Publicidad
January Mass Songs
January Mass Songs
January Mass Songs
January Mass Songs
Publicidad
January Mass Songs
January Mass Songs
January Mass Songs
January Mass Songs
January Mass Songs
Próximo SlideShare
SilappathikaramSilappathikaram
Cargando en ... 3
1 de 9
Publicidad

Más contenido relacionado

Último(20)

Publicidad

January Mass Songs

  1. தமிழால் உன் புகழ் பாடி [வருகக பாடல்] PRELUDE தமிழால் உன் புகழ் பாடி ததவா நான் தினம் வாழ வருவாதே திருநாேகா வரம் தருவாதே உருவானவா (2) INTERLUDE எகன சூழும் துன் பங்கள் ககைோக வரும்தபாது துகைோகி எகனோள்பவா (2) மனதநாயில் நான் மூழ்கி மடிகின் ற பபாழுதங்கு -2 குைமாக்க வருவாேப்பா எகன உனதாக்கி அருள்வாேப்பா INTERLUDE உலபகல்லாம் இருளாகி உடனுள்தளார் பென் றாலும் வழிகாட்டும் ஒளிோனவா (2) நீ தாதன எனக்பகல்லாம் நிகனபவல்லாம் நீ தாதன -2 நாதா உன் புகழ்பாடுதவன் எகன நாபளல்லாம் நீ ஆளுவாே் …………………………………………………………………………………
  2. ஆண் டவரே, இேக்கமாயிரும் - 2 கிறிஸ் துரவ, இேக்கமாயிரும் -2 ஆண் டவரே, இேக்கமாயிரும் - 2 வானவர் கீதம் உன்னதங்களிரே இறைவனுக்கு மாட்சிறம உண் டாகுக உேகினிரே நே் மனத்தவே்க்கு அறமதியும் உண் டாகுக புகழ்கின் ரைாம் யாம் உம்றமரய வாழ்த்துகின் ரைாம் இறைவரன உமக்கு ஆோதறன புேிந்துஉம்றம மகிறமபடுத்துகின் ரைாம் யாம் உமது ரமோம் மாட்சிறமக்காக உமக்கு நன் றி நவிே் கின் ரைாம் ஆண் டவோம் எம் இறைவரன இறணயிே்ோத விண் ணேரே ஆை்ைே் அறனத்தும் ககாண் டு இேங்கும் ரதவ தந்றத இறைவரன ஏகமகனாக கெனித்த ஆண் டவே் இரயசு கிறிஸ் து இறைவரன ஆண் டவோம் எம் இறைவரன இறைவனின் திரு கேம்மறிரய தந்றதயினின்று நித்தியமாக கெனித்த இறைவன் மகரன நீ ே் உேகின் பாவம் ரபாக்குபவரே நீ ே் எம்மீது இேங்குவீே் உேகின் பாவம் ரபாக்குபவரே எம் மன் ைாட்றட ஏை்ைருள்வீே் தந்றதயின் வேத்திே் வீை்றிருப்பவரே நீ ே் எம்மீது இேங்குவீே. ஏகனனிே் இரயசு கிறிஸ் துரவ நீ ே் ஒருவரே தூயவே் நீ ே் ஒருவரே ஆண் டவே். நீ ே் ஒருவரே உன்னதே் பேிசுத்த ஆவியுடன் தந்றத இறைவனின் மாட்சியிே் உள்ளவே் நீ ரே - ஆகமன் ..........................................................................................................
  3. முதல் வாசகம் ஏழ்கமயும் எளிகமயும் உள்ள மக்ககள உன் நடுவில் விட்டுகவப்தபன் . இறைவாக்கினர் சசப்பனியா நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 3; 3: 12-13 பெப்பனிோ கூறிேது: நாட்டிலிருக்கும் எளிதோதர! ஆை் டவரின் கட்டகளகேக் ககடப்பிடிப்தபாதர! அகனவரும் ஆை் டவகரத் ததடுங்கள்; தநர்கமகே நாடுங்கள்; மனத் தாழ்கமகேத் ததடுங்கள்; ஆை் டவரது சினத்தின் நாளில் ஒருதவகள உங்களுக்குப் புகலிடம் கிகடக்கும். ``ஏகழ எளிதோகர உன் நடுவில் நான் விட்டுகவப்தபன் ; அவர்கள் ஆை் டவரின் பபேரில் நம்பிக்கக பகாள்வார்கள். இஸ் ரதேலில் எஞ்சிதோர் பகாடுகம பெே்ேமாட்டார்கள் ; வஞ்ெகப் தபெ்சு அவர்களது வாயில் வராது; அெ்சுறுத்துவார் ோருமின் றி, அவர்கள் மந்கததபால் தமே்ந்து இகளப்பாறுவார்கள் '' ………………………………………………………………………… பதிலுறர பாடல் விடுதறல நாயகனன எம் றம மீட்க வந்தருளும் (2) 1. ஒடுக்கப்பட்ரடாே்க்கு நீ தியும் பசித்ரதாருக்கு உணவும் (2) தருபவே் ஆண் டவே் நம் விடுதறே நாயகன் (2) 2. நே் மனத்தவே்க்கு மகிழ்ே்சியும் தீய மனத்தவே்க்கு வீழ்ே்சியும்(2) தருபவே் ஆண் டவே் நம் விடுதறே நாயகன் (2) 3. பாே்றவயை்ரைாே்க்கு கண் களும் தாழ்த்தப்பட்ரடாே்க்கு உயே்வும்(2) தருபவே் ஆண் டவே் நம் விடுதறே நாயகன் (2) …………………………………………………………………………
  4. இரண் டாம் வாசகம் வலுவற்றகவ என உலகம் கருதுபவற்கறக் கடவுள் ததர்ந்துபகாை் டார். திருத்தூதர் பவுல் சகாரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 26-31 ெதகாதரர் ெதகாதரிகதள, நீ ங்கள் அகழக்கப்பட்ட நிகலகே எை் ைிப் பாருங்கள். மனிதக் கைிப்பின் படி உங்களுள் ஞானிகள் எத்தகன தபர்? வலிதோர் எத்தகன தபர்? உேர்குடிமக்கள் எத்தகன தபர்? ஆனால் கடவுள் ஞானிககள பவட்கப்படுத்த, மடகம என உலகம் கருதுபவற்கறத் ததர்ந்துபகாை் டார். அவ்வாதற, வலிதோகர பவட்கப்படுத்த, வலுவற்றகவ என உலகம் கருதுபவற்கறத் ததர்ந்துபகாை் டார். உலகம் ஒரு பபாருட்டாகக் கருதுபவற்கற அழித்துவிட, அது தாழ்ந்ததாகக் கருதுபவற்கறயும் இகழ்ந்து தள்ளுபவற்கறயும் கடவுள் ததர்ந்பதடுத்தார். எவரும் கடவுள் முன் பபருகம பாராட்டாதபடி அவர் இப்படிெ் பெே்தார். அவரால்தான் நீ ங்கள் கிறிஸ் துவுடன் இகைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். கிறிஸ் துதவ கடவுளிடமிருந்து நமக்கு வரும் ஞானம். அவதர நம்கம ஏற்புகடேவராக்கித் தூேவராக்கி மீட்கின் றார். எனதவ மகறநூலில் எழுதியுள்ளவாறு, ``பபருகம பாராட்ட விரும்புகிறவர் ஆை் டவகரக் குறித்தத பபருகம பாராட்டட்டும்.'' …………………………………………………………………………
  5. அே்ரேலூயா அே்ரேலூ..யா அே்ரேலூயா அே்ரேலூ..யா அே்ரேலூ..யா அே்ரேலூயா அே்ரேலூ..யா கமே்லிறே கருவிகள் மீட்டிடுரவாம் ரமளமும் தாளமும் முழங்கிடுரவாம் – 2 நே்ேவே் ஆண் டவே் என்றுறேப்ரபாம் நாளுரம அவறே ரபாை்றிடுரவாம் அே்ரேலூ..யா அே்ரேலூயா அே்ரேலூ..யா அே்ரேலூ..யா அே்ரேலூயா அே்ரேலூ..யா ………………………………………………………………… நை்சசய்தி வாசகம் எளிே உள்ளத்ததார் தபறுபபற்தறார். மத்னதயு எழுதிய நை்சசய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 1-12 இதேசு மக்கள் கூட்டத்கதக் கை் டு மகலமீது ஏறி அமர, அவருகடே சீடர் அவர் அருதக வந்தனர். அவர் திருவாே் மலர்ந்து கற்பித்தகவ: ``ஏகழேரின் உள்ளத்ததார் தபறுபபற்தறார்; ஏபனனில் விை் ைரசு அவர்களுக்கு உரிேது. துேருறுதவார் தபறுபபற்தறார்; ஏபனனில் அவர்கள் ஆறுதல் பபறுவர். கனிவுகடதோர் தபறுபபற்தறார்; ஏபனனில் அவர்கள் நாட்கட உரிகமெ் பொத்தாக்கிக் பகாள்வர். நீ தி நிகலநாட்டும் தவட்கக பகாை் தடார் தபறுபபற்தறார்; ஏபனனில் அவர்கள் நிகறவு பபறுவர். இரக்கமுகடதோர் தபறுபபற்தறார்; ஏபனனில் அவர்கள் இரக்கம் பபறுவர். தூே்கமோன உள்ளத்ததார் தபறுபபற்தறார்; ஏபனனில் அவர்கள் கடவுகளக் காை் பர். அகமதி ஏற்படுத்துதவார் தபறுபபற்தறார்; ஏபனனில் அவர்கள் கடவுளின் மக்கள் என அகழக்கப்படுவர். நீ தியின் பபாருட்டுத் துன் புறுத்தப்படுதவார் தபறுபபற்தறார்; ஏபனனில் விை் ைரசு அவர்களுக்கு
  6. உரிேது. என் பபாருட்டு மக்கள் உங்ககள இகழ்ந்து, துன் புறுத்தி, உங்ககளப் பற்றி இல்லாதகவ பபால்லாதகவபேல்லாம் பொல்லும்தபாது நீ ங்கள் தபறுபபற்றவர்கதள! மகிழ்ந்து தபருவகக பகாள்ளுங்கள்! ஏபனனில் விை் ணுலகில் உங்களுக்குக் கிகடக்கும் ககம்மாறு மிகுதிோகும்.' ………………………………………………………………… விசுவாச அறிக்கக வானமும் பூமியும் பறடத்தவோம் கடவுள் ஒருவே் இருக்கின் ைாே் தந்றத சுதன் தூய ஆவியுமாய் தன்னிே் உைவுடன் வாழ்கின் ைாே் பேிசுத்த ஆவியின் வே்ேறமயாே் திருமகன் மேியிடம் மனுவானாே் மனிதறே புனிதோய் மாை்றிடரவ புனிதோம் கடவுள் மனிதோனாே் பிோத்துவின் ஆட்சியிே் பாடுபட்டாே் கே்ேறை ஒன் றிே் அடக்கப்பட்டாே் மூன் ைாம் நாளிே் உயிே்த்கதழுந்தாே் மேணத்தின் மீது கவை்றி ககாண் டாே் பேரோகம் வாழும் தந்றதயிடம் அேியறண ககாண் டு இருக்கின் ைாே் உேகம் முடியும் காேத்திரே நடுவோய் திரும்பவும் வந்திடுவாே் பேிசுத்த ஆவிறய நம்புகிரைாம் பாேினிே் அவே் துறண ரவண் டிடுரவாம் பாவ மன்னிப்பிே் தூய்றம கபை்று பேிகாே வாழ்விே் இறணந்திடுரவாம் திருே்ேறப உறேப்பறத நம்புகிரைாம் புனிதே்கள் உைறவ நம்புகிரைாம் ேேீேத்தின் உயிே்ப்றப மறுவாழ்றவ விசுவாே கபாருளாய் நம்புகிரைாம் – ஆகமன்
  7. பறடப்பு எே்ோம் உமக்ரக கோந்தம் – [காைிக்கக] PRELUDE பகடப்பு எல்லாம் உமக்தக பொந்தம் நானும் உந்தன் ககவை் ைம் குயில்கள் பாடும் கிளிகள் தபசும் என் வாழ்வு இகெக்கும் உன் ராகதம (2) INTERLUDE இேற்கக உனது ஓவிேம் இகையில்லாத காவிேம் -2 அகிலபமன்னும் ஆலேம் நானும் அதில் ஓர் ஆகமம் -2 உள்ளம் எந்தன் உள்ளம் அது எந்நாளும் உன் இல்லதம -2 INTERLUDE இதேம் என்னும் வீகையில் அன்கப மீட்டும் தவகளயில் -2 வெந்த ராகம் தகட்கதவ ஏகழ என்னில் வாருதம -2 தந்ததன் என்கன தந்ததன் என்றும் என் வாழ்வுஉன் தனாடுதான் -2 ………………………………………………………………… தூயவர் தூயவே், தூயவே் தூயவே் மூவுேகிறைவனாம் ஆண் டவே் வானமும் றவயமும் யாவும் நும் மாட்சிறமயாே் நிறைந்துள்ளன உன்னதங்களிரே ஓேன்னா உன்னதங்களிரே ஓேன்னா ஆண் டவே் திருப்கபயோே் வருபவே் ஆசீே் கபை்ைவரே உன்னதங்களிரே ஓேன்னா உன்னதங்களிரே ஓேன்னா …………………………………………………………………
  8. உலகின் பாவம் பபாக்கும் உேகின் பாவம் ரபாக்கும் இறைவனின் கேம் மறிரய எம் ரமே் இேக்கம் றவயும் உேகின் பாவம் ரபாக்கும் இறைவனின் கேம் மறிரய எம் ரமே் இேக்கம் றவயும் உேகின் பாவம் ரபாக்கும் இறைவனின் கேம் மறிரய எமக்கு அறமதி அருளும் ………………………………………………………………………… கேந்தமிழிே் உந்தன் புகழ் எழுதி [திருவிருந்து] PRELUDE கேந்தமிழிே் உந்தன் புகழ் எழுதி நான் பாடிடுரவன் இறைவா என் சிந்தறனயிே் நீ இருந்து வாழ எழுந்தருள்வாய் தறேவா – என்னிே் எழுந்தருள்வாய் தறேவா - 2 INTERLUDE பாறேயிே் மன்னா வழங்கி நின் ைாய் பலியினிே் உன்றன வழங்குகின் ைாய் –2 காறேயிே் உணவின் றி தவிக்கின் ரைன் (2) கனி அமுதாய் என்னிே் எழுந்தருள்வாய் –2 INTERLUDE உன் உடே் உயிே்த்ததும் வே்ேறமயாே் உேகினே் உயிே்ப்பதும் வே்ேறமயாே் –2 என் உடே் உயிருடன் வாழ்ந்திடரவ (2) இறைமகரன என்னிே் எழுந்தருள்வாய் –2 INTERLUDE உன் உயிே் தியாகம் புேிவதனாே் மண் ணுயிே் தினமும் மகிழ்கின் ைது –2 என்னுயிே் கமழுகாய் கறேவதனாே் (2) என்னுயிே் காத்திட எழுந்தருள்வாய் –2 …………………………………………………………………
  9. ஒரு தகாடி பாடல்கள் [ இறுதி பாடே்] PRELUDE ஒரு தகாடி பாடல்கள் நான் பாடுதவன் - அகத பாமாகலோக நான் சூடுதவன் - 2 உலபகல்லாம் நற்பெே்தி நானாகுதவன் - உந்தன் புகழ்ப்பாடி புகழ்ப்பாடி நான் வாழுதவன் - 2 INTERLUDE இளங்காகல பபாழுதுந்தன் துதிபாடுதத - அங்கு விரிகின் ற மலர் உந்தன் புகழ்பாடுதத - short pause (2) அகல ஓோ கடல் உந்தன் கருகை மனம் - வந்து ககர தெரும் நுகர ோவும் கவிகத ெரம் (2) ஆதியும் நீ தே அந்தமும் நீ தே பாடுகிதறன் உகன இதேசுதவ அன்கனயும் நீ தே தந்கதயும் நீ தே தபாற்றுகிதறன் உகன இதேசுதவ -2 INTERLUDE மனவீகை தகன இன்று நீ மீட்டினாே் - அதில் மலர்பாக்கள் பலதகாடி உருவாக்கினாே் - short pause (2) என் வாழ்வும் ஒரு பாடல் இகெ தவந்ததன - அதில் எழும் ராகம் எல்லாம் உன் புகழ் பாடுதத (2) …………………………………………………………………
Publicidad