გაკვეთილი № 5

datiko43

http://qimia.blogspot.com კურსის ავტორები: მერაბ ჯელია, გიორგი მახარაძე, ნუნუ ჯავახიშვილი.

გაკვეთილი N5

საშინაო დავალების შემოწმება 5. M (NaCl) = 23 + 35,5 = 58,5 გ/მოლი

        23
   (Na) =    = 0,3932   ანუ  39,32%
        58,5

         35,5
   (Cl) =     = 0,6068  ანუ  60,68%
         58,5


 M (CuSO4) = 64 + 32 + 4 . 16 = 160 გ/მოლი


       64
  (Cu) =    = 0,4      ანუ  40%
       160


        32
    (S) =    = 0,2  ანუ  20%
        160
       64
  (O) =    = 0,4       ანუ  40%
      160 M (CaCO3) = 40 + 12 + 3 . 16 = 100 გ/მოლი

        40
   (Ca) =    = 0,4  ანუ  40%
        100        12
   (C) =    = 0,12  ანუ  12%
        100         48
    (O) =    = 0,48 ანუ  48%
        100
2

M (H2SO4) = 2 . 1 + 32 + 4 . 16 = 98 გ/მოლი


      2
 (H) =    = 0,0204  ანუ  2,04%
      98


     32
 (S) =   = 0,3265   ანუ  32,65%
     98


      64
  (O) =    = 0,6531  ანუ  65,31%
      98M (C4H10) = 4 . 12+ 1 . 10 = 58 გ/მოლი


      48
  (C) =   = 0,8276  ანუ 82,76%
      58


      10
  (H) =   = 0,1724  ანუ 17,24%
      58M (NaOH) = 23+ 16 + 1 = 40 გ/მოლი


       23
  (Na) =    = 0,575  ანუ 57,5%
       40
      16
  (O) =   = 0,4        ანუ 40%
      40
      1
  (H) =   = 0,025    ანუ 2,5%
      40
3
                   86,6 13,4
    6.  x : y = n (Pb) : n(O) =    :   = 0,418: 0,8375 = 1 : 2
                   207  16
             ე.ი. მივიღებთ PbO2    x : y : z = n (Sn) : n (O) : n (H) = 77,7   :
                             21 1,3
                              :  = 0,653 : 1,3125 : 1,3 = 1: 2,01 : 1,99
                      119     16  1

    დავამრგვალოთ ეს რიცხვები, მივიღებთ          1:2:2

    ე.ი. SnO2H2   ანუ  Sn(OH)2.                       43,4 11,32 45,28
    x : y : z = n (Na) : n (C) : n (O) =    :   :   = 1,887 : 0,943 : 2,83  2 : 1 : 3
                        23  12  16


    ე.ი. მივიღეთ Na2CO 3.


I ტესტის პასუხები:
1. 3       2. 2      3. 2     4. 4        5. 2
6. 1       7. 3      8. 1     9. 4        10. 3
               ფიზიკური და ქიმიური თვისებები


    ფიზიკური თვისებები

  ნივთიერებებს გააჩნიათ ფიზიკური და ქიმიური თვისებები. ფიზიკური თვისებებია:
აგრეგატული მდგომარეობა, ფერი, სუნი, გემო, დუღილისა და ლღობის ტემპერატურები
და სხვა.
  ნივთიერებები შეიძლება იმყოფებოდნენ სხვადასხვა აგრეგატულ მდგომარეობაში,
კერძოდ მყარ, თხევად ან აირად მდგომარეობაში მყარ სხეულებს ახასიათებთ ფორმა და
აქვთ გარკვეული მოცულობა. თხევადი ნივთიერებები იღებენ იმ ჭურჭლის ფორმას,
რომელშიც მათ მოვათავსებთ. ბოთლში ჩასხმულ წყალს ბოთლის ფორმა აქვს. თუ
ბოთლიდან წყალს ჭიქაში ჩავასხამთ წყალი ჭიქის ფორმას მიიღებს. მაგრამ, სითხეები
ინარჩუნებენ მოცულობას. აირები კი იღებენ იმ ჭურჭელის ფორმას და მოცულობას,
რომელშიც არიან მოთავსებულნი. ანუ მათ შეუძლიათ შეიცვალონ როგორც ფორმა, ისე
მოცულობა. მყარი ნივთიერებებია: სუფრის მარილი, შაქარი, ცარცი. თხევადია: წყალი,
სპირტი, გოგირდმჟავა. აირადია: ჟანგბადი (O 2), წყალბადი (H 2 ) და სხვა.
4
  ნივთიერებები შეიძლება იყოს სხვადასხვა ფერის, მაგ: წყალი უფეროა, ნახშირი შავია,
ცარცი - თეთრი, გოგირდი - ყვითელი, შაბიამანი _ ლურჯი და ა.შ.
  ნივთიერებების ნაწილი უგემოა, ზოგს მწარე, ზოგს მლაშე, ზოგს ტკბილი გემო აქვს.
(ყურადღება! ყველა ნივთიერების გემოს გასინჯვა არ შეიძლება, რადგან
ნივთიერებების დიდი ნაწილი მომწამლავია).
  ნივთიერებებს შეიძლება ჰქონდეთ სასიამოვნო, მძაფრი ან არასასიამოვნო სუნი. ზოგი
მათგანი საერთოდ უსუნოა.
  მაგ: სუფთა წყალი უფერო, უსუნო და უგემო თხევადი ნივთიერებაა.. წყალი იყინება
0 C-ზე, ხოლო დუღს 1000C-ზე.
 0

  შაბიამანი ლურჯი ფერის მყარი ნივთიერებაა. მას არა აქვს სუნი, აქვს მომჟავო გემო
(ძლიერი საწამლავია) .
  ჟანგბადი უფერო, უსუნო და უგემო აირია. დუღს -1830C-ზე, ლღვება -219 0C-ზე.
  ცვლილებები, რომლებსაც ნივთიერება განიცდის იყოფა ორ ჯგუფად _ ფიზიკურ და
ქიმიურ მოვლენებად.
  ფიზიკური მოვლენისას შეიძლება შეიცვალოს ნივთიერების ფორმა, ტემპერატურა,
აგრეგატული მდგომარეობა და სხვა მახასიათებელი ნიშანი, მაგრამ არ იცვლება
ნივთიერების მილეკულა.
  წყალი შეიძლება რაიმე ჭურჭლიდან სხვა ჭურჭელში გადავასხათ. შეიძლება
გავაცივოთ 0 0-ზე უფრო დაბალ ტემპერატურაზე. ამ დროს წყალი გაიყინება (გამყარდება),
მიღებული ყინული შეიძლება დავამსხვრიოთ უფრო მცირე ნაწილებად. წყალი შეიძლება
ავადუღოთ და ამ დროს წყალი თხევადი მდგომარეობიდან აირად მდგომარეობაში
გადადის. ყველა ეს გარდაქმნა ფიზიკური მოვლენაა, რადგან არ იცვლება წყლის
მოლეკულა H2O. ასეთი შედგენილობა აქვს როგორც თხევად წყალს, ისე მყარს (ყინული)
და აირს (წყლის ორთქლი). იცვლება მხოლოდ წყლის ფიზიკური მდგომარეობა.
  ზოგადად: კრისტალის ფორმის შეცვლა, დაქუცმაცება, ნივთიერების აგრეგატული
მდგომარეობის შეცვლა, ტემპერატურის ცვლილება _ ფიზიკური მოვლენებია.
 ქიმიური მოვლენები. ქიმიური რეაქციები

  როდესაც ერთი სახის მოლეკულებისგან ახალი მოლეკულები წარმოიქმნება, მაშინ,
ასეთ გარდაქმნას ქიმიური მოვლენა, ანუ ქიმიური რეაქცია ეწოდება.
  როგორც ვიცით ქიმიურ ელემენტთა სიმბოლოების საშუალებით შეიძლება ჩაიწეროს
ნივთიერებათა მოლეკულების ფორმულები. ამ ფორმულების საშუალებით შეიძლება
გამოვსახოთ თუ რომელი ნივთიერებები ურთიერთქმედებენ ერთმანეთთან და რომელი
ახალი ნივთიერებები წარმოიქმნებიან ამ დროს.
  მაგ.: ფოსფორი (P ) იწვის ანუ რეაგირებს ჟანგბადთან(O2). ამ დროს ფოსფორის
ჟანგბადნაერთი (ოქსიდი) წარმოიქმნება(P 2O 5). ფოსფორის, ჟანგბადის და ფოსფორის
ოქსიდის ფორმულების საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია ამ რეაქციის სქემის ჩაწერა:

 P + O2    P2O5

  მიღებულ გამოსახულების მარჯვენა და მარცხენა მხარეში კოეფიციენტების
საშუალებით შეიძლება გავატოლოთ ერთიდაიგივე ელემენტების ატომების რაოდენობა.
5
მარჯვენა მხარეში ჟანგბადის 5 ატომია, მარცხენაში _ 2. 2-ისა და 5-ის უმარტივესი
ჯერადია 10, ამიტომ მარჯვენა მხარეში შეგვაქვს კოეფიციენტი 2, ხოლო მარცხენაში,
ჟანგბადის მოლეკულის სიმბოლოს წინ _ კოეფიციენტი 5.

  P + 5O2    2P2O5

  მარჯვენა მხარეში კოეფიციენტის შემოტანამ ფოსფორის ატომების რიცხვი გახადა 4-
ის ტოლი. ამიტომ გასატოლებელია მარცხენა მხარეში ფოსფორის ატომების რიცხვი.
ამისათვის ფოსფორის სიმბოლოს წინ ვწერთ კოეფიციენტს 4. (დავიმახსოვროთ, რომ
მოლეკულის ფორმულის წინ კოეფიციენტის შემოტანა ნიშნავს მოლეკულის
შემადგენელი ყველა ატომის რაოდენობის იმდენჯერვე გაზრდას). ასე, რომ 2P2O5 ნიშნავს,
რომ გვაქვს 2 . 2 = 4 ატომი P და 2 . 5 = 10 ატომი O. 5O2 ნიშნავს, რომ გვაქვს 2 . 5 = 10
ატომი O.

  4P + 5O2       2P2O5;

  კოეფიციენტის შემოტანის შემდეგ სქემის ორივე მხარეში, როგორც ფოსფორის, ისე
ჟანგბადის ატომები თანაბარი რაოდენობითაა. შეიძლება ისარი ტოლობის ნიშნითაც
შევცვალოთ.

  4P + 5O2 = 2P2O5
  ამ გამოსახულებას ქიმიური რექციის ტოლობა ეწოდება.
  განვიხილოთ გოგირდის წვის რეაქცია:

  S + O2      SO2;
  როგორც ვხედავთ რეაქციის სქემის მარჯვენა და მარცხენა ნაწილებში ერთიდაიგივე
ელემენტთა ატომების რაოდენობა ტოლია. ასე, რომ ზოგჯერ კოეფიციენტების შემოტანა
საჭირო არ არის

  S + O2 = SO2
  განვიხილოთ სხვა შემთხვევებიც: მაგ:

  Al2O3 + HCl      AlCl3 + H2O

  ჯერ გავატოლოთ მარჯვენა და მარცხენა მხარეებში ალუმინის ატომთა რაოდენობა:

  Al2O3 + HCl      2AlCl3 + H2O

  შემდეგ ქლორის ატომთა რაოდენობა:

  Al2O3 + 6HCl      2 AlCl3 + H2O

  შემდეგ კი ჟანგბადისა და წყალბადის ატომების რაოდენობა:
6


 Al2O3 + 6HCl      2 AlCl3 + 3H2O

  ამის შემდეგ, უკვე შეგვიძლია, შევცვალოთ ისარი ტოლობის ნიშნით. მივიღებთ
ქიმიური რეაქციის ტოლობას:

 Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O
  აქვე ავღნიშნოთ, რომ  ქიმიური რეაქციის სქემის შედგენისას დაუშვებელია
ნივთიერებების ფორმულებში ინდექსების შეცვლა. ეს გამოიწვეს შედგენილობის
მუდმივობის კანონის დარღვევას.
  მოყვანილი მაგალითები უმარტივეს ქიმიურ რეაქციებს შეესაბამება. რთულ
შემთხვევებს განვიხილავთ მოგვიანებით.
 საშინაო დავალება:

 1.  ჩამოთვალეთ ნივთიერებათა ფიზიკური თვისებები?
 2.  რა არ იცვლება ფიზიკური მოვლენების დროს?
 3.  რას ეძახიან სხვაგვარად ქიმიურ მოვლენას?
 4.  გაატოლეთ ქვემოთ მოყანილი ქიმიური რეაქციების სქემები:

    Al + O2  Al2O3

    Mg + O2  Mg O

    HgO     Hg + O2

    Fe2O3 + HBr  FeBr3 + H2O

    Ca + N2  Ca3N2

    BaO + H2O  Ba(OH)2

    CaCO3    CaO + CO2

    P2O5 + H2O    H3PO4

    CuO + HCl  CuCl2 + H2O

    As + Cl2    AsCl3

    C + H2     CH4

    WO3 + H2     W + H2O

Recomendados

გაკვეთილი № 9 por
გაკვეთილი № 9გაკვეთილი № 9
გაკვეთილი № 9datiko43
2K vistas4 diapositivas
გაკვეთილი № 10 por
გაკვეთილი № 10გაკვეთილი № 10
გაკვეთილი № 10datiko43
3.9K vistas5 diapositivas
გაკვეთილი № 3 por
გაკვეთილი № 3გაკვეთილი № 3
გაკვეთილი № 3datiko43
15.4K vistas5 diapositivas
გაკვეთილი № 22 por
გაკვეთილი № 22გაკვეთილი № 22
გაკვეთილი № 22datiko43
5K vistas7 diapositivas
G009 1 por
G009 1G009 1
G009 1barambo
752 vistas4 diapositivas
გაკვეთილი V por
გაკვეთილი Vგაკვეთილი V
გაკვეთილი Vqimia
1.8K vistas6 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

G 011.doc por
G 011.docG 011.doc
G 011.docqimia
815 vistas6 diapositivas
გაკვეთილი № 6 por
გაკვეთილი № 6გაკვეთილი № 6
გაკვეთილი № 6datiko43
2.1K vistas6 diapositivas
G010 1 por
G010 1G010 1
G010 1barambo
1.1K vistas4 diapositivas
გაკვეთილი № 14 por
გაკვეთილი № 14გაკვეთილი № 14
გაკვეთილი № 14datiko43
5.4K vistas4 diapositivas
გაკვეთილი №4 por
გაკვეთილი №4გაკვეთილი №4
გაკვეთილი №4datiko43
11.7K vistas6 diapositivas
გაკვეთილი № 19 por
გაკვეთილი № 19გაკვეთილი № 19
გაკვეთილი № 19datiko43
6K vistas4 diapositivas

La actualidad más candente(20)

G 011.doc por qimia
G 011.docG 011.doc
G 011.doc
qimia815 vistas
გაკვეთილი № 6 por datiko43
გაკვეთილი № 6გაკვეთილი № 6
გაკვეთილი № 6
datiko432.1K vistas
G010 1 por barambo
G010 1G010 1
G010 1
barambo1.1K vistas
გაკვეთილი № 14 por datiko43
გაკვეთილი № 14გაკვეთილი № 14
გაკვეთილი № 14
datiko435.4K vistas
გაკვეთილი №4 por datiko43
გაკვეთილი №4გაკვეთილი №4
გაკვეთილი №4
datiko4311.7K vistas
გაკვეთილი № 19 por datiko43
გაკვეთილი № 19გაკვეთილი № 19
გაკვეთილი № 19
datiko436K vistas
გაკვეთილი № 20 por datiko43
გაკვეთილი № 20გაკვეთილი № 20
გაკვეთილი № 20
datiko436.4K vistas
გაკვეთილი № 17 por datiko43
გაკვეთილი № 17გაკვეთილი № 17
გაკვეთილი № 17
datiko432.3K vistas
გაკვეთილი № 37 por datiko43
გაკვეთილი № 37გაკვეთილი № 37
გაკვეთილი № 37
datiko435.8K vistas
გაკვეთილი VI por qimia
გაკვეთილი VIგაკვეთილი VI
გაკვეთილი VI
qimia2.9K vistas
გაკვეთილი № 15 por datiko43
გაკვეთილი № 15გაკვეთილი № 15
გაკვეთილი № 15
datiko433.5K vistas
გაკვეთილი № 18 por datiko43
გაკვეთილი № 18გაკვეთილი № 18
გაკვეთილი № 18
datiko432.3K vistas
გაკვეთილი III por qimia
გაკვეთილი IIIგაკვეთილი III
გაკვეთილი III
qimia9.8K vistas
გაკვეთილი № 36 por datiko43
გაკვეთილი № 36გაკვეთილი № 36
გაკვეთილი № 36
datiko433.6K vistas
გაკვეთილი № 25 por datiko43
გაკვეთილი № 25გაკვეთილი № 25
გაკვეთილი № 25
datiko432.3K vistas
გაკვეთილი № 24 por datiko43
გაკვეთილი № 24გაკვეთილი № 24
გაკვეთილი № 24
datiko433.7K vistas
გაკვეთილი № 11 por datiko43
გაკვეთილი № 11გაკვეთილი № 11
გაკვეთილი № 11
datiko435.8K vistas
გაკვეთილი № 16 por datiko43
გაკვეთილი № 16გაკვეთილი № 16
გაკვეთილი № 16
datiko431.8K vistas
გაკვეთილი II por qimia
გაკვეთილი IIგაკვეთილი II
გაკვეთილი II
qimia4.6K vistas
G007 1 por barambo
G007 1G007 1
G007 1
barambo1.3K vistas

Destacado

გაკვეთილი № 44 por
გაკვეთილი № 44გაკვეთილი № 44
გაკვეთილი № 44datiko43
19.7K vistas6 diapositivas
გაკვეთილი № 42 por
გაკვეთილი № 42გაკვეთილი № 42
გაკვეთილი № 42datiko43
18.9K vistas4 diapositivas
გაკვეთილი №1 por
გაკვეთილი №1გაკვეთილი №1
გაკვეთილი №1datiko43
11.9K vistas5 diapositivas
გაკვეთილი N 2 por
გაკვეთილი N 2გაკვეთილი N 2
გაკვეთილი N 2datiko43
8K vistas5 diapositivas
გაკვეთილი № 41 por
გაკვეთილი № 41გაკვეთილი № 41
გაკვეთილი № 41datiko43
4K vistas6 diapositivas
G 040 por
G 040G 040
G 040datiko43
1.2K vistas6 diapositivas

Destacado(20)

გაკვეთილი № 44 por datiko43
გაკვეთილი № 44გაკვეთილი № 44
გაკვეთილი № 44
datiko4319.7K vistas
გაკვეთილი № 42 por datiko43
გაკვეთილი № 42გაკვეთილი № 42
გაკვეთილი № 42
datiko4318.9K vistas
გაკვეთილი №1 por datiko43
გაკვეთილი №1გაკვეთილი №1
გაკვეთილი №1
datiko4311.9K vistas
გაკვეთილი N 2 por datiko43
გაკვეთილი N 2გაკვეთილი N 2
გაკვეთილი N 2
datiko438K vistas
გაკვეთილი № 41 por datiko43
გაკვეთილი № 41გაკვეთილი № 41
გაკვეთილი № 41
datiko434K vistas
G 040 por datiko43
G 040G 040
G 040
datiko431.2K vistas
გაკვეთილი № 13 por datiko43
გაკვეთილი № 13გაკვეთილი № 13
გაკვეთილი № 13
datiko4311K vistas
გაკვეთილი № 7 por datiko43
გაკვეთილი № 7გაკვეთილი № 7
გაკვეთილი № 7
datiko432.6K vistas
გაკვეთილი № 47 por datiko43
გაკვეთილი № 47გაკვეთილი № 47
გაკვეთილი № 47
datiko439.6K vistas
გაკვეთილი № 45 por datiko43
გაკვეთილი № 45გაკვეთილი № 45
გაკვეთილი № 45
datiko431.8K vistas
გაკვეთილი № 35 por datiko43
გაკვეთილი № 35გაკვეთილი № 35
გაკვეთილი № 35
datiko433.1K vistas
გაკვეთილი № 30 por datiko43
გაკვეთილი № 30გაკვეთილი № 30
გაკვეთილი № 30
datiko438.3K vistas
გაკვეთილი № 45 por datiko43
გაკვეთილი № 45გაკვეთილი № 45
გაკვეთილი № 45
datiko431.2K vistas
გაკვეთილი № 38 por datiko43
გაკვეთილი № 38გაკვეთილი № 38
გაკვეთილი № 38
datiko437.2K vistas
გაკვეთილი № 48 por datiko43
გაკვეთილი № 48გაკვეთილი № 48
გაკვეთილი № 48
datiko436.2K vistas
გაკვეთილი № 33 por datiko43
გაკვეთილი № 33გაკვეთილი № 33
გაკვეთილი № 33
datiko437.3K vistas
გაკვეთილი № 49 por datiko43
გაკვეთილი № 49გაკვეთილი № 49
გაკვეთილი № 49
datiko435.8K vistas
გაკვეთილი № 43 por datiko43
გაკვეთილი № 43გაკვეთილი № 43
გაკვეთილი № 43
datiko434.7K vistas
გაკვეთილი № 28 por datiko43
გაკვეთილი № 28გაკვეთილი № 28
გაკვეთილი № 28
datiko431K vistas
გაკვეთილი № 26 por datiko43
გაკვეთილი № 26გაკვეთილი № 26
გაკვეთილი № 26
datiko434.5K vistas

Similar a გაკვეთილი № 5

G005 110923032204-phpapp02 por
G005 110923032204-phpapp02G005 110923032204-phpapp02
G005 110923032204-phpapp02barambo
314 vistas6 diapositivas
G010 110926064001-phpapp02 por
G010 110926064001-phpapp02G010 110926064001-phpapp02
G010 110926064001-phpapp02barambo
174 vistas5 diapositivas
G 010.docx por
G 010.docxG 010.docx
G 010.docxqimia
570 vistas4 diapositivas
G009 110926063614-phpapp01 por
G009 110926063614-phpapp01G009 110926063614-phpapp01
G009 110926063614-phpapp01barambo
122 vistas4 diapositivas
G003 110923031634-phpapp02 por
G003 110923031634-phpapp02G003 110923031634-phpapp02
G003 110923031634-phpapp02barambo
331 vistas5 diapositivas
G037 110928062458-phpapp02 por
G037 110928062458-phpapp02G037 110928062458-phpapp02
G037 110928062458-phpapp02barambo
321 vistas6 diapositivas

Similar a გაკვეთილი № 5(20)

G005 110923032204-phpapp02 por barambo
G005 110923032204-phpapp02G005 110923032204-phpapp02
G005 110923032204-phpapp02
barambo314 vistas
G010 110926064001-phpapp02 por barambo
G010 110926064001-phpapp02G010 110926064001-phpapp02
G010 110926064001-phpapp02
barambo174 vistas
G 010.docx por qimia
G 010.docxG 010.docx
G 010.docx
qimia570 vistas
G009 110926063614-phpapp01 por barambo
G009 110926063614-phpapp01G009 110926063614-phpapp01
G009 110926063614-phpapp01
barambo122 vistas
G003 110923031634-phpapp02 por barambo
G003 110923031634-phpapp02G003 110923031634-phpapp02
G003 110923031634-phpapp02
barambo331 vistas
G037 110928062458-phpapp02 por barambo
G037 110928062458-phpapp02G037 110928062458-phpapp02
G037 110928062458-phpapp02
barambo321 vistas
G 037 por datiko43
G 037G 037
G 037
datiko43666 vistas
G 009.docx por qimia
G 009.docxG 009.docx
G 009.docx
qimia418 vistas
G004 110923031950-phpapp01 por barambo
G004 110923031950-phpapp01G004 110923031950-phpapp01
G004 110923031950-phpapp01
barambo299 vistas
G008 110923050138-phpapp01 por barambo
G008 110923050138-phpapp01G008 110923050138-phpapp01
G008 110923050138-phpapp01
barambo139 vistas
G 052 por barambo
G 052G 052
G 052
barambo630 vistas
გაკვეთილი IV por qimia
გაკვეთილი IVგაკვეთილი IV
გაკვეთილი IV
qimia5.3K vistas
G024 110926074256-phpapp02 por barambo
G024 110926074256-phpapp02G024 110926074256-phpapp02
G024 110926074256-phpapp02
barambo306 vistas
G052 120708075806-phpapp01 por barambo
G052 120708075806-phpapp01G052 120708075806-phpapp01
G052 120708075806-phpapp01
barambo492 vistas
G011 110926064302-phpapp02 por barambo
G011 110926064302-phpapp02G011 110926064302-phpapp02
G011 110926064302-phpapp02
barambo170 vistas
G008 2 por barambo
G008 2G008 2
G008 2
barambo2.2K vistas
გაკვეთილი № 17 por barambo
გაკვეთილი № 17გაკვეთილი № 17
გაკვეთილი № 17
barambo484 vistas
G 016.doc por qimia
G 016.docG 016.doc
G 016.doc
qimia525 vistas
Ara 017 por barambo
Ara 017Ara 017
Ara 017
barambo229 vistas
Ara 014 por barambo
Ara 014Ara 014
Ara 014
barambo506 vistas

Más de datiko43

12.ictteqnologiebi 2011 2016 s.w por
12.ictteqnologiebi 2011 2016 s.w12.ictteqnologiebi 2011 2016 s.w
12.ictteqnologiebi 2011 2016 s.wdatiko43
2.8K vistas23 diapositivas
გაკვეთილი № 46 por
გაკვეთილი № 46გაკვეთილი № 46
გაკვეთილი № 46datiko43
1.9K vistas6 diapositivas
გაკვეთილი № 39 por
გაკვეთილი № 39გაკვეთილი № 39
გაკვეთილი № 39datiko43
2.6K vistas6 diapositivas
გაკვეთილი № 34 por
გაკვეთილი № 34გაკვეთილი № 34
გაკვეთილი № 34datiko43
1.6K vistas4 diapositivas
გაკვეთილი № 32 por
გაკვეთილი № 32გაკვეთილი № 32
გაკვეთილი № 32datiko43
6.3K vistas10 diapositivas
გაკვეთილი № 31 por
გაკვეთილი № 31გაკვეთილი № 31
გაკვეთილი № 31datiko43
2.6K vistas4 diapositivas

Más de datiko43(9)

12.ictteqnologiebi 2011 2016 s.w por datiko43
12.ictteqnologiebi 2011 2016 s.w12.ictteqnologiebi 2011 2016 s.w
12.ictteqnologiebi 2011 2016 s.w
datiko432.8K vistas
გაკვეთილი № 46 por datiko43
გაკვეთილი № 46გაკვეთილი № 46
გაკვეთილი № 46
datiko431.9K vistas
გაკვეთილი № 39 por datiko43
გაკვეთილი № 39გაკვეთილი № 39
გაკვეთილი № 39
datiko432.6K vistas
გაკვეთილი № 34 por datiko43
გაკვეთილი № 34გაკვეთილი № 34
გაკვეთილი № 34
datiko431.6K vistas
გაკვეთილი № 32 por datiko43
გაკვეთილი № 32გაკვეთილი № 32
გაკვეთილი № 32
datiko436.3K vistas
გაკვეთილი № 31 por datiko43
გაკვეთილი № 31გაკვეთილი № 31
გაკვეთილი № 31
datiko432.6K vistas
გაკვეთილი № 29 por datiko43
გაკვეთილი № 29გაკვეთილი № 29
გაკვეთილი № 29
datiko433.8K vistas
გაკვეთილი № 27 por datiko43
გაკვეთილი № 27გაკვეთილი № 27
გაკვეთილი № 27
datiko433.3K vistas
G 026 por datiko43
G 026G 026
G 026
datiko431.6K vistas

გაკვეთილი № 5

 • 1. გაკვეთილი N5 საშინაო დავალების შემოწმება 5. M (NaCl) = 23 + 35,5 = 58,5 გ/მოლი 23  (Na) = = 0,3932 ანუ 39,32% 58,5 35,5  (Cl) = = 0,6068 ანუ 60,68% 58,5 M (CuSO4) = 64 + 32 + 4 . 16 = 160 გ/მოლი 64  (Cu) = = 0,4 ანუ 40% 160 32  (S) = = 0,2 ანუ 20% 160 64  (O) = = 0,4 ანუ 40% 160 M (CaCO3) = 40 + 12 + 3 . 16 = 100 გ/მოლი 40  (Ca) = = 0,4 ანუ 40% 100 12  (C) = = 0,12 ანუ 12% 100 48  (O) = = 0,48 ანუ 48% 100
 • 2. 2 M (H2SO4) = 2 . 1 + 32 + 4 . 16 = 98 გ/მოლი 2  (H) = = 0,0204 ანუ 2,04% 98 32  (S) = = 0,3265 ანუ 32,65% 98 64  (O) = = 0,6531 ანუ 65,31% 98 M (C4H10) = 4 . 12+ 1 . 10 = 58 გ/მოლი 48  (C) = = 0,8276 ანუ 82,76% 58 10  (H) = = 0,1724 ანუ 17,24% 58 M (NaOH) = 23+ 16 + 1 = 40 გ/მოლი 23  (Na) = = 0,575 ანუ 57,5% 40 16  (O) = = 0,4 ანუ 40% 40 1  (H) = = 0,025 ანუ 2,5% 40
 • 3. 3 86,6 13,4 6. x : y = n (Pb) : n(O) = : = 0,418: 0,8375 = 1 : 2 207 16 ე.ი. მივიღებთ PbO2 x : y : z = n (Sn) : n (O) : n (H) = 77,7 : 21 1,3 : = 0,653 : 1,3125 : 1,3 = 1: 2,01 : 1,99 119 16 1 დავამრგვალოთ ეს რიცხვები, მივიღებთ 1:2:2 ე.ი. SnO2H2 ანუ Sn(OH)2. 43,4 11,32 45,28 x : y : z = n (Na) : n (C) : n (O) = : : = 1,887 : 0,943 : 2,83  2 : 1 : 3 23 12 16 ე.ი. მივიღეთ Na2CO 3. I ტესტის პასუხები: 1. 3 2. 2 3. 2 4. 4 5. 2 6. 1 7. 3 8. 1 9. 4 10. 3 ფიზიკური და ქიმიური თვისებები ფიზიკური თვისებები ნივთიერებებს გააჩნიათ ფიზიკური და ქიმიური თვისებები. ფიზიკური თვისებებია: აგრეგატული მდგომარეობა, ფერი, სუნი, გემო, დუღილისა და ლღობის ტემპერატურები და სხვა. ნივთიერებები შეიძლება იმყოფებოდნენ სხვადასხვა აგრეგატულ მდგომარეობაში, კერძოდ მყარ, თხევად ან აირად მდგომარეობაში მყარ სხეულებს ახასიათებთ ფორმა და აქვთ გარკვეული მოცულობა. თხევადი ნივთიერებები იღებენ იმ ჭურჭლის ფორმას, რომელშიც მათ მოვათავსებთ. ბოთლში ჩასხმულ წყალს ბოთლის ფორმა აქვს. თუ ბოთლიდან წყალს ჭიქაში ჩავასხამთ წყალი ჭიქის ფორმას მიიღებს. მაგრამ, სითხეები ინარჩუნებენ მოცულობას. აირები კი იღებენ იმ ჭურჭელის ფორმას და მოცულობას, რომელშიც არიან მოთავსებულნი. ანუ მათ შეუძლიათ შეიცვალონ როგორც ფორმა, ისე მოცულობა. მყარი ნივთიერებებია: სუფრის მარილი, შაქარი, ცარცი. თხევადია: წყალი, სპირტი, გოგირდმჟავა. აირადია: ჟანგბადი (O 2), წყალბადი (H 2 ) და სხვა.
 • 4. 4 ნივთიერებები შეიძლება იყოს სხვადასხვა ფერის, მაგ: წყალი უფეროა, ნახშირი შავია, ცარცი - თეთრი, გოგირდი - ყვითელი, შაბიამანი _ ლურჯი და ა.შ. ნივთიერებების ნაწილი უგემოა, ზოგს მწარე, ზოგს მლაშე, ზოგს ტკბილი გემო აქვს. (ყურადღება! ყველა ნივთიერების გემოს გასინჯვა არ შეიძლება, რადგან ნივთიერებების დიდი ნაწილი მომწამლავია). ნივთიერებებს შეიძლება ჰქონდეთ სასიამოვნო, მძაფრი ან არასასიამოვნო სუნი. ზოგი მათგანი საერთოდ უსუნოა. მაგ: სუფთა წყალი უფერო, უსუნო და უგემო თხევადი ნივთიერებაა.. წყალი იყინება 0 C-ზე, ხოლო დუღს 1000C-ზე. 0 შაბიამანი ლურჯი ფერის მყარი ნივთიერებაა. მას არა აქვს სუნი, აქვს მომჟავო გემო (ძლიერი საწამლავია) . ჟანგბადი უფერო, უსუნო და უგემო აირია. დუღს -1830C-ზე, ლღვება -219 0C-ზე. ცვლილებები, რომლებსაც ნივთიერება განიცდის იყოფა ორ ჯგუფად _ ფიზიკურ და ქიმიურ მოვლენებად. ფიზიკური მოვლენისას შეიძლება შეიცვალოს ნივთიერების ფორმა, ტემპერატურა, აგრეგატული მდგომარეობა და სხვა მახასიათებელი ნიშანი, მაგრამ არ იცვლება ნივთიერების მილეკულა. წყალი შეიძლება რაიმე ჭურჭლიდან სხვა ჭურჭელში გადავასხათ. შეიძლება გავაცივოთ 0 0-ზე უფრო დაბალ ტემპერატურაზე. ამ დროს წყალი გაიყინება (გამყარდება), მიღებული ყინული შეიძლება დავამსხვრიოთ უფრო მცირე ნაწილებად. წყალი შეიძლება ავადუღოთ და ამ დროს წყალი თხევადი მდგომარეობიდან აირად მდგომარეობაში გადადის. ყველა ეს გარდაქმნა ფიზიკური მოვლენაა, რადგან არ იცვლება წყლის მოლეკულა H2O. ასეთი შედგენილობა აქვს როგორც თხევად წყალს, ისე მყარს (ყინული) და აირს (წყლის ორთქლი). იცვლება მხოლოდ წყლის ფიზიკური მდგომარეობა. ზოგადად: კრისტალის ფორმის შეცვლა, დაქუცმაცება, ნივთიერების აგრეგატული მდგომარეობის შეცვლა, ტემპერატურის ცვლილება _ ფიზიკური მოვლენებია. ქიმიური მოვლენები. ქიმიური რეაქციები როდესაც ერთი სახის მოლეკულებისგან ახალი მოლეკულები წარმოიქმნება, მაშინ, ასეთ გარდაქმნას ქიმიური მოვლენა, ანუ ქიმიური რეაქცია ეწოდება. როგორც ვიცით ქიმიურ ელემენტთა სიმბოლოების საშუალებით შეიძლება ჩაიწეროს ნივთიერებათა მოლეკულების ფორმულები. ამ ფორმულების საშუალებით შეიძლება გამოვსახოთ თუ რომელი ნივთიერებები ურთიერთქმედებენ ერთმანეთთან და რომელი ახალი ნივთიერებები წარმოიქმნებიან ამ დროს. მაგ.: ფოსფორი (P ) იწვის ანუ რეაგირებს ჟანგბადთან(O2). ამ დროს ფოსფორის ჟანგბადნაერთი (ოქსიდი) წარმოიქმნება(P 2O 5). ფოსფორის, ჟანგბადის და ფოსფორის ოქსიდის ფორმულების საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია ამ რეაქციის სქემის ჩაწერა: P + O2 P2O5 მიღებულ გამოსახულების მარჯვენა და მარცხენა მხარეში კოეფიციენტების საშუალებით შეიძლება გავატოლოთ ერთიდაიგივე ელემენტების ატომების რაოდენობა.
 • 5. 5 მარჯვენა მხარეში ჟანგბადის 5 ატომია, მარცხენაში _ 2. 2-ისა და 5-ის უმარტივესი ჯერადია 10, ამიტომ მარჯვენა მხარეში შეგვაქვს კოეფიციენტი 2, ხოლო მარცხენაში, ჟანგბადის მოლეკულის სიმბოლოს წინ _ კოეფიციენტი 5. P + 5O2 2P2O5 მარჯვენა მხარეში კოეფიციენტის შემოტანამ ფოსფორის ატომების რიცხვი გახადა 4- ის ტოლი. ამიტომ გასატოლებელია მარცხენა მხარეში ფოსფორის ატომების რიცხვი. ამისათვის ფოსფორის სიმბოლოს წინ ვწერთ კოეფიციენტს 4. (დავიმახსოვროთ, რომ მოლეკულის ფორმულის წინ კოეფიციენტის შემოტანა ნიშნავს მოლეკულის შემადგენელი ყველა ატომის რაოდენობის იმდენჯერვე გაზრდას). ასე, რომ 2P2O5 ნიშნავს, რომ გვაქვს 2 . 2 = 4 ატომი P და 2 . 5 = 10 ატომი O. 5O2 ნიშნავს, რომ გვაქვს 2 . 5 = 10 ატომი O. 4P + 5O2 2P2O5; კოეფიციენტის შემოტანის შემდეგ სქემის ორივე მხარეში, როგორც ფოსფორის, ისე ჟანგბადის ატომები თანაბარი რაოდენობითაა. შეიძლება ისარი ტოლობის ნიშნითაც შევცვალოთ. 4P + 5O2 = 2P2O5 ამ გამოსახულებას ქიმიური რექციის ტოლობა ეწოდება. განვიხილოთ გოგირდის წვის რეაქცია: S + O2 SO2; როგორც ვხედავთ რეაქციის სქემის მარჯვენა და მარცხენა ნაწილებში ერთიდაიგივე ელემენტთა ატომების რაოდენობა ტოლია. ასე, რომ ზოგჯერ კოეფიციენტების შემოტანა საჭირო არ არის S + O2 = SO2 განვიხილოთ სხვა შემთხვევებიც: მაგ: Al2O3 + HCl AlCl3 + H2O ჯერ გავატოლოთ მარჯვენა და მარცხენა მხარეებში ალუმინის ატომთა რაოდენობა: Al2O3 + HCl 2AlCl3 + H2O შემდეგ ქლორის ატომთა რაოდენობა: Al2O3 + 6HCl 2 AlCl3 + H2O შემდეგ კი ჟანგბადისა და წყალბადის ატომების რაოდენობა:
 • 6. 6 Al2O3 + 6HCl 2 AlCl3 + 3H2O ამის შემდეგ, უკვე შეგვიძლია, შევცვალოთ ისარი ტოლობის ნიშნით. მივიღებთ ქიმიური რეაქციის ტოლობას: Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O აქვე ავღნიშნოთ, რომ ქიმიური რეაქციის სქემის შედგენისას დაუშვებელია ნივთიერებების ფორმულებში ინდექსების შეცვლა. ეს გამოიწვეს შედგენილობის მუდმივობის კანონის დარღვევას. მოყვანილი მაგალითები უმარტივეს ქიმიურ რეაქციებს შეესაბამება. რთულ შემთხვევებს განვიხილავთ მოგვიანებით. საშინაო დავალება: 1. ჩამოთვალეთ ნივთიერებათა ფიზიკური თვისებები? 2. რა არ იცვლება ფიზიკური მოვლენების დროს? 3. რას ეძახიან სხვაგვარად ქიმიურ მოვლენას? 4. გაატოლეთ ქვემოთ მოყანილი ქიმიური რეაქციების სქემები: Al + O2  Al2O3 Mg + O2  Mg O HgO  Hg + O2 Fe2O3 + HBr  FeBr3 + H2O Ca + N2  Ca3N2 BaO + H2O  Ba(OH)2 CaCO3  CaO + CO2 P2O5 + H2O  H3PO4 CuO + HCl  CuCl2 + H2O As + Cl2  AsCl3 C + H2  CH4 WO3 + H2  W + H2O