გაკვეთილი № 16

datiko43

http://qimia.blogspot.com კურსის ავტორები: მერაბ ჯელია, გიორგი მახარაძე, ნუნუ ჯავახიშვილი.

გაკვეთილი # 16


 საშინაო დავალების შემოწმება:

 1. 2Na + 2H2O  2NaOH + H2
   2Li + 2H2O  2LiOH + H2
   Ba + 2H2O  Ba(OH)2 + H2
   Ca + 2H2O  Ca(OH)2 + H2

   Na2O + H2O  2NaOH
   Li2O + H2O  2LiOH
   BaO + H2O  Ba(OH)2
   CaO + H2O  Ca(OH)2

 2. შევარჩიოთ სპილენძის წყალში ხსნადი მარილები ცხრილის საშუალებით.
   ვიპოვით, რომ ასეთებია CuCl2, Cu(NO3)2, CuSO4. ნებისმიერი მათგანისთვის
   შეგვიძლია დავწეროთ, რომ

   CuCl2 + 2KOH  Cu(OH)2 + 2KCl
   ხ  ხ    უ    ხ

   CuSO4 + 2KOH  Cu(OH)2 + K2SO4
   ხ  ხ    უ    ხ

   Cu(NO3)2 + 2KOH  Cu(OH)2 + 2KNO3
   ხ    ხ    უ    ხ

   ასევეა Fe(OH)2 და Fe(OH)3-სთვის. მაგ:

   FeSO4 + 2KOH  Fe(OH)2 + K2SO4
   ხ  ხ    უ    ხ

   Fe2(SO4)3 + 6KOH  2Fe(OH)3 + 3K2SO4
   ხ    ხ    უ    ხ


 მეტალთა ჰიდროქსიდების თვისებები

  მეტალთა ჰიდროქსიდები მყარი ნივთიერებებია. ზოგი მათგანი წყალში
იხსნება. მათ ტუტეები ეწოდებათ. ტუტეები კანის ქსოვილს შლიან, ამიტომ მათ
მწვავე ტუტეებსაც უწოდებენ. მეტალთა ჰიდროქსიდები რეაგირებენ მჟავებთან,
მჟავურ ოქსიდებთან. ტუტეები რეაგირებენ მარილებთან, ხოლო უხსნადი ფუძეები
გაცხელებისას იშლებიან.
1.  მეტალთა ჰიდროქსიდები (როგორც ტუტეები, ასევე წყალში უხსნადი
   ჰიდროქსიდები) ურთიერთქმედებენ მჟავებთან მარილისა და წყლის
   წარმოქმნით.
   ჰიდროქსიდი + მჟავა  მარილი + H2O

   მიღებული მარილი შედგება ჰიდროქსიდის შემადგენლობაში შემავალი
   მეტალისა და შესაბამისი მჟავას ნაშთისგან

   NaOH + HNO3  NaNO3 + H2O
   2KOH + H2SO4  K2SO4 + 2H2O
   Fe(OH)2 + 2HCl  FeCl2 +2H2O
   2Fe(OH)3 + 3H2SO4 Fe2(SO4)3 + 6H2O

2.  მეტალთა ჰიდროქსიდები რეაგირებენ მჟავურ ოქსიდებთან მარილისა და
   წყლის წარმოქმნით. (ეს რეაქციები ჩვენ უკვე განვიხილეთ, როგორც
   მჟავური ოქსიდების თვისება).

   ჰიდროქსიდი + მ.ო.  მარილი + H2O

   2KOH + CO2  K2CO3 + H2O
   3Fe(OH)2 + P2O5  Fe3(PO4)2 + 3H2O

3.  ტუტეები რეაგირებენ მარილებთან ახალი მარილის და ჰიდროქსიდის
   წარმოქმნით. ამ რეაქციების წარმართვისთვის აუცილებელია დაცული
   იყოს ორი პირობა:
   ა) ერთმანეთთან რეაგირებდნენ ხსნადი ნივთიერებები.
   ბ) რეაქციის შედეგად უნდა მიიღებოდეს ერთი უხსნადი ნივთიერება.
   როგორც უკვე ავღნიშნეთ ხსნადია თუ არა ნივთიერება უნდა
   გადავამოწმოთ ხსნადობის ცხრილში (ცხრილი #3), რომელიც მოცემულია
   წინა გაკვეთილში.

   მაგ:

   3NaOH + Fe(NO3)3  3NaNO3 + Fe(OH)3
   ხ         ხ     უხ

   2Na3PO4 + 3Ba(OH)2  6NaOH + Ba3(PO4)2
   ხ     ხ    ხ  უხ

   არ შეიძლება:  KOH + NaCl       KCl + NaOH
       ხ    ხ ხ ხ

         Fe(OH)2 + Na2SO4
          უხ  ხ
4.  უხსნადი ჰიდროქსიდები გაცხელებისას ადვილად იშლებიან შესაბამის
   ოქსიდად და წყლად.
t0
  Cu(OH)2  CuO + H2O
       t0
  Mn(OH)2  MnO + H2O
საშინაო დავაალება:

1. შევადგინოთ რეაქციათა ტოლობები:


     NaOH      HCl; H2SO4;
     Ba(OH)2
     Fe(OH)2   + H3PO4; HNO3;
     Fe(OH)3
            SO3; P2O5; N2O5;
     Al(OH)3

             CuSO4

Recomendados

გაკვეთილი № 17 por
გაკვეთილი № 17გაკვეთილი № 17
გაკვეთილი № 17datiko43
2.3K vistas3 diapositivas
გაკვეთილი № 18 por
გაკვეთილი № 18გაკვეთილი № 18
გაკვეთილი № 18datiko43
2.3K vistas3 diapositivas
გაკვეთილი № 14 por
გაკვეთილი № 14გაკვეთილი № 14
გაკვეთილი № 14datiko43
5.4K vistas4 diapositivas
გაკვეთილი № 15 por
გაკვეთილი № 15გაკვეთილი № 15
გაკვეთილი № 15datiko43
3.5K vistas4 diapositivas
გაკვეთილი № 21 por
გაკვეთილი № 21გაკვეთილი № 21
გაკვეთილი № 21datiko43
3.3K vistas6 diapositivas
გაკვეთილი № 7 por
გაკვეთილი № 7გაკვეთილი № 7
გაკვეთილი № 7datiko43
2.6K vistas7 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

გაკვეთილი № 10 por
გაკვეთილი № 10გაკვეთილი № 10
გაკვეთილი № 10datiko43
3.9K vistas5 diapositivas
გაკვეთილი № 8 por
გაკვეთილი № 8გაკვეთილი № 8
გაკვეთილი № 8datiko43
3.9K vistas8 diapositivas
გაკვეთილი № 19 por
გაკვეთილი № 19გაკვეთილი № 19
გაკვეთილი № 19datiko43
6K vistas4 diapositivas
გაკვეთილი № 20 por
გაკვეთილი № 20გაკვეთილი № 20
გაკვეთილი № 20datiko43
6.4K vistas6 diapositivas
გაკვეთილი № 22 por
გაკვეთილი № 22გაკვეთილი № 22
გაკვეთილი № 22datiko43
5K vistas7 diapositivas
გაკვეთილი № 38 por
გაკვეთილი № 38გაკვეთილი № 38
გაკვეთილი № 38datiko43
7.2K vistas5 diapositivas

La actualidad más candente(20)

გაკვეთილი № 10 por datiko43
გაკვეთილი № 10გაკვეთილი № 10
გაკვეთილი № 10
datiko433.9K vistas
გაკვეთილი № 8 por datiko43
გაკვეთილი № 8გაკვეთილი № 8
გაკვეთილი № 8
datiko433.9K vistas
გაკვეთილი № 19 por datiko43
გაკვეთილი № 19გაკვეთილი № 19
გაკვეთილი № 19
datiko436K vistas
გაკვეთილი № 20 por datiko43
გაკვეთილი № 20გაკვეთილი № 20
გაკვეთილი № 20
datiko436.4K vistas
გაკვეთილი № 22 por datiko43
გაკვეთილი № 22გაკვეთილი № 22
გაკვეთილი № 22
datiko435K vistas
გაკვეთილი № 38 por datiko43
გაკვეთილი № 38გაკვეთილი № 38
გაკვეთილი № 38
datiko437.2K vistas
გაკვეთილი № 52 por barambo
გაკვეთილი № 52გაკვეთილი № 52
გაკვეთილი № 52
barambo4.6K vistas
გაკვეთილი № 13 por datiko43
გაკვეთილი № 13გაკვეთილი № 13
გაკვეთილი № 13
datiko4311K vistas
გაკვეთილი N 2 por datiko43
გაკვეთილი N 2გაკვეთილი N 2
გაკვეთილი N 2
datiko438K vistas
გაკვეთილი №4 por datiko43
გაკვეთილი №4გაკვეთილი №4
გაკვეთილი №4
datiko4311.7K vistas
გაკვეთილი № 43 por datiko43
გაკვეთილი № 43გაკვეთილი № 43
გაკვეთილი № 43
datiko434.7K vistas
ამოცანა 33-42 por barambo
ამოცანა 33-42ამოცანა 33-42
ამოცანა 33-42
barambo7.3K vistas
გაკვეთილი № 12 por datiko43
გაკვეთილი № 12გაკვეთილი № 12
გაკვეთილი № 12
datiko435K vistas
გაკვეთილი № 11 por datiko43
გაკვეთილი № 11გაკვეთილი № 11
გაკვეთილი № 11
datiko435.8K vistas
გაკვეთილი № 37 por datiko43
გაკვეთილი № 37გაკვეთილი № 37
გაკვეთილი № 37
datiko435.8K vistas
ამოცანა 33-42 por barambo
ამოცანა 33-42ამოცანა 33-42
ამოცანა 33-42
barambo2.3K vistas
ამოცანა 11-15 por barambo
ამოცანა 11-15ამოცანა 11-15
ამოცანა 11-15
barambo2.8K vistas
გაკვეთილი № 7 por datiko43
გაკვეთილი № 7გაკვეთილი № 7
გაკვეთილი № 7
datiko433.6K vistas
G 017.doc por qimia
G 017.docG 017.doc
G 017.doc
qimia1.1K vistas
გაკვეთილი № 44 por datiko43
გაკვეთილი № 44გაკვეთილი № 44
გაკვეთილი № 44
datiko4319.8K vistas

Similar a გაკვეთილი № 16

G 016.doc por
G 016.docG 016.doc
G 016.docqimia
525 vistas3 diapositivas
G019 110926073413-phpapp01 por
G019 110926073413-phpapp01G019 110926073413-phpapp01
G019 110926073413-phpapp01barambo
693 vistas4 diapositivas
G015 110926065817-phpapp01 por
G015 110926065817-phpapp01G015 110926065817-phpapp01
G015 110926065817-phpapp01barambo
706 vistas4 diapositivas
G014 110926065624-phpapp01 por
G014 110926065624-phpapp01G014 110926065624-phpapp01
G014 110926065624-phpapp01barambo
228 vistas4 diapositivas
G 019.doc por
G 019.docG 019.doc
G 019.docqimia
601 vistas3 diapositivas
G 014.doc por
G 014.docG 014.doc
G 014.docqimia
1.4K vistas5 diapositivas

Similar a გაკვეთილი № 16(20)

G 016.doc por qimia
G 016.docG 016.doc
G 016.doc
qimia525 vistas
G019 110926073413-phpapp01 por barambo
G019 110926073413-phpapp01G019 110926073413-phpapp01
G019 110926073413-phpapp01
barambo693 vistas
G015 110926065817-phpapp01 por barambo
G015 110926065817-phpapp01G015 110926065817-phpapp01
G015 110926065817-phpapp01
barambo706 vistas
G014 110926065624-phpapp01 por barambo
G014 110926065624-phpapp01G014 110926065624-phpapp01
G014 110926065624-phpapp01
barambo228 vistas
G 019.doc por qimia
G 019.docG 019.doc
G 019.doc
qimia601 vistas
G 014.doc por qimia
G 014.docG 014.doc
G 014.doc
qimia1.4K vistas
G052 120708075806-phpapp01 por barambo
G052 120708075806-phpapp01G052 120708075806-phpapp01
G052 120708075806-phpapp01
barambo492 vistas
G 052 por barambo
G 052G 052
G 052
barambo630 vistas
G021 110926073641-phpapp02 por barambo
G021 110926073641-phpapp02G021 110926073641-phpapp02
G021 110926073641-phpapp02
barambo213 vistas
G 013.doc por qimia
G 013.docG 013.doc
G 013.doc
qimia801 vistas
G 020.doc por qimia
G 020.docG 020.doc
G 020.doc
qimia753 vistas
G 018.doc por qimia
G 018.docG 018.doc
G 018.doc
qimia483 vistas
G020 110926073539-phpapp01 por barambo
G020 110926073539-phpapp01G020 110926073539-phpapp01
G020 110926073539-phpapp01
barambo295 vistas
გაკვეთილი № 25 por datiko43
გაკვეთილი № 25გაკვეთილი № 25
გაკვეთილი № 25
datiko432.3K vistas
G024 110926074256-phpapp02 por barambo
G024 110926074256-phpapp02G024 110926074256-phpapp02
G024 110926074256-phpapp02
barambo306 vistas
G022 110926073800-phpapp01 por barambo
G022 110926073800-phpapp01G022 110926073800-phpapp01
G022 110926073800-phpapp01
barambo244 vistas
Ara 002 por barambo
Ara 002Ara 002
Ara 002
barambo174 vistas
Ara 002 por barambo
Ara 002Ara 002
Ara 002
barambo324 vistas
გაკვეთილი № 17 por barambo
გაკვეთილი № 17გაკვეთილი № 17
გაკვეთილი № 17
barambo484 vistas
G025 110928021137-phpapp01 por barambo
G025 110928021137-phpapp01G025 110928021137-phpapp01
G025 110928021137-phpapp01
barambo226 vistas

Más de datiko43

12.ictteqnologiebi 2011 2016 s.w por
12.ictteqnologiebi 2011 2016 s.w12.ictteqnologiebi 2011 2016 s.w
12.ictteqnologiebi 2011 2016 s.wdatiko43
2.8K vistas23 diapositivas
გაკვეთილი № 49 por
გაკვეთილი № 49გაკვეთილი № 49
გაკვეთილი № 49datiko43
5.8K vistas4 diapositivas
გაკვეთილი № 48 por
გაკვეთილი № 48გაკვეთილი № 48
გაკვეთილი № 48datiko43
6.2K vistas8 diapositivas
გაკვეთილი № 47 por
გაკვეთილი № 47გაკვეთილი № 47
გაკვეთილი № 47datiko43
9.6K vistas7 diapositivas
გაკვეთილი № 45 por
გაკვეთილი № 45გაკვეთილი № 45
გაკვეთილი № 45datiko43
1.8K vistas6 diapositivas
გაკვეთილი № 46 por
გაკვეთილი № 46გაკვეთილი № 46
გაკვეთილი № 46datiko43
1.9K vistas6 diapositivas

Más de datiko43(20)

12.ictteqnologiebi 2011 2016 s.w por datiko43
12.ictteqnologiebi 2011 2016 s.w12.ictteqnologiebi 2011 2016 s.w
12.ictteqnologiebi 2011 2016 s.w
datiko432.8K vistas
გაკვეთილი № 49 por datiko43
გაკვეთილი № 49გაკვეთილი № 49
გაკვეთილი № 49
datiko435.8K vistas
გაკვეთილი № 48 por datiko43
გაკვეთილი № 48გაკვეთილი № 48
გაკვეთილი № 48
datiko436.2K vistas
გაკვეთილი № 47 por datiko43
გაკვეთილი № 47გაკვეთილი № 47
გაკვეთილი № 47
datiko439.6K vistas
გაკვეთილი № 45 por datiko43
გაკვეთილი № 45გაკვეთილი № 45
გაკვეთილი № 45
datiko431.8K vistas
გაკვეთილი № 46 por datiko43
გაკვეთილი № 46გაკვეთილი № 46
გაკვეთილი № 46
datiko431.9K vistas
გაკვეთილი № 45 por datiko43
გაკვეთილი № 45გაკვეთილი № 45
გაკვეთილი № 45
datiko431.2K vistas
გაკვეთილი № 42 por datiko43
გაკვეთილი № 42გაკვეთილი № 42
გაკვეთილი № 42
datiko4318.9K vistas
გაკვეთილი № 41 por datiko43
გაკვეთილი № 41გაკვეთილი № 41
გაკვეთილი № 41
datiko434K vistas
G 040 por datiko43
G 040G 040
G 040
datiko431.2K vistas
გაკვეთილი № 39 por datiko43
გაკვეთილი № 39გაკვეთილი № 39
გაკვეთილი № 39
datiko432.6K vistas
G 037 por datiko43
G 037G 037
G 037
datiko43667 vistas
გაკვეთილი № 36 por datiko43
გაკვეთილი № 36გაკვეთილი № 36
გაკვეთილი № 36
datiko433.6K vistas
გაკვეთილი № 35 por datiko43
გაკვეთილი № 35გაკვეთილი № 35
გაკვეთილი № 35
datiko433.1K vistas
გაკვეთილი № 34 por datiko43
გაკვეთილი № 34გაკვეთილი № 34
გაკვეთილი № 34
datiko431.6K vistas
გაკვეთილი № 33 por datiko43
გაკვეთილი № 33გაკვეთილი № 33
გაკვეთილი № 33
datiko437.3K vistas
გაკვეთილი № 32 por datiko43
გაკვეთილი № 32გაკვეთილი № 32
გაკვეთილი № 32
datiko436.3K vistas
გაკვეთილი № 31 por datiko43
გაკვეთილი № 31გაკვეთილი № 31
გაკვეთილი № 31
datiko432.6K vistas
გაკვეთილი № 30 por datiko43
გაკვეთილი № 30გაკვეთილი № 30
გაკვეთილი № 30
datiko438.3K vistas
გაკვეთილი № 29 por datiko43
გაკვეთილი № 29გაკვეთილი № 29
გაკვეთილი № 29
datiko433.8K vistas

გაკვეთილი № 16

 • 1. გაკვეთილი # 16 საშინაო დავალების შემოწმება: 1. 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 2Li + 2H2O  2LiOH + H2 Ba + 2H2O  Ba(OH)2 + H2 Ca + 2H2O  Ca(OH)2 + H2 Na2O + H2O  2NaOH Li2O + H2O  2LiOH BaO + H2O  Ba(OH)2 CaO + H2O  Ca(OH)2 2. შევარჩიოთ სპილენძის წყალში ხსნადი მარილები ცხრილის საშუალებით. ვიპოვით, რომ ასეთებია CuCl2, Cu(NO3)2, CuSO4. ნებისმიერი მათგანისთვის შეგვიძლია დავწეროთ, რომ CuCl2 + 2KOH  Cu(OH)2 + 2KCl ხ ხ უ ხ CuSO4 + 2KOH  Cu(OH)2 + K2SO4 ხ ხ უ ხ Cu(NO3)2 + 2KOH  Cu(OH)2 + 2KNO3 ხ ხ უ ხ ასევეა Fe(OH)2 და Fe(OH)3-სთვის. მაგ: FeSO4 + 2KOH  Fe(OH)2 + K2SO4 ხ ხ უ ხ Fe2(SO4)3 + 6KOH  2Fe(OH)3 + 3K2SO4 ხ ხ უ ხ მეტალთა ჰიდროქსიდების თვისებები მეტალთა ჰიდროქსიდები მყარი ნივთიერებებია. ზოგი მათგანი წყალში იხსნება. მათ ტუტეები ეწოდებათ. ტუტეები კანის ქსოვილს შლიან, ამიტომ მათ მწვავე ტუტეებსაც უწოდებენ. მეტალთა ჰიდროქსიდები რეაგირებენ მჟავებთან, მჟავურ ოქსიდებთან. ტუტეები რეაგირებენ მარილებთან, ხოლო უხსნადი ფუძეები გაცხელებისას იშლებიან.
 • 2. 1. მეტალთა ჰიდროქსიდები (როგორც ტუტეები, ასევე წყალში უხსნადი ჰიდროქსიდები) ურთიერთქმედებენ მჟავებთან მარილისა და წყლის წარმოქმნით. ჰიდროქსიდი + მჟავა  მარილი + H2O მიღებული მარილი შედგება ჰიდროქსიდის შემადგენლობაში შემავალი მეტალისა და შესაბამისი მჟავას ნაშთისგან NaOH + HNO3  NaNO3 + H2O 2KOH + H2SO4  K2SO4 + 2H2O Fe(OH)2 + 2HCl  FeCl2 +2H2O 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 Fe2(SO4)3 + 6H2O 2. მეტალთა ჰიდროქსიდები რეაგირებენ მჟავურ ოქსიდებთან მარილისა და წყლის წარმოქმნით. (ეს რეაქციები ჩვენ უკვე განვიხილეთ, როგორც მჟავური ოქსიდების თვისება). ჰიდროქსიდი + მ.ო.  მარილი + H2O 2KOH + CO2  K2CO3 + H2O 3Fe(OH)2 + P2O5  Fe3(PO4)2 + 3H2O 3. ტუტეები რეაგირებენ მარილებთან ახალი მარილის და ჰიდროქსიდის წარმოქმნით. ამ რეაქციების წარმართვისთვის აუცილებელია დაცული იყოს ორი პირობა: ა) ერთმანეთთან რეაგირებდნენ ხსნადი ნივთიერებები. ბ) რეაქციის შედეგად უნდა მიიღებოდეს ერთი უხსნადი ნივთიერება. როგორც უკვე ავღნიშნეთ ხსნადია თუ არა ნივთიერება უნდა გადავამოწმოთ ხსნადობის ცხრილში (ცხრილი #3), რომელიც მოცემულია წინა გაკვეთილში. მაგ: 3NaOH + Fe(NO3)3  3NaNO3 + Fe(OH)3 ხ ხ უხ 2Na3PO4 + 3Ba(OH)2  6NaOH + Ba3(PO4)2 ხ ხ ხ უხ არ შეიძლება: KOH + NaCl KCl + NaOH ხ ხ ხ ხ Fe(OH)2 + Na2SO4 უხ ხ 4. უხსნადი ჰიდროქსიდები გაცხელებისას ადვილად იშლებიან შესაბამის ოქსიდად და წყლად.
 • 3. t0 Cu(OH)2  CuO + H2O t0 Mn(OH)2  MnO + H2O საშინაო დავაალება: 1. შევადგინოთ რეაქციათა ტოლობები: NaOH HCl; H2SO4; Ba(OH)2 Fe(OH)2 + H3PO4; HNO3; Fe(OH)3 SO3; P2O5; N2O5; Al(OH)3 CuSO4