Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Samenwerken onder architectuur

1.373 visualizaciones

Publicado el

Presentatie voor de gemeentelijke architectencommunity op 21 mei 2014

Samenwerken onder architectuur

 1. 1. Samenwerken onder architectuur PinkRoccade architectenbijeenkomst 21 mei 2014 Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl
 2. 2. Agenda • Samenwerken en de kenniswerker • De architectuur van samenwerken • Casus: samenwerken in het hoger onderwijs • Persoonlijke reflectie op samenwerken 2
 3. 3. Samenwerken Van Dale: “in onderling overleg werken” Merriam-Webster: 1: to work jointly with others or together especially in an intellectual endeavor 2: to cooperate with or willingly assist an enemy of one's country and especially an occupying force 3: to cooperate with an agency or instrumentality with which one is not immediately connected 3
 4. 4. 4 De kenniswerker
 5. 5. 5 De sociaal kenniswerker – co-creatie
 6. 6. 6 De architectuur van samenwerken (1) gestructureerd proces, 1 organisatie ongestructureerd proces, 1 organisatie ongestructureerd proces, >1 organisatiegestructureerd proces, >1 organisatie
 7. 7. 7 De architectuur van samenwerken (2) gestructureerd proces, 1 organisatie ongestructureerd proces, 1 organisatie ongestructureerd proces, >1 organisatiegestructureerd proces, >1 organisatie collegiale samenwerking co-creatie organisatieoverstijgende co-creatie organisatieoverstijgende samenwerking
 8. 8. Operating model 8
 9. 9. 9 De architectuur van samenwerken (3) gestructureerd proces, 1 organisatie ongestructureerd proces, 1 organisatie ongestructureerd proces, >1 organisatie niet gestandaardiseerd, geïntegreerd gestandaardiseerd, geïntegreerd gestructureerd proces, >1 organisatie niet gestandaardiseerd, niet geïntegreerd gestandaardiseerd, niet geïntegreerd collegiale samenwerking co-creatie organisatieoverstijgende co-creatie diversificatie coordinatie unificatie replicatie organisatieoverstijgende samenwerking
 10. 10. 10 De architectuur van samenwerken (4) niet gestandaardiseerd, niet geïntegreerd gestandaardiseerd, geïntegreerdniet gestandaardiseerd, geïntegreerd cross-selling ketensamenwerking schaalvergroting uitwisseling van mensen beperkt gestandaardiseerd, niet geïntegreerd gemeenschappelijke diensten beperkt gestandaardiseerd, beperkt geïntegreerd gestructureerd proces, 1 organisatie ongestructureerd proces, 1 organisatie ongestructureerd proces, >1 organisatiegestructureerd proces, >1 organisatie collegiale samenwerking co-creatie organisatieoverstijgende co-creatie organisatieoverstijgende samenwerking
 11. 11. Architectuurprincipes voor samenwerking • We opereren als een organisatienetwerk • Taken en verantwoordelijkheden zijn expliciet benoemd • De gemeenschappelijke processen en applicaties zijn gestandaardiseerd • Processen hebben een eigenaar • Gegevens hebben een eigenaar • Medewerkers interacteren namens een specifieke organisatie • Gegevens van individuele organisaties zijn duidelijk aanwijsbaar • Gegevens die worden uitgewisseld zijn nodig voor de samenwerking • Het koppelvlak tussen processen is expliciet • Gegevensuitwisseling is gebaseerd op open standaarden • Gegevensuitwisseling hanteert een gemeenschappelijke taal • Er zijn standaard serviceniveau’s gedefinieerd en hierop wordt gestuurd • Digitale co-creatie wordt ondersteund • Gegevens over gebruikers worden centraal beheerd • Identity management is federatief 11
 12. 12. 12 Ketensamen- werking Cross-selling Gemeenschap- pelijkediensten Uitwisselingvan mensen Schaalvergroting Diversificatie Unificatie Coordinatie Replicatie Co-creatue Organisatie- over-stijgende co-creatie Opereren als organisatienetwerk X X Taken/verantwoordelijkheden expliciet X X X Standaard processen en applicaties x x X X X Processen hebben eigenaar X X X Gegevens hebben eigenaar X X X Acteren namens specifieke organisatie X X Gegevens van organisatie aanwijsbaar X X Gegevens nodig voor samenwerking X X X Expliciete koppelvlakken in processen X X X X Open standaarden X X X X X Gemeenschappelijke taal X X X X X X X X Standaard serviceniveau’s X X X X Ondersteunen digitale co-creatie X X Centraal beheer gebruikers X X X X Federatief identity management X X X X
 13. 13. Modellen die bijdragen aan het realiseren van principes • We opereren als een organisatienetwerk • Taken en verantwoordelijkheden zijn expliciet benoemd • De gemeenschappelijke processen en applicaties zijn gestandaardiseerd • Processen hebben een eigenaar • Gegevens hebben een eigenaar • Medewerkers interacteren namens een specifieke organisatie • Gegevens van individuele organisaties zijn duidelijk aanwijsbaar • Gegevens die worden uitgewisseld zijn nodig voor de samenwerking • Het koppelvlak tussen processen is expliciet • Gegevensuitwisseling is gebaseerd op open standaarden • Gegevensuitwisseling hanteert een gemeenschappelijke taal • Er zijn standaard serviceniveau’s gedefinieerd en hierop wordt gestuurd • Digitale co-creatie wordt ondersteund • Gegevens over gebruikers worden centraal beheerd • Identity management is federatief 13 Procesmodel Informatiemodel Applicatiemodel
 14. 14. Project Regie in de Cloud Doelstelling: verkennen en bestendigen verdere samenwerking op het gebied van informatievoorziening in hoger onderwijs en onderzoek, met focus op kansen op het gebied van cloud
 15. 15. Informatiestrategie (WP1) Catalogus (WP2) Gewenste situatie • Relevante ontwikkelingen • Gezamenlijke ambities Roadmap • Gezamenlijke initiatieven • Plateauplanning Referentie-architectuur (WP2) Architectuurvisie • Architectuurprincipes • Veranderthema’s • Criteria voor cloud Referentiemodellen • Business • Applicatie • Technologie Implementatie hulpmiddelen (WP4) Datamanagement plannen (WP3) Projectresultaten
 16. 16. Just do it optimalisatie aantalparticiperendeinstellingen 1. Kenniscentrum voor online onderwijs (3,3) 2. Gezamenlijk business model voor online onderwijs (3,1) 3. Gezamenlijke voorzieningen voor ontwikkeling en beheer leer/toetsmateriaal (3,5) 4. Gezamenlijke voorzieningen voor learning analytics (3,1) 5. Gemeenschappelijk gegevensmodel voor verantwoording (3,4) 6. Datawarehouse in de community cloud (2,8) 7. Centrale administratie van studentidentiteiten (3,5) 8. Gestandaardiseerde uitwisseling studentgegevens (3,5) 9. Geintegreerde nationale onderwijscatalogus (3,0) 10. Resultaten uit bekostigd onderzoek vindbaar (3,6) 11. Infrastructuur voor onderzoeksgegevens (3,5) 12. Landelijk kenniscentrum voor VRE’s (3,0) 13. Gemeenschappelijke indicatoren voor valorisatie (3,0) 14. Bundeling van aanbesteding van applicaties (3,3) 15. Gestandaardiseerde koppelvlakken (3,8) 16. Gezamenlijke oplossingen voor onderwijslogistiek (3,1) 17. IT infastructuur uitbesteed (3,1) 18. Beperkt aantal landelijke rekencentra (2,9) 19. Kenniscentrum met IT-specialisten (3,0) 20. Servicebus in de community cloud (3,4) 21. Kenniscentrum informatiebeveiliging (3,5) 22. Rol-gebaseerde autorisatievoorziening (3,2) 23. Gemeenschappelijke risicoclassificatie van gegevens (3,7) 1 3 2 Gezamenlijke voorzieningen Gezamenlijke optimalisatie Gezamenlijke kennisopbouw Gezamenlijke innovatie 9 114 10 innovatie 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 3,9 -3,4 3,1-2,93,3-3,2 Enquête
 17. 17. Gezamenlijke ambities • Instellingen zijn goed geoutilleerd om (open) online onder- wijs in te zetten en te integreren in het reguliere onderwijsaanbod. • Voor het toetsen en certificeren van onderwijs kunnen instellingen beschikken over een betrouwbare en veilige e-infrastructuur voor auteursomgevingen, itembanken en het afnemen van digitale toetsen. • Studenten en medewerkers hebben een digitale leer- en werkomgeving waarmee ze via alle kanalen toegang hebben tot voor hen relevante informatie en functionaliteit. • Instellingen kunnen beschikken over betrouwbare en relevantie stuurinformatie voor verhoging van studiesucces en de kwaliteit van het onderwijs. • Instellingen kunnen beschikken over een state-of-the-art e-infrastructuur voor het opslaan, transporteren, verwerken, visualiseren, delen, archiveren en ontsluiten van onderzoeksgegevens. • Naast universiteiten kunnen ook hogescholen informatie over hun gepland, lopend en afgerond onderzoek delen. • Onderzoeksresultaten zijn maximaal toegankelijk, doordat ze betekenisvol beschikbaar kunnen worden gesteld aan andere onderzoekers, bedrijven en de maatschappij. • Medewerkers en studenten van instellingen kunnen drempelloos samenwerken met medewerkers van andere kennisinstel- lingen en bedrijven van klein tot groot, en zowel regionaal, nationaal als internationaal. • De bedrijfsvoering en informatievoorziening van instellingen zijn efficiënt, veilig en duurzaam ingericht. • Instellingen kunnen gegevens eenvoudig intern en met elkaar uitwisselen. • Instellingen kunnen mobiliteit van studenten over instellingen, tijdens of na hun opleiding ondersteunen. • Instellingen realiseren maximale gemeenschappelijke inkoopkracht voor het inkopen van clouddiensten. 17
 18. 18. Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Architectuurvisie Referentiemodellen Implementatie- hulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud compu ng Integra e Businessmodel Bedrijfsfunc es Bedrijfsprocessen Informa e Applica es Technologie Applica epla orm Informa evoorzieningBusiness Enterprise-architectuur Gebruik van HORA Competen e- ontwikkeling
 19. 19. De route Architecten Kick-off TU/e SIG Research Support CIO beraad Fontys SIG Onderwijs logistiek Leveranciers UM COMIT/KAAIWO CvDUR SIG DLWO
 20. 20. Algemene toepassingen architectuur: • Het geven van inzicht in verbetermogelijkheden • Het geven van inzicht in de relevante aspecten en complexiteit van een verandergebied • Het geven van inzicht in de scope van projecten en de relaties met andere projecten • Het geven van inzicht in koppelvlakken en mogelijke samenwerking binnen een instelling • Het faciliteren van discussie en besluitvorming over eigenaarschap Specifieke toepassingen HORA: • Het vergelijken van de inrichting van verschillende instellingen • Het geven van inzicht in mogelijkheden voor samenwerking • Het versnellen van het opstellen van een instellingsarchitectuur • Eenduidiger communicatie naar leveranciers Toepassingsmogelijkheden HORA
 21. 21. Valorisatie Onderwijsondersteuning Onderzoeksondersteuning OnderzoekOnderwijs Onderwijs ontwikkeling Onderwijs planning Onderwijs uitvoering Roostering Deelnemer werving Inschrijving Onderzoeks administratie Onderzoeks ontwikkeling Onderzoeks opzet Onderzoeks publicatie Toetsing Deelnemer counseling Diplomering Kennis uitnutting Onderzoeks uitvoering Onderzoeks assistentie Deelnemer begeleiding Informatie ontsluiting Informatie levering Bedrijfsvoering Human Resource Management Financieel management Facilitair management Communicatie management Inkoop management Contact management Juridisch management Informatie en Technologie management Sturing Beleid en planvorming Verander management Verbeter management Verantwoording Strategie en governance Informatie doorlevering Bedrijfsfunctiemodel
 22. 22. Informatie ontsluiting Onderzoeksondersteuning ValorisatieOnderzoek Onderwijsondersteuning Onderwijs Bedrijfsvoering Sturing Beleid en planvorming • Beleidsvorming en evaluatie • Enterprise architectuur • Tactische planning • Productportfoliomanagement Verbetermanagement • Procesmanagement • Performancemanagement • Kwaliteitsmanagement • Operationeel management Onderwijsontwikkeling • Opleidingsontwikkeling • Onderwijseenheidontwikkeling • Onderwijsmateriaalontsluiting • Opleidingsevaluatie • Onderwijseenheidevaluatie Inschrijving • Aanmeldingsregistratie • Deelnemermatching • Deelnemerinschrijving • Deelnemerherinschrijving • Deelnemeruitschrijving Verandermanagement • Programma en project- portfoliomanagement • Programmamanagement • Projectmanagement • Innovatie Onderzoeksontwikkeling • Onderzoeksvraagidentificatie • Onderzoekspartnering • Onderzoeksplanning • Financieringswerving Toetsing • Toetsvoorbereiding • Toetsuitvoering • Toetsbeoordeling • Vaststelling verworven competenties Deelnemerwerving • Marktonderzoek • Marktbewerking • Informatieverstrekking • Prospectondersteuning Verantwoording • Interne rapportages • Jaarverslaglegging • Accreditatie • Uitvoering Standard Evaluation Protocol • Overige externe rapportages • Integrale veiligheidsbewaking Human Resource Management • Formatieplanning • Werving en selectie • Medewerkerontwikkeling • Medewerkerbeoordeling • Medewerkeradministratie • Tijdregistratie • Salaris- en declaratieverwerking • Ziekte en verzuimadministratie Financieel management • Begrotingsconstructie • Grootboekbeheer • Activabeheer • Facturering • Debiteurenbeheer • Crediteurenbeheer • Betalingen • Vermogensbeheer Facilitair management • Gebouwbeveiliging • Cateringbeheer • Schoonmaak • Afvalbeheer • Vastgoedontwikkeling • Gebouwbeheer • Goederenafhandeling • Bedrijfshulpverlening • Documentafhandeling en archivering Informatie en Technologie management • Functioneel beheer • Gegevensbeheer • Informatiebeveiliging • Identiteitenbeheer • Applicatie-ontwikkeling • Applicatiebeheer • IT-infrastructuurontwikkeling • IT-infrastructuurbeheer Communicatiemanagement • Imago-ontwikkeling • Interne communicatie • Externe communicatie Inkoopmanagement • Aanbesteden • Leveranciersbeheer • Contractbeheer • Bestellen Contactmanagement • Contactbeheer • Servicemanagement • Relatiebeheer • Alumnibeheer Juridisch management • Compliancebeheer • Juridisch adviseren • Juridische bescherming • Afhandeling bezwaren en beroepen • Klachtenafhandeling Onderwijsuitvoering • Voorbereiding onderwijsactiviteit • Leergroepvorming • Uitvoering onderwijsactiviteit Onderwijsplanning • Onderwijsadministratie • Onderwijseenheidinschrijving • Toetsinschrijving • Onderwijsactiviteitenplanning • Vraagprognostisering • Lesgroepvorming • Inzet en middelenplanning Onderzoeksuitvoering • Literatuuronderzoek • Gegevenscollectie • Gegevensverwerking en -analyse • Onderzoeksprotocoltoetsing • Promovendusbegeleiding Onderzoekspublicatie • Publicatiecreatie • Collegiale toetsing • Kennisoverdracht naar vakgenoten • Kennisoverdracht naar onderwijs Onderzoeksopzet • Bronidentificatie • Onderzoeksprotocolontwikkeling • Onderzoeksinstrumentontwikkeling Kennisuitnutting • Kennisoverdracht naar maatschappij • Kennisoverdracht naar bedrijven • Octrooiwerving • Kennisvermarkting • Start-upbegeleiding Deelnemercounseling • Studiekeuzebegeleiding • Persoonlijke situatiebegeleiding • Arbeidsmarktbegeleiding Diplomering • Kwalificatiecontrole • Bindend studieadvies • Waardedocumentverstrekking Roostering • Lesroosterconstructie • Toetsroosterconstructie • Roosterpublicatie • Roosterwijziging Onderzoeksadministratie • Financieringsondersteuning • Onderzoeksregistratie • Vergunningswerving • Onderzoeksobjectwerving Strategie en governance • Strategische planning • Enterprise governance • Organisatiemanagement • Enterprise risicomanagement Deelnemerbegeleiding • Studieloopbaanbegeleiding • Stage en afstudeermatching • Stage en afstudeerbegeleiding Informatielevering • Onderzoeksresultaatborging • Onderzoeksresultaatarchivering • Onderzoeksresultaatpreservering • Onderzoeksresultaatontsluiting Onderzoeksassistentie • Onderzoeksgegevensbeheer • Impactanalyse Informatiedoorlevering • Ontsluiting digitale databanken • Ontsluiting digitaal materiaal • Ontsluiting fysiek materiaal • Informatievaardigheids ondersteuning
 23. 23. Informatieontsluiting Onderzoek Onderwijsondersteuning Onderwijs Bedrijfsvoering Sturing vordering verplichtingjournaalpost kostenplaats activum inkomende betaling uitgaande betaling dienst betrekking campagne competentie (medewerker) beoordeling formatieplaats gebouw ruimte voorwerp apparaat applicatie systeem software meldingorganisatie werk activiteit leverancier inkoop contractwerkorder medewerker doelstelling indicator onderwijs instelling organisatie onderdeel beleids uitgangspunt architectuur resultaat werkproduct toetsmateriaal leermateriaal rooster stage/afstudeer opdracht onderwijs eenheid onderwijseenheid deelname examen programma toetsresultaat onderwijs overeenkomst leergroep competentie (deelnemer)deelnemer waarde document stage/afstudeer organisatie opleiding minor leeractiviteit toetsactiviteit werk publicatie (gepubliceerd) subsidie programma onderz.geg. (gepubliceerd) subsidie overeenkomst samenwerkings verband expressie manifestatie item uitleen publicatie onderzoeks gegevens bedrijfseis plan onderzoeks object onderzoek begroting onderwijs programma prospect alumnus inzetplanning Valorisatie Onderzoeks ondersteuning onderwijseenheid resultaat lesgroeponderwijseenheid uitvoering onderwijs activiteit individu contact configuratie item stage/afstudeer activiteit octrooi Informatiemodel
 24. 24. InformatieontsluitingOnderzoeksondersteuning Onderzoek Onderwijsondersteuning Onderwijs Bedrijfsvoering Sturing Financieel systeem Personeels systeem Corporate LMS Inzet plannings systeem Facilitair systeem Kaartbeheer systeem Betaalsysteem Service management systeem Inkoop systeem Salaris verwerkings systeem Tijdregistratie systeem Project Programma en Portfolio management systeem CRM systeem Aanbestedings systeem Kwaliteits management systeem Architectuur beheersysteem Management informatie systeem Student informatie systeem Rooster systeem Educatieve applicatie Learning content management systeem Plagiaatdetectie systeem Digitaal portfolio systeem Digitaal toetssysteem Stage en afstudeer systeem Onderzoeks informatie systeem Bibliotheek systeem Gegevens analyse systeem Onderzoeks gegevensbeheer systeem Onderzoeks meetsysteem Onderzoeks publicatie repository Wetenschappelijke zoekmachine Gezondheid Veiligheid en Duurzaamheid systeem Learning management systeem Onderzoeks gegevens archief Valorisatie Software ontwikkel omgeving IT management systeem Video management systeem Promotie volg systeem Gegevens visualisatie systeem Generieke applicaties PortaalZoekmachine Enquete systeem Formulieren generator Online kennisbank Narrowcasting systeem Samen werkings systeem Office suite Web content management systeem Unified communications systeem E-mail systeem Document management systeem Enterprise output management systeem Input management systeem Business process management systeem Video streaming systeem
 25. 25. Persoonlijke reflectie • Samenwerken is moeilijk – een ieder denkt vooral vanuit eigen belang • Visie en win-win is belangrijk om samenwerking te laten slagen • Als je geen formeel mandaat hebt dan kun je alleen enthousiasmeren • Organisaties hoeven niet overal aan mee te doen – coalition of the willing • Schaalvergroting is niet automatisch goedkoper – processtandaardisatie • Standaardiseren doet pijn en werkt alleen onder sterke regie • Begin onderop met standaardiseren – eerst infrastructuur • Neem genoegen met kleine herbruikbare diensten – bijv. identity mgt. • Samenwerken over organisatiegrenzen is eigenlijk gewoon samenwerken • Architectuur voor samenwerking is eigenlijk gewoon architectuur • Zonder governance gaat architectuur niet slagen (geldt ook voor architectuur voor samenwerking) 25
 26. 26. Vragen? 26

×