QQuuíímmiiccaa yy mmeeddiioo aammbbiieennttee..
EEFFEECCTTOO IINNVVEERRNNAADDEERROO.. 
 EEffeeccttoo nnaattuurraall pprroodduucciiddoo ppoorr cciieerrttooss ggaasseess 
...
EEFFEECCTTOO IINNVVEERRNNAADDEERROO.. 
 LLaa ccaannttiiddaadd ddee CCOO22 eemmiittiiddoo aa llaa aattmmóóssffeerraa ssee ...
EEFFEECCTTOO IINNVVEERRNNAADDEERROO.. 
 CCuuaannddoo llaa rraaddiiaacciióónn ssoollaarr 
lllleeggaa aa llaa ttiieerrrraa ...
EEFFEECCTTOO IINNVVEERRNNAADDEERROO.. 
 CCuuaannddoo eell CCOO22 ssee aaccuummuullaa eenn 
llaa aattmmóóssffeerraa ,,eess...
EEFFEECCTTOO 
IINNVVEERRNNAADDEERROO::CCoonnsseeccuueenncciiaass.. 
 AAuummeennttoo ddee llaa tteemmppeerraattuurraa ggll...
LLLLUUVVIIAA ÁÁCCIIDDAA.. 
 LLaass iinndduussttrriiaass eemmiitteenn aa llaa aattmmóóffeerraa eenn 
cciieerrttaass ccoomm...
LLLLUUVVIIAA ÁÁCCIIDDAA.. 
SSOO33 HH22SSOO44 
SSOO22 ++ HH22OO áácciiddooss 
NNOO22 HHNNOO33 
NNOO33
LLLLUUVVIIAA ÁÁCCIIDDAA:: 
CCoonnsseeccuueenncciiaass.. 
 AA rraaiizz ddee llaa rreevvoolluucciióónn iinndduussttrriiaall...
DESTRUCCIÓN DDEE LLAA CCAAPPAA DDEE 
OOZZOONNOO.. 
 EEll oozzoonnoo ((OO33)),, eess uunn ccoommppoonneennttee ttóóxxiicco...
DESTRUCCIÓN DDEE LLAA CCAAPPAA DDEE 
OOZZOONNOO.. 
 EEll oozzoonnoo eess ddeessttrruuiiddoo mmeeddiiaannttee uunnaa rreea...
¿CCóómmoo ssee ddeessttrruuyyee eell oozzoonnoo?? 
 EEss eell cclloorroo ddee llooss CCFFCCss llooss ccaauussaanntteess d...
¿CCóómmoo ssee ddeessttrruuyyee eell oozzoonnoo?? 
 SSee ccaallccuullaa qquuee uunn ááttoommoo ddee cclloorroo ppuueeddee...
Agujero ddee oozzoonnoo::CCoonnsseeccuueenncciiaass 
 SSii eell oozzoonnoo ddiissmmiinnuuyyee lllleeggaarráá aa aall ttii...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Medio ambiente 2014

315 visualizaciones

Publicado el

el medio ambiente

Publicado en: Medio ambiente
0 comentarios
1 recomendación
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
315
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
3
Acciones
Compartido
0
Descargas
0
Comentarios
0
Recomendaciones
1
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Medio ambiente 2014

 1. 1. QQuuíímmiiccaa yy mmeeddiioo aammbbiieennttee..
 2. 2. EEFFEECCTTOO IINNVVEERRNNAADDEERROO..  EEffeeccttoo nnaattuurraall pprroodduucciiddoo ppoorr cciieerrttooss ggaasseess eexxiisstteenntteess eenn llaa aattoommóóssffeerraa..  LLooss ccaauussaannttee ffuunnddaammeennttaall ddee eessttee eeffeeccttoo eess eell CCOO22,, aauunnqquuee ttaammbbiiéénn eenn mmeennoorr mmeeddiiddaa oottrrooss ggaasseess ccoommoo eell mmeettaannoo..  EEss uunn eeffeeccttoo nnaattuurraall yy bbeenneeffiicciioossoo ppaarraa llaa vviiddaa ..  PPuueeddee ooccuurrrriirr qquuee eessttee ffeennóómmeennoo ssee vveeaa aalltteerraaddoo ppoorr uunn ddeesseeqquuiilliibbrriioo eenn llaa eemmiissiióónn ddee eessttooss ggaasseess..
 3. 3. EEFFEECCTTOO IINNVVEERRNNAADDEERROO..  LLaa ccaannttiiddaadd ddee CCOO22 eemmiittiiddoo aa llaa aattmmóóssffeerraa ssee hhaa vviissttoo iinnccrreemmeennttaaddaa aa lloo llaarrggoo ddeell ssiigglloo XXXX ppoorr eeffeeccttoo ddee llaass ccoommbbuussttiioonneess mmaassiivvaass ..  CCoommbbuussttiioonneess ddee ggrraannddeess iinndduussttrriiaass,, ccaalleeffaacccciioonneess ddee ccaarrbbóónn eenn ppaaiisseess iinndduussttrriiaalliizzaaddooss .. PPoolluucciioonneess ddee vveehhííccuullooss ppaarrttiiccuullaarreess ee iinndduussttrriiaalleess eettcc……  EEssttee CCOO22 ssee vvaa aaccuummuullaannddoo eenn llaa aattmmóóssffeerraa ..
 4. 4. EEFFEECCTTOO IINNVVEERRNNAADDEERROO..  CCuuaannddoo llaa rraaddiiaacciióónn ssoollaarr lllleeggaa aa llaa ttiieerrrraa ppeenneettrraa ccoonn cciieerrttaa iinntteennssiiddaadd..  PPaarrttee ddee eessttaa rraaddiiaacciióónn eess aabbssoorrbbiiddaa ppoorr llaa ttiieerrrraa yy eell rreessttoo eess eemmiittiiddaa ddee vvuueellttaa aa llaa aattmmóóssffeerraa..  EEssccaappaannddoo llaa rraaddiiaacciióónn aall eexxtteerriioorr ddee ddiicchhaa aattmmóóssffeerraa..
 5. 5. EEFFEECCTTOO IINNVVEERRNNAADDEERROO..  CCuuaannddoo eell CCOO22 ssee aaccuummuullaa eenn llaa aattmmóóssffeerraa ,,eessttee iimmppiiddee qquuee llaa rraaddiiaacciióónn ssoollaarr eemmiittiiddaa ppoorr llaa ttiieerrrraa ssaallggaa aall eexxtteerriioorr..  LLaa rraaddiiaacciióónn ssoollaarr ssee aaccuummuullaa eenn llaa ssuuppeerrffiicciiee..  PPrroovvooccáánnddoossee uunnaa aaccuummuullaacciióónn ddee ccaalloorr eenn llaa ttiieerrrraa..  VVEERR VVÍÍDDEEOO..
 6. 6. EEFFEECCTTOO IINNVVEERRNNAADDEERROO::CCoonnsseeccuueenncciiaass..  AAuummeennttoo ddee llaa tteemmppeerraattuurraa gglloobbaall ddeell ppllaanneettaa..  FFuussiióónn ddee llooss ccaassqquueetteess ppoollaarreess ,,ccoonn iinnhhuunnddaacciioonneess ddee zzoonnaass ccoosstteerraass..  CCaammbbiiooss cclliimmááttiiccooss :: lllluuvviiaass..  AAuummeennttoo ddee iinncceennddiiooss ffoorreessttaalleess..
 7. 7. LLLLUUVVIIAA ÁÁCCIIDDAA..  LLaass iinndduussttrriiaass eemmiitteenn aa llaa aattmmóóffeerraa eenn cciieerrttaass ccoommbbuussttiioonneess ggaasseess ..  GGaasseess ccoommoo eell ddóóxxiiddoo ddee aazzuuffrree ((SSOO22)) ,, óóxxiiddooss ddee nniittrróóggeennoo ((NNOOxx))..  EEssttooss óóxxiiddooss vvaann aa ppaarraarr aa llaa aattmmóóssffeerraa..  AAllllíí rreeaacccciioonnaann ccoonn eell aagguuaa ddee llaa aattmmóóffeerraa sseeggúúnn llaass ssiigguuiieenntteess rreeaacccciioonneess..
 8. 8. LLLLUUVVIIAA ÁÁCCIIDDAA.. SSOO33 HH22SSOO44 SSOO22 ++ HH22OO áácciiddooss NNOO22 HHNNOO33 NNOO33
 9. 9. LLLLUUVVIIAA ÁÁCCIIDDAA:: CCoonnsseeccuueenncciiaass..  AA rraaiizz ddee llaa rreevvoolluucciióónn iinndduussttrriiaall llaa eemmiissiióónn ddee eessttooss ggaasseess ggeenneerraa lllluuvviiaa áácciiddaa ,,nnoo ssoolloo eenn zzoonnaass ddee ggrraann pprroodduucccciióónn ,,ssiinnoo iinncclluussoo eenn zzoonnaass bbaassttaannttee aalleejjaaddaass ddee eessttooss nnúúcclleeooss..  EEssttoo eess ddeebbiiddoo aall ggrraann ppooddeerr ddee eexxppaannssiióónn ddee llooss ggaasseess yy aall ddiinnaammiissmmoo ((mmoovviilliiddaadd)) ddee llaa aattmmóóssffeerraa..  EEssttaa lllluuvviiaa aaffeeccttaa ddiirreeccttaammeennttee aa llaa fflloorraa ssoobbrree llaa qquuee pprreecciippiittaa..  AAffeeccttaa aa llaa ffaauunnaa yy fflloorraa ddee rriiooss yy llaaggooss aall aacciiddiiffiiccaarrssee ssuuss aagguuaass..  AA llaass ccoonnssttrruucccciioonneess ,,ddeebbiiddoo aall aattaaqquuee ddee llooss áácciiddooss ssoobbrree llooss mmaatteerriiaalleess ..
 10. 10. DESTRUCCIÓN DDEE LLAA CCAAPPAA DDEE OOZZOONNOO..  EEll oozzoonnoo ((OO33)),, eess uunn ccoommppoonneennttee ttóóxxiiccoo ppeerroo qquuee eess ffuunnddaammeennttaall ppaarraa llaa eexxiisstteenncciiaa ddee vviiddaa eenn llaa ttiieerrrraa..  EELL oozzoonnoo ssee eennccuueennttrraa eenn llaa eessttrraattoossffeerraa .. FFoorrmmaannddoo llaa ccaappaa ddee oozzoonnoo..SSee uunnooss 2200 aa 3300 kkiillóómmeettrrooss ddeell nniivveell ddeell mmaarr..  EEss ddee vviittaall iimmppoorrttaanncciiaa ,,yyaa qquuee aabbssoorrbbee ggrraann ppaarrttee ddee llaa rraaddiiaacciióónn uullttaavviioolleettaa ddeell ssooll ,, qquuee eess nnoocciivvaa ppaarraa llaa ppiieell..
 11. 11. DESTRUCCIÓN DDEE LLAA CCAAPPAA DDEE OOZZOONNOO..  EEll oozzoonnoo eess ddeessttrruuiiddoo mmeeddiiaannttee uunnaa rreeaacccciióónn qquuíímmiiccaa,, ppoorr uunnooss ccoommppuueessttooss llllaammaaddooss CCLLOORROOFFLLUUOORROOCCAARRBBOONNOOSS ((CCFFCCss))..  LLoo CCFFCCss ccoonnttiieenneenn cclloorroo qquuee ssoonn llooss ááttoommooss qquuee ddeessttrruuyyeenn ddiirreeccttaammeennttee llaass mmoollééccuullaass ddee oozzoonnoo..  SSoonn ggaasseess iinneessttaabblleess qquuee ssee ddeessccoommppoonneenn ppoorr aacccciióónn ddee llaa rraaddiiaacciióónn UUVV ddeesspprreennddiieennddoo eell cclloorroo..
 12. 12. ¿CCóómmoo ssee ddeessttrruuyyee eell oozzoonnoo??  EEss eell cclloorroo ddee llooss CCFFCCss llooss ccaauussaanntteess ddee eessttaa ddeessccoommppoossiicciióónn ddeell OO33..  AAllgguunnaass rreeaacccciioonneess ccaauussaanntteess ddeell pprroocceessoo ssoonn llaass ssiigguuiieenntteess:: CCll ++ OO33 CCllOO ++ OO22 OO22 RRUUVV OO ++ OO CCllOO ++ OO CCll ++ OO22 ssee lliibbeerraa eell cclloorroo qquuee vvuueellvvee aa ddeessttrruuiirr mmááss mmoollééccuullaass ddee oozzoonnoo
 13. 13. ¿CCóómmoo ssee ddeessttrruuyyee eell oozzoonnoo??  SSee ccaallccuullaa qquuee uunn ááttoommoo ddee cclloorroo ppuueeddee ddeessttrruuiirr hhaassttaa 110000000000 mmoollééccuullaass ddee oozzoonnoo..  EEll cclloorroo nnoo eexxiissttííaa eenn llaa aattmmóóssffeerraa ddee ffoorrmmaa nnaattuurraall ,,ppeerroo aauummeennttóó ccoonnssiiddeerraabblleemmeennttee eenn llaass úúllttiimmaass ddééccaaddaass..  LLaa pprroodduucccciióónn mmeeddiiaa ddee CCFFCCss eenn eell mmuunnddoo eess ddee 00..1177 KKgg ppoorr ppeerrssoonnaa yy aaññoo..
 14. 14. Agujero ddee oozzoonnoo::CCoonnsseeccuueenncciiaass  SSii eell oozzoonnoo ddiissmmiinnuuyyee lllleeggaarráá aa aall ttiieerrrraa mmááss rraaddiiaacciióónn uullttrraavviioolleettaa,, pprroocceeddeennttee ddeell ssooll..  LLaa rraaddiiaacciióónn pprroovvooccaa uunn aauummeennttoo ddee ccaassooss ddee ccáánncceerr ddee ppiieell..  PPuueeddee aattaaccaarr aall ssiisstteemmaa iinnmmuunnoollóóggiiccoo hhuummaannoo..  EEffeeccttooss nneeggaattiivvooss ssoobbrree llaa vviissttaa,, aauummeennttaannddoo llooss ccaassooss ddee ccaattaarraattaass..  EEffeeccttooss nneeggaattiivvooss ssoobbrree llaa ccaaddeennaa aalliimmeennttiicciiaa aall aattaaccaarr ddiirreeccttaammeennttee eessttaa rraaddiiaacciióónn aall ffiittooppllaaccttoonn..

×