
‫את‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫כעת‬ ‫־‬ a
3
BB
b
7
jj :‫כך‬ ‫יראה‬ ‫הדבר‬
‫לקנו‬ ‫קח‬ ‫ולשם‬ ,b‫ל־‬ a‫מ־‬ ‫שהזרמנו‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫להחזיר‬ ‫האפשרות‬
:cf ‫הוא‬ ‫שקיבלנו‬ ‫מה‬ ‫דיוק‬ ‫וליתר‬ ,c (a, b) ‫מהקיבולת‬
.(‫למעלה‬ ‫)כמתואר‬ cf (a, b) = c (a, b) − f (a, b)
‫מסילה‬ ‫נבחר‬ ‫אזי‬ ‫־‬ t‫ל־‬ s‫מ־‬ ‫זרימה‬ ‫שוב‬ ‫למצוא‬ ‫נצטרך‬ ‫כעת‬
( CQ ‫ב־‬ ‫תסומן‬ ‫)היא‬ ‫דרכה‬ ‫ונעבור‬ ‫כלשהי‬
s oo 0/1
1/1
`h
a ks 1/1
1/1
&4
b oo 1
t
‫האפשרות‬ ‫לגבי‬ ‫מקודם‬ ‫כמו‬ ‫הדבר‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫נעשה‬ ‫פעם‬ ‫ושוב‬
:‫שהעברנו‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫להתחרט‬
s oo 1
””
1
a
1 GG
ÐÐ
1
b oo 1
t
s‫מ־‬ ‫מסילות‬ ‫להעביר‬ ‫אפשרות‬ ‫יותר‬ ‫אין‬ :‫הבא‬ ‫לדבר‬ ‫לב‬ ‫נשים‬
!‫שסיימנו‬ ‫הוא‬ ‫הדבר‬ ‫פירוש‬ ‫־‬ t‫ל־‬
‫איך‬ ‫־‬ ‫שעשינו‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לסכם‬ ‫הוא‬ ‫לעשות‬ ‫שצריך‬ ‫מה‬ ,‫כעת‬
?‫זאת‬ ‫עושים‬
:‫הכמות‬ ‫מבחינת‬
.(‫)פעמיים‬ t‫ל־‬ s‫מ־‬ 1 ‫העברנו‬ ‫פעם‬ ‫כל‬
.‫היותר‬ ‫לכל‬ 2 ‫להעביר‬ ‫ניתן‬ ‫לכן‬
:‫כמות‬ ‫אותה‬ ‫את‬ ‫להזרים‬ ‫איך‬ ‫מבחינת‬
,‫בגרף‬ ‫קודקודים‬ ‫שני‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫סה"כ‬ ‫העברנו‬ ‫כמה‬ ‫מחשבים‬
:‫למשל‬
‫לכן‬ ‫הפוך‬ ‫בכיוון‬ ‫פעם‬ ‫כל‬ 1 ‫העברנו‬ b‫ל־‬ a ‫בין‬ ‫כי‬ ‫לב‬ ‫נשים‬
.0 ‫שם‬ ‫העברנו‬ ‫בסך־הכל‬
‫ולכן‬ ,→ :‫בכיוון‬ ‫אחת‬ ‫פעם‬ ‫רק‬ 1 ‫העברנו‬ ‫למשל‬ t‫ל־‬ b ‫בין‬
.→ ‫בכיוון‬ 1 ‫רק‬ ‫יעבור‬ t‫ל־‬ b ‫בין‬ (‫)המרבית‬ ‫הסופית‬ ‫בזרימה‬
‫נוזל‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫העברנו‬ ‫שדרכן‬ ‫הצלעות‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫הלאה‬ ‫וכך‬
.(‫)למשל‬
4
:‫דוגמאות‬ 2.1‫פורד־פלקרסון‬ ‫שיטת‬ 2
:‫הינה‬ ‫המרבית‬ ‫הזרימה‬ ,‫לכן‬
s
1/1
CQ
1/1
`h
a
0/1
GG
1/1
&4
b
1/1
CQ t
:‫מורכבת‬ ‫יותר‬ ‫טיפה‬ ‫דוגמא‬ ‫על‬ ‫נסתכל‬ ‫כעת‬
b
3
((
a
2
WW
4
33
1
BB
t
s
3
ff
5
BB c
7
——
2
ff
.‫הדבר‬ ‫אותו‬ ‫נשאר‬ ‫הגרף‬ ‫־‬ f ≡ 0‫מ־‬ ‫נתחיל‬
‫את‬ ‫דרכה‬ ‫להעביר‬ ‫וננסה‬ t‫ל־‬ s‫מ־‬ ‫כלשהי‬ ‫מסילה‬ ‫נבחר‬
:(2 ‫יהיה‬ ‫שלנו‬ ‫)שבמקרה‬ ‫המקסימום‬
b
3
((
a
2
WW
2/4
)7
1
BB
t
s
2/3
bp
5
BB c
7
——
2/2
bp
‫עם‬ ,‫דרכן‬ ‫שהזרמנו‬ ‫לאלה‬ ‫ההפוך‬ ‫בכיוון‬ ‫צלעות‬ ‫נעביר‬ ‫כעת‬
‫ולכן‬ c‫ל־‬ a ‫בין‬ ‫מעגל‬ ‫ישנו‬ ‫כי‬ ‫לב‬ ‫נשים‬ .‫שהזרמנו‬ ‫הכמות‬ ‫אותה‬
‫ערכי‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫הוא‬ ‫שצריך‬ ‫מה‬ ‫אלא‬ ‫צלעות‬ ‫להוסיף‬ ‫איך‬ ‫אין‬
‫כמו‬ ,‫שהעברנו‬ ‫הכמות‬ ‫את‬ ‫לשניה‬ ‫מאחת‬ "‫)"להעביר‬ ‫הצלעות‬
:(‫הבאה‬ ‫בדיאגרמה‬ ‫שמופיע‬
b
3
((
a
2
WW
0/2
33
0/2

1
BB
t
s
0/1
ff
5
BB c
9
——
ÒÒ
2
5
:‫דוגמאות‬ 2.1 ‫פורד־פלקרסון‬ ‫שיטת‬ 2
s‫מ־‬ ‫מסילות‬ ‫ישנן‬ ‫ועדיין‬ ‫היות‬ ‫בגרף‬ ‫זרימה‬ ‫שוב‬ ‫נבצע‬ ‫וכעת‬
:t‫ל־‬
b
1/3
$2
a
1/2
Sa
2
33
2

1
BB
t
s
1/1
bp
5
BB c
9
——
ÒÒ
2
‫ההפוך‬ ‫בכיוון‬ ‫רק‬ ‫שהעברנו‬ ‫הקיבולת‬ ‫עם‬ ‫הצלעות‬ ‫את‬ ‫ונוסיף‬
:‫החדשה‬ ‫הזרימה‬ ‫את‬ ‫נוסיף‬ +
b
2
99
1
××
a
1
pp
2
33
3

1/1
8F
t
1
gg
s
1/5
8F c
1/9
“e
ÒÒ
2
‫חדשה‬ ‫זרימה‬ ‫ונוסיף‬ ‫המתאימות‬ ‫הצלעות‬ ‫את‬ ‫נוסיף‬ ‫כעת‬
:‫בהתאם‬
b
1/2
5C
1
××
a
1/1
ft
3
33
3

jj
1
t
1
gg
s
1/4
GU c
1/8
“e
ÒÒ
2
1
mm
‫־‬ ‫שקיבלנו‬ ‫למה‬ ‫לב‬ ‫ונשים‬
b
1
99
2
××
a
4
33
3

jj
1
t
2
gg
s
3
QQ c
7
——
ÒÒ
2
2
mm
!‫סיימנו‬ ‫אזי‬ ,t‫ל־‬ s‫מ־‬ ‫מסילות‬ ‫יותר‬ ‫אין‬ !‫זהו‬
:‫הסופית‬ ‫הזרימה‬ ‫את‬ ‫נחשב‬ ‫כעת‬
‫)עוד‬ ‫הפעמים‬ ‫בשאר‬ ‫ואז‬ 2 ‫הראשונה‬ ‫)בפעם‬ 5 ‫העברנו‬ ‫סהכ‬
‫בצלעותיו‬ ‫ונעביר‬ 4
‫המקורי‬ ‫הגרף‬ ‫את‬ ‫ניקח‬ ‫עכשיו‬ .(1 (‫שלוש‬
:‫צלע‬ ‫בכל‬ ‫שהעברנו‬ ‫כמה‬
‫שהעברנו‬ ‫ממה‬ ‫מתקזז‬ ‫זה‬ ‫אזי‬ ,‫ההפוך‬ ‫בכיוון‬ ‫חדשה‬ ‫בצלע‬ ‫העברנו‬ ‫אם‬ ‫גם‬4
.‫המקורית‬ ‫בצלע‬
6
‫והחתך‬ ‫השטף‬ ‫משפט‬ 3
b
2/3
((
a
2/2
WW
0/4
33
1/1
BB
t
s
3/3
ff
2/5
BB c
0/7
——
2/2
ff
.f ‫זרימה‬ ‫עם‬ ‫זרימה‬ ‫רשת‬ G = (V, E) ‫תהא‬ 2.1 ‫טענה‬
.‫השיורית‬ ‫הרשת‬ ‫־‬ Gf
:‫ומתקיים‬ G‫ב־‬ ‫זרימה‬ ‫היא‬ f + f ‫אזי‬ .Gf ‫ב־‬ ‫זרימה‬ ‫־‬ f
|f + f | = |f| + |f |
‫אינה‬ f ‫אזי‬ Gf ‫ב־‬ ‫מרחיבה‬ ‫מסילה‬ ‫קיימת‬ ‫אם‬ 2.2 ‫מסקנה‬
‫מסילות‬ ‫לנמצוא‬ ‫ניתן‬ ‫עדיין‬ ‫אם‬ ,‫)כלומר‬ .‫מקסימלית‬ ‫זרימה‬
.(‫מקסימלית‬ ‫זרימה‬ ‫אינה‬ f ‫אזי‬ ,‫מקודם‬ ‫שהראנו‬ ‫כמו‬ ,t‫ל־‬ s‫מ־‬
‫ההפוך‬ ‫בכיוון‬ ‫גם‬ ‫נכון‬ ‫זה‬ :‫כלומר‬ ,‫ומספיק‬ ‫הכרחי‬ ‫תנאי‬ ‫גם‬ ‫זהו‬
.‫מקסימלית‬ f ‫אזי‬ Gf ‫ב־‬ ‫מרחיבות‬ ‫מסילות‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫־‬
‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫חלוקה‬ ‫הוא‬ cut (S, T ) ‫חתך‬ 2.3 ‫הגדרה‬
:V ‫הקודקודים‬
.t ∈ T ,s ∈ S‫ש־‬ ‫כך‬ S
·
∪ T = V
.f (s, t) ‫הוא‬ cut (S, T) ‫דרך‬ ‫העובר‬ ‫השטף‬
:‫היא‬ cut (S, T) ‫החתך‬ ‫של‬ ‫הקיבולת‬
c (S, T) =
x∈S y∈T
c (x, y)
,‫כלומר‬ ‫־‬ f (S, T) = |f| :‫מתקיים‬ cut (S, T) ‫לכל‬ 2.4 ‫טענה‬
.s‫מ־‬ ‫יצא‬ ‫כמה‬ ‫למדוד‬ ‫נוכל‬ ‫תמיד‬ ‫נחתוך‬ ‫היכן‬ ‫משנה‬ ‫לא‬
:‫מתקיים‬ cut (S, T) ‫לכל‬ 2.5 ‫טענה‬
f (S, T ) ≤ c (S, T )
‫והחתך‬ ‫השטף‬ ‫משפט‬ 3
.t ‫ובור‬ s ‫מקור‬ ‫עם‬ G = (V, E) ‫ברשת‬ ‫זרימה‬ f ‫תהא‬
:‫שקולים‬ ‫הבאים‬ ‫התנאים‬
.G‫ב־‬ ‫מקסימלית‬ ‫זרימה‬ ‫היא‬ f .1
.‫מרחיבות‬ ‫מסילות‬ ‫אין‬ Gf ‫ב־‬ .2
.‫כלשהו‬ cut (S, T) ‫חתך‬ ‫עבור‬ |f| = cut (S, T) .3
7

Recomendados

סיכום של הקורס אלגוריתמים por
סיכום של הקורס אלגוריתמיםסיכום של הקורס אלגוריתמים
סיכום של הקורס אלגוריתמיםcsnotes
1.2K vistas17 diapositivas
סיכום קצר על טורי טיילור por
סיכום קצר על טורי טיילורסיכום קצר על טורי טיילור
סיכום קצר על טורי טיילורcsnotes
3.4K vistas4 diapositivas
סיכום קצר של הקורס במבני נתונים por
סיכום קצר של הקורס במבני נתוניםסיכום קצר של הקורס במבני נתונים
סיכום קצר של הקורס במבני נתוניםcsnotes
4.6K vistas16 diapositivas
Properties of Exponents por
Properties of ExponentsProperties of Exponents
Properties of Exponentsmlynczyk
16.1K vistas4 diapositivas
סיכום קצר בקורס חדו"א 2 (נספח נוסחאות למבחן) por
סיכום קצר בקורס חדו"א 2 (נספח נוסחאות למבחן) סיכום קצר בקורס חדו"א 2 (נספח נוסחאות למבחן)
סיכום קצר בקורס חדו"א 2 (נספח נוסחאות למבחן) csnotes
3.4K vistas9 diapositivas
Increasing decreasing functions por
Increasing decreasing functionsIncreasing decreasing functions
Increasing decreasing functionsShaun Wilson
2K vistas10 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

20130901_survey_nagoya por
20130901_survey_nagoya20130901_survey_nagoya
20130901_survey_nagoyaTakanori Hiroe
1.9K vistas105 diapositivas
Chapter 6 taylor and maclaurin series por
Chapter 6 taylor and maclaurin seriesChapter 6 taylor and maclaurin series
Chapter 6 taylor and maclaurin seriesIrfaan Bahadoor
2.1K vistas22 diapositivas
Limites por
LimitesLimites
LimitesCarlos Campani
216 vistas28 diapositivas
2 parcial de matematica ia por
2 parcial de matematica ia2 parcial de matematica ia
2 parcial de matematica iafavalenc
6K vistas8 diapositivas
Контрольна робота по темі "Звичайні дроби" por
Контрольна робота по темі "Звичайні дроби"Контрольна робота по темі "Звичайні дроби"
Контрольна робота по темі "Звичайні дроби"sveta7940
541 vistas2 diapositivas
Solving systems of linear equations by substitution por
Solving systems of linear equations by substitutionSolving systems of linear equations by substitution
Solving systems of linear equations by substitutionduanenestor
4.9K vistas10 diapositivas

La actualidad más candente(12)

Chapter 6 taylor and maclaurin series por Irfaan Bahadoor
Chapter 6 taylor and maclaurin seriesChapter 6 taylor and maclaurin series
Chapter 6 taylor and maclaurin series
Irfaan Bahadoor2.1K vistas
2 parcial de matematica ia por favalenc
2 parcial de matematica ia2 parcial de matematica ia
2 parcial de matematica ia
favalenc6K vistas
Контрольна робота по темі "Звичайні дроби" por sveta7940
Контрольна робота по темі "Звичайні дроби"Контрольна робота по темі "Звичайні дроби"
Контрольна робота по темі "Звичайні дроби"
sveta7940541 vistas
Solving systems of linear equations by substitution por duanenestor
Solving systems of linear equations by substitutionSolving systems of linear equations by substitution
Solving systems of linear equations by substitution
duanenestor4.9K vistas
סיכום קצר של אלגברה לינארית ב' por csnotes
סיכום קצר של אלגברה לינארית ב'סיכום קצר של אלגברה לינארית ב'
סיכום קצר של אלגברה לינארית ב'
csnotes5.7K vistas
جمع المقادير الجبرية por heshmat2010
جمع المقادير الجبرية جمع المقادير الجبرية
جمع المقادير الجبرية
heshmat20105K vistas
Common derivatives integrals_reduced por Kyro Fitkry
Common derivatives integrals_reducedCommon derivatives integrals_reduced
Common derivatives integrals_reduced
Kyro Fitkry23K vistas
Matemáticas en la Naturaleza por Jesús Arnanz
Matemáticas en la NaturalezaMatemáticas en la Naturaleza
Matemáticas en la Naturaleza
Jesús Arnanz2.1K vistas
Desigualdades e Inecuaciones por Gustavo Vasquez
Desigualdades e InecuacionesDesigualdades e Inecuaciones
Desigualdades e Inecuaciones
Gustavo Vasquez5.4K vistas

Similar a סיכום על מטרואידים וזרימות בגרפים

נספח נוסחאות אלגברה לינארית por
נספח נוסחאות אלגברה לינאריתנספח נוסחאות אלגברה לינארית
נספח נוסחאות אלגברה לינאריתcsnotes
5.7K vistas9 diapositivas
סיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשב por
סיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשבסיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשב
סיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשבcsnotes
1.7K vistas12 diapositivas
סיכום הקורס במבוא להצפנה por
סיכום הקורס במבוא להצפנהסיכום הקורס במבוא להצפנה
סיכום הקורס במבוא להצפנהcsnotes
627 vistas66 diapositivas
2013 winter 807 a por
2013 winter 807 a2013 winter 807 a
2013 winter 807 abagrutonline
2.4K vistas7 diapositivas
סיכום של הקורס מבוא להצפנה por
סיכום של הקורס מבוא להצפנהסיכום של הקורס מבוא להצפנה
סיכום של הקורס מבוא להצפנהcsnotes
25 vistas66 diapositivas
806 - winter 2014 por
806 - winter 2014806 - winter 2014
806 - winter 2014bagrutonline
7.6K vistas6 diapositivas

Similar a סיכום על מטרואידים וזרימות בגרפים(20)

נספח נוסחאות אלגברה לינארית por csnotes
נספח נוסחאות אלגברה לינאריתנספח נוסחאות אלגברה לינארית
נספח נוסחאות אלגברה לינארית
csnotes5.7K vistas
סיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשב por csnotes
סיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשבסיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשב
סיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשב
csnotes1.7K vistas
סיכום הקורס במבוא להצפנה por csnotes
סיכום הקורס במבוא להצפנהסיכום הקורס במבוא להצפנה
סיכום הקורס במבוא להצפנה
csnotes627 vistas
2013 winter 807 a por bagrutonline
2013 winter 807 a2013 winter 807 a
2013 winter 807 a
bagrutonline2.4K vistas
סיכום של הקורס מבוא להצפנה por csnotes
סיכום של הקורס מבוא להצפנהסיכום של הקורס מבוא להצפנה
סיכום של הקורס מבוא להצפנה
csnotes25 vistas
806 - winter 2014 por bagrutonline
806 - winter 2014806 - winter 2014
806 - winter 2014
bagrutonline7.6K vistas
סיכום הקורס בחישוביות por csnotes
סיכום הקורס בחישוביותסיכום הקורס בחישוביות
סיכום הקורס בחישוביות
csnotes1.7K vistas
2013 summer A 803 a por bagrutonline
2013 summer A 803 a2013 summer A 803 a
2013 summer A 803 a
bagrutonline1.7K vistas
2014 summer A 807 a por bagrutonline
2014 summer A 807 a2014 summer A 807 a
2014 summer A 807 a
bagrutonline4.6K vistas
סיכום הקורס בחישוביות ומורכבות החישובים por csnotes
סיכום הקורס בחישוביות ומורכבות החישוביםסיכום הקורס בחישוביות ומורכבות החישובים
סיכום הקורס בחישוביות ומורכבות החישובים
csnotes58 vistas
2014 summer B 807 a por bagrutonline
2014 summer B 807 a2014 summer B 807 a
2014 summer B 807 a
bagrutonline5.2K vistas
Calculus1.pdf por csnotes
Calculus1.pdfCalculus1.pdf
Calculus1.pdf
csnotes27 vistas
2013 summer A 805 a por bagrutonline
2013 summer A 805 a2013 summer A 805 a
2013 summer A 805 a
bagrutonline1.5K vistas
סיכום הקורס במבנים אלגבריים por csnotes
סיכום הקורס במבנים אלגברייםסיכום הקורס במבנים אלגבריים
סיכום הקורס במבנים אלגבריים
csnotes2K vistas
מבני נתונים por csnotes
מבני נתוניםמבני נתונים
מבני נתונים
csnotes21 vistas
סיכום של הקרוס למידה עמוקה por csnotes
סיכום של הקרוס למידה עמוקהסיכום של הקרוס למידה עמוקה
סיכום של הקרוס למידה עמוקה
csnotes18 vistas
אינטגרל מסוים - חזרה.pdf por OmerLevi7
אינטגרל מסוים - חזרה.pdfאינטגרל מסוים - חזרה.pdf
אינטגרל מסוים - חזרה.pdf
OmerLevi750 vistas
math por eyalrav
mathmath
math
eyalrav894 vistas
סיכום קצר בקורס "מבוא לתאוריה של מדעי המחשב por csnotes
סיכום קצר בקורס "מבוא לתאוריה של מדעי המחשבסיכום קצר בקורס "מבוא לתאוריה של מדעי המחשב
סיכום קצר בקורס "מבוא לתאוריה של מדעי המחשב
csnotes962 vistas
2014 summer B 803 a por bagrutonline
2014 summer B 803 a2014 summer B 803 a
2014 summer B 803 a
bagrutonline4.4K vistas

Más de csnotes

סיכום על בדיקת לינאריות por
סיכום על בדיקת לינאריותסיכום על בדיקת לינאריות
סיכום על בדיקת לינאריותcsnotes
6 vistas2 diapositivas
סיכום הקורס במורכבות החישובים por
סיכום הקורס במורכבות החישוביםסיכום הקורס במורכבות החישובים
סיכום הקורס במורכבות החישוביםcsnotes
8 vistas58 diapositivas
סיכום הקורס באבטחת מידע por
סיכום הקורס באבטחת מידעסיכום הקורס באבטחת מידע
סיכום הקורס באבטחת מידעcsnotes
43 vistas41 diapositivas
סיכום הקורס בבינה מלאכותית por
סיכום הקורס בבינה מלאכותיתסיכום הקורס בבינה מלאכותית
סיכום הקורס בבינה מלאכותיתcsnotes
42 vistas17 diapositivas
נספח תזכורות מלוגיקה בולאנית por
נספח תזכורות מלוגיקה בולאניתנספח תזכורות מלוגיקה בולאנית
נספח תזכורות מלוגיקה בולאניתcsnotes
11 vistas1 diapositiva
סיכום בתחשיב היחסים por
סיכום בתחשיב היחסיםסיכום בתחשיב היחסים
סיכום בתחשיב היחסיםcsnotes
27 vistas7 diapositivas

Más de csnotes(13)

סיכום על בדיקת לינאריות por csnotes
סיכום על בדיקת לינאריותסיכום על בדיקת לינאריות
סיכום על בדיקת לינאריות
csnotes6 vistas
סיכום הקורס במורכבות החישובים por csnotes
סיכום הקורס במורכבות החישוביםסיכום הקורס במורכבות החישובים
סיכום הקורס במורכבות החישובים
csnotes8 vistas
סיכום הקורס באבטחת מידע por csnotes
סיכום הקורס באבטחת מידעסיכום הקורס באבטחת מידע
סיכום הקורס באבטחת מידע
csnotes43 vistas
סיכום הקורס בבינה מלאכותית por csnotes
סיכום הקורס בבינה מלאכותיתסיכום הקורס בבינה מלאכותית
סיכום הקורס בבינה מלאכותית
csnotes42 vistas
נספח תזכורות מלוגיקה בולאנית por csnotes
נספח תזכורות מלוגיקה בולאניתנספח תזכורות מלוגיקה בולאנית
נספח תזכורות מלוגיקה בולאנית
csnotes11 vistas
סיכום בתחשיב היחסים por csnotes
סיכום בתחשיב היחסיםסיכום בתחשיב היחסים
סיכום בתחשיב היחסים
csnotes27 vistas
סיכום בלוגיקה por csnotes
סיכום בלוגיקהסיכום בלוגיקה
סיכום בלוגיקה
csnotes23 vistas
סיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליות por csnotes
סיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליותסיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליות
סיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליות
csnotes25 vistas
ModProg.pdf por csnotes
ModProg.pdfModProg.pdf
ModProg.pdf
csnotes15 vistas
סיכום במורכבות החישובים por csnotes
סיכום במורכבות החישוביםסיכום במורכבות החישובים
סיכום במורכבות החישובים
csnotes437 vistas
סיכום הקורס בבינה מלאכותית por csnotes
סיכום הקורס בבינה מלאכותיתסיכום הקורס בבינה מלאכותית
סיכום הקורס בבינה מלאכותית
csnotes618 vistas
סיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליות por csnotes
סיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליותסיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליות
סיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליות
csnotes5.4K vistas
נספחון קצר בתורת הקבוצות por csnotes
נספחון קצר בתורת הקבוצותנספחון קצר בתורת הקבוצות
נספחון קצר בתורת הקבוצות
csnotes996 vistas

סיכום על מטרואידים וזרימות בגרפים

  • 1. ‫משוכלל‬ ‫מטרואיד‬ 1.1‫הגדרה‬ 1 ‫בגרפים‬ ‫וזרימות‬ ‫מטרואידים‬ (‫באלגוריתמים‬ ‫הקורס‬ ‫)מתוך‬ I ‫חלק‬ ‫מטרואידים‬ ‫הגדרה‬ 1 ‫התכונות‬ ‫מתקיימות‬ ‫אם‬ ‫מטרואיד‬ ‫יקרא‬ M = (S, I) :‫הבאות‬ .‫ריקה‬ ‫לא‬ ‫סופית‬ ‫קבוצה‬ ‫היא‬ S .1 ‫העומד‬ S ‫של‬ ‫תת־קבוצות‬ ‫של‬ ‫ריק‬ ‫לא‬ ‫אוסף‬ ‫היא‬ − I .2 :‫הבאות‬ ‫בדרישות‬ .A ∈ I ‫אזי‬ A ⊆ B‫ו־‬ B ∈ I ‫אם‬ (‫)א‬ ,x ∈ D ‫קיים‬ ‫אז‬ |C| < |D|‫ו־‬ C, D ∈ I ‫אם‬ (‫)ב‬ .(c ∪ {x}) ∈ I‫ש־‬ ‫כך‬ x /∈ C :‫קוראים‬ I‫ל־‬ ."M ‫המטרואיד‬ ‫של‬ ‫תלויות‬ ‫הבלתי‬ ‫הקבוצות‬ ‫"אוסף‬ ‫ש־‬ ‫כך‬ x /∈ A ,x ∈ S ‫קיים‬ ‫ולא‬ A ∈ I ‫אם‬ 1.1 ‫הגדרה‬ .‫מקסימלית‬ ‫תלויה‬ ‫בלתי‬ ‫קבוצה‬ :‫היא‬ A ‫אזי‬ (A ∪ {x}) ∈ I ‫המקסימליות‬ ‫הבלתי־תלויות‬ ‫הקבוצות‬ ‫כל‬ 1.2 ‫טענה‬ .‫גודל‬ ‫שוות‬ ‫הן‬ M = (S, I) ‫במטרואיד‬ ‫נאמר‬ ‫אזי‬ (C ∪ {x}) ∈ I ‫ו־‬ x /∈ C ,C ∈ I ‫אם‬ 1.3 ‫הגדרה‬ .C ‫את‬ ‫מרחיב‬ x ‫ש־‬ ‫כי‬ ‫אם‬ ,‫מקסימלית‬ ‫בלתי־תלויה‬ ‫קבוצה‬ ‫היא‬ C ∈ I 1.4 ‫הגדרה‬ .‫אותה‬ ‫שמרחיב‬ x ∈ S ‫קיים‬ ‫לא‬ ‫בלתי‬ ‫קבוצה‬ ‫היא‬ 1 ‫מרבי‬ ω (A) ‫עם‬ A ∈ I ‫קבוצה‬ 1.5 ‫טענה‬ .(‫אותה‬ ‫להרחיב‬ ‫ניתן‬ ‫)לא‬ ‫מקסימלית‬ ‫תלויה‬ ‫אינו‬ x ∈ S ‫אם‬ .‫מטרואיד‬ M = (S, I) ‫יהא‬ 1.6 ‫טענה‬ .A ∈ I ‫לכל‬ ,A ‫את‬ ‫מרחיב‬ ‫אינו‬ x ‫אזי‬ ,∅ ‫את‬ ‫מרחיב‬ ‫משוכלל‬ ‫מטרואיד‬ 1.1 ‫משוכלל‬ ‫מטרואיד‬ ‫שהוא‬ ‫נאמר‬ M = (S, I) ‫מטרואיד‬ ‫בהינתן‬ :‫קיימת‬ ‫אם‬ ω : S → R+ :A ⊆ S ‫לכל‬ ‫גם‬ ‫מגדירים‬ ω (A) = x∈A ω (x) (‫האופטימיזציה‬ ‫)בעית‬ ‫האלגוריתמית‬ ‫הבעיה‬ 1.1.1 ,ω : S → R+ ‫עם‬ ‫משוכלל‬ ‫מטרואיד‬ M = (S, I) ‫בהינתן‬ .‫מרבי‬ ‫ממשקל‬ A ∈ I ‫לחשב‬ ‫ברצוננו‬ ‫הבעיה‬ ‫לפתרון‬ ‫חמדני‬ ‫אלגוריתם‬ 1.2 ∅ → A .1 .‫עולה‬ ‫לא‬ ‫מקלים‬ ‫סדר‬ ‫לפי‬ S ‫אברי‬ ‫את‬ ‫נמיין‬ .2 :‫הבאה‬ ‫הלולאה‬ ‫את‬ ‫נבצע‬ ‫שקיבלנו‬ ‫הסדר‬ ‫לפי‬ .3 :‫אז‬ (A ∪ {x}) ∈ I ‫אם‬ x ∈ S ‫לכל‬ (‫)א‬ .A ∪ {x} → A .A :‫הפלט‬ .‫האופטימיזציה‬ ‫בעיית‬ ‫את‬ ‫פותר‬ ‫האלגוריתם‬ 1.7 ‫משפט‬ ‫האם‬ ‫הבדיקה‬ ‫במחיר‬ ‫תלוי‬ ‫האלגוריתם‬ ‫של‬ ‫הריצה‬ ‫זמן‬ 1.8 ‫הערה‬ .A ∪ {x} ∈ I ‫משקל‬ ‫פונקצית‬ ‫עם‬ ‫מטרואיד‬ M = (S, I) ‫יהא‬ 1.9 ‫טענה‬ ‫של‬ ‫יורד‬ ‫סדר‬ ‫)לפי‬ ‫הראשון‬ ‫האיבר‬ x ‫יהא‬ .ω : S → R+ A ⊆ S ‫אזי‬ .(‫כזה‬ x ‫קיים‬ ‫)אם‬ {x} ∈ I‫ש־‬ ‫כך‬ (‫משקלים‬ .x ∈ A ‫עם‬ ‫אופטימלי‬ .‫שונים‬ ‫דברים‬ ‫בשני‬ ‫מדובר‬ .‫למקסימליות‬ ‫קשר‬ ‫אין‬1 1
  • 2. ‫בקצרה‬ ‫ההגדרה‬ 1.3 .‫מטרואיד‬ ‫־‬ M = (S, I) .‫סופית‬ ‫קבוצה‬ ‫והיא‬ S = ∅ :‫ש‬ ‫כך‬ S ‫של‬ (‫ריק‬ ‫)לא‬ ‫תת־קבוצות‬ ‫אוסף‬ ‫־‬ I .A ∈ I ⇐ A ⊆ B ,B ∈ I .1 ‫כך‬ x ∈ DC ‫קיים‬ ‫אזי‬ ,|C| < |D|‫ו־‬ ,C, D ∈ I .2 (C ∪ {x}) ∈ I‫ש־‬ .ω : S → R+ ‫פונקציה‬ ‫נתונה‬ .‫מרבי‬ ω (A) ‫עם‬ A ∈ I ‫חישוב‬ :‫המטרה‬ ‫למטרואידים‬ ‫דוגמאות‬ 1.4 ‫הוקטורי‬ ‫המטרואיד‬ 1.4.1 .A = 0 ,F ‫שדה‬ ‫מעל‬ ‫מטריצה‬ A ‫תהא‬ .A ‫המטריצה‬ ‫של‬ ‫של‬ ‫השורה‬ ‫וקטורי‬ ‫קבוצת‬ ‫־‬ S .‫לינארית‬ ‫תלוים‬ ‫הלתי‬ ‫הם‬ ⇔ I ‫וקטורים‬ ‫קבוצת‬ ‫הוקטורי‬ ‫המטרואיד‬ ‫זהו‬ ‫הגרפי‬ ‫המטרואיד‬ 1.4.2 .S = E ‫נגדיר‬ .E = ∅ ‫עם‬ ‫מכוון‬ ‫לא‬ ‫גרף‬ G = (V, E) ‫יהא‬ .‫מעגלים‬ ‫אין‬ B‫ב־‬ ⇔ (B ⊆ E) B ∈ I ::‫הבא‬ ‫באופן‬ I ‫נגדיר‬ ‫הגרפי‬ ‫המטרואיד‬ ‫זהו‬ ‫קבוצה‬ ‫של‬ ‫תת־קבוצות‬ 1.4.3 .|A| = n > 0 ‫כאשר‬ A ‫קבוצה‬ ‫לנו‬ ‫ויש‬ ‫נניח‬ ‫מגודל‬ A ‫של‬ ‫הקבוצות‬ ‫תתי‬ ‫כל‬ ‫־‬ n ≥ k > 0 ‫נבחר‬ ‫אם‬ ‫אזי‬ .‫מטרואיד‬ ‫הן‬ k .(n, k ∈ N) II ‫חלק‬ ‫בגרפים‬ ‫זרימות‬ a 12 GG 10 !! b 20 00 9 ÑÑ s 16 cc 15 11 t c 4 …… 14 GG d 4 dd7 yy s, t ‫מיוחדים‬ ‫קודקודים‬ ‫שני‬ ‫ובו‬ G = (V, E) ‫מכוון‬ ‫גרף‬ ‫נתון‬ . (s = t) ‫המוגדרת‬ ‫קיבלות‬ ‫פונקציית‬ ‫־‬ 2 c : E → R+ ‫נתונה‬ ‫כמו־כן‬ .‫הצלעות‬ ‫על‬ ‫את‬ ‫המקיימת‬ f : V × V → R ‫פונקציה‬ ‫היא‬ ‫בגרף‬ ‫זרימה‬ :‫הבאות‬ ‫הדרישות‬ .u, v ∈ V ‫לכל‬ f (u, v) ≤ c (u, v) :‫קיבולי‬ ‫חסם‬ • .u, v ∈ V ‫לכל‬ f (u, v) = −f (v, u) :‫אנטיסימטריה‬ • ‫לכל‬ u∈V f (u, v) = 0 :‫החומר‬ ‫שימור‬ • u ∈ V {s, t} :‫הבא‬ ‫באופן‬ ‫מוגדר‬ f ‫הזרימה‬ ‫ערך‬ |f| = v∈V f (s, v) .‫מרבי‬ |f| ‫עם‬ f ‫זרימה‬ ‫לחשב‬ :‫המטרה‬ .c : V × V → R+ ∪ {0} :‫הבא‬ ‫האופן‬c ‫את‬ ‫נרחיב‬2 .c (u, v) = 0 :‫מתקיים‬ (u, v) /∈ V ‫המקיים‬ u, v ∈ V ‫לכל‬ ‫כאשר‬ 2
  • 3. ‫פורד־פלקרסון‬ ‫שיטת‬ 2 :‫למעלה‬ ‫שישנו‬ ‫הגרף‬ ‫על‬ ‫הבאה‬ ‫הזרימה‬ ‫על‬ ‫נסתכל‬ :‫למשל‬ a 12/12 GG 3/10 !! b 12/20 00 0/9 ÑÑ s 12/16 cc 11/15 11 t c 3/4 …… 11/14 GG d 4/4 dd0/7 yy y‫ה־‬ ‫מתוך‬ x ‫מזרימים‬ ‫שאנחנו‬ ‫היא‬ x/y ‫של‬ ‫המשמעות‬ ‫כשאר‬ .x = 0‫ש־‬ ‫לכך‬ ‫שקול‬ ‫זה‬ ‫אזי‬ y ‫רק‬ ‫כתוב‬ ‫אם‬ ‫המותרים‬ ‫כמה‬ ‫־‬ ‫קודקודים‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫המאזן‬ ‫בעצם‬ ‫היא‬ f .‫הרווחנו/הפסדנו‬ ‫כי‬ ‫ונניח‬ ‫בסיסיות‬ ‫מדוגמאות‬ ‫נתחיל‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫בשביל‬ :3 ‫כלשהו‬ ‫נזל‬ ‫של‬ ‫ליטרים‬ ‫של‬ ‫זרימה‬ ‫כמות‬ ‫על‬ ‫מדובר‬ o 3/10 p 4/5 …… m 8/12 !! n 2/3 …… ‫שב־‬ ‫נראה‬ ‫הזרימה‬ ‫כמות‬ ‫על‬ ‫נסתכל‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ‫־‬ f (m, n) = 6 ,‫ליטרים‬ 6 ‫בסה"כ‬ ‫לנו‬ ‫זורמים‬ m n ‫ליטרים‬ 6 ‫של‬ ‫זרימה‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫כי‬ f (n, m) = −6 ‫ואילו‬ .‫ליטרים‬ −6 ‫של‬ ‫היא‬ ‫הזרימה‬ ‫השני‬ ‫בכיוון‬ ‫אזי‬ ‫אחד‬ ‫בכיוון‬ .f (o, p) = −1, f (p, o) = 1 :‫ולכן‬ a b ‫בין‬ ‫זורמים‬ ‫ליטרים‬ ‫כמה‬ ‫זה‬ ‫בפועל‬ ‫לנו‬ ‫שמשנה‬ ‫מה‬ .f (a, b) ‫את‬ ‫לחשב‬ ‫כדי‬ :‫שלמעלה‬ ‫לדוגמא‬ ‫נחזור‬ ‫כעת‬ .f (c, s) = −11 ,f (d, t) = 4 ,f (d, s) = 0 ,f (d, a) = 0 .f (b, d) = −7 ,f (d, c) = −11 .f (x, x) = 0 ‫מתקיים‬ x ∈ V ‫לכל‬ 1.10 ‫טענה‬ ‫מכוניות‬ ‫כמות‬ ‫כמו‬ ‫להזרים‬ ‫שניתן‬ ‫אחר‬ ‫דבר‬ ‫כל‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫שזה‬ ‫למרות‬3 ...'‫וכו‬ ‫בכביש‬ :‫נגדיר‬ X, Y ⊆ V ‫לכל‬ :‫סימון‬ f (X, Y ) = x∈X,y∈Y f (x, y) :‫טענות‬ .∀X ⊆ V ,f (X, X) = 0 .1 .f (X, Y ) = −f (Y, X) .2 ‫אם‬ f (X ∪ Y, Z) = f (X, Z) + f (Y, Z) .3 .X ∩ Y = ∅‫ו־‬ X, Y, Z ⊆ V = |f| ‫כלומר‬ ,t‫מ־‬ ‫שיצא‬ ‫מה‬ ‫סך‬ ‫)זהו‬ |f| = f (V, {t}) .4 .(t‫מ־‬ ‫שיוצא‬ ‫למה‬ ‫פורד־פלקרסון‬ ‫שיטת‬ 2 :‫איטרטיבית‬ ‫בשיטה‬ ‫עובדים‬ :‫כזה‬ ‫הוא‬ ‫הרעיון‬ .(0 ‫זהותית‬ ‫)פונקציה‬ f ≡ 0‫מ־‬ ‫נתחיל‬ ‫שבה‬ t‫ל־‬ s‫מ־‬ ‫מסילה‬ :"‫מרחיבה‬ ‫"מסילה‬ ‫מחשבים‬ ‫שלב‬ ‫בכל‬ .‫להזרים‬ ‫עוד‬ ‫ניתן‬ .‫מרחיבות‬ ‫מסילות‬ ‫יותר‬ ‫מוצאים‬ ‫שלא‬ ‫עד‬ ‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫השיורי‬ ‫בגרף‬ (‫שלב‬ ‫)בכל‬ ‫מחשבים‬ ‫המרחיבה‬ ‫המסילה‬ ‫את‬ :‫הבא‬ ‫באופן‬ ‫המוגדר‬ (‫שנשאר‬ ‫מה‬ ‫של‬ ‫)במובן‬ ,G = (V, Ef ) Ef =    (u, v) ∈ V × V ; c (u, v) − f (u, v) cf > 0    .(u, v) ‫הצלע‬ ‫של‬ ‫השיורית‬ ‫הקיבולת‬ = cf (u, v) 3
  • 4. :‫דוגמאות‬ 2.1 ‫פורד־פלקרסון‬ ‫שיטת‬ 2 :‫דוגמאות‬ 2.1 :‫הבא‬ ‫הגרף‬ ‫על‬ ‫נסתכל‬ s 1 GG 1 dd a 1 GG 1 00 b 1 GG t :‫הבאה‬ ‫הזרימה‬ ‫ועל‬ s 1/1 CQ 1 dd a 1/1 CQ 1 00 b 1/1 CQ t ‫שהעברנו־‬ ‫ממה‬ ‫יותר‬ ‫להעביר‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫־‬ ‫שזהו‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ .1 ‫סה"כ‬ "‫"להתחרט‬ ‫הוא‬ ‫שיטה‬ ‫אותה‬ ‫ע"פ‬ ,‫לעשות‬ ‫שניתן‬ ‫מה‬ ,‫כעת‬ ‫הופכים‬ ‫אנחנו‬ ‫לכן‬ ,‫חזרה‬ ‫שהעברנו‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫להחזיר‬ ‫ולאפשר‬ :‫שהעברנו‬ ‫הקיבולת‬ ‫אותה‬ ‫את‬ ‫ומחזירים‬ ‫הצינור‬ ‫כיוון‬ ‫את‬ ‫אזי‬ a 7/10 GG b :‫כזה‬ ‫במצב‬ ‫היינו‬ ‫למשל‬ ‫אם‬ ,‫כלומר‬ ,‫שהזרמנו‬ ‫מה‬ ‫את‬ "‫"להחזיר‬ ‫האפשרות‬ ‫לנו‬ ‫שתהיה‬ ‫נרצה‬ ‫כאשר‬ ‫את‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫כעת‬ ‫־‬ a 3 BB b 7 jj :‫כך‬ ‫יראה‬ ‫הדבר‬ ‫לקנו‬ ‫קח‬ ‫ולשם‬ ,b‫ל־‬ a‫מ־‬ ‫שהזרמנו‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫להחזיר‬ ‫האפשרות‬ :cf ‫הוא‬ ‫שקיבלנו‬ ‫מה‬ ‫דיוק‬ ‫וליתר‬ ,c (a, b) ‫מהקיבולת‬ .(‫למעלה‬ ‫)כמתואר‬ cf (a, b) = c (a, b) − f (a, b) ‫מסילה‬ ‫נבחר‬ ‫אזי‬ ‫־‬ t‫ל־‬ s‫מ־‬ ‫זרימה‬ ‫שוב‬ ‫למצוא‬ ‫נצטרך‬ ‫כעת‬ ( CQ ‫ב־‬ ‫תסומן‬ ‫)היא‬ ‫דרכה‬ ‫ונעבור‬ ‫כלשהי‬ s oo 0/1 1/1 `h a ks 1/1 1/1 &4 b oo 1 t ‫האפשרות‬ ‫לגבי‬ ‫מקודם‬ ‫כמו‬ ‫הדבר‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫נעשה‬ ‫פעם‬ ‫ושוב‬ :‫שהעברנו‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫להתחרט‬ s oo 1 ”” 1 a 1 GG ÐÐ 1 b oo 1 t s‫מ־‬ ‫מסילות‬ ‫להעביר‬ ‫אפשרות‬ ‫יותר‬ ‫אין‬ :‫הבא‬ ‫לדבר‬ ‫לב‬ ‫נשים‬ !‫שסיימנו‬ ‫הוא‬ ‫הדבר‬ ‫פירוש‬ ‫־‬ t‫ל־‬ ‫איך‬ ‫־‬ ‫שעשינו‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לסכם‬ ‫הוא‬ ‫לעשות‬ ‫שצריך‬ ‫מה‬ ,‫כעת‬ ?‫זאת‬ ‫עושים‬ :‫הכמות‬ ‫מבחינת‬ .(‫)פעמיים‬ t‫ל־‬ s‫מ־‬ 1 ‫העברנו‬ ‫פעם‬ ‫כל‬ .‫היותר‬ ‫לכל‬ 2 ‫להעביר‬ ‫ניתן‬ ‫לכן‬ :‫כמות‬ ‫אותה‬ ‫את‬ ‫להזרים‬ ‫איך‬ ‫מבחינת‬ ,‫בגרף‬ ‫קודקודים‬ ‫שני‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫סה"כ‬ ‫העברנו‬ ‫כמה‬ ‫מחשבים‬ :‫למשל‬ ‫לכן‬ ‫הפוך‬ ‫בכיוון‬ ‫פעם‬ ‫כל‬ 1 ‫העברנו‬ b‫ל־‬ a ‫בין‬ ‫כי‬ ‫לב‬ ‫נשים‬ .0 ‫שם‬ ‫העברנו‬ ‫בסך־הכל‬ ‫ולכן‬ ,→ :‫בכיוון‬ ‫אחת‬ ‫פעם‬ ‫רק‬ 1 ‫העברנו‬ ‫למשל‬ t‫ל־‬ b ‫בין‬ .→ ‫בכיוון‬ 1 ‫רק‬ ‫יעבור‬ t‫ל־‬ b ‫בין‬ (‫)המרבית‬ ‫הסופית‬ ‫בזרימה‬ ‫נוזל‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫העברנו‬ ‫שדרכן‬ ‫הצלעות‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫הלאה‬ ‫וכך‬ .(‫)למשל‬ 4
  • 5. :‫דוגמאות‬ 2.1‫פורד־פלקרסון‬ ‫שיטת‬ 2 :‫הינה‬ ‫המרבית‬ ‫הזרימה‬ ,‫לכן‬ s 1/1 CQ 1/1 `h a 0/1 GG 1/1 &4 b 1/1 CQ t :‫מורכבת‬ ‫יותר‬ ‫טיפה‬ ‫דוגמא‬ ‫על‬ ‫נסתכל‬ ‫כעת‬ b 3 (( a 2 WW 4 33 1 BB t s 3 ff 5 BB c 7 —— 2 ff .‫הדבר‬ ‫אותו‬ ‫נשאר‬ ‫הגרף‬ ‫־‬ f ≡ 0‫מ־‬ ‫נתחיל‬ ‫את‬ ‫דרכה‬ ‫להעביר‬ ‫וננסה‬ t‫ל־‬ s‫מ־‬ ‫כלשהי‬ ‫מסילה‬ ‫נבחר‬ :(2 ‫יהיה‬ ‫שלנו‬ ‫)שבמקרה‬ ‫המקסימום‬ b 3 (( a 2 WW 2/4 )7 1 BB t s 2/3 bp 5 BB c 7 —— 2/2 bp ‫עם‬ ,‫דרכן‬ ‫שהזרמנו‬ ‫לאלה‬ ‫ההפוך‬ ‫בכיוון‬ ‫צלעות‬ ‫נעביר‬ ‫כעת‬ ‫ולכן‬ c‫ל־‬ a ‫בין‬ ‫מעגל‬ ‫ישנו‬ ‫כי‬ ‫לב‬ ‫נשים‬ .‫שהזרמנו‬ ‫הכמות‬ ‫אותה‬ ‫ערכי‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫הוא‬ ‫שצריך‬ ‫מה‬ ‫אלא‬ ‫צלעות‬ ‫להוסיף‬ ‫איך‬ ‫אין‬ ‫כמו‬ ,‫שהעברנו‬ ‫הכמות‬ ‫את‬ ‫לשניה‬ ‫מאחת‬ "‫)"להעביר‬ ‫הצלעות‬ :(‫הבאה‬ ‫בדיאגרמה‬ ‫שמופיע‬ b 3 (( a 2 WW 0/2 33 0/2 1 BB t s 0/1 ff 5 BB c 9 —— ÒÒ 2 5
  • 6. :‫דוגמאות‬ 2.1 ‫פורד־פלקרסון‬ ‫שיטת‬ 2 s‫מ־‬ ‫מסילות‬ ‫ישנן‬ ‫ועדיין‬ ‫היות‬ ‫בגרף‬ ‫זרימה‬ ‫שוב‬ ‫נבצע‬ ‫וכעת‬ :t‫ל־‬ b 1/3 $2 a 1/2 Sa 2 33 2 1 BB t s 1/1 bp 5 BB c 9 —— ÒÒ 2 ‫ההפוך‬ ‫בכיוון‬ ‫רק‬ ‫שהעברנו‬ ‫הקיבולת‬ ‫עם‬ ‫הצלעות‬ ‫את‬ ‫ונוסיף‬ :‫החדשה‬ ‫הזרימה‬ ‫את‬ ‫נוסיף‬ + b 2 99 1 ×× a 1 pp 2 33 3 1/1 8F t 1 gg s 1/5 8F c 1/9 “e ÒÒ 2 ‫חדשה‬ ‫זרימה‬ ‫ונוסיף‬ ‫המתאימות‬ ‫הצלעות‬ ‫את‬ ‫נוסיף‬ ‫כעת‬ :‫בהתאם‬ b 1/2 5C 1 ×× a 1/1 ft 3 33 3 jj 1 t 1 gg s 1/4 GU c 1/8 “e ÒÒ 2 1 mm ‫־‬ ‫שקיבלנו‬ ‫למה‬ ‫לב‬ ‫ונשים‬ b 1 99 2 ×× a 4 33 3 jj 1 t 2 gg s 3 QQ c 7 —— ÒÒ 2 2 mm !‫סיימנו‬ ‫אזי‬ ,t‫ל־‬ s‫מ־‬ ‫מסילות‬ ‫יותר‬ ‫אין‬ !‫זהו‬ :‫הסופית‬ ‫הזרימה‬ ‫את‬ ‫נחשב‬ ‫כעת‬ ‫)עוד‬ ‫הפעמים‬ ‫בשאר‬ ‫ואז‬ 2 ‫הראשונה‬ ‫)בפעם‬ 5 ‫העברנו‬ ‫סהכ‬ ‫בצלעותיו‬ ‫ונעביר‬ 4 ‫המקורי‬ ‫הגרף‬ ‫את‬ ‫ניקח‬ ‫עכשיו‬ .(1 (‫שלוש‬ :‫צלע‬ ‫בכל‬ ‫שהעברנו‬ ‫כמה‬ ‫שהעברנו‬ ‫ממה‬ ‫מתקזז‬ ‫זה‬ ‫אזי‬ ,‫ההפוך‬ ‫בכיוון‬ ‫חדשה‬ ‫בצלע‬ ‫העברנו‬ ‫אם‬ ‫גם‬4 .‫המקורית‬ ‫בצלע‬ 6
  • 7. ‫והחתך‬ ‫השטף‬ ‫משפט‬ 3 b 2/3 (( a 2/2 WW 0/4 33 1/1 BB t s 3/3 ff 2/5 BB c 0/7 —— 2/2 ff .f ‫זרימה‬ ‫עם‬ ‫זרימה‬ ‫רשת‬ G = (V, E) ‫תהא‬ 2.1 ‫טענה‬ .‫השיורית‬ ‫הרשת‬ ‫־‬ Gf :‫ומתקיים‬ G‫ב־‬ ‫זרימה‬ ‫היא‬ f + f ‫אזי‬ .Gf ‫ב־‬ ‫זרימה‬ ‫־‬ f |f + f | = |f| + |f | ‫אינה‬ f ‫אזי‬ Gf ‫ב־‬ ‫מרחיבה‬ ‫מסילה‬ ‫קיימת‬ ‫אם‬ 2.2 ‫מסקנה‬ ‫מסילות‬ ‫לנמצוא‬ ‫ניתן‬ ‫עדיין‬ ‫אם‬ ,‫)כלומר‬ .‫מקסימלית‬ ‫זרימה‬ .(‫מקסימלית‬ ‫זרימה‬ ‫אינה‬ f ‫אזי‬ ,‫מקודם‬ ‫שהראנו‬ ‫כמו‬ ,t‫ל־‬ s‫מ־‬ ‫ההפוך‬ ‫בכיוון‬ ‫גם‬ ‫נכון‬ ‫זה‬ :‫כלומר‬ ,‫ומספיק‬ ‫הכרחי‬ ‫תנאי‬ ‫גם‬ ‫זהו‬ .‫מקסימלית‬ f ‫אזי‬ Gf ‫ב־‬ ‫מרחיבות‬ ‫מסילות‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫־‬ ‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫חלוקה‬ ‫הוא‬ cut (S, T ) ‫חתך‬ 2.3 ‫הגדרה‬ :V ‫הקודקודים‬ .t ∈ T ,s ∈ S‫ש־‬ ‫כך‬ S · ∪ T = V .f (s, t) ‫הוא‬ cut (S, T) ‫דרך‬ ‫העובר‬ ‫השטף‬ :‫היא‬ cut (S, T) ‫החתך‬ ‫של‬ ‫הקיבולת‬ c (S, T) = x∈S y∈T c (x, y) ,‫כלומר‬ ‫־‬ f (S, T) = |f| :‫מתקיים‬ cut (S, T) ‫לכל‬ 2.4 ‫טענה‬ .s‫מ־‬ ‫יצא‬ ‫כמה‬ ‫למדוד‬ ‫נוכל‬ ‫תמיד‬ ‫נחתוך‬ ‫היכן‬ ‫משנה‬ ‫לא‬ :‫מתקיים‬ cut (S, T) ‫לכל‬ 2.5 ‫טענה‬ f (S, T ) ≤ c (S, T ) ‫והחתך‬ ‫השטף‬ ‫משפט‬ 3 .t ‫ובור‬ s ‫מקור‬ ‫עם‬ G = (V, E) ‫ברשת‬ ‫זרימה‬ f ‫תהא‬ :‫שקולים‬ ‫הבאים‬ ‫התנאים‬ .G‫ב־‬ ‫מקסימלית‬ ‫זרימה‬ ‫היא‬ f .1 .‫מרחיבות‬ ‫מסילות‬ ‫אין‬ Gf ‫ב־‬ .2 .‫כלשהו‬ cut (S, T) ‫חתך‬ ‫עבור‬ |f| = cut (S, T) .3 7