Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

«Tendències del consum drogues a Catalunya».

44 visualizaciones

Publicado el

Curs de promoció de la Salut». Organitza: Fundació Autònoma Solidària. Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona. 3 hores. 189 de desembre de 2013.

Publicado en: Salud y medicina
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

«Tendències del consum drogues a Catalunya».

 1. 1. HistHistòòria del fenomen de les droguesria del fenomen de les drogues a Catalunya i Espanyaa Catalunya i Espanya Curs sobre drogues. FundaciCurs sobre drogues. Fundacióó AutAutòònoma Solidnoma Solidààriaria UAB, 18 de desembre de 2013UAB, 18 de desembre de 2013 David Pere MartDavid Pere Martíínez Oronez Oro UniversitatUniversitat AutAutòònomanoma de Barcelonade Barcelona
 2. 2. Perspectiva histPerspectiva històòrica. Punts drica. Punts d’’inflexiinflexióó Marc jurMarc juríídic i legislatiu. Estatal i internacionaldic i legislatiu. Estatal i internacional TransformaciTransformacióó social i culturalsocial i cultural Joves, substJoves, substààncies i contextsncies i contexts Resposta professional i administrativaResposta professional i administrativa Els discursos sobre les droguesEls discursos sobre les drogues Consumidors i posiciConsumidors i posicióó socialsocial EINES DEINES D’’ANANÀÀLISILISI
 3. 3. Droga, medicament i verDroga, medicament i veríí Pobles tradicionals i usos culturalsPobles tradicionals i usos culturals RitualitzaciRitualitzacióó i efectes socialsi efectes socials Efectes del cristianismeEfectes del cristianisme MMooralral judeojudeo--cristiana i plaercristiana i plaer LES DROGUES ABANS DE LA REVOLUCILES DROGUES ABANS DE LA REVOLUCIÓÓ INDUSTRIALINDUSTRIAL
 4. 4. Desenvolupament de la medicina intervencionistaDesenvolupament de la medicina intervencionista EmergEmergèència de la indncia de la indúústriastria ffààrmacormaco--ququíímicamica EclosiEclosióó del sistema capitalista: comerdel sistema capitalista: comerçç, transport..., transport... Pugna pel control del comerPugna pel control del comerçç capitalistacapitalista ExplotaciExplotacióó dels treballadorsdels treballadors Mobilitzacions contra el sistema capitalistaMobilitzacions contra el sistema capitalista ““NerviositatNerviositat”” de lde l’’home contemporanihome contemporani MODERNITAT, CAPITALISME I DIFUSIMODERNITAT, CAPITALISME I DIFUSIÓÓ
 5. 5. ConstrucciConstruccióó de dos models de definicide dos models de definicióó i intervencii intervencióó Església (pecat) Medicina-psiquiatria (malalts) Delicte (policia) SubstituciSubstitucióó del model tradicional pel consumistadel model tradicional pel consumista CONSEQÜÈNCIES DE LES DROGUES EN LES SOCIETATS INDUSTRIALS
 6. 6. PressiPressióó dels WASP per imposar el seu ordre moraldels WASP per imposar el seu ordre moral Les drogues per combatre les minories (boc expiatori)Les drogues per combatre les minories (boc expiatori) SubstSubstààncies: immorals, perilloses i patologia socialncies: immorals, perilloses i patologia social De creuada moral al rDe creuada moral al rèègim de fiscalitzacigim de fiscalitzacióó LL’’ADVENIMENT DEL PROHIBICIONISMEADVENIMENT DEL PROHIBICIONISME
 7. 7. Signatura de Convenis i Convencions internacionalsSignatura de Convenis i Convencions internacionals Antecedents:Antecedents: ConferenciaConferencia ShangaiShangai (1909), La(1909), La HayaHaya (1912), Tractat de Versalles(1912), Tractat de Versalles (1919), Ginebra (1924, 1931, 1936)(1919), Ginebra (1924, 1931, 1936) ConvenciConvencióó ÚÚnica de 1961 sobre Estupefaents (Nova York, 1961)nica de 1961 sobre Estupefaents (Nova York, 1961) Conveni sobre substConveni sobre substàànciesncies psicotrpsicotròòpiquespiques (Viena, 1971)(Viena, 1971) ConvenciConvencióó de Nacions Unides contra el trde Nacions Unides contra el trààficfic ilil··llíícit de estupefaentscit de estupefaents i substi substàànciesncies psicotrpsicotròòpiquespiques (Viena, 1988)(Viena, 1988) LA IMPLEMENTACILA IMPLEMENTACIÓÓ DEL RDEL RÈÈGIM DE FISCALITZACIGIM DE FISCALITZACIÓÓ
 8. 8. Abans de 1918:Abans de 1918: Venda lliure en farmVenda lliure en farmààcies i drogueriescies i drogueries Ambients decadents i bohemisAmbients decadents i bohemis CampanyesCampanyes medimediààtiquestiques (lliga abst(lliga abstèèmia, Germinal, El Diluvio)mia, Germinal, El Diluvio) DesprDespréés de 1918. Aplicacis de 1918. Aplicacióó del Conveni de Ladel Conveni de La HayaHaya (1912)(1912) ObligatObligatòòria Receptaria Recepta ““Bases per a la restricciBases per a la restriccióó de lde l’’Estat en la distribuciEstat en la distribucióó i venda di venda d’’estupefaentsestupefaents”” (1928). Reforma codi penal (1928).(1928). Reforma codi penal (1928). LeyLey dede vagosvagos yy maleantesmaleantes (1932)(1932) Realitat social: DifusiRealitat social: Difusióó en cercles selectes (sen cercles selectes (síímbol de modernitat)mbol de modernitat) ““Documento especial de garantiaDocumento especial de garantia”” (carnet(carnet extradosisextradosis).). EL CONTEXT ESPANYOL ABANS DEL FRANQUISMEEL CONTEXT ESPANYOL ABANS DEL FRANQUISME
 9. 9. AUTARQUIA I PAU FARMACRÀTICA (1939-1959) Aïllament política i cultural Ús amfetamines i barbitúrics (droga espanyola) Ús de derivats dels cànnabis en ambients marginals Morfinòmans institucionalitzats (iatrogènics) Ús de cocaïna entre els privilegiats del Règim
 10. 10. CONTRACULTURA I ANTIFRANQUISME Aparició de l’oci juvenil. Allargament de la joventut. Efectes de modernitat no previstos pel Règim Moviment contracultural (beatniks, frikis i hippis) Els consums de drogues simbolitzen Trencament societat tradicionalTrencament societat tradicional QQüüestionamentestionament dels valors tradicionals. Nous valors.dels valors tradicionals. Nous valors. Resposta al tancament externResposta al tancament extern IdentificaciIdentificacióó subcultural i ruptura polsubcultural i ruptura políítica (transgressitica (transgressióó ii anticonsumismeanticonsumisme).).
 11. 11. SUBSTÀNCIES. ANYS 60 I 70 1961. Convenció Única sobre Estupefaents. Ratificada per Espanya al 1967. 1969. Brigada Especial d’Investigació Policia. Apareix discurs alarmista drogues il·legals. Hegemonia de l’alcohol, el tabac i fàrmacs Cannabis: dels grifotas a símbol antifranquista LSD: Viatges a la porta de la percepció Heroïna: intel·lectuals de classe alta. Pre-difusió
 12. 12. CANVIS EN LA SOCIETAT DELS ANYS 80CANVIS EN LA SOCIETAT DELS ANYS 80 Modernització d’Espanya Consolidació democràtica Integració comunitat internacional (CEE i OTAN) Crisis del model fordista i keynesia (atur juvenil) Reconversió industrial (tercerització de la societat) Cultura de l’especulació Dinàmiques integració (yuppie) i exclusió (ionqui) Dualització i segmentació social. Crisi del contracte social Implementació de la Societat de Consum
 13. 13. JOVES, OCI I DROGUESJOVES, OCI I DROGUES Dificultats per els joves: efecte “baby-boom” Eclosió de la indústria de l’oci nocturn Tribus urbanes i moviments musico-culturals Alcohol, cannabis, amfetamines... Cocaïna: exclusivitat i exclusió. Desvinculació política dels consums
 14. 14. ““MONOPOLIMONOPOLI”” DE LDE L’’HEROHEROÏÏNANA 1976 primera mort per sobredosis Desvinculació de les elits i difusió classe baixa Subcultura ionqui ¿addicció o estil de vida? Element de autotenció producte de l’exclusió social Alarma social i paper dels mass-media (La Droga) Imaginaris simbòlics (delinqüents, malalts, marginals) 1985 creació del Plan Nacional sobre Drogues (Espanya) 1986 Òrgan tècnic de Drogodependències (Catalunya) Del programes lliures de drogues a la reducció de danys
 15. 15. IMPLEMENTACIÓ DEL MODEL GLOCAL: 1994-2008 Simbologia del 92 Crisi del 93 i nova etapa de desenvolupament Desregularització del mercat laboral De la precarietat a la falsa riquesa Camuflatge de la desigualtat en el consumisme Consums improductius, disipatius i amnèsics
 16. 16. LA JOVENTUT COM A ÈPOCA D’ESTADA Dificultats en l’emancipació Liquiditat de les institucions Ingressos suficients per l’oci i el consum ¿Ritual de pas? Via morta, “parc temàtic” i contracte social
 17. 17. FESTA I DROGESFESTA I DROGES Barcelona, Sevilla, Madrid i ¿València? Música techno, raves i festivals Irrupció dels derivats amfetamínics Compensació simbòlica per les dificultats socials ¿Consum de drogues o drogues de Consum? Normalització social dels consums Cronificació dels més exclosos
 18. 18. NORMALITZACINORMALITZACIÓÓ DE LES SUBSTDE LES SUBSTÀÀNCIESNCIES Canvi en els discursos de les drogues Reducció de danys i riscs Noves orientacions terapèutiques Tolerància social vs control administratiu
 19. 19. LL’’EXEMPLE DE LEXEMPLE DE L’’ALCOHOL, CANNABIS I COCAALCOHOL, CANNABIS I COCAÍÍNANA Alcohol: De la tolerància a la massificació Cannabis: Ambivalència jurídica i social (CSC) Cocaïna: Consums simbòlics, crisi i dependència
 20. 20. IMPLEMENTACIIMPLEMENTACIÓÓ NOU MODEL I CONSUMS DE DROGUESNOU MODEL I CONSUMS DE DROGUES Discursos de la “crisi” Oci, joves i consums de productes simbòlics Internet i drogues (legal highs) Anabolitzants i ansiolítics
 21. 21. Gràcies, david@dpmo.cat

×