Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Presentació Observatori resultats 2007

109 visualizaciones

Publicado el

Presentació Observatori de Nous Consums de drogues en l'àmbit Juvenil. Resultats 2007

Publicado en: Salud y medicina
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Presentació Observatori resultats 2007

 1. 1. Oró D., Pallarés J, Díaz A, BarrutiOró D., Pallarés J, Díaz A, Barruti M, Espluga J, Canales G.M, Espluga J, Canales G. OBSERVATORI DE NOUSOBSERVATORI DE NOUS CONSUMS DE DROGUES ENCONSUMS DE DROGUES EN L’ÀMBIT JUVENIL.L’ÀMBIT JUVENIL. INFORME 2007.INFORME 2007. FUNDACIÓ IGENUS
 2. 2. OBJECTIUSOBJECTIUS  Contextualitzar elsContextualitzar els consums de drogues enconsums de drogues en les activitats dels joves iles activitats dels joves i en els escenaris deen els escenaris de consumconsum  Conèixer l’evolució anualConèixer l’evolució anual del fenomendel fenomen  Adaptar els canvis de laAdaptar els canvis de la societat i el consum desocietat i el consum de drogues al projectedrogues al projecte
 3. 3. OBJECTIUSOBJECTIUS  Proposar intervencions desProposar intervencions des de la perspectiva de Salutde la perspectiva de Salut Pública ajustades al context iPública ajustades al context i als possibles riscsals possibles riscs  Recollir els efectes de lesRecollir els efectes de les diferents polítiquesdiferents polítiques d’intervenciód’intervenció
 4. 4. TEMESTEMES  ContextContext ii escenaris deescenaris de consumconsum  Joves i estils. DiferènciesJoves i estils. Diferències d’edat, país de origen ,d’edat, país de origen , sexe i gèneresexe i gènere  ItinerarisItineraris  ConsumsConsums  Efectes: positius i negatiusEfectes: positius i negatius  ConseqüènciesConseqüències  MercatMercat
 5. 5. Xarxa d’informantsXarxa d’informants  Informants (xarxa)Informants (xarxa) – Joves en generalJoves en general – Joves en contexts deJoves en contexts de festa: discoteques, pubs,festa: discoteques, pubs, aftersafters – Joves en altres contextsJoves en altres contexts d’intensificació de festa:d’intensificació de festa: raves, festivals, viaraves, festivals, via pública, .....pública, ..... – Professionals relacionatsProfessionals relacionats  Informants clausInformants claus
 6. 6. INSTRUMENTSINSTRUMENTS  Fitxes observació xarxesFitxes observació xarxes de campde camp  Fitxes d’informació xarxesFitxes d’informació xarxes de campde camp  Fitxes informants clausFitxes informants claus  Enquesta en discoteques iEnquesta en discoteques i aftersafters  Fitxa itineraris sortidaFitxa itineraris sortida
 7. 7. RESULTATS 2007RESULTATS 2007
 8. 8. ELS CONSUMSELS CONSUMS  Els consums de drogues es veuen com aEls consums de drogues es veuen com a normals i integrats en les pautes denormals i integrats en les pautes de comportament festiu del cap de setmanacomportament festiu del cap de setmana  Durant la setmana un percentatge baixDurant la setmana un percentatge baix consumeix alcohol moderadament. Creixconsumeix alcohol moderadament. Creix el nombre dels que consumeixenel nombre dels que consumeixen cannabis i cocaïna a diari. El consumcannabis i cocaïna a diari. El consum d’altres substàncies és limitatd’altres substàncies és limitat
 9. 9.  Per als adolescents el consum de droguesPer als adolescents el consum de drogues pot ser l’indicador dels canvis depot ser l’indicador dels canvis de l’adolescència. Els adolescents rebenl’adolescència. Els adolescents reben moltes pressions per a consumir, sobretotmoltes pressions per a consumir, sobretot dins del grup d’iguals.dins del grup d’iguals.  Augmenta el nombre dels joves de majorAugmenta el nombre dels joves de major edat que segueixen o tornen a sortir iedat que segueixen o tornen a sortir i consumirconsumir..
 10. 10. TABACTABAC  DonesDones  La substància més consumida dies laborables.La substància més consumida dies laborables.  Dificultats per comprar tabac durant el cap de setmana.Dificultats per comprar tabac durant el cap de setmana.  N’augmenten una mica joves que intenten deixar de fumar,N’augmenten una mica joves que intenten deixar de fumar, més els nois. les recaigudes freqüents, més entre els quemés els nois. les recaigudes freqüents, més entre els que fumen cànnabis.fumen cànnabis.
 11. 11. TABACTABAC  Tabac de picadura continua en difusió, per a unsTabac de picadura continua en difusió, per a uns és una estratègia per fumar menys, per a d’altresés una estratègia per fumar menys, per a d’altres és per gastar menys diners en tabac i/o per lesés per gastar menys diners en tabac i/o per les dues coses a la vegada.dues coses a la vegada.
 12. 12. ALCOHOLALCOHOL  Continua sent la substància més valorada,Continua sent la substància més valorada, apreciada i utilitzada per la majoria de joves.apreciada i utilitzada per la majoria de joves. Acompanya les festes dels joves des deAcompanya les festes dels joves des de l’adolescència fins a l’edat adulta, molts joves quel’adolescència fins a l’edat adulta, molts joves que han deixat de consumir drogues il·legals continuenhan deixat de consumir drogues il·legals continuen bevent alcohol.bevent alcohol.  Es troba en tots els espais de festa. Els jovesEs troba en tots els espais de festa. Els joves busquen preus barats per beure abans d’entrar alsbusquen preus barats per beure abans d’entrar als locals. Més quantitat mensy tempslocals. Més quantitat mensy temps
 13. 13. ALCOHOLALCOHOL  El patró de consum dominant entre els joves, ésEl patró de consum dominant entre els joves, és l’abstèmia durant el dies feiners i els consumsl’abstèmia durant el dies feiners i els consums elevats durant els caps de setmana. Beure alcoholelevats durant els caps de setmana. Beure alcohol durant el cap de setmana s’integra dins de ladurant el cap de setmana s’integra dins de la “normalitat”.“normalitat”.  Per a una part important dels joves, especialmentPer a una part important dels joves, especialment dones, és l’única droga que consumeixen.dones, és l’única droga que consumeixen.  Especialment els més joves continuen minimitzantEspecialment els més joves continuen minimitzant els problemes derivats del consum d’alcohol (fortesels problemes derivats del consum d’alcohol (fortes borratxeres, comes etílics).borratxeres, comes etílics).
 14. 14. ALCOHOLALCOHOL  Les restriccions de venda d’alcohol als menorsLes restriccions de venda d’alcohol als menors d’edat, els adolescents les superen ambd’edat, els adolescents les superen amb imaginació.imaginació.  Continua la tendència a beure al carrer i la compraContinua la tendència a beure al carrer i la compra de begudes (cerveses i/o combinats) de vendade begudes (cerveses i/o combinats) de venda ambulant com a estratègia per a beure més barat.ambulant com a estratègia per a beure més barat.  Continua sent una substància que es barreja ambContinua sent una substància que es barreja amb d’altres drogues, principalment cànnabis peròd’altres drogues, principalment cànnabis però també cocaïna.també cocaïna.
 15. 15. Begudes energètiquesBegudes energètiques  Continua la difusió.Continua la difusió.  Molt apreciades pels adolescents. FuncionenMolt apreciades pels adolescents. Funcionen com a substitutes dels estimulants il·legalscom a substitutes dels estimulants il·legals  Alguns joves que en prenen una quantitatAlguns joves que en prenen una quantitat elevada durant els dies feiners.elevada durant els dies feiners.  Altres en consumeixen en quantitatsAltres en consumeixen en quantitats considerables barrejades amb alcohol elsconsiderables barrejades amb alcohol els caps de setmana.caps de setmana.
 16. 16. CANNABISCANNABIS  Substància il·legal més consumida. En els darrers anys haSubstància il·legal més consumida. En els darrers anys ha tingut una important difusió, augmentant progressivament eltingut una important difusió, augmentant progressivament el nombre de consumidors, tant joves com adolescents.nombre de consumidors, tant joves com adolescents. Enguany, però, es denota una tendència a l’estancament.Enguany, però, es denota una tendència a l’estancament.  Són els menors de 20 anys els que la consumeixen mésSón els menors de 20 anys els que la consumeixen més intensament, Es manté relativament estable el nombre delsintensament, Es manté relativament estable el nombre dels que la utilitzen a diari.que la utilitzen a diari. Alguns en fumen a totes horesAlguns en fumen a totes hores compatibilitzant-ho amb les tasques diàries, d’altres reservencompatibilitzant-ho amb les tasques diàries, d’altres reserven el consum per a desprès de complir les seves obligacions iel consum per a desprès de complir les seves obligacions i alguns, especialment dones, en consumeixen només a la nit,alguns, especialment dones, en consumeixen només a la nit, abans d’anar a dormir, com a relaxant.abans d’anar a dormir, com a relaxant.
 17. 17. CANNABISCANNABIS  La “normalització” social de la qual gaudeix elLa “normalització” social de la qual gaudeix el cànnabis el converteix en una substànciacànnabis el converteix en una substància tolerada socialment que no desperta captolerada socialment que no desperta cap tipus de recel, afavorit pel seu caire natural.tipus de recel, afavorit pel seu caire natural.  Continuen les referències a joves que nomésContinuen les referències a joves que només fumen porros.fumen porros.
 18. 18. COCAÏNACOCAÏNA  Difusió de la cocaïna en tots el contexts, ambientsDifusió de la cocaïna en tots el contexts, ambients i estils juvenils. Es manté com la segonai estils juvenils. Es manté com la segona substància il·legal més consumida.substància il·legal més consumida.  Hi ha més consumidors i, sobretot, més situacionsHi ha més consumidors i, sobretot, més situacions de consum:de consum: xerrant, als bars, al carrer, conduint,xerrant, als bars, al carrer, conduint, etc., jugant a la consola, mirant futbol, sopant, etc.etc., jugant a la consola, mirant futbol, sopant, etc. Es constata que ha deixat de ser una droga per aEs constata que ha deixat de ser una droga per a ocasions excepcionals.ocasions excepcionals.
 19. 19. COCAÏNACOCAÏNA  Augmenta el rang d’edat. 15-50 i.....Augmenta el rang d’edat. 15-50 i.....  Va perdent l’aura de droga elitista . El preuVa perdent l’aura de droga elitista . El preu ha baixatha baixat..  Hi ha algunes referències del consum deHi ha algunes referències del consum de cocaïna base.cocaïna base.  N’augmenten els consums en l’àmbitN’augmenten els consums en l’àmbit laboral, desvinculats de la festa.laboral, desvinculats de la festa.
 20. 20. ALTRESALTRES  Speed.Speed.  ÈxtasiÈxtasi  m-CPPm-CPP  2cb o nexus2cb o nexus  Al·lucinògensAl·lucinògens  GHBGHB  KetaminaKetamina  OpiacisOpiacis  Òxid nitrósÒxid nitrós  PopperPopper
 21. 21. MERCATMERCAT  La venda per a sufragar el propi consumLa venda per a sufragar el propi consum  Aquests darrers anys,Aquests darrers anys, recerca d'ingressosrecerca d'ingressos  telèfon mòbiltelèfon mòbil  preus semblen estabilitzatspreus semblen estabilitzats  venda de begudes als carrers de Barcelona i envenda de begudes als carrers de Barcelona i en llocs de concentració de jovesllocs de concentració de joves  AutocultiuAutocultiu
 22. 22. JOVES IJOVES I PROBLEMES LEGALSPROBLEMES LEGALS  PENALSPENALS  SANCIONSSANCIONS – ARBITRARIETATARBITRARIETAT
 23. 23. CONTEXTCONTEXT  DISCOTEQUESDISCOTEQUES  Bars musicalsBars musicals  After hoursAfter hours  RavesRaves  Cases ocupadesCases ocupades  Consum via publicaConsum via publica  Festes a cases particularsFestes a cases particulars  Consum escolar i laboralConsum escolar i laboral
 24. 24. ITINERARISITINERARIS  Els homes fan itineraris més variats iEls homes fan itineraris més variats i desplaçaments més distants i de duradadesplaçaments més distants i de durada més llargamés llarga  És cada cop més freqüent en algun momentÉs cada cop més freqüent en algun moment de l’itinerari estar a espais públics. Esde l’itinerari estar a espais públics. Es comença a generar conflictes, observaremcomença a generar conflictes, observarem l’evoluciól’evolució
 25. 25.  Al principi de la sortida es consumeixAl principi de la sortida es consumeix més: alcohol, tabac i cannabismés: alcohol, tabac i cannabis  Després apareixen les estimulantsDesprés apareixen les estimulants  Al final de la sessió substàncies queAl final de la sessió substàncies que relaxenrelaxen
 26. 26.  Els joves no solen considerar en la sevaEls joves no solen considerar en la seva justa mesura el consum de drogues com factor dejusta mesura el consum de drogues com factor de risc per conduir. Aquest any disminueix nombrerisc per conduir. Aquest any disminueix nombre conductors i augmenta els que vanconductors i augmenta els que van d’acompanyants.d’acompanyants.  MotoMoto  MetroMetro  Els locals allunyats del centre i sense transportEls locals allunyats del centre i sense transport públic fan créixer l’ús del privat i els riscspúblic fan créixer l’ús del privat i els riscs d’accidents de trànsit, així com altres problemes.d’accidents de trànsit, així com altres problemes. transportstransports
 27. 27. Mes informacióMes informació  http://www.fund-igenus.org/http://www.fund-igenus.org/  www.cocaonline.orgwww.cocaonline.org

×