Guru akademik biasa sek ren..baharin

D

surat carta organisasi

1
BAHAGIAN : SK KULIM PASIR PUTEH
ALAMAT : 16800 PASIR PUTEH KELANTAN
NO. TELEFON : 09-7528279
NO. FAKS. : 09-7520673
LAMAN
SESAWANG : skkulimpputeh.blogspot.com
myPortfolio
GURU AKADEMIK BIASA SEKOLAH RENDAH
BAHARIN BIN AB.RAHMAN
2
Nama : BAHARIN BIN AB.RAHAMAN
GelaranJawatan : Guru AkademikBiasa (GAB)
GredHakikiJawatan : DG29
TarikhPenempatan : 01 FEBRUARII 2006
Nama : SHA’ARI BIN YASO’
GelaranJawatan : GURU BESAR
GredJawatan : DG41
Tarikh : 22 NOVEMBER 2018
MAKLUMAT PEGAWAI
DILULUSKAN OLEH
3
BIL. TARIKH TAJUK
TANDATANGAN
PENYELIA
1. 15 November 2018 PenyediaanMyPortfolio RAMLI BIN SAMAT
PKP
JADUAL PENGEMASKINIAN
4
PERKARA MUKA SURAT
CartaOrganisasi 1 – 2
CartaFungsi 3
Aktiviti-aktivitibagiFungsi 4 – 5
DeskripsiTugas 6 – 7
Proses Kerja, CartaAlirdanSenaraiSemak
SenaraiUndang-undang, PeraturandanPuncaKuasa
SenaraiBorang
SenaraiJawatankuasa yang Dianggotai
KANDUNGAN
5
1.1CARTA ORGANISASI SK AIR BERSIH
1. CARTA ORGANISASI
PPD
JPN
GURU BESAR
PK PENTADBIRAN &
KURIKULUM
PK HAL EHWAL
MURID
PK
KOKURIKULUM
GURU DATA GURU BIMBINGAN
6
1.2CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN SK AIR BERSIH
GURU BESAR
PENOLONG
KANAN
PENTADBIRAN
PENOLONG
KANAN HEM
PENOLONG
KANAN
KOKURIKULUM
GURU AKADEMIK
BIASA
7
2. CARTA FUNGSI
GURU AKADEMIK BIASA
a) Bertanggungjawabdalammemastikan
pelaksanaanPdPselarasdengandasar
KPM
b) Bertanggungjawabdalammenjagahal
ehwal murid
c) Bertanggungjawabdalammeningkatkan
kemahirandanbakatmuriddalam
kokurikulum
PENGURUSAN
a) PengurusanPembangunanSumber
Manusia
b) PengurusanPerhubunganLuar
PENGOPERASIAN
a) PengurusanKurikulum
b) PengurusanKokurikulum
c) PengurusanHal Ehwal Murid
8
GURU AKADEMIK BIASA
PENGURUSAN ORGANISASI
a. MelaksanakanPentaksiran Berasaskan Sekolah
b. Melaksanakan pembangunan sumber manusia meliputi latihan personel
c. Mengadakan program lawatan dan hubungan dengan pihak luar
PENGURUSAN KURIKULUM
a. Melaksanakanpengajaran dan pembelajaran mengikut jadual dan pekeliling
yang yang telah ditetapkan
b. Melaksanakanprogram panitia bagi meningkatkan tahap profesionalisme guru
dan pencapaian murid
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
a. Melaksanakan program disiplin murid
b. Melaksanakan pengurusan kesihatan, kebajikan dan keceriaan sekolah
PENGURUSAN KOKURIKULUM
a. Melaksanakanprogram Unit Beruniform, Kelab dan Persatuan, Sukan dan
Permainan
3. AKTIVITI-AKTIVITI BAGI FUNGSI
9
MAKLUMAT UMUM
GELARAN JAWATAN
Guru Akademik
Biasa
KETUA
PERKHIDMATAN
Ketua Pengarah
Pelajaran Malaysia
RINGKASAN GELARAN
JAWATAN
GAB
KEDUDUKAN DI
WARAN
PERJAWATAN
Rujuk waran B63
GRED JAWATAN DG29 BIDANG UTAMA Pendidikan
GRED JD SUB-BIDANG
1. Pengurusan
2. Pengoperasian
STATUS JAWATAN Tetap
DISEDIAKAN
OLEH
BAHARIN BIN
AB.RAHMAN
Guru Akademik Biasa
HIRARKI 1(BAHAGIAN) SK KULIM DISEMAK OLEH
Ramli Bin Samat
Penolong Kanan
Pentadbiran
HIRARKI 2
(CAWANGAN/SEKTOR/UNIT)
DILULUSKAN
OLEH
Sha’ari Bin Yaso’
Guru Besar SK Kulim
SKIM PERKHIDMATAN
Pegawai
Perkhidmatan
Pendidikan
TARIKH
DOKUMEN
22 November 2018
TUJUAN PEWUJUDAN JAWATAN
Mengajar, mendidik, menilai dan mentaksir murid selari dengan Akta Pendidikan 1996 (Akta
550), Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Pelan
Pembangunan Pendidikan 2013-2025 ke arah memperkembangkan potensi individu secara
holistik.
4. DESKRIPSI TUGAS
10
AKAUNTABILITI TUGAS UTAMA
MelaksanakanPdPmenggunakankaedahkaedahpedagogi
yang
bersesuaianbagimemastikanobjektifpembelajarantercapai
1. Menyediakan rancangan PdP dan
sumber pendidikan
2. Melaksanakan PdP yang bersesuaian
berdasarkan Rancangan Pengajaran
Harian (RPH)
3. Membimbing murid dalam
meningkatkan prestasi
4. Membuat refleksi dan penambahbaikan
Melaksanakan penilaian dan pentaksiran ke atas
perkembangan dan pencapaian murid/ program/ aktiviti
bagi mencapai objektif yang dirancang
1. Melaksanakan penilaian dan pentaksiran
murid/ program/ aktiviti
2. Merekod dan menganalisis tahap
perkembangan dan pencapaian murid/
program/ aktiviti
3. Menyediakan pelaporan
Melaksanakan pengurusan kokurikulum bagi
mengoptimumkan bakat dan potensi murid
1. Melaksanakan aktiviti Unit Beruniform,
Kelab dan Persatuan, Sukan dan
Permainan
2. Memantau kemajuan murid
3. Merekod dan menganalisis kemajuan
murid
4. Membimbing dan melatih murid bagi
peningkatan potensi
Membantu pengurusan hal ehwal murid bagi memastikan
kebajikan setiap murid terpelihara
1. Memastikan persekitaran yang kondusif
untuk PdP
2. Menguatkuasakan peraturan sekolah
3. Memastikan keselamatan murid
diutamakan
4. Memastikan keselamatan murid terjaga
5. Mengenalpasti keperluan bantuan
pelajaran kepada murid
Membangunkan profesionalisme secara berterusan untuk
peningkatan kendiri
1. Melibatkan diri dalam pembelajaran
pprofesional secara formal dan tidak
formal untuk meningkatkan pengetahuan
dan kemahiran dalam PdP
2. Melibatkan diri dalam PLC
11
DIMENSI
● Mata pelajaran yang diajar: BAHASA MELAYU, TMK,
● Kelas yang diajar: 3 CEMERLANG, 3 CERDAS,5 CEMERLANG,
● Bilangan murid yang diajar: 65
● Bilangan waktu PdP: 26
● Kelab & Persatuan: RUKUN NEGARA
● Badan Beruniform: TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH (TKRS)
● Sukan: BOLA SEPAK
KELAYAKAN AKADEMIK/IKHTISAS
 Sijil Perguruan / Diploma Pendidikan
KOMPETENSI
 Kemahiran pedagogi
 Kemahiran merancang dan menganalisis
 Kemahiran menilai, mengukur dan mentaksir
 Kemahiran berkomunikasi
PENGALAMAN
 30 Tahun perkhidmatan
12
Aktiviti 1: PengurusanPengajarandanPembelajaran
BIL
.
TANGGUN
G JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI
LAIN YANG
ADA
HUBUNGA
N/
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG,
PERATURA
N DAN
PUNCA
KUASA
1. GAB
SebelumPdP
Menyediakandokumen-dokumen yang
perlusertadisahkanolehPentadbirSekolah
PGB
2. GAB
MenyediakanRancanganPdPatau Fail
RekodPersediaanMengajariaitu:
a) SukatanPelajarandan
b) HuraianSukatanPelajaran
c) RancanganPelajaranTahunan
d) JadualWaktuPeribadidan
e) JadualWaktuKelasbagi
Guru Kelas.
f) SenaraiNamaMurid
g) ‘Headcount’
PK (P)
3. GAB
MenyediakanRancanganPelajaranHarian (KSSR)
mengikut format penulisanberdasarkansekurang-
kurangnya:
(RujukPanitia Mata Pelajaran)
a) Tema/Tajuk
b) Standard Kandungan
c) Standard Pembelajaran
d) Objektif
e) Aktiviti
PK (P)
PROSES KERJA
13
BIL
.
TANGGUN
G JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI
LAIN YANG
ADA
HUBUNGA
N/
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG,
PERATURA
N DAN
PUNCA
KUASA
f) BBM
g) Refleksi/Impak
4. GAB
SemasaPdP
Memastikansuasanabilikdarjahdalamkeadaankon
dusif.
PK (P)
5. GAB MencatatBukuLaporanKehadirandanDisiplinMurid. PK (P)
6. GAB
MelaksanakanPdPdanmembimbingmuridseperti
yang
telahdirancangdalamBukuPersediaanMengajar
(kecualijikaterdapatperkara yang
tidakdapatdielakkan)
PK (P)
7. GAB
Di dalamBilikMakmal/BilikKhas/PJPK:
a) Merekodkanpengambilanperalatandanbah
an yang
diperlukanuntukPdPsebelumkelasbermula
(jikaberkaitan)
b) MerekodkanpenggunaanPdP di bilik-bilk
khas
(jikaberkaitan)
c) Merekod pemulangan peralatan yang telah
digunakan selepas tamat PdP
PK (P)
8. GAB
PemeriksaanLatihandanTugasanMurid:
a) Memeriksahasilkerjamurid.
b) Memulangkantugasmurid yang
telahdiperiksa.
c) Memastikanmuridmembuatpembetulan.
d) Menganalisishasilpembelajaran
e) Membuatrefleksidanpenambahbaikan.
PK (P)
14
Aktiviti 1: PengurusanPengajarandanPembelajaran
TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA TEMPOH
GAB
Menyediakandokumen-dokumen yang
perlusertadisahkanolehPentadbirSekolah
150 MINIT
GAB
MenyediakanRancanganMengajaratau Fail
RekodPersediaanMengajar
15 MINIT
GAB MenyediakanRancanganPelajaranHarian
(KSSR ) mengikut format penulisan
15 MINIT
GAB
Memastikan suasana bilik darjah dalam
keadaan kondusif
3 MINIT
GAB
Merekodkan pengambilan dan pemulangan
peralatan dan bahan yang diperlukan
3 MINIT
GAB Melaksanakan PdP dan bimbingan
GAB Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid
3 MINIT
Mula
Mula
CARTA ALIR
15
Aktiviti 1: PengurusanPengajarandanPembelajaran
SENARAI SEMAK
16
Aktiviti2: PengurusanPenilaiandanPentaksiranMurid / Program / Aktiviti
BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN
1.
Menyediakandokumen-dokumen yang
perlusertadisahkanolehPentadbirSekolah
/
2.
MenyediakanRancanganPdPatau Fail
RekodPersediaanMengajariaitu:
a) SukatanPelajarandanHuraianSukatanPelajaran
a) RancanganPelajaranTahunan
b) JadualWaktuPeribadidan
c) JadualWaktuKelasbagi
Guru Kelas.
d) SenaraiNamaMurid
e) ‘Headcount’
/
3.
MenyediakanRancanganPelajaranHarian (KSSR) mengikut
format penulisanberdasarkansekurang-kurangnya:
(RujukPanitia Mata Pelajaran)
a) Tema/Tajuk
b) Standard Kandungan
c) Standard Pembelajaran
d) Objektif
e) Aktiviti
f) BBM
g) Refleksi/Impak
4. Memastikansuasanabilikdarjahdalamkeadaankondusif.
5. MencatatBukuLaporanKehadirandanDisiplinMurid.
6
MelaksanakanPdPdanmembimbingmuridseperti yang
telahdirancangdalamBukuPersediaanMengajar
(kecualijikaterdapatperkara yang tidakdapatdielakkan)
7
Di dalamBilikMakmal/BilikKhas/PJPK:
a) Merekodkanpengambilanperalatandanbahan yang
diperlukanuntukPdPsebelumkelasbermula
(jikaberkaitan)
b) MerekodkanpenggunaanPdP di bilik-bilk khas
(jikaberkaitan)
c) Merekod pemulangan peralatan yang telah digunakan
selepas tamat PdP
8
PemeriksaanLatihandanTugasanMurid:
a) Memeriksahasilkerjamurid.
b) Memulangkantugasmurid yang telahdiperiksa.
c) Memastikanmuridmembuatpembetulan.
d) Menganalisishasilpembelajaran
e) Membuatrefleksidanpenambahbaikan.
PROSES KERJA
17
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI LAIN
YANG ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG,
PERATURAN
DAN PUNCA
KUASA
1. PGB Arahan pelaksanaan program PK / PK Petang
2. PK / PK
Petang
1. PERANCANGAN
Menyediakan kertas kerja/
pelan tindakan yang
mempunyai keperluan minimum
seperti berikut :
a) Tajuk,
b) Tarikh, Masa, Tempat
c) Kumpulan Sasaran
d) Objektif
e) KPI (Indikator Output dan
Outcome)
f) Implikasi Kewangan (Bajet)
g) Jawatankuasa Program
h) Strategi Pelaksanaan /
Jadual / Pengisian Program
GKMP
3. PK / PK
Petang
Menentukan kaedah
pemantauan berdasarkan salah
satu dari kaedah berikut :
a) Pelaporan Jawatan kuasa
Instrumen
b) Pengumpulan Data
c) Soal selidik
d) Temu bual
e) Semakan dokumen
GKMP
4. PGB Mendapatkan kelulusan
daripada PGB
PK / PK Petang
5. PK / PK
Petang
Melaksanakan mesyuarat /
perbincangan jawatan kuasa
GAB / AKP
6. GAB
B. PELAKSANAAN
Melaksanakan program seperti
yang telah dirancang
GKMP / GAB /
AKP
7. PK / PK
Petang
C. PEMANTAUAN DAN
PENGUKURAN
Melaksanakan pemantauan dan
pengukuran
a) Pelaksanaan program
b) Pencapaian KPI
GKMP / GAB /
AKP
8. GKMP / GAB Menyediakan laporan program
setelah program selesai.
PK / PK Petang
18
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI LAIN
YANG ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG,
PERATURAN
DAN PUNCA
KUASA
9. PGB
D. KEBERKESANAN
Kajian semula;
Menjalankan mesyuarat post
mortem untuk mengenalpasti
kekuatan dan kelemahan
pelaksanaan program.
PK / PK Petang /
GKMP / GAB
10. PK / PK
Petang
Membuat tindakan susulan
berdasarkan keputusan
mesyuarat post mortem.
GAB
11. GAB Penilaian prestasi;
Melaksanakan penilaian
prestasi ke atas kumpulan
sasar untuk melihat
keberkesanan pelaksanaan
program.
PK / PK Petang /
GKMP
12. PK / PK
Petang
Membentangkan laporan
penilaian prestasi dalam
mesyuarat.
GKMP / GAB
13. GKMP / GAB Membuat penambahbaikan
berdasarkan keputusan
mesyuarat.
PK / PK Petang
14. GKMP/ GAB Merekod dan mendokumentasi. PGB/GPK
CARTA ALIR
19
Aktiviti2 : PengurusanPenilaiandanPentaksiranMurid / Program / Aktiviti
PK
GAB
PK
Mula
GAB
Mendapatkan kelulusan
Menyediakan kertas kerja
Melaksanakan pemantauan
pelaksanaan program
Melaksanakan program
Tindakan
pembetulan
Merekod dan mendokumentasi
Kajian semula
Tiada isu
Ada isu
Penambahbaikan
Tidak lulus
Lulus
Tindakan susulan
Menyedia dan membentang
laporan dalam mesyuarat
Melaksanakan tindakan
penambahbaikan
60 minit
60 minit
1170 minit
1440 minit
PK
PGB
PK
GAB
GAB
PGB
20 minit
60 minit
1440 minit
Tamat
20
Aktiviti2 : PengurusanPenilaiandanPentaksiranMurid / Program / Aktiviti
BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN
1. Menyediakan kertas kerja ///
2. Mendapatkan kelulusan
3 Melaksanakan program /
4. Melaksanakan pemantauan
pelaksanaan program
5. Kajian semula
6. Tindakan Susulan
7. Membentang laporan dalam
mesyuarat
/
7. Melaksanakan tindakan
penambahbaikan
/
8. Merekod dan mendokumentasi /
SENARAI SEMAK
21
Aktiviti 3: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan
Permainan.
BIL.
TANGGU
NG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI
LAIN YANG
ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG,
PERATURA
N DAN
PUNCA
KUASA
1. PGB Memberi arahan untuk melaksanakan
aktiviti kokurikulum
PK KOKO /
GAB
2. PK KOKO Membuat pelantikan jawatankuasa
kokurikulum
GAB
3. PK KOKO Membuat perancangan tahunan dan
mingguan dan penyediaan bahan
kokurikulum
GAB
4. GAB Melaksana aktiviti kokurikulum yang
ditetapkan
PK KOKO
5. PK KOKO Membuat pemantauan dan penilaian
kemajuan murid
GAB
6. GAB Membuat perekodan dan analisis
keputusan penilaian murid untuk
tindakan penambahbaikan prestasi
murid dalam kokurikulum
PK KOKO
7. PK KOKO Membuat penilaian keberkesanan
aktiviti kokurikulum dan membuat
penambahbaikan terhadap aktiviti
kokurikulum dari masa ke semasa
GAB
8. GAB Membuat pelaporan dan dokumentasi PK KOKO
PROSES KERJA
22
Aktiviti 3: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan Permainan.
120 minit
CARTA ALIR
Mula
Tamat
Tanggungjawab Proses Kerja
Memberi arahan untuk melaksanakan
aktiviti kokurikulum
Tempoh Masa
Melantik jawatankuasa kokurikulum
Membuat perancangan tahunan dan
mingguan dan penyediaan bahan
kokurikulum
Melaksana aktiviti kokurikulum yang
ditetapkan
Memantau dan menilai kemajuan murid
Menilai keberkesanan aktiviti kokurikulumdan
membuat penambahbaikan
Pelaporan dan dokumentasi
Merekod, menganalisis danmengambil
tindakan penambahbaikan prestasi murid
dalam kokurikulum
PGB 30 minit
60 minit
120 minit
120 minit
120 minit
60 minit
PK KOKO
PK KOKO
GAB
PK KOKO
GAB
PK KOKO
GAB 20 minit
23
Aktiviti 3: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan
Permainan.
BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN
1. Menerima arahan daripada PGB untuk
melaksanakan aktiviti kokurikulum
/
2. Melantik jawatankuasa kokurikulum
3. Membuat perancangan tahunan dan
mingguan dan penyediaan bahan
kokurikulum
4. Melaksana aktiviti kokurikulum yang
ditetapkan
/
5. Memantau dan menilai kemajuan murid
6. Merekod, menganalisis dan mengambil
tindakan penambahbaikan prestasi murid
dalam kokurikulum
/
7. Menilai keberkesanan aktiviti kokurikulum
dan membuat penambahbaikan
8. Pelaporan dan dokumentasi /
SENARAI SEMAK
24
Aktiviti 4 : Mengurus disiplin murid
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI
LAIN YANG
ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-UNDANG,
PERATURAN DAN
PUNCA KUASA
1. PGB
Melantik guru disiplin
(dalam kalangan GAB)
sekolah
PK HEM
2. PGB
Mengadakan mesyuarat
Pengurusan Disiplin
PK HEM
3.
PK HEM
Menyenaraikan kesalahan
disiplin sekolah:
1. Jenayah
2. Buli
3. Rokok
4. Ponteng sekolah
5. Lucah
6. Kurang sopan
7. Tingkahlaku
musnah
8. Kelakuan nakal
9. Tidak patuh masa
10.Kekemasan diri
PK HEM
4.
GAB
Memantau dan
pemeriksaan bagi
pencegahan disiplin
sekolah.
PK HEM
5.
PK HEM Merekod kes-kes disiplin
dalam sistem
PK HEM
6.
PK HEM Menganalisis kes-kes
disiplin
7
PK HEM
Mengambil tindakan
berdasarkan prosedur
ditetapkan bagi kes-kes
disiplin.sekolah sepertimana
garis panduan yang
berkuatkuasa
8
PK HEM
Melaporkan kes-kes disiplin
sekolah sepertimana garis
panduan yang
berkuatkuasa.
PROSES KERJA
25
Aktiviti 4 : Mengurus disiplin murid
Mula
CARTA ALIR
Tanggungjawab Proses Kerja
PGB
GAB
PK HEM
PGB
PK HEM
PK HEM
PK HEM
PK HEM
Mengadakan mesyuarat pengurusan
disiplin
Melantik guru disiplin sekolah
Menyenaraikan kesalahan
disiplin sekolah
Menganalisis kes-kes disiplin sekolah
Merekod kes-kes disiplin
sekolah
Melapor kes disiplin sekolah
Mengambil tindakan bagi kes disiplin
berdasarkan garis panduan
Memantau dan melaksanakan
pemeriksaan pencegahan
disiplin sekolah
Tamat
120 minit
120 minit
390 minit
60 hari
2 hari
120 minit
120 minit
1920 minit
120 minit
480 minit
Tempoh masa
26
Aktiviti 4: Mengurus disiplin murid
BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN
1. Melantik guru disiplin sekolah
2.
Mengadakan mesyuarat Pengurusan
disiplin
3
Menyenaraikan kesalahan disiplin
sekolah:
1. Jenayah
2. Buli
3. Rokok
4. Ponteng sekolah
5. Lucah
6. Kurang sopan
7. Tingkah laku
musnah
8. Kelakuan nakal
9. Tidak patuh masa
10.Kekemasan diri
4.
Memantau dan melaksanakan
pemeriksaan bagi pencegahan disiplin
sekolah.
/
5. Merekod kes-kes disiplin dalam sistem SSDM
6. Menganalisis kes-kes disiplin
7.
Mengambil tindakan berdasarkan
prosedur ditetapkan bagi kes-kes
disiplin.sekolah sepertimana garis
panduan yang berkuatkuasa
Merujuk kepada
buku peraturan
disiplin sekolah
8.
Melaporkan kes-kes disiplin sekolah
sepertimana garis panduan yang
berkuatkuasa.
SENARAI SEMAK
27
Aktiviti 6 : Mengurus pembangunan sumber manusia Latihan Personel
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI
LAIN YANG
ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG,
PERATURAN
DAN PUNCA
KUASA
1. PGB
Mengarahkan guru untuk mengisi
Borang Matriks Kompetensi guru
secara online untuk mengenal pasti
keperluan latihan dalam Sistem SPL
KPM.
2. PK (P)
Mencetak Rumusan Analisis Matriks
Kompetensi dalam Sistem SPL KPM
3. PK (P)
Mengkaji keperluan bidang latihan
berdasarkan Analisis Keperluan
Latihan
4. PK (P)
Menyerahkan cadangan
perancangan latihan kepada
Pengetua/Guru Besar untuk
kelulusan.
5. PGB
Meneliti cadangan dan menentukan
jenis latihan yang diperlukan
6. PK (P)
Menyediakan Jadual Perancangan
Latihan dalam takwim sekolah
selepas kelulusan Pengetua / Guru
Besar.
7.
PGB
Memberi arahan kepada GPK untuk
menguruskan kursus / latihan yang
telah diluluskan
8. PK (P)
Menguruskan latihan (Sebelum ,
semasa dan selepas)
1. Anjuran Dalaman
i. Menyediakan Surat Jemputan
ii. Menyediakan Jadual Latihan
iii. Menyediakan Senarai Kehadiran
iv. Tempahan Tempat
v. Mengisi kehadiran kursus secara
online dalam sistem SPL KPM
PROSES KERJA
28
9.
GAB
GPK
GAB
GAB
2. Anjuran Agensi Luar (sebelum ,
semasa dan selepas)
i. Menyediakan senarai calon dan
menghantar senarai tersebut kepada
penganjur latihan.
ii. Memaklumkan kepada calon untuk
menghadiri latihan.
iii. Guru Akademik Biasa hendaklah
menyediakan minit curai dan
diserahkan kepada Pengetua/Guru
Besar/ Guru Penolong Kanan selepas
latihan untuk disimpan dan tindakan..
iv. Mengisi kehadiran kursus secara
online dalam sistem SPL KPM.
v. Mengumpulkan salinan sijil atau
maklumat kehadiran untuk kemas kini
Buku Rekod Perkhidmatan
10. PK (P)
Mengedar borang penilaian kursus
kepada peserta pada hari terakhir
kursus untuk menilai keberkesanan
pelaksanaan latihan personel
11. GAB
Merekod kehadiran kursus dalam
SPLKPM
Agensi
Yang
Mengendali
kan Kursus
12. GAB
Melaksana penilaian kendiri selepas
menghadiri latihan
13. PK (P) Rekod dan dokumentasi
29
Aktiviti 6 : Mengurus pembangunan sumber manusia
CARTA ALIR
TANGGUNGJAWAB PROSES KERJAMULA
Mengarahkan guru untuk mengisi Borang
Matriks Kompetensi guru secara online
untuk mengenal pasti keperluan latihan
dalam Sistem SPL KPM.
Mencetak Rumusan Analisis Matriks
Kompetensi dalam Sistem eSPLG
Mengkaji keperluan bidang latihan
berdasarkan Analisis Keperluan Latihan
Menyerahkan cadangan perancangan
latihan kepada Pengetua/Guru Besar
untuk kelulusan.
Meneliti cadangan dan menentukan jenis
latihan yang diperlukan
Menyediakan Jadual Perancangan Latihan
dalam takwim sekolah selepas kelulusan
Pengetua / Guru Besar
Memberi arahan kepada GPK untuk
menguruskan kursus /latihan yang telah
diluluskan
Menguruskan latihan (sebelum,semasa
dan selepas)
Mengedar borang penilaian kursus kepada
peserta pada hari terakhir kursus untuk
menilai keberkesanan pelaksanaan latihan
personel
Merekod kehadiran kursus dalam SPL
KPM
Melaksana penilaian kendiri selepas
latihan
Salinan dan Rekod Fail
PGB
PK (P)
PK (P)
PK (P)
PGB
PK (P)
PGB
PK (P)
PK (P)
GAB
GAB
PK (P)
TEMPOH MASA
3900 min
390 min
780 min
20 min
180 min
180 min
30 min
30 min
390 min
390 min
TAMAT
30
Aktiviti 6: Pengurusan Pembangunan Manusia
BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN
1.
Mengarahkan guru untuk mengisi Borang
Matriks Kompetensi guru secara online
untuk mengenal pasti keperluan latihan
dalam Sistem eSPLG.
2.
Mencetak Rumusan Analisis Matriks
Kompetensi dalam Sistem eSPLG
3
Mengkaji keperluan bidang latihan
berdasarkan Analisis Keperluan Latihan
4.
Menyerahkan cadangan perancangan
latihan kepada Pengetua/Guru Besar
untuk kelulusan.
5.
Meneliti cadangan dan menentukan jenis
latihan yang diperlukan
6.
Menyediakan Jadual Perancangan
Latihan dalam takwim sekolah selepas
kelulusan Pengetua / Guru Besar.
7.
Memberi arahan kepada Penolong Kanan
Pentadbiran untuk menguruskan kursus /
latihan yang telah diluluskan
8.
Menguruskan latihan (Sebelum , semasa
dan selepas)
1. Anjuran Dalaman
i. Menyediakan Surat Jemputan
ii. Menyediakan Jadual Latihan
iii. Menyediakan Senarai Kehadiran
iv. Tempahan Tempat
v. Mengisi kehadiran kursus secara
online dalam sistem eSPLG
9.
2. Anjuran Agensi Luar (sebelum ,
semasa dan selepas)
i. Menyediakan senarai calon dan
menghantar senarai tersebut kepada
penganjur latihan.
SENARAI SEMAK
31
ii. Memaklumkan kepada calon untuk
menghadiri latihan.
iii. Guru Akademik Biasa hendaklah
menyediakan minit curai dan diserahkan
kepada Pengetua/Guru Besar/ Guru
Penolong Kanan selepas latihan untuk
disimpan dan tindakan..
iv. Mengisi kehadiran kursus secara
online dalam sistem eSPLG.
v. Mengumpulkan salinan sijil atau
maklumat kehadiran untuk kemas kini
Buku Rekod Perkhidmatan
10.
Mengedar borang penilaian kursus
kepada peserta pada hari terakhir kursus
untuk menilai keberkesanan pelaksanaan
latihan personel
11.
Merekod kehadiran kursus dalam
eSPLKPM
12.
Mengedarkan dan mengumpul borang
keberkesanan program selepas 1 bulan
kursus kepada guru untuk melaksana
penilaian kendiri.
13. Rekod dan dokumentasi
32
1.0 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)
2.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan
3.0 Arahan Pegawai Pengawal 2018
SENARAI UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA
33
BIL. BORANG KOD BORANG
1. BorangPenilaian Program
2. BorangPenilaianPenceramah
3.
4.
5.
SENARAI BORANG
34
BIL. NAMA JAWATANKUASA
1 Jawatankuasa Kurikulum Sekolah
2 Jawatankuasa HEM Sekolah
3 Jawatankuasa Ko-Kurikulum Sekolah
4 Jawatankuasa PIBG
5.
SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

Recomendados

Tapak one page report sekolah.ppt por
Tapak one page report sekolah.pptTapak one page report sekolah.ppt
Tapak one page report sekolah.pptnorzalizah1
1.2K vistas1 diapositiva
Guru Akademik Biasa Sek Men MYPORTFOLIO.docx por
Guru Akademik Biasa Sek Men MYPORTFOLIO.docxGuru Akademik Biasa Sek Men MYPORTFOLIO.docx
Guru Akademik Biasa Sek Men MYPORTFOLIO.docxAhmadTermiziBaharum1
11.2K vistas32 diapositivas
Myportfolio gab rendah por
Myportfolio gab rendahMyportfolio gab rendah
Myportfolio gab rendahnurfadzlin16
3.1K vistas29 diapositivas
Contoh keberhasilan guru akademik por
Contoh keberhasilan guru akademikContoh keberhasilan guru akademik
Contoh keberhasilan guru akademikHazura Abu Bakar
42.9K vistas2 diapositivas
Slot 2 - Implementasi 4DX Dalam DP.pptx por
Slot 2 - Implementasi 4DX Dalam DP.pptxSlot 2 - Implementasi 4DX Dalam DP.pptx
Slot 2 - Implementasi 4DX Dalam DP.pptxALSAFII
5.5K vistas50 diapositivas
Myportfolio pk ko(1) por
Myportfolio pk ko(1)Myportfolio pk ko(1)
Myportfolio pk ko(1)Salahhuddin Salleh
10K vistas43 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Surat mohon sumbangan pibg por
Surat mohon sumbangan pibgSurat mohon sumbangan pibg
Surat mohon sumbangan pibgNur Aida Ahmad Nazeri
6K vistas2 diapositivas
1.7 pengurusan jaringan dan hubungan luar por
1.7 pengurusan jaringan dan hubungan luar1.7 pengurusan jaringan dan hubungan luar
1.7 pengurusan jaringan dan hubungan luarSaufi Arshad
2K vistas4 diapositivas
Borang pemarkahan kelas paling patriotik bulan kemerdekaan 2012 por
Borang pemarkahan kelas paling patriotik bulan kemerdekaan 2012Borang pemarkahan kelas paling patriotik bulan kemerdekaan 2012
Borang pemarkahan kelas paling patriotik bulan kemerdekaan 2012julianah73
17K vistas1 diapositiva
CADANGAN TEMPLATE PSO SEKOLAH1.pptx por
CADANGAN TEMPLATE PSO SEKOLAH1.pptxCADANGAN TEMPLATE PSO SEKOLAH1.pptx
CADANGAN TEMPLATE PSO SEKOLAH1.pptxSharmilaArunasalam
1.6K vistas41 diapositivas
PENGURUSAN MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN (1).pptx por
PENGURUSAN MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN (1).pptxPENGURUSAN MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN (1).pptx
PENGURUSAN MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN (1).pptxNHazaarifaAinS
6.3K vistas27 diapositivas
Asas-Asas Memahami Headcount por
Asas-Asas Memahami Headcount Asas-Asas Memahami Headcount
Asas-Asas Memahami Headcount Sektor Pengurusan Akademik JPN Pahang
26.7K vistas127 diapositivas

La actualidad más candente(20)

1.7 pengurusan jaringan dan hubungan luar por Saufi Arshad
1.7 pengurusan jaringan dan hubungan luar1.7 pengurusan jaringan dan hubungan luar
1.7 pengurusan jaringan dan hubungan luar
Saufi Arshad2K vistas
Borang pemarkahan kelas paling patriotik bulan kemerdekaan 2012 por julianah73
Borang pemarkahan kelas paling patriotik bulan kemerdekaan 2012Borang pemarkahan kelas paling patriotik bulan kemerdekaan 2012
Borang pemarkahan kelas paling patriotik bulan kemerdekaan 2012
julianah7317K vistas
PENGURUSAN MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN (1).pptx por NHazaarifaAinS
PENGURUSAN MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN (1).pptxPENGURUSAN MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN (1).pptx
PENGURUSAN MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN (1).pptx
NHazaarifaAinS6.3K vistas
Contoh surat memohon sumbangan pibg por mariahana11
Contoh surat memohon sumbangan pibgContoh surat memohon sumbangan pibg
Contoh surat memohon sumbangan pibg
mariahana1125.3K vistas
Pencerapan guru _skpm_2010_ por Arafeh Karimi
Pencerapan guru _skpm_2010_Pencerapan guru _skpm_2010_
Pencerapan guru _skpm_2010_
Arafeh Karimi11K vistas
INTERVENSI PBD 1 2022.pptx por ssuser3fe836
INTERVENSI PBD 1 2022.pptxINTERVENSI PBD 1 2022.pptx
INTERVENSI PBD 1 2022.pptx
ssuser3fe8368.5K vistas
Contoh keberhasilan pk hal ehwal murid (hem) por jaidee abang
Contoh keberhasilan pk hal ehwal murid (hem)Contoh keberhasilan pk hal ehwal murid (hem)
Contoh keberhasilan pk hal ehwal murid (hem)
jaidee abang10.7K vistas
Manual pbppp por Nor AB
Manual pbpppManual pbppp
Manual pbppp
Nor AB13.3K vistas
Kertas kerja program Ziarah Cakna por Siti Idayu Bakri
Kertas kerja program Ziarah CaknaKertas kerja program Ziarah Cakna
Kertas kerja program Ziarah Cakna
Siti Idayu Bakri1.7K vistas
Borang pajsk kp por Sheila Choo
Borang pajsk kp Borang pajsk kp
Borang pajsk kp
Sheila Choo2.5K vistas
Surat mohon sumbangan hari anugerah por Sapiah Khalid
Surat mohon sumbangan hari anugerahSurat mohon sumbangan hari anugerah
Surat mohon sumbangan hari anugerah
Sapiah Khalid3.1K vistas

Similar a Guru akademik biasa sek ren..baharin

MYPORTFOLIO GAB UMUM.docx por
MYPORTFOLIO GAB UMUM.docxMYPORTFOLIO GAB UMUM.docx
MYPORTFOLIO GAB UMUM.docxEl Dina
55 vistas34 diapositivas
MYPORTFOLIO GAB ZURAIDA.docx por
MYPORTFOLIO GAB ZURAIDA.docxMYPORTFOLIO GAB ZURAIDA.docx
MYPORTFOLIO GAB ZURAIDA.docxZuraidaAriff
13 vistas32 diapositivas
MYPORTFOLIO GAB Rendah (2).docx por
MYPORTFOLIO GAB Rendah (2).docxMYPORTFOLIO GAB Rendah (2).docx
MYPORTFOLIO GAB Rendah (2).docxSONGHWEECHEEMoe
56 vistas29 diapositivas
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docx por
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docxMYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docxDelloAidil
6 vistas29 diapositivas
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docx por
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docxMYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docxSONGHWEECHEEMoe
249 vistas29 diapositivas
3. my portfolio gab sk pekan telupid 2018 por
3. my portfolio gab sk pekan telupid 20183. my portfolio gab sk pekan telupid 2018
3. my portfolio gab sk pekan telupid 2018arashidah74
697 vistas28 diapositivas

Similar a Guru akademik biasa sek ren..baharin(20)

MYPORTFOLIO GAB UMUM.docx por El Dina
MYPORTFOLIO GAB UMUM.docxMYPORTFOLIO GAB UMUM.docx
MYPORTFOLIO GAB UMUM.docx
El Dina55 vistas
MYPORTFOLIO GAB ZURAIDA.docx por ZuraidaAriff
MYPORTFOLIO GAB ZURAIDA.docxMYPORTFOLIO GAB ZURAIDA.docx
MYPORTFOLIO GAB ZURAIDA.docx
ZuraidaAriff13 vistas
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docx por DelloAidil
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docxMYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
DelloAidil6 vistas
3. my portfolio gab sk pekan telupid 2018 por arashidah74
3. my portfolio gab sk pekan telupid 20183. my portfolio gab sk pekan telupid 2018
3. my portfolio gab sk pekan telupid 2018
arashidah74697 vistas
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docx por NurSitiZahara
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docxMYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
NurSitiZahara17 vistas
MYPORTFOLIO-PK1 (1).docx por MohdFathiAbu
MYPORTFOLIO-PK1 (1).docxMYPORTFOLIO-PK1 (1).docx
MYPORTFOLIO-PK1 (1).docx
MohdFathiAbu42 vistas
M yportfolio pen_kanan_pentadbiran_(pkp)-yg_dah_edit_2018[1] por Adzuan Rezza Rezza
M yportfolio pen_kanan_pentadbiran_(pkp)-yg_dah_edit_2018[1]M yportfolio pen_kanan_pentadbiran_(pkp)-yg_dah_edit_2018[1]
M yportfolio pen_kanan_pentadbiran_(pkp)-yg_dah_edit_2018[1]
Adzuan Rezza Rezza860 vistas
MYPORTFOLIO PK KO(1).docx por irkuhs7071
MYPORTFOLIO PK KO(1).docxMYPORTFOLIO PK KO(1).docx
MYPORTFOLIO PK KO(1).docx
irkuhs707113 vistas
Pelan operasi koakademik bm por ummumar2
Pelan operasi koakademik bmPelan operasi koakademik bm
Pelan operasi koakademik bm
ummumar211 vistas
MYPORTFOLIO GURU AKADEMIK BIASA.docx por NarBielBelikov
MYPORTFOLIO GURU AKADEMIK BIASA.docxMYPORTFOLIO GURU AKADEMIK BIASA.docx
MYPORTFOLIO GURU AKADEMIK BIASA.docx
NarBielBelikov57 vistas
Tajuk 4 a pengurusan fail por Khairul Azli
Tajuk 4 a pengurusan failTajuk 4 a pengurusan fail
Tajuk 4 a pengurusan fail
Khairul Azli235 vistas
JD GA DG41-DG54 (29092020).docx por Azman Hanafi
JD GA DG41-DG54 (29092020).docxJD GA DG41-DG54 (29092020).docx
JD GA DG41-DG54 (29092020).docx
Azman Hanafi94 vistas
Nota serah tugas nurul por Shirley Chan
Nota serah tugas nurulNota serah tugas nurul
Nota serah tugas nurul
Shirley Chan458 vistas

Guru akademik biasa sek ren..baharin

 • 1. 1 BAHAGIAN : SK KULIM PASIR PUTEH ALAMAT : 16800 PASIR PUTEH KELANTAN NO. TELEFON : 09-7528279 NO. FAKS. : 09-7520673 LAMAN SESAWANG : skkulimpputeh.blogspot.com myPortfolio GURU AKADEMIK BIASA SEKOLAH RENDAH BAHARIN BIN AB.RAHMAN
 • 2. 2 Nama : BAHARIN BIN AB.RAHAMAN GelaranJawatan : Guru AkademikBiasa (GAB) GredHakikiJawatan : DG29 TarikhPenempatan : 01 FEBRUARII 2006 Nama : SHA’ARI BIN YASO’ GelaranJawatan : GURU BESAR GredJawatan : DG41 Tarikh : 22 NOVEMBER 2018 MAKLUMAT PEGAWAI DILULUSKAN OLEH
 • 3. 3 BIL. TARIKH TAJUK TANDATANGAN PENYELIA 1. 15 November 2018 PenyediaanMyPortfolio RAMLI BIN SAMAT PKP JADUAL PENGEMASKINIAN
 • 4. 4 PERKARA MUKA SURAT CartaOrganisasi 1 – 2 CartaFungsi 3 Aktiviti-aktivitibagiFungsi 4 – 5 DeskripsiTugas 6 – 7 Proses Kerja, CartaAlirdanSenaraiSemak SenaraiUndang-undang, PeraturandanPuncaKuasa SenaraiBorang SenaraiJawatankuasa yang Dianggotai KANDUNGAN
 • 5. 5 1.1CARTA ORGANISASI SK AIR BERSIH 1. CARTA ORGANISASI PPD JPN GURU BESAR PK PENTADBIRAN & KURIKULUM PK HAL EHWAL MURID PK KOKURIKULUM GURU DATA GURU BIMBINGAN
 • 6. 6 1.2CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN SK AIR BERSIH GURU BESAR PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM GURU AKADEMIK BIASA
 • 7. 7 2. CARTA FUNGSI GURU AKADEMIK BIASA a) Bertanggungjawabdalammemastikan pelaksanaanPdPselarasdengandasar KPM b) Bertanggungjawabdalammenjagahal ehwal murid c) Bertanggungjawabdalammeningkatkan kemahirandanbakatmuriddalam kokurikulum PENGURUSAN a) PengurusanPembangunanSumber Manusia b) PengurusanPerhubunganLuar PENGOPERASIAN a) PengurusanKurikulum b) PengurusanKokurikulum c) PengurusanHal Ehwal Murid
 • 8. 8 GURU AKADEMIK BIASA PENGURUSAN ORGANISASI a. MelaksanakanPentaksiran Berasaskan Sekolah b. Melaksanakan pembangunan sumber manusia meliputi latihan personel c. Mengadakan program lawatan dan hubungan dengan pihak luar PENGURUSAN KURIKULUM a. Melaksanakanpengajaran dan pembelajaran mengikut jadual dan pekeliling yang yang telah ditetapkan b. Melaksanakanprogram panitia bagi meningkatkan tahap profesionalisme guru dan pencapaian murid PENGURUSAN HAL EHWAL MURID a. Melaksanakan program disiplin murid b. Melaksanakan pengurusan kesihatan, kebajikan dan keceriaan sekolah PENGURUSAN KOKURIKULUM a. Melaksanakanprogram Unit Beruniform, Kelab dan Persatuan, Sukan dan Permainan 3. AKTIVITI-AKTIVITI BAGI FUNGSI
 • 9. 9 MAKLUMAT UMUM GELARAN JAWATAN Guru Akademik Biasa KETUA PERKHIDMATAN Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia RINGKASAN GELARAN JAWATAN GAB KEDUDUKAN DI WARAN PERJAWATAN Rujuk waran B63 GRED JAWATAN DG29 BIDANG UTAMA Pendidikan GRED JD SUB-BIDANG 1. Pengurusan 2. Pengoperasian STATUS JAWATAN Tetap DISEDIAKAN OLEH BAHARIN BIN AB.RAHMAN Guru Akademik Biasa HIRARKI 1(BAHAGIAN) SK KULIM DISEMAK OLEH Ramli Bin Samat Penolong Kanan Pentadbiran HIRARKI 2 (CAWANGAN/SEKTOR/UNIT) DILULUSKAN OLEH Sha’ari Bin Yaso’ Guru Besar SK Kulim SKIM PERKHIDMATAN Pegawai Perkhidmatan Pendidikan TARIKH DOKUMEN 22 November 2018 TUJUAN PEWUJUDAN JAWATAN Mengajar, mendidik, menilai dan mentaksir murid selari dengan Akta Pendidikan 1996 (Akta 550), Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025 ke arah memperkembangkan potensi individu secara holistik. 4. DESKRIPSI TUGAS
 • 10. 10 AKAUNTABILITI TUGAS UTAMA MelaksanakanPdPmenggunakankaedahkaedahpedagogi yang bersesuaianbagimemastikanobjektifpembelajarantercapai 1. Menyediakan rancangan PdP dan sumber pendidikan 2. Melaksanakan PdP yang bersesuaian berdasarkan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) 3. Membimbing murid dalam meningkatkan prestasi 4. Membuat refleksi dan penambahbaikan Melaksanakan penilaian dan pentaksiran ke atas perkembangan dan pencapaian murid/ program/ aktiviti bagi mencapai objektif yang dirancang 1. Melaksanakan penilaian dan pentaksiran murid/ program/ aktiviti 2. Merekod dan menganalisis tahap perkembangan dan pencapaian murid/ program/ aktiviti 3. Menyediakan pelaporan Melaksanakan pengurusan kokurikulum bagi mengoptimumkan bakat dan potensi murid 1. Melaksanakan aktiviti Unit Beruniform, Kelab dan Persatuan, Sukan dan Permainan 2. Memantau kemajuan murid 3. Merekod dan menganalisis kemajuan murid 4. Membimbing dan melatih murid bagi peningkatan potensi Membantu pengurusan hal ehwal murid bagi memastikan kebajikan setiap murid terpelihara 1. Memastikan persekitaran yang kondusif untuk PdP 2. Menguatkuasakan peraturan sekolah 3. Memastikan keselamatan murid diutamakan 4. Memastikan keselamatan murid terjaga 5. Mengenalpasti keperluan bantuan pelajaran kepada murid Membangunkan profesionalisme secara berterusan untuk peningkatan kendiri 1. Melibatkan diri dalam pembelajaran pprofesional secara formal dan tidak formal untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam PdP 2. Melibatkan diri dalam PLC
 • 11. 11 DIMENSI ● Mata pelajaran yang diajar: BAHASA MELAYU, TMK, ● Kelas yang diajar: 3 CEMERLANG, 3 CERDAS,5 CEMERLANG, ● Bilangan murid yang diajar: 65 ● Bilangan waktu PdP: 26 ● Kelab & Persatuan: RUKUN NEGARA ● Badan Beruniform: TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH (TKRS) ● Sukan: BOLA SEPAK KELAYAKAN AKADEMIK/IKHTISAS  Sijil Perguruan / Diploma Pendidikan KOMPETENSI  Kemahiran pedagogi  Kemahiran merancang dan menganalisis  Kemahiran menilai, mengukur dan mentaksir  Kemahiran berkomunikasi PENGALAMAN  30 Tahun perkhidmatan
 • 12. 12 Aktiviti 1: PengurusanPengajarandanPembelajaran BIL . TANGGUN G JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGA N/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURA N DAN PUNCA KUASA 1. GAB SebelumPdP Menyediakandokumen-dokumen yang perlusertadisahkanolehPentadbirSekolah PGB 2. GAB MenyediakanRancanganPdPatau Fail RekodPersediaanMengajariaitu: a) SukatanPelajarandan b) HuraianSukatanPelajaran c) RancanganPelajaranTahunan d) JadualWaktuPeribadidan e) JadualWaktuKelasbagi Guru Kelas. f) SenaraiNamaMurid g) ‘Headcount’ PK (P) 3. GAB MenyediakanRancanganPelajaranHarian (KSSR) mengikut format penulisanberdasarkansekurang- kurangnya: (RujukPanitia Mata Pelajaran) a) Tema/Tajuk b) Standard Kandungan c) Standard Pembelajaran d) Objektif e) Aktiviti PK (P) PROSES KERJA
 • 13. 13 BIL . TANGGUN G JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGA N/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURA N DAN PUNCA KUASA f) BBM g) Refleksi/Impak 4. GAB SemasaPdP Memastikansuasanabilikdarjahdalamkeadaankon dusif. PK (P) 5. GAB MencatatBukuLaporanKehadirandanDisiplinMurid. PK (P) 6. GAB MelaksanakanPdPdanmembimbingmuridseperti yang telahdirancangdalamBukuPersediaanMengajar (kecualijikaterdapatperkara yang tidakdapatdielakkan) PK (P) 7. GAB Di dalamBilikMakmal/BilikKhas/PJPK: a) Merekodkanpengambilanperalatandanbah an yang diperlukanuntukPdPsebelumkelasbermula (jikaberkaitan) b) MerekodkanpenggunaanPdP di bilik-bilk khas (jikaberkaitan) c) Merekod pemulangan peralatan yang telah digunakan selepas tamat PdP PK (P) 8. GAB PemeriksaanLatihandanTugasanMurid: a) Memeriksahasilkerjamurid. b) Memulangkantugasmurid yang telahdiperiksa. c) Memastikanmuridmembuatpembetulan. d) Menganalisishasilpembelajaran e) Membuatrefleksidanpenambahbaikan. PK (P)
 • 14. 14 Aktiviti 1: PengurusanPengajarandanPembelajaran TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA TEMPOH GAB Menyediakandokumen-dokumen yang perlusertadisahkanolehPentadbirSekolah 150 MINIT GAB MenyediakanRancanganMengajaratau Fail RekodPersediaanMengajar 15 MINIT GAB MenyediakanRancanganPelajaranHarian (KSSR ) mengikut format penulisan 15 MINIT GAB Memastikan suasana bilik darjah dalam keadaan kondusif 3 MINIT GAB Merekodkan pengambilan dan pemulangan peralatan dan bahan yang diperlukan 3 MINIT GAB Melaksanakan PdP dan bimbingan GAB Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid 3 MINIT Mula Mula CARTA ALIR
 • 16. 16 Aktiviti2: PengurusanPenilaiandanPentaksiranMurid / Program / Aktiviti BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN 1. Menyediakandokumen-dokumen yang perlusertadisahkanolehPentadbirSekolah / 2. MenyediakanRancanganPdPatau Fail RekodPersediaanMengajariaitu: a) SukatanPelajarandanHuraianSukatanPelajaran a) RancanganPelajaranTahunan b) JadualWaktuPeribadidan c) JadualWaktuKelasbagi Guru Kelas. d) SenaraiNamaMurid e) ‘Headcount’ / 3. MenyediakanRancanganPelajaranHarian (KSSR) mengikut format penulisanberdasarkansekurang-kurangnya: (RujukPanitia Mata Pelajaran) a) Tema/Tajuk b) Standard Kandungan c) Standard Pembelajaran d) Objektif e) Aktiviti f) BBM g) Refleksi/Impak 4. Memastikansuasanabilikdarjahdalamkeadaankondusif. 5. MencatatBukuLaporanKehadirandanDisiplinMurid. 6 MelaksanakanPdPdanmembimbingmuridseperti yang telahdirancangdalamBukuPersediaanMengajar (kecualijikaterdapatperkara yang tidakdapatdielakkan) 7 Di dalamBilikMakmal/BilikKhas/PJPK: a) Merekodkanpengambilanperalatandanbahan yang diperlukanuntukPdPsebelumkelasbermula (jikaberkaitan) b) MerekodkanpenggunaanPdP di bilik-bilk khas (jikaberkaitan) c) Merekod pemulangan peralatan yang telah digunakan selepas tamat PdP 8 PemeriksaanLatihandanTugasanMurid: a) Memeriksahasilkerjamurid. b) Memulangkantugasmurid yang telahdiperiksa. c) Memastikanmuridmembuatpembetulan. d) Menganalisishasilpembelajaran e) Membuatrefleksidanpenambahbaikan. PROSES KERJA
 • 17. 17 BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1. PGB Arahan pelaksanaan program PK / PK Petang 2. PK / PK Petang 1. PERANCANGAN Menyediakan kertas kerja/ pelan tindakan yang mempunyai keperluan minimum seperti berikut : a) Tajuk, b) Tarikh, Masa, Tempat c) Kumpulan Sasaran d) Objektif e) KPI (Indikator Output dan Outcome) f) Implikasi Kewangan (Bajet) g) Jawatankuasa Program h) Strategi Pelaksanaan / Jadual / Pengisian Program GKMP 3. PK / PK Petang Menentukan kaedah pemantauan berdasarkan salah satu dari kaedah berikut : a) Pelaporan Jawatan kuasa Instrumen b) Pengumpulan Data c) Soal selidik d) Temu bual e) Semakan dokumen GKMP 4. PGB Mendapatkan kelulusan daripada PGB PK / PK Petang 5. PK / PK Petang Melaksanakan mesyuarat / perbincangan jawatan kuasa GAB / AKP 6. GAB B. PELAKSANAAN Melaksanakan program seperti yang telah dirancang GKMP / GAB / AKP 7. PK / PK Petang C. PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN Melaksanakan pemantauan dan pengukuran a) Pelaksanaan program b) Pencapaian KPI GKMP / GAB / AKP 8. GKMP / GAB Menyediakan laporan program setelah program selesai. PK / PK Petang
 • 18. 18 BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 9. PGB D. KEBERKESANAN Kajian semula; Menjalankan mesyuarat post mortem untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan pelaksanaan program. PK / PK Petang / GKMP / GAB 10. PK / PK Petang Membuat tindakan susulan berdasarkan keputusan mesyuarat post mortem. GAB 11. GAB Penilaian prestasi; Melaksanakan penilaian prestasi ke atas kumpulan sasar untuk melihat keberkesanan pelaksanaan program. PK / PK Petang / GKMP 12. PK / PK Petang Membentangkan laporan penilaian prestasi dalam mesyuarat. GKMP / GAB 13. GKMP / GAB Membuat penambahbaikan berdasarkan keputusan mesyuarat. PK / PK Petang 14. GKMP/ GAB Merekod dan mendokumentasi. PGB/GPK CARTA ALIR
 • 19. 19 Aktiviti2 : PengurusanPenilaiandanPentaksiranMurid / Program / Aktiviti PK GAB PK Mula GAB Mendapatkan kelulusan Menyediakan kertas kerja Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program Melaksanakan program Tindakan pembetulan Merekod dan mendokumentasi Kajian semula Tiada isu Ada isu Penambahbaikan Tidak lulus Lulus Tindakan susulan Menyedia dan membentang laporan dalam mesyuarat Melaksanakan tindakan penambahbaikan 60 minit 60 minit 1170 minit 1440 minit PK PGB PK GAB GAB PGB 20 minit 60 minit 1440 minit Tamat
 • 20. 20 Aktiviti2 : PengurusanPenilaiandanPentaksiranMurid / Program / Aktiviti BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN 1. Menyediakan kertas kerja /// 2. Mendapatkan kelulusan 3 Melaksanakan program / 4. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program 5. Kajian semula 6. Tindakan Susulan 7. Membentang laporan dalam mesyuarat / 7. Melaksanakan tindakan penambahbaikan / 8. Merekod dan mendokumentasi / SENARAI SEMAK
 • 21. 21 Aktiviti 3: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan Permainan. BIL. TANGGU NG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURA N DAN PUNCA KUASA 1. PGB Memberi arahan untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum PK KOKO / GAB 2. PK KOKO Membuat pelantikan jawatankuasa kokurikulum GAB 3. PK KOKO Membuat perancangan tahunan dan mingguan dan penyediaan bahan kokurikulum GAB 4. GAB Melaksana aktiviti kokurikulum yang ditetapkan PK KOKO 5. PK KOKO Membuat pemantauan dan penilaian kemajuan murid GAB 6. GAB Membuat perekodan dan analisis keputusan penilaian murid untuk tindakan penambahbaikan prestasi murid dalam kokurikulum PK KOKO 7. PK KOKO Membuat penilaian keberkesanan aktiviti kokurikulum dan membuat penambahbaikan terhadap aktiviti kokurikulum dari masa ke semasa GAB 8. GAB Membuat pelaporan dan dokumentasi PK KOKO PROSES KERJA
 • 22. 22 Aktiviti 3: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan Permainan. 120 minit CARTA ALIR Mula Tamat Tanggungjawab Proses Kerja Memberi arahan untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum Tempoh Masa Melantik jawatankuasa kokurikulum Membuat perancangan tahunan dan mingguan dan penyediaan bahan kokurikulum Melaksana aktiviti kokurikulum yang ditetapkan Memantau dan menilai kemajuan murid Menilai keberkesanan aktiviti kokurikulumdan membuat penambahbaikan Pelaporan dan dokumentasi Merekod, menganalisis danmengambil tindakan penambahbaikan prestasi murid dalam kokurikulum PGB 30 minit 60 minit 120 minit 120 minit 120 minit 60 minit PK KOKO PK KOKO GAB PK KOKO GAB PK KOKO GAB 20 minit
 • 23. 23 Aktiviti 3: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan Permainan. BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN 1. Menerima arahan daripada PGB untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum / 2. Melantik jawatankuasa kokurikulum 3. Membuat perancangan tahunan dan mingguan dan penyediaan bahan kokurikulum 4. Melaksana aktiviti kokurikulum yang ditetapkan / 5. Memantau dan menilai kemajuan murid 6. Merekod, menganalisis dan mengambil tindakan penambahbaikan prestasi murid dalam kokurikulum / 7. Menilai keberkesanan aktiviti kokurikulum dan membuat penambahbaikan 8. Pelaporan dan dokumentasi / SENARAI SEMAK
 • 24. 24 Aktiviti 4 : Mengurus disiplin murid BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1. PGB Melantik guru disiplin (dalam kalangan GAB) sekolah PK HEM 2. PGB Mengadakan mesyuarat Pengurusan Disiplin PK HEM 3. PK HEM Menyenaraikan kesalahan disiplin sekolah: 1. Jenayah 2. Buli 3. Rokok 4. Ponteng sekolah 5. Lucah 6. Kurang sopan 7. Tingkahlaku musnah 8. Kelakuan nakal 9. Tidak patuh masa 10.Kekemasan diri PK HEM 4. GAB Memantau dan pemeriksaan bagi pencegahan disiplin sekolah. PK HEM 5. PK HEM Merekod kes-kes disiplin dalam sistem PK HEM 6. PK HEM Menganalisis kes-kes disiplin 7 PK HEM Mengambil tindakan berdasarkan prosedur ditetapkan bagi kes-kes disiplin.sekolah sepertimana garis panduan yang berkuatkuasa 8 PK HEM Melaporkan kes-kes disiplin sekolah sepertimana garis panduan yang berkuatkuasa. PROSES KERJA
 • 25. 25 Aktiviti 4 : Mengurus disiplin murid Mula CARTA ALIR Tanggungjawab Proses Kerja PGB GAB PK HEM PGB PK HEM PK HEM PK HEM PK HEM Mengadakan mesyuarat pengurusan disiplin Melantik guru disiplin sekolah Menyenaraikan kesalahan disiplin sekolah Menganalisis kes-kes disiplin sekolah Merekod kes-kes disiplin sekolah Melapor kes disiplin sekolah Mengambil tindakan bagi kes disiplin berdasarkan garis panduan Memantau dan melaksanakan pemeriksaan pencegahan disiplin sekolah Tamat 120 minit 120 minit 390 minit 60 hari 2 hari 120 minit 120 minit 1920 minit 120 minit 480 minit Tempoh masa
 • 26. 26 Aktiviti 4: Mengurus disiplin murid BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN 1. Melantik guru disiplin sekolah 2. Mengadakan mesyuarat Pengurusan disiplin 3 Menyenaraikan kesalahan disiplin sekolah: 1. Jenayah 2. Buli 3. Rokok 4. Ponteng sekolah 5. Lucah 6. Kurang sopan 7. Tingkah laku musnah 8. Kelakuan nakal 9. Tidak patuh masa 10.Kekemasan diri 4. Memantau dan melaksanakan pemeriksaan bagi pencegahan disiplin sekolah. / 5. Merekod kes-kes disiplin dalam sistem SSDM 6. Menganalisis kes-kes disiplin 7. Mengambil tindakan berdasarkan prosedur ditetapkan bagi kes-kes disiplin.sekolah sepertimana garis panduan yang berkuatkuasa Merujuk kepada buku peraturan disiplin sekolah 8. Melaporkan kes-kes disiplin sekolah sepertimana garis panduan yang berkuatkuasa. SENARAI SEMAK
 • 27. 27 Aktiviti 6 : Mengurus pembangunan sumber manusia Latihan Personel BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1. PGB Mengarahkan guru untuk mengisi Borang Matriks Kompetensi guru secara online untuk mengenal pasti keperluan latihan dalam Sistem SPL KPM. 2. PK (P) Mencetak Rumusan Analisis Matriks Kompetensi dalam Sistem SPL KPM 3. PK (P) Mengkaji keperluan bidang latihan berdasarkan Analisis Keperluan Latihan 4. PK (P) Menyerahkan cadangan perancangan latihan kepada Pengetua/Guru Besar untuk kelulusan. 5. PGB Meneliti cadangan dan menentukan jenis latihan yang diperlukan 6. PK (P) Menyediakan Jadual Perancangan Latihan dalam takwim sekolah selepas kelulusan Pengetua / Guru Besar. 7. PGB Memberi arahan kepada GPK untuk menguruskan kursus / latihan yang telah diluluskan 8. PK (P) Menguruskan latihan (Sebelum , semasa dan selepas) 1. Anjuran Dalaman i. Menyediakan Surat Jemputan ii. Menyediakan Jadual Latihan iii. Menyediakan Senarai Kehadiran iv. Tempahan Tempat v. Mengisi kehadiran kursus secara online dalam sistem SPL KPM PROSES KERJA
 • 28. 28 9. GAB GPK GAB GAB 2. Anjuran Agensi Luar (sebelum , semasa dan selepas) i. Menyediakan senarai calon dan menghantar senarai tersebut kepada penganjur latihan. ii. Memaklumkan kepada calon untuk menghadiri latihan. iii. Guru Akademik Biasa hendaklah menyediakan minit curai dan diserahkan kepada Pengetua/Guru Besar/ Guru Penolong Kanan selepas latihan untuk disimpan dan tindakan.. iv. Mengisi kehadiran kursus secara online dalam sistem SPL KPM. v. Mengumpulkan salinan sijil atau maklumat kehadiran untuk kemas kini Buku Rekod Perkhidmatan 10. PK (P) Mengedar borang penilaian kursus kepada peserta pada hari terakhir kursus untuk menilai keberkesanan pelaksanaan latihan personel 11. GAB Merekod kehadiran kursus dalam SPLKPM Agensi Yang Mengendali kan Kursus 12. GAB Melaksana penilaian kendiri selepas menghadiri latihan 13. PK (P) Rekod dan dokumentasi
 • 29. 29 Aktiviti 6 : Mengurus pembangunan sumber manusia CARTA ALIR TANGGUNGJAWAB PROSES KERJAMULA Mengarahkan guru untuk mengisi Borang Matriks Kompetensi guru secara online untuk mengenal pasti keperluan latihan dalam Sistem SPL KPM. Mencetak Rumusan Analisis Matriks Kompetensi dalam Sistem eSPLG Mengkaji keperluan bidang latihan berdasarkan Analisis Keperluan Latihan Menyerahkan cadangan perancangan latihan kepada Pengetua/Guru Besar untuk kelulusan. Meneliti cadangan dan menentukan jenis latihan yang diperlukan Menyediakan Jadual Perancangan Latihan dalam takwim sekolah selepas kelulusan Pengetua / Guru Besar Memberi arahan kepada GPK untuk menguruskan kursus /latihan yang telah diluluskan Menguruskan latihan (sebelum,semasa dan selepas) Mengedar borang penilaian kursus kepada peserta pada hari terakhir kursus untuk menilai keberkesanan pelaksanaan latihan personel Merekod kehadiran kursus dalam SPL KPM Melaksana penilaian kendiri selepas latihan Salinan dan Rekod Fail PGB PK (P) PK (P) PK (P) PGB PK (P) PGB PK (P) PK (P) GAB GAB PK (P) TEMPOH MASA 3900 min 390 min 780 min 20 min 180 min 180 min 30 min 30 min 390 min 390 min TAMAT
 • 30. 30 Aktiviti 6: Pengurusan Pembangunan Manusia BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN 1. Mengarahkan guru untuk mengisi Borang Matriks Kompetensi guru secara online untuk mengenal pasti keperluan latihan dalam Sistem eSPLG. 2. Mencetak Rumusan Analisis Matriks Kompetensi dalam Sistem eSPLG 3 Mengkaji keperluan bidang latihan berdasarkan Analisis Keperluan Latihan 4. Menyerahkan cadangan perancangan latihan kepada Pengetua/Guru Besar untuk kelulusan. 5. Meneliti cadangan dan menentukan jenis latihan yang diperlukan 6. Menyediakan Jadual Perancangan Latihan dalam takwim sekolah selepas kelulusan Pengetua / Guru Besar. 7. Memberi arahan kepada Penolong Kanan Pentadbiran untuk menguruskan kursus / latihan yang telah diluluskan 8. Menguruskan latihan (Sebelum , semasa dan selepas) 1. Anjuran Dalaman i. Menyediakan Surat Jemputan ii. Menyediakan Jadual Latihan iii. Menyediakan Senarai Kehadiran iv. Tempahan Tempat v. Mengisi kehadiran kursus secara online dalam sistem eSPLG 9. 2. Anjuran Agensi Luar (sebelum , semasa dan selepas) i. Menyediakan senarai calon dan menghantar senarai tersebut kepada penganjur latihan. SENARAI SEMAK
 • 31. 31 ii. Memaklumkan kepada calon untuk menghadiri latihan. iii. Guru Akademik Biasa hendaklah menyediakan minit curai dan diserahkan kepada Pengetua/Guru Besar/ Guru Penolong Kanan selepas latihan untuk disimpan dan tindakan.. iv. Mengisi kehadiran kursus secara online dalam sistem eSPLG. v. Mengumpulkan salinan sijil atau maklumat kehadiran untuk kemas kini Buku Rekod Perkhidmatan 10. Mengedar borang penilaian kursus kepada peserta pada hari terakhir kursus untuk menilai keberkesanan pelaksanaan latihan personel 11. Merekod kehadiran kursus dalam eSPLKPM 12. Mengedarkan dan mengumpul borang keberkesanan program selepas 1 bulan kursus kepada guru untuk melaksana penilaian kendiri. 13. Rekod dan dokumentasi
 • 32. 32 1.0 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) 2.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 3.0 Arahan Pegawai Pengawal 2018 SENARAI UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA
 • 33. 33 BIL. BORANG KOD BORANG 1. BorangPenilaian Program 2. BorangPenilaianPenceramah 3. 4. 5. SENARAI BORANG
 • 34. 34 BIL. NAMA JAWATANKUASA 1 Jawatankuasa Kurikulum Sekolah 2 Jawatankuasa HEM Sekolah 3 Jawatankuasa Ko-Kurikulum Sekolah 4 Jawatankuasa PIBG 5. SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI