Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Prezentarea de 45 secunde care îţi va schimba viaţa

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
:'
Prezentarea de 45 secunde
care iti va schimb a viata
Don Failla Prezentarea de 45 secunde
Dedicatie
Aceastá carte este dedicatá sistemelor de
intreprinzátori independenli a cá...
Don Failla
:i:::ii I r.l:ll iiiiiiii:i:,i=,. :::,,:::r::::::::::,r!irair irii ::::r:::.j.'1: lrr.:.:r:j:i::iri§
PREZENTARE...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 131 Anuncio

Prezentarea de 45 secunde care îţi va schimba viaţa

Descargar para leer sin conexión

Cartea prezintă cea mai nouă tehnică de prezentare a afacerii MLM şi cele 10 prezentări sintetice (“napkin prsentations”) descrise în “Bazele MLM”, într-un instrument de lucru MLM original!
Tehnici moderne de comunicare pentru un start rapid! In Prezentarea de 45 secunde care îţi va schimba viaţa, un capitol suplimentar despre modalităţile de câştig rezidual în MLM!

CE AŞTEAPTĂ UN SALARIAT DE LA VIAŢĂ?

O altă zi în care să fie trezit dimineaţa de alarma ceasului?
O altă zi de îngrijit copiii acasă?
O altă zi de mers la serviciu şi de muncit pentru altcineva?
O altă zi fără familie şi un alt an fără concediu?
O altă noapte albă cu frica de un viitor nesigur?

CE POATE SĂ FACĂ UN LIDER MLM?

Să se trezească dimineaţa cu o altă perspectivă asupra vieţii!
Să fie prezent la educaţia copiilor săi!
Să lucreze numai pentru el însuşi!
Să aibă timp pentru familie, timp şi bani pentru concedii!
Să-şi facă planuri reale pentru un viitor sigur!

Cartea prezintă cea mai nouă tehnică de prezentare a afacerii MLM şi cele 10 prezentări sintetice (“napkin prsentations”) descrise în “Bazele MLM”, într-un instrument de lucru MLM original!
Tehnici moderne de comunicare pentru un start rapid! In Prezentarea de 45 secunde care îţi va schimba viaţa, un capitol suplimentar despre modalităţile de câştig rezidual în MLM!

CE AŞTEAPTĂ UN SALARIAT DE LA VIAŢĂ?

O altă zi în care să fie trezit dimineaţa de alarma ceasului?
O altă zi de îngrijit copiii acasă?
O altă zi de mers la serviciu şi de muncit pentru altcineva?
O altă zi fără familie şi un alt an fără concediu?
O altă noapte albă cu frica de un viitor nesigur?

CE POATE SĂ FACĂ UN LIDER MLM?

Să se trezească dimineaţa cu o altă perspectivă asupra vieţii!
Să fie prezent la educaţia copiilor săi!
Să lucreze numai pentru el însuşi!
Să aibă timp pentru familie, timp şi bani pentru concedii!
Să-şi facă planuri reale pentru un viitor sigur!

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Prezentarea de 45 secunde care îţi va schimba viaţa (19)

Anuncio

Más reciente (20)

Prezentarea de 45 secunde care îţi va schimba viaţa

 1. 1. :' Prezentarea de 45 secunde care iti va schimb a viata
 2. 2. Don Failla Prezentarea de 45 secunde Dedicatie Aceastá carte este dedicatá sistemelor de intreprinzátori independenli a cáror oportunitá1i sunt la indemána tuturor qi fárá de care MLI,{ nu ar putea exista,
 3. 3. Don Failla :i:::ii I r.l:ll iiiiiiii:i:,i=,. :::,,:::r::::::::::,r!irair irii ::::r:::.j.'1: lrr.:.:r:j:i::iri§ PREZENTAREA DE 45 SECUI{DE CARE [T VN SCHIMBA VIATA a:::a:aa:.a.a:=::. ... r I Llll i:::::::::::::=='i:: :'i I §i!i:tl::j::,.,::,.,:: iñ O nouá adaptare a materialului prezentat de DON FATLLA in seminariile sale OOIO NAPKIN PRESENTATIONS" ***** "ddc"***.**. Editura Digital Data Cluj
 4. 4. Don Failla Prezentarea de 45 secunde Copyright O 1984,2003 by Don Failla Pub,lished by Sound Concepts, Inc" l 5 East 400 South Oren, UT 84058 Copyright O 2003 by Dan Marius Dumitraq for romanian version by arrangement with Don Failla "Taate drepturile sunt rezervate pentru edi¡ia ín limba románá. Nici a parte a acestei cárli nu poate fi reprodusá ín nici o formá ,Si prin nici un mijloc járá aprobarea prealabilá a editorului"" Traducerea: Dsn Marius DumitraE Desenele qi coperta dupá materialul original *É** ,., É ISBN 973-8201-14-4 t'OOC o *** Editura Digital Data Cluj str. Ady Endre nr. 29 400064 Cluj=Napoca tel/fax: 0264-442124 email: clqi@dig¡Jaldata http : I I w ww " d i gital dat¿¿q hftp.,l/ wrvw.rylm.ro_ Consilier editorial: dr. Daria Elena Dumitra; Tipárit la Digital Data SRL / Cluj-Napoca I Románia Reprint 2005, 2AA6, 2A07 Descrierea CIP a Bibliotecii Nalionale a Romániei FAILLA, DON Prezentarea de 45 secunde eare i¡i ya schiml¡a via{a / Don Failla. Cluj-Napoca: Digital Data, 2004 124 p;21 cm (Multi-Level Marketing) Bibliogr. ISBN 973-820r-14-4 339,138
 5. 5. DESPRE CARTE Milioane de oameni sunt deja implicafi in industria Network Marketing qi alte milioane se vor implica in anii ce urmeazá. Cei mai important lucru pentru o persoaná care intálne¡te un sistem MLM este sá ínleleagd acest tip de afacere" Pentru aceasta poli sá-i expiici timp de 4 ore despre ce este vorba intr- o afacere MLM sau poli sá-i dai aceastá carte. Dar, sel mai bine ar fi sá-i faci ."" PREZENTAREA DE 45 SECUNDE care iti va schimba radical via{a:r Te-ai gdndit vreodatñ cam ilr Ji sñ-tí sñphneSti propria viatd? Iald ce cred ea cá ar tnsemnfi ficest lucru: Ducá scnzi din cele 24 de ore ale unei zile timpal cát dormi, timpul cht fucrezi Si te deplasezi dintr-un loc intr- altul, precum gi timpal necesar diverselor acfivitñli zilnice, cea msi mure purte s oamenilor na mai su decdt 2-3 are pe zi penlru aface ceeo ce doresc. $i chinr dacñ nu la dispozi¡ie ucest timp liber, su ei oure destui bani? Noi um descoperit o metodú eu ajutorul cdreia o persoonñ poate sd inve¡e o'cttÍt sd-Si stüpdnesscñ via(ou, prin construirea unei q.faceri de acasñ. Am reulizuÍ un sistem pratic pentra sceilst¡i metodñ, {ttdt de simpla, íncát fiecare poate sá-l facá" Sisfemwl na aere sü vinzi Si, cel mni important, nu í¡i iu mult timp sñ-l aplici ín realitate. frneá te infereseuzá sistemal, contacteuzd persoünfi care (i- q dat nceastü csrte. | '{extul reprodus este un model exersat cu succes de Don & Nancy Failla
 6. 6. Don Failla Prezentarea de 45 secunde DESPRE AUTOR Don Failla ¡i-a ineeput cariera in MLM / Network Marketing ín anul 1967. Construindu-gi propria afacere, el a acordat o aten{ie sporitá activitálilor care funclioneazá cu succes ?n aeest domeniu gi a dezvoltat un sislem ehcace pentru construirea unei structuri mari. Pornind de la prezentárile sale originale, *10 Napkin Presenfstions" Ei beneficiind de sprijinul soliei sale Nancy, Don a inifiat un model simplu gi profitabil de instruire, reflectat in mai multe cár,ti publicate in milioane de exemplare qi traduse in zeci de limbi pe tot globul. Prima sa carte, uBaxele MLM - Cum se construieSte o structurd Multi- Level Murketing plind de succes" a fost publicatá in 4 milioane de exemplare gi tradusá in 23 de limbi" Lecliile din ,,Bilzele MLM" sunt cuprinse qi ?n cartea "Prezenfarea de 45 secunde". Cu ajutorul sistemului lor simplu de instruire, perfeclionat sub denumirea de "Prezentarea de 45 secunde", au construit in ultimii 6 ani, pornind de la 4 membri, o structurá care acum numárá peste 107.000 membri qi creqte mereu cu o ratá de 3.500 noi membri in fiecare luná. Astázi, Don gi Nancy gálátoresc in lumea largá, in calitate de instructori MLM internafionali, invá!ánd oamenii cum sá foloseascá sistemul inventat de ei" Dupá succesul oblinut prin compania lor de pionierat, MLM [nternational, Inc., trecánd intr-o nouá etapá de dezvoltare a afacerilor de marketing in re{ea, au fondat International Lifestyle Trainers Association, cu adresa pe lnternet la www. nr)¡ gate rv aypage " com/trai_n er. Don & Nancy Failla locuiesc ?n California, au doi báieli - Doug gi Greg - Ei trei nepoli - Christian, Jessica ¡i Joshua. Aceastá carfe este dovada viabilitátii sistemului lor de instruire, care a fost prezentat qi in Románia. pers«rnal de cátre Don & Nancy Failla. cu ocazia vizitelor in Románia, din 2004. 2005 qi 2007, in Cluj. Bucuregti, Iaqi, Timi;oara qi Bragov, 1a invitalia RODSA - Asocia{ia de Vánzári Direcfe din Románia. Detalii in rvww.mlm.ro ! 6
 7. 7. ?
 8. 8. Don Failla Prezentarea de 45 secunde CAPITOLUL XI".......". ."."...-"14 PREZENTAREA SINTETICÁ #10"...".,.". """"" 74 PENTAGONUL CRE§TERII........".. ."."."..".""."........74 CAPTTOLUL Xil ""...".,"".""""".78 RENTOARCEREA LA §coALÁ......."......." ...."""" 78 CAPTTOIUL XI[."...". ..."."...86 sÁ FACEM Nr§TE CALCULE EDIFICATOARL . ",.. ". " "... ". "..... 86 CAPITOLUL XIV"....." """."",..91 SESII.INI DE INSTRUIRE §I PREZENTÁru DE OPORTLTN1TATE ALE AFACERII.,....",... ,..."....."". 9I cAprToLUL XV......... ,.""."...98 iNrnr,eÁRl coNCLUDENTE sI TRATAREA oBIECTIILoR DE CE TREBUIE SÁ FIE 90% DIN POPULATIE IMPLICATÁ N NETWORK MARKETING...."....."..... ......"...".".".".. 112 ANEXA 1................. ............. 116 CUMNEASIGURÁMPENSIA...." ..., 116 ANEXA 2................. ......"...... 118 INSTRUMENTE DE LUCRU iN IT,III¿.".". ..,"...".." I 18 ANEXA 3................. ........."...722 SEMINAR MLM CU DON & NANCY FAILLA "..124 BIBLIOGRAFIE MLM .."...I32 CÁn1r eUBLICATE LA EDITURA DIGITAL Dara CLUJ.."."..."" ..... 134 98
 9. 9. Prezenfareq de 45 secunde PREHATA Tot ceea ce trebuie sá qtii pentru a porni la construirea uner organizatit mari in Network Marketing este "Prezentarea de 45 secumde". De fapt" dacá cineva nu poate invála aceastá prezentare, atunsi o poate citi unui prieten sau o poate scrie pe o coalá de hártie (ori un cartonas de 7 x 15 cm) pe care sá i-a dea prietenului sá o citeascá singur. in afara acestei prezerrtári. nu trebuie sá mai qtii nimic. Din rnoment ce ai realizat qi ai inteles acest lucru, i[i pofi prezenta afacerea oricui" pentru cá absolut oricine poate sá-qi construiascá o afacere dacá vrea. Aici este cheia problemei: oamenii trebúie sá aibá dorinla de a fbce ceva" Fárá dorintá, nu poli avea nimic" Secretul sistemului pe care il prezentám aici nu constá in a vorbi. "Vorba [ungá" este cel rnai mare duqman al táu. Cu cát vorbeqti mai mult unui prospectant, cu atát se gándegte cá el n-ar putea sá facá la fel. Cu cát lungeqti prezer$area. cu atát se gándegte cá el nu are timp pentru asa ceva. Nu uita cá timpul este scuza numárul unu a oarnenilor ca sá nu porneascá o afacere. Dupá ce prietenul táu aseultá sau citeqte prezentarea ta timp de 45 de secunde. s-ar putea sá-{i puná o intrebare. Indiferent eare ar ñ aceastá intrebare, dacá ii ráspunzi, il pierzi. EI va avea alte cinci intrebári de pus. fárá sá-!i dai seama. Vei oscila de la o ?ntrebare la alta,lárá nici un rezultat! Trebuie pur qi simplu sá-i spui cá" dacá are ?ntrebári, sistemul ii va ráspunde la toate, [a momentul potrivit. Oferá-i sartea aceasta qi spr.rre-i sá citeascá primele 4 prezentári sintetice {"tr0 Napkin Presentations'n) qi pe urmá sá reviná. Nu spune niciodatá unui prospectant sá citeascá taalá sarteal 0 va pune intr-un raft qi c va citi cándva. Spune-i sá citeascá doar primele 4 prezentári din carte. Lll le va citi imediat (cel puiin din curiozítate¡ gi probabil va fi unul din
 10. 10. Don Failla Frezenturea de 45 secuncle cei peste 90% dintre prospectanli care vor citi sartea páná la capát in aceeaEi zi. Dupá citirea cá{ii, prospectantul va tnlelege sistemul Network Marketing. Acest lucru este important deoarece motivul numáruI unu pentru care oamenii nu fac o afacere MLM este pentru cá ei nu o infeleg. Din moment ce au citit cartea, vor inlelege ce inseamná Network Marketing qi vor fi pregátili pentru a le prezenta vehiculul, compania, produsele qi planul de marketing. Dupá cum am spus la inceput, pentru a porni atacerea nu trebuie sá qtii nimic mai mult decát prezentarca de 45 secunde' Deci, ce trebuie sá faci concret? in primul ránd, ar trebui sá ¡tii cum sá foloseqti instrumentele afacerii sau cel pulin partenerii tái ar trebui sá qtie. Instrumentele afacerii sunt broqurile, cár,tile, casetele audio-video qi prospectele companiei. Dintre parteneri, cel mai important este sponsorul táu, persoana care te-a introdus in afacere qi care te ajutá sá lucrezi cu prospectantii tái. Sá spunem cá, ai contactat deja primul prospectant. I-ai ñcut prezentarea de 45 secunde qi el a citit cartea" Acum, e bine sá-1i invi{i prospectantul sá ia pránzul sau cina cu tine. Spune-i cá l-ai invitat pi pe sponsorul táu, care qtie sá explice mai binc afacerea (in folosul táu" bineinleles). intrebare de baraj: Cine pláteqte consumalia sponsorului? Desigur, tu o pláteqti" pentru cá el lucreazá pentru iine. f)ar, de cáte ori pláteqti consumatia sponsorului táu páná cánd poli explica singur afacerea? La unul din seminariile noastre din Germania, un bárbat ne-a márturisit urmátoarele: "Pe iángá faptul cá nu trebuie sá cunoqti ir¡tui penru a pomi afbcerea, mai ai qi avantajul de a lua masa pe gatis in ñecare zi. cánd iucreei pentru linia ta descendentá". Poftá buná qi ai grijá cum ili dezvol¡i afacerea! 10 Don Failla
 11. 11. CAPITOLUL I INTRODUCERE IN MLM MULTI LEVEL MARKETING este una dintre cele mai .' . rapide. dar in acelasi timp ¡i prost infelese, metode de , miqcare a produselor utilizate in zilele noastre" : Cu toate cá rnulli oameni au denumit-o "valul anilor '80 qi , '90", crede-má va fi mai mult decát a$n.La sfrrqitul anilor '; 2AlA, datoritá companiilor de tip Multi-Level Marketing ' anual se vor miqca produse qi servicii reprezentánd mai , i mult de 200 MILIARDE DE DOLARL Secolul 2L ne va' . aduce cu siguran!á surprize qi mai mari in acest domeniu! Scopul acestei cá(i este de a te inf,orma, cititorule, douá lucruri esenliale, cu ajutorul unor ilustralii qi a unor exemple: @ ce ESTE Multi-Level Marketing qi @ ce NU ESTE Multi-Level Marketing. Deasemenea, ili voi aráta c;ttnt sá explici efectiv, repet - EFECTIV, celor interesali de aceastá oportunitate, ce inseamná Multi-Level Marketing. Aceastd carte ar trebui tratatá ca un MANUAL DE INSTRUIRE. Inten¡ia mea este sáfiefolositá ca un instrument didactic, pentru a te ajuta sá-!i instruiesti oamenii din structura sau releauü pe care o construiesti" I{i recomand, cu toatá responsqbilitatea, sá o incluzi ín setul de ini{iere ín propriul program de afaceri" Incepánd cu 1973, mi-am dezvoltat prezentárile la seminarii pornind de la ideea cá ele trebuie sá fie simple, uqor de inleles qi ieproductibile. Le-am denumit "Napkin Presentation"2, pentru cá ll 2 prezentári pe un Servelel
 12. 12. Don Failla Prezenlarea de 45 secunde cel mai simplu rnod de a explica unei persoane o afacere este de a o invita la o cafea intr-un restaurant ;i de a-i desena pe un qerve{el cáteva schite ajutátoare" Cartea de fatá se bazeazá pe aceste prezentán, denumite qi prezentát i sintetice, perfec¡ionate de-a lungul multor ani de activitate ?n Muiti-Level lrlarketing. Personal, am fost implicat in industria de vánzári directe, respectiv in sistemele MLM, incepánd cu anul 1969. Nucleul acestei cáfri va conline dezvoltarea celor i0 prezenfári menlionate (capitolele II - XI). inainte de a intra in detaliile celor 10 prezentári sintetice ("10 Napkin Presentation"), permite-mi sá ráspund [a oea mai frecventá intrebare, probabil cea mai irnportantá dintre toate: ,.CE ESTE MLM?'' Aceastá intrebare apare deseori ca unnare a faptului cá noi avem o siglá (vezi ilustratia de pe coperta finalá), pe care ú purtám la intálnirile noastre ;i in care se observá trei litere: "MLM". Acestea provin de la inilialeie denumirii ?n limba englezá a sistemului Multi-Level Marketing. Vom folosi pe parcursui cár1ii gi prescutarea "MLM" pentru a nu ingreuna textul ryi semnifieatia iui. §i acum sá tncepem explicaiiiie: Marketing inseamná, pur qi simplu" sá transferi un produs sau un sericiu de la producátor sau furnizor [a consumator. Multi-Level se referá la persoanelor care determiná serviciului, deci de acordare a efectuatá" sistemul de reeompensare a miqcarea produsuiui sau a unor comisioane pentru munca Multi ?nseamná mai mult decát unul. Level 3 se referá [a r:eea §e s-ar putea nuni "generalie" intr-o structurá de operatori. S-ar mai traduce ca" "Marketing pe mai multe generalii I nivele"" t n.red.. "niveí" - in limba englezñ t2
 13. 13. Capitolul I -Intraducere ín AILM Vom rámáne aláturi de denumirea consacratá, Multi-Level" din moment ce este cea mai ráspánditá. De fapt, este atát de "cunoscutá", tncát foarte multe piramide ilegale ¡i scheme parazite de distribu{ie, cum sunt serisorile in lan!, ?ncearcá sá pará programe Multi-Level" Aceasta sreeazá un stigmat, care rÍeqi nejustificat- determiná multe companii noi N4LM sá utilizeze alie denumiri pentru activitatea lor de marketing. din acestea sunt variante de genul: Marketing" (Marketing pe un nivel)- * "N"t*ork Marketing" (Marketing in refea) sau @ "Co-op Mass Marketing" ( Marketing prin cooperare). tn realitate existá doar trei metode de bazá utilizate in marketing pentru miqcarea produselor de la 'producátor la consumator (ridicá 3 degete, atunci cánd demonstrezi aeesi punct de vedere ínfa{a unui auditariu): vÁxzangA cu AMANIINI-UL - Sunt convins cá toatá iumea este famili arizatá cu acest termen, Bácánia, flarmacia. magazinele universale. sunt cáteva exemple de locuri in care un client poate cumpáraun produs de la un vánzátor sau de pe raft. VANzÁnnr DIRECTE - Acestea includ asigurárile, eneiclopediile. vasele speciale de gátit. etc. oferite de un agent de vánzári ia domiciliu sau de un comis voiajor. in Ameriea sunt foarte cunoscute firmeie: Fuller Brush (ustensile pentru bucátárie) sau Avon Lady {cosmetice) sau Tupperware Parties {crganizári de petreceri). VIULTI LEVEL h'IARKETING Reptezintá tematica aeestei cárti. Nu trebuie *onfundatá eu nieí una din celelalte douá de mai sus" tn mod speciai ctt "vánzárile direete". care este mai cunoscutá. Linele din acestr @ ..uni-L.evel rl
 14. 14. Don Failla Prezentarea de 45 secunde Al patrulea lp (ridicñ íncd un deget), uneori adáugat la cele trei de mai sus. este COMANDA PRIN PO§TÁ, denumit qi "Caltea prin pogtá", in general este inclusá in categoria vánzárilor directe, cu toate cá se poate organiza qi prin lvlulti- Level Marketing. Al cincilea tip, pe care deja l-am menlionat, deseori confundat cu MLM, este STSTE,MUL PIRAMIDAL DE VÁNZÁN/, Adevárul este cá piramidele sunt ILEGALE. Una dintre cele mai importante raliuni pentru care sunt ilegale este tocmai lipsa transferului unui produs sau lipsa unui servicia promis. Dacá un produs nu se miqcá, cum se poate oare folosi termenul de "marketing" sau "Multi-Level Marketing"! Desigur, Multi-Level ar putea fi, dar MARKETING NICIODATÁ l!! Majoritatea obiecliilor pe care le au oamenii in legáturá cu intrarea lor in Multi-Level Marketing se datoreazá faptului cá nu realizeazá deosebirile dintre MLM qi metodele de marketing prin vánzare directá. Aceastá confuzie este explicabilá.deoarece cele mai renumite companii MLM aparfin Asocialiei de Yánzári Directe.s Ai fost probabil influenlat sá Ie trafezi ca pe niqte programe de vánzári directe, "din ugá-n uqá", datoritá faptului cá prima datá cánd ai intálnit asa ceva, a fost cánd a bátut la uqa ta un agent de vdnzári care dorea sá-!i vándá nigte produse" Existá cáteva trásáturi care diferenfiazá MLM de ñrmele care yánd cu amánuntul sau care practicá vdnzarea directá. Una dintre cele mai semnificative este aoeea cá, ín MLM t¡i conduci o afacere personald, cu ajutorul muncii partenerilor tái" fn vánzarea directá afacerea se desñqoará NUMAI cu ajutorul muncii tale, ñrá sá beneficiezi de sprijinul unor parteneri de afaceri" a De exemplu "Carites" ín Romániq" Vezi detalii ín y,ww.tp.clsa.ta s Ín Romdnia existá RODSA - Asocialia de Vánzári Directe din Romániq, care cuprinde companii MLM Si companii care fac numai vdnzare directá t4
 15. 15. Capitolul I -lntroducere ín MLM Cánd ili conduci propria afacere, in special printr-o activitate la domiciliu, poti beneficia de anumite REDUCERI DE IMPOZITE. Nu voi írrtra in explicarea AVANTAJELOR financiare legate DE IMPOZITE, deoarece detaliile se pot obline de la serviciul financiar local" Fiind intr-o afacere personalá, poti cumpára en-gros produsele de la firma pe care o reprezinli, la pre{ cu ridicata. Aceasta inseamná cá poli (sau ar trebui) sá foloseqti aceste lucruri pentru consumul propriu. Majoritatea oamenilor se implicá ?n afacere la inceput tocmai din acest motiv (ca sá cumpere en-gros), mul{i dintre ei devenind apoi clien}i serioqi. Din moment ce cumperi produsele EN-GROS, poli sá le REVINZI dacá doregti, ca sá obfii un PROFIT. Dar, cel mai neinleles aspect din MLM este tbptul cá, TREBUIE sá revinzi ca sá ai SUCCES" Bineinfeles cá se pot spune o mullime de lucruri despre vánzarea cu amánuntul. lucru care nu poate fi neglijat" Unele progrcme de marketing impun o cotá de vánzare cu amánuntul. in scopul calificárii pentru o anumitá bonificafie. Poli revinde dacá doreqti, sau dacá trebuie conform propriului program de marketing, dar succesul financiar real il reprezinfá numai construirea uneí strucfuri de distribuitari independen¡i. @ uN LUCRU IMPORTANT: Lasá vánzárile sá curgá, ca rczultat natural al construirii unei structuri. Cei care incearcá sá-qi construiascá structura prin intermediul vánzárilor eryueazá Ín MLM. Dacá vei citi cele l0 prezentári care trmeazá" vei descoperi multe referiri la acest concept. Cuvántul "VÁNZARE" declanqeazá gánduri negre in mintea a 95ola dintre oameni. in MLM nu trebuie sá vinzi in sensul tradi{ional al cuvántului" Totuqi, PRODUSHL,E TREBUIE SÁ SE MI§TE, altfel nimeni, absolut nimeni" nu va fi plátit. Eu am definit v ánzar ea astfel ; "CI ofértá sdresatá unor straini, cárora urmeazd sa li se vdnda ceva, ce nici nu doresc gi nici nu an4 nevoie" l5
 16. 16. Don Failla PrezenÍarea de 45 secunde PRODUSELE TREBUIE SZ S¿ MI§TE, ALTFEL NIMENI NU VA FI PLÁTTT! Un alt nume pentru MLM este Network Marketing (marketing ?n relea). Cánd iti cansruieqti o structurá. ili construieqti de fapt o refea prin care se distribuie produsele. Yánzarea cu amánuntul este fundalia afacerii in Network Marketing. A vinde in MLM sau Network Marketing inseamná de lapt de e iN4pÁRJl produseie su prietenii, vecinii qi rudele tale. Distribuitorii MLM nu trebuie sá se adreseze niciodatá unor stráini. Ca sá-!i construieqti o AFACERE PROFiTABILA pi PLINÁ DE SUCCES, ai nevoie de o BALANTÁ. Pe de c pafie trebuie sá sponsorizezí qi sá instruieqti oamenii in MLIVI, iar pe de altá parte i[i formezi o clientelá de bazá, prin revánzarea procluseltlr la prieteni, vecini qi rude. Nu incerca sá vinzi singur La toatá lumea prin programul táu. Aminteqte-fi cá principiul de bazá in Netw-ork Marketing sau MLM este construirea unei structuri, in care o mullime de distribuitori revánd cáte putin. Aceasta este o metodá cu mult mai buná decát incercarea de a face totul de unul singur. Un alt avanlaj al sistemului MLM este taptul cá nu trebuie investite sume mari de bani pentru reclamá. Reclama este fñcatñ ín mod sxclusiv de ln om ln om, prin "reclamñ verbulñ". Din acest motiv producátorii pot investi mai mul1i b'ani in úezvoltarca produsului. Carczultaf, ei au de obicei produse de o calitate superioará celor existente ?n magazine. in consecin!á, poli IMPARTI cu un prieten bucuria de a avea un produs de o calitate superioará oelui pe sarc il foloseqte. In realitate. inlocuieqti un produs vechi, foiosit de prietenul táu, *u unul nou, pe care l-ai descoperit a fi cu mult mai bun. din experien{á proprie. r6
 17. 17. Capitolul I -Introducere ín MLM Dupá cum vezi, nu trebuie sá suni din uqá in uqá, apelánd zilnic la persoane stráine. Toate programele MLM pe care le cunosc, te invalá pur qi simplu cá trebuie sa iVfpaRJI calitatea produselor sau serviciilor cu prietenii qi cunoqtin{ele tale. De fapt. aceasta este toatá activitafea de vánzare pe care o faci. §oi preferám sá o numim "?mpár1ire", deoarece despre asta este vorba!) Un alt lucru care diferenliazá MLM de vánzárile directe este SPONSORIZAREA altor distribuitori. in vánzárile directe qi chiar in unele companii MLM se mai numeste RECRUTARE. Totuqi, sponsorizarea qi recrutarea sunt in definitiv douá noliuni diferite. SPONSORIZEZI pe cineva, atunci cánd tL fNVplt sa facá ceea ce faci tu, adicá sá-pi construiascá o AFACERE PROPRIE. Sá scoatem in eviden!á urmátorul fapt real: existá o mare diferenlá intre a sponsoriza pe cineva intr-o structurá MLM qi intre a recruta pe cineva ca sá semneze cererea de aderare la o structurá MLM. Cánd SPONSORIZEZI pe cineva, faci url LEGÁMÁNT cu persoana respectivá. Cánd nu doreqti sá faci acest legámánt, atunci ii faci un deserviciu acceptánd doar sá semneze. Din acest punct de vedere, tot ceea ce este necesar este DORINTA de a-i ajuta pe allii sá-qi construiascá o afacere proprie. Aceastá carte va fi un instrument nepre{uit in a-!i aráta CE qi CUM trebuie fácut in aceastá direc[ie. RESPONSABILITATEA sponsorului este de a invála oamenii cum sá comande produsele, cum sá finá evidenla lor qi a clienlilor, cum sá inceapá afacerea" cum sá sonstruiascá qi sá instruiascá structura rurui distribuitor. etc. Din carte vei inváfa gi despre formarea CAPACITÁTII de a face fqá, acestei responsabilitá1i. SPONSORIZAREA este factorul principal care dezvoltá o afacere Multi-Level Marketing. Pe másurá ce ili creqte propria l7
 18. 18. Don Failla Prezentarea de 45 secunde structurá, te transformi intr-o persoaná de INDEPENDENTÁ §i PLINÁ DE SUCCES" Astfel, PROPRIUL táU STÁPÁNI Un alt aspect al diferenlei dintre MLM qi vánzarea directá este LOCATIA AFACERII. tn cadrul vánzárilor directe, lucrezi pentru o anumitá firmá qi dacá decizi sá páráseqti f,irma, mutándu-te intr-o altá localitate, trebuie sá iei totul de la inceput, deoarece nu ai parteneri de afaceri" tn aproape toate programele MLM pe care le cunosc, te pofi rnuta oriunde, in altá parte a tárii, poli sponsoriza al[i oameni, ftrá sá pierzi beneficiul realizx din volumui de muncá creat de grupul lásat in urmá. Programele Multi-Levei Marketing iti creeazá posibilitatea de a face o grámadá de bani. Timpul necesar pentru a ajunge la succesui scontat diferá de la o firmá la alta, dar in mod sigur, acea grámadá de bani se face prin construirea unei structuri qi nu prin simpla vdnzarc de produse. Este de la sine infeles cá, unele programe oferá posibilitáfi fuarte bune de cáqtig prin vánzarca produselor, dar adevárata AVERE se face numai prin construirea unei structuri, ca obiectiv principal al activitátii tale. Oamenii pomesc afacerile Multi-Level cu ideea oblinerii a 50, 100 sau 200 dolari pe luná qi, dintr-odatá, realízeazá cá pat ob¡ine I.000 - 2.000 dolari pe luná sau chiar mai mult, dacá se ocupá serios de afacere. Repet! Cástigul cel mare nu se realizeazá din vánzarea produselor, ci prín construirea unei re¡ele de distribuitori. ACE§TA ESTE SCOPUL CÁNTU NOASTRE: Sd te ínarmeze cu cunostinle necesor€ pentru a.fi capabil sá í{i construiesti cát mai REPEDE a structltrá Ei sá-¡i dezv¡tlti o atitudine claráfa¡a de MLM. Dacá cineva crede cá sistemul Multi-Level Marketing este ilegal, avánd o informalie eronatá, conotativá, privind l8 afaceri devii
 19. 19. Capitolul! -lntrod-ucere ín MLM asemánarea cu sistemul piramidal6, vei avea mari probleme cu sponsorizarea acelei persoane. in acest caz, trebuie sá o informezi corect qi sá o ajufi sá renunte la atitudinea gregitá pe care o are, clez?nd cá MLM ar fi un sistem piramidal. Unul dintre exemplele pe care le poti men{iona este schema aláturatá: Sistemul piramidal se construieqte de la várf spre bazá qi numai cei.care intrá in sistem de la inceput pot fi aproape de várf qi de cáqtigurile mari. ln tuiunghiul MLM, toatá lumea incepe de la bazá arborelui qi are sansa de a-qi construi o mare structurá (ca ramurile unui copac sau a ramificatiile unui arbore genealogic). Unii chiar igi pot construi o structurá de multe ori mai mare decát a propriului sponsor, dacá doresc. Obiectivul principal al activitá1ii de sponsorizare este sá po(i o disculie generalá despre MLM cu prospectantul táu gi sá-i explici, cu ajutorul celor 3 degete, diferenlele dintre vánzarea cu amánuntul" vánzarea directá qi Multi-Level Marketing. Numai dupá aceastá discu{ie poli avea un start bun in sponsorizarea lui qi "imbarcarea" ?n propriul táu vehicul MLM. Dupá cum am menlionat la inceput, prin anii 2010, Multi- I-evel Marketing va realiza un nrlaj de peste 200 miliarde dolari anual. Aceasta este lntr-adevár o MARE AFACERE I 6 Detalii despre scheme piramidale financiare ilegate se gásesc ín site-ul wwil.tpd§L.ra la pagina "Scheme piramidale" l9 9íramida it/v uorsus rT--7 t/V lVl.f-24 "sus mai este
 20. 20. Don Failla Prezentarea de 45 secunde Maioritatea oamenilor nu realizeazá oilt de mari pot fi afacerile MLM" Multi-Level Marketing se aflá in mijlocul nostru de aproximativ 50 de ani. Existá companii MLM, cu aproape 45 de ani vechirne, care oblin deja un venit de un miliard de doiari pe an. Cunosc o companie care a obpinut 6,5 milioane dolari in primul an de afaceri. fn cel de-al doilea an, a depágit 62 milioane dolari. Pentru cel de-al treilea an qi-a propus obpinerea a 122 milioane dolari. Scopul ei final este de a atinge LIN MILIARD pe an spre sfárqitul celui de-al zecelea an de funcfionare. Principiile expuse in aceastá carte ii vor usura atingerea scopului propus. Iatá, deci, un ?nceput tumultuos pentru o companie, la fel ca in NBA sau in liga de fotbal american! MULTI-LEVEL MARKETING otbrá producátorilor o variantá comercialá, legalá qi fezabilá, pentru lansarea unui produs pe pia{á, ftrá a fi nevoili sá investeascá un milion de dolari in publicitate sau sá cedeze altora dreptul de distribuiie asupra produsului" DE RETTNUT @ Vflnf provine de la Multi-Level Marketing & nauvr = tuansferarea unor produse de la furnizor cátre consumatori, prin intermediul unor distribuitori care sunt recompensali dupá volumul activitátii personale qi a structurii sale pe mai multe nivele, Schemele piramidale ilegale: fálse programe Ml,M Produsele trebuie sá se miqte, altf,el nimeni nu va fi plátit! Y dnzarea : recomandarea produselor §ponsorizarea inregistrarea, initierea qi instruirea pafienerilor de afaceri MLIv{ (distribuitori MLM) @ Recrutarea = inregis frareapartenerilor intr-o afacere MLM S R"rpoosabilitatea : legámántul sponsorizárii @ in MLM toatá lumea avanseazá de Iabazácu sanse egale! 20 w @ w &
 21. 21. CAPITOLUL II Prezentarea sinteticá #1 DOI ORI DOI FAC PATRU Aceastá prezentare, prima din "10 Napkin Presentation", poate fi ñcutá iNAn{fn ca persoana interesatá sá vadá planul de marketing sau produsele pe care doreqti sá le imparti cu ea. Prezentarea devine OBLIGATORIE dacá ai introdus-o deja in program, deoarece intengia ta este de a-gi orienta gándirea intr-o direclie corectá, incá din prima zi de activitate. Rezultatul prezentárii va fi inláturarea unei idei preconcepute din gándirea sa, qi anume, cá "va trebui sá sponsorizeze pe toatá lumea" ca sá cáqtige sume mari de bani in Multi-Level Marketing. Prima prezentare sinteticá explicá, de asemenea, cát de importantá este instruirea propriilor oameni din structurá qi cát de necesar este ajutorul dat pentru startul afacerii. Prezentarea incepe ru o operafie de inmul]ire. Deci, ia o coalá de hártie (sau un qervefel ...) qi scrie operalia aritmeticá 2 x 2 = 4. ca in figura aláturatá. continuánd inmullirea cu 2 in jos, páná la I6. Se poate glumi spunánd cá, dacá sponsorizeazá pe cineva care nu qtie sá facá inmullirea corect, mai bine sá-l trateze ca la poker - c.u un "pas" - pi sá nu mai continue. pentru cá un astfel de om ar putea crea probleme §criind operafiile de mai sus, comentezi urmátoarele: "Dacá íncepi sa sponsorizezi 2 aameni" pe care íi ínt,e{i sá sponsorizeze fiecare cáte 2, vei ob¡ine 4 oameni pe nivelul al 2t:
 22. 22. Acum, extindem operafiile, scriind o coloaná de 3 x 3 in dreapta celei cu 2 x2 qi comentám asffel: "Dacá mai sponsorizezi un om in plus pe primul nivel, deci 3 oameni, pe care íi ínve{i sá sponsorizeze fiecare cáte 3, vei ob¡ine 9 pe nivelul al doilea, apoi íi ínve{i cum sd sponsorizeze Si ei cáte 3 Si vei avea 27 pe nivelul al treilea, mergánd mai departe ob{ii 81 oameni pe al 4-lea nivel ín structura ta. " De observ-at diferenfa de 65 dintre 16 qi 81. Don Failla Prezentarea de 45 secunde doilea, 8 pe nivelul al treilea qi 16 pe al 4-lea nivel ín struch.tra ta". De observat cá am inceput sá folosesc cuvintele "sponsorizare" qi "a invá!a", sare vor primi pe parcurs o insemnátate foarte mare. I ^'-'t23 x2 x3 49 x2 x3 827 x2 x3 16 81 l___, 65 Atrage-i atenlia gi intreabá-l dacá este de acord cá diferenta este intr-adevár mare. Apoi afrage-í atenlia cá ADEVÁRATA DIFERENTÁ gSfE LNU! Fiecare om a sponsorizat doar o persoaná in plus! In mod normal vei auzi comentarii la acest punct, dar continuá expunerea cá va fl gi mai bine" Sá spunem cá acum sponsorizezi 4 persoane intr-o afacere. In dreapta coloanei cu 3x3, scrie o altá coloaná de cifre in timp ce vorbesti: "Sd vedem ce se íntámplá dacñ fiecare om sponsorizeazá Í¡vcÁ oOt" Sponsorizezi 4 qi íi tnve{i pe fiecore dintre ei cum sñ sponsorizeze Si ei cáte 4. Apoi íi aju¡i pe cei 4 oameni noi sá-i ínve¡e pe cei 16 oameni ai lor, cum sd 22 2 ¡r-'-r 2 3 4 x2 x3 x4 4 916 x2 x3 x4 82764 x2 x3 x4 16 81 256 s---, 244
 23. 23. Capitolulll -#l: Doi ori doi fac patru sponsorizeze fiecare cáte 4, addugdnd ostfel 64 la grupul format. Mergánd numai cu un nivel mai jos, grupul ve ovea 256 de perslane pe nivelul 4 " . Din nou trebuie sá punctezi rezultatul astfel: "Acltm avem ü diferenlá considerabilñ, dar..." in mod sigur va apárea o reactie din partea interlocutorului, introdus deja in concept, care i1i poate táia vorba spunánd: ""." ADE'{/,[RATA DIFERENTÁ constá ínfoptul cáfiecare n sponsorizat DOAR DOI iN PL(J1". ^ Terminám prezentarea cu sponsorizarea a 5 persoane" Inváfánd din mers, interlocutorul te urmáregte mental sau verbal, in timp ce scrii cifrele in coloana finalá, dupá cea cu 4. Se poate renunla la "sponsorizare'i gi "?nvá{are", scriind doar cifrele gi comentánd: " 5 ori 5 egal cu 25, ínmul¡it cu 5 egol cu 125, ínmuSlit cu 5 avem 625. DIFERENTA ESTE FANTASTICA! Dar ADEVÁRATA DIFERENTÁ constá ín faptut cá fiecare trebuie sd sponsorizeze doar cu TREI oameni ruai mult" " Majoritatea oamenilor tn{eleg cá trebuie sá sponsorizeze cu 1,2, sau 3 persoane mai mult. dar de obicei iqi dau seama destul de greu de importanla cifrelor de pe ultima linie (16, 81, 256 sau 62s). Imagineazá-ti c,á te afli realmente in situalia de a completa ultirna coloaná, ca gi cánd ai fi avut tirnp sá sponsorizezi 5 persoane serioase ln prr:gram. Aqadar, cei "5" din capul coloanei reprezintá persoanele care doresc sá fie implicate SERIOS in construirea unei afaseri pe cont propriu. Probabil a trebuit sá sponsorizezi 10, 15 sau 20 persoane, pentru a-i ?ntilni pe acei 5 oameni serioqi. Dacá vei inlelege in intregine cele l0 PREZENTÁRI SINTETICE. vei descoperi cá oamenii tái vor deveni MAI REPEDE serioqi. decát cei intra¡i in structurá care nu cunosc 23
 24. 24. Don Fqilla PrezenÍsrea de 45 secunde acest material. Studiind cartea, vei inváfa cum sá lucrezi cu ei, ca sá poatá deveni intr-adevár MAI REPEDE serioqi in afacere. In f,rgura dín dreapta se poate vedea cá, atunci cánd ai sponsorizat 5 oameni qi ei au sponsorizat alfi 5, páná ajungi jos la a 4-a linie ... adunánd toate cifrele incercuite vei avea 780 persoane serioase. Demonstránd astfel, vei ráspunde la intrebarea, " Dür, cine trebuie sá vñndá produsele? ". auzitá de cei care au mai activat in MLM. Nu trebuie decát sá parcurgi aceastá PREZENTARE in' intregime qi sá explici interlocutorilor cá 2 x5 @"-- X5 780 ori 2 fac 4 .." páná cánd ajungi la 780 de distribuitori. ORICARE ar fi structura Multi-Level Marketing, dacá existá deja 780 persoane care UTILIZEAZA ei ingiqi produsele, volumul vánzálfrlor este deja destul de mare (qi nu i-am inclus aici pe cei care nu iau in serios afacerea, fiind doar clienfi ocazionali). Dacá to{i aceqtia au la rándul lor 2,3, 4 sau 5 prietení ,." sá zicem cá fiecare are 10 clienli printre prieteni, rude sau cunoqtin[e, ajungem la 7.800 clienfi! Dasá rnai adaugi la aceasta cei 780 distribuitori din structura personalá - ce rrezi - vor fi capabili cei 8.580 consumatori, plus clienlii ocazionali sá construiascá o afacere profitabilá'? Iatá cum se pot face bani intr- o afacere, avánd o multime de oameni care rcalizeazá cdte plui.:in fiecare in parte. Nu uita cá, de fapt, lucrezi doar cu 5 OAMENI SERIO§I, nu cu o armatá intreagá! Ne izbim constant de oameni din alte structuri ML,M, asemánátoare cu ale noastre, care rárnán uimili cát de RAPID se dezvoltá propriile noastre structurí. Deqi suru implicali in programele lor de mai mult timp, "se scarpiná in cap" Ei se intreabá ce facem noi in plus, fa¡á de ceea ce fac ei. 24
 25. 25. Capitolulll - 41" Dot ori dat fat parru Ráspunsul nostru esrc intotdeauna urmátoarea intrebare: "Cá¡i oameni ave¡í ín LINIA FRONTALÁ?" (Linia frontalá este constituitá din oamenii sponsorizali direct de cátre sponsor. Aceqti oameni se mai numese "distribuitori de pe primul nivel" sau "capi de linie de sponsorizarc".) Aud de multe ori ráspunsuri ru cifre ?ntre 25 qi 50 sau rnai mult, ciar cunüsc oameni in MLM sare au peste 100 de persoane in linia frontalá. Cu toate acestea. eu ?!i pot garurúa cá, dacá vei inpelege principiile expuse in carte, ii vei depá¡i pe to{i acesti oameni in urmátoarele qase luni, chiar dacá aceqtia sunt implicali in structurile lor de 6-8 ani. i1i dau un exemplu simplu. similar cu aceastá temá, ca sá-!i demomstrez de ce nu trebuie sá w afát de mul1i oameni in prima linie. Exemplul urmátor este important qi pentru aintra mai ugor in prezentarea sinteticá ii2, care se referá la "sindromul eryecului vánzátorului" in Multi-Level Marketing. Sá analizárn cum funcfioneazá Pentagonul, format din armata terestrá, forla aerianá, marina militará, flota qi paza de coastá. De la cel mai mic nivel páná in várful Pentagonului, nimeni nu are mai mult de 5 sau 6 persoane in subordine, pe care sá-i supervizeze DIRECT (cu unele rare exceptii)" Gándeqte-te la acest lucru! Mai mult, tn celebrele academii militare West Point ryi Annapolis, f,recare cu peste 20CI ani de experien{á, nimeni nu se gándeqte ca un militar sá supervizeze mai mult de 5 sau 6 persoane. Fofi sá-mi explici atunci, de ce intrá. unii oameni intr-o structurá Muiti-Level Marketing " wezánd cá pot lucra efectiv cu 5ü de persoane in linia frontalá? tn realitate- NU O POT FACE! De aceea mulli dintre ei equeazá. dupá eum vei vedea mai departe. Nu incerca sá lucrezi cu mai mult de 5 persoane serioase in acelagi timp. Trebuie sá fii atent cánd ii sponsorizezi, sá mergi 25
 26. 26. Don Failla Prezentarea de 45 secunde pe vefiicalá, in jos, ca sá-§i construiascá fiecare cáte o grupá cu multe nivele. La un rnoment dat. ei nu vor mai avea nevoie de ajutorul táu qi te vor párási, tncepánd sá-qi construiascá singuri propria linie frontalá. Aceasta i1i va da posibilitatea sá lucrezi cu o altá persoaná serioasá, menlinánd la 5 numárul celor sare sunt implicafi direct. Unele programe permit sá lucrezi cu cei mult 3 sau 4 persoane deodatá, dar nici un program cunoscut de mine nu permite construirea unei structuri cu mai mult de 5 persoane in prima linie. Aceste PREZENTÁru SNfgTICts sunt stráns legate intre ele qi de aceea unele din intrebárile pe care le poli avea vor putea fi clarificate pe másurá ce continui de studiat cattea. DE RETINUT # Pr"r.r,,area incepe cu formula 2 x 2 = 4" scrisá intr-o coloaná, páná la 16 pe al4-lea nivel. S S" continuá a doua coloaná cu formula 3 x 3, páná la 81. @ apoi' cu 4 x4páná la 256,infina1, cu 5 x5 páná la 625" & S. eviden{iazá diferen{a oblinutá la nivelul 4, ca urmare a adáugárii a cáte unei noi persoane sponsorizate direct, respectiv dacá se lucreazá cu 5 persoane (deci cu 3 mai mult decát cu 2) se ob{in 625 pe nivelul 4 (cu 609 mai mult)" @ Concluzia: o afacere MLM se construieqte cu 5 oameni seriopi! 26
 27. 27. CAPITOLUL ilI Prezent area sinteticá #2 SINDROMUL E§ECULUI vÁ¡vzÁTORULUI , A doua prezentare sinteticá va clarifica greqelile oomun§ . comise de cei orientali spre o profesiune in come(ul ; : clasic. l .Intrebarea cheie in acest caz este urmátoarea'" "De ce, eSueazá atat de mulyi oameni de aJaceri atunci cánd sunt ' implica[i ín Multi Level Marketing? " Cu alte cuvinte, ifi : . voi explica de ce preferám sá sponsorizám mai degrabá ; ',. zecepiofesori, decát zece comercianfi. T.TIJ A§ VREA SÁ FIU INTERPRETAT GRE§IT - CU CTCd c,á vánzátorii de profesie pot fi o achizifie importantá pentru structura ta - dacá parcurg cele 10 prezentári sintetice (ca oricare altá persoaná) qi le inleleg ?n profunzime. Multi oameni vor fi derutali de afirmalia de mai sus, dar ei incá nu infeleg cá MLM este o METODÁ de marketing. Noi NU spons«rrizárn oameni implicafi in structuri de vánzári directe. Noi ii sponsorizám lntr-un program Multi l-evel Marketing. Cea mai dificilá problemá pe care o poli avea cu un vánzátor de profesie va apárea atunci cánd acesta igi va da seama de calitatea ridieatá a produselor pe care le prezinfi, intrucát va dori sá le lanseze imediat pe pia{á. El iqi va elabora propria prezentare - nu are nevoie sá-i spuná eineva cum sá vándá, fiindcá aceasta ii este profesia. in realitate, noi nu dorim sá le spunem sum sá vándá. Noi dorim doar sá-i invá{ám cum sá INSTRUIASCÁ, sá SPONSORIZEZE gi sá construiascá o structurá Multi-Level ¿t
 28. 28. Don Failla Prezenfarea de 45 secunde Marketing pliná de sueces. Dacá ne ascultá, atunci qi persoanele din aceastá branqá pot activa FÁRA A VINDE NIMIC, consideránd definilia qi sensul norrnal al cuvántuiui "vánzare". Dacá nu ii provoci la o conversafie ca sá le explici cáteva lucruri simple despre Multi-Level Marketing qi despre diferenla acestui sistem fatá de vánzárile directe. atunci tendin{a lor este de a lua start intr-o directie greqitá. t1i voi aráfa cáúeva exempie pe másurá ce continuám cu prezentárile sintetice. Majoritatea oamenilor (in special vánzátarii de profesie) cred cá dacá sponsorizezi pe cineva, ti-ai dublat deja efortul. (Deseneazá un cerc sub altul in care scrie "Tu"") Cu toate cá [a ?nceput ai fost doar tu in afacere, iar acum apare qi persoana sponsorizatá, iogic ar fi sá spunem cá efortul táu s-a dublat. Dar, NU ESTE ADEVÁRATI Motivul pentru care nu este adevárat, este cá daeá persoana reprezentatá prin cercul de sus (sponsorul) pleacá din MLM, va pleca qi persoana sponsorizatá de el din MLM, deoarece igi intrerup colaborarea. Trebuie sá [e explici oamenilor tái cá, dacá inir-adevár doresc sá fie dublali, atunci trebuie sá aibá cel pulin TREI NIVELE tU anÁ¡¡CIME; numai atunci se pot considera multiplicali" Dacá sponsorul táu a ieqit din afacere, inainte de a avea ocazia sá vezi dacá programul va merge sau nu, ?{i vei insugi párerea cá nu merge, fiindcá nu a mers nici pentru el. De fapt, ai considerat cá sponsorui táu qtie oricum mai multe despre program decát tine ... Sá spunem cá te afli in urmátoarea situa{ie" (.Deseneazá un cerc qi scrie "TLI" ?n mijloc, ca in figura urmátoare.) Tu il sponsorizezi pe Tom. (Deseneazá un alt cerc dedesubtui lui "TLI" qi scrie "TOM" in mijloc - apoi uneste cercurile). 28
 29. 29. Capitolul III - #2: Sindromul eqecului vdnzdtorulut Acum, dacá ieqi din program qi Tom nu gtie ce sá facá (fiindcá nu l- ai invá[at), totul s-a sürqit" Dar dacá l-ai INSTRUIT pe Tom cum sá sponsorizeze, la rándul lui el o va sponsoriza pe Carol ¡i tu te vei afla deja LA INCEPUTUL propriei tale dublári. Dacá Tom NU invatá cum sá o instruiascá pe Carol ca sá sponsorizeze, atunci din nou se pierde totul qi am pus eapát structurii. InstruieEte Cum sa instruiascñ Cum sá sponsorEeze Deci, trebuie sá-l invefi pe Tom CUM SÁ O INSTRUIASCA pe Carol sá sponsorizeze. Numai atunci o va putea sponsoriza Carol pe Betty sau pe altcineva" Ai acurn o structurá eu TREI NIVELE iN aOÁNCIME. Dacá pleci din localitate (sá lucrezi cu altcineva intr-o altá regiune a [árii), acest grup va continua sá munceascá" Accentuez din nou aceastá idee: TREBUIE SÁ tp raCt O STRUCTTJRÁ PE TREI NIVELE fN aDÁNCIME! Numai atunci pofi spune cá te-ai MULTIPLICAT. Páná cánd nu indeplinegti aceastá conditie, nu poli pretinde cá ai o structurá MLN4. Este suficient sá comunisi doar acest aspest persoanelor pe care [e sponsorizezi qi vei define cheia secretului sare iti va aduce mai mult succes in programele Multi-Level Marketing, deeát multi alti distribuitori MLM. Sá revenim la tema acestei prezentári: sindromul eqecului vánzátorului prerfe sionist " Iatá ce se intámplá cu acesti vánzáfori de profesie: ei asistá la prezentárile produselor, ascultánd sau citind párerile altora despre avantaiele folosirii 1or. Apoi. inarmali cu aceste 29
 30. 30. Don Failla Prezentarea de 45 secunde informafii, ies pe piafá qi vánd ca "nebunii" (fereqte-te de ei qi aminteqte-1i cá sunt VÁNZÁTORI). Lucránd in vánzári directe, nu au nici o problemá de abordare a persoanelor stráine. Grozav! Dar eqti obligat sá-i spui super-vánzátorului táu cum trebuie sá lucreze corect (sá-1 numim Charlie), astfel: "Charlie, dacá vrei sá üb{ii MULTI BANI, nu o po{i face de unul singur. Trebuie sá sponsorizezi ol¡i oameni ín afacere " " §i, cum crezi c,il rcacioneazá Charlie? Te ascultá qi se pune pe sponsorizat, mereu alli qi alfi oameni. Va sponsoriza ca o fuituná. Un vánzátor bun poate sponsoriza 3 sau 4 persoane pe sáptámáná intr-un pro gram Multi-Level Marketing. Dupá un timp, se ajunge la un punct (care nu se lasá mult timp agteptat), cánd oamenii párásesc structura la fel de repede, pe cát de repede au fost sponsorizali de Charly. Dacá nu lucrezi EFECTIV cu ei (gi nu pofi fi eficient, dacá incerci sá lucrezi cu mai mult de 5 deodatá), ifi vei vedea oamenii cum se descuraj eazá qi renunfá. Aqa cá Charlie, fiind descurajat qi pulin nerábdátor, vázánd cá nu se intámplá nimic" páráseqte structura pentru a gási altceva sá vándá. Perso.anele sponsorizate de Charlie, uezánd cá Charlie le vor f,ace bogate peste noapte, se descurajeazá qi renunfá deasemenea qi ele. Acesta este sindromul eEecului! Majoritatea oamenilor care au ajuns in pozilii bune ?n MLM nu provin dintr-un mediu al vánzárilor clasice. Ei s-ar putea sá nu fie PROFESORI de meserie. dar mul{i dintre ei posedá minime cunoqtin{e din tehnica ?nvá!árii qi predárii. Cunosc un profesor, director de qcoalá, care dupá 24 de luni intr-un program de Multi-Level Marketing a cáqtigat mai mult de 15.000 DE DOLARI PE LIINÁ. El a reu¡it sá obtiná acest venit trunar, INSTRUINDU-I PE CEILALTI cum sá facá afaperea la lel ca el" 30
 31. 31. Capitolul III - #2: Sindromul eEecului vdnzdtorului Sá exemplificám prin cifre activitatea lui Charlie, ca sá putem vedea mai clar unde a greqit. Putem presupune cá Charlie fiind un super- vánzátor, a sponsorizat 130 de oameni. Sá presupunem, de asemenea, cá el a determinat pe fiecare dintre ei sá mai sponsorizeze alli cinci oameni, adáugánd astfel 650 ñOa) O"z--{C c (cn""fr.^ C o ---1 c UC U lso --*-l x Pso 6so -*) qi oblinánd un total de 780 in structura lui. (Ili suná cunoscut?) á"In timp ce ilustrezi acest lucru, pune urmátoarea intrebare interlocutorului táu: "Cum crezi cá ai putea lucra mai repede?_Sá sponsorizezi cinci oameni serioSi qi SA-l INVETI CUM SA INSTRUIASCA sau sá lucrezi ca un super-vdnzátor? " Imediat vei auzi intrebarea: "Ce sñ-i ínvd{? " Iar ráspunsul este, 00.." sá-i ?nvefi ceea ce ai inválat din ACEASTá CArtE - AdiCá CC1E IO PREZENTÁRI SINTETICE. Ei trebuie sá le infeleagá pe toate, dar mai intái pe primele patru. Explicá-le puterea numerelor in MLM prin formula 2 x 2 : 4 ;i de ce nu reusesc unii oameni in MLM, etc." Apoi, continui cu explicafiile: "De cát timp crezi cá vei avea nevoie ca sá sponsorizezi 130 de oameni? Cáte dintre persoanele sponsorizate la inceput vor párási structura cánd vei ajunge sá sponsorizezi a l3ü-a persoaná? Yei afla cá ii pierzi destul de repede qi vei descoperi cá rata retragerii din afaeerc in rándul celor 780, de care am vorbit qi in prezentarea sinteticá #1, este foarte ridicatá." Odatá ce vei demonstra cele de mai sus unor vánzátori qi ei vor inlelege despre ce este vorba, aceqtia vor exclama: '"Alts! Acum stim ce trebuie sáfacem!".. qi chiar vor dori sá facá. ll
 32. 32. Don Failla Prezentarea de 45 secunde ATENTIE! Trebuie sá-i aduci inapoi, der:arece ei ?ncá nu infeleg ceea ce tocmai am disoutat in aeest üapitol. Din acest motiv. ñrá voia lor, ii vor determina pe oamenii deja sponsoriza[r (lipsi(i de ajutor), ". sá páráse asaá afacereal Lucurile se pot desftqura astfel: vánzátorii sponsorizeazá in continuare alfi oameni, noii distribuitori vin qi declará cá au gásit cinci persoane sáptámána trecutá, dupá care vánzáforii-sponsori le va spune: "Extrsordinür!" qi ii vor bate colegial pe spate ca semn de recunogtin{á. Sáptámána urmátoare vor introduce alte cinci persoane, dar intre timp, cei introduqi in prima sáptámáná se retrag din afacere. §i aqa mai departe, fárá nici un rezultat, dintr-un epec in altul! Dacá infelegi acest "sindrom al egecului vánzátorului", trebuie sá-i incuraj ezi, dar in acela¡i timp sá accentuezi cát de IMPORTANT este sá te ocupi de primii cinci pe care i-ai sponsorizat in prima linie, SÁ-I AJUTI SÁ pORNEASCÁ AFACEREA. Dupá ce am sponsorizat pe cineva, este mult mai imponant sá merg cu acesta ti SA-L AJUT SA SPONSORIZEZE, decát sá caut sá sponsorizez altá persoaná pentru mine. Voi reveni asupra acestei idei in prezentárile ulterioare. Dintre cele l0 prezentári sintetice, primele patru TREBUIE sá fie inváfate. Dacá nu ai timp pentru toate, demareazá ce7 pufin cu primele 2 prezentári (#1 qi #2, din cap" 2 qi cap.3). [n funcfie de experien[á,le pofi aráta celor interesafi ?n 5-10 rninute. in unul din programele in care am fost implicat, am sponsorizat un tip numit Carl. Carl mi-a povestit cum qi-a sponsorizat fiica din Tennessee qi cá ea cunoaste toatá lumea din oraq! I-am spus lui Carl la telefon cá este excelent qi am adáugat repede cá trebuie sá-i spun ceva ímportant pentru fiica sa" [--am 1¿
 33. 33. Capitolul lll - #2: Sindramul eSecului vánzátarului intrebat dacá are o loaie de hártie pi un creion [a indemáná {ceea ce avea) qi l-am pus sá scrie fonnula 2 x 2 :4 ... qi toatá povestea. L-am sfátuit sá-qi sune fiica imediat qi s-o informeze asupra greqelilor de sponsarizare, ceea ce ar putea sá o abatá de la drumul coreci. El a sunat-o qi au reuqit amándoi foarte bine cu demararea afacerii. 'b#:,: lñUi'=,, ,-., '- @ Dublu"*, efcrrturilor proprii se ñce prin instruirea pafienerului de afaceri @ ConOilia ca sá ai o structurá MLM activá este ca sá sponsorizezi pe trei nivele in adáncime. @ Sindromul eqecului vánzátorului poate fi eliminat" dacá este ajutat fiecare pafiener de afrceri din linia frontalá" J,1
 34. 34. CAPITOLUL IV Prezentarea sinteticá #3 PATRU LUCRURI CARE TREBUIE rÁcutn in prima prezentare am vorbit cáte ceva despre lucrurile ce l . TREBUIE FACUTE, iar in a doua ceva despre lucrurile , ce NU TREBUIE FÁCUTE in munca ta de construire a - structurii MLM in adáncime. : in aceastá prezentare i1i voi aráta cele patru lucruri CARE I TREBUtrE FÁCUTE pentru a avea succes tntr-un program . r MLM. Cele patru lucruri surt de o absolutá , NECESITATE" Cei care eágtigá in Multi-Level Marketing 100.000 sau 200.000 dolari pe án (sau mai mult) AU FÁCUT qi CONTINUÁ SÁ racÁ patru lucruri necesare. Pentru a te ajufa sá-ti reaminteqti cele patru lucruri necesare, fblosesc o povestire pe care o poli spune oamenilor tái' Ei nu numai cá se vor inspira din ea, ei intr-adevár igi vor REAMINTI ce trebuie sá facá. Iatá cum incepe povestirea: 14
 35. 35. Capitolul llt - #3: Patru lucruri care trebuie JdcuÍe Imagineazá-li cá doreqti sá faci o excursie cu masina din Washington in California. Páráseqti oragul Washington destul de ploios in timpul verii (in realitate nu e chiar aqa de ploios pe cát doresc oamenii sá-l inñliqeze) qi cálátoreqti cu familia spre tnsorita Californie. Soarele Californiei reprezintá atingerea scopurilor tale in programul MLM din care faoi parte. Cánd vei ajunge acolo vei fi un om PLIN DE SUCCES, ajungánd in FRLTNTE! Urcñ .." pofne§te! aproape nimic páná chiar mai mult. Foloseste produsele,". fel de produse ryi vei .." §, cumpürfr din nou. PRIMUL LUCRU pe care trebuie sá-l tbci este sá URCI in maqiná qi sá PORNE§TI. Orice persoaná din MLM, care a ñcut o mullime de bani. a trebuit mai intái sá pomeascá afacerea" Suma de bani necesará pentru start depinde de compania MLM qi programul de marketing pe care l-ai ales ca "vehicul". Costurile diferá de Ia la 12,505, 45$, 100$, 200$ sau 5005, ori AL DOILEA LUCRU de care ai nevoie in aceastá excursie. este BENZINA qi LILEIUL" in drumul táu spre California, vei consuma carburant qi ulei (produse) qi ya fi necesar sá realimentezi pe parcurs. in MLM se lucreazá cel mai bine cu produse CONSUMABILE. Deci, vei utiliza acest dori sá ie cumperi din nou, mereu aceleaqi produse ... Ceea ce inseamná cá TREBUIE SÁ FOLOSE§TI PRODUSELE companiei pe care o REPREZINTL Dupá cum am spus in prezentarea #1, cu 780 de distribuitori in structurá, indiferent de program, volumul 35
 36. 36. Don Failla Prezenfarea de 45 secunde produseior rulate va fi imens" Cred cá ili dai seama de avantajele construirii unei afaceri care distribuie produse consumabile" (Majoritatea companiilor Multi- Level Marketing fac parte din aceastá categorie.) Produsele neconsumabile se vánd cel mai bine cu amánuntul (in magazine) sau prin i.:ánzare directá (dar nu intotdeauna). Un alt rczultat al utilizárii produselor de cátre tine, este cá vei fi entuziasmat de acestea. Calitatea lor superioará, fa1á de ceie din magazine, provine din investiliile ñcute de companiile MLM in dezvoltarea gamei de produse. in toc sá-ryi cheltuiascá banii pe reclame, companiile investesc in calitatea produselor. AL TREILEA LUCRU pe care trebuie sá-l faci este sá intri pe ránd in TREPTELE DE VITEZÁ páná ia treapta cea mai marel Se qtie cá nimeni nu porneste maqina din ultima treaptá de vitezá. intotdeauna se pomegte cu schimbátorul de vitezá ?n punctul NEUTRU al treptelor de vitezá" (De remarcat cá nu conducem c maqiná cu schimbátor automat de vitezá)" Chiar dacá ne aflám deja in maqiná, cu cheia de contact rásucitá qi motorul turat, páná nu vom scoate schimbátorul de vitezá din punctul neutru al vitezelor, nu vom ajunge niciodatá ?n Califomia sau in altá parte. Aqadar, ca sá intri tn vitezá trebuie sá sponsorizezi pe eineva in afacerea ta. Cánd sponsorizezi i: persoaná eqti deja in PRIMA VITEZA" Párerea mea este cá trebuie sá intri in vífeza intái de 5 ori. aqadar sá sponsorizezi 5 oameni SERIO§L intr- una din prezentárile ulterioare iti voi explica cum sá-i alegi. 36 dt S ot'i
 37. 37. Capitolul IV - #3: Patru lucruri care trebuie /ácute Dacá vrei ca oamenii tái sá intre qi ei in tt¡VpTt cum sá intre in viteza ?ntái prima datá, sponsorizánd o persoaná. Cánd fiecare din cei 5 oameni ai tái vor intra in viteza intái de 5 ori, tu vei ajunge de 25 ori in VITEZA A DOUA. Arum, ii vei inváfa pe cei 5 oameni ai tái cum sá-i instruiascá pe cei 5 ai lor sá intre ?n viteza intáia de 5 ori. Deci, oamenii tái vor ajunge in viteza a doua de 25 ori fiecare, ceea ce te va duce in VITEZA A TREIA de 125 ori" Cánd ai construit nivelul trei de distri-buitori in structura ta, insearnná cá te afli deia in VITEZA A TREIA. vitezá, trebuie sá-i Ai observat vreodatá cát de Lin ruleazá o maqiná in viteza a patra? Acelaqi lucru se va intámpla qi in structura ta. Probabil vei dori sá intri cát de repede in treapta cu VITEZÁ MAXIMÁ (in cazul nostru viteza a patra), dar acest iucru se va intámpla numai atunci cánd distribuitorii din primul nivel ajung in viteza a treia, üeea ce inseamná cá tu vei ajunge intr-adevár ?n VITEZA A PATRA. "Stabilizator" Altfel vorbind, afacerea ta va funcliona "automat", Cum poti ajunge aici? Nimic mai simplu! Trebuie doar sá-i ajuli pe cei sponsorizati de iine sá-qi invete colaboratorii sá intre in VITEZA A TREIA, ceea ce-i va pune pe ei in VITEZA A PATRA qi pe tine in STABILIZATOR. de 25 ori de 12§ ori Bineinteles, vei dori ca gi oamenii tár sá ajungá in VITEZA MAXIMA sau VITEZA A PATRA, pentru eá atunci vei putea cupla STABILIZATORUL de vitezá gi vei putea "conduce" maqina ñrá sá 1ii pieiorul pe pedala de acceleralie.
 38. 38. Don Fqilla Prezentarea de 45 secunde AL PATRULEA LUCRU necesar in timpul cálátoriei tale spre Califomia, este sá-pi foloseqti timpul dispo,nibil ca sá IMPARTI produsele cu oamenii din maqina ra. Lásá-i sá le ?ncerce. lásá-i sá descopere avantajele produselor ".. pentru cá atunci cánd vor dori sá qtie de unde sá le cumpere, ghici ce ai de ñcut? Aqa cá. imparte produsele cu prietenii tái qi ñ-i clienfi- prieteni. De notat cá, pentru o parte din oameni, aceasta este singura activitate de vánzare din toatá afacerea. in acest moment al prezentárii este important de observat cá, parcurgánd primele trei prezentári (#1, #2 Si #3) am vorbit despre cele PATRU LUCRTIRI CARE TREBUIE FÁCUTE pentru a avea succes. Dar, nu am spus NICIODATÁ cá TREBUIE sá ieqi pe piafá qi sá VINZI. Afirm incá odatá cá nu trebuie sá vinzi produsele in sensul normal al cuvántului "a vinde" qi INSIST asupra faptului cá trebuie sá iVtfanlt produsele cu prietenii tái. Po{i sá le impár{i chiar qi cu stráinii. Cánd vor vedea avantajele produselor gi vor inlelege planui de marketing, vor deveni cu siguran!á NOII TÁI PRIETENL Nu ai nevoie nici mácar de un numár mare de clienli. Dacá ai doar l0 sau chiar mai pulin .,. este O,K.l inseamná cá punctul l8 I , Urcá qi porneqte 2 " Folosegte produsele J, MáreSte treupta de viteze §, imparre cu prietenii {Wnde produsele}
 39. 39. Capitolul IV - #3: Fatru lucruri care trebuie ficwte nr. 4 (din figura urmátoare) are importan!á minimá" Chiar dacá ar lipsi acest puncf "4", putem totusi sá ajungem in California, acordánd atenfie celorlalte trei puncte" deci dezvoltánd structura MLM. SÁ OBSERVÁM cá, dacá nu ?ndeplineqti punctul nr" 3 de mai sus (adicá nu intri intr-o treaptá superioará de vitezá), in schimb acarzí mai multá atenlie punctului 4 {vrnzi foarte mult), nu vei ajunge la destinalie. (Asta fac vánzáfarii - ei rámán mereu pe drum.) Odatá inteles acest principiu, corelat cu prezentárile #1 Si#2, i{i vei putea dezvolta o atitudine corectá fatá de MLM. Pomind de la desenul cu treapta intái de vitezá, trebuie sá dezvolfi in subconqtientul interlocutorului táu semniltcatia NUMARULU 5. Tot ceea ce trebuie sá faci este sá gásegti cinci persoane serioase care doresc sá fie cu adevárat implicate in afacere. Vei intálni oameni de la care vei auzi deseori urmátorul ráspuns, referitor la afacerea lor MLM: " Eu nu gásesc pe nimeni care sá doreascd sd vándá!" Din nou apare cuvántul "a vinde". NU MAI CÁUTA persoane care vor numai sá vándá! CAUTÁ PERSOANE care vor sá cáqtige in plus 600S, 1200$ sau 1500S pe luná, ñrá a merge [a serviciu in fiecare zi. Cunoqti, tu sau prietenii tái, astfel de oameni? Ráspunsul va ft la unison: "Da, toatá lumea vrea sñ cdstige un ban ín plus!" Ei bine, aceqtia sunt oamenii cu care trebuie sá vorbeqti, pentru cá oricine ar dori sá aibá o astfel de sursá de cáqtig. Mai trebuie sá punctezi cá sunt necesare 5 páná la. l0 ore pe sáptámáná din timpul lor liber pentru a construi afacerea, dupá care po{i incheia astfel: "Ce e ráu ín ssta? " Uneori" oamenii íntrá in MLN4, crezánd cá totul se va rezolva de la sine. doar pentru cá au semnat un contract. Nici chiar aqa! Aminteqte-¡i cá maqina pe care o conducem spre Califomia NLI are schimbátor AUTOMAT de vitezá. sffi L -Né 39
 40. 40. Don Failla Prezentarea de 45 secunde Cunoagtem cu totii oameni care au urmat un colegiu oa sá obliná o diplomá qi o calificare. Sunt oameni capabiii, care doresc sá realízeze ceva in viatá" Poate cá faci parte dintre ei. Mergi la qcoalá zilnic, studiezi toatá ziua (uneori chiar qi noaptea), sáptámáná de sáptámáná. ani ?n gir. I)ar, ... dupá ce oblii diploma, cát poli cáqtiga tntr-un serviciu? Ce perspective po{i avea muncind ca salariat? RECOMANDAREA mea este sá-ti faci timp 5 páná la 10 ore pe sáptámána sa iNVgJI cele 10 prezentári sintetice qi tot ceea ce se poate despre compania MLM pe care o reprezinfi. Dupá ce le-ai inváfat ryi le-ai inleles, poti sá-i inveli qi pe alfii. Cariea pe care o citeSti ilcum, este cheis succesului de mdine. Nu doresc sá te descurajez cá nu ai putea instrui pe cineva cu ceea ce ai invá1at aici. Nici nu am preten[ia sá o faci imediat dupá ce ai citit sau auzit prima datá aceste concepte" De fapt nici NU TREBUIE sá o facil Aminteqte-fi cá, pentru a intra intr-un progmm MLM trebuie sá ai un SPONSOR"Dacá sponsorul táu este unul REAL, el te va ajuta sá sponsorizezi primele 5 persoane. Atentie: este vorba de o RELAIIE DE COLABORARE. In cadrul acestui proces de instruire practicá, sponsorul expune cele 10 prezentári sintetice (individual sau in grupuri) oamenilor tái, dar in acelaqi timp te instruieqte ¡i pe tine. Pe de altá patle, oarnenii sponsorizali de tine fac parte qi din structura sponsorului táu" iti sugerez sá-1i stabilesti eáte uR scop personal din ce in ce mai mare pe parcurs. Dupá ce ai urcat 2A o/o pe scara sariererei de succes, ar trebui sá CUNO§TI qi sá iNlU.eCt cele l0 PREZENTÁRI SINTETICE. Dupá parcurgerea a 3/4 din drum vei fi capabil sá-[i INSTRUIE§TI oamenii din structurá. Cánd vei f,r aproape de várf, vei fi in stare sa-i iWVnlI pe oamenii tái cum sá-¡i INSTRUIA§CÁ oamenii din propria lor structurá. Aceste scopuri se pot ATINGE intr-un timp relativ scurt, nlapá urmezi sfaturile mele. 40
 41. 41. Capitolul IY - #3: Pqtru lucruri care trebuie fdcute Po{i reciti aceastá cafie (sau reasel}lta caseta audio cu cele l0 prezentári sintetice), poli studia sau reflecta, de cáte ori doreqti. Dacá ti s-ar cere sá faci un legámánt cá vei parcurge materialul de 5,6 sau i0 ori, pentru ca Cupá un an sá cáqtigi 2" -i.4 sau 6 MII DE DOLARI PE LUNÁ, nu crezi cá meritá sá invepi 5 páná la 10 zece ore pe sáptámáná? Trebuie sá admili cá ai descoperit o cale foarte uqoará "de a merge la qcoalá", nu-i aqa? Dacá arunci o privire in cursurile universitare qi incerci sá ?nvefi materia pe care o contin, vei trage concluzia cá acestea nu-fi vor aduce intotdeauna veniturile de mai sus, itr-o perioadá atát de scurtá! Bun venit la Universitatea MLM! DE RETINAT @ Putrr lucruri necesare pentru a avea succces in MLM: r Urcá qi porneqte ¡ Folosegte produsele o Schimbá vitezaintr-o treaptásuperioará . " imparte produsele cu prietenii (vinde produsele) @ Nurn¿rul5 are o semnifica[ie aparte in MLM. 4t
 42. 42. CAPITOLUL V Prezentarea sinteticá #4 SAPÁ ADÁNC pÁNÁ LA STÁNCÁ Cu aceastá prezentare se ?ncheie prima patte a instruirii ,' .' noului distribuitor. Nu uita cá, primele 4 prezentár TREBUIE sá flre parcurse inainte de orice altá activitate. ' DESCURAJAREA este una din czuzele care duc la' t tulb*ur.u unui nou distribuitor pe care tocmai l-ai . sponsorizat, dacá omili sá-i explici importanla unei I ; DEMARARI DIN START. De aceea recomand ca nimeni : r sá nu inceapá sá-qi numere vechimea in luni de afacere, ; páná cánd nu si-a terminat luna de instruire sau PERIOADA DE INSTRUIRE. oricát ar ft ea de lungá. Atunci cánd un distribuitor se implicá intáia oará intr-o structurá MLM, existá tendinla sá priveascá la cej din frunte Ei sá se descurqeze, neavánd o demarare corectá qi crezánd cá nu va fi niciodatá in stare sá ii ajungá" Deseneazá acum o mullime de alergátori qi cele douá ságe{i sarc aratá direclia in care fug oamenii. Atrage atentia asupra ultimului alergátor, care tncearcá sá ajungá din 'urmá grosul multimii gi pe aiergátorui care aleargá CEi- MAI REPEDE. , (Ar fi mai simplu dacá ai ilustra oamenii prin cercuri, ca in prezentarea #2). Adu-li aminte cum era la rycoalá cánd alergai pe pistele de atletism! 42
 43. 43. Cei din fiunte incercau sá alerge cát mai repede, pentru a-qi lása in urmá colegii, fatá de ultimii care incercau zadamic sá ajungá plutonul avansat. f)eoarece ?n "concursul" nostru nu existá linie de sosire, fiecare ar putea fi "cágtigátor". Pe peretele biroului unde lucrez, am afiqat un citat al pastorului meu, care spune astfel: n'Singurii cnre pierd sunt cei cnre ies din compefi{ie !" Totuqi. ca sá alergi bine intr-o cursá, trebuie sá te antrenezi. Cánd sponsorizezi pe cineva, trebuie sá consideri primele 2 páná la 6 sáptámáni din afacere ca o perioadá de instruire" Abia din luna URMÁTOARE se poate vorbi de luna de START a alacerii. O LLiNÁ DE START se pregáteqte printr-o INSTRUIRE serioasá, respectiv prin iot ceea ce citesc qi ascultá noii distribuitori, prin toate intálnirile la care pafiicipá ?mpreuná cu sponsorii lor, prin produsele pe care le incearcá qi care se distribuie" Dacá nu sunt gata sá porneascá serios afacerea in luna urmátoare pregátirii, considerá cá se aflá tot in PERIOADA DE I|{STRUIRE. tn nici Bn Daz nu-i lása sá-qi numere lunile de afacere, páná cánd nu sunt pregáti1i" Cánd vor fi serios pregáti$, vor fi "incálzili" pentru alergare qi vor avea un START BIIN gi o CURSÁ MULT MAI RAPIDÁ. Unul din avantajele majore ale acestor 10 prezentári sintetice este cá" pe másurá ce noii tái distribuitori sunt instruili (r.meori aláturi de prospectanli), ei au tendinla de a deveni AUTOMOTIVATI in activitatea lor. Eu, de fiecare datá cánd prezint formula 2 x 2 :4, sunt la fel de incántat de posibilitálile oferite de afacerile MLh4" Dupá ce vei citi, studia ;i inlelege ce am de gánd sá-{i prezint in urmátoarele pagini, te vei sim{i motivat qi incurajat in activitate, de fiecare datá cánd vei vedea ridicándu-se o nouá cládire pentru birouri. 43
 44. 44. Don Fqilla Prezentarea de 45 secunde Probabil ai observat cá atunci cánd se incep lucrárile pentru o nouá constructie, !i se pare cá ridicarea ei va dura luni si l-uni de zile. uneori infinit de mult, páná cánd se va vedea constructia la nivelul terenului. Dar, odatá ee depáqe¡te acest nivel" pare cá se inal1á su un etaj pe sáptámáná, cá merge mult mai REPEDE! Imagineazá-{i cá. ?ntr-o buná zi. acea cládire inaltá pentru birouri ar putea fi propria ta structurá MLM qi intreabá-te ce ai de ñcut pentru a o ridica. Cánd incepi sá sponsorizezi cele 5 persoane serioase, ?nseamná c^ sapi fundalia construc{iei tale cu HÁRL.ETUL qi LOPATA. Dar. atunci cánd trebuie sá sapi mai adánc in stratul al doilea al fundafiei, invá!ánd oamenii tái cum sá sponsorizeze alli 25 de distribuitori, trebuie sá aduci ur tsI]LDOZER" 6-#,_ Dupá ce 1i-ai instruit oamenii cum sá-qi invele distribuitorir sá sponsorizeze, ai ajuns pe drumui spre roca de bazá ryi incepi sá sapi cu EXCAVATORUL, páná ajungi la stáncá! Numai dupá ce iivezi pe cei 125 o,ameni din nivelul al treilea. poli spune cá ai ajuns la ROCA DE BAZÁ. De acum pofi incepe construcfia propriu-zisá. Cánd ai ajuns la NIVEI"UL 4 al structurii (in adáneime), inseamná eá funda{ia cládirii tale tncepe sá deviuá vizibilá qi de aici ineolo se va iná1ta rapid. Aqa cá" dacá eqti in afacere de cáteva luni qi vezi *á nu se intámplá nimic" nu te descuraja pentru cá eqti incá in faza de construcpie a fundatiei" 44
 45. 45. Capitalul Lr - #4: Sapii addnc pdná la stáncii Este o situalie asemánátoare cu §ea a cáutátorului de aur. care petrece luni qi luni de zile sáPánd intr-o miná, dar care renun!á qi pleacá exact cánd mai sunt 6 inch (cca. 20 cm) distan{á páná la filonul principal. Sá ne intoarcem la vánzátoli. tatá ce li se intámplá lor: acegtia nu au rábdare gi párásesc locul in cáutarea a ceva nou: chiar inainte de a ajunge la rr¡ca de bazá qi inainte de a ?ncepe construclia. De fapt. nu te pofi agtepta la rezultate vizibile gi la cresteri reale, inainte de a ajunge la nivelul 4 in adáncimea structurii. Asta nu inseamná cá neapárat toli trebuie sá fie pe nivelui 4 sau 5" Dacá oricare din tiniile tale a atins nivelul 4, ?nseamná cá ai inceput de"¡a sá construieqti etajele sládirii, §are sunt niqte rezultate vizibile ale muncii tale. in tigura de urmátoare se poate veriea cum aratá '"funda1ia" unui vánzátLlr care sponsorizeazá l-70 persoane. De remarcat cá, nu s-a ajuns la roca de ba'zá. chiar dacá ltecare dintre oamenii sái a sponsorizatr cáte 5 "consumatori de produse" sau 45 g l;'lf¡,'ii B t-1"""l,t rHl'r: tÚ E
 46. 46. Don Failla Prezentarea de 15 secunde "angrosiqti", ajungánd flrndalie solidá pe roca la o structurá de 780 de bazá nu se poate persoane. Fárá o construi o cládire inaltá, pentru cá un timp se va Corelánd povestea construcfiei unei cládiri inalte pentru birouri cu excursia spre California, observám cá vánzátorul care a sponsorizat cele 130 de persoane a fost de prea multe ori in prima vitezá" Chiar dacá ftecare dintre oamenii sái au mai sponsorizat cáte 5. ei nu vor trece niciodatá din vifeza a doua in viteza a treia! Dacá vei iNVÁTa aceste prezentári qi le vei UTILIZA, nu te vei bloca inviteza a doua. Construieqte-li fundafia adánc, pe roca de bazá sau pe stáncá qi vei ajunge in CEA MAI MARE TREAPTÁ DE VITEZÁ! Can¿ vei invá{a despre motiva}ie qi atitudine (prezentarea sinteticá #9, capitolul 10), precum gi alte prezentári, vei inlelege pe deplin de cc cstc important sá construieqti in adáncime. inainte de a trece la prezentarea sinteticá #5, aq dori sá-ti reamintesc cá primele patru prezentári trebuie aráfafe oamenilor cát de repede posibil. Celelalte se pot aráta din momentul in care ei ?ncep sá sponsorizeze al[i oameni in afacere. DE RETINAT & loo" de start necesitá o pregátire serioasá. l& Construcfia structurii MLM se bazeazá pe o funda{ie 46 aSezatá pe o rocá debazá sau pe CI stáncá"
 47. 47. CAPITOLUL VI P r ezentarea sinteticá #5 VAPOARE PE IVTARE Cu aceasfá prezentare intrám in detaliile afacerilor MLM. Ar trebui sá te afli la o sáptámáná, douá, o luná sau o altá , i perioadá de timp de [a intrarea in afacere. Viitorul táu , depinde de modul cum vei lua in serios activitatea unui , , distribuitor MLM. Acum a sosit timpul sá iti DEZVOLTf . afacerea. deoarece ai sponsorizat deja un numár de , oameni. . Aceasta este una din prezentárile amuzante, care se face . ; mai bine in cadrul unui grup de oameni, decát fa!á in fa{á I . cu o singurá persoaná. O binecunoscutá expresie anglo-americaná, tradusá ad literam, spune aSa: "Cdnd mi se vor ínfoarce cordbiile... ", ceea ce in traducere liberá inseamná: "Cánd voi trage lozul cel mare.." ". Aceastá expresie imi amintegte de un pesimist care remarca mucalit: "Ctt norocul meu, cánd mi se vor íntoarce corábiile, voi fi ín sta{ia ¿le autobuz squ lq aeroport. " in Multi- Level Marketing. corabia ta intr-adevár SE POATE intoarce! Iar dacá invefi qi aplici cele 10 prezentári poti fi in port cánd se va intoarce. Llneori ii intreb pe oameni dacá nu aü o rudá tbarte indepártatá, care urme azá sá moará qi de la care ar putea moqteni o grámadá de bani" Cert este cá nu mulii au aceastá qansá. Cu toate cá unií n-au nici o gansá sá-qi vadá corábiile intorcándu-se, totusi in Multi-Level Mlarketing acest lucru ESTE POSIBIL! Iatá unul din motivele care má ENTUZIASN'IEAZÁ ¡i má atrage spre Ml,M. Discutánd cu oamenii. poli sá [e dai o SPER-{NTÁ - qi anume, speran{a cá nu trebuie sá-qi petreacá 47
 48. 48. Don Fzilla Prezentarea de 45 secunde urmátorii 30-40 de ani muncind ca salariali intr,o firmá. doar ca sá-qi obliná o pensie. Te-ai gándit vreodatá cá oamenii lucreazá pe bránci 30-40 de ani ca sá poatá "vedea lumea" cánd ajung pensionari? Dupá o via!á de muncá, cei mai mulpi tráiesc ou jumátate din venitul unui salariat .." MULTI-LEVEL MARKETING oferá tuturor, in mod real, posibilitatea de a-qi vedea tmplinite propriile vise, pentru care nu trebuie sá aqtepte 30 sau 40 de ani" Majoritatea oamenilor se tem sá incerce un stafi nou qi sá construiascá o afacere de unul singur. MLM le oferá aceastá posibilitate, ñrá a le perturba mijloacele actuale de ?ntreginere, determinándu-i sá se implice qi sá incerce. Aq dori sá-!i arát CUM poli determina CORABIA TA sau VAPORUL -fÁU SÁ SE INTOARCÁ. Acest fapt va reprezenta atingerea várfului in structura din care faci parte, oricare ar fi compania MLM pe care o reprezinli. Iar atunci cánd corabia sau vaporul vor trage la mal, descárcánd in port prelioasa incárcáturá. vei dispune incasarea contravalorii pentru toatá marfa transportatá. Cánd taci aceastá prezentare deseneazá 3 vapoare pe mare, iar in partea de jos a foii "malul sau "1ármul" unde se aflá portul in care asteptám sá se intoarcá vapoarele. Scrie lángá primul vapor 48 "Argint" f:,::.1:,r.*.'t :; i Mal
 49. 49. Capitolul Vl - #5: Vapoare pe mare §uvántul "Aur", lángá al doilea "Argint" qi lángá al treilea "Gol" (insemnánd cá se intoarce ñrá nici o incárcáturá)" Vapoarele reprezintá oamenii din structura t&, indiferent dacá i-ai sponsorizat direct sau au fost sponsorizafi de distribuitorii tái. Ei pot sá fasá parte din oricare nivel, pe oricare linie de sponsorizare. §tiind cá urmeazá sá incasezi bani pentru marfa transportatá, atunci cánd va acosta unul din vapoarele tale, pe care il vei ajuta sá ancoreze mai repede in port? "Vaporul cu ALIR". vei spune, nu-i aqa? Binein(eles! Atunci de ce tinde majoritatea oamenilor sá lucreze cu vaporul gol? Pentru cá majoritatea oamenilor n-au mai fost implicali in ceva asemánátor niciodatá in viala lor. Comparafia vapoarelor cu distribuitorii este urmátoarea: VAPOARELE CU ALIR reprezintá tip.urile de vánzátori sponsorizafi, lásafi de eapul lor, care cred cá nu au nevoie de ajutor. Poate vor reugi, dar probabil nu vor ajunge la mal dacá nu r.or line cont de cheia succesului pentru construirea structurii in adáncime. VAPOARELB GOALE reprezintá distribuitorii care Ittcreazá intr-un program MLM de mai multe luni qi pe care trebuie sá-i convingi de fiecare datá cá afacerea VA MERGE. Ei tind sá deviná negativiqti qi se descuraleazá ugor. tn general, oamenii lucreazá. cu vapoarele goale pÁNÁ cánd citesc sau aud aeeastá prezentare. Cánd vor inleiege adevárul despre sponsorizare, vor incepe sá lucreze cu vapoarele incárcate cu ATIR.. VAPOAR.ELE Ctl ARGINT reprezintá prospectanlii sponso-riza{i ?n afacere. Ín func1ie de modul cum lucrezi cu ei, incárcátura lor se va transforma in AUR sau vaporui va deveni GOL. 49
 50. 50. Dr¡n Failla Prezentarea de 45 secunde Cánd vorbeam despre cele 5 PERSOANE SERIOASE in prima prezerltare, vorbeam de CINCI VAPOARE CU AUR. Sau, cu cál ai mai multe vapoare cu argint pe care le transformi in vapoare cu aur, cu atát ai mai pulin de sponsorizat ca sá oblii 5 oameni seriogi. Iatá cum pofi recunoaste PERSOANELE SERIOASE sau VAPOARELE CU AUR: L" Sunt NERABDÁTOARE sa iUVflr. Te suná tot timpul qi-1i pun sute de intrebári. 2. SOLICITÁ AJUTORUL TÁU" Au pe cineva pe care doresc sá-l instruiascá sau sá-l sponsorizeze cu ajutorul táu. 3. Sunt ENTUZIASMATI DE AFACERE. inleleg suficient din program, ca sá realizeze cá va functiona" ceea ce ?i incurajeazá. 4" Fac un LEGAMANT" PRODUSELE qi iqi petrec produse qi afacere. 5. Au TELURI. Ele ajutá oamenii sá se orienteze spre un scop in via!á qi weeazádorinla arzátoare de arealiza ceta" 6. Defin o LISTÁ CU NUME. Lista trebuie SCRISÁ pe o foaie de hártie, care se poate completa ulterior cu nume noi. De exemplu, ifi aminteqti de o cunoqtin!á, ifi notezi numele ei pe listá qi dupá cáteva zile, analizd¡d lista, descoperi numele notat. Dacá nu [-ai fi scris, rámánea un nume uitat" 7. Este AMUZANT SÁ FII CU EL Aqteaptá cu nerábdare sá-i vizitezi pentru afacere sau distracfie. 8. Sunt POZITIVL TutuToT ne place sá fim inconjurali de oameni cu gándire pozitivá - e contagiosl Caracteristioile de mai sus pot continua mult qi bine" Singura diferen!á evidentá dintre vaporul cu ARGINT qi cel cu AUR este cá "vaporul cu argint" (distribuitorul nou) n-a fost suficient de 50 Cumpárá, UTILIZEAZA timpul invá{ánd multe desPre
 51. 51. Capitolul VI - #5: Vapoare pe mare mult implicat in afacere ca sá inleleagá cilt de serios trebuie sá continue" Aq dori sá remarci acum TREI CUVINTE IMPORTANTE. Dacá infelegi semnificalia lor, atunci vei infelege cum functioneazá un program MLM: 1) PREZENTAREA 2) TMPLICAREA 3) PROMOVAREA Primul lucru pe care trebuie sá-l faci este PREZENTAREA afacerii oamenilor tái, Dupá ce afacerii, trebuie sá creezi conditiile pentru IMPLICAREA lor in afacere. Dupá ce i-ai inregistrat (sau recrutat) acegtia se vor gándi la modalitálile de PROMOVARE pe scara unei cariere de succes. PREZINTÁ-LE conceptul Ei fficerea MLM, prin explicarea modalitá¡ilor de miscare a produselor (vánzarea clt amdnuntul, vónzárile directe, MLM) Ei cu ajutorul formulei 2 x 2 : 4 din prezentarea ll (cap.Il). IMPLICA-I ín afacere, ínvitándu-i íntr-o excursie cu maqina spre California cu ajutorul prezentárii #3 (cap IV)" PROMOVEAZA-I cátre succes, prín ajutorul tdu permenent" Promovarea va fi de la sine ín[eleasá, odatá ce au ínvñlat Si folosesc cek lA prezentdri sintetice Si íSi vád ¡elul ínfa¡d" Este foarte important sd realizeze cá, dacd íi chemi la telefon sou íi vizitezi, o fací pentru ca sá-i AJUTTI Si nu pentru ca sá-i i¡,lpl¡,¡ct din spare" Dacá ai de-a face cu persoane de tip "vapor gol", vei avea senzalia cá nu se prea bucurá de vizita sau telefonul táu. Acest lucru demascá foarte clar gándul lor ascuns, cá doregti sá-i impingi din spate qi sá-i presezi" "Vapoarele goale" se simt mereu vánate. l*»*^.t'r¡§§" '"-- 5l
 52. 52. Don Faílln Prezentarea de 45 secunde Pe de altá parie, "vapoarele cu aur" Etiu cá sunt cáutate pentru cá doregti sá le aju{i sá ajungá mai repede la mal. T'onul vocii gi atitudinea de intámpinare üontitmá acest lucru. "Yapoarele goale" nu au teluri, nu au r: listá de nume, sunt in mod clar neserioase ¡i pe deasupra negativiste" Eie sunt persoanele cárora trebuie sá ie motivezi tot timpul ceva. De notat cá, atunci cánd se scufundá un "vapL'rr gotr"" o va face singur sau, dacá lucrezi cu el. te va trage qi pe tine in adáncuri" De aceea, incercám sá ne instruim oamenii sá se pázeassá de aceste "vapoars goale" ryi sá lucreze cu "vapoarele cu aur", sau cu "vapoarele cu argint", pe care sá le ajute sá se transforme in "vapoare cu aur". ldeal ar fi dacá {i-ai consuma timpul ajutánd rnai mult "vapoarele cu aur" sá-qi dezvolte structura. in fine, "vapoarele goale" (neseufhndate, deci care nu au íepit din program) qi eeie cu argint (care incá nu s-au transformat in aur) te vor vedea inaintánd fárá ele qi te vor chema in ajutor. Dacá atitudinea unei persoane este negativá, incercarea de a o opri din drum este imposibiliá - ea trebuie lásatá sá se scufunde" Atunci cánd TE STRIGÁ. dorind sá continue drumui impreuná cu tine qi sá se dezvolte in afacere, o poli readuce la supra{b1á foarte ugor. Dar, dacá ifi asumi riscul sá o readuci la suprafa!á (lucránd cu un "vapor gol" scufundaf). ai toate qanseie sá rámái 5i tu scufundat. ffi Iat¿ un mod distractiv de iiomunieare su dismibuitorii: intreabá-i ce fac vapoarele lor, cáte au cu aur, cáte cu argint, etc.'" UN LUCRU IMPORTANT DE MENIIONAT: Sá nu telefonezi NICIüDATI| unui distrib'uitor nou cn sii-l ínrrebi CAT A VANDUT sápramána lrecutd! Dacá tatusi CI faci, ínseswmd cá tot ü«io c€ i-ai spus pciná ücuÍn este o minciund. de.oarece thiar la ínceput i-ai specificat cá nu trebuie sá vándá. El trebuie dour sd i¡ttp¿nfÁ produsele cu prietenil, sá §PON§ORZEZE 5i sa 52
 53. 53. Capitalul {¡l - #5: Vapoare pe mare CONSTRUIASCÁ o structurñ" Dacá íl íntrebi cát a vñndut, se va gándi cd esti interesat numai de bani ;i, probabil, are dreptate. Banii vor apárea automat, dacá ili AJUTI OAMENII sá aibá SUCCES" Cunoscutul scriitor american Zig Ziglar explicá acest fenomen astfel: "Poli avea arice doresti pe lume, dacá pur si simplu AJUTI ALTI OAMENI sa obtin¿i ceeü ce daresc". Un e¡lemplu: dacá doreqti sá vorbeqti cu un distribuitor sponsorizat direct, vorbegte mai intái cu un colaborator de-al sáu qi intreabá-l dacá il poti ajuta cumva" Dupá aceea cheamá distribuitorul táu direct qi spune-i cá ai vorbit cu un colaborator foarte entuziasmat qi cá doreqti sá il ajuli sá-qi dezvolte afacerea. Demonstreazá oamenilor cá doreqti sá-i AJUJI atunci cánd ii suni, nu sá-i verifici" Verificarea este sarcina managerului din companiile de vánzári directe. Noi nu suntem implicali in vánzári directe, ci in Multi-Level Marketing, eeea ce ar trebui sá ¡tii deja. Ca sá inchei prezentarea de fafá, trebuie sá subliniez cá cititorii mei nu sunt "vapoare goale". in orice caz, dupá citirea cárlii probabil cá nu vor mai fi. Dacá inainte ai fost totugi un "vapor gol", dupá parcurgerea cárlii ai devenit sigur un "vapor cu auro' sau cel pulin cu argint. care in curánd va deveni un VAPOR CU AL]R. "Cu taate pánzele stts !" P#ffifrryfi # Distribuitorii sunt ea niqte "vapoare" incárcate cu aur. argint sau sunt goale. Trebuie sá lucrezi cu "vapoarele cu aur". B frei cuvinte cheie penru a inlelege conceptul MLM: prezentare, implicare' promovare 53
 54. 54. CAPITOLUL VII Prezent areil sinteticá #6 INVITAREA CELEI DE-A TREIA PERSOANE ,, SUSIECTUL acestei prezentári este prospe crarea piefii, . ,i fiind stráns legat de prezentarea sinteticá precedentá (#5), ; Noi am denumit prospectarea pielii mai simplu, gi anume, -. rl invitarea celei de-a treia persoane. Este important sá r ¡ afli ce reprezintá aceastá invitafie qi cum sá o faci, I I deoarece trebuie sá le explici gi oamenilor tái acelaqi lucru. latá despre ce este vorba: Sá presupunem cá, deqi o cunosc pe Carol, totuqi NU o voi intreba dacá este interesatá sá cáqtige ceva bani in plus. Motivul pentru care nu o fac, chiar dacá Carol ar dori sá cáqtige niqte bani, este cá ea nu vrea sá creeze impresia cá ar avea probleme financiare, deci imi va ráspunde: "Nu, ín mod sigur nu sunt inleresatá" " Dar, ceea ce TREBUIE irfr-adevár sá fac, este sá merg la Carol qi sá-i spun cam asa: "Carol, am pornit intr-o afacere interesantá qi cred cá ai putea sá má ajufi. CUNOSTI PE CINEVA care ar fi interesat sá cáqtige ceva in plus?" (sau ".". sá aibá incá un serviciu") De observat cá am apelat fictiv la o altá persoaná - CINEVA, intrebánd-o dacá ea CUNOA§TE PE CINEVA. Fá un experiment. inteabá zeee persoane cunoscute (vánzátorul, bácanul, frizerul, etc.) dacá nu $TIU PE CINEVA care ar dori sá cáqtige ceva bani! 54
 55. 55. Capitolul VII - #6: lnvitarea celei de-a treia persoane Aqteaptá sá vezi cum vor reacliona qi vei auzi un ráspuns relevant" Cele mai multe ráspunsuri vor fi probabil: "$i ce-i cu astq?". Motivul pentru care ráspund astfel, este cá persoanele pe care ei le cunosc cá ar dori sá cáqtige bani, sunt chiar EI IN§I§I. trmediat vor dori sá cunoascá detalii despre ofertá, ca sá ia o decizie. Atunci cánd intreabá "§i ce-i ctt esta?", nu trebuie sá le satisfaci curiozitatea dintr-o loviturá, expunánduJe imediat afacerea. Unii se vor simfi ofensali dacá sunt "cárafi" [a cineva acasá pentru o orá qi jumátate de informare, in timp ce ei nu au idee de ce au fost dugi acolo. (Unele firme chiar iqi instruiesc oamenii sá nu spuná nimic.) Replica ta la curiozitatea lor afiqatá va fi: "Cunoasti ceva despre Multi-Level MarketingT" Ei vor ráspunde ori "Da" ori "N?)". Dacá vor ráspunde afirmativ, intreabá-i ce qtiu despre aceasta qi intrá intr-o DISCUTIE GENERALÁ despre MLM. Argumenteazá ct detalii din capitolul I ("Introducere in MLM") qi scoate ?n evidenfá avantajele qi caracteristicile activitátii distribuitorilor MLM. NUMAI dupá aceastá disculie generalá invitá-i undeva sá ia toc (dacá mai sunt interesafi) pentru a [e oferi mai multe detalii despre AFACEREA DEOSEBITÁ in care eqti implicat" Explicá- le cá nu este nevoie decát de o orá ca sá le prezinfi INTREAGA POVESTE" Nu incerca sá-i bombardezi cu programul táu [a un coll de stradá sau atunci cánd de fapt ar trebui sá lucreze (?n timpul serviciului). ATENTIE! Dacá nu relatezi iUfn-EACa POVESTE despre afbcere ii aduci intr-o stare de confuzie, cu suficiente informapii pentru ca sá spuná "LfU" gi insuticiente informafii pentru ca sá spuná "f)A". Dacá urmáreqti cum se face instruirea oamenilor tái, nu va fi nevoie sá mai cau[i alti oameni sau sá mai prospecfezi piala' Pe parcursui ajutorului dat distribuitorilor sponsorizafi de tine. vei ajunge in mijlocul oamenilor. cárora le vei putea vorbi despre 55
 56. 56. Dotr Fqilla Prezentarea de 15 secunde Multi-Level Marketing, introducárrdu-i in afacere. Majoritatea oamenilor au o oarecare repinere sau timiditate in a face aqa ceva, deoarece le este fricá sá nu primeascá un ráspuns negativ. Aceastá fricá se mai numeqte TEAMA DE RESPINGERE" Un exempiu edificator l-ar putea constitui o rycoalá de dans! Sá spunem cá un báiat, care ia parte prima datá la o leclie de dans, traverseazá ?ncet sala qi invitá o fatá la <ians" Fata ii ráspunde politicos cá nu doreqte sá danseze cu el, aqa cá báiatul se intoarce, RESPINS, la loc pi nu va mai invita nici o fatá ia dans" El ar putea jura cá toatá sala A VÁZUT cum a fost refuzat. Nimánui nu-i place sá fie refuzat. in acelaqi timp, un alt báiat invitá o fatá la dans. dar dacá este refuzat, acesta invitá o altá fata qi apoi tncá una .", páná cánd va dansa toatá seara. Pentru a PngiNrÁH¿pr¡¡a "teama de respingere" dupá primul eseo, as dori sá fii in stare sá te detaqezi de aceastá idee (sá-!i "pácálegti" mintea), astfel ca sá poli aborda cát mai mul{i oameni. Acest exerciliu mintal se face imaginándu-ti cá te afli pe docul unui port, unde aqtepfi sá !i se ?ntoarcá vaporul din cursá. Iti reaminteryti cum l-ai lansat, cu cáteva luni ?n unná, pe mare ryi te intrebi dacá se va intoarce plin cu ALIR sau gol. (!?) ffi4EE-^4coo ; ao óiao1.-.L; -,l--. i
 57. 57. Capitolul VII - #6: lnvitarea celei cle-a reia persoane De tbpt, ar fi trebuit SÁ I-ANSEZI mai multe vapoare pe mare, deoarece un singur vapor se poate intoarce ñrá nici o incárcáturá sau poate naufragia qi nu te vei alege cu nimic! Cu cát lansezi mai multe vapoare: cu atát qansele ca unele din ele sá se intoarcá incárcate cu AUR sunt mai mari. §tii foarte bine cá singurele vapoare ou care ar trebui sá lucrezi sunt cele incárcate cu AUR. in subconqtientul oamenilor üare n-au lansat niciodatá un vapor la apá. nu existá ideea unui esec care sá le poatá marca viala qi sá le trezeascá frica. Sá observám oe se intámplá la rampa de lansare a vapoarelor gi cum putem interpreta acest exercitiu. Atunci cánd intrebi pe cineva dacá CLINOA§TE PE ALTCINEVA care ar dori sá cáqtige nigte bani in plus, tocmai ai lansat un vapor de pe rampá" Daeá acel cineva ráspunde" "Nu, ntr cunosc pe nimeni", dá-i urmátoarea replicá: "Bine, dar dacd vei íntdlni o astfel de persoaná, fii amabil Si spune-i sá má sune!" (Dupá care inmáneazá-i carteata de vizitá)" Procedánd astfel, nu eqti respins Ei rampa de lansare rámáne pregátitá pentru urmátoarea ocazie " Lansarea la apá a unui vapor poate sá aibá douá rezultate posibile: ori VA PLUTI, ori SE VA SCUFLTNDA. 5?
 58. 58. Don Failla Prezentarea de 45 secunde Dacá SE SCUFLINDÁ, ce-1i pasá. Doar ai rámas pe chei! Dar, dacá PLUTE§TE e nemaipomenit! Expediazá-l in larg ;i ajutá-l sá se intoarcá incárcat cu aur. Dupá prezentárile sintetice #5 ¡i #6, oamenii iti vor spune cá doresc qi ei sá deviná "vapoare cu aur". Moiivul pentru care ili vor spune aqa, este determinat de afirmalia ta cá vei lucra numai cu VAPOARE CU AUR. in fine. ar dori SÁ LUCREZI EFECTIV cu ei. Nu uiia de avantajele invitaliei celei de-a treia parsoane! l?fl * Invitarea celei de-a treia persoane inláturá fiica de respingere in procesul recrutárii qi sponsorizárii. & Prospectarea piefii se fase prin abordarea unui numár mare de oameni, páná vei gási '-vapoarele tu aur", 58
 59. 59. CAPTTOLUL YIII Prezent frrea sinteticá #7 crrM iTr rolosE§Tr TTMPUL Aceastá prezentarc este foarte importantá, deoarece se ocupá de un factor ireversibil din viala omului: TIMPUL Managementul eficienf al timpului este c artá pe care fiecare o poate insuqi prin pe.rseverenlá qi instruire. in graficul de mai jos am trasat o curbá care reprezintá timpul consumat pentru sponsorizare in func1ie de lunile de activitate ?ntr-o afacere MLM. Altfel spus" graficul sugereazá cum sá-1i investeqti timpul, pomind de la IAA % in luna de start qi ajungánd spre valori mai mici pe másurá ce iti construieqti structura. o/o t Gru/icul timpului u)nsumfit pentru '_tzg_r_e_ tao l. 817 l-----' 60 40 "D{nr", vei intreba" "n-ür nebui mai bine sá-mi petrec timpul ínválánd, din moment ce primele sáptámáni constituie PER{O,ADA mea de INSTRIJIRET' Ai dreptate, tnsá aminteEte-1i cá ajutorul primit de la sponsorui táu ca sá sponsorizezi, face parte din instruire. Vei fi un sponsor reounoscut. chiar dacá sponsorul táu te mai ajutá. Ín programele MLM poli sponsoriza alte persoane, imediat dupá ce ai fost sponsorizat. 5q
 60. 60. Don Failla Prezenlqren de 45 secuude Cánd te implici prirna iJatá tntr-o afa.cere MLM, persnana TA reprezintá afacerea" Dacá dore;ti ca afacerea sá aibá sucses, §tii deja cá trebuie sá gáse¡ti 5 OAMENI SERIO§I, pe care sá-i sp0nsorizezi. Pentru a-i gási pe cei 5 distribuitori din linia ta frontalá. probabil cá va trebui sá sponsorizezi mai rnult de 5 persoane. Cu timpul, durata necesará sponsorizárii scade. De ce? Pentru cá brusc vei gási o persoaná serioasá ,.. apoi alte douá ... apoi trei ... patru qi cánd ai gásit 5 nu trebuie sá-!i mai pierzi timpul cáutánd" Din acel moment, ?!i vei consuma timpul INS'IRUIND cele 5 persoane debazá (vapoarele cu aur) cum sá sponsorizeze li ii vei instrui, de asemenea, curn sá-qi inveie oamenii sá sponsorizeze" Dupá ce acestia ajung la nivelele 3 sau ¿l in adáncime in construirea structurilor proprii qi nu mai au nevoie de ajutorul táu, poli cáuta o altá persoaná serioasá pentru sponsorizat. Cánd vei avea 5 persoane serioase, ar trebui sá-!i impar{i timpul astfel: 95 % lucránci cu ei, 2,5o/a sewind clienlii trimiqí de prietenii tái qi 2,5% "semánánd seminte". tn acest mod, cánd una (sau mai multe) rÍintre cele 5 persoane serioase s-a "oopt", deci nu mai e nevoíe sá o uzi pi sá o ingrije¡ti, trebuie sá te ocupi de "semintreie" pe care le-ai semánat qi sá le ajuti sá incolleascá. A¡ dori sá fii conqtient cá t OCI % din tirnpul táu va fi dcdicat rniqeárii produselor. Este rezultaful natural al muncii üu oamenii tái. Aceasta constituie- de fapt, activitatea de "vánzare"din afacere. sau cum ne plaee s-a denumim" "IMPÁRTIREA" produselor. DE RETTWT @ Ti*pul ak¡cat sponsnrizárii scacle pe másura dezvoltárii afheerii, dacá hrcrezi cu 5 oarueni seriogi in smrreturá 60
 61. 61. CAPITOLUL [X Prezentar€a sinteticá #8 ENTUZIASMUL ESTE MOLTPSITOR in aceastá prezentare vrem sá vedem üum se poate dezvolta entuziasmul [a partenerii de afacere. Pentru aceasta, vom folosi un sinonim al cuvántului "entuziasm"" qi anume "intlácárare". De aici, o altá variantá a titlului prezentárii ar fi qi titlul "FLÁCÁRILE". Presupun cá ai luat pane la un ibc de rabárá I ffi;.r*ilintr-un camping. Ai putut observa cá. dacá I z--*j.---r I separari bugtenii. iocul se stinge" Dar" dacá-i | "üir,. "l aqezi ?mpreuná, flácárile izbucnesc din nou. "b,?Kiriacá aj numaj LrN BLj§rEAN' "- l@5] Dacá ai DOI BIJ§TENI. poti obrine in I "Flamá') srarll[ L) l rama. Cu TREI BU§TENI vei avea páná la urmá un FOC adevárat. Dar, dacá mai pui unul aláturi, vei avea PATRU BU§TENI, care vor da nagtere la niqte FLÁCÁRI PUTERNICtr. üamenii se compoúá la fel" Trebuie doar sá obserui se se iirtárnplá la prima intrunire. pe care o ai aiáturi de spcnsorul táu (de exemplu intr:un restaurant), la sare sose¡ti primul. i-a tneeput nu se ?ntámplá nimic (eqti destui de entuziasmat ia intrunire, singur), degi ai venit Pe másurá ce se aduná lumea. vei vedea cátá ENERGIE se acumuleazá in aer,
 62. 62. Don Failla Prezentarea de 45 secunde Cánd soseqte sponsorul táu (sunteli deja doi) se poate observa ceva MAI MULTA ENERGIE! Dacá mai soseste o persoaná (a treia la intrunire)" ENERGIA CRE§TE qi mai mult! üánd sose¡te a patra persoaná * atmosfera din local este deia tncárcatá de energiel Noi numim aceastá situalie deosebitá SINERGTE Sau ..APRINDEREA ENTUZIASMULUI,,, AVEM de-a face cu niste "tlácári dezJán1uite" sau, altfel spus in cazul nostru, cu "INTRLINIRI INFLACARATE". Revenind la exemplul cu fbcul de tabárá, toatá lumea gtie cá "sfáráiala focului vinde friptura". ceea ce pentru noi inseamná cá Lln program MLM bine prezentat se vinde de la sine! Acum, dacá rytii cum poli entuziasma oamenii, nu ai deoát sá te agezi intr-un loc adecvat. impreuná cu sponsorul. tn mijlocul oamenilor tái qi sá le expuneli prezentárile sintetice. Entuziasmul vostru se va rásfránge cu siguran!á gi asupra 1or. Un loc ideal pentru astfel de intálniri este restaurantul, Alege o perioadá din zi cánd nu este aqa aglomerat. in jurul orei 10 dimineala sau 2 dupá amiaza. Po[i chiar sá stabileqti a ará, pentru ca oamenii tái sá qtie unde te pot gási in tirnpul sáptámánii, Este ca qi cum fiecare ar aduna lemne pentru foc sa.u buqteni pentru un rug de flácári. Dacá Ia o astfel de intálnire pal'ticipá o persoaná scepticá (adicá un 'olemn ud") gi o vei introduce in "flácári" (ca sá-i aprinzi entuziasmul)" se va usca qi va arde repede in foc" Deci, ce se intámplá cánd eqti singur qi nou tn afacere qi vorbegti cu o persoaná scepticá? Este exact ca qi cánd ai incerca sá apnnzi un lemn ud qi nu otrfíi nimic. §á presupunem cá eqti o "ramurá'-" proaspát implicatá in afacere. Sponsorul táu, f,rind implicat mai de mult, este LUI BUSTEAI{" Dar, un BU$TEAN qi cu o 62
 63. 63. Capitolul LY - #8: Entuziasmul este molipsitor RAMURA pot da nastere la o FLAMA. Doar simplul fapt ca ai pe sineva lángá tine poate schimba deja situalia. El poate servi drept "mediu" pentru retransmiterea mesajelor" De exemplu, dacá aq dori sá-i comunic ceva direct lui Joe, s- ar putea ca el sá nu "audá" ceea ce ii spun" Dar, dacá má adresez lui Carol, qtiind cá Joe ascultá sau "trage cu urechea" ... informalia mea va ajunge la Joe! Este uluitor cát de repede prind oamenii din conversatii la care iau parte pasiv, mult mai repede decát dacá te adresezi lor direct. Un alt fapt interesant: "flácárile entuziasmului" devin mult mai energice intr-un restaurant! Existá oameni curioqi de felul [or. care-qi "ciulesc urechile" la conversaliile altora. ti poli detecta uqor in jurul táu, dupá {inuta pe care o au, lásándu-se pe spate qi incercánd sá audá cát mai mult, etc. Fii atent, cá unii dintre acegti oameni pot f,r foarte interesali. Dupá ce ai terminat intálnirea, nu stricá sá mai rámái INCA PUTIN la masá, ca sá Ie dai ocazia sá se apropie. Fiind timizi sau neincrezátori, ei nu ?ndráznesc sá interviná, páná cánd te mai afli impreuná cu ceilalti. Sá vedem cum decurge o astfel de intrunire! La inceputul unor "qedin{e" pentru aprinderea entuziasmului, ñecare poate povesti ceva pozitiv despre produsele in cauzá qi despre structurá. Ar fi bine sá nu discufi altceva in afará de afaceri. atáta timp cát eqti impreuná cu ei, pentru a nu divaga de ta tema tntrunirii" Nu incerca, bine?nteles, sá rez«rlvi crizele Orientului Mijlociu qi nici alte probleme internalionaie. Disputele pe teme politice pot duce la "stingerea" completá a entuziasmului primar! Scopul adevárat pentru care te atli acolo este sá dai acazia unor sohimburi de idei intre participanfi* pentru ca lumea sá invele douá lucruri despre aflacere: . cum sá-§i construiascá propria afacere qi 6l
 64. 64. Dor¡ F'qílla Prezentarea de 45 secunde r cum sá discute cu oamenii din structurá despre dezvoltarea af-acerii " La sñrqitul intrunirii" inchei spunádu-le ceva de genul acesta: "Gdndili-vñ! Nu trebuie sá muncim mai mult decát páná scum!" Aceastá remarcá este foarte bine venitá" mai ales pentru persoanele din grupul táu care au seruiciu gi care erau tocmai in paúza de masá. I-a despá(ire mai po{i adáuga utmátcarele: "Ne vedem mai tárziu. reflectali páná atunci Ia ceea {":e v-am spus!" S-ar putea sá fii tntrerupt de cineva, care line neapárat sá adauge, "Da,;tiu! I:{u trebuie sñ lucrezi mai mult deciit üi lltcrat ,yi tu pána acum!", dupá care persoana respeativá "'a dori sá ajungá cát mai repede ?n aceea¡i pozifie din afacere ca tine" DE RETINUT # Entuziasmul este molipsitor" dacá qtii sá weezi arnbianta necesará pentru "inflácárarea" colaboratorilor" @ intahirile pentru aprinderea entuziasmului prospectan{ilor ¡i distribuitorilor MLM reprezintá un mijloc ideal de sshimb de idei pentm dzvoltarea afacerii. 64
 65. 65. CAPITOLUL X Prezent ilÍea sinteticá #9 MOTIVATIE §I ATITUI}TNE ' LIna dintre cele mai importante prezentári sintetice este cea despre MOTfVATIE. Aseasta ili va oferi o excelentá inlelegere a factorilor üare motiveazá activitálile oamenilor. Vei inváfa cum sá lucrezi cu oamenii tái pentru a-i determina sá fie motivati Ei cum sá-qi formeze o atitudine pozitivá fapá de afaeere. Prczentarca incepe prín a scrie cuvántul MOTIVATIE in partea de sus a paginii. Apoi, deseneazá douá ságeli, una orientatá in jos qi alta in sus" ceea ce aratácá existá douá tipuri de motivalii, aferente celor douá ságe[i: N4OTIVATIE ASCENDENTÁ 9í N{OTIVATIE DESCENDENTA. Fiecare din cele dciuá tipuri de motivalii poate fi caracterizatá prin asemnánarea cu temperatura apei dintr- o padá de baie, astfel cea descendentá este ca o baie cu apá "fierbinte", in timp ce motivatia ascendentá este oa o baie cu temperaturá "oonstantá"" Explicatia este urmátoarea; probabil cá mul¡i oameni au fost instruili in qedinlele "gung-ho" de stimulare a motivaflei personale" cum sá-gi recapete puterea gi decizia de a continua munca in programele in care au fost implicati. Apoi au realizat ilorrvATrE IJos 'baíe fierbnte"' 1sus 'bonsfant" 65

×