Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
DEFINISI HARTA ATAU ASET  HARTA YANG MEMPUNYAI NILAI DAN BOLEH DIJUAL  ATAU DIPINDAH MILIK  ORANG YANG MEMPUNYAI KEM...
SAMBUNGAN  PROSES MENJAGA, MENGAWAL, MEMELIHARA,  MENGENDALI DAN MENYENGGARA HARTA  BERBENTUK FIZIKAL YANG MEMPUNYAI...
PRINSIP PENGURUSAN ASET  TUJUAN ASET DIPEROLEHI IALAH UNTUK MEMBERI  PERKHIDMATAN  SEMUA ASET AKAN HAUS DAN NILAI AK...
ASPEK PENGURUSAN ASET  PEROLEHAN  PENDAFTARAN  PEMERIKSAAN  PENYENGGARAAN  PELUPUSAN & HAPUSKIRA  KEHILANGAN ...
KEDUDUKAN STOR DALAM     ORGANISASI      PENGGUNAPER      PENGGUNAOL             STORE     ...
KEDUDUKAN STOR  DALAM ORGANISASI            PENGGUNAPER           PENGGUNAOL   STORE      ...
KATEGORI ASET KERAJAAN1.  TETAP:   a) TANAH -    DI BAWAH BIDANG KUASA    PENGARAH TANAH DAN GALIAN    (KPT...
Sambungan:2.  ASET BERALIH:   a) HARTA MODAL   b) INVENTORI   c) BEKALAN PEJABAT   d) STOK DALAM STOR      ...
PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSANASET ALIH KERAJAAN (TPA)              9
TUJUAN Pekeliling Perbendaharaan ini bertujuan untuk memperkemas dan memantapkan peraturan Pengurusan Aset Alih KerajaanTa...
PERLAKSANAAN (TPA)- Semua maklumat berkaitan Harta Modal dan Inventori di bawah kawalannya bagi tahun 2006 dari borang l...
- Maklumat dalam Daftar Stok Bekalan Pejabat (KEW.314) hendaklah dipindahkan ke Kad Kawalan Stok (KEW. 300 J3) dan Kad ...
PEMBATALAN :(a) AP Bab II-Kehilangan dan Hapus Kira,  hanya peraturan berkaitan barang-barang  awam sahaja;(b) PP Bil....
(h) Panduan Perbendaharaan-Tatacara  Pengurusan Stor hanya Bab XIV dan  XV sahaja;(i) Surat Perbendaharaan  S(K&B)(8...
TATACARA PENGURUSAN ASET  ALIH KERAJAAN (TPA)              15
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB     PEGAWAI PENGAWALa.  Mewujudkan Unit Pengurusan Asetb.  Melantik :   i.   Pegawai A...
c. Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Aset  Kerajaan (JKPAK)d. Mengemukakan laporan tahunan ke Perbendaharaan  sebelum 1...
J/KUASA PENGURUSAN ASET ALIH  KERAJAAN DI KEMENTERIAN/JABATAN (JKPAK)1. Keanggotaan JKPAK di Kementerian/Jabatan  sapert...
2. Agenda Mesyuarat JKPAK adalah saperti berikut : i.   Kedudukan semasa Aset Alih     Kementerian/Jabatan ii.  ...
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB        UNIT PENGURUSAN ASETMenguruskan semua aset alih Kerajaan di Kementerian / Jabatandi ...
1.   Menguruskan perlantikan Pegawai Pemeriksa,   Lembaga Pemeriksa dan Jawatankuasa Penyiasat.3.   Menjadi Urus S...
PENGUATKUASABerkuatkuasa mulai dari tarikh pekeliling ini.Semua Pegawai Pengawal hendaklah memastikansetiap Kementerian / ...
TATACARA PENGURUSAN ASET  ALIH KERAJAAN (TPA)              23
PENGENALANTatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA)adalah tatacara bagi menguruskan Harta Modaldan Inventori meliputi:-...
DEFINISI ASET: ASET bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau Dibawah kawalan Kerajaan yang dibeli atau yang di...
3. Aset Alih terbahagi kepada 2 kumpulan iaitu :  i.   HARTA MODAL  (a)  Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1,0...
ii.  INVENTORI(a)  Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang   daripada RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu)   ...
4. Kategori Harta Modal :-  (i)   Loji/Jentera Berat;  (ii)  Kenderaan; dan  (iii)  Peralatan/Kelengkapan ICT/T...
5. Kategori bagi Inventori(c) Nilai perolehan asal kurang daripada RM1,000  dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadu...
6. Bekalan Pejabat  Harta benda/barang tak luak yang terlalu  rendah nilainya serta tidak ekonomik untuk  dikesan satu ...
Stok Dalam Stor Item stok yang disimpan di dalam sesebuah stor jabatan untuk diedarkan kepada pengguna dari semasa ke s...
BAB A - PENERIMAAN“ Pegawai Penerima” ialah pegawai yang dibertanggungjawab untuk menerima dan mengesahkan aset yang diper...
OBJEKTIF PENERIMAAN(a) Memastikan setiap aset yang diterima  menepati spesifikasi yang ditetapkan;(b) Menentukan kualiti...
PERATURAN PENERIMAANA. Aset yang diterima perlu dibuat pemeriksaan dengan teliti bagi memastikan ia menepati spesifikasi...
ii. Aset hendaklah diperiksa, dikira, diukur, ditimbang atau  diuji serta merta sebelum disahkan penerimaannya.iii. Seki...
vi. Pegawai Penerima hendaklah memastikan bahawa  aset diterima berserta dengan Surat Jaminan daripada  pembekal yang ...
KEW.PA1                 BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH KERAJAAN                 (Hend...
BAB B - PENDAFTARANOBJEKTIF Pendaftaran aset adalah bertujuan untuk a. Mewujudkan pengkalan data yang lengkap,   tepat ...
TEMPOH PENDAFTARAN Setiap aset hendaklah didaftarkan dalam tempoh dua minggu dari tarikh pengesahan penerimaanPENDAFTARAN ...
PENDAFTARAN ASET LUCUTHAK4.1. Aset lucuthak hendaklah didaftarkan jika   Kem./Jab. Berkenaan bercadang   menggunakanny...
PUNCA MAKLUMATBagi mendaftar aset, dokumen berikut boleh dirujuk:- 1.  Aset yang dibeli:-    a.   Pesanan Rasmi Ke...
2.   Aset yang disewa beli :-a.   Surat Ikatan Perjanjianb.   Dokumen-dokumen lain yang berkaitan3.   Aset yan...
Aset yang belum berdaftar:-    Sekiranya tiada punca maklumat seperti dipara.1, 2 dan 3, pendaftaran hendaklah berasask...
DOKUMEN PENDAFTARAN1. Bagi memudahkan urusan merekod dan mengesansesuatu aset, dokumen yang digunakan adalah sepertiberiku...
URUSAN PENDAFTARAN ASET ALIH1. Pendaftaran (a) Semua aset hendaklah didaftarkan oleh   Pegawai Aset diKementerian/Jaba...
(c) Salinan KEW.PA-4 dan KEW.PA-5 hendaklah  dikemukakan secara tahunan seperti berikut:-  (i) Pendaftaran di peringka...
(d) Daftar aset hendaklah dikemaskini  apabila berlaku perkara perkara berikut:-  (i)  Penambahan/ penggantian/penaik...
2. Pelabelan Aset  (a) Semua aset hendaklah diberi tanda pengenalan    dengan cara melabel, mengecat, emboss bagi   ...
(b) Setiap aset hendaklah ditanda dengan Nombor Siri  Pendaftaran. Panduan menyediakan Nombor Siri  Pendaftaran mengik...
Contoh melabelkan aset Harta Modal   adalah seperti di bawah:-             Kementerian Pelajaran     ...
Contoh melabelkan aset Inventori   adalah seperti di bawah:-              Kementerian Pelajaran      ...
Pergerakan AsetPergerakan aset bagi tujuan pinjaman atau penempatansementara hendaklah direkod pada Buku DaftarPergerakan ...
Senarai Aset Di Lokasi(c)  Senarai Aset mengikut lokasi aset itu   ditempatkan hendaklah disediakan oleh   Pegawai ...
LAPORAN TAHUNAN  HARTA MODAL & INVENTORILaporan Tahunan Harta Modal dan InventoriKEW.PA-8 hendaklah dikemukakan kePerbend...
PENJELASAN CARA       PENGISIAN1. LAPORAN PENERIMAAN KEW. PA-13. DAFTAR HARTA MODAL BHG. A KEW. PA-25. DAFTAR HARTA...
KEW PA-1             BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH KERAJAAN           (Hendaklah diisi dalam ...
KEW. PA2                                     (No Siri Pendaftaran : KPM/ JEA 1067 153/...
KEW. PA2                DAFTAR HARTA MODAL        BUTIR-BUTIR PENAMBAHAN,PENGGANTIAN DAN NAIK TARAF ...
KEW. PA3                                          (No Siri Pendaftaran : KPM/JEA...
KEW. PA-4                SENARAI DAFTAR HARTA MODAL                            ...
KEW. PA-5                 SENARAI DAFTAR INVENTORI     NOMBOR SIRI                 TAR...
KEW. PA-6                  DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORIJenis           :    ...
KEW..PA-7                   SENARAI ASET ALIH KERAJAAN  BAHAGIAN      : SEK.MEN.KEB TAMAN MOLEK P...
KEW. PA-8         LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ………….          KEMENTERIAN : ____...
BAB C – PENGGUNAAN, PENYIMPANAN        DAN PEMERIKSAANOBJEKTIF    Semua aset Kerajaan hendaklah diguna dan  ...
1. Penggunaan aset Kerajaan hendaklah mematuhi peraturan  berikut :-(c) Bagi tujuan rasmi sahaja;(b) Mengikut fungsi sebe...
KEW.PA-9          BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAANBahagian I (Untuk diisi oleh Pegawai Aset)1. Jenis Ase...
PENGGUNAAN-  Aset yang dibawa keluar dari pejabat  hendaklah mendapat kebenaran bertulis  daripada Ketua Jabatan. Ase...
KEW.PA-6            DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORIJenisJenama dan Model              ...
PENYIMPANAN1. Aset Kerajaan hendaklah disimpan di tempat yang  selamat dan sentiasa di bawah kawalan pegawai  yang berta...
PEMERIKSAAN1) Pemeriksaan aset dilakukan ke atas:-(a) Fizikal;(b) Rekod; dan(c) Penempatan.2) Tujuan pemeriksaan adalah un...
PEMERIKSAAN3) Pegawai Pengawal hendaklah melantik  sekurang-kurangnya dua (2) orang Pegawai  Pemeriksa yang tidak terlib...
PEMERIKSAAN5) Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan  KEW.PA-10 dan KEW.PA- 11 bersama-sama dengan Sijil Tahunan Pemeriksa...
KEW. PA-10                       LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL                  ...
KEW. PA-11                    LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI                      ...
KEW. PA-12   SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI            Tahun : ….................Kement...
BAB DPENYELENGGARAAN         77
Penyelenggaraan aset Kerajaan bertujuan:- (a) Memastikan aset berfungsi dengan lancar   secara berterusan dan selamat ...
JENIS          PENYELENGGARAANPenyelenggaraan terbahagi kepada dua (2) jenis seperti berikut:- (a)  Penyelengga...
MANUAL PENYELENGGARAANSetiap manual/buku panduan pengguna berkaitan asethendaklah disimpan sebagai rujukan untuk tujuanpen...
PANDUAN PENYELENGGARAANPegawai Aset adalah bertanggungjawab untukmelaksanakan langkah-langkahberikut:-  (a)  Menyediaka...
STOK BEKALAN PEJABAT  Maklumat dalam Daftar Stok Bekala Pejabat (KEW 314)  hendaklah dipindahkan ke Kad Kawalan Stok (...
Bekalan Pejabat    Harta benda/barang tak luak yang terlalu rendah nilainya    serta tidak ekonomi untuk dikesan sat...
Stok Dalam Stor Item stok yang disimpan di dalam sesebuah stor jabatan untuk diedarkan kepada pengguna dari semasa ke se...
[Lampiran J-3]     AT 1                                LAMPIRAN J-3          ...
[Lampiran J-4]                   LAMPIRAN J-4                  KEW 300 – J4      ...
VERIFIKASI STOK          SPP KPPM BIL 4/20031. Perlantikan Pemverifikasi Stok  Dilantik oleh Pegawai Pengawal ya...
2. Tugas-tugas Pemverifikasi Stok  - Membuat lawatan ke stor secara mengejut   berasaskan kepada rancangan Verifikasi ...
Pengkelasan Barang-Baranga) Tidak Menarik - diverifikasi tiap-tiap dua tahun  sekali.b) Menarik - diverifikasi setahun s...
Pengiraan Stok1. Tanggungjawab Pegawai Penjaga Stor  - Pegawai Penjaga Stor bertanggungjawab menjaga    keselamatan s...
Laporan Tahunan Pengurusan Stor-  Hendaklah dikemukakan ke Kementerian Pelajaran sebelum 15 Februari  tahun berikutnya....
KEW 300-N                                     LAMPIRAN N               ...
CONTOH                            KEW 300-N                          ...
KEW 300-S                                        LAMPIRAN S            ...
KEW 300-T                                 LAMPIRAN T                   ...
LAMPIRAN U-1                            (Panduan 200)                     ...
KEW 300-W                               LAMPIRAN W                     ...
TATACARA ASET ALIH  KERAJAAN PELUPUSAN - BAB E           98
DIFINISI PELUPUSAN“Pelupusan” ialah satu proses untuk mengeluarkan aset dari milikan,kawalan, simpanan dan rekod mengikut ...
JUSTIFIKASI PELUPUSANAset boleh dilupus berdasarkan justifikasi berikut:-(a)  Tidak Ekonomi Dibaiki;(b)  Usang/obselete;...
KUASA MELULUSKuasa untuk meluluskan pelupusan adalah seperti berikut:-3. Perbendaharaan  (a) Nilai perolehan asal satu as...
KUASA MELULUS1. Kementerian/Jabatan  (a) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50,000 atau    jumlah keselur...
URU  1.  Unit Pengurusan Aset di Kementerian/JabatanS     adalah bertanggungjawab sebagai Urus Setia Pelupusan.S  ...
UR  (a) Mengemukakan permohonan pelupusan kepadaU    Kuasa Melulus:-S    (i) Perbendaharaan melalui Pegawai Peng...
URUS  (a) Mendapatkan Sijil Penyaksian PemusnahanS    Aset KEW.PA-18;ET  (d) Memperolehi Sijil Pelupusan Aset KEW.PA...
KEW. PA-15                              No. Rujukan                     ...
KEW. PA-16                             KERAJAAN MALAYSIA                   ...
KEW. PA-17               LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA ASET ALIH KERAJAAN         KEMENTERIAN/JABATAN :...
KEW. PA-18 KEMENTERIAN/JABATAN : ________________________________________________________         SIJIL PENYAKSIA...
KEW. PA-19KEMENTERIAN/JABATAN : ______________________________________________________                  ...
KEW. PA-20                LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN                  ...
PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW.PA-161. PEP diperlukan bagi semua aset Mekanikal, Teknikal,  Elektrikal dan Elektronik seper...
PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW.PA-164 . Setiap PEP hendaklah disahkan oleh dua (2)pegawai yang  mempunyai pengalaman sekura...
LEMBAGA PEMERIKSAPelantikan Lembaga Pemeriksa(c) Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan perlu melantik Lembaga  Pemeriksa ...
PERLANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA(i)  Pegawai mempunyai kepakaran memeriksa   aset, jika perlu;(iv) Pegawai Kumpulan Pengu...
TUGAS-TUGAS LEMBAGA PEMERIKSA(a) Menyedia dan mengemukakan jadual pemeriksaan  kepada Urus Setia Pelupusan Jabatan;(d) M...
TEMPOH TINDAKAN PELUPUSANTindakan pelupusan mengikut kaedah yang diluluskan hendaklahdilaksanakan dalam tempoh tiga (3) bu...
PINDA KAEDAH PELUPUSANPermohonan untuk meminda kaedah pelupusan hendaklahdikemukakan kepada Kuasa Melulus. Permohonan hend...
KAEDAH PELUPUSAN(a) Jualan secara:-  (i) Tender  (ii) Sebut harga  (iii) Lelong(f) Jualan Sisa•  Tukar Barang (Bar...
KAEDAH PELUPUSAN(g) Pindahan(h) Hadiah(i) Musnah secara:-  (i) Ditanam  (ii) Dibakar  (iii) Dibuang  (iv) Ditengge...
PELUPUSAN MELALUI KONTRAK PUSAT Jika terdapat pelupusan melalui kontrak pusat Kementerian/Jabatan hendaklah menggunakan...
TINDAKAN SEMASA     MELAKSANAKAN PELUPUSAN(a) Label Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/  Jabatan pada...
TATACARA ASET ALIHKEHILANGAN DAN HAPUSKIRA     BAB F              123
TAFSIRAN KEHILANGANKEHILANGAN bermaksud aset yang tiadalagi dalam simpanan disebabkan oleh kecurian,kemalangan, kebakaran,...
TAFSIRAN HAPUSKIRAHapus kira ialah proses untukmembatalkan rekod aset yanghilang.                125
TAFSIRAN PEGAWAI PENGAWALPegawai Pengawal ialah:Ketua Setiausaha Kementerian atau KetuaPengarah Jabatan          ...
TAFSIRAN KETUA JABATANKetua Jabatan termasuk:   Ketua sesuatu cawangan, daerah,   daerah kecil, pejabat atau pejabat...
OBJEKTIFHapus kira aset kerajaan bertujuan untuk:-(a)  Mengawal kerugian yang ditanggung olehKerajaan akibat kehilangan ...
KUASA MELULUS PERINGKATAN       PERBENDAHARAAN(a)  Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50,000   atau kese...
KUASA MELULUS PERINGKAT       PEGAWAI PENGAWAL(a) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi  RM50,000 atau ju...
URUS SETIA KEHILANGAN       DAN HAPUS KIRAUnit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatanbertanggungjawab sebagai Urus ...
KEW. PA-28          LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAANNyatakan ;-     1.Keterangan Aset yang hilang ...
KEW. PA-29                                     No Rujukan Fail :           ...
aset alih
aset alih
aset alih
aset alih
aset alih
aset alih
aset alih
aset alih
aset alih
aset alih
aset alih
aset alih
aset alih
aset alih
aset alih
aset alih
aset alih
aset alih
aset alih
aset alih
aset alih
aset alih
aset alih
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

aset alih

32.395 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

aset alih

 1. 1. DEFINISI HARTA ATAU ASET HARTA YANG MEMPUNYAI NILAI DAN BOLEH DIJUAL ATAU DIPINDAH MILIK ORANG YANG MEMPUNYAI KEMAHIRAN, MUTU DAN KEGUNAAN YANG BERNILAI SERTA BOLEH DIMANFAATKAN OLEH INDIVIDU/ORGANISASI 1
 2. 2. SAMBUNGAN PROSES MENJAGA, MENGAWAL, MEMELIHARA, MENGENDALI DAN MENYENGGARA HARTA BERBENTUK FIZIKAL YANG MEMPUNYAI NILAI DAN DIPEROLEHI SAMA ADA UNTUK DIGUNAKAN TERUS ATAU BAGI MASA AKAN DATANG DALAM PENGELUARAN BARANG SIAP ATAU PERKHIDMATAN PROSES PENGENDALIAN HARTA AWAM BERMULA DARI PERINGKAT PEROLEHAN HINGGA PELUPUSAN 2
 3. 3. PRINSIP PENGURUSAN ASET TUJUAN ASET DIPEROLEHI IALAH UNTUK MEMBERI PERKHIDMATAN SEMUA ASET AKAN HAUS DAN NILAI AKAN BERKURANGAN APABILA KEROSAKAN DITEMUI IANYA TERLALU LEWAT UNTUK DIPULIHKAN KOS BERTERUSAN BAGI ASET BIASANYA JAUH MELEBIHI DARI KOS ASAL 3
 4. 4. ASPEK PENGURUSAN ASET PEROLEHAN PENDAFTARAN PEMERIKSAAN PENYENGGARAAN PELUPUSAN & HAPUSKIRA KEHILANGAN PENGURUSAN STOR 4
 5. 5. KEDUDUKAN STOR DALAM ORGANISASI PENGGUNAPER PENGGUNAOL STORE PENGGUNAHAN PENGGUNA ( ) 5
 6. 6. KEDUDUKAN STOR DALAM ORGANISASI PENGGUNAPER PENGGUNAOL STORE PENGGUNAHAN PENGGUNA 6
 7. 7. KATEGORI ASET KERAJAAN1. TETAP: a) TANAH - DI BAWAH BIDANG KUASA PENGARAH TANAH DAN GALIAN (KPTG) b) BANGUNAN – DI BAWAH BIDANG KUASA JABATAN KERJA RAYA (JKR) 7
 8. 8. Sambungan:2. ASET BERALIH: a) HARTA MODAL b) INVENTORI c) BEKALAN PEJABAT d) STOK DALAM STOR 8
 9. 9. PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSANASET ALIH KERAJAAN (TPA) 9
 10. 10. TUJUAN Pekeliling Perbendaharaan ini bertujuan untuk memperkemas dan memantapkan peraturan Pengurusan Aset Alih KerajaanTarikh Kuatkuasa mulai 2 hb Mac 2007 10
 11. 11. PERLAKSANAAN (TPA)- Semua maklumat berkaitan Harta Modal dan Inventori di bawah kawalannya bagi tahun 2006 dari borang lama KEW.312 dan KEW 313 kepada borang baru dengan secepat mungkin tidak melebihi tempoh enam (6) bulan mulai dari tarikh Pekeliling ini dikeluarkan.- Semua aset yang dimiliki sebelum tahun 2006, hendaklah disenaraikan di dalam Senarai Daftar Harta Modal ( KEW PA 4)dan Senarai Daftar Inventori (KEW PA 5) yang baru. 11
 12. 12. - Maklumat dalam Daftar Stok Bekalan Pejabat (KEW.314) hendaklah dipindahkan ke Kad Kawalan Stok (KEW. 300 J3) dan Kad Petak (KEW. 300 J4) mengikut Panduan Perbendaharaan - Tatacara Pengurusan Stor. 12
 13. 13. PEMBATALAN :(a) AP Bab II-Kehilangan dan Hapus Kira, hanya peraturan berkaitan barang-barang awam sahaja;(b) PP Bil. 3 Tahun 1990 hanya peraturan berkaitan barang-barang awam sahaja;(c) PP Bil. 2 Tahun 1991; (d) SPP Bil. 7 Tahun 1995;(e) SPP Bil. 2 Tahun 1997;(f) SPP Bil. 3 Tahun 2002;(g) PP Bil. 8 Tahun 2004 hanya para 8-Pengurusan Stor dan Aset sahaja; 13
 14. 14. (h) Panduan Perbendaharaan-Tatacara Pengurusan Stor hanya Bab XIV dan XV sahaja;(i) Surat Perbendaharaan S(K&B)(8.09)735/3/1-335(SJ.1)JD.4 bertarikh 19 Jun 1995; dan(j) Surat Perbendaharaan K.KEW/BKP/ PA/535/457(10) bertarikh 7 Januari 2002. 14
 15. 15. TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) 15
 16. 16. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWALa. Mewujudkan Unit Pengurusan Asetb. Melantik : i. Pegawai Aset di Peringkat Kementerian / Jabatan /PTJ (termasuk sekolah harian) ii. Pegawai-pegawai menjalankan pemeriksaan ke atas Aset iii. Lembaga Pemeriksa bagi melaksanakan pelupusan aset dan iv. Jawatankuasa Penyiasat bagi menyiasat kes kehilangan aset 16
 17. 17. c. Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK)d. Mengemukakan laporan tahunan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya iaitu : i. Laporan Harta Modal dan Inventori ii. Laporan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori iii. Laporan Pelupusan Aset Alih Kerajaan iv. Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertibe. Memastikan semua aset alih Kerajaan diuruskan mengikut tatacara yang telah ditetapkan. 17
 18. 18. J/KUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN DI KEMENTERIAN/JABATAN (JKPAK)1. Keanggotaan JKPAK di Kementerian/Jabatan saperti berikut: Pengerusi - Timb. KSU Kementerian ( Peringkat Kementerian ) - Timb. Ketua Pengarah ( Peringkat Ibu Pejabat ) - Pengarah ( Jab. Persekutuan / Negeri ) Setiausaha : Pegawai Aset Kementerian / Jabatan Ahli-Ahli + Semua Ketua Bahagian/Unit + Ketua Audit Dalam + Pegawai-pegawai lain yang sesuai. 18
 19. 19. 2. Agenda Mesyuarat JKPAK adalah saperti berikut : i. Kedudukan semasa Aset Alih Kementerian/Jabatan ii. Laporan Hasil Pemeriksaan Aset Alih Kerajaan iii. Laporan Tindakan Pelupusan iv. Laporan Tindakan Surcaj / Tatatertib v. Masalah-masalah berkaitan dengan pengurusan aset alih3. Bidang tugas JKPAK adalah merancang, memantau, mengawasi dan menyelia semua aspek pengurusan aset alih kerajaan.4. Mesyuarat JKPAK hendaklah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh tiga bulan dan hasil mesyuarat hendaklah dilaporkan kepada J/Kuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun ( JPKA) 19
 20. 20. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB UNIT PENGURUSAN ASETMenguruskan semua aset alih Kerajaan di Kementerian / Jabatandi bawah kawalannya meliputi :- Bab A : Penerimaan Bab B : Pendaftaran Bab C : Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan Bab D : Penyelenggaraan Bab E : Pelupusan Bab F : Kehilangan dan Hapus Kira 20
 21. 21. 1. Menguruskan perlantikan Pegawai Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa dan Jawatankuasa Penyiasat.3. Menjadi Urus Setia kepada Mesyuarat J/Kuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) Kementerian/Jabatan5. Menguruskan Pelupusan aset alih Kerajaan.7. Menguruskan Kehilangan dan hapuskira• Menyelaras penyediaan Laporan berikut:- a. Harta Modal dan Inventori b. Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori c. Pelupusan Aset Alih Kerajaan d. Tindakan Surcaj / Tatatertib 21
 22. 22. PENGUATKUASABerkuatkuasa mulai dari tarikh pekeliling ini.Semua Pegawai Pengawal hendaklah memastikansetiap Kementerian / Jabatan dibawahkawalannya menguruskan aset alih kerajaanmengikut tatacara di dalam pekeliling ini melainkanjika terdapat arahan lain yang dikeluarkan olehPerbendaharaan. 22
 23. 23. TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) 23
 24. 24. PENGENALANTatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA)adalah tatacara bagi menguruskan Harta Modaldan Inventori meliputi:- Bab A - Penerimaan Bab B - Pendaftaran Bab C - Penggunaan/Penyimpanan dan Pemeriksaan Bab D - Penyelenggaraan Bab E - Pelupusan Bab F - Kehilangan dan Hapuskira 24
 25. 25. DEFINISI ASET: ASET bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau Dibawah kawalan Kerajaan yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Kerajaan, yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan.2. ASET ALIH bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan. 25
 26. 26. 3. Aset Alih terbahagi kepada 2 kumpulan iaitu : i. HARTA MODAL (a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) dan ke atas setiap satu; atau (b) Aset Alih yang memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asal. Penyelenggaraan secara berjadual merujuk kepada aset yang memerlukan penyelenggaraan seperti yang telah disyaratkan di dalam manual/buku panduan pengguna. 26
 27. 27. ii. INVENTORI(a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual.(b) Perabot, hamparan, hiasan, langsir dan pinggan mangkuk tanpa mengira harga perolehan asal. 27
 28. 28. 4. Kategori Harta Modal :- (i) Loji/Jentera Berat; (ii) Kenderaan; dan (iii) Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/ Penyiaran/Perubatan/Pejabat/Makmal/Bengkel/ Dapur/Sukan. 28
 29. 29. 5. Kategori bagi Inventori(c) Nilai perolehan asal kurang daripada RM1,000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual:- (i) Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/ Penyiaran/Perubatan/Pejabat/ Makmal/ Bengkel/ Dapur/ Sukan(j) Tanpa mengira nilai perolehan asal:- (ii) Perabot; (iii) Hamparan, Hiasan dan Langsir; dan (iv) Pinggan Mangkuk 29
 30. 30. 6. Bekalan Pejabat Harta benda/barang tak luak yang terlalu rendah nilainya serta tidak ekonomik untuk dikesan satu persatu.Contoh : Stapler,puncher,gunting,pisau,tray,pensil/pen,alat pengasah dll. 30
 31. 31. Stok Dalam Stor Item stok yang disimpan di dalam sesebuah stor jabatan untuk diedarkan kepada pengguna dari semasa ke semasa mengikut keperluannya.Contoh : Alat ganti kenderaan/mesin, alatulis, hardware,pakaian,peralatan pelbagai dll. 31
 32. 32. BAB A - PENERIMAAN“ Pegawai Penerima” ialah pegawai yang dibertanggungjawab untuk menerima dan mengesahkan aset yang diperolehi“ Pegawai Bertauliah” ialah pegawai yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentu. 32
 33. 33. OBJEKTIF PENERIMAAN(a) Memastikan setiap aset yang diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan;(b) Menentukan kualiti dan kuantiti sebenar mengikut pesanan; dan(c) Memastikan aset diterima dalam keadaan yang baik, sempurna dan selamat untuk digunakan. 33
 34. 34. PERATURAN PENERIMAANA. Aset yang diterima perlu dibuat pemeriksaan dengan teliti bagi memastikan ia menepati spesifikasi yang ditetapkan.B. Pemeriksaan Teknikal oleh pegawai-pegawai Kerajaan yang bertauliah hendaklah dilakukan apabila perlu mengikut kaedah yang bersesuaian.E. Langkah-langkah berikut hendaklah dipatuhi semasa menerima aset:- i. Menyemak butiran di dalam dokumen yang sah bagi memastikan aset yang diterima adalah betul. 34
 35. 35. ii. Aset hendaklah diperiksa, dikira, diukur, ditimbang atau diuji serta merta sebelum disahkan penerimaannya.iii. Sekiranya pengesahan tidak dilakukan dengan serta merta maka dokumen tersebut hendaklah dicatatkan “Diterima dengan syarat ianya disahkan kemudian secara diperiksa, dikira, diukur, di timbang atau diuji”iv. Setelah disemak dan diperiksa, pegawai aset/ penerima adalah bertanggungjawab menyediakan Borang Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan KEW. PA-1 jika terdapat kerosakan atau peselisihan.v. Borang KEW. PA-1 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan hendaklah dihantar dengan serta merta kepada agen penghantaran atau syarikat pembekal. 35
 36. 36. vi. Pegawai Penerima hendaklah memastikan bahawa aset diterima berserta dengan Surat Jaminan daripada pembekal yang mengesahkan bahawa mutunya menepati spesifikasi saperti dalam perjanjian pembelianvii.Pegawai Penerima hendaklah memastikan aset yang diterima disertakan manual penggunaan dan penyelenggaraan jika ada. 36
 37. 37. KEW.PA1 BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH KERAJAAN (Hendaklah diisi 2 salinan jika terdapat kerosakan/perselisihan)Nama Pembekal :……………………………..Alamat Pembekal :…………………………….. …………………………….. ……………………………..No. Telefon : ………………………………No. Faks : ……………………………… Bil. Nota Hantar Nama Aset Kuantiti Perihal Catatan No. Tarikh Dipesan Diterima Perselisihan KerosakanPegawai Penerima Ketua JabatanTandatangan: Tandatangan:Nama: Nama:Jawatan: Jawatan:Tarikh: Tarikh: 37
 38. 38. BAB B - PENDAFTARANOBJEKTIF Pendaftaran aset adalah bertujuan untuk a. Mewujudkan pengkalan data yang lengkap, tepat dan kemaskini b. Memudahkan pengesanan dan pemantauan c. Membolehkan keadaan aset diketahui d. Memudahkan penyelenggaraan , pelupusan dan penggantian aset 38
 39. 39. TEMPOH PENDAFTARAN Setiap aset hendaklah didaftarkan dalam tempoh dua minggu dari tarikh pengesahan penerimaanPENDAFTARAN ASET HADIAH Aset yang diterima secara hadiah bagi tujuan pameran dan Latihan/Pembelajaran tidak perlu didaftarkan. Walaubagaimana pun Kementerian/ Jabatan/PTJ hendaklah mewujudkan satu senarai daftar aset berkenaan bagi tujuan rekod 39
 40. 40. PENDAFTARAN ASET LUCUTHAK4.1. Aset lucuthak hendaklah didaftarkan jika Kem./Jab. Berkenaan bercadang menggunakannya.4.2. Aset lucuthak yang telah dikategorikan di bawah akta tertentu adalah menjadi tanggungjawab Pegawai Pengawal untuk menentukan tindakan yang diambil ke atas aset berkenaan bagi maksud tertentu sahaja. 40
 41. 41. PUNCA MAKLUMATBagi mendaftar aset, dokumen berikut boleh dirujuk:- 1. Aset yang dibeli:- a. Pesanan Rasmi Kerajaan b. Nota Serahan c. Invois d. Dokumen Kontrak e. Kad Jaminan f. Manual Pengguna g. Dokumen-dokumen lain yang berkaitan. 41
 42. 42. 2. Aset yang disewa beli :-a. Surat Ikatan Perjanjianb. Dokumen-dokumen lain yang berkaitan3. Aset yang diterima daripada sumber lain:-a. Salinan daftar jika aset diterima secara pindahanb. Surat kelulusan menerima hadiah mengikut peraturan yang sedang berkuatkuasa bersertamaklumat lengkap aset berkaitan (P.P. 3/1998)c. Salinan Sijil Lucuthak bagi aset yang diterimaberikutan Perintah Lucuthak oleh Mahkamah 42
 43. 43. Aset yang belum berdaftar:- Sekiranya tiada punca maklumat seperti dipara.1, 2 dan 3, pendaftaran hendaklah berasaskanmaklumat di fizikal aset berkenaan atau sumber-sumber lain yang berkaitan 43
 44. 44. DOKUMEN PENDAFTARAN1. Bagi memudahkan urusan merekod dan mengesansesuatu aset, dokumen yang digunakan adalah sepertiberikut : a. Daftar Harta Modal KEW. PA-2 b. Daftar Inventori KEW. PA-32. Bagi pendaftaran melalui sistem berkomputer,perkara-perkara berikut hendaklah dipatuhi : a. Format yang sama hendaklah diguna pakai b. Daftar hendaklah dicetak c. Ditandatangani oleh Ketua Jabatan 44
 45. 45. URUSAN PENDAFTARAN ASET ALIH1. Pendaftaran (a) Semua aset hendaklah didaftarkan oleh Pegawai Aset diKementerian/Jabatan/PTJ dengan menggunakan dokumen KEW.PA-2 dan KEW.PA-3; (b) Satu Senarai Daftar Harta Modal dengan menggunakan KEW.PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW.PA-5 perlu disediakan; 45
 46. 46. (c) Salinan KEW.PA-4 dan KEW.PA-5 hendaklah dikemukakan secara tahunan seperti berikut:- (i) Pendaftaran di peringkat PTJ Kemukakan senarai daftar kepada Jabatan atau Ibu Pejabat. (ii) Pendaftaran di peringkat Jabatan Kumpulkan senarai daftar PTJ berserta senarai daftar Jabatan dan kemukakan kepada Kementerian. (iii) Pendaftaran di peringkat Kementerian Kumpulkan senarai daftar PTJ, Jabatan dan Kementerian bagi membolehkan Kementerian mengetahui dan memantau keseluruhan aset di bawah kawalannya. 46
 47. 47. (d) Daftar aset hendaklah dikemaskini apabila berlaku perkara perkara berikut:- (i) Penambahan/ penggantian/penaiktarafan aset; (ii) Pemeriksaan aset; (iii) Pelupusan; dan (iv) Hapus kira. 47
 48. 48. 2. Pelabelan Aset (a) Semua aset hendaklah diberi tanda pengenalan dengan cara melabel, mengecat, emboss bagi menunjukkan tanda Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/Jabatan berkenaan di tempat yang mudah dilihat dan sesuai pada aset berkenaan. Bagi kenderaan khas yang digunakan untuk tujuan penyamaran dan risikan hendaklah ditandakan di tempat yang tidak mudah dilihat. 48
 49. 49. (b) Setiap aset hendaklah ditanda dengan Nombor Siri Pendaftaran. Panduan menyediakan Nombor Siri Pendaftaran mengikut susunan seperti di bawah:- i Kod Kementerian/Jabatan/Pejabat Berasaskan sistem fail yang = dikeluarkan oleh Unitii Kod Jabatan/Bahagian Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)iii Kod Kumpulan Aset sama ada: Harta Modal = (H) Inventori = (I)iv Tahun Pembelianv Nombor Siri = Diwujudkan secara berturutan 49
 50. 50. Contoh melabelkan aset Harta Modal adalah seperti di bawah:- Kementerian Pelajaran Sek.Men.Keb.Taman Molek JB Harta Modal Tahun Pembelian Nombor SiriKPM / JEA 1067 153 / H / 07 / 1 50
 51. 51. Contoh melabelkan aset Inventori adalah seperti di bawah:- Kementerian Pelajaran Sek.Men.Keb.Taman Molek JB Inventori Tahun Pembelian Nombor SiriKPM / JEA 1067 153 / I / 07 / 1 51
 52. 52. Pergerakan AsetPergerakan aset bagi tujuan pinjaman atau penempatansementara hendaklah direkod pada Buku DaftarPergerakan Harta Modal/Inventori KEW.PA-6.Penyimpanan Daftar(i) KEW.PA-2 dan KEW.PA-3 hendaklah disimpan dalam fail kulit keras di dalam kabinet berkunci;(l) Buku KEW.PA-6 hendaklah disimpan di dalam kabinet berkunci; dan(c) Daftar asal disimpan oleh Pegawai Aset dan salinan disimpan di lokasi. 52
 53. 53. Senarai Aset Di Lokasi(c) Senarai Aset mengikut lokasi aset itu ditempatkan hendaklah disediakan oleh Pegawai Aset menggunakan KEW.PA-7 dalam dua (2) salinan.(h) Satu (1) salinan senarai tersebut hendaklah disimpan oleh Pegawai Aset manakala satu (1) salinan lagi disimpan oleh pegawai yang bertanggungjawab.(m) Senarai tersebut juga hendaklah dikemaskini dari semasa ke semasa apabila terdapat perubahan kuantiti, lokasi atau pegawai bertanggungjawab. 53
 54. 54. LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL & INVENTORILaporan Tahunan Harta Modal dan InventoriKEW.PA-8 hendaklah dikemukakan kePerbendaharaan sebelum 15 Mac tahunberikutnya. 54
 55. 55. PENJELASAN CARA PENGISIAN1. LAPORAN PENERIMAAN KEW. PA-13. DAFTAR HARTA MODAL BHG. A KEW. PA-25. DAFTAR HARTA MODAL BHG. B KEW. PA-2 3.1. BUTIR-BUTIR PENAMBAHAN, PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF4. DAFTAR INVENTORI KEW. PA-35. SENARAI DAFTAR HARTA MODAL KEW. PA-46. SENARAI DAFTAR INVENTORI KEW. PA-57. DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN DAN INVENTORI KEW. PA-619.SENARAI ASET ALIH KERAJAAN KEW. PA-720.LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI KEW. PA-8 55
 56. 56. KEW PA-1 BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH KERAJAAN (Hendaklah diisi dalam 2 salinan jika terdapat kerosakan/perselisihan) Nama Pembekal : _______________________________________ Alamat Pembekal : _______________________________________ _______________________________________ No. Telefon : _______________________________________ No Faks : _______________________________________Bil Nota Hantaran Nama Aset Kuantiti Perihal Catatan Kerosakan No. Tarikh Dipesan Diterima Perselisihan Pegawai Penerima Ketua Jabatan Tandatangan : _____________________________ Tandatangan : __________________________ Nama : _____________________________ Nama : __________________________ Jawatan : _____________________________ Jawatan : __________________________ Tarikh : _____________________________ Tarikh : __________________________ 56
 57. 57. KEW. PA2 (No Siri Pendaftaran : KPM/ JEA 1067 153/H/07/1 ) DAFTAR HARTA MODAL Kementerian/Jabatan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bahagian : SEK.MEN.KEB. TAMAN MOLEK , PASIR GUDANG, JOHOR BAHAGIAN AKod NasionalKategori PERALATAN PEJABATSub Kategori MESINJenis/Jenama/Model MESIN PENCETAK DIGITAL-RISO-RZ 330MBuatan JEPUN Harga Perolehan Asal RM 3989.00Jenis Dan No. Enjin 79021558 Tarikh Diterima 10/4/2007No Casis/Siri Pembuat No Pesanan Rasmi Kerajaan PK 75572234 1/4/2007No Pendaftaan (Bagi Kenderaan) Tempoh Jaminan kearajaan dan tarikh Tempoh jaminan 2010-3 TahunKOMPONEN / AKSESORI Nama Pembekal Dan Alamat : SYARIKAT AKRIZ SDN.BHD KLKABINET KAYU BERODA ………………………………. Tandatangan Ketua Jabatan Nama : Jawatan : Tarikh : 10/4/2007 Cop : PENEMPATANLokasi PEJABATTarikh 10/4/2007Nama Pegawai SANI B. MOHDTandatangan PEMERIKSAANTarikh 5/4/08Status Aset DIGUNAKANNama Pemeriksa ISA B. ABUTandatangan PENEMPATANRujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan Tandatangan 57
 58. 58. KEW. PA2 DAFTAR HARTA MODAL BUTIR-BUTIR PENAMBAHAN,PENGGANTIAN DAN NAIK TARAF BAHAGIAN BBIL Tarikh Butiran Tempoh Kos (RM) Nama Dan Tandatangan Jaminan 58
 59. 59. KEW. PA3 (No Siri Pendaftaran : KPM/JEA 1067 153/I/07/1-2) DAFTAR INVENTORI Kementerian/Jabatan : Bahagian : BAHAGIAN AKod NasionalKategori PERABUTSub Kategori RAKJenis KAYU BERTINGKATKuantiti 2 Harga Perolehan Asal RM595.00/ 1 BUAHUnit Pengukuran BUAH Tarikh Diterima 2/8/2007Tempoh Jaminan No Pesanan Rasmi Kerajaan CJB 262478/29/7/2007Nama Pembekal Dan Alamat ………………………………….KEDAI PERABUT BANDAR SELATAN Tandatangan Ketua Jabatan111 JALAN INDAH 4/2 Nama :TAMAN BUKIT INDAH Jawatan :80100 JOHOR BAHRU Tarikh :2/8/2007 Cop : PENEMPATANKuantiti 1 1No Siri 1 2PendaftaranLokasi PEJABAT MAKMALTarikh 10/8/07 10/8/07Nama Pegawai SANI BIN MOHD MUSA BIN ALITandatangan PEMERIKSAANTarikh 25/7/08Status Aset DIGUNAKANNama Pemeriksa ISA BIN ABUTandatangan PENEMPATANRujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan Tandatangan 59
 60. 60. KEW. PA-4 SENARAI DAFTAR HARTA MODAL HARGA PEROLEHAN NOMBOR SIRI TARIKHBIL NAMA ASET ASAL PENDAFTARAN PEROLEHAN (RM)1. KPM/ JEA 1067 153/ MESIN PENCETAK 1/4/2007 3989.00 H/07/1 DIGITAL RISO RZ 330 M JUMLAH 60
 61. 61. KEW. PA-5 SENARAI DAFTAR INVENTORI NOMBOR SIRI TARIKH HARGA PEROLEHAN ASALBIL NAMA ASET PENDAFTARAN PEROLEHAN (RM)1 KP-M/JEA 1067 RAK KAYU BERTINGKAT 29/7/2007 1190/ 2 BUAH 153/I/07/1-2 61 JUMLAH
 62. 62. KEW. PA-6 DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORIJenis : Pegawai PengeluarJenama dan Model :No Siri Pembuat :No Siri Pendaftaran : Catatan Tarikh Tandatangan Ketika Dikeluarkan Ketika Dipulangkan Bil Nama Peminjam Peminjam Dikeluarkan Jangka Dipulangkan Tandatangan Tarikh Tandatangan Tarikh 62
 63. 63. KEW..PA-7 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN BAHAGIAN : SEK.MEN.KEB TAMAN MOLEK PASIR GUDANG, JOHOR LOKASI : PEJABAT BIL KETERANGAN ASET KUANTITI 1 MESIN PENCETAK DIGITAL RISO 1 UNIT (a) Disediakan oleh : (b) Disahkan oleh : ……………………….. ……………………… Tandatangan Tandatangan Nama : ________________________ Nama : ________________________ Jawatan : ________________________ Jawatan : ________________________ Tarikh : ________________________ Tarikh : ________________________Nota : a) Disediakan oleh Pegawai Aset b) Pegawai yang mengesahkan ialah pegawai yang bertanggungjawab ke atas aset berkenaan contohnya : i) Lokasi bilik Setiausaha Bahagian – disahkan oleh Setiausaha Bahagian ii) Lokasi bilik mesyuarat – disahkan oleh pegawai yang menguruskan bilik mesyuarat.c) Dikemaskini apabila terdapat perubahan kuantiti, lokasi atau pegawai bertanggungjawab 63
 64. 64. KEW. PA-8 LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN …………. KEMENTERIAN : _________________________________________________________ JUMLAH NILAI KEMENTERIAN / JABA TAN BILANGAN KEW. BILANGAN JUMLAH NILAIBIL HARTA MODAL DIBAWAHNYA PA-2 KEW.PA-3 INVENTORI (RM) (RM) Jumlah ………………………………………………………… Tandatangan Pegawai Pengawal Nama : _____________________________________ Jawatan : _____________________________________ Tarikh : _____________________________________ * laporan merangkumi semua aset alih yang dipegang sehingga tahun semasa. 64
 65. 65. BAB C – PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAANOBJEKTIF Semua aset Kerajaan hendaklah diguna dan dikendalikan dengan cekap, mahir dan teratur bagi tujuan :- (e) Mengurangkan pembaziran; (b) Menjimatkan kos; (c) Mencapai jangka hayat; (d) Mencegah penyalahgunaan; dan (e) Mengelakkan kehilangan. 65
 66. 66. 1. Penggunaan aset Kerajaan hendaklah mematuhi peraturan berikut :-(c) Bagi tujuan rasmi sahaja;(b) Mengikut fungsi sebenar seperti yang terdapat dalam manual/buku panduan pengguna;(c) Dikendalikan oleh pegawai yang mahir dan berkelayakan;(d) Perlu direkodkan; dan(e) Melapor kerosakan dengan menggunakan Borang AduanKerosakan Aset KEW.PA-9. 66
 67. 67. KEW.PA-9 BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAANBahagian I (Untuk diisi oleh Pegawai Aset)1. Jenis Aset :2. Keterangan Aset :3. Nombor Siri Pendaftaran :4. Kos penyelenggaraan terdahulu (jika ada) :5. Pengguna Terakhir :6.Tarikh Kerosakan :7. Perihal Kerosakan ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________8. Syor Pegawai Aset ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________Nama:…………………………………………………………………..Jawatan:……………………………………………………………….Tarikh:………………………………………………………………….Bahagian II (Keputusan Ketua Jabatan) 67Diluluskan / Tidak Diluluskan*
 68. 68. PENGGUNAAN- Aset yang dibawa keluar dari pejabat hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan. Aset berkenaan hendaklah dipulangkan semula sebaik selesai penggunaannya atau mengikut tempoh kelulusan mana yang lebih awal.- Peraturan mengenai penggunaan, pengurusan dan penyelenggaraan kenderaan adalah mengikut peraturan semasa yang berkuatkuasa. 68
 69. 69. KEW.PA-6 DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORIJenisJenama dan Model PEGAWAI PENGELUARNo. Siri Pembuat CatatanNo. Siri Pendaftaran Nama Tarikh Ketika Dikeluarkan Ketika DipulangkanBil. Pemijam Dikeluarkan Jangka Tandatangan Tandatangan Tarikh Tandatangan Tarikh Dipulangkan Peminjam 69
 70. 70. PENYIMPANAN1. Aset Kerajaan hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan sentiasa di bawah kawalan pegawai yang bertanggungjawab. Arahan Keselamatan Kerajaan hendaklah sentiasa dipatuhi bagi mengelak berlakunya kerosakan atau kehilangan aset.2. Setiap pegawai adalah bertanggungjawab terhadap apa-apa kekurangan, kerosakan atau kehilangan aset di bawah tanggungjawabnya.3. Aset yang sangat menarik atau bernilai tinggi akan terdedah kepada risiko kehilangan, maka hendaklah sentiasa di bawah kawalan yang maksima. 70
 71. 71. PEMERIKSAAN1) Pemeriksaan aset dilakukan ke atas:-(a) Fizikal;(b) Rekod; dan(c) Penempatan.2) Tujuan pemeriksaan adalah untuk:-(a) Mengetahui keadaan dan prestasinya;(b) Memastikan setiap aset mempunyai daftar/rekod yang lengkap, tepat dan kemaskini; dan(k) Memastikan setiap aset berada di lokasi sama seperti yang tercatat dalam daftar. 71
 72. 72. PEMERIKSAAN3) Pegawai Pengawal hendaklah melantik sekurang-kurangnya dua (2) orang Pegawai Pemeriksa yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset dan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun.4) Pegawai Pemeriksa hendaklah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEW.PA-10 dan Laporan Pemeriksaan Inventori KEW.PA-11 kepada Ketua Jabatan. 72
 73. 73. PEMERIKSAAN5) Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan KEW.PA-10 dan KEW.PA- 11 bersama-sama dengan Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori KEW.PA-12 kepada Pegawai Pengawal.6) Pegawai Pengawal seterusnya dikehendaki mengemukakan KEW.PA- 12 kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya.7) Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa bagi memastikan peraturan ini dipatuhi. 73
 74. 74. KEW. PA-10 LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Kementerian / Jabatan : ____________________________________________ Bahagian : ______________________________ Bil No Siri Jenis Harta Lokasi Daftar ( KEW. PA-2) Keadaan Harta Pendaftaran Modal Modal Mengikut Lengkap Kemaskini Catatan Sebenar Rekod Ya Tidak Ya Tidak Nota :…………………………………. ………………………………….. (Tandatangan) (Tandatangan) Lokasi : Nyatakan lokasi harta modal mengikut rekod dan…………………………………. …………………………………. lokasi harta modal semasa pemeriksaan.(Nama Pegawai Pemeriksa 1) (Nama Pegawai Pemeriksa 2) Daftar : Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.…………………………………. ………………………………… Keadaan Harta Modal : Nyatakan samaada sedang digunakan atau tidak digunakan. (Jawatan) (Jawatan) Catatan : Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan.…………………………………. ………………………………… (Tarikh Pemeriksaan) (Tarikh Pemeriksaan) 74
 75. 75. KEW. PA-11 LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI (diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Daftar Lokasi Kuantiti Keadaan Catatan Jenis InventoriBil Lengkap Kemaskini Sebenar Inventori Mengikut Mengikut Sebenar Ya Tidak Ya Tidak Rekod Rekod Nota :…………………………………. ………………………………….. Lokasi : Nyatakan lokasi harta modal mengikut rekod dan(Tandatangan) (Tandatangan) lokasi harta modal semasa pemeriksaan.…………………………………. …………………………………. Daftar : Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.(Nama Pegawai Pemeriksa 1) (Nama Pegawai Pemeriksa 2) Keadaan Inventori : Nyatakan samaada sedang digunakan…………………………………. ………………………………… atau tidak digunakan.(Jawatan) (Jawatan) Catatan : Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan.…………………………………. …………………………………(Tarikh Pemeriksaan) (Tarikh Pemeriksaan) 75
 76. 76. KEW. PA-12 SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Tahun : ….................Kementerian : ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ Adalah disahkan bahawa Harta Modal dan Inventori di ____________________________________________________ ( Jabatan / Bahagian / PTJ ) telah diperiksa pada ______________________ (tarikh pemeriksaan) Tandatangan : …………………………………………. Nama Pegawai Pengawal : …………………………………………. Tarikh : …………………………………………. Cop Kementerian / Jabatan : …………………………………………. 76
 77. 77. BAB DPENYELENGGARAAN 77
 78. 78. Penyelenggaraan aset Kerajaan bertujuan:- (a) Memastikan aset berfungsi dengan lancar secara berterusan dan selamat digunakan; (b) Memelihara dan memanjangkan jangka hayat; (c) Meningkatkan keupayaan; (d) Mengurangkan kerosakan; (e) Menjimatkan perbelanjaan Kerajaan; (f) Menjamin keselamatan pengguna; (g) Mewujudkan suasana kerja yang kondusif serta produktif; dan (h) Memelihara imej Kerajaan. 78
 79. 79. JENIS PENYELENGGARAANPenyelenggaraan terbahagi kepada dua (2) jenis seperti berikut:- (a) Penyelenggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance) ialah tindakan penyelenggaraan berjadual yang diambil untuk memeriksa, menservis, membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi dengan lancar secara berterusan; dan (b) Penyelenggaraan Pemulihan (Corrective Maintenance) ialah tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan. 79
 80. 80. MANUAL PENYELENGGARAANSetiap manual/buku panduan pengguna berkaitan asethendaklah disimpan sebagai rujukan untuk tujuanpenyelenggaraan. 80
 81. 81. PANDUAN PENYELENGGARAANPegawai Aset adalah bertanggungjawab untukmelaksanakan langkah-langkahberikut:- (a) Menyediakan Senarai Aset Yang Memerlukan Penyelenggaraan KEW.PA-13. (b) Merancang Penyelenggaraan (c) Melaksanakan Program Penyelenggaraan (d) Merekodkan Penyelenggaraan (e) Menilai Program Penyelenggaraan (f) Menyelia dan memantau penyelenggaraan oleh pihak swasta 81
 82. 82. STOK BEKALAN PEJABAT Maklumat dalam Daftar Stok Bekala Pejabat (KEW 314) hendaklah dipindahkan ke Kad Kawalan Stok (KEW 300 J3) dan Kad Petak (KEW 300 J4) mengikut Panduan Perbendaharaan – Tatacara Pengurusan Stor. 82
 83. 83. Bekalan Pejabat  Harta benda/barang tak luak yang terlalu rendah nilainya serta tidak ekonomi untuk dikesan satu persatu. Contoh : Stapler, puncher, gunting, pisau, tray, pensil/pen, alat pengasah dll. 83
 84. 84. Stok Dalam Stor Item stok yang disimpan di dalam sesebuah stor jabatan untuk diedarkan kepada pengguna dari semasa ke semasa mengikut keperluannya. Contoh : Alat ganti kenderaan/mesin, alatulis,hardware,pakaian,peralatan pelbagai dll. 84
 85. 85. [Lampiran J-3] AT 1 LAMPIRAN J-3 Kew 300 – J3 (Panduan 85) KAD KAWALAN STOK (3) Keluaran 19- 19- 19- Harga Paras Stok Unit Unit Kuantiti Pesanan:   Tahunan Keluaran (Ekonomi/Tetap) Seunit RM Maksima No Vokeb:   K Unit Memesan No Kod:   Terimaan/ Keluaran Minima Tempat :   Pembelian 19- 19- 19- Pertama Kedua Ketiga Keempat Tahunan RM Keluaran RM RM RM RM Suku K Tahun SemasaTarikh No Rujukan Tempat Terimaan keluaran Baki Stok Pesanan yang dibuat tetapi belum diterima Hantaran/ No Pesanan K Harga K RM K RM Tarik No Kuantiti Kuantiti Kerajaan h Rujukan Diterima Seunit Jumlah23/12/07 AT DITERIN 50 9.00 450.00 50 450.00 DRP B/S AT M/S 123/12/07 KEW 300 J4 50 450.00 - -2/1/08 INV 3005 P 2265 150 9.50 1425.00 150 1425.002/1/08 KEW 300 J 4 150 1425.00 - -Item Stor KERTAS PHOTOSTAT PUTIH SAIZ A4 80 GSM Kumpulan: : AlatulisGerakan : Cepat No Lejar: No Kad: NO B 660349 85
 86. 86. [Lampiran J-4] LAMPIRAN J-4 KEW 300 – J4 (Panduan 92) KAD PETAKNombor Kod AT 1 Lokasi ..STOR PEJABATPerihal Barang KERTAS PHOTOSTAT PUTIH SAIZ A4 80 GSM Kumpulan ALATULIS Nombor Rujukan ........................................ Tarikh dan No BTB atau tandatangan Terima Keluar Baki No Garisan BPPB Penyelenggara Stor KEW J3 50 50 23/12/07 1 B660349 2 1/08 10 40 1/1/08 3 2/08 30 10 2/1/08 KEWJ3 150 160 2/1/08 4 B660349 5 22/08 10 150 15/1/08 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Baki dipindahkan ke hadapan 86
 87. 87. VERIFIKASI STOK SPP KPPM BIL 4/20031. Perlantikan Pemverifikasi Stok Dilantik oleh Pegawai Pengawal yang terdiri daripada pegawai- pegawai yang bukan bekerja dalam organisasi stor. Tempoh perlantikan 2 tahun (TPS 187,188) 87
 88. 88. 2. Tugas-tugas Pemverifikasi Stok - Membuat lawatan ke stor secara mengejut berasaskan kepada rancangan Verifikasi Stok fizikal yang disediakan (TPS 189-193)3. Pertimbangan Pegawai Pengawal ke atas Laporan Verifikasi Stok. - Pegawai Pengawal hendaklah memberi pertimbangan yang sewajarnya kepada syor-syor dalam Laporan Verifikasi Stok. (TPS 194-196) 88
 89. 89. Pengkelasan Barang-Baranga) Tidak Menarik - diverifikasi tiap-tiap dua tahun sekali.b) Menarik - diverifikasi setahun sekali (Perabut,pakaian dan alat kelengkapan)e) Sangat menarik – diverifikasi 2 kali setahun (dadah,perkakas elektrik & kain) 89
 90. 90. Pengiraan Stok1. Tanggungjawab Pegawai Penjaga Stor - Pegawai Penjaga Stor bertanggungjawab menjaga keselamatan stor dan barang-barang di bawah kawalannya. - Satu rancangan pusingan pengiraan stok yang formal yang dijalankan terus menerus sepanjang tahun dan barang-barang tersebut diperiksa secara fizikal sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 90
 91. 91. Laporan Tahunan Pengurusan Stor- Hendaklah dikemukakan ke Kementerian Pelajaran sebelum 15 Februari tahun berikutnya.- Lampiran N (Kew 300N) – Penyata Kadar Pusingan Stok/Inventori- Lampiran S (Kew 300S) – Senarai Verifikasi Stok- Lampiran T (Kew 300 T) – Sijil Verifikasi Stok- Lampiran U (Kew 300U) – Laporan Verifikasi Stok- Lampiran W (Kew 300W) – Sijil Tahunan Pemeriksaan Stok / Inventori 91
 92. 92. KEW 300-N LAMPIRAN N (Panduan 121) KADAR PUSINGAN STOK PENYATA KADAR PUSINGAN STOK PADA 31hb Disember 20 .....(a) Nilai stok pada akhir tahun lalu ................................... = RM ..............................................(b) Nilai terimaan bagi tahun semasa ................................ = RM ..............................................(c) Nilai keluaran bagi tahun semasa ................................ = RM ...............................................(d) Nilai stok pada hujung tahunini (a+b-c) ..................... = RM ...............................................(e) Kadar Pusingan : c/ A+d ....................... = RM ............................................... 2Keterangan : Inventori stok pada hujung tahun lalu (a) dan inventori stok pada hujung tahun semasa (d) adalah dianggap mewakili dua penyimpanan stok untuk tujuan pengiraan purata bulanan penyimpanan stok bagi tahun semasa. 92
 93. 93. CONTOH KEW 300-N LAMPIRAN N (Panduan 121) KADAR PUSINGAN STOK PENYATA KADAR PUSINGAN STOK PADA 31hb Disember 20 .....(a) Nilai stok pada akhir tahun lalu ................................... = RM 700,000(b) Nilai terimaan bagi suku tahun pertama....................... = RM 200,000(c) Jumlah nilai stok pada akhir suku tahun pertama (a+b) = RM 900,000(d) Nilai keluaran sehingga akhir suku tahun pertama = RM 500,000(e) Nilai baki stok pada akhir sukutahun pertama (c-d) = RM 400,000(f) Nilai keluaran tahunan yang diramalkan ini diperolehi dengan mendarabkan keluaran sehingga akhir sukutahun pertama i.e (d) dengan empat (4) ; (RM 500,000 x 4) = RM 2,000,000(g) Kadar pusingan : ini diperileh dengan membahagikan nilai keluaran tahunan yang diramalkan i.e (f) dengan nilai stok pada akhir sukutahun pertama (e) = RM 2,000,000 RM 400,000 kadar Pusingan =5Keterangan : Inventori stok pada hujung tahun lalu (a) dan inventori stok pada hujung tahun semasa (d) adalah dianggap mewakili dua penyimpanan stok untuk tujuan pengiraan purata bulanan penyimpanan stok bagi tahun semasa. 93
 94. 94. KEW 300-S LAMPIRAN S (Panduan 192) SENARAI VERIFIKASI STOK Disediakan oleh pemverifikasi stok yang dilantik pada ...................................... Untuk memeriksa barang-barang di.......................... Folio Lejar Perihal Stok Sebenar Stok Lebihan Nilai Kekurangan Nilai Catitan Barang Mengikut Lebihan Kekurangan RekodTandatangan : ....................................... Tandatangan : .................................Nama : ....................................... Nama : .................................Jawatan : ....................................... Tarikh Pemeriksaan Stok Sebenar : ................... Jawatan : ................................. 94
 95. 95. KEW 300-T LAMPIRAN T (Panduan 199) SIJIL VERIFIKASI STOKSaya mengesahkan bahawa dalam suku tahun berakhir pada ....................................... Barang-barang di bawah jagaan saya telah diverifikasi mengikut kehendak-kehendak Panduan 198 seperti berikut : (i) Barang-barang Tidak Menarik diverifikasi pada .......................................... (ii) Barang-barang Menarik diverifikasi pada .......................................... (iii) Barang-barang Sangat Menarik diverifikasi pada ..........................................Tiada perselisihan / Laporan Verifikasi Stok (Kew 300 U1) disertakan dalam tiga salinanTarikh : .............................. ......................................... Ketua Jabatan / Bahagian* Potong yang mana tidak berkenaan. 95
 96. 96. LAMPIRAN U-1 (Panduan 200) KEW 300 U LAPORAN VERIFIKASI STOK LAPORAN PEGAWAI PENGAWAL KE ATAS VERIFIKASI STOK No Kod Perihal Tarikh Unit Kuantiti Nilai Sebab-sebab Syor-syor Ulasan Ketua Catitan Barang Periksa Pegawai Setiausaha Pengawal Perbendaharaan/ Pegawai KewanganA. Stok LebihB. Stok KurangC. Stok Tak Boleh GunaD. Stok Usang Tandatangan : ....................................................... Kementerian / Jabatan : ...................................................... 96
 97. 97. KEW 300-W LAMPIRAN W (Panduan 221,239) SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN STOK / INVENTORISaya mengesahkan bahawa dalam suku tahun berakhir pada ................................... Semua barang-barang dalam stok / inventori di bawah jagaan saya telah diverifikasikan mengikut kehendak-kehendak Panduan 187,198 dan 238 tidak terdapat sebarang perselisihan / laporan Verifikasi Stok (Kew 300 U1) dilampirkan dalam tiga salinan *Tarikh : .............................. .......................................... Ketua Jabatan / Bahagian* Potong mana yang tidak berkenaan 97
 98. 98. TATACARA ASET ALIH KERAJAAN PELUPUSAN - BAB E 98
 99. 99. DIFINISI PELUPUSAN“Pelupusan” ialah satu proses untuk mengeluarkan aset dari milikan,kawalan, simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan. OBJEKTIFPelupusan aset Kerajaan bertujuan untuk:-(c) Memastikan Jabatan Kerajaan tidak menyimpan aset yang tidak boleh diguna atau tidak diperlukan;(b) Menjimatkan ruang simpanan/pejabat;(c) Mendapatkan hasil pulangan yang terbaik; dan(d) Membolehkan aset milik Kementerian/Jabatan dipindahkan ke Kementerian/Jabatan yang lain atas sebab-sebab tertentu. 99
 100. 100. JUSTIFIKASI PELUPUSANAset boleh dilupus berdasarkan justifikasi berikut:-(a) Tidak Ekonomi Dibaiki;(b) Usang/obselete;(c) Rosak dan tidak boleh digunakan;(d) Luput tempoh penggunaan;(e) Keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimum;(f) Tiada alat ganti;(g) Pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan;(h) Disyor selepas pemeriksaan aset;(i) Tidak lagi diperlukan oleh Jabatan;(j) Perubahan teknologi; dan(k) Melebihi keperluan. 100
 101. 101. KUASA MELULUSKuasa untuk meluluskan pelupusan adalah seperti berikut:-3. Perbendaharaan (a) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50,000 atau jumlah keseluruhannya melebihi RM500,000; dan (b) Semua kaedah pelupusan tanpa mengira nilai perolehan asal seperti berikut:- (i) Hadiah; (ii) Pindahan dari Jabatan Persekutuan ke Negeri; (iii) Tukar Beli (trade-in); (iv) Tukar Barang (barter-trade); dan (v) Kaedah lain pelupusan yang tidak dinyatakan dalam tatacara ini. 101
 102. 102. KUASA MELULUS1. Kementerian/Jabatan (a) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50,000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500,000; dan (b) Pindahan aset di antara Jabatan Persekutuan bagi nilai perolehan asal tidak melebihi RM50,000 setiap satu atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500,000.10. Pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa di bawah Seksyen 17, Akta Acara Kewangan 1957 tidak boleh mewakilkan kuasa selanjutnya kepada mana-mana pegawai lain sebagaimana Arahan Perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa. 102
 103. 103. URU 1. Unit Pengurusan Aset di Kementerian/JabatanS adalah bertanggungjawab sebagai Urus Setia Pelupusan.S 4. Tugas-tugas Urus Setia Pelupusan adalah sepertiE berikut:-TI (a) Mengurus pelantikan Ahli Lembaga PemeriksaA mengikut KEW. PA-15;P (b) Mendapatkan Perakuan Pelupusan (PEP) KEW.PA-16;E (c) Mendapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.PA-17;L (d) Menyemak dan memastikan permohonan pelupusanU lengkap dan teratur;PUSAN 103
 104. 104. UR (a) Mengemukakan permohonan pelupusan kepadaU Kuasa Melulus:-S (i) Perbendaharaan melalui Pegawai Pengawal; danS (ii) Pegawai Pengawal atau pegawai-pegawai yangE diwakilkan kuasa.TI (g) Memaklumkan kelulusan kepada Jabatan untukA tindakan;P (g) Memohon pelanjutan tempoh pelupusan;EL (h) Memohon kelulusan meminda kaedah pelupusan;UP • Melantik dua orang saksi yang terdiri daripadaU sekurangkurangnya Pegawai Kumpulan Sokongan IS bagi pelupusan melalui kaedah pemusnahan;AN 104
 105. 105. URUS (a) Mendapatkan Sijil Penyaksian PemusnahanS Aset KEW.PA-18;ET (d) Memperolehi Sijil Pelupusan Aset KEW.PA-19I bagi semua pelupusan yang telah dilaksanakan;AP (g) Menghantar KEW.PA-19 kepada Kuasa Melulus;E danLU (j) Mengemukakan Laporan Tahunan Pelupusan AsetP KEW.PA-20 ke Perbendaharaan sebelum 15 MacU tahun berikutnya.SAN 105
 106. 106. KEW. PA-15 No. Rujukan Tarikh :Kepada : …………………………………………… …………………………………………… (Nama Pegawai yang dilantik)LANTIKAN SEBAGAI LEMBAGA PEMERIKSAPELUPUSAN ASET ALIH KERAJAANSaya sebagai Pegawai Pengawal dengan ini melantik Tuan/Puan sebagai Pengerusi/Ahli LembagaPemeriksa untuk memeriksa aset yang dicadangkan untuk dilupuskan bagi tempoh selama………………… (tahun) mulai dari ………………… hingga ……………….17. Laporan pemeriksaan hendaklah disediakan dengan menggunakan borang Laporan LembagaPemeriksa (KEW. PA-17) dan dikemukakan kepada Urusetia Pelupusan Jabatan dalam tempoh dua (2)minggu selepas pemeriksaan dijalankan.………………………………………(Tandatangan Pegawai Pengawal)Nama : …………………………………….Jawatan : ……………………………………. 106
 107. 107. KEW. PA-16 KERAJAAN MALAYSIA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) ASET ALIH KERAJAANKementerian/Jabatan :Alamat :No Siri Pendaftaran Aset :(KEW. PA-2/PA-3)No Kodifikasi Nasional : Jumlah jarak perjalanan (km)/ :Jenis,Jenama dan Model : Tempoh penggunaan (jam)No Chasis/Siri Pembuat : Tahap Penyampaian Perkhidmatan (%) :No Enjin : Jumlah Kos Penyelenggaraan Semasa :No Pendaftaran (kenderaan) : Nilai Semasa :Tarikh dibeli : Anggaran Nilai Selepas Dibaiki :Harga Perolehan Asal : Anggaran Tahan Selepas Diperbaiki :LAPORAN PEMERIKSAANButir-butir penambahbaikan yang perlu :19.……………………………………………………………………………..20.……………………………………………………………………………..21.……………………………………………………………………………..Disahkan bahawa aset tersebut telah diperiksa dan diperakukan untuk pelupusan atas sebab-sebab berikut :24.…………………………………………………………………………….25.…………………………………………………………………………….26.…………………………………………………………………………….……………………………………………. ……………………………………( Tandatangan ) (Tandatangan)Nama : Nama :Jawatan : Jawatan :Tarikh : Tarikh :Cop : Cop :Ruangan inim hendaklah diisi jika PEP melebihi tempoh satu (1) tahun.Aset telah dibuat penilaian semula dengan nilai semasa RM ………………………..………………………………. (Tandatangan)Nama : ……………………………… Cop :Jawatan : ……………………………….Tarikh : ………………………………. 107
 108. 108. KEW. PA-17 LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA ASET ALIH KERAJAAN KEMENTERIAN/JABATAN : _______________________________________________________________ HARGA TEMPOH PEROLEHAN NILAI SEMASA JABATA ASAL NYATAKAN KETERAN TARIKH DIGUNA SYOR KAEDAH B N/ UN KUANT KEADAAN GAN PEMBELIA KAN/ PELUPUSAN DAN I BAHAGI IT ITI SEU JUML SEU JUMLAH ASET ASET N SIMPANA JUSTIFIKASI L AN NIT AH NIT DENGAN JELAS N (RM) (RM) (RM) (RM) JUMLAH KESELURUHANTarikh pelantikan Lembaga Pemeriksa : ……………………… Tandatangan ……………………………… (Pengerusi) Nama ………………………………Tarikh Pemeriksaan .……………………………… Jawatan ………………………………Tempoh pemeriksaan ……………………………… Tandatangan ……………………………… Nama ………………………………………. Jawatan ……………………………………. * (Ruangan boleh ditambah jika ahli LEmbaga Pemeriksa lebih daripada 2 orang) 108
 109. 109. KEW. PA-18 KEMENTERIAN/JABATAN : ________________________________________________________ SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAANDisahkan aset seperti maklumat berikut telah dimusnahkan. Jenis Aset : ……………………………………… Kuantiti : …………………………………… Secara : (Tanam/Bakar/Buang/Tenggelam) Tarikh : ……………………………………… Tempat : ……………………………………… ……………………………… ……………………………… Tandatangan Tandatangan Nama : ……………………………. Nama : ……………………….. Jawatan : ……………………………. Jawatan : …………………….. Cop : Cop : *Pilih mana yang berkenaan 109
 110. 110. KEW. PA-19KEMENTERIAN/JABATAN : ______________________________________________________ SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAANMerujuk surat kelulusan No. Rujukan …………………………………………. bertarikh……………………….., saya mengesahkan tindakan pelupusan telah dilaksanakan seperti berikut : 1. Aset berikut telah dilupuskan secara pindahan/hadiah Bilangan item ………………………………………………. dipindahkan/hadiah kepada ……………………………………………………………….. (Sura Akuan Terima disertakan) 2. Aset berikut telah dilupuskan secara dijual. Bilangan item ……………………………….. No Resit ……………………………… (salinan resit disertakan) 3. Aset berikut telah dilupuskan secara musnah Bilangan item : ………………………………………………………….. Cara dimusnahkan : ………………………………………………………….. (Sijil Menyaksikan Pemusnahan disertakan) 4. Aset berikut telah dilupuskan melalui kaedah-kaedah lain. Bilangan item : ………………………………. Kaedah pelupusan : ………………………… (Dokumen berkaitan disertakan) 5. Aset berikut telah dimasukkan ke dalam stok. Bilangan item : ……………………………………………………….. (Salinan Kad Kawalan Stok Disertakan )Tandatangan Ketua Jabatan : ……………………………………Nama : ……………………………………Jawatan : ……………………………………Tarikh : …………………………………… 110Cop Jabatan/Bahagian : ……………………………………
 111. 111. KEW. PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN TAHUN : ………………………. KEMENTERIAN/JABATAN : ………………………………………………………………………………………………………………………… JUMLAH NILAI HASIL JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL ASET SECARA (RM) KEMENTERIAN/JABATABIL PEROLEHAN PELUPUSA KAEDAH N JUALAN PINDAHAN MUSNAH ASAL (RM) N (RM) LAINNota : Laporan ini hendaklah dihantar ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnyaTandatangan Pegawai Pengawal : ……………………………………………….. Cop Jabatan :Nama : ………………………………………………..Jawatan : ……………………………………………….Tarikh : ………………………………………………. 111
 112. 112. PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW.PA-161. PEP diperlukan bagi semua aset Mekanikal, Teknikal, Elektrikal dan Elektronik seperti di KEMBARAN A dan perkakasan komputer seperti di KEMBARAN B.5. Ketua Jabatan hendaklah merujuk kepada JKR atau Jabatan yang mempunyai worksyop sendiri atau khidmat pakar-pakar khusus dalam peralatan-peralatan tertentu untuk mendapatkan PEP.7. PEP bagi perkakasan komputer hendaklah disediakan oleh Pegawai Sistem Maklumat Kementerian/Jabatan. 112
 113. 113. PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW.PA-164 . Setiap PEP hendaklah disahkan oleh dua (2)pegawai yang mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dan tidak terlibat dengan pengurusan aset berkenaan.3. Nilai semasa aset di PEP hanya sah digunakan untuk tempoh satu (1) tahun sahaja. Sekiranya melebihi tempoh tersebut, Kementerian/Jabatan perlu mendapatkan pengesahan nilai semasa yang baru di PEP. 113
 114. 114. LEMBAGA PEMERIKSAPelantikan Lembaga Pemeriksa(c) Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan perlu melantik Lembaga Pemeriksa bagi membuat pemeriksaan ke atas asetyang hendak dilupuskan.(g) Lembaga Pemeriksa dilantik berdasarkan jawatan dan tempoh pelantikan tidak melebihi dua (2) tahun. Keanggotaan Lembaga Pemeriksa hendaklah terdiri daripada:- (i) Sekurang-kurangnya dua (2) orang pegawai ( seorang pengerusi dan seorang ahli ) yang tidak terlibat secara langsung dalam pengendalian aset berkenaan; 114
 115. 115. PERLANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA(i) Pegawai mempunyai kepakaran memeriksa aset, jika perlu;(iv) Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan I atau yang setaraf; dan(vii) Pegawai dari Kementerian/Jabatan lain boleh dilantik jika perlu. 115
 116. 116. TUGAS-TUGAS LEMBAGA PEMERIKSA(a) Menyedia dan mengemukakan jadual pemeriksaan kepada Urus Setia Pelupusan Jabatan;(d) Memeriksa aset dan rekod yang berkaitan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh diarahkan oleh Jabatan;(c) Memastikan segala maklumat sulit dan rahsia dalam peralatanyang hendak dilupuskan telah dikeluarkan;(d) Menyedia Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.PA-17;(l) Mengesyorkan kaedah pelupusan yang sesuai; dan(n) Menandatangani KEW.PA-17 dan mengemukakan kepada Urus Setia Pelupusan. 116
 117. 117. TEMPOH TINDAKAN PELUPUSANTindakan pelupusan mengikut kaedah yang diluluskan hendaklahdilaksanakan dalam tempoh tiga (3) bulan daritarikh surat kelulusan. PERLANJUTAN TEMPOH1. Permohonan melanjutkan tempoh pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus dua (2) minggu sebelum tamat tempoh pelupusan. Pelanjutan tempoh hanya dibenarkan sekali sahaja.2. Sekiranya tindakan pelupusan tidak dapat diselesaikan selepas tempoh pelanjutan, maka kelulusan adalah terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan kerana pengurangan nilai semasa aset dan kaedah pelupusan mungkin tidak lagi sesuai. 117
 118. 118. PINDA KAEDAH PELUPUSANPermohonan untuk meminda kaedah pelupusan hendaklahdikemukakan kepada Kuasa Melulus. Permohonan hendaklahdikemukakan sebelum tamat tempoh kelulusan pelupusan.Sekiranya tempohpelupusan telah tamat, kelulusan adalah terbataldan permohonan baru hendaklah dikemukakan. KAEDAH PELUPUSANDalam urusan pelupusan aset, kriteria pulangan hasil hendaklahsentiasa diberi perhatian. Bagi mencapai tujuan ini, KuasaMelulus boleh menetapkan kaedah pelupusan yang sesuai danpaling menguntungkan Kerajaan. 118
 119. 119. KAEDAH PELUPUSAN(a) Jualan secara:- (i) Tender (ii) Sebut harga (iii) Lelong(f) Jualan Sisa• Tukar Barang (Barter Trade)• Tukar Beli (Trade In)(e) Tukar Ganti (Cannibalize) 119
 120. 120. KAEDAH PELUPUSAN(g) Pindahan(h) Hadiah(i) Musnah secara:- (i) Ditanam (ii) Dibakar (iii) Dibuang (iv) Ditenggelam (j) Kaedah lain pelupusan yang difikirkan sesuai. 120
 121. 121. PELUPUSAN MELALUI KONTRAK PUSAT Jika terdapat pelupusan melalui kontrak pusat Kementerian/Jabatan hendaklah menggunakan peraturan berkenaan. 121
 122. 122. TINDAKAN SEMASA MELAKSANAKAN PELUPUSAN(a) Label Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/ Jabatan pada aset hendaklah dipadamkan;(d) Jabatan Pengangkutan Jalan hendaklah diberitahu mengenai pelupusan kenderaan supaya pendaftaran kenderaan Kementerian/ Jabatan dibatalkan;(h) Kad Pendaftaran kenderaan bermotor diserahkan kepada pembeli kecuali pelupusan secara jualan sisa; dan(k) Kenderaan Kerajaan dan aset alih lain yang telah dilupus adalah dikecualikan daripada semua jenis cukai. 122
 123. 123. TATACARA ASET ALIHKEHILANGAN DAN HAPUSKIRA BAB F 123
 124. 124. TAFSIRAN KEHILANGANKEHILANGAN bermaksud aset yang tiadalagi dalam simpanan disebabkan oleh kecurian,kemalangan, kebakaran, bencana alam,kesusutan, penipuan atau kecuaian pegawaiawam. 124
 125. 125. TAFSIRAN HAPUSKIRAHapus kira ialah proses untukmembatalkan rekod aset yanghilang. 125
 126. 126. TAFSIRAN PEGAWAI PENGAWALPegawai Pengawal ialah:Ketua Setiausaha Kementerian atau KetuaPengarah Jabatan 126
 127. 127. TAFSIRAN KETUA JABATANKetua Jabatan termasuk: Ketua sesuatu cawangan, daerah, daerah kecil, pejabat atau pejabatwilayah. 127
 128. 128. OBJEKTIFHapus kira aset kerajaan bertujuan untuk:-(a) Mengawal kerugian yang ditanggung olehKerajaan akibat kehilangan aset;(b) Menyelaraskan rekod aset;(c) Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan keselamatan aset kerajaan; dan(d) Membolehkan tindakan surcaj atau tatatertib dikenakan ke atas kecuaian pegawai. 128
 129. 129. KUASA MELULUS PERINGKATAN PERBENDAHARAAN(a) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50,000 atau keseluruhannya melebihi RM500,000.(c) Peralatan Elektronik, Komunikasi dan ICT seperti di bawah tanpa mengira nilai perolehan asal: Telefon bimbit, walkie talkie, kamera digital, kamera video, komputer riba, palmtop/pocket PC, Personal Digital Assistant (PDA),LCD Projektor, Pemain CD/DVD dan smartphone.(k) Melibatkan kecurian, penipuan atau kecuaian pegawai awam tanpa mengira nilai perolehan asal. 129
 130. 130. KUASA MELULUS PERINGKAT PEGAWAI PENGAWAL(a) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50,000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500,000 dan tidak melibatkan peralatan Elektronik, Komunikasi dan ICT; dan(b) Pegawai Pengawal sebelum meluluskan apa-apa hapus kira hendaklah berpuashati bahawa soal kecurian, penipuan atau kecuaian tidak melibatkan pegawai awam. 130
 131. 131. URUS SETIA KEHILANGAN DAN HAPUS KIRAUnit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatanbertanggungjawab sebagai Urus Setia Kehilangandan Hapus kira.(a) Mendapatkan maklumat mengenai aset yang hilang Melalui Daftar Harta Modal (Kew. PA-2) dan Daftar Inventori Kew. PA-3.(b) Mendapatkan Laporan Awal Kew. PA-28 daripada Ketua Jabatan.(c) Mengemuka Laporan Awal dan salinan Laporan Polis kepada Pegawai Pengawal.(d) Menguruskan pelantikan Jawatankuasa Penyiasatdengan menggunakan contoh format Kew. PA-29. 131
 132. 132. KEW. PA-28 LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAANNyatakan ;- 1.Keterangan Aset yang hilang (a) Jenis Aset (b) Jenama dan Model © Kuantiti (d) Tarikh Perolehan (e)Harga Perolehan Asal 2. Tempat sebenar di mana kehilangan berlaku 3. Tarikh kehilangan berlaku atau diketahui. 4. Cara bagaimana kehilangan berlaku. 5. Nama dan jawatan pegawai yang akhir sekali menyimpan/mengguna aset yang hilang. 6. Sama ada seseorang pegawai difikirkan prima facie bertanggungjawab ke atas kehilangan itu.Jika ya, nama dan jawatannya. 7. sama ada seseorang pegawai difikirkan telah ditahan kerja. 8. No Rujukan dan Tarikh Laporan Polis. 9. Langkah-langkah sedia ada untuk mengelakkan kehilangan itu berlaku. 10.Langkah-langkah segera yang diambil bagi mencegah berulangnya kejadian ini. 11.Catatan : …………………………………. Tandatangan Ketua Jab tan Nama : Jawatan : Tarikh : Cop Jabatan : 132
 133. 133. KEW. PA-29 No Rujukan Fail : Tarikh :Kepada:…………………………………………………………………………………………(Nama dan Jawatan Pegawai yang dilantik)PELANTIKAN JAWATANKUASA PENYIASAT KEHILANGANASET ALIH KERAJAANSaya sebagai Pegawai Pengawal dengan ini melantik tuan/puan sebagai Pengerusi/Ahli Jawatankuasa Penyiasatuntuk menyiasat kehilangan ……………………………………………… (nama aset) di………………………………………………….. (Kementerian/Jabatan/PTJ) mulai dari tarikh surat ini.( No Rujukan Laporan Awal …………………………………………………….)17. Tuan/Puan adalah diberi kuasa untuk menjalankan siasatan dengan mendapatkan maklumat mengenai keskehilangan tersebut daripada mana-mana pegawai yang berkenaan. Bersama-sama ini disertakan Laporan Awaldan Senarai Tugas Jawatankuasa Penyiasat sebagai panduan.• Laporan siasatan hendaklah menggunakan Laporan Akhir (KEW. PA-30) seperti yang dilampirkan. Laporanini mestilah dikembalikan sebelum …………………………(tarikh).Tandatangan : ………………………………………….Nama Pegawai Pengawal : ………………………………………….Kementerian/Jabatan : ………………………………………….s.k Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia 133

×