BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf

Nguyen Thanh Tu Collection
Nguyen Thanh Tu CollectionCEO - CCO - Co-Founder en www.daykemquynhon.ucoz.com

https://app.box.com/s/gtoorpgfsprt3n1vfk6pdh1nforxhdrn

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ
THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH
DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC)
WORD VERSION | 2023 EDITION
ORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAIL
TAILIEUCHUANTHAMKHAO@GMAIL.COM
B Á O C Á O T H Ự C T Ậ P T Ố T
N G H I Ệ P D Ư Ợ C S Ĩ Đ Ạ I H Ọ C
Ths Nguyễn Thanh Tú
eBook Collection
Hỗ trợ trực tuyến
Fb www.facebook.com/DayKemQuyNhon
Mobi/Zalo 0905779594
Tài liệu chuẩn tham khảo
Phát triển kênh bởi
Ths Nguyễn Thanh Tú
Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật :
Nguyen Thanh Tu Group
vectorstock.com/21211255
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
VIỆN DƯỢC HỌC
----------------------
BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Ngô Thị Xuân Thu
Lớp: 21DH01
Giáo viên hướng dẫn: Ds. CK2 Văn Công Khanh
Bình Dương 2023
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
VIỆN DƯỢC HỌC
---------------------
BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Ngô Thị Xuân Thu
Lớp: 21DH01
Tên cơ sở thực tập: Nhà thuốc Enlie 104
Giáo viên hướng dẫn:
Bình Dương 2023
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
LỜI CẢM ƠN
Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu Nhà trường và Qúy Thầy/Cô Khoa
Dược đã tạo điều kiện tốt cho em và các bạn sinh viên có được môi trường thực tập thoải
mái, nghiên cứu và học tập.
Đặc biệt em xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Ds. CK2 Văn Công Khanh đã
dìu dắt, hướng dẫn, truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt thời gian thực
tập vừa qua, giúp em mở mang kiến thức hơn nhiều về thực tế chuyên ngành Dược.
Bên cạnh đó em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Nhà thuốc ENLIE 104
đã chỉ bảo tận tình, cho chúng em có được sự thỏa mái, vui vẻ mỗi khi đến thực tập, bên
cạnh đó còn chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà em khó có thể học được khi ở
trường.
Trong quá trình thực tập và làm báo cáo, về mặt kiến thức và thực tế thì em còn
nhiều hạn nên bài báo cáo của em sẽ có một số ý thiếu sót, chưa chính xác. Em rất mong
được sự chỉ dẫn, góp ý của quý Thầy/Cô, kính mong quý Thầy/Cô xem xét và góp ý để
bài báo cáo được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
MỤC LỤC
A. ĐẶT VẤN ĐỀ .......................................................................................................1
B. NỘI DUNG BÁO CÁO ........................................................................................1
I. HỒ SƠ PHÁP LÝ..................................................................................................2
1.1. Tên đơn vị và địa chỉ thực tập .......................................................................2
1.2. Phạm vi kinh doanh của nhà thuốc...............................................................2
1.3. Các hình ảnh minh hoạ:.................................................................................2
II. NHÂN SỰ, CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT CỦA NHÀ THUỐC GPP ......4
2.1. Nhân sự ............................................................................................................4
2.2. Cơ sở vật chất kĩ thuật tại nhà thuốc............................................................6
2.3. Trang thiết bị bảo quản..................................................................................9
III. VĂN BẢN, TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN, SỔ SÁCH, SOP TẠI NHÀ
THUỐC....................................................................................................................13
3.1. Các văn bản, tài liệu chuyên môn...............................................................13
3.3. Các quy trình thao tác chuẩn đang sử dụng tại nhà thuốc.......................18
IV. MUA THUỐC...................................................................................................18
4.1. Nguồn thuốc ..................................................................................................18
4.2. Lập kế hoạch mua thuốc ..............................................................................19
4.3. Kiểm tra/ đảm bảo chất lượng thuốc ..........................................................19
4.4. Không nhập các loại thuốc...........................................................................19
V. BÁN THUỐC......................................................................................................19
5.1. Tiếp đón và giao tiếp.....................................................................................19
5.2. Tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc .............................................................20
5.3. Bán thuốc theo đơn.......................................................................................20
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
5.4. Bán thuốc không có đơn..............................................................................21
VI. MÔ TẢ VIỆC TẠI NHÀ THUỐC..................................................................22
6.1. Cách sắp xếp, theo dõi chất lượng, theo dõi hạn dùng của thuốc ............22
6.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ............................................23
6.3. Công tác kiểm kê và bàn giao ca trực.........................................................23
VII. DANH MỤC THUỐC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT........................................23
7.2. Danh mục thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất dạng phối hợp........23
7.3. Danh mục thuốc cấm lưu hành trong một số ngành lãnh vực .................25
VIII. DANH MỤC THUỐC KINH DOANH TẠI NHÀ THUỐC .....................25
8.1. Theo tác dụng dược lý ..................................................................................26
8.2. Danh mục thuốc kê đơn ...............................................................................30
8.3. Danh mục biệt dược gốc...............................................................................36
8.4. Danh mục theo tên thương mại ...................................................................37
IX. CÔNG TÁC DƯỢC LÂM SÀNG TẠI NHÀ THUỐC .................................38
9.1. Hoạt động tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc.............................................38
9.2. Hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc.........................................42
X. CÁC QUY ĐỊNH TẠI NHÀ THUỐC..............................................................43
C. KẾT LUẬN .........................................................................................................44
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
Ký hiệu chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ
DSĐH Dược sỹ đại học
DSCĐ Dược sỹ cao đẳng
DSTH Dược sỹ trung học
GPP Good Pharmacy Practices – Thực hành tốt nhà thuốc
NĐ-CP Nghị định – Chính phủ
SOP Standard Operating Procedure – Hệ thống quy trình
thao tác chuẩn.
TT-BYT Thông tư - Bộ y tế
FEFO First expired, first out – Hết hạn trước, xuất trước.
FIFO First in, first out – Nhập trước, xuất trước.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
DANH MỤC BẢNG
Bảng 7.1. Danh mục dược chất gây nghiện...................................................................24
Bảng 7.2. Danh mục dược chất hướng thần ..................................................................24
Bảng 7.3. Danh mục tiền chất dùng làm thuốc..............................................................25
Bảng 7.4. Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một
số ngành, lĩnh vực ..........................................................................................................25
Bảng 8.5. Danh mục thuốc theo tác dụng dược lý.........................................................26
Bảng 8.6. Danh mục thuốc kê đơn.................................................................................30
Bảng 8.7. Danh mục biệt dược gốc.. ............................................................................ 40
Bảng 8.8. Danh mục theo tên thương mại.................................................................... 41
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1. Vị trí Nhà thuốc ENLIE 104 ...........................................................................2
Hình 1.2. Ảnh chụp Nhà thuốc ENLIE 104 ....................................................................3
Hình 1.4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược..........Error! Bookmark not
defined.
Hình 1.5. Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” .Error! Bookmark
not defined.
Hình 1.6. Giấy chứng nhận đăng kí địa điểm kinh doanh............Error! Bookmark not
defined.
Hình 2.7. Sơ đồ nhân sự Nhà thuốc ENLIE 104.............................................................4
Hình 2.8. Khu vực thuốc không kê đơn ..........................................................................7
Hình 2.9. Khu vực thuốc kê đơn .....................................................................................7
Hình 2.11. Kho Nhà thuốc ENLIE 104...........................................................................8
Hình 2.12. Bồn rửa tay ....................................................................................................9
Hình 2.13. Máy tính tại Nhà thuốc................................................................................11
Hình 2.14. Máy lạnh tại Nhà thuốc ...............................................................................11
Hình 2.15. Dụng cụ cắt, gói thuốc, khay đựng thuốc chia liều.....................................11
Hình 2.16. Máy in tại Nhà thuốc...................................................................................12
Hình 2.17. Nhiệt ẩm kế..................................................................................................12
Hình 2.18. Tủ ra lẻ thuốc...............................................................................................12
Hình 2.19. Sơ đồ tại Nhà thuốc ENLIE 104..................................................................13
Hình 3.20. Sổ theo dõi xuất nhập ..................................................................................16
Hình 3.21. Sổ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm.........................................................................16
Hình 3.22. Sổ nhập thuốc ..............................................................................................16
Hình 3.23. Sổ theo dõi thuốc định kỳ............................................................................16
Hình 3.24. Sổ theo dõi thuốc không hợp lệ...................................................................17
Hình 3.25. Sổ theo dõi vệ sinh Nhà thuốc.....................................................................17
Hình 3.26. Sổ theo dõi thuốc bị khiếu nại, thu hồi........................................................17
Hình 3.27. Sổ theo dõi dữ liệu liên quan tới bệnh nhân................................................17
Hình 6.28. Phần mềm công nghệ thông tin của Nhà Thuốc..........................................23
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Hình 9.29. Sổ theo dõi tác dụng phụ của thuốc.............................................................43
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 1
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhu cầu chăm sóc sức khỏe là một trong những nhu cầu căn bản nhất của con
người. Cho nên người ta vẫn thường nói rằng, hai thứ tài sản quý giá nhất của con người
trong cuộc sống chính là sức khỏe và trí tuệ. Trong đó, sức khỏe là yếu tố quan trọng ảnh
hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của loài người. Chính vì vậy, ngành Dược đã
ra đời và ngày càng phát triển để cung ứng thuốc phục vụ cho việc chăm sóc và bảo vệ
sức khỏe đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngày càng cao đó.
Hiểu rõ được điều đó, cá nhân em đã quyết định theo đuổi công việc Dược Sỹ để
có thể tích cực chăm sóc, bảo vệ sức của của mọi người xung quanh. Em rất hy vọng
mình có thể góp phần nhỏ sức lực vào công thức bảo vệ sức khỏe nhân loại trong thời
điểm hiện tại.
Thời gian học tập tại ngôi trường Đại học Bình Dương này cũng đã gần 5 năm.
Nhận được sự quan tâm, truyền dạy tận tình những kiến thức chuyên ngành vô cùng quý
giá từ quý thầy cô trong khoa Dược.Cùng với sự giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất của ban
lãnh đạo nhà trường trong suốt quá trình học cũng như trong thời gian em thực tập tại
Nhà thuốc ENLIE 104. Thời gian thực tập tại nhà thuốc là khoảng thời gian rất bổ ích,
giúp em có cơ hội trải nghiệm thực tế, làm quen với công việc sau này của một người
Dược sỹ. Dạy cho em nhiều điều và tích lũy được nhiều kinh nghiệm hay. Em đã hiểu
và biết cách sắp xếp bố trí thuốc, bảo quản thuốc. Nâng cao khả năng giao tiếp, tư vấn
và hướng dẫn người bệnh cách sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả cùng với đó là nắm rõ
các nguyên tắc, quy định tiêu chuẩn trong ngành. Việc thực tập tại nhà thuốc chính là
nền tảng để em có thể làm tốt công việc sau này.
Báo cáo thực tập tại Nhà thuốc này chính là bản tóm tắt những kinh nghiệm mà
em đã tích lũy được trong thời gian 14 ngày thực tập tại Nhà thuốc ENLIE 104. Kết
hợp giữa việc “Học đi đôi với Hành”, những kiến thức học tại trường đan xen với thực
tập thực tế.
B. NỘI DUNG BÁO CÁO
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 2
I. HỒ SƠ PHÁP LÝ
1.1. Tên đơn vị và địa chỉ thực tập
- Tên đơn vị thực tập: Nhà Thuốc ENLIE 104
- Địa chỉ đơn vị thực tập: 3/14 Kp. Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thành phố
Thuận An, tỉnh Bình Dương
- SĐT: 0949895744
1.2. Phạm vi kinh doanh của nhà thuốc
Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc
biệt: Thuốc dạng phối hợp chứa chất gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc và dược
chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực và sinh phẩm y
tế.
1.3. Các hình ảnh minh hoạ:
Hình 1.1. Vị trí Nhà thuốc ENLIE 104
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 3
Hình 1.2. Ảnh chụp Nhà thuốc ENLIE 104
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 4
II. NHÂN SỰ, CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT CỦA NHÀ THUỐC GPP
2.1. Nhân sự
Hình 2.7. Sơ đồ nhân sự Nhà thuốc ENLIE 104
❖ Nhân sự nhà thuốc gồm có:
- Dược sĩ phụ trách: DSĐH. Lê Văn Sang
- Chứng chỉ hành nghề số: 5225/CCHN-D-SYT-DNAI; Do Sở Y tế Đồng Nai cấp
ngày 19 tháng 04 năm 2021.
- Số nhân viên: 03 người
- Nhân viên nhà thuốc là người có trình độ chuyên môn phù hợp và được phân
công đảm nhận công việc dưới sự quản lý của chủ nhà thuốc
+ Nhân viên bán thuốc : DSCĐ. Ngô Thị Kim Liên
+ Nhân viên bán thuốc : DSTH. Đỗ Thị Bích Hạnh
+ Nhân viên thủ kho : DSTH. Trần Thị Hà
NHÀ THUỐC ENLIE 104
DSĐH: Lê Văn Sang
Người phụ trách chuyên môn
DSCĐ. Ngô Thị Kim
Liên
Nhân viên bán
DSTH. Đỗ Thị Bích
Hạnh
Nhân viên bán thuốc
DSTH. Trần Thị
Hà
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 5
❖ Nhiệm vụ:
➢ Nhiệm vụ của người chịu trách nhiệm chuyên môn ở Nhà thuốc ENLIE 104:
- Đặt hàng và quản lý dược phẩm
- Kiểm soát chất lượng thuốc khi nhập về và trong quá trình bảo quản tại Nhà thuốc
- Quản lý hồ sơ và Nhà thuốc
- Tư vấn chuyên môn về thuốc cho bệnh nhân
- Trực tiếp tham gia của việc bán các thuốc theo đơn và không kê đơn, tư vấn cho
người mua. Tham gia phân tích, đánh giá tình hình sử dụng thuốc
- Cung cấp thuốc tốt nhất tới tay người tiêu dùng
- Phải thường xuyên có mặt trong thời gian hoạt động và chịu trách nhiệm trước
pháp luật về mọi hoạt động của cơ sở, khi vắng mặt phải ủy quyền cho nhân viên
có trình độ chuyên môn phù hợp theo quy định.
- Thường xuyên cập nhật các kiến thức chuyên môn, văn bản vi phạm pháp luật
về hành nghề dược và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng thuốc.
- Đào tạo hướng dẫn các nhân viên về chuyên môn cũng như đạo đức hành nghề
dược.
➢ Nhiệm vụ của nhân viên bán thuốc ở Nhà thuốc ENLIE 104:
- Tư vấn, cắt liều các loại thuốc điều trị theo yêu cầu của khách hàng.
- Hướng dẫn khách sử dụng thuốc hợp lý.
- Vệ sinh các dụng cụ, tủ quầy, kệ đựng thuốc gọn gàng, sạch sẽ.
➢ Nhiệm vụ của thủ kho ở Nhà Thuốc ENLIE 104:
- Thực hiện các thủ tục xuất – nhập hàng hóa
- Quản lý hàng tồn kho
- Quản lý việc đặt hàng của kho
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 6
- Sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho
- Đảm bảo an toàn kho
2.2. Cơ sở vật chất kĩ thuật tại nhà thuốc
Nhà thuốc có diện tích: Dài 3m, rộng 3,5m, tổng cộng 10,5m2
. Theo quy định,
diện tích tối thiểu của nhà thuốc phải đạt 10m2
; có đầy đủ các không gian bố trí, sắp xếp
thuốc theo đúng quy chuẩn (khu trưng bày, khu bảo quản, khu mỹ phẩm…); đảm bảo
các trang thiết bị, phương tiện cần thiết về bảo quản thuốc.
- Cơ sở vật chất:
+ Xây dựng và thiết kế: Địa điểm cố định, khu trừng bày bảo quản riêng biệt đảm
bảo kiểm soát được môi trường bảo quản thuốc
+ Quầy thuốc có môi trường riêng biệt hoàn toàn
+ Bố trí nơi cao ráo, thoáng mát, an toàn, cách xa nguồng ô nhiễm
+ Trần nhà có chống bụi
+ Tường nhà và nền phẳng, nhẵn dễ sinh, lau rửa
+ Diện tích phù hợp với quy mô kinh doanh
+ Khu trưng bày bảo quản có diện tích tối thiểu 10m2
+ Khu trưng bày bảo quản có diện tích từ 30m2
trở lên
+ Có khu vực để người mua thuốc tiếp xúc và trao đổi thông tin
+ Có quầy tủ để trưng bày và bảo quản thuốc riêng lẻ (bao gồm: tủ thuốc kê đơn, tủ
thuốc không kê đơn, tủ thực phẩm chức năng)
+ Có khu vực dành riêng cho: dụng cụ y tế, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng (không
bày bán chung với thuốc và không gây ảnh hưởng cho thuốc)
+ Có khu vực ra lẻ cách ly với khu vực bảo quản trung bày, phải đảm bảo vệ sinh
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 7
Hình 2.8. Khu vực thuốc không kê đơn
Hình 2.9. Khu vực thuốc kê đơn
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 8
Hình 2.10. Khu vực Mỹ Phẩm
Hình 2.11. Kho Nhà thuốc ENLIE 104
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 9
Hình 2.12. Bồn rửa tay
2.3. Trang thiết bị bảo quản
- Có các dụng cụ bán lẻ, bao bì đầy đủ
- Bao bì bán lẻ thuốc cần ghi đầy đủ thông tin thuốc: tên thuốc, dạng thuốc, thành
phần thuốc, tác dụng phụ, trong trường hợp không có đơn thuốc do bác sĩ kê thì
cần hướng dẫn sử dụng với liều dùng, số lần dùng và cách dùng.
- Nhiệt độ < 30o
C, độ ẩm < 75o
C. Bảo quản ở nhiệt độ phòng, trên giá, kệ tủ,
không đặt trên mặt đất, không để sát tường, tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực
tiếp
STT Tên dụng cụ, thiết bị ĐVT Số lượng
Tình trạng
sử dụng
Ghi chú
1 Tủ, kệ Cái 03 Tốt
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 10
2
Đồng hồ đo nhiệt độ và độ
ẩm tự ghi đã hiệu chuẩn
Cái 01 Tốt
3 Kéo cắt thuốc Cái 02 Tốt
4 Vỉ đếm thuốc Cái 02 Tốt
5 Tủ ra lẻ thuốc Cái 01 Tốt
6 Bồn rửa tay Cái 01 Tốt
7 Quạt treo tường Cái 01 Tốt
8
Máy vi tính (khuyến
khích)
Cái 01 Tốt
9 Máy lạnh Cái 01 Tốt
10 Bàn, ghế Cái 01 Tốt
➢ Nhận xét:
- Nhà thuốc đầy đủ các thiết bị bảo quản cần thiết. Thiết bị ghi nhiệt độ, độ; thiết
bị máy tính, máy in phục vụ kết nối sở y tế; còn hoạt động tốt. Đầy đủ dụng cụ
ra thuốc lẻ, đảm bảo an toàn cho thuốc.
- Thuốc được trưng bày, sắp xếp ngăn nắp thuận tiện theo nguyên tắc 3 dễ: “Dễ
tìm, dễ lấy, dễ kiểm tra”
- Quầy, tủ chắc chắn, thuốc được sắp xếp gọn gàng theo nhóm dược lý của thuốc
không kê đơn và thuốc kê đơn, nhãn hàng (chữ, số, hình ảnh,...) được quay ra
ngoài thuận chiều nhìn của khách hàng, đồng thời tạo điều kiện cho dược sĩ lấy
thuốc dễ dàng
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 11
Trang thiết bị tại Nhà thuốc ENLIE 104
Hình 2.13. Máy tính tại Nhà thuốc Hình 2.14. Máy lạnh tại Nhà thuốc
Hình 2.15. Dụng cụ cắt, gói thuốc, khay đựng thuốc chia liều
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 12
Hình 2.16. Máy in tại Nhà thuốc Hình 2.17. Nhiệt ẩm kế
Hình 2.18. Tủ ra lẻ thuốc
Lối
ra
vào
KHU
VỰC
RỬA
TAY
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 13
Hình 2.19. Sơ đồ tại Nhà thuốc ENLIE 104
III. VĂN BẢN, TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN, SỔ SÁCH, SOP TẠI NHÀ
THUỐC
3.1. Các văn bản, tài liệu chuyên môn
 Văn bản quy phạm pháp luật
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 14
✓ Luật Dược: Luật Dược số 105/2016/QH13 do Quốc hội ban hành ngày
06/04/2016, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017
✓ Nghị định:
- Nghị định 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều
và biện pháp thi hành Luật Dược do Chính phủ ban hành ngày 08/05/2017, có
hiệu lực từ ngày 01/07/2017
- Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy
định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước
của Bộ Y tế ban hành ngày 12/11/2018
✓ Các quyết định, thông tư của Bộ Y tế liên quan đến hoạt động nhà thuốc:
- Thông tư 02/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ
thuốc ban hành ngày 22/01/2018, có hiệu lực từ ngày 08/03/2018
- Thông tư 12/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về
thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc ban hành ngày 22/06/2020, có hiệu lực từ ngày
06/08/2020
- Thông tư 07/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc không
kê đơn ban hành ngày 03/05/2017, có hiệu lực từ ngày 01/07/2017
- Thông tư 20/2017/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn Luật dược và Nghị định
54/2017/NĐ-CP về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt ban
hành ngày 10/05/2017
- Thông tư 52/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn
thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú ban hành ngày 29/12/2017, có
hiệu lực từ ngày 01/03/2018
- Thông tư 19/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc thiết
yếu bạn hành ngày 30/08/2018, có hiệu lực từ ngày 15/10/2018
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 15
- Thông tư 03/2018/TT-BYT về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm
thuốc ban hành ngày 09/02/2018, có hiệu lực từ ngày 26/03/2018
 Tài liệu chuyên môn
- Nhà thuốc có đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng thuốc và các quy chế được hiện hành
- Có tài liệu, máy vi tính kết nối mạng và điện toại di động để tra cứu các tài liệu
hướng dẫn sử dụng thuốc cập nhật, các quy chế được hiện hành, các thông báo
có liên quan của cơ quan quản lý dược để người bán lẻ có thể tra cứu và sử dụng
khi cần.
3.2. Sổ sách tại nhà thuốc
- Hồ sơ GPP bản mô tả công việc của nhà thuốc
- Sổ theo dõi xuất, nhập, tồn thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa
tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc trong danh mục thuốc,
dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực
(theo mẫu sổ quy định tại phụ lục XVIII Thông tư 20/2017/TT-BYT)
- Các hồ sơ sổ sách phải được lưu trữ ít nhất 1 năm kể từ khi thuốc hết hạn dùng
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 16
Hình 3.20. Sổ theo dõi xuất nhập Hình 3.21. Sổ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm
Hình 3.22. Sổ nhập thuốc Hình 3.23. Sổ theo dõi thuốc định kỳ
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 17
Hình 3.24. Sổ theo dõi thuốc không hợp
lệ
Hình 3.25. Sổ theo dõi vệ sinh Nhà
thuốc
Hình 3.26. Sổ theo dõi thuốc bị khiếu
nại, thu hồi
Hình 3.27. Sổ theo dõi dữ liệu liên quan
tới bệnh nhân
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 18
3.3. Các quy trình thao tác chuẩn đang sử dụng tại nhà thuốc
STT TÊN S.O.P Mã số
01 Quy trình mua thuốc và kiểm soát chất lượng SOP 01.GPP
02 Quy trình bán thuốc theo đơn SOP 02.GPP
03 Quy trình bán thuốc không kê đơn SOP 03.GPP
04 Quy trình bảo quản và theo dõi chất lượng SOP 04.GPP
05
Quy trình giải quyết đối với thuốc bị khiếu nại
hoặc thu hồi
SOP 05.GPP
06 Quy trình hướng dẫn ra lẻ thuốc SOP 06.GPP
07 Quy trình đào tạo nhân viên SOP 07.GPP
08
Quy trình hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hiệu
quả và hợp lý
SOP 08.GPP
09 Quy trình vệ sinh nhà thuốc SOP 09.GPP
10 Quy trình ghi chép nhiệt độ, độ ẩm SOP 10.GPP
11 Quy trình sắp xếp trình bảy thuốc SOP 11.GPP
IV. MUA THUỐC
4.1. Nguồn thuốc
- Có hồ sơ các nhà cung ứng thuốc có uy tín gồm: bản sao giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh thuốc.
- Có danh mục các mặt hàng cung ứng
- Có danh sách nhà cung cấp uy tín, đảm bảo được lựa chọn
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 19
- Có lưu hóa đơn mua hàng hợp lệ
- Tất cả thuốc tại quầy thuốc được phép lưu hành hợp pháp ( có SĐK, hoặc có số
giấy phép nhập khẩu).
4.2. Lập kế hoạch mua thuốc
- Kế hoạch mua thuốc bao gồm: Các kế hoạch mua hàng thường kỳ (Hàng tuần,
hàng tháng, hàng quý, đột xuất)
- Khi lập kế hoạch phải căn cứ vào: Danh mục thuốc thiết yếu. Danh mục thuốc
dạng phối hợp chứa hoạt chất gây nghiện, hướng thần. Danh mục thuốc bị cấm
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Danh mục thuốc của công ty đang kinh
doanh. Lượng hàng tồn kho tại nhà thuốc. Khả năng tài chính của nhà thuốc. Cơ
cấu bệnh tật, nhu cầu thị trường trong kỳ kinh doanh
4.3. Kiểm tra/ đảm bảo chất lượng thuốc
- Có kiểm tra kiểm soát khi nhập thuốc; hạn dùng của thuốc; thuốc còn nguyên
vẹn trong bao bì gốc của nhà sản xuất; các thông tin trên nhãn thuốc (theo yêu
cầu quy chế nhãn); có kiểm soát chất lượng bằng cảm quan; có tiến hành kiểm
soát chất lượng thuốc định kỳ và đột xuất
4.4. Không nhập các loại thuốc
- Thuốc quá hạn sử dụng, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc không được
phép lưu hành, thuốc bị đình chỉ hoặc thu hồi nhưng không được phát hiện, thuốc
kiểm soát đặc biệt đối với cơ sở không được cấp phép.
V. BÁN THUỐC
5.1. Tiếp đón và giao tiếp
- Cần vệ sinh quầy tủ trước khi bán hàng, chuẩn bị đầy đủ trang phục: áo blouse,
đeo biển hiệu ghi rõ chức danh và khẩu trang
- Có thái độ hòa nhã, lịch sự khi tiếp xúc khi tiếp xúc với khách hàng và giữ bí mật
thông tin về người bệnh
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 20
- Khi khách đến mua thuốc người bán phải tươi cười niềm nở chào hỏi khách
- Cần phải bán đúng giá thuốc, không bán cao hơn giá được niêm yết
5.2. Tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc
- Khi bán thuốc, người bán lẻ có hỏi người mua các thông tin về triệu chứng bệnh,
về tình trạng người dùng thuốc để tránh rủi ro khi dùng thuốc
- Người mua cần được tư vấn đúng đắn, đảm bảo hiệu quả, an toàn trong việc điều
trị và phù hợp với nhu cầu của họ
- Hướng dẫn sử dụng thuốc vừa bằng lời nói vừa ghi nhãn theo quy định
- Đối với người mua không đủ khả năng chi trả, người dược sĩ bán lẻ cần tư vấn
lựa chọn thuốc có giá cả hợp lý đảm bảo điều trị bệnh và giảm tới mức thấp nhất
phù hợp với khả năng chi trả
- Đối với những trường hợp bệnh nặng người Dược sỹ bán lẻ cần tư vấn cho người
mua đến thăm khám bác sĩ để nhận được chẩn đoán chính xác nhất
- Nhà thuốc không được phép tiến hành các hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc
tại nơi bán thuốc trái với quy định về thông tin quảng cáo thuốc, không khuyến
khích người mua thuốc nhiều hơn mức cần thiết và không khuyến khích người
mua coi thuốc là hàng hóa thông thường
5.3. Bán thuốc theo đơn
- Người bán lẻ giải thích cho người mua hiểu và có quyền từ chối bán thuốc theo
đơn trong những trường hợp sau: Đơn thuốc không hợp lệ, đơn thuốc có sai sót
hoặc nghi vấn, đơn thuốc kê không nhằm mục đích chữa bệnh. Chỉ Dược sỹ đại
học được thay thế thuốc trong đơn thuốc.
- Sau khi bán thuốc, người bán thuốc phải:
+ Ghi rõ ràng số lượng thuốc đã bán vào đơn thuốc hoặc sổ y bạ. Nếu không bán
đủ loại thuốc trong đơn thì ghi số lượng đã bán vào đơn để người bệnh có thể
mua tiếp ở nơi khác
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 21
+ Ghi sổ xuất thuốc với các thuốc gây nghiện, độc A, độc B và thuốc hướng tâm
thần, tiền chất dùng làm thuốc (mẫu sổ xuất nhập thuốc gây nghiện, thuốc độc
A, B thuốc hướng tâm thần theo quy định của Bộ Y tế)
- Trường hợp đơn thuốc kê tên biệt dược: Bán theo đúng biệt dược đã kê đơn
- Người bán lẻ phải bán đúng theo đơn thuốc. Trường hợp phát hiện đơn thuốc
không rõ ràng về tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, số lượng hoặc có sai phạm về
mặt pháp lý, chuyên môn hoặc ảnh hưởng tới sức khỏe của người bệnh. Người
bán yêu cầu người mua phải báo lại bác sĩ kê đơn biết để xử lý hoặc thay đổi đơn
thuốc khác
- Người bán lẻ phải lấy thuốc theo đơn đã kê hoặc thuốc khách hàng đã chọn cho
vào các bao, gói, ghi rõ tên thuốc, nồng độ hàm lượng, cách dùng, thời gian dùng
của từng thuốc theo đơn đã kê.
- Ghi rõ số lượng thuốc đã bán vào đơn
- Người bán lẻ cần phải kiểm tra tính hợp lệ của đơn thuốc
- Khi bán thuốc kê đơn phải có sự tham gia trực tiếp của người bán lẻ với trình độ
chuyên môn phù hợp
5.4. Bán thuốc không có đơn
- Nhân viên nhà thuốc nắm được quy chế kê đơn và biết cách tra cứu danh mục
thuốc không kê đơn
- Khi bán thuốc người bán lẻ có hỏi người mua các thông tin về triệu chứng bệnh,
về tình trạng người dùng thuốc để tránh rủi ro khi dùng thuốc
- Khi bán thuốc, người bán lẻ có tư vấn và thông báo cho người mua: lựa chọn
thuốc phù hợp, cách dùng thuốc, các thông tin, cảnh báo về thuốc, những trường
hợp không cần sử dụng thuốc, trường hợp cần sự chuẩn đoán của thầy thuốc mới
dùng thuốc.
- Khi giao thuốc cho người mua, người bán lẻ thuốc có kiểm tra đối chiếu các thông
tin sau: Nhãn thuốc, chất lượng thuốc bằng cảm quan, chủng loại thuốc, số lượng
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 22
- Người bán lẻ thuốc không khuyến khích người mua, mua nhiều thuốc hơn cần
thiết.
VI. MÔ TẢ VIỆC TẠI NHÀ THUỐC
6.1. Cách sắp xếp, theo dõi chất lượng, theo dõi hạn dùng của thuốc
a. Cách sắp xếp:
- Sắp xếp theo nguyên tắc FIFO (thuốc nhập trước cấp phát trước) và FEFO (thuốc
sản xuất trước cấp phát trước)
- Sắp xếp hàng hóa theo các nguyên tắc nhất định; có thể lựa chọn các nguyên tắc
sắp xếp sau: theo nhóm tác dụng dược lý, công thức hóa học, hàng sản xuất, dạng
thuốc,…
- Sắp xếp đảm bảo: dễ tìm, dễ lấy, dễ thấy, dễ kiểm tra.
+ Gọn gàng, ngay ngắn, có thẩm mỹ, không xếp lẫn lộn giữa các mặt hàng, …
+ Nhãn hàng (chữ, số, hình ảnh,…) trên các bao bì: quay ra ngoài, thuận chiều
nhìn của khách hàng.
- Cách thức sắp xếp: Để trong chỗ tối, để nơi thoáng mát, để tách riêng, tránh xa
nguồn nhiệt, nguồn điện và các mặt hàng khác. Bảo quản ở nhiệt độ phòng, trên
giá, kệ, tủ; không để trên mặt đất, không để giáp tường; tránh mưa hắt, ánh sáng
mặt trời chiếu trực tiếp
- Sắp xếp thuốc theo nhóm tác dụng dược lý, điều kiện bảo quản ghi trên nhãn
- Có khu vực riêng cho “thuốc kê đơn”
b. Theo dõi chất lượng, hạn dùng của thuốc:
- Thuốc trước khi nhập về Nhà thuốc (Gồm mua và hàng trả về): phải được kiểm
soát (bằng cảm quan) 100%, tránh nhập hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng
không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
- Thuốc lưu tại Nhà thuốc: định kỳ kiểm soát tối thiểu 1 lần/quý. Tránh để có hàng
bị biến đổi chất lượng, hết hạn sử dụng.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 23
- Kiểm tra cảm quan chất lượng thuốc
6.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý
- Phần mềm giúp quản lý xuất nhập hàng tồn. Báo cáo xuất nhập tồn chi tiết từng
kho, xuất tổng thể hoặc xuất hằng tháng để kiểm kê điều chỉnh
- Phần mềm quản lý theo lô và hạn dùng.
- Phần mềm giúp lưu trữ lịch sử mua thuốc và uống thuốc của khách hàng
- Phần mềm so sánh giá thuốc
- Phần mềm xác định thuốc bằng mã vạch
Hình 6.28. Phần mềm công nghệ thông tin của Nhà Thuốc
6.3. Công tác kiểm kê và bàn giao ca trực
Kiểm tra vị trí thuốc có đúng quy định; kiểm soát số lượng thuốc; lập và ghi chép,
lưu giữ hồ sơ trước khi bàn giao ca; vệ sinh nơi làm việc gọn gàng sạch sẽ trước khi bàn
giao ca; tổng kết lại số tiền bán ra trong ca bàn giao lại cho chủ nhà thuốc.
VII. DANH MỤC THUỐC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT
7.2. Danh mục thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất dạng phối hợp
❖ Danh mục dược chất gây nghiện:
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 24
Bảng 7.1. Danh mục dược chất gây nghiện
STT TÊN QUỐC TẾ TÊN KHOA HỌC
1 CODEINE (3 - methylmorphine)
2 ETHYL MORPHIN 3- Ethylmorphine
3 MORPHINE
Morphinan-3,6 diol, 7,8didehydro-
4,5- epoxy- 17 methyl
– (5 α, 6 α)
4 NICODICODINE 6- Nicotinyldihydrocodeine
5 TRAMADOL
(±)- Trans- 2-
Dimethylaminomethyl-1- (3-
methoxy phenyl) cyclohexan-1- ol
❖ Danh mục dược chất hướng thần:
Bảng 7.2. Danh mục dược chất hướng thần
STT TÊN QUỐC TẾ TÊN KHOA HỌC
1 AMOBARBITAL 5 -ethyl-5 -isopentylbarbituric acid
2 BUTALBITAL 5-allyl-5-isobutylbarbituric acid
3 DIAZEPAM
7-chloro-1,3-dihydro-1 -methyl- 5-
phenyl-2H-1,4 benzodiazepin- 2 –
one
4 TETRAZEPAM
7-chloro-5-(1 -cyclohexen-1 -yl)- 1,3
dihydro-1 -methy1-2H-1,4
benzodiazepin -2- one
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 25
❖ Danh mục tiền chất dùng làm thuốc:
Bảng 7.3. Danh mục tiền chất dùng làm thuốc
STT TÊN QUỐC TẾ TÊN KHOA HỌC
1 PSEUDOEPHEDRINE [S-(R*,R*)]–[1-
(methylamino)ethyl]-
Benzenemethanol
2 ERGOTAMINE Ergotaman-3’, 6’, 18 ’-trione, 12’-
hydroxy-2 ’ -methyl- 5’ –
(phenylmethyl)-(5)
3 N-ETHYLEPHEDRIN 1 -Ethylephedrin
7.3. Danh mục thuốc cấm lưu hành trong một số ngành lãnh vực
Bảng 7.4. Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng
trong một số ngành, lĩnh vực
STT TÊN DƯỢC CHẤT
1 Ciprofloxacin
2 Colchicin
3 Levofloxacin
4 Metronidazol
5 Salbutamol
VIII. DANH MỤC THUỐC KINH DOANH TẠI NHÀ THUỐC
Để bảo quản thuốc tốt với mục đích dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra. Nhà thuốc thường
phân loại thuốc theo từng nhóm dược lý, theo từng khu vực riêng như sau:
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 26
8.1. Theo tác dụng dược lý
Bảng 8.5. Danh mục thuốc theo tác dụng dược lý
STT BIỆT DƯỢC HOẠT CHẤT HÀM LƯỢNG
Nhóm kháng viêm
1 Hagifen Ibuprofen 400mg
2 Celecoxib 200mg Celecoxib 200mg
3 Alpha Choay®
Alpha Chymotrypsin 4.2mg
4 Piromax Piroxicam 10mg
5 Diclofenac 75mg Diclofenac natri 75mg
Nhóm Kháng sinh
1 Ofpexim 100 Cefpodoxime 100mg
2 Cefixim 200 Cefixim 200mg
3 Tetracyclin 500mg Tetracyclin 500mg
4 Hafixim 100 kids
Cefixim
100mg
5 Hafixim 50 kids 50mg
Nhóm giảm đau, hạ sốt
1 Panadol Extra
Paracetamol
Caffeine
500mg
65mg
2 Panadol Paracetamol 500mg
3 Hapacol 150
Paracetamol
150mg
4 Hapacol 250 250mg
5 Hapacol 625 625mg
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 27
Nhóm kháng nấm, virus
1 Nystatin 500.000 UI Nystatin 500.000 IU
2 Acyclovir Stada Acyclovir 800mg
3 Nystatin Nystatin 500,000 IU
4 Griseofulvin Griseofulvin 500mg
5 Kentax®
Ketoconazol 2%
Nhóm kháng Histamin H1 (Thế hệ 1)
1 Clorpheniramin Clorpheniramin maleat 4mg
2 Cetirixine Cetirizine 10mg
3 Clarityne Loratadine 10mg
4 Dimenhydrinat 50mg Dimenhydrinat 50mg
5 Telfor 180 Fexofenadine 180mg
Nhóm kháng Histamin H1 (Thế hệ 2)
1 Cetirizin Cetirizine dihydrocloride 10mg
2
Telfor 180
Fexofenadine
Hydrochloride 180mg
Nhóm tim mạch, huyết áp
1 Captopril Stella 25mg Captopril 25mg
2 Lostad T25 Losartan 25mg
3 Aspirin - 100 Acetylsalicylic acid 100mg
4 Czartan – 50
Losartan
50mg
5 Pyzacar 50mg 50mg
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 28
Nhóm trị bệnh tiểu đường
1 Metformine STELLA 500mg Metformine HCl 500mg
2 Galvus Met®
50mg/1000mg
Vildagliptin 50mg
Metformin HCl 1000mg
3 Glucofast Metformin 850mg
Nhóm Ho, Hen
1 Eugica®
Eucalyptol 100mg
Menthol natural 0.5mg
Tinh dầu Gừng 0.5mg
Tinh dầu Tần 0.18mg
2 Neo – Godian
Dextromethorphan 5mg
Terpin hydrat 100mg
Natri benzoat 50mg
3 Bromhexin Bromhexine HCl 8mg
4 Terpinzoat
Terpin hydrat 100mg
Natri benzoat 50mg
5 Cidetuss®
Cetirizin 5mg
Dextromethorphan 15mg
Guaifenesin 100mg
Nhóm dạ dày, tiêu hóa
1 Phosphalugel®
Aluminum hydroxide gel
20% 12.380g
2 Cimetidine 300mg Cimetidin 300mg
3 Esomeprazol 20 – US Esomeprazole 20mg
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 29
4 Haxium 40 40mg
5 Omeprazol DHG Omeprazole 20mg
Nhóm Vitamin và Khoáng chất
1 Calcium Stella Calci carbonat 500mg
2 Vitamin B1 50mg Thiamine mononitrate 50mg
3 Vitamin B1 250mg Thiamine 250mg
4 Enat 400 Vitamin E 400 IU
Nhóm thuốc ngừa thai
1 Mifepriston 10mg Mifepriston 10mg
2
Marvelon®
Desogestrel 0.15mg
Ethineylestradiol 0.03mg
3 Postinor ®
1 Levonorgestrel 1,5mg
Nhóm thuốc dùng ngoài da
1 Azanex gel Adapalene gel 0.1%
2
Hiteen gel®
Tretinoin 2.5mg
Erythromycin 400mg
3 Temprosone Betamethason
Nhóm Thực Phẩm chức năng
1 Mimosa®
Cao Bình Vôi 49.5mg
Cao Mimosa 242mg
2 Tygotab
Tetracain
Tyrothricin
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 30
8.2. Danh mục thuốc kê đơn
Bảng 8.6. Danh mục thuốc kê đơn
STT Tên thuốc – Hoạt
chất
Hình ảnh minh họa
NHÓM KHÁNG SINH
1
Amoxicilin 500mg
(Capsules BP
500mg)
3
Livergalon 70new
Sylimarin
Sylibin
Vitamin B1, B6
4
Nước giải rượu Rohto
Alcofree
Cynarine & Taurine
5
IsoPharco Ginkgo Q10
Magnesi + Vitamin B1,
B2, B6
Nhóm thần kinh
1
Hoạt huyết dưỡng não
Cao độc rễ Đinh lăng
150mg
Cao khô lá Bạch quả 5mg
2 Tanganil 500mg Acetyl leucin 500mg
3 Bilomag 80mg Ginkgo Biloba Extract 80mg
4 PM Remem 120 mg Ginkgo Biloba Extract 120mg
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 31
2 Ampicilin 500mg
3
Klamentin
(Amoxicilin
875mg, Clavulanic
acid 125mg)
4 Tetracyclin 500mg
5
Cefixim 200
(Cefixim 200mg)
NHÓM GIẢM ĐAU - KHÁNG VIÊM
1
Celestal-200
(Celecoxib Capsule
200mg)
2
Beroxib
(Celecoxib 200mg)
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 32
3
Morif 7,5mg
(Meloxicam 7,5mg)
4
Hagifen
(Ibuprofen 40mg)
5
Diclofenac 50
(Natri diclofenac
50mg)
NHÓM HUYẾT ÁP – TIM MẠCH
1 Amlodipin 5mg
2 Captopril 25mg
3
Asprin MKP 81
(Acid
acetylsalicylic
81mg)
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 33
4
Enalapril Stella
5mg
5
Bisoprolol 2,5mg
(Bisoprolol
fumarate 2,5mg)
NHÓM DẠ DÀY – TIÊU HÓA
1
Artlanzo
(Lansoprazol USP
30mg)
2
Ocid
(Omeprazole 20mg
+ Capsules 20mg)
3
Omeptul
(Omeprazole
20mg)
4
Omeraz®20
(Omeprazol 20mg)
NHÓM DÙNG NGOÀI DA
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 34
1 Trangala QM
2
Kedermafa®
(Ketoconazol
100mg + Neomycin
Sulfat 25000UI)
3
Tetracyclin 1%
(Tetracyclin
hydroclorid 0,05g)
4 Maxgel
NHÓM THUỐC TRỊ HO
1
Bé ho
(Mekophar)
2 Atussin ®
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 35
3 Atussin 60ml
4
Dexipharm ®15
(Dextromethophan
15mg)
NHÓM TRỊ TIỂU ĐƯỜNG
1
Glucofast 850
(Metformin
hydroclorid
850mg)
2
Glian 30 MR
(Gliclazide 30mg)
NHÓM MỠ MÁU
1
Rosuvastatin Stella
10mg
DẠY
KÈM
QUY
NHƠN
OFFICIAL
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 36
8.3. Danh mục biệt dược gốc
Bảng 8.7. Danh mục biệt dược gốc
Tên hoạt
chất
Tên
thuốc
Hàm
lượng
Dạng bào
chế
Quy cách
đóng gói
Số đăng kí Nhà sản xuất
Nước sản
xuất
Acid
fusidic
Fusidin 2% Kem
Hộp 1
tuýp 15g
VN-14209-11
LEO Laboratories
Limited
Ireland
Pemirolast
Kali
Alegysal 1mg/ml
Dung dịch
nhỏ mắt
Hộp 1 lọ
5ml
VN-17584-13
Santen
pharmaceutical
Co.Lid
Nhật Bản
Paclitaxel Anzatax
150mg/
25mg
Dung dịch
tiêm truyền
Hộp 1 lọ
25ml
VN-20847-17
Hospira Autralia
Pty Lid
Úc
Insulin
Glulisine
Apidra
Solostar
100
đơn
vị/ml
Dung dịch
tiêm trong
bút tiêm nạp
sẵn
Hộp 5 bút
tiêm x 3ml
dd tiêm
QL-SP-915-16 Sanofi-Aventis Đức
Isbesartan Aplovel 300mg
Viên nén
bao phim
Hộp 2 vỉ x
14 viên
VN-16720-13
Sanofi-Winthrop
Industrie
Pháp
DẠY
KÈM
QUY
NHƠN
OFFICIAL
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 37
8.4. Danh mục theo tên thương mại
Bảng 8.8. Danh mục theo tên thương mại
Tên thuốc Tên hoạt chất
Quy cách,
Dạng bào chế
Hạn
dùng
Số đăng
ký Nước sản
xuất
Công Ty
Hafixim 50
kids
Cefixim 50mg
Hộp 24 gói x 0.75g;
Thuốc bột pha hỗn
dịch uống
36 tháng
VD-26595-
17
Việt Nam
Dược Hậu
Giang
Stadexmin
Betamethasone 0.25mg
Dexchlorpheniramine
2,00mg
Hộp 1 chai x 500 viên
nén
24 tháng VD-20128 Việt Nam
LD
Stellapharm
Pyclin 150 Clindamycin 150mg
Hộp 10 vỉ x 10 viên
nang cứng
36 tháng
VD-21443-
14
Việt Nam Pymepharco
Spacmarizine Alverine 40mg
Hộp 20 vỉ x 15 viên
nén
36 tháng
VD-29409-
18
Việt Nam TV.Pharm
Hapacol 150 Paracetamol 150mg
Hộp 24 gói x 1,5g
thuốc bột sủi bọt
36 tháng
VD-21137-
14
Việt Nam
Dược Hậu
Giang
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 38
IX. CÔNG TÁC DƯỢC LÂM SÀNG TẠI NHÀ THUỐC
9.1. Hoạt động tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc
9.1.1. Thuốc không kê đơn:
a. Tư vấn:
- Trường hợp khách hàng hỏi mua một loại thuốc cụ thể người bán lẻ thuốc tìm
hiểu:
• Thuốc được mua dùng để chữa bệnh/ triệu chứng gì?
• Đối tượng dùng thuốc? (giới tính, tuổi, tình trạng, sức khỏe, có đang bị mắc
các bệnh mãn tính nào không? Đang dùng thuốc gì? Hiệu quả? Tác dụng
không mong muốn?...)
• Đã dùng thuốc này lần nào chưa? Hiệu quả?
• Xác định việc sử dụng thuốc hay điều trị bệnh/ triệu chứng bệnh nhân đang
mắc là đúng hay không đúng?
- Trường hợp khách hàng hỏi và tư vấn điều trị một số chứng/ bệnh thông thường:
• Ai? (Tuổi, giới tính…) mắc chứng/ bệnh gì? Biểu hiện? Thời gian mắc
chứng bệnh? Chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng?
• Bệnh nhân có đang mắc bệnh mãn tính gì? Đang dùng thuốc gì?
• Bệnh nhân đã dùng những thuốc gì để điều trị bệnh/ triệu chứng này? Dùng
như thế nào? Hiệu quả?
- Đưa ra những lời khuyên:
• Nếu việc sử dụng thuốc của bệnh nhân chưa đúng hoặc chưa phù hợp: giải
thích, tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuyển sang loại thuốc khác đúng và
phù hợp hơn. Trường hợp cần thiết, khuyên bệnh nhân đi khám và mua theo
đơn của bác sĩ.
• Trao đổi đưa ra lời khuyên về chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng phù hợp
• Cung cấp các thông tin cụ thể về thuốc phù hợp với khách hàng để khách
hàng lựa chọn
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 39
b. Hướng dẫn sử dụng thuốc:
- Hướng dẫn, giải thích cho khách hàng về tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác
dụng không mong muốn, liều lượng và cách dung thuốc.
- Dặn khách hàng liên hệ ngay với Nhà thuốc hoặc bác sĩ kê đơn nếu có vấn đề dị
ứng thuốc hoặc gặp các tác dụng không mong muốn của thuốc.
9.1.2. Thuốc kê đơn
a. Tư vấn:
- Kiểm tra đơn thuốc: Đúng mẫu mã quy định, có đủ tên, cữ ký, địa chỉ dấu phòng
khám/bệnh viện, kiểm tra tên thuốc, nồng độ, hàm lượng,… Kiểm tra tên tuổi
bệnh nhân. Với 72 tháng tuổi: ghi số tháng tuổi và ghi tên bố hoặc mẹ
- Bán theo đúng biệt dược đã được kê trong đơn.
- Trường hợp tại Nhà thuốc không có biệt dược kê trong đơn hoặc khi khách hàng
yêu cầu được tư vấn để lựa chọn thuốc phù hợp với điều kiện của mình thì giới
thiệu các biệt dược ( cùng thành phần, hàm lượng, cùng dạng bào chế, tác dụng,
chỉ định) kèm theo giá của từng loại đẻ khách hàng tham khảo, và tự lựa chọn loại
thuốc phù hợp với khả năng kinh tế của mình.
b. Hướng dẫn sử dụng thuốc:
- Hướng dẫn, giải thích cho khách hàng về tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác
dụng không mong muốn, liều lượng và cách dung thuốc.
❖ Phân tích các đơn thuốc:
Toa 1: Bệnh nhân nam 50 tuổi có hội trứng đau đầu khác
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 40
Thuốc
Tác dụng –
Chỉ định
Tương tác thuốc
Tác dụng
phụ
Chống chỉ
định
Hapacol Caplet
500mg
(Paracetamol)
Điều trị các
cơn đau và sốt
từ nhẹ đến
vừa
Không nên dùng
chung với: rượu,
thuốc chống co giật
và isoniazid, Thuốc
chống đông, thuốc
kháng Cholinergic
Bệnh thận,
độc tính
thận (nếu
lạm dụng
thuốc dài
ngày)
Qúa mẫn,
Suy gan,
suy thận
Hoạt huyết
dưỡng não
Thuốc bổ thần
kinh
Không dùng cùng
thuốc cầm máu, thuốc
chống kết tập tiểu
cầu.
Rối loạn về
da, rối loạn
tiêu hóa,…
Mẫn cảm,
PNCT,
rong kinh,
xuất huyết
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 41
Pivineuron
(Vitamin B1,
B6, B12)
Các trường
hợp thiếu
vitamin nhóm
B, đau đầu
Không phối hợp với
levodopa, phenytoin,
Phenobarbital sẽ
giảm nồng độ của các
thuốc này trong máu
Đổ mồ hôi,
nôn, mất
ngủ
Mẫn cảm,
không
dùng phói
hợp với
levodopa
➢ Kết luận:
Tính hợp lý: Paracetamol là thuốc chính để điều trị giảm đau đầu, còn hoạt huyết
dưỡng não là thuốc bổ thần kinh để hỗ trợ. Đối với thuốc Pivineuron (Vitamin B1, B6,
B12) thì trong đó B1 là chất dẫn truyền thần kinh vậy nên cần thiết bổ sung, B6 là giảm
căng thẳng, cung cấp oxy đi hết cơ thể, B12 giúp bổ huyết, cho nên là khi kết hợp chúng
với nhau thì rất hữu hiệu.
Tương tác thuốc: Không có tương tác nghiêm trọng giữa các thuốc trong toa, không
ảnh hưởng gì về mặt tương tác giữa các thuốc với nhau. Đơn thuốc này phù hợp với chỉ
định, phù hợp liều => Hoàn toàn hợp lệ.
Toa 2: Bệnh nhân em bé 21 tháng tuổi, cân nặng 11,5 kg bị viêm phế quản cấp
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 42
Phân tích từng thuốc:
- Đầu tiên là kháng sinh Cefpodoxim 100mg , thì đây là kháng sinh Celphalosporin
thế hệ ba, liều của bé là 100mg/ngày do cefpodoxim 10 x kg/ngày tức là bé 11,5kg
thì uống tầm 115mg/ngày, thì bác sĩ cho 50mg ngày 2 lần là phù hợp.
- Thứ hai là Prednisolon 5mg là 1 kháng viêm corticoid, thì bé bị viêm nên dùng
kháng viêm là đúng, với liều 10mg vào buổi sáng thì hợp lý bởi vì có thể dùng
liều 0,5-2mg.kg/ngày => 10mg/ngày tức là bác sĩ lấy mức 1mg.kg/ngày là liều
cho phép và cũng là liều tối đa.
- Hapacol 150 có hoạt chất là paracetamol 150mg, lấy số cân nặng 11,5kg x 10-
15mg/ngày => 150mg/lần => Hợp lý
- Montelukast có tác dụng giãn cơ trơn khí phế quản, uống dự phòng vào ban đêm
phòng bé khó thở, liều 4mg cho bé thì độ tuổi 21 tháng này tham khảo ý kiến của
bác sĩ => phù hợp
Kết luận: Về mặt tương tác thuốc, thì không có tương tác nghiêm trọng giữa các
thuốc trong toa, không ảnh hưởng gì về mặt tương tác giữa các thuốc với nhau. Đơn
thuốc này phù hợp với chỉ định của bác sĩ, phù hợp liều => Hoàn toàn hợp lệ
9.2. Hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc
- Theo dõi người bệnh và phát hiện ADR thông qua: hoạt động thường quy, giám
sát tích cực.
- Cung cấp thông tin về thuốc và xử trí ADR
- Thu thập và phân tích các báo cáo trường hợp của ADR
- Hướng dẫn, hỗ trợ bác sĩ và điều dưỡng viên hoàn thiện đầy đủ và chính xác các
thông tin cần thiết trong mẫu báo cáo phản ứng có hại của thuốc.
- Phát hiện ADR thông qua bệnh án hoặc trong quá trình duyệt thuốc
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 43
Hình 9.29. Sổ theo dõi tác dụng phụ của thuốc
X. CÁC QUY ĐỊNH TẠI NHÀ THUỐC
Hồ sơ pháp lý: Chứng chỉ hành nghề dược, hồ sơ Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh thuốc, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đạt “thực hành tốt cơ sở bán
lẻ thuốc”, giấy chứng nhận đăng kí địa điểm kinh doanh, chứng từ bán hàng bao gồm
đơn toa bán theo,… để xuất trình cho cơ quản quản lý mỗi khi có kiểm tra nhà thuốc về
hồ sơ pháp lý.
Có thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn và đào tạo hướng dẫn nhân viên
quy chế, kiến thức chuyên môn, hướng dẫn nhân viên theo dõi các tác dụng không mong
muốn và báo cáo với cơ quan y tế. Và phải có cộng tác với y tế.
Đối với Nhà thuốc thì người Dược sỹ phụ trách chuyên môn cần cập nhật kiến
thức dược lâm sàng ADR, kiểm soát sổ ghi kết quả kiểm soát định kỳ chất lượng thuốc,
hồ sơ sổ sách liên quan hoạt động kinh doanh thuốc.
Niêm yết giá bán buôn, bán lẻ bằng Việt Nam đồng (VNĐ) tại nơi giao dịch hoặc
nơi bán thuốc của cơ sở kinh doanh dược để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của
khách hàng, cơ quan quản lý có thẩm quyền và tuân thủ các quy định khác về quản lý
giá thuốc.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP
NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 44
C. KẾT LUẬN
Trong quá trình thực tập tại Nhà thuốc ENLIE 104 vừa qua dù thời gian cũng
tương đối ít, nhưng em cũng học hỏi được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm, đặc biệt
em đã học được rất nhiều loại thuốc, phân các nhóm thuốc theo tác dụng dược lý, được
hiểu sâu rộng hơn về những kiến thức đã học trên ghế nhà trường. Nhờ những kiến thức
đó em đã có thể: Biết được cách sắp xếp thuốc hợp lý, hiểu rõ hơn về tác dụng dược lý
của từng thuốc, có thể đọc được toa kê đơn thuốc của Bác sĩ (loại thuốc, số lượng, hàm
lượng thuốc). Cách giao tiếp với khách hàng và bệnh nhân; Bảo quản thuốc theo tiêu
chuẩn GSP; Hiểu rõ hơn về giá trị và tác hại của thuốc, điều quan trọng là chúng ta phải
biết giữ gìn sức khỏe, giữ gìn vệ sinh, nâng cao đời sống tinh thần.
Nhận thức rõ vai trò quan trọng của việc bán thuốc cho người tiêu dùng tại Nhà
thuốc, em thiết nghĩ mình cần tiếp tục trau dồi thêm nhiều kiến thức thực tế, tìm hiểu và
học hỏi nhiều hơn nữa cùng với phương châm 4 H “Học – Hỏi – Hiểu – Hành” của
Trường Đại học Bình Dương. Đồng thời phải có tấm lòng yêu nghề, ham học hỏi ở bạn
bè, các bậc anh chị đã đi trước, bậc thầy của mình, hòa đồng với mọi người và đặc biệt
phải có tâm với nghề.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Các văn bản pháp luật Nhà nước:
Nghị định 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều
và biện pháp thi hành Luật Dược do Chính phủ ban hành ngày 08/05/2017, có hiệu lực
từ ngày 01/07/2017
Thông tư 02/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ
thuốc ban hành ngày 22/01/2018, có hiệu lực từ ngày 08/03/2018
Thông tư 12/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực
hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc ban hành ngày 22/06/2020, có hiệu lực từ ngày 06/08/2020
Thông tư 07/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc không
kê đơn ban hành ngày 03/05/2017, có hiệu lực từ ngày 01/07/2017
Thông tư 20/2017/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn Luật dược và Nghị định
54/2017/NĐ-CP về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt ban hành
ngày 10/05/2017
Thông tư 52/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn
thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú ban hành ngày 29/12/2017, có hiệu
lực từ ngày 01/03/2018.
2. Tài liệu sổ sách của Nhà Thuốc Enlie 104
3. Dược điển Việt Nam V
4. Tài liệu tham khảo trên Internet:
- https://quaythuoc.org/
- https://luanvantrithuc.com/bao-cao-thuc-tap-tai-nha-thuoc/
- https://www.studocu.com/vn/document/truong-dai-hoc-kinh-te-tai-chinh-
thanh-pho-ho-chi-minh/quan-tri-kinh-doanh-quoc-te/bao-cao-thuc-tap-tai-
nha-thuoc-nganh-duoc-9-diem/29934797
- https://www.studocu.com/vn/document/university-of-economics-hue-
university/quan-tri-kinh-doanh/bao-cao-thuc-tap-tai-nha-thuoc-phuong-
hong-2/30146775
- https://best4team.com/bao-cao/bao-cao-thuc-tap-tai-nha-thuoc/
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
PHỤ LỤC
PHỤ LỤC XVIII
Tên cơ sở: .............................................................................................................................
SỔ THEO DÕI XUẤT, NHẬP, TỒN KHO THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA
DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN, THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA DƯỢC
CHẤT HƯỚNG THẦN, THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA TIỀN CHẤT,
THUỐC ĐỘC, NGUYÊN LIỆU ĐỘC LÀM THUỐC, THUỐC VÀ DƯỢC CHẤT
THUỘC DANH MỤC CHẤT BỊ CẤM SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ NGÀNH,
LĨNH VỰC
(Kèm theo Thông tư số: 20 /2017/TT-BYT ngày 10 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ
Y tế)
(Bắt đầu sử dụng từ…… đến ……...)
Tên nguyên liệu/Tên thuốc, nồng độ/ hàm lượng............................................................
Đơn vị tính: .................................................................................................................
Nhà sản xuất: ..............................................................................................................
Ngày
tháng
Nơi xuất, nhập
Số chứng
từ xuất,
nhập
Số lượng
Số lô, hạn
dùng
Ghi chú
Nhập Xuất Còn lại
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
* Sổ được đánh số trang từ 01 đến hết
PHỤ LỤC XXI
Tên cơ sở: .............................................................................................................................
SỔ THEO DÕI THÔNG TIN CHI TIẾT KHÁCH HÀNG
(Kèm theo Thông tư số: 20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ
Y tế)
(Bắt đầu sử dụng từ…… đến ……...)
Ngày
tháng
Số
thứ
tự
Tên thuốc. Quy
cách đóng gói
Hoạt chất,
nồng độ/ hàm
lượng
Đơn vị
tính
Số
lượng
bán
Tên khách
hàng
Địa
chỉ
Ghi
chú
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
* Sổ được đánh số trang từ 01 đến hết
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Mẫu số 12 – Phụ lục 2
Tên cơ sở:
Số:
BÁO CÁO XUẤT, NHẬP TỒN, SỬ DỤNG THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CHỨA
DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN/ THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CHỨA DƯỢC CHẤT
HƯỚNG THẦN/ THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CHỨA TIỀN CHẤT
Kính gửi:.…………….………………………
TT
Tên thuốc
dạng bào
chế, quy
cách đóng
gói
Thành
phần,
nồng
độ/
hàm
lượng
Tên dược
chất
GN/HT/TC -
hàm lượng
có trong 1
đơn vị đã
chia liều
hoặc chưa
chia liều
Số
giấy
phép
nhập
khẩu
Đơn
vị
tính
Số
lượng
tồn kho
kỳ
trước
chuyển
sang
Số
lượng
nhập
trong
kỳ
Tổng
số
Số
lượng
xuất
trong
kỳ
Tồn
kho
cuối
kỳ
Số
lượng
hao
hụt
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
* Số lượng hao hụt bao gồm cả hỏng, vỡ, hết hạn dùng... Nếu có, cần báo cáo chi tiết
** Chú ý: Số lượng báo cáo phải được cập nhật ngay trước thời gian lập đơn hàng đề nghị
nhập khẩu.
Báo cáo phải kèm theo danh sách chi tiết tên, địa chỉ khách hàng theo từng lần xuất hàng.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu tại cơ sở.
………….., ngày ……. tháng ……. năm ……..
Người đại diện pháp luật/ Người được ủy
quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh đóng dấu (nếu
có))
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
NHÀ THUỐC ENLIE 104
S.O.P
SOẠN THẢO QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN
Số: SOP 01. GPP
Lần ban hành: 01
Ngày: 02/12/2020
Trang: 1/3
Người viết và thực hiện Người kiểm tra Người duyệt
Những thay đổi đã có
Ngày tháng Nội dung thay đổi Lần ban hành
02/12/2020 Ban hành lần đầu 01
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Phụ lục SOP 02.GPP:
NHÀ THUỐC ENLIE 104
ĐƠN ĐẶT HÀNG
Tên nhà cung cấp:………… Người liên hệ:………………………
Địa chỉ:…………………… Điện thoại:………………………….
Ngày đặt hàng:……………. Ngày dự kiến giao hàng:…………… .
NỘI DUNG MUA HÀNG:
STT TÊN SẢN PHẨM, MÃ SỐ
QUY
CÁCH
NHÀ SẢN
XUẤT
SỐ
LƯỢNG
GIÁ
Phương thức thanh toán:
Phương thức giao hàng:
Các điều kiện khác:
Ngày … tháng … năm 2021
Dược sĩ phụ trách Nhà thuốc Người đặt hàng
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
NHÀ THUỐC ENLIE 104
S.O.P
BÁN VÀ TƯ VẤM SỬ DỤNG THUỐC BÁN THEO ĐƠN
Số: SOP 03. GPP
Lần ban hành: 01
Ngày: 02/12/2020
Trang: 1/ …
Người viết và thực hiện Người kiểm tra Người duyệt
Những thay đổi đã có
Ngày tháng Nội dung thay đổi Lần ban hành
02/12/2020 Ban hành lần đầu 01
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
NHÀ THUỐC ENLIE 104
S.O.P
BÁN VÀ TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC BÁN KHÔNG THEO ĐƠN
Số: SOP 04. GPP
Lần ban hành: 01
Ngày: 02/12/2020
Trang : 1/ …
Người viết và thực hiện Người kiểm tra Người duyệt
Những thay đổi đã có
Ngày tháng Nội dung thay đổi Lần ban hành
02/12/2020 Ban hành lần đầu 01
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Phụ lục SOP 05.GPP- 1
NHÀ THUỐC ENLIE 104
SỔ NHẬP THUỐC
( Tháng / )
Ngày
nhập
Tên
thuốc
Số
HĐ
ĐVT
Nước
SX
Số lô
Hạn
dùng
PNK
(Số)
Số
lượng
Đơn
giá
Dược sĩ phụ trách Nhà thuốc Nguời lập bảng
Phụ lục SOP 05.GPP- 2
NHÀ THUỐC ENLIE 104
SỔ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG THUỐC ĐỊNH KỲ
( Tháng / )
STT
Tên
thuốc
ĐVT
Số
lượng
Đơn
giá
Thành
tiền
Nước
SX
Số lô
Hạn
sử
dụng
Chất
lượng
Phân
loại
Dược sĩ phụ trách Nhà thuốc Nhân viên theo dõi
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Phụ lục SOP 06.GPP- 2
NHÀ THUỐC ENLIE 104
CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
... , ngày tháng năm
BÁO CÁO THU HỒI
SẢN PHẨM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG
Kính gửi:
Theo công văn số……………., ngày… tháng… năm… của……………………… về việc
thu hồi thuốc:
Tên sản phẩm: ………………………………….
Nồng độ, hàm lượng: …………………………...
Nơi sản xuất: ……………………………………
Số lô sản xuất: ………………………………….
Đơn vị đã tiến hành thu hồi như sau:
Stt Nơi tiến hành thu hồi
Tổng số lượng thuốc Dự kiến
biện pháp xử lý
Ghi chú
Bán ra Thu hồi
Dược sĩ quản lý chuyên môn Nhà thuốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đống dấu)
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Phụ lục SOP 07.GPP:
NHÀ THUỐC ENLIE 104
PHIẾU THEO DÕI ĐÀO TẠO
Họ và tên:..............................................................................................
Giới tính:...............................................................................................
Ngày sinh:.............................................................................................
Trình độ: ...............................................................................................
Ngày vào nhà thuốc:.............................................................................
Ngày/tháng Nội dung đào tạo
Giảng viên
Kết quả Ghi chú
Họ tên Chữ ký
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
NHÀ THUỐC ENLIE 104
S.O.P
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC AN TOÀN, HIỆU QUẢ VÀ HỢP LÝ
Số: SOP 08. GPP
Lần ban hành: 01
Ngày: 02/12/2020
Trang : 1/ …
Người viết và thực hiện Người kiểm tra Người duyệt
Những thay đổi đã có
Ngày tháng Nội dung thay đổi Lần ban hành
02/12/2020 Ban hành lần đầu 01
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Bình Dương, ngày…. Tháng…. Năm 2023
Đơn vị thực tập
(Ký tên và xác nhận)
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Bình Dương, ngày…. Tháng…. Năm 2023
Giảng viên hướng dẫn
(Ký tên và xác nhận)
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
KHOA DƯỢC
----------------------
BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Sinh viên thực hiện: Ngô Thị Xuân Thu
Lớp: 21DH01
Giáo viên hướng dẫn: ThS. Trần Huyền Trân
DS. Nguyễn Lê Hoàng Sơn
Bình Dương 2023
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
KHOA DƯỢC
----------------------
BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Sinh viên thực hiện: Ngô Thị Xuân Thu
Lớp: 21DH01
Tên cơ sở thực tập: Công ty cổ phần Dược Enlie
Giáo viên hướng dẫn: ThS. Trần Huyền Trân
DS. Nguyễn Lê Hoàng Sơn
Bình Dương 2023
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
LỜI CẢM ƠN
Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu Nhà Trường và sự biết ơn tri ân sâu sắc
đến Quý Thầy/Cô Khoa Dược đã tạo điều kiện tốt cho em được tiếp cận thực tế tại Công
ty cổ phần Dược Enlie.
Để được thành công và có kết quả như ngày hôm nay, em xin gửi lòng biết ơn sâu
sắc đến Cô ThS. Trần Huyền Trân và thầy DS. Nguyễn Lê Hoàng Sơn đã dìu dắt, hướng
dẫn, truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt thời gian thực tập vừa qua, giúp
em mở mang kiến thức hơn nhiều về thực tế Công nghiệp Dược
Bên cạnh đó em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban lãnh đạo và anh chị trong
Công ty cổ phần Dược Enlie đã tạo cơ hội cho chúng em học hỏi và cọ xát kiến thức lý
thuyết vào mô hình quy mô công nghiệp Dược, giúp em được giao lưu và trải nghiệm, quan
trọng hơn là học thêm kiến thức. Ngoài những kiến thức chuyên môn, em còn học được từ
các anh chị trong công ty phong cách làm việc khoa học, chính xác, sự nhiệt tình hướng
dẫn chúng em vượt qua được nhiều bỡ ngỡ khi bước vào đợt thực tế này.
Về mặt kiến thức và thực tế thì em còn nhiều hạn chế nên bài báo cáo của em sẽ có
một số ý thiếu sót, chưa chính xác. Em rất mong được sự chỉ dẫn, góp ý của quý Thầy/Cô,
kính mong quý Thầy/Cô xem xét và góp ý để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
MỤC LỤC
DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT....................................................................
DANH MỤC BẢNG.........................................................................................................
DANH MỤC HÌNH..........................................................................................................
A. ĐẶT VẤN ĐỀ ..........................................................................................................1
B. NỘI DUNG BÁO CÁO .............................................................................................2
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY .....................................................................2
1.1. Giới thiệu chung về công ty .............................................................................2
1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty............................................3
1.3. Hồ sơ pháp lý của công ty................................................................................3
1.4. Quy mô tổ chức của công ty ............................................................................8
1.5. Tổ chức, nhân sự...............................................................................................9
1.6. Sơ đồ tổ chức bộ máy .......................................................................................9
1.7. Chức năng nhiệm vụ chính của các Phòng ban...........................................11
II. GIỚI THIỆU CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP
CỦA CÔNG TY............................................................................................................13
III. GIỚI THIỆU KHO GSP CỦA CÔNG TY .........................................................15
3.1. Chức năng, nhiệm vụ .....................................................................................15
3.2. Sơ đồ kho.........................................................................................................15
3.3. Quy trình thao tác chuẩn (SOP) ...................................................................16
3.4. Điều kiện bảo quản trong kho và quy trình thẩm định độ đồng đều nhiệt
độ, độ ẩm ................................................................................................................16
3.5. Tiếp nhận, biệt trữ, nhập kho, loại bỏ nguyên liệu, bao bì, thành phẩm..16
3.6. Sắp xếp bảo quản nguyên liệu, bao bì, thành phẩm trong kho..................18
IV. GIỚI THIỆU GLP CỦA CÔNG TY....................................................................18
4.1. Tổ chức và nhân sự.........................................................................................19
4.2. Hệ thống chất lượng.......................................................................................19
4.3. Cơ sở vật chất .................................................................................................19
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
4.4. Thiết bị phân tích và hiệu chuẩn thiết bị phân tích ....................................20
4.5. Thuốc thử và chất đối chiếu ..........................................................................21
4.6. Tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp phân tích .....................................21
4.7. Mẫu thử ...........................................................................................................22
4.8. Thử nghiệm và đánh giá kết quả ..................................................................22
4.9. Hồ sơ và tài liệu ..............................................................................................23
4.10. An toàn phòng thí nghiệm ...........................................................................24
V. VĂN BẢN PHÁP LUẬT.........................................................................................24
VI. NỘI DUNG THỰC TẬP TẠI BỘ PHẬN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG..........25
6.1. Chức năng và nhiệm vụ .................................................................................25
6.2. Tổ chức:...........................................................................................................26
6.3. Nhân sự: ..........................................................................................................26
6.4. Cơ sở vật chất .................................................................................................26
6.4. Quy trình thực hiện thí nghiệm.....................................................................30
VII. DANH MỤC THUỐC CÔNG TY SẢN XUẤT.................................................34
VIII. NGUỒN NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THUỐC.............................................36
8.1. Yêu cầu về nguồn nguyên liệu (dược chất, tá dược) ...................................36
8.2. Yêu cầu về Nhà Sản Xuất ..............................................................................38
IX. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.........................................................40
9.1. Hệ thống phân phối sản phẩm: .....................................................................40
9.2. Hoạt động marketing:....................................................................................40
9.3. Chiến lược phát triển:....................................................................................40
9.4. Hình thức bán hàng: ......................................................................................40
X. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NHỮNG NĂM
GẦN ĐÂY (2021 - 2022) ..............................................................................................40
C. KẾT LUẬN ..............................................................................................................42
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...............................................................................................
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
STT
KÝ HIỆU CHỮ
VIẾT TẮT
TIẾNG ANH CHỮ ĐẦY ĐỦ
1
GMP Good Manufacturing
Practices
Thực hành tốt sản xuất
2
GLP Good Laboratory Practice Thực hành tốt phòng
kiểm nghiệm
3
GSP Good Storage Practices Thực hành tốt bảo
quản thuốc
4
SOP Standard operating
procedure
Quy trình thao tác
chuẩn
5 QA Quality Assurance Đảm bảo chất lượng
6 QC Quality Control Quản lý chất lượng
7
RD Research & Development Nghiên cứu và phát
triển
8 KTCL Kiểm tra chất lượng
9 Phòng AD Admin văn phòng
10 Phòng PP Lập kế hoạch sản xuất
11 Phòng SD Quản lý kho
12
TP HCM Thành phố Hồ Chí
Minh
13 TPCN Thực phẩm chức năng
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
DANH MỤC BẢNG
Bảng 6.1. Trang thiết bị phòng Hóa Lý.........................................................................26
Bảng 7.2. Danh mục tân dược .......................................................................................34
Bảng 8.3. Nguyên liệu Dược chất, Tá dược ..................................................................36
Bảng 10.4. Kết quả hoạt động sản xất kinh doanh năm 2022 .......................................40
Bảng 10.5. Kết quả kinh doanh hợp nhất ......................................................................41
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1. Hình ảnh công ty cổ phần Dược Enlie ............................................................2
Hình 1.2. Giấy chứng nhận TQC - ISO 13485:2016 (Medical devices).........................4
Hình 1.3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm ..........................................5
Hình 1.4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược............................................6
Hình 1.5. Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GMP)
..........................................................................................................................................7
Hình 1.6. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm ................................8
Hình 1.7. Sơ đồ tổ chức bộ máy....................................................................................10
Hình 2.8. Xưởng sản xuất thuốc Non-Beta ...................................................................14
Hình 2.9. Xưởng sản xuất thuốc đông dược & thực phẩm bảo vệ sức khỏe.................14
Hình 3.10. Sơ đồ kho.....................................................................................................15
Hình 4.11. Sơ đồ tổ chức GLP ......................................................................................19
Hình 4.12. Mặt bằng khu kiểm nghiệm.........................................................................20
Hình 6.13. Bộ khuôn ép mẫu, tháo mẫu........................................................................31
Hình 6.14. Mẫu thử Hydroxychloroquine Sulfat ..........................................................31
Hình 6.15. Bình Hút ẩm không vòi ...............................................................................32
Hình 6.16. Bỏ mẫu thử vào khuôn để ép ......................................................................32
Hình 6.17. Bỏ khuôn ép mẫu vào máy ép thủy lực.......................................................32
Hình 6.18. Mẫu tinh thể.................................................................................................32
Hình 6.19. Bỏ mẫu tinh thể vào khuôn..........................................................................33
Hình 6.20. Phần mềm đo quang ....................................................................................33
Hình 6.21. Kết quả định tính đạt được là 927 ...............................................................33
Bảng 7.2. Danh mục tân dược .......................................................................................34
Bảng 8.3. Nguyên liệu Dược chất, Tá dược ..................................................................36
Hình 8.23. Tra cứu nguyên liệu Clorpheniramin ..........................................................38
Hình 8.24. GMP (Dược chất), ISO (tá dược)................................................................38
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Hình 8.25. Nguyên liệu đạt Tiêu chuẩn chất lượng ......................................................39
Hình 8.26. Phương pháp kiểm nghiệm (Dược điển, TCCS) .........................................39
Bảng 10.4. Kết quả hoạt động sản xất kinh doanh năm 2022 .......................................40
Bảng 10.5. Kết quả kinh doanh hợp nhất ......................................................................41
Hình 10.27. Biểu đồ đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh ......Error! Bookmark not
defined.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ThS. TRẦN HUYỀN TRÂN
DS. NGUYỄN LÊ HOÀNG SƠN
Ngô Thị Xuân Thu 18150114 Trang 1
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Để đáp ứng được nhu cầu về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhiệm
vụ của ngành Dược Việt Nam là phải không ngừng nghiên cứu phát triển đưa ra nhiều
loại thuốc mới có hiệu quả điều trị cao. Để đưa thuốc vào sử dụng rộng rãi trong xã hội,
phải cần đến những nhà máy xí nghiệp sản xuất Dược Phẩm đạt yêu cầu về sản xuất
thuốc tốt, để đảm bảo được chất lượng thuốc. Trong số các nhà máy, xí nghiệp hiện nay
thì Công Ty cổ phần Dược Enlie là một nhà máy tiêu biểu và có thể đáp ứng được
những yêu cầu mà xã hội ngày nay mong muốn để góp phần cải thiện, nâng cao sức khỏe
của cộng đồng.
Công Ty cổ phần Dược Enlie là một công ty có quy mô sản xuất lớn, nhà máy
sản xuất này được xây dựng trong khuôn viên có diện tích 41.657 m2, chính vì vậy mà
ban lãnh đạo Trường Đại học Bình Dương đã phối hợp với Công Ty cổ phần Dược
Enlie để tạo điều kiện cho tập thể sinh viên được đến thực tập.
Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ thực tập cuối khoá, đây sẽ là cơ hội để em được
tiếp cận với công tác dây chuyền sản xuất thuốc, đặc biệt là nghiệp vụ quá trình sản xuất
thuốc, điều này phục vụ đắc lực trong việc kết hợp kiến thức em đã được tiếp thu ở
trường. Hơn nữa qua quá trình thực tập em cũng mong tìm hiểu ngành dược phẩm nước
nhà, một ngành mà có liên quan nhiều vấn đề phục vụ cho cuộc sống nhân dân.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ThS. TRẦN HUYỀN TRÂN
DS. NGUYỄN LÊ HOÀNG SƠN
Ngô Thị Xuân Thu 18150114 Trang 2
B. NỘI DUNG BÁO CÁO
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY
1.1. Giới thiệu chung về công ty
- Tên cơ sở: Công Ty cổ phần Dược Enlie
- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE
- Tên quốc tế: ENLIE PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
- Địa chỉ: Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 2, phường Mỹ Phước, thị xã
Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Giấy phép kinh doanh số: 3700683163 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương
cấp ngày 29/12/2005, thay đổi lần thứ 16 ngày 07/07/2020.
- Mã cổ phiếu (nếu có): BCP
- Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất thuốc, TPCN, mỹ phẩm, thực phẩm dinh
dưỡng, trang thiết bị y tế, …..
- Điện thoại: 0274.3553326 Số fax: 0274.3559899
- Webside: www.enlie.vn Email: enliepharma@enlie.vn
Hình 1.1. Hình ảnh công ty cổ phần Dược Enlie
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ThS. TRẦN HUYỀN TRÂN
DS. NGUYỄN LÊ HOÀNG SƠN
Ngô Thị Xuân Thu 18150114 Trang 3
1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
- Công ty Dược phẩm tỉnh Sông Bé được thành lập từ sau ngày miền Nam hoàn toàn
giải phóng như một đơn vị kinh doanh nhằm phục vụ nhu cầu chữa bệnh cho nhân
dân trong tỉnh lúc bấy giờ. Cơ sở vật chất của Công ty được tiếp quản từ các cơ sở
cũ chuyên sản xuất các mặt hàng thuốc dùng ngoài với quy mô nhỏ.
- Vào đầu năm 1991, Bộ y tế đã hướng dẫn sắp xếp lại hệ thống y tế địa phương,
trong đó đã có những hướng dẫn việc chuyển các Công ty Dược cấp huyện, thị trực
thuộc Công ty, Xí nghiệp cấp tỉnh. Năm 1992, Nghị định số 338/HDBT ban hành
quy chế thành lập và giải thể Doanh nghiệp Nhà nước, căn cứ vào Nghị định này
UBND tỉnh Sông Bé ký quyết định số 25/QDUB và 26/QDUB ngày 23/03/1991 với
nội dung giải thể các Công ty Dược cấp III huyện, thị và nhập thành Công ty Dược
phẩm Tỉnh Sông Bé là Công ty Dược duy nhất tại tỉnh.
- Song song với việc thay đổi cơ cấu tổ chức, với chủ trương đăng ký lại doanh nghiệp
trong tổng thể toàn xã hội, UBND tỉnh Sông Bé đã ký giấy phép số 132 ngày
14/11/1992 và giấy phép kinh doanh số 103734 ngày 08/12/1992 chính thức thành
lập Công ty Dược với tên gọi là Công ty Dược Vật Tư y tế Bình Dương.
- Ngày 29/12/2005 cổ phần hóa thành công, chuyển đổi thành Công ty cổ phần Dược
và Vật tư Y tế Bình Dương với vốn điều lệ là 15 tỷ đồng.
- Ngày 01/07/2008 đổi tên thành Công ty cổ phần Dược Becamex.
- Ngày 24/07/2019 đổi tên thành Công ty cổ phần Dược Enlie.
1.3. Hồ sơ pháp lý của công ty
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ThS. TRẦN HUYỀN TRÂN
DS. NGUYỄN LÊ HOÀNG SƠN
Ngô Thị Xuân Thu 18150114 Trang 4
Hình 1.2. Giấy chứng nhận TQC - ISO 13485:2016 (Medical devices)
Mô tả: Giấy chứng nhận TQC - ISO 13485:2016 (Medical devices) được Trung
tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC ký ngày 24/04/2023.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ThS. TRẦN HUYỀN TRÂN
DS. NGUYỄN LÊ HOÀNG SƠN
Ngô Thị Xuân Thu 18150114 Trang 5
Hình 1.3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Mô tả: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm cấp lần đầu ngày
17/06/2020 do Sở Y tế Bình Dương cấp.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ThS. TRẦN HUYỀN TRÂN
DS. NGUYỄN LÊ HOÀNG SƠN
Ngô Thị Xuân Thu 18150114 Trang 6
Hình 1.4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược
Mô tả: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 703/ĐKKDD-BYT
cấp lần 3 ngày 30/5/2022 do Bộ Y tế cấp.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ThS. TRẦN HUYỀN TRÂN
DS. NGUYỄN LÊ HOÀNG SƠN
Ngô Thị Xuân Thu 18150114 Trang 7
Hình 1.5. Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GMP)
Mô tả: Giấy chứng nhận Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc
(GMP) số 533/GDN-QLD ngày 14/9/2021
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ThS. TRẦN HUYỀN TRÂN
DS. NGUYỄN LÊ HOÀNG SƠN
Ngô Thị Xuân Thu 18150114 Trang 8
Hình 1.6. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Mô tả : Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành
sản xuất tốt thực phẩm bảo vệ sức khỏe (GMP) số 20/2021/ATTP-CNGMP ngày
28/6/2021.
1.4. Quy mô tổ chức của công ty
Nhà máy sản xuất được xây dựng trong khuôn viên có diện tích 41.657 m2, hiện
trạng sử dụng với tổng diện tích khoảng 5.000 m2, diện tích đất trống xung quanh trồng
cây xanh. Công Ty cổ phần Dược Enlie là đơn vị sản xuất, kinh doanh được phẩm đạt
tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo của tổ chức Y tế Thế giới
(GMP-WHO)
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ThS. TRẦN HUYỀN TRÂN
DS. NGUYỄN LÊ HOÀNG SƠN
Ngô Thị Xuân Thu 18150114 Trang 9
1.5. Tổ chức, nhân sự
* Được tổ chức và vận hành theo công ty cổ phần Enlie, tổng số 97 cán bộ nhân viên
bao gồm các phòng ban:
- Phòng đảm bảo chất lượng
- IPC
- Phòng kiểm tra chất lượng
- Phòng nghiên cứu và phát triển
- Phân xưởng non- β- lactam
- Phòng kế toán tài chính
- Phòng cơ điện
- Phòng kế hoạch sản xuất
- Phòng kinh doanh
- Kho
- Phòng hành chính nhân sự.
1.6. Sơ đồ tổ chức bộ máy
DẠY
KÈM
QUY
NHƠN
OFFICIAL
Ngô Thị Xuân Thu 18150114 Trang 10
Ghi chú:
Quan hệ chỉ đạo điều hành;
Quan hệ kiểm tra, giám sát tuân thủ.
Hình 1.7. Sơ đồ tổ chức bộ máy
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT
HÀNH CHÁNH
NHÂN SỰ
TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÒNG
QC
PHÒNG
QA
PHÒNG
RD
GIÁM ĐỐC CHẤT
LƯỢNG
CTY
TNHH
MTV
DƯỢC
ENLIE
GIÁM ĐỐC KINH
DOANH
VP.
HCM
(BP.
Kinh
Doanh;
BP. Thu
mua )
GIÁM ĐỐC TÀI
CHÍNH
PHÒNG
KẾ
TOÁN
PHÒNG
ĐẦU
TƯ
GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT
PHÒNG
KẾ
HOẠCH
SẢN
XUẤT
PHÒNG
KHO
VẬN
PHÒNG
CƠ KHÍ
NHÀ
MÁY 1
NHÀ
MÁY 2
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ThS. TRẦN HUYỀN TRÂN
DS. NGUYỄN LÊ HOÀNG SƠN
Ngô Thị Xuân Thu 18150114 Trang 11
1.7. Chức năng nhiệm vụ chính của các Phòng ban.
- Giám đốc sản xuất: là người tham mưu, cố vấn cho TGD các vấn đề liên quan đến
sản xuất, kỹ thuật, kế hoạch. Chỉ đạo và giám sát thực hiện công việc của các bộ
phận SD, ED, PD, PP.
- Giám đốc chất lượng: là người tham mưu, cố vấn cho TGD các vấn đề liên quan
đến chất lượng sản phẩm. Giám sát và quản lý tất cả các hoạt động của các bộ phận
QA, QC, RD; tất cả mọi hoạt động đảm bảo chất lượng, đảm bảo tuân thủ các tiêu
chuẩn đã thiết lập nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và ngăn ngừa sự cố, rủi ro
tái diễn.
- Giám đốc tài chính: là người tham mưu, cố vấn cho TGD các vấn đề liên quan đến
tài chính và đầu tư . Quản lý hoạt động của hai phòng AD, ID.
- Giám đốc kinh doanh: là người tham mưu, cố vấn cho TGD các vấn đề liên quan
đến hoạt động kinh doanh. Trực tiếp chỉ đạo và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ
của bộ phận RO và công ty con MTV Dược Enlie.
- Phòng HR:
• Tham mưu và đề xuất cho Ban TGĐ về việc xử lý các vấn đề thuộc công tác tổ
chức, hành chánh, nhân sự.
• Chấp hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, qui định, chỉ thị của Ban TGĐ.
• Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát việc tuân thủ nội quy, quy định
theo quy trình, quy định hiện hành.
• Quản lý việc sử dụng và bảo vệ các loại tài sản của Công ty.
• Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban TGĐ và
Người lao động trong Công ty.
- Phòng AD:
• Quản lý, tổ chức thực hiện các công tác tài chính kế toán và công tác thuế của
công ty.
• Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc kiểm tra, giám sát việc quản lý và chấp
hành chế độ tài chính - kế toán - thuế của Nhà nước và nội bộ tại công ty. Cập
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf

Recomendados

Mẫu bài báo cáo thực tập tại Nhà Thuốc điểm cao, hay nhất por
Mẫu bài báo cáo thực tập tại Nhà Thuốc điểm cao, hay nhấtMẫu bài báo cáo thực tập tại Nhà Thuốc điểm cao, hay nhất
Mẫu bài báo cáo thực tập tại Nhà Thuốc điểm cao, hay nhấtDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
3.1K vistas3 diapositivas
Báo cáo thực tập nhà thuốc đại học nguyễn tất thành por
Báo cáo thực tập nhà thuốc đại học nguyễn tất thànhBáo cáo thực tập nhà thuốc đại học nguyễn tất thành
Báo cáo thực tập nhà thuốc đại học nguyễn tất thànhLuanvantot.com 0934.573.149
1.4K vistas35 diapositivas
Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm nội thất tại Công ty TNHH Nội Thất Song... por
Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm nội thất tại Công ty TNHH Nội Thất Song...Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm nội thất tại Công ty TNHH Nội Thất Song...
Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm nội thất tại Công ty TNHH Nội Thất Song...luanvantrust
1.3K vistas104 diapositivas
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC NGUYỄN.docx por
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC NGUYỄN.docxBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC NGUYỄN.docx
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC NGUYỄN.docxDịch vụ viết đề tài trọn gói Zalo/Tele: 0917.193.864
150 vistas29 diapositivas
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Công Ty In ấn por
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Công Ty In ấnKế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Công Ty In ấn
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Công Ty In ấnDịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Zalo : 0932.091.562
230 vistas177 diapositivas
Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Mix Tại Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Huế.docx por
Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Mix Tại Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Huế.docxHoàn Thiện Chiến Lược Marketing Mix Tại Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Huế.docx
Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Mix Tại Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Huế.docxNhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
1.3K vistas128 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Báo cáo thực tập cuối kỳ por
Báo cáo thực tập cuối kỳBáo cáo thực tập cuối kỳ
Báo cáo thực tập cuối kỳdglylong
3.4K vistas70 diapositivas
Đề tài: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành dược học tại Nhà thuốc Hằng Ngọc por
Đề tài: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành dược học tại Nhà thuốc Hằng NgọcĐề tài: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành dược học tại Nhà thuốc Hằng Ngọc
Đề tài: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành dược học tại Nhà thuốc Hằng NgọcDịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
5.7K vistas22 diapositivas
Luận Văn Phân Tích Digital Marketing Tại Truyền Hình FPT por
Luận Văn Phân Tích Digital Marketing Tại Truyền Hình FPTLuận Văn Phân Tích Digital Marketing Tại Truyền Hình FPT
Luận Văn Phân Tích Digital Marketing Tại Truyền Hình FPTDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0932091562
274 vistas124 diapositivas
Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm muối của huyện Cam Ranh và Ninh H... por
Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm muối của huyện Cam Ranh và Ninh H...Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm muối của huyện Cam Ranh và Ninh H...
Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm muối của huyện Cam Ranh và Ninh H...luanvantrust
123 vistas79 diapositivas
Đề tài: Phân tích tài chính tại công ty cổ phần Sữa Vinamilk, HAY por
Đề tài: Phân tích tài chính tại công ty cổ phần Sữa Vinamilk, HAYĐề tài: Phân tích tài chính tại công ty cổ phần Sữa Vinamilk, HAY
Đề tài: Phân tích tài chính tại công ty cổ phần Sữa Vinamilk, HAYDịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
188 vistas53 diapositivas
Phân tích hoạt động marketing mix tại Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa por
 Phân tích hoạt động marketing mix tại Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa Phân tích hoạt động marketing mix tại Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa
Phân tích hoạt động marketing mix tại Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòahieu anh
154 vistas21 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Báo cáo thực tập cuối kỳ por dglylong
Báo cáo thực tập cuối kỳBáo cáo thực tập cuối kỳ
Báo cáo thực tập cuối kỳ
dglylong3.4K vistas
Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm muối của huyện Cam Ranh và Ninh H... por luanvantrust
Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm muối của huyện Cam Ranh và Ninh H...Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm muối của huyện Cam Ranh và Ninh H...
Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm muối của huyện Cam Ranh và Ninh H...
luanvantrust123 vistas
Phân tích hoạt động marketing mix tại Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa por hieu anh
 Phân tích hoạt động marketing mix tại Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa Phân tích hoạt động marketing mix tại Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa
Phân tích hoạt động marketing mix tại Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa
hieu anh154 vistas
Quản lý quan hệ khách hàng por An Nguyen
Quản lý quan hệ khách hàngQuản lý quan hệ khách hàng
Quản lý quan hệ khách hàng
An Nguyen7.6K vistas
Tieu luan thong ke kinh doanh gia thanh san pham por Ngọc Hưng
Tieu luan thong ke kinh doanh gia thanh san phamTieu luan thong ke kinh doanh gia thanh san pham
Tieu luan thong ke kinh doanh gia thanh san pham
Ngọc Hưng5K vistas
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG QUA NHÂN VIÊN TẠI CHI N... por vietlod.com
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG QUA NHÂN VIÊN TẠI CHI N...MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG QUA NHÂN VIÊN TẠI CHI N...
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG QUA NHÂN VIÊN TẠI CHI N...
vietlod.com13.4K vistas
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Khách sạn Hương... por luanvantrust
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Khách sạn Hương...Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Khách sạn Hương...
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Khách sạn Hương...
luanvantrust2.4K vistas

Similar a BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf

Báo cáo thực tập tại nhà thuốc Phương Hồng por
Báo cáo thực tập tại nhà thuốc Phương HồngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc Phương Hồng
Báo cáo thực tập tại nhà thuốc Phương HồngDịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
8K vistas67 diapositivas
Khóa Luận Phân Tích Tình Hình Tiêu Thụ Sản Phẩm Thiết Bị Y Tế.docx por
Khóa Luận Phân Tích Tình Hình Tiêu Thụ Sản Phẩm Thiết Bị Y Tế.docxKhóa Luận Phân Tích Tình Hình Tiêu Thụ Sản Phẩm Thiết Bị Y Tế.docx
Khóa Luận Phân Tích Tình Hình Tiêu Thụ Sản Phẩm Thiết Bị Y Tế.docxNhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
29 vistas117 diapositivas
Mẫu báo cáo thực tập tại nhà thuốc của sinh viên dược por
Mẫu báo cáo thực tập tại nhà thuốc của sinh viên dượcMẫu báo cáo thực tập tại nhà thuốc của sinh viên dược
Mẫu báo cáo thực tập tại nhà thuốc của sinh viên dượcLuanvantot.com 0934.573.149
414 vistas34 diapositivas
Luận văn: Mức độ hài lòng của khách hàng mua thuốc tại các nhà thuốc, HAY! por
Luận văn: Mức độ hài lòng của khách hàng mua thuốc tại các nhà thuốc, HAY!Luận văn: Mức độ hài lòng của khách hàng mua thuốc tại các nhà thuốc, HAY!
Luận văn: Mức độ hài lòng của khách hàng mua thuốc tại các nhà thuốc, HAY!Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
2.1K vistas96 diapositivas
Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng mua thuốc tại các nhà thuốc trên đị... por
Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng mua thuốc tại các nhà thuốc trên đị...Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng mua thuốc tại các nhà thuốc trên đị...
Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng mua thuốc tại các nhà thuốc trên đị...Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
177 vistas96 diapositivas
Xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý khoa xương khớp por
Xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý khoa xương khớpXây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý khoa xương khớp
Xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý khoa xương khớpDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
45 vistas74 diapositivas

Similar a BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf(20)

XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG THANG ĐO BIẾNG ĂN VÀO NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG BIẾNG ĂN Ở T... por NuioKila
XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG THANG ĐO BIẾNG ĂN VÀO NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG BIẾNG ĂN Ở T...XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG THANG ĐO BIẾNG ĂN VÀO NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG BIẾNG ĂN Ở T...
XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG THANG ĐO BIẾNG ĂN VÀO NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG BIẾNG ĂN Ở T...
NuioKila9 vistas
[123doc] - xay-dung-va-ung-dung-thang-do-bieng-an-vao-nghien-cuu-thuc-trang-b... por NuioKila
[123doc] - xay-dung-va-ung-dung-thang-do-bieng-an-vao-nghien-cuu-thuc-trang-b...[123doc] - xay-dung-va-ung-dung-thang-do-bieng-an-vao-nghien-cuu-thuc-trang-b...
[123doc] - xay-dung-va-ung-dung-thang-do-bieng-an-vao-nghien-cuu-thuc-trang-b...
NuioKila8 vistas

Más de Nguyen Thanh Tu Collection

BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (FRIE... por
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (FRIE...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (FRIE...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (FRIE...Nguyen Thanh Tu Collection
0 vistas91 diapositivas
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...Nguyen Thanh Tu Collection
9 vistas175 diapositivas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...Nguyen Thanh Tu Collection
10 vistas127 diapositivas
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...Nguyen Thanh Tu Collection
6 vistas431 diapositivas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
7 vistas83 diapositivas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...Nguyen Thanh Tu Collection
16 vistas92 diapositivas

Más de Nguyen Thanh Tu Collection(20)

BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (FRIE... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (FRIE...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (FRIE...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (FRIE...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... por Nguyen Thanh Tu Collection
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH FAMILY AND FRIENDS NATIONAL EDITION - LỚP 4 (CÓ FIL... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH FAMILY AND FRIENDS NATIONAL EDITION - LỚP 4 (CÓ FIL...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH FAMILY AND FRIENDS NATIONAL EDITION - LỚP 4 (CÓ FIL...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH FAMILY AND FRIENDS NATIONAL EDITION - LỚP 4 (CÓ FIL...
GIÁO ÁN MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM (GLOBAL SUCCESS) THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM (GLOBAL SUCCESS) THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT...GIÁO ÁN MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM (GLOBAL SUCCESS) THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT...
GIÁO ÁN MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM (GLOBAL SUCCESS) THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... por Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C... por Nguyen Thanh Tu Collection
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...

Último

1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf por
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdfFred Hub
8 vistas6 diapositivas
Luận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.doc por
Luận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.docLuận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.doc
Luận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.docDịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
5 vistas290 diapositivas
Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D... por
Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...
Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
7 vistas231 diapositivas
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf por
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdfFred Hub
7 vistas12 diapositivas
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf por
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdfFred Hub
6 vistas6 diapositivas
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf por
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdfFred Hub
8 vistas7 diapositivas

Último(13)

1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub8 vistas
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf por Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub7 vistas
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf por Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 vistas
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf por Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub8 vistas
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf por Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 vistas
3. Phân tích định tính.pdf por Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub7 vistas
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub5 vistas

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC).pdf

 • 1. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC ENLIE 104 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (2023) (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - VIỆN DƯỢC HỌC) WORD VERSION | 2023 EDITION ORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAIL TAILIEUCHUANTHAMKHAO@GMAIL.COM B Á O C Á O T H Ự C T Ậ P T Ố T N G H I Ệ P D Ư Ợ C S Ĩ Đ Ạ I H Ọ C Ths Nguyễn Thanh Tú eBook Collection Hỗ trợ trực tuyến Fb www.facebook.com/DayKemQuyNhon Mobi/Zalo 0905779594 Tài liệu chuẩn tham khảo Phát triển kênh bởi Ths Nguyễn Thanh Tú Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật : Nguyen Thanh Tu Group vectorstock.com/21211255
 • 2. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG VIỆN DƯỢC HỌC ---------------------- BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Sinh viên: Ngô Thị Xuân Thu Lớp: 21DH01 Giáo viên hướng dẫn: Ds. CK2 Văn Công Khanh Bình Dương 2023
 • 3. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG VIỆN DƯỢC HỌC --------------------- BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Sinh viên: Ngô Thị Xuân Thu Lớp: 21DH01 Tên cơ sở thực tập: Nhà thuốc Enlie 104 Giáo viên hướng dẫn: Bình Dương 2023
 • 4. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu Nhà trường và Qúy Thầy/Cô Khoa Dược đã tạo điều kiện tốt cho em và các bạn sinh viên có được môi trường thực tập thoải mái, nghiên cứu và học tập. Đặc biệt em xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Ds. CK2 Văn Công Khanh đã dìu dắt, hướng dẫn, truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt thời gian thực tập vừa qua, giúp em mở mang kiến thức hơn nhiều về thực tế chuyên ngành Dược. Bên cạnh đó em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Nhà thuốc ENLIE 104 đã chỉ bảo tận tình, cho chúng em có được sự thỏa mái, vui vẻ mỗi khi đến thực tập, bên cạnh đó còn chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà em khó có thể học được khi ở trường. Trong quá trình thực tập và làm báo cáo, về mặt kiến thức và thực tế thì em còn nhiều hạn nên bài báo cáo của em sẽ có một số ý thiếu sót, chưa chính xác. Em rất mong được sự chỉ dẫn, góp ý của quý Thầy/Cô, kính mong quý Thầy/Cô xem xét và góp ý để bài báo cáo được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!
 • 5. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L MỤC LỤC A. ĐẶT VẤN ĐỀ .......................................................................................................1 B. NỘI DUNG BÁO CÁO ........................................................................................1 I. HỒ SƠ PHÁP LÝ..................................................................................................2 1.1. Tên đơn vị và địa chỉ thực tập .......................................................................2 1.2. Phạm vi kinh doanh của nhà thuốc...............................................................2 1.3. Các hình ảnh minh hoạ:.................................................................................2 II. NHÂN SỰ, CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT CỦA NHÀ THUỐC GPP ......4 2.1. Nhân sự ............................................................................................................4 2.2. Cơ sở vật chất kĩ thuật tại nhà thuốc............................................................6 2.3. Trang thiết bị bảo quản..................................................................................9 III. VĂN BẢN, TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN, SỔ SÁCH, SOP TẠI NHÀ THUỐC....................................................................................................................13 3.1. Các văn bản, tài liệu chuyên môn...............................................................13 3.3. Các quy trình thao tác chuẩn đang sử dụng tại nhà thuốc.......................18 IV. MUA THUỐC...................................................................................................18 4.1. Nguồn thuốc ..................................................................................................18 4.2. Lập kế hoạch mua thuốc ..............................................................................19 4.3. Kiểm tra/ đảm bảo chất lượng thuốc ..........................................................19 4.4. Không nhập các loại thuốc...........................................................................19 V. BÁN THUỐC......................................................................................................19 5.1. Tiếp đón và giao tiếp.....................................................................................19 5.2. Tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc .............................................................20 5.3. Bán thuốc theo đơn.......................................................................................20
 • 6. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L 5.4. Bán thuốc không có đơn..............................................................................21 VI. MÔ TẢ VIỆC TẠI NHÀ THUỐC..................................................................22 6.1. Cách sắp xếp, theo dõi chất lượng, theo dõi hạn dùng của thuốc ............22 6.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ............................................23 6.3. Công tác kiểm kê và bàn giao ca trực.........................................................23 VII. DANH MỤC THUỐC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT........................................23 7.2. Danh mục thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất dạng phối hợp........23 7.3. Danh mục thuốc cấm lưu hành trong một số ngành lãnh vực .................25 VIII. DANH MỤC THUỐC KINH DOANH TẠI NHÀ THUỐC .....................25 8.1. Theo tác dụng dược lý ..................................................................................26 8.2. Danh mục thuốc kê đơn ...............................................................................30 8.3. Danh mục biệt dược gốc...............................................................................36 8.4. Danh mục theo tên thương mại ...................................................................37 IX. CÔNG TÁC DƯỢC LÂM SÀNG TẠI NHÀ THUỐC .................................38 9.1. Hoạt động tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc.............................................38 9.2. Hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc.........................................42 X. CÁC QUY ĐỊNH TẠI NHÀ THUỐC..............................................................43 C. KẾT LUẬN .........................................................................................................44
 • 7. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ DSĐH Dược sỹ đại học DSCĐ Dược sỹ cao đẳng DSTH Dược sỹ trung học GPP Good Pharmacy Practices – Thực hành tốt nhà thuốc NĐ-CP Nghị định – Chính phủ SOP Standard Operating Procedure – Hệ thống quy trình thao tác chuẩn. TT-BYT Thông tư - Bộ y tế FEFO First expired, first out – Hết hạn trước, xuất trước. FIFO First in, first out – Nhập trước, xuất trước.
 • 8. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L DANH MỤC BẢNG Bảng 7.1. Danh mục dược chất gây nghiện...................................................................24 Bảng 7.2. Danh mục dược chất hướng thần ..................................................................24 Bảng 7.3. Danh mục tiền chất dùng làm thuốc..............................................................25 Bảng 7.4. Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực ..........................................................................................................25 Bảng 8.5. Danh mục thuốc theo tác dụng dược lý.........................................................26 Bảng 8.6. Danh mục thuốc kê đơn.................................................................................30 Bảng 8.7. Danh mục biệt dược gốc.. ............................................................................ 40 Bảng 8.8. Danh mục theo tên thương mại.................................................................... 41
 • 9. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L DANH MỤC HÌNH Hình 1.1. Vị trí Nhà thuốc ENLIE 104 ...........................................................................2 Hình 1.2. Ảnh chụp Nhà thuốc ENLIE 104 ....................................................................3 Hình 1.4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược..........Error! Bookmark not defined. Hình 1.5. Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” .Error! Bookmark not defined. Hình 1.6. Giấy chứng nhận đăng kí địa điểm kinh doanh............Error! Bookmark not defined. Hình 2.7. Sơ đồ nhân sự Nhà thuốc ENLIE 104.............................................................4 Hình 2.8. Khu vực thuốc không kê đơn ..........................................................................7 Hình 2.9. Khu vực thuốc kê đơn .....................................................................................7 Hình 2.11. Kho Nhà thuốc ENLIE 104...........................................................................8 Hình 2.12. Bồn rửa tay ....................................................................................................9 Hình 2.13. Máy tính tại Nhà thuốc................................................................................11 Hình 2.14. Máy lạnh tại Nhà thuốc ...............................................................................11 Hình 2.15. Dụng cụ cắt, gói thuốc, khay đựng thuốc chia liều.....................................11 Hình 2.16. Máy in tại Nhà thuốc...................................................................................12 Hình 2.17. Nhiệt ẩm kế..................................................................................................12 Hình 2.18. Tủ ra lẻ thuốc...............................................................................................12 Hình 2.19. Sơ đồ tại Nhà thuốc ENLIE 104..................................................................13 Hình 3.20. Sổ theo dõi xuất nhập ..................................................................................16 Hình 3.21. Sổ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm.........................................................................16 Hình 3.22. Sổ nhập thuốc ..............................................................................................16 Hình 3.23. Sổ theo dõi thuốc định kỳ............................................................................16 Hình 3.24. Sổ theo dõi thuốc không hợp lệ...................................................................17 Hình 3.25. Sổ theo dõi vệ sinh Nhà thuốc.....................................................................17 Hình 3.26. Sổ theo dõi thuốc bị khiếu nại, thu hồi........................................................17 Hình 3.27. Sổ theo dõi dữ liệu liên quan tới bệnh nhân................................................17 Hình 6.28. Phần mềm công nghệ thông tin của Nhà Thuốc..........................................23
 • 10. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L Hình 9.29. Sổ theo dõi tác dụng phụ của thuốc.............................................................43
 • 11. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 1 A. ĐẶT VẤN ĐỀ Nhu cầu chăm sóc sức khỏe là một trong những nhu cầu căn bản nhất của con người. Cho nên người ta vẫn thường nói rằng, hai thứ tài sản quý giá nhất của con người trong cuộc sống chính là sức khỏe và trí tuệ. Trong đó, sức khỏe là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của loài người. Chính vì vậy, ngành Dược đã ra đời và ngày càng phát triển để cung ứng thuốc phục vụ cho việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngày càng cao đó. Hiểu rõ được điều đó, cá nhân em đã quyết định theo đuổi công việc Dược Sỹ để có thể tích cực chăm sóc, bảo vệ sức của của mọi người xung quanh. Em rất hy vọng mình có thể góp phần nhỏ sức lực vào công thức bảo vệ sức khỏe nhân loại trong thời điểm hiện tại. Thời gian học tập tại ngôi trường Đại học Bình Dương này cũng đã gần 5 năm. Nhận được sự quan tâm, truyền dạy tận tình những kiến thức chuyên ngành vô cùng quý giá từ quý thầy cô trong khoa Dược.Cùng với sự giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất của ban lãnh đạo nhà trường trong suốt quá trình học cũng như trong thời gian em thực tập tại Nhà thuốc ENLIE 104. Thời gian thực tập tại nhà thuốc là khoảng thời gian rất bổ ích, giúp em có cơ hội trải nghiệm thực tế, làm quen với công việc sau này của một người Dược sỹ. Dạy cho em nhiều điều và tích lũy được nhiều kinh nghiệm hay. Em đã hiểu và biết cách sắp xếp bố trí thuốc, bảo quản thuốc. Nâng cao khả năng giao tiếp, tư vấn và hướng dẫn người bệnh cách sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả cùng với đó là nắm rõ các nguyên tắc, quy định tiêu chuẩn trong ngành. Việc thực tập tại nhà thuốc chính là nền tảng để em có thể làm tốt công việc sau này. Báo cáo thực tập tại Nhà thuốc này chính là bản tóm tắt những kinh nghiệm mà em đã tích lũy được trong thời gian 14 ngày thực tập tại Nhà thuốc ENLIE 104. Kết hợp giữa việc “Học đi đôi với Hành”, những kiến thức học tại trường đan xen với thực tập thực tế. B. NỘI DUNG BÁO CÁO
 • 12. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 2 I. HỒ SƠ PHÁP LÝ 1.1. Tên đơn vị và địa chỉ thực tập - Tên đơn vị thực tập: Nhà Thuốc ENLIE 104 - Địa chỉ đơn vị thực tập: 3/14 Kp. Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương - SĐT: 0949895744 1.2. Phạm vi kinh doanh của nhà thuốc Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp chứa chất gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc và dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực và sinh phẩm y tế. 1.3. Các hình ảnh minh hoạ: Hình 1.1. Vị trí Nhà thuốc ENLIE 104
 • 13. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 3 Hình 1.2. Ảnh chụp Nhà thuốc ENLIE 104
 • 14. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 4 II. NHÂN SỰ, CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT CỦA NHÀ THUỐC GPP 2.1. Nhân sự Hình 2.7. Sơ đồ nhân sự Nhà thuốc ENLIE 104 ❖ Nhân sự nhà thuốc gồm có: - Dược sĩ phụ trách: DSĐH. Lê Văn Sang - Chứng chỉ hành nghề số: 5225/CCHN-D-SYT-DNAI; Do Sở Y tế Đồng Nai cấp ngày 19 tháng 04 năm 2021. - Số nhân viên: 03 người - Nhân viên nhà thuốc là người có trình độ chuyên môn phù hợp và được phân công đảm nhận công việc dưới sự quản lý của chủ nhà thuốc + Nhân viên bán thuốc : DSCĐ. Ngô Thị Kim Liên + Nhân viên bán thuốc : DSTH. Đỗ Thị Bích Hạnh + Nhân viên thủ kho : DSTH. Trần Thị Hà NHÀ THUỐC ENLIE 104 DSĐH: Lê Văn Sang Người phụ trách chuyên môn DSCĐ. Ngô Thị Kim Liên Nhân viên bán DSTH. Đỗ Thị Bích Hạnh Nhân viên bán thuốc DSTH. Trần Thị Hà
 • 15. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 5 ❖ Nhiệm vụ: ➢ Nhiệm vụ của người chịu trách nhiệm chuyên môn ở Nhà thuốc ENLIE 104: - Đặt hàng và quản lý dược phẩm - Kiểm soát chất lượng thuốc khi nhập về và trong quá trình bảo quản tại Nhà thuốc - Quản lý hồ sơ và Nhà thuốc - Tư vấn chuyên môn về thuốc cho bệnh nhân - Trực tiếp tham gia của việc bán các thuốc theo đơn và không kê đơn, tư vấn cho người mua. Tham gia phân tích, đánh giá tình hình sử dụng thuốc - Cung cấp thuốc tốt nhất tới tay người tiêu dùng - Phải thường xuyên có mặt trong thời gian hoạt động và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của cơ sở, khi vắng mặt phải ủy quyền cho nhân viên có trình độ chuyên môn phù hợp theo quy định. - Thường xuyên cập nhật các kiến thức chuyên môn, văn bản vi phạm pháp luật về hành nghề dược và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng thuốc. - Đào tạo hướng dẫn các nhân viên về chuyên môn cũng như đạo đức hành nghề dược. ➢ Nhiệm vụ của nhân viên bán thuốc ở Nhà thuốc ENLIE 104: - Tư vấn, cắt liều các loại thuốc điều trị theo yêu cầu của khách hàng. - Hướng dẫn khách sử dụng thuốc hợp lý. - Vệ sinh các dụng cụ, tủ quầy, kệ đựng thuốc gọn gàng, sạch sẽ. ➢ Nhiệm vụ của thủ kho ở Nhà Thuốc ENLIE 104: - Thực hiện các thủ tục xuất – nhập hàng hóa - Quản lý hàng tồn kho - Quản lý việc đặt hàng của kho
 • 16. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 6 - Sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho - Đảm bảo an toàn kho 2.2. Cơ sở vật chất kĩ thuật tại nhà thuốc Nhà thuốc có diện tích: Dài 3m, rộng 3,5m, tổng cộng 10,5m2 . Theo quy định, diện tích tối thiểu của nhà thuốc phải đạt 10m2 ; có đầy đủ các không gian bố trí, sắp xếp thuốc theo đúng quy chuẩn (khu trưng bày, khu bảo quản, khu mỹ phẩm…); đảm bảo các trang thiết bị, phương tiện cần thiết về bảo quản thuốc. - Cơ sở vật chất: + Xây dựng và thiết kế: Địa điểm cố định, khu trừng bày bảo quản riêng biệt đảm bảo kiểm soát được môi trường bảo quản thuốc + Quầy thuốc có môi trường riêng biệt hoàn toàn + Bố trí nơi cao ráo, thoáng mát, an toàn, cách xa nguồng ô nhiễm + Trần nhà có chống bụi + Tường nhà và nền phẳng, nhẵn dễ sinh, lau rửa + Diện tích phù hợp với quy mô kinh doanh + Khu trưng bày bảo quản có diện tích tối thiểu 10m2 + Khu trưng bày bảo quản có diện tích từ 30m2 trở lên + Có khu vực để người mua thuốc tiếp xúc và trao đổi thông tin + Có quầy tủ để trưng bày và bảo quản thuốc riêng lẻ (bao gồm: tủ thuốc kê đơn, tủ thuốc không kê đơn, tủ thực phẩm chức năng) + Có khu vực dành riêng cho: dụng cụ y tế, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng (không bày bán chung với thuốc và không gây ảnh hưởng cho thuốc) + Có khu vực ra lẻ cách ly với khu vực bảo quản trung bày, phải đảm bảo vệ sinh
 • 17. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 7 Hình 2.8. Khu vực thuốc không kê đơn Hình 2.9. Khu vực thuốc kê đơn
 • 18. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 8 Hình 2.10. Khu vực Mỹ Phẩm Hình 2.11. Kho Nhà thuốc ENLIE 104
 • 19. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 9 Hình 2.12. Bồn rửa tay 2.3. Trang thiết bị bảo quản - Có các dụng cụ bán lẻ, bao bì đầy đủ - Bao bì bán lẻ thuốc cần ghi đầy đủ thông tin thuốc: tên thuốc, dạng thuốc, thành phần thuốc, tác dụng phụ, trong trường hợp không có đơn thuốc do bác sĩ kê thì cần hướng dẫn sử dụng với liều dùng, số lần dùng và cách dùng. - Nhiệt độ < 30o C, độ ẩm < 75o C. Bảo quản ở nhiệt độ phòng, trên giá, kệ tủ, không đặt trên mặt đất, không để sát tường, tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp STT Tên dụng cụ, thiết bị ĐVT Số lượng Tình trạng sử dụng Ghi chú 1 Tủ, kệ Cái 03 Tốt
 • 20. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 10 2 Đồng hồ đo nhiệt độ và độ ẩm tự ghi đã hiệu chuẩn Cái 01 Tốt 3 Kéo cắt thuốc Cái 02 Tốt 4 Vỉ đếm thuốc Cái 02 Tốt 5 Tủ ra lẻ thuốc Cái 01 Tốt 6 Bồn rửa tay Cái 01 Tốt 7 Quạt treo tường Cái 01 Tốt 8 Máy vi tính (khuyến khích) Cái 01 Tốt 9 Máy lạnh Cái 01 Tốt 10 Bàn, ghế Cái 01 Tốt ➢ Nhận xét: - Nhà thuốc đầy đủ các thiết bị bảo quản cần thiết. Thiết bị ghi nhiệt độ, độ; thiết bị máy tính, máy in phục vụ kết nối sở y tế; còn hoạt động tốt. Đầy đủ dụng cụ ra thuốc lẻ, đảm bảo an toàn cho thuốc. - Thuốc được trưng bày, sắp xếp ngăn nắp thuận tiện theo nguyên tắc 3 dễ: “Dễ tìm, dễ lấy, dễ kiểm tra” - Quầy, tủ chắc chắn, thuốc được sắp xếp gọn gàng theo nhóm dược lý của thuốc không kê đơn và thuốc kê đơn, nhãn hàng (chữ, số, hình ảnh,...) được quay ra ngoài thuận chiều nhìn của khách hàng, đồng thời tạo điều kiện cho dược sĩ lấy thuốc dễ dàng
 • 21. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 11 Trang thiết bị tại Nhà thuốc ENLIE 104 Hình 2.13. Máy tính tại Nhà thuốc Hình 2.14. Máy lạnh tại Nhà thuốc Hình 2.15. Dụng cụ cắt, gói thuốc, khay đựng thuốc chia liều
 • 22. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 12 Hình 2.16. Máy in tại Nhà thuốc Hình 2.17. Nhiệt ẩm kế Hình 2.18. Tủ ra lẻ thuốc Lối ra vào KHU VỰC RỬA TAY
 • 23. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 13 Hình 2.19. Sơ đồ tại Nhà thuốc ENLIE 104 III. VĂN BẢN, TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN, SỔ SÁCH, SOP TẠI NHÀ THUỐC 3.1. Các văn bản, tài liệu chuyên môn  Văn bản quy phạm pháp luật
 • 24. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 14 ✓ Luật Dược: Luật Dược số 105/2016/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 06/04/2016, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 ✓ Nghị định: - Nghị định 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược do Chính phủ ban hành ngày 08/05/2017, có hiệu lực từ ngày 01/07/2017 - Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế ban hành ngày 12/11/2018 ✓ Các quyết định, thông tư của Bộ Y tế liên quan đến hoạt động nhà thuốc: - Thông tư 02/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc ban hành ngày 22/01/2018, có hiệu lực từ ngày 08/03/2018 - Thông tư 12/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc ban hành ngày 22/06/2020, có hiệu lực từ ngày 06/08/2020 - Thông tư 07/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc không kê đơn ban hành ngày 03/05/2017, có hiệu lực từ ngày 01/07/2017 - Thông tư 20/2017/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn Luật dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt ban hành ngày 10/05/2017 - Thông tư 52/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú ban hành ngày 29/12/2017, có hiệu lực từ ngày 01/03/2018 - Thông tư 19/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc thiết yếu bạn hành ngày 30/08/2018, có hiệu lực từ ngày 15/10/2018
 • 25. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 15 - Thông tư 03/2018/TT-BYT về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc ban hành ngày 09/02/2018, có hiệu lực từ ngày 26/03/2018  Tài liệu chuyên môn - Nhà thuốc có đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng thuốc và các quy chế được hiện hành - Có tài liệu, máy vi tính kết nối mạng và điện toại di động để tra cứu các tài liệu hướng dẫn sử dụng thuốc cập nhật, các quy chế được hiện hành, các thông báo có liên quan của cơ quan quản lý dược để người bán lẻ có thể tra cứu và sử dụng khi cần. 3.2. Sổ sách tại nhà thuốc - Hồ sơ GPP bản mô tả công việc của nhà thuốc - Sổ theo dõi xuất, nhập, tồn thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực (theo mẫu sổ quy định tại phụ lục XVIII Thông tư 20/2017/TT-BYT) - Các hồ sơ sổ sách phải được lưu trữ ít nhất 1 năm kể từ khi thuốc hết hạn dùng
 • 26. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 16 Hình 3.20. Sổ theo dõi xuất nhập Hình 3.21. Sổ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm Hình 3.22. Sổ nhập thuốc Hình 3.23. Sổ theo dõi thuốc định kỳ
 • 27. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 17 Hình 3.24. Sổ theo dõi thuốc không hợp lệ Hình 3.25. Sổ theo dõi vệ sinh Nhà thuốc Hình 3.26. Sổ theo dõi thuốc bị khiếu nại, thu hồi Hình 3.27. Sổ theo dõi dữ liệu liên quan tới bệnh nhân
 • 28. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 18 3.3. Các quy trình thao tác chuẩn đang sử dụng tại nhà thuốc STT TÊN S.O.P Mã số 01 Quy trình mua thuốc và kiểm soát chất lượng SOP 01.GPP 02 Quy trình bán thuốc theo đơn SOP 02.GPP 03 Quy trình bán thuốc không kê đơn SOP 03.GPP 04 Quy trình bảo quản và theo dõi chất lượng SOP 04.GPP 05 Quy trình giải quyết đối với thuốc bị khiếu nại hoặc thu hồi SOP 05.GPP 06 Quy trình hướng dẫn ra lẻ thuốc SOP 06.GPP 07 Quy trình đào tạo nhân viên SOP 07.GPP 08 Quy trình hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả và hợp lý SOP 08.GPP 09 Quy trình vệ sinh nhà thuốc SOP 09.GPP 10 Quy trình ghi chép nhiệt độ, độ ẩm SOP 10.GPP 11 Quy trình sắp xếp trình bảy thuốc SOP 11.GPP IV. MUA THUỐC 4.1. Nguồn thuốc - Có hồ sơ các nhà cung ứng thuốc có uy tín gồm: bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. - Có danh mục các mặt hàng cung ứng - Có danh sách nhà cung cấp uy tín, đảm bảo được lựa chọn
 • 29. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 19 - Có lưu hóa đơn mua hàng hợp lệ - Tất cả thuốc tại quầy thuốc được phép lưu hành hợp pháp ( có SĐK, hoặc có số giấy phép nhập khẩu). 4.2. Lập kế hoạch mua thuốc - Kế hoạch mua thuốc bao gồm: Các kế hoạch mua hàng thường kỳ (Hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, đột xuất) - Khi lập kế hoạch phải căn cứ vào: Danh mục thuốc thiết yếu. Danh mục thuốc dạng phối hợp chứa hoạt chất gây nghiện, hướng thần. Danh mục thuốc bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Danh mục thuốc của công ty đang kinh doanh. Lượng hàng tồn kho tại nhà thuốc. Khả năng tài chính của nhà thuốc. Cơ cấu bệnh tật, nhu cầu thị trường trong kỳ kinh doanh 4.3. Kiểm tra/ đảm bảo chất lượng thuốc - Có kiểm tra kiểm soát khi nhập thuốc; hạn dùng của thuốc; thuốc còn nguyên vẹn trong bao bì gốc của nhà sản xuất; các thông tin trên nhãn thuốc (theo yêu cầu quy chế nhãn); có kiểm soát chất lượng bằng cảm quan; có tiến hành kiểm soát chất lượng thuốc định kỳ và đột xuất 4.4. Không nhập các loại thuốc - Thuốc quá hạn sử dụng, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc không được phép lưu hành, thuốc bị đình chỉ hoặc thu hồi nhưng không được phát hiện, thuốc kiểm soát đặc biệt đối với cơ sở không được cấp phép. V. BÁN THUỐC 5.1. Tiếp đón và giao tiếp - Cần vệ sinh quầy tủ trước khi bán hàng, chuẩn bị đầy đủ trang phục: áo blouse, đeo biển hiệu ghi rõ chức danh và khẩu trang - Có thái độ hòa nhã, lịch sự khi tiếp xúc khi tiếp xúc với khách hàng và giữ bí mật thông tin về người bệnh
 • 30. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 20 - Khi khách đến mua thuốc người bán phải tươi cười niềm nở chào hỏi khách - Cần phải bán đúng giá thuốc, không bán cao hơn giá được niêm yết 5.2. Tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc - Khi bán thuốc, người bán lẻ có hỏi người mua các thông tin về triệu chứng bệnh, về tình trạng người dùng thuốc để tránh rủi ro khi dùng thuốc - Người mua cần được tư vấn đúng đắn, đảm bảo hiệu quả, an toàn trong việc điều trị và phù hợp với nhu cầu của họ - Hướng dẫn sử dụng thuốc vừa bằng lời nói vừa ghi nhãn theo quy định - Đối với người mua không đủ khả năng chi trả, người dược sĩ bán lẻ cần tư vấn lựa chọn thuốc có giá cả hợp lý đảm bảo điều trị bệnh và giảm tới mức thấp nhất phù hợp với khả năng chi trả - Đối với những trường hợp bệnh nặng người Dược sỹ bán lẻ cần tư vấn cho người mua đến thăm khám bác sĩ để nhận được chẩn đoán chính xác nhất - Nhà thuốc không được phép tiến hành các hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc tại nơi bán thuốc trái với quy định về thông tin quảng cáo thuốc, không khuyến khích người mua thuốc nhiều hơn mức cần thiết và không khuyến khích người mua coi thuốc là hàng hóa thông thường 5.3. Bán thuốc theo đơn - Người bán lẻ giải thích cho người mua hiểu và có quyền từ chối bán thuốc theo đơn trong những trường hợp sau: Đơn thuốc không hợp lệ, đơn thuốc có sai sót hoặc nghi vấn, đơn thuốc kê không nhằm mục đích chữa bệnh. Chỉ Dược sỹ đại học được thay thế thuốc trong đơn thuốc. - Sau khi bán thuốc, người bán thuốc phải: + Ghi rõ ràng số lượng thuốc đã bán vào đơn thuốc hoặc sổ y bạ. Nếu không bán đủ loại thuốc trong đơn thì ghi số lượng đã bán vào đơn để người bệnh có thể mua tiếp ở nơi khác
 • 31. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 21 + Ghi sổ xuất thuốc với các thuốc gây nghiện, độc A, độc B và thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc (mẫu sổ xuất nhập thuốc gây nghiện, thuốc độc A, B thuốc hướng tâm thần theo quy định của Bộ Y tế) - Trường hợp đơn thuốc kê tên biệt dược: Bán theo đúng biệt dược đã kê đơn - Người bán lẻ phải bán đúng theo đơn thuốc. Trường hợp phát hiện đơn thuốc không rõ ràng về tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, số lượng hoặc có sai phạm về mặt pháp lý, chuyên môn hoặc ảnh hưởng tới sức khỏe của người bệnh. Người bán yêu cầu người mua phải báo lại bác sĩ kê đơn biết để xử lý hoặc thay đổi đơn thuốc khác - Người bán lẻ phải lấy thuốc theo đơn đã kê hoặc thuốc khách hàng đã chọn cho vào các bao, gói, ghi rõ tên thuốc, nồng độ hàm lượng, cách dùng, thời gian dùng của từng thuốc theo đơn đã kê. - Ghi rõ số lượng thuốc đã bán vào đơn - Người bán lẻ cần phải kiểm tra tính hợp lệ của đơn thuốc - Khi bán thuốc kê đơn phải có sự tham gia trực tiếp của người bán lẻ với trình độ chuyên môn phù hợp 5.4. Bán thuốc không có đơn - Nhân viên nhà thuốc nắm được quy chế kê đơn và biết cách tra cứu danh mục thuốc không kê đơn - Khi bán thuốc người bán lẻ có hỏi người mua các thông tin về triệu chứng bệnh, về tình trạng người dùng thuốc để tránh rủi ro khi dùng thuốc - Khi bán thuốc, người bán lẻ có tư vấn và thông báo cho người mua: lựa chọn thuốc phù hợp, cách dùng thuốc, các thông tin, cảnh báo về thuốc, những trường hợp không cần sử dụng thuốc, trường hợp cần sự chuẩn đoán của thầy thuốc mới dùng thuốc. - Khi giao thuốc cho người mua, người bán lẻ thuốc có kiểm tra đối chiếu các thông tin sau: Nhãn thuốc, chất lượng thuốc bằng cảm quan, chủng loại thuốc, số lượng
 • 32. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 22 - Người bán lẻ thuốc không khuyến khích người mua, mua nhiều thuốc hơn cần thiết. VI. MÔ TẢ VIỆC TẠI NHÀ THUỐC 6.1. Cách sắp xếp, theo dõi chất lượng, theo dõi hạn dùng của thuốc a. Cách sắp xếp: - Sắp xếp theo nguyên tắc FIFO (thuốc nhập trước cấp phát trước) và FEFO (thuốc sản xuất trước cấp phát trước) - Sắp xếp hàng hóa theo các nguyên tắc nhất định; có thể lựa chọn các nguyên tắc sắp xếp sau: theo nhóm tác dụng dược lý, công thức hóa học, hàng sản xuất, dạng thuốc,… - Sắp xếp đảm bảo: dễ tìm, dễ lấy, dễ thấy, dễ kiểm tra. + Gọn gàng, ngay ngắn, có thẩm mỹ, không xếp lẫn lộn giữa các mặt hàng, … + Nhãn hàng (chữ, số, hình ảnh,…) trên các bao bì: quay ra ngoài, thuận chiều nhìn của khách hàng. - Cách thức sắp xếp: Để trong chỗ tối, để nơi thoáng mát, để tách riêng, tránh xa nguồn nhiệt, nguồn điện và các mặt hàng khác. Bảo quản ở nhiệt độ phòng, trên giá, kệ, tủ; không để trên mặt đất, không để giáp tường; tránh mưa hắt, ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp - Sắp xếp thuốc theo nhóm tác dụng dược lý, điều kiện bảo quản ghi trên nhãn - Có khu vực riêng cho “thuốc kê đơn” b. Theo dõi chất lượng, hạn dùng của thuốc: - Thuốc trước khi nhập về Nhà thuốc (Gồm mua và hàng trả về): phải được kiểm soát (bằng cảm quan) 100%, tránh nhập hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. - Thuốc lưu tại Nhà thuốc: định kỳ kiểm soát tối thiểu 1 lần/quý. Tránh để có hàng bị biến đổi chất lượng, hết hạn sử dụng.
 • 33. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 23 - Kiểm tra cảm quan chất lượng thuốc 6.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý - Phần mềm giúp quản lý xuất nhập hàng tồn. Báo cáo xuất nhập tồn chi tiết từng kho, xuất tổng thể hoặc xuất hằng tháng để kiểm kê điều chỉnh - Phần mềm quản lý theo lô và hạn dùng. - Phần mềm giúp lưu trữ lịch sử mua thuốc và uống thuốc của khách hàng - Phần mềm so sánh giá thuốc - Phần mềm xác định thuốc bằng mã vạch Hình 6.28. Phần mềm công nghệ thông tin của Nhà Thuốc 6.3. Công tác kiểm kê và bàn giao ca trực Kiểm tra vị trí thuốc có đúng quy định; kiểm soát số lượng thuốc; lập và ghi chép, lưu giữ hồ sơ trước khi bàn giao ca; vệ sinh nơi làm việc gọn gàng sạch sẽ trước khi bàn giao ca; tổng kết lại số tiền bán ra trong ca bàn giao lại cho chủ nhà thuốc. VII. DANH MỤC THUỐC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT 7.2. Danh mục thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất dạng phối hợp ❖ Danh mục dược chất gây nghiện:
 • 34. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 24 Bảng 7.1. Danh mục dược chất gây nghiện STT TÊN QUỐC TẾ TÊN KHOA HỌC 1 CODEINE (3 - methylmorphine) 2 ETHYL MORPHIN 3- Ethylmorphine 3 MORPHINE Morphinan-3,6 diol, 7,8didehydro- 4,5- epoxy- 17 methyl – (5 α, 6 α) 4 NICODICODINE 6- Nicotinyldihydrocodeine 5 TRAMADOL (±)- Trans- 2- Dimethylaminomethyl-1- (3- methoxy phenyl) cyclohexan-1- ol ❖ Danh mục dược chất hướng thần: Bảng 7.2. Danh mục dược chất hướng thần STT TÊN QUỐC TẾ TÊN KHOA HỌC 1 AMOBARBITAL 5 -ethyl-5 -isopentylbarbituric acid 2 BUTALBITAL 5-allyl-5-isobutylbarbituric acid 3 DIAZEPAM 7-chloro-1,3-dihydro-1 -methyl- 5- phenyl-2H-1,4 benzodiazepin- 2 – one 4 TETRAZEPAM 7-chloro-5-(1 -cyclohexen-1 -yl)- 1,3 dihydro-1 -methy1-2H-1,4 benzodiazepin -2- one
 • 35. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 25 ❖ Danh mục tiền chất dùng làm thuốc: Bảng 7.3. Danh mục tiền chất dùng làm thuốc STT TÊN QUỐC TẾ TÊN KHOA HỌC 1 PSEUDOEPHEDRINE [S-(R*,R*)]–[1- (methylamino)ethyl]- Benzenemethanol 2 ERGOTAMINE Ergotaman-3’, 6’, 18 ’-trione, 12’- hydroxy-2 ’ -methyl- 5’ – (phenylmethyl)-(5) 3 N-ETHYLEPHEDRIN 1 -Ethylephedrin 7.3. Danh mục thuốc cấm lưu hành trong một số ngành lãnh vực Bảng 7.4. Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực STT TÊN DƯỢC CHẤT 1 Ciprofloxacin 2 Colchicin 3 Levofloxacin 4 Metronidazol 5 Salbutamol VIII. DANH MỤC THUỐC KINH DOANH TẠI NHÀ THUỐC Để bảo quản thuốc tốt với mục đích dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra. Nhà thuốc thường phân loại thuốc theo từng nhóm dược lý, theo từng khu vực riêng như sau:
 • 36. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 26 8.1. Theo tác dụng dược lý Bảng 8.5. Danh mục thuốc theo tác dụng dược lý STT BIỆT DƯỢC HOẠT CHẤT HÀM LƯỢNG Nhóm kháng viêm 1 Hagifen Ibuprofen 400mg 2 Celecoxib 200mg Celecoxib 200mg 3 Alpha Choay® Alpha Chymotrypsin 4.2mg 4 Piromax Piroxicam 10mg 5 Diclofenac 75mg Diclofenac natri 75mg Nhóm Kháng sinh 1 Ofpexim 100 Cefpodoxime 100mg 2 Cefixim 200 Cefixim 200mg 3 Tetracyclin 500mg Tetracyclin 500mg 4 Hafixim 100 kids Cefixim 100mg 5 Hafixim 50 kids 50mg Nhóm giảm đau, hạ sốt 1 Panadol Extra Paracetamol Caffeine 500mg 65mg 2 Panadol Paracetamol 500mg 3 Hapacol 150 Paracetamol 150mg 4 Hapacol 250 250mg 5 Hapacol 625 625mg
 • 37. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 27 Nhóm kháng nấm, virus 1 Nystatin 500.000 UI Nystatin 500.000 IU 2 Acyclovir Stada Acyclovir 800mg 3 Nystatin Nystatin 500,000 IU 4 Griseofulvin Griseofulvin 500mg 5 Kentax® Ketoconazol 2% Nhóm kháng Histamin H1 (Thế hệ 1) 1 Clorpheniramin Clorpheniramin maleat 4mg 2 Cetirixine Cetirizine 10mg 3 Clarityne Loratadine 10mg 4 Dimenhydrinat 50mg Dimenhydrinat 50mg 5 Telfor 180 Fexofenadine 180mg Nhóm kháng Histamin H1 (Thế hệ 2) 1 Cetirizin Cetirizine dihydrocloride 10mg 2 Telfor 180 Fexofenadine Hydrochloride 180mg Nhóm tim mạch, huyết áp 1 Captopril Stella 25mg Captopril 25mg 2 Lostad T25 Losartan 25mg 3 Aspirin - 100 Acetylsalicylic acid 100mg 4 Czartan – 50 Losartan 50mg 5 Pyzacar 50mg 50mg
 • 38. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 28 Nhóm trị bệnh tiểu đường 1 Metformine STELLA 500mg Metformine HCl 500mg 2 Galvus Met® 50mg/1000mg Vildagliptin 50mg Metformin HCl 1000mg 3 Glucofast Metformin 850mg Nhóm Ho, Hen 1 Eugica® Eucalyptol 100mg Menthol natural 0.5mg Tinh dầu Gừng 0.5mg Tinh dầu Tần 0.18mg 2 Neo – Godian Dextromethorphan 5mg Terpin hydrat 100mg Natri benzoat 50mg 3 Bromhexin Bromhexine HCl 8mg 4 Terpinzoat Terpin hydrat 100mg Natri benzoat 50mg 5 Cidetuss® Cetirizin 5mg Dextromethorphan 15mg Guaifenesin 100mg Nhóm dạ dày, tiêu hóa 1 Phosphalugel® Aluminum hydroxide gel 20% 12.380g 2 Cimetidine 300mg Cimetidin 300mg 3 Esomeprazol 20 – US Esomeprazole 20mg
 • 39. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 29 4 Haxium 40 40mg 5 Omeprazol DHG Omeprazole 20mg Nhóm Vitamin và Khoáng chất 1 Calcium Stella Calci carbonat 500mg 2 Vitamin B1 50mg Thiamine mononitrate 50mg 3 Vitamin B1 250mg Thiamine 250mg 4 Enat 400 Vitamin E 400 IU Nhóm thuốc ngừa thai 1 Mifepriston 10mg Mifepriston 10mg 2 Marvelon® Desogestrel 0.15mg Ethineylestradiol 0.03mg 3 Postinor ® 1 Levonorgestrel 1,5mg Nhóm thuốc dùng ngoài da 1 Azanex gel Adapalene gel 0.1% 2 Hiteen gel® Tretinoin 2.5mg Erythromycin 400mg 3 Temprosone Betamethason Nhóm Thực Phẩm chức năng 1 Mimosa® Cao Bình Vôi 49.5mg Cao Mimosa 242mg 2 Tygotab Tetracain Tyrothricin
 • 40. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 30 8.2. Danh mục thuốc kê đơn Bảng 8.6. Danh mục thuốc kê đơn STT Tên thuốc – Hoạt chất Hình ảnh minh họa NHÓM KHÁNG SINH 1 Amoxicilin 500mg (Capsules BP 500mg) 3 Livergalon 70new Sylimarin Sylibin Vitamin B1, B6 4 Nước giải rượu Rohto Alcofree Cynarine & Taurine 5 IsoPharco Ginkgo Q10 Magnesi + Vitamin B1, B2, B6 Nhóm thần kinh 1 Hoạt huyết dưỡng não Cao độc rễ Đinh lăng 150mg Cao khô lá Bạch quả 5mg 2 Tanganil 500mg Acetyl leucin 500mg 3 Bilomag 80mg Ginkgo Biloba Extract 80mg 4 PM Remem 120 mg Ginkgo Biloba Extract 120mg
 • 41. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 31 2 Ampicilin 500mg 3 Klamentin (Amoxicilin 875mg, Clavulanic acid 125mg) 4 Tetracyclin 500mg 5 Cefixim 200 (Cefixim 200mg) NHÓM GIẢM ĐAU - KHÁNG VIÊM 1 Celestal-200 (Celecoxib Capsule 200mg) 2 Beroxib (Celecoxib 200mg)
 • 42. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 32 3 Morif 7,5mg (Meloxicam 7,5mg) 4 Hagifen (Ibuprofen 40mg) 5 Diclofenac 50 (Natri diclofenac 50mg) NHÓM HUYẾT ÁP – TIM MẠCH 1 Amlodipin 5mg 2 Captopril 25mg 3 Asprin MKP 81 (Acid acetylsalicylic 81mg)
 • 43. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 33 4 Enalapril Stella 5mg 5 Bisoprolol 2,5mg (Bisoprolol fumarate 2,5mg) NHÓM DẠ DÀY – TIÊU HÓA 1 Artlanzo (Lansoprazol USP 30mg) 2 Ocid (Omeprazole 20mg + Capsules 20mg) 3 Omeptul (Omeprazole 20mg) 4 Omeraz®20 (Omeprazol 20mg) NHÓM DÙNG NGOÀI DA
 • 44. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 34 1 Trangala QM 2 Kedermafa® (Ketoconazol 100mg + Neomycin Sulfat 25000UI) 3 Tetracyclin 1% (Tetracyclin hydroclorid 0,05g) 4 Maxgel NHÓM THUỐC TRỊ HO 1 Bé ho (Mekophar) 2 Atussin ®
 • 45. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 35 3 Atussin 60ml 4 Dexipharm ®15 (Dextromethophan 15mg) NHÓM TRỊ TIỂU ĐƯỜNG 1 Glucofast 850 (Metformin hydroclorid 850mg) 2 Glian 30 MR (Gliclazide 30mg) NHÓM MỠ MÁU 1 Rosuvastatin Stella 10mg
 • 46. DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 36 8.3. Danh mục biệt dược gốc Bảng 8.7. Danh mục biệt dược gốc Tên hoạt chất Tên thuốc Hàm lượng Dạng bào chế Quy cách đóng gói Số đăng kí Nhà sản xuất Nước sản xuất Acid fusidic Fusidin 2% Kem Hộp 1 tuýp 15g VN-14209-11 LEO Laboratories Limited Ireland Pemirolast Kali Alegysal 1mg/ml Dung dịch nhỏ mắt Hộp 1 lọ 5ml VN-17584-13 Santen pharmaceutical Co.Lid Nhật Bản Paclitaxel Anzatax 150mg/ 25mg Dung dịch tiêm truyền Hộp 1 lọ 25ml VN-20847-17 Hospira Autralia Pty Lid Úc Insulin Glulisine Apidra Solostar 100 đơn vị/ml Dung dịch tiêm trong bút tiêm nạp sẵn Hộp 5 bút tiêm x 3ml dd tiêm QL-SP-915-16 Sanofi-Aventis Đức Isbesartan Aplovel 300mg Viên nén bao phim Hộp 2 vỉ x 14 viên VN-16720-13 Sanofi-Winthrop Industrie Pháp
 • 47. DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 37 8.4. Danh mục theo tên thương mại Bảng 8.8. Danh mục theo tên thương mại Tên thuốc Tên hoạt chất Quy cách, Dạng bào chế Hạn dùng Số đăng ký Nước sản xuất Công Ty Hafixim 50 kids Cefixim 50mg Hộp 24 gói x 0.75g; Thuốc bột pha hỗn dịch uống 36 tháng VD-26595- 17 Việt Nam Dược Hậu Giang Stadexmin Betamethasone 0.25mg Dexchlorpheniramine 2,00mg Hộp 1 chai x 500 viên nén 24 tháng VD-20128 Việt Nam LD Stellapharm Pyclin 150 Clindamycin 150mg Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng 36 tháng VD-21443- 14 Việt Nam Pymepharco Spacmarizine Alverine 40mg Hộp 20 vỉ x 15 viên nén 36 tháng VD-29409- 18 Việt Nam TV.Pharm Hapacol 150 Paracetamol 150mg Hộp 24 gói x 1,5g thuốc bột sủi bọt 36 tháng VD-21137- 14 Việt Nam Dược Hậu Giang
 • 48. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 38 IX. CÔNG TÁC DƯỢC LÂM SÀNG TẠI NHÀ THUỐC 9.1. Hoạt động tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc 9.1.1. Thuốc không kê đơn: a. Tư vấn: - Trường hợp khách hàng hỏi mua một loại thuốc cụ thể người bán lẻ thuốc tìm hiểu: • Thuốc được mua dùng để chữa bệnh/ triệu chứng gì? • Đối tượng dùng thuốc? (giới tính, tuổi, tình trạng, sức khỏe, có đang bị mắc các bệnh mãn tính nào không? Đang dùng thuốc gì? Hiệu quả? Tác dụng không mong muốn?...) • Đã dùng thuốc này lần nào chưa? Hiệu quả? • Xác định việc sử dụng thuốc hay điều trị bệnh/ triệu chứng bệnh nhân đang mắc là đúng hay không đúng? - Trường hợp khách hàng hỏi và tư vấn điều trị một số chứng/ bệnh thông thường: • Ai? (Tuổi, giới tính…) mắc chứng/ bệnh gì? Biểu hiện? Thời gian mắc chứng bệnh? Chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng? • Bệnh nhân có đang mắc bệnh mãn tính gì? Đang dùng thuốc gì? • Bệnh nhân đã dùng những thuốc gì để điều trị bệnh/ triệu chứng này? Dùng như thế nào? Hiệu quả? - Đưa ra những lời khuyên: • Nếu việc sử dụng thuốc của bệnh nhân chưa đúng hoặc chưa phù hợp: giải thích, tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuyển sang loại thuốc khác đúng và phù hợp hơn. Trường hợp cần thiết, khuyên bệnh nhân đi khám và mua theo đơn của bác sĩ. • Trao đổi đưa ra lời khuyên về chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng phù hợp • Cung cấp các thông tin cụ thể về thuốc phù hợp với khách hàng để khách hàng lựa chọn
 • 49. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 39 b. Hướng dẫn sử dụng thuốc: - Hướng dẫn, giải thích cho khách hàng về tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn, liều lượng và cách dung thuốc. - Dặn khách hàng liên hệ ngay với Nhà thuốc hoặc bác sĩ kê đơn nếu có vấn đề dị ứng thuốc hoặc gặp các tác dụng không mong muốn của thuốc. 9.1.2. Thuốc kê đơn a. Tư vấn: - Kiểm tra đơn thuốc: Đúng mẫu mã quy định, có đủ tên, cữ ký, địa chỉ dấu phòng khám/bệnh viện, kiểm tra tên thuốc, nồng độ, hàm lượng,… Kiểm tra tên tuổi bệnh nhân. Với 72 tháng tuổi: ghi số tháng tuổi và ghi tên bố hoặc mẹ - Bán theo đúng biệt dược đã được kê trong đơn. - Trường hợp tại Nhà thuốc không có biệt dược kê trong đơn hoặc khi khách hàng yêu cầu được tư vấn để lựa chọn thuốc phù hợp với điều kiện của mình thì giới thiệu các biệt dược ( cùng thành phần, hàm lượng, cùng dạng bào chế, tác dụng, chỉ định) kèm theo giá của từng loại đẻ khách hàng tham khảo, và tự lựa chọn loại thuốc phù hợp với khả năng kinh tế của mình. b. Hướng dẫn sử dụng thuốc: - Hướng dẫn, giải thích cho khách hàng về tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn, liều lượng và cách dung thuốc. ❖ Phân tích các đơn thuốc: Toa 1: Bệnh nhân nam 50 tuổi có hội trứng đau đầu khác
 • 50. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 40 Thuốc Tác dụng – Chỉ định Tương tác thuốc Tác dụng phụ Chống chỉ định Hapacol Caplet 500mg (Paracetamol) Điều trị các cơn đau và sốt từ nhẹ đến vừa Không nên dùng chung với: rượu, thuốc chống co giật và isoniazid, Thuốc chống đông, thuốc kháng Cholinergic Bệnh thận, độc tính thận (nếu lạm dụng thuốc dài ngày) Qúa mẫn, Suy gan, suy thận Hoạt huyết dưỡng não Thuốc bổ thần kinh Không dùng cùng thuốc cầm máu, thuốc chống kết tập tiểu cầu. Rối loạn về da, rối loạn tiêu hóa,… Mẫn cảm, PNCT, rong kinh, xuất huyết
 • 51. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 41 Pivineuron (Vitamin B1, B6, B12) Các trường hợp thiếu vitamin nhóm B, đau đầu Không phối hợp với levodopa, phenytoin, Phenobarbital sẽ giảm nồng độ của các thuốc này trong máu Đổ mồ hôi, nôn, mất ngủ Mẫn cảm, không dùng phói hợp với levodopa ➢ Kết luận: Tính hợp lý: Paracetamol là thuốc chính để điều trị giảm đau đầu, còn hoạt huyết dưỡng não là thuốc bổ thần kinh để hỗ trợ. Đối với thuốc Pivineuron (Vitamin B1, B6, B12) thì trong đó B1 là chất dẫn truyền thần kinh vậy nên cần thiết bổ sung, B6 là giảm căng thẳng, cung cấp oxy đi hết cơ thể, B12 giúp bổ huyết, cho nên là khi kết hợp chúng với nhau thì rất hữu hiệu. Tương tác thuốc: Không có tương tác nghiêm trọng giữa các thuốc trong toa, không ảnh hưởng gì về mặt tương tác giữa các thuốc với nhau. Đơn thuốc này phù hợp với chỉ định, phù hợp liều => Hoàn toàn hợp lệ. Toa 2: Bệnh nhân em bé 21 tháng tuổi, cân nặng 11,5 kg bị viêm phế quản cấp
 • 52. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 42 Phân tích từng thuốc: - Đầu tiên là kháng sinh Cefpodoxim 100mg , thì đây là kháng sinh Celphalosporin thế hệ ba, liều của bé là 100mg/ngày do cefpodoxim 10 x kg/ngày tức là bé 11,5kg thì uống tầm 115mg/ngày, thì bác sĩ cho 50mg ngày 2 lần là phù hợp. - Thứ hai là Prednisolon 5mg là 1 kháng viêm corticoid, thì bé bị viêm nên dùng kháng viêm là đúng, với liều 10mg vào buổi sáng thì hợp lý bởi vì có thể dùng liều 0,5-2mg.kg/ngày => 10mg/ngày tức là bác sĩ lấy mức 1mg.kg/ngày là liều cho phép và cũng là liều tối đa. - Hapacol 150 có hoạt chất là paracetamol 150mg, lấy số cân nặng 11,5kg x 10- 15mg/ngày => 150mg/lần => Hợp lý - Montelukast có tác dụng giãn cơ trơn khí phế quản, uống dự phòng vào ban đêm phòng bé khó thở, liều 4mg cho bé thì độ tuổi 21 tháng này tham khảo ý kiến của bác sĩ => phù hợp Kết luận: Về mặt tương tác thuốc, thì không có tương tác nghiêm trọng giữa các thuốc trong toa, không ảnh hưởng gì về mặt tương tác giữa các thuốc với nhau. Đơn thuốc này phù hợp với chỉ định của bác sĩ, phù hợp liều => Hoàn toàn hợp lệ 9.2. Hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc - Theo dõi người bệnh và phát hiện ADR thông qua: hoạt động thường quy, giám sát tích cực. - Cung cấp thông tin về thuốc và xử trí ADR - Thu thập và phân tích các báo cáo trường hợp của ADR - Hướng dẫn, hỗ trợ bác sĩ và điều dưỡng viên hoàn thiện đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết trong mẫu báo cáo phản ứng có hại của thuốc. - Phát hiện ADR thông qua bệnh án hoặc trong quá trình duyệt thuốc
 • 53. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 43 Hình 9.29. Sổ theo dõi tác dụng phụ của thuốc X. CÁC QUY ĐỊNH TẠI NHÀ THUỐC Hồ sơ pháp lý: Chứng chỉ hành nghề dược, hồ sơ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đạt “thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”, giấy chứng nhận đăng kí địa điểm kinh doanh, chứng từ bán hàng bao gồm đơn toa bán theo,… để xuất trình cho cơ quản quản lý mỗi khi có kiểm tra nhà thuốc về hồ sơ pháp lý. Có thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn và đào tạo hướng dẫn nhân viên quy chế, kiến thức chuyên môn, hướng dẫn nhân viên theo dõi các tác dụng không mong muốn và báo cáo với cơ quan y tế. Và phải có cộng tác với y tế. Đối với Nhà thuốc thì người Dược sỹ phụ trách chuyên môn cần cập nhật kiến thức dược lâm sàng ADR, kiểm soát sổ ghi kết quả kiểm soát định kỳ chất lượng thuốc, hồ sơ sổ sách liên quan hoạt động kinh doanh thuốc. Niêm yết giá bán buôn, bán lẻ bằng Việt Nam đồng (VNĐ) tại nơi giao dịch hoặc nơi bán thuốc của cơ sở kinh doanh dược để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng, cơ quan quản lý có thẩm quyền và tuân thủ các quy định khác về quản lý giá thuốc.
 • 54. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔ THỊ XUÂN THU TRANG 44 C. KẾT LUẬN Trong quá trình thực tập tại Nhà thuốc ENLIE 104 vừa qua dù thời gian cũng tương đối ít, nhưng em cũng học hỏi được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm, đặc biệt em đã học được rất nhiều loại thuốc, phân các nhóm thuốc theo tác dụng dược lý, được hiểu sâu rộng hơn về những kiến thức đã học trên ghế nhà trường. Nhờ những kiến thức đó em đã có thể: Biết được cách sắp xếp thuốc hợp lý, hiểu rõ hơn về tác dụng dược lý của từng thuốc, có thể đọc được toa kê đơn thuốc của Bác sĩ (loại thuốc, số lượng, hàm lượng thuốc). Cách giao tiếp với khách hàng và bệnh nhân; Bảo quản thuốc theo tiêu chuẩn GSP; Hiểu rõ hơn về giá trị và tác hại của thuốc, điều quan trọng là chúng ta phải biết giữ gìn sức khỏe, giữ gìn vệ sinh, nâng cao đời sống tinh thần. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của việc bán thuốc cho người tiêu dùng tại Nhà thuốc, em thiết nghĩ mình cần tiếp tục trau dồi thêm nhiều kiến thức thực tế, tìm hiểu và học hỏi nhiều hơn nữa cùng với phương châm 4 H “Học – Hỏi – Hiểu – Hành” của Trường Đại học Bình Dương. Đồng thời phải có tấm lòng yêu nghề, ham học hỏi ở bạn bè, các bậc anh chị đã đi trước, bậc thầy của mình, hòa đồng với mọi người và đặc biệt phải có tâm với nghề.
 • 55. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Các văn bản pháp luật Nhà nước: Nghị định 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược do Chính phủ ban hành ngày 08/05/2017, có hiệu lực từ ngày 01/07/2017 Thông tư 02/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc ban hành ngày 22/01/2018, có hiệu lực từ ngày 08/03/2018 Thông tư 12/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc ban hành ngày 22/06/2020, có hiệu lực từ ngày 06/08/2020 Thông tư 07/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc không kê đơn ban hành ngày 03/05/2017, có hiệu lực từ ngày 01/07/2017 Thông tư 20/2017/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn Luật dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt ban hành ngày 10/05/2017 Thông tư 52/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú ban hành ngày 29/12/2017, có hiệu lực từ ngày 01/03/2018. 2. Tài liệu sổ sách của Nhà Thuốc Enlie 104 3. Dược điển Việt Nam V 4. Tài liệu tham khảo trên Internet: - https://quaythuoc.org/ - https://luanvantrithuc.com/bao-cao-thuc-tap-tai-nha-thuoc/ - https://www.studocu.com/vn/document/truong-dai-hoc-kinh-te-tai-chinh- thanh-pho-ho-chi-minh/quan-tri-kinh-doanh-quoc-te/bao-cao-thuc-tap-tai- nha-thuoc-nganh-duoc-9-diem/29934797 - https://www.studocu.com/vn/document/university-of-economics-hue- university/quan-tri-kinh-doanh/bao-cao-thuc-tap-tai-nha-thuoc-phuong- hong-2/30146775 - https://best4team.com/bao-cao/bao-cao-thuc-tap-tai-nha-thuoc/
 • 56. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L PHỤ LỤC PHỤ LỤC XVIII Tên cơ sở: ............................................................................................................................. SỔ THEO DÕI XUẤT, NHẬP, TỒN KHO THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN, THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA DƯỢC CHẤT HƯỚNG THẦN, THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA TIỀN CHẤT, THUỐC ĐỘC, NGUYÊN LIỆU ĐỘC LÀM THUỐC, THUỐC VÀ DƯỢC CHẤT THUỘC DANH MỤC CHẤT BỊ CẤM SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỰC (Kèm theo Thông tư số: 20 /2017/TT-BYT ngày 10 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế) (Bắt đầu sử dụng từ…… đến ……...) Tên nguyên liệu/Tên thuốc, nồng độ/ hàm lượng............................................................ Đơn vị tính: ................................................................................................................. Nhà sản xuất: .............................................................................................................. Ngày tháng Nơi xuất, nhập Số chứng từ xuất, nhập Số lượng Số lô, hạn dùng Ghi chú Nhập Xuất Còn lại (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) * Sổ được đánh số trang từ 01 đến hết PHỤ LỤC XXI Tên cơ sở: ............................................................................................................................. SỔ THEO DÕI THÔNG TIN CHI TIẾT KHÁCH HÀNG (Kèm theo Thông tư số: 20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế) (Bắt đầu sử dụng từ…… đến ……...) Ngày tháng Số thứ tự Tên thuốc. Quy cách đóng gói Hoạt chất, nồng độ/ hàm lượng Đơn vị tính Số lượng bán Tên khách hàng Địa chỉ Ghi chú (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) * Sổ được đánh số trang từ 01 đến hết
 • 57. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L Mẫu số 12 – Phụ lục 2 Tên cơ sở: Số: BÁO CÁO XUẤT, NHẬP TỒN, SỬ DỤNG THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CHỨA DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN/ THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CHỨA DƯỢC CHẤT HƯỚNG THẦN/ THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CHỨA TIỀN CHẤT Kính gửi:.…………….……………………… TT Tên thuốc dạng bào chế, quy cách đóng gói Thành phần, nồng độ/ hàm lượng Tên dược chất GN/HT/TC - hàm lượng có trong 1 đơn vị đã chia liều hoặc chưa chia liều Số giấy phép nhập khẩu Đơn vị tính Số lượng tồn kho kỳ trước chuyển sang Số lượng nhập trong kỳ Tổng số Số lượng xuất trong kỳ Tồn kho cuối kỳ Số lượng hao hụt (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) * Số lượng hao hụt bao gồm cả hỏng, vỡ, hết hạn dùng... Nếu có, cần báo cáo chi tiết ** Chú ý: Số lượng báo cáo phải được cập nhật ngay trước thời gian lập đơn hàng đề nghị nhập khẩu. Báo cáo phải kèm theo danh sách chi tiết tên, địa chỉ khách hàng theo từng lần xuất hàng. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu tại cơ sở. ………….., ngày ……. tháng ……. năm …….. Người đại diện pháp luật/ Người được ủy quyền (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh đóng dấu (nếu có))
 • 58. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L NHÀ THUỐC ENLIE 104 S.O.P SOẠN THẢO QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN Số: SOP 01. GPP Lần ban hành: 01 Ngày: 02/12/2020 Trang: 1/3 Người viết và thực hiện Người kiểm tra Người duyệt Những thay đổi đã có Ngày tháng Nội dung thay đổi Lần ban hành 02/12/2020 Ban hành lần đầu 01
 • 59. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L Phụ lục SOP 02.GPP: NHÀ THUỐC ENLIE 104 ĐƠN ĐẶT HÀNG Tên nhà cung cấp:………… Người liên hệ:……………………… Địa chỉ:…………………… Điện thoại:…………………………. Ngày đặt hàng:……………. Ngày dự kiến giao hàng:…………… . NỘI DUNG MUA HÀNG: STT TÊN SẢN PHẨM, MÃ SỐ QUY CÁCH NHÀ SẢN XUẤT SỐ LƯỢNG GIÁ Phương thức thanh toán: Phương thức giao hàng: Các điều kiện khác: Ngày … tháng … năm 2021 Dược sĩ phụ trách Nhà thuốc Người đặt hàng
 • 60. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L NHÀ THUỐC ENLIE 104 S.O.P BÁN VÀ TƯ VẤM SỬ DỤNG THUỐC BÁN THEO ĐƠN Số: SOP 03. GPP Lần ban hành: 01 Ngày: 02/12/2020 Trang: 1/ … Người viết và thực hiện Người kiểm tra Người duyệt Những thay đổi đã có Ngày tháng Nội dung thay đổi Lần ban hành 02/12/2020 Ban hành lần đầu 01
 • 61. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L NHÀ THUỐC ENLIE 104 S.O.P BÁN VÀ TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC BÁN KHÔNG THEO ĐƠN Số: SOP 04. GPP Lần ban hành: 01 Ngày: 02/12/2020 Trang : 1/ … Người viết và thực hiện Người kiểm tra Người duyệt Những thay đổi đã có Ngày tháng Nội dung thay đổi Lần ban hành 02/12/2020 Ban hành lần đầu 01
 • 62. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L Phụ lục SOP 05.GPP- 1 NHÀ THUỐC ENLIE 104 SỔ NHẬP THUỐC ( Tháng / ) Ngày nhập Tên thuốc Số HĐ ĐVT Nước SX Số lô Hạn dùng PNK (Số) Số lượng Đơn giá Dược sĩ phụ trách Nhà thuốc Nguời lập bảng Phụ lục SOP 05.GPP- 2 NHÀ THUỐC ENLIE 104 SỔ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG THUỐC ĐỊNH KỲ ( Tháng / ) STT Tên thuốc ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Nước SX Số lô Hạn sử dụng Chất lượng Phân loại Dược sĩ phụ trách Nhà thuốc Nhân viên theo dõi
 • 63. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L Phụ lục SOP 06.GPP- 2 NHÀ THUỐC ENLIE 104 CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ... , ngày tháng năm BÁO CÁO THU HỒI SẢN PHẨM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG Kính gửi: Theo công văn số……………., ngày… tháng… năm… của……………………… về việc thu hồi thuốc: Tên sản phẩm: …………………………………. Nồng độ, hàm lượng: …………………………... Nơi sản xuất: …………………………………… Số lô sản xuất: …………………………………. Đơn vị đã tiến hành thu hồi như sau: Stt Nơi tiến hành thu hồi Tổng số lượng thuốc Dự kiến biện pháp xử lý Ghi chú Bán ra Thu hồi Dược sĩ quản lý chuyên môn Nhà thuốc (Ký, ghi rõ họ tên và đống dấu)
 • 64. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L Phụ lục SOP 07.GPP: NHÀ THUỐC ENLIE 104 PHIẾU THEO DÕI ĐÀO TẠO Họ và tên:.............................................................................................. Giới tính:............................................................................................... Ngày sinh:............................................................................................. Trình độ: ............................................................................................... Ngày vào nhà thuốc:............................................................................. Ngày/tháng Nội dung đào tạo Giảng viên Kết quả Ghi chú Họ tên Chữ ký
 • 65. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L NHÀ THUỐC ENLIE 104 S.O.P HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC AN TOÀN, HIỆU QUẢ VÀ HỢP LÝ Số: SOP 08. GPP Lần ban hành: 01 Ngày: 02/12/2020 Trang : 1/ … Người viết và thực hiện Người kiểm tra Người duyệt Những thay đổi đã có Ngày tháng Nội dung thay đổi Lần ban hành 02/12/2020 Ban hành lần đầu 01
 • 66. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Bình Dương, ngày…. Tháng…. Năm 2023 Đơn vị thực tập (Ký tên và xác nhận)
 • 67. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Bình Dương, ngày…. Tháng…. Năm 2023 Giảng viên hướng dẫn (Ký tên và xác nhận)
 • 68. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG KHOA DƯỢC ---------------------- BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Sinh viên thực hiện: Ngô Thị Xuân Thu Lớp: 21DH01 Giáo viên hướng dẫn: ThS. Trần Huyền Trân DS. Nguyễn Lê Hoàng Sơn Bình Dương 2023
 • 69. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG KHOA DƯỢC ---------------------- BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Sinh viên thực hiện: Ngô Thị Xuân Thu Lớp: 21DH01 Tên cơ sở thực tập: Công ty cổ phần Dược Enlie Giáo viên hướng dẫn: ThS. Trần Huyền Trân DS. Nguyễn Lê Hoàng Sơn Bình Dương 2023
 • 70. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu Nhà Trường và sự biết ơn tri ân sâu sắc đến Quý Thầy/Cô Khoa Dược đã tạo điều kiện tốt cho em được tiếp cận thực tế tại Công ty cổ phần Dược Enlie. Để được thành công và có kết quả như ngày hôm nay, em xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến Cô ThS. Trần Huyền Trân và thầy DS. Nguyễn Lê Hoàng Sơn đã dìu dắt, hướng dẫn, truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt thời gian thực tập vừa qua, giúp em mở mang kiến thức hơn nhiều về thực tế Công nghiệp Dược Bên cạnh đó em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban lãnh đạo và anh chị trong Công ty cổ phần Dược Enlie đã tạo cơ hội cho chúng em học hỏi và cọ xát kiến thức lý thuyết vào mô hình quy mô công nghiệp Dược, giúp em được giao lưu và trải nghiệm, quan trọng hơn là học thêm kiến thức. Ngoài những kiến thức chuyên môn, em còn học được từ các anh chị trong công ty phong cách làm việc khoa học, chính xác, sự nhiệt tình hướng dẫn chúng em vượt qua được nhiều bỡ ngỡ khi bước vào đợt thực tế này. Về mặt kiến thức và thực tế thì em còn nhiều hạn chế nên bài báo cáo của em sẽ có một số ý thiếu sót, chưa chính xác. Em rất mong được sự chỉ dẫn, góp ý của quý Thầy/Cô, kính mong quý Thầy/Cô xem xét và góp ý để bài báo cáo được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!
 • 71. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L MỤC LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT.................................................................... DANH MỤC BẢNG......................................................................................................... DANH MỤC HÌNH.......................................................................................................... A. ĐẶT VẤN ĐỀ ..........................................................................................................1 B. NỘI DUNG BÁO CÁO .............................................................................................2 I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY .....................................................................2 1.1. Giới thiệu chung về công ty .............................................................................2 1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty............................................3 1.3. Hồ sơ pháp lý của công ty................................................................................3 1.4. Quy mô tổ chức của công ty ............................................................................8 1.5. Tổ chức, nhân sự...............................................................................................9 1.6. Sơ đồ tổ chức bộ máy .......................................................................................9 1.7. Chức năng nhiệm vụ chính của các Phòng ban...........................................11 II. GIỚI THIỆU CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP CỦA CÔNG TY............................................................................................................13 III. GIỚI THIỆU KHO GSP CỦA CÔNG TY .........................................................15 3.1. Chức năng, nhiệm vụ .....................................................................................15 3.2. Sơ đồ kho.........................................................................................................15 3.3. Quy trình thao tác chuẩn (SOP) ...................................................................16 3.4. Điều kiện bảo quản trong kho và quy trình thẩm định độ đồng đều nhiệt độ, độ ẩm ................................................................................................................16 3.5. Tiếp nhận, biệt trữ, nhập kho, loại bỏ nguyên liệu, bao bì, thành phẩm..16 3.6. Sắp xếp bảo quản nguyên liệu, bao bì, thành phẩm trong kho..................18 IV. GIỚI THIỆU GLP CỦA CÔNG TY....................................................................18 4.1. Tổ chức và nhân sự.........................................................................................19 4.2. Hệ thống chất lượng.......................................................................................19 4.3. Cơ sở vật chất .................................................................................................19
 • 72. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L 4.4. Thiết bị phân tích và hiệu chuẩn thiết bị phân tích ....................................20 4.5. Thuốc thử và chất đối chiếu ..........................................................................21 4.6. Tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp phân tích .....................................21 4.7. Mẫu thử ...........................................................................................................22 4.8. Thử nghiệm và đánh giá kết quả ..................................................................22 4.9. Hồ sơ và tài liệu ..............................................................................................23 4.10. An toàn phòng thí nghiệm ...........................................................................24 V. VĂN BẢN PHÁP LUẬT.........................................................................................24 VI. NỘI DUNG THỰC TẬP TẠI BỘ PHẬN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG..........25 6.1. Chức năng và nhiệm vụ .................................................................................25 6.2. Tổ chức:...........................................................................................................26 6.3. Nhân sự: ..........................................................................................................26 6.4. Cơ sở vật chất .................................................................................................26 6.4. Quy trình thực hiện thí nghiệm.....................................................................30 VII. DANH MỤC THUỐC CÔNG TY SẢN XUẤT.................................................34 VIII. NGUỒN NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THUỐC.............................................36 8.1. Yêu cầu về nguồn nguyên liệu (dược chất, tá dược) ...................................36 8.2. Yêu cầu về Nhà Sản Xuất ..............................................................................38 IX. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.........................................................40 9.1. Hệ thống phân phối sản phẩm: .....................................................................40 9.2. Hoạt động marketing:....................................................................................40 9.3. Chiến lược phát triển:....................................................................................40 9.4. Hình thức bán hàng: ......................................................................................40 X. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY (2021 - 2022) ..............................................................................................40 C. KẾT LUẬN ..............................................................................................................42 TÀI LIỆU THAM KHẢO ...............................................................................................
 • 73. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT STT KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG ANH CHỮ ĐẦY ĐỦ 1 GMP Good Manufacturing Practices Thực hành tốt sản xuất 2 GLP Good Laboratory Practice Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm 3 GSP Good Storage Practices Thực hành tốt bảo quản thuốc 4 SOP Standard operating procedure Quy trình thao tác chuẩn 5 QA Quality Assurance Đảm bảo chất lượng 6 QC Quality Control Quản lý chất lượng 7 RD Research & Development Nghiên cứu và phát triển 8 KTCL Kiểm tra chất lượng 9 Phòng AD Admin văn phòng 10 Phòng PP Lập kế hoạch sản xuất 11 Phòng SD Quản lý kho 12 TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh 13 TPCN Thực phẩm chức năng
 • 74. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L DANH MỤC BẢNG Bảng 6.1. Trang thiết bị phòng Hóa Lý.........................................................................26 Bảng 7.2. Danh mục tân dược .......................................................................................34 Bảng 8.3. Nguyên liệu Dược chất, Tá dược ..................................................................36 Bảng 10.4. Kết quả hoạt động sản xất kinh doanh năm 2022 .......................................40 Bảng 10.5. Kết quả kinh doanh hợp nhất ......................................................................41
 • 75. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L DANH MỤC HÌNH Hình 1.1. Hình ảnh công ty cổ phần Dược Enlie ............................................................2 Hình 1.2. Giấy chứng nhận TQC - ISO 13485:2016 (Medical devices).........................4 Hình 1.3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm ..........................................5 Hình 1.4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược............................................6 Hình 1.5. Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GMP) ..........................................................................................................................................7 Hình 1.6. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm ................................8 Hình 1.7. Sơ đồ tổ chức bộ máy....................................................................................10 Hình 2.8. Xưởng sản xuất thuốc Non-Beta ...................................................................14 Hình 2.9. Xưởng sản xuất thuốc đông dược & thực phẩm bảo vệ sức khỏe.................14 Hình 3.10. Sơ đồ kho.....................................................................................................15 Hình 4.11. Sơ đồ tổ chức GLP ......................................................................................19 Hình 4.12. Mặt bằng khu kiểm nghiệm.........................................................................20 Hình 6.13. Bộ khuôn ép mẫu, tháo mẫu........................................................................31 Hình 6.14. Mẫu thử Hydroxychloroquine Sulfat ..........................................................31 Hình 6.15. Bình Hút ẩm không vòi ...............................................................................32 Hình 6.16. Bỏ mẫu thử vào khuôn để ép ......................................................................32 Hình 6.17. Bỏ khuôn ép mẫu vào máy ép thủy lực.......................................................32 Hình 6.18. Mẫu tinh thể.................................................................................................32 Hình 6.19. Bỏ mẫu tinh thể vào khuôn..........................................................................33 Hình 6.20. Phần mềm đo quang ....................................................................................33 Hình 6.21. Kết quả định tính đạt được là 927 ...............................................................33 Bảng 7.2. Danh mục tân dược .......................................................................................34 Bảng 8.3. Nguyên liệu Dược chất, Tá dược ..................................................................36 Hình 8.23. Tra cứu nguyên liệu Clorpheniramin ..........................................................38 Hình 8.24. GMP (Dược chất), ISO (tá dược)................................................................38
 • 76. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L Hình 8.25. Nguyên liệu đạt Tiêu chuẩn chất lượng ......................................................39 Hình 8.26. Phương pháp kiểm nghiệm (Dược điển, TCCS) .........................................39 Bảng 10.4. Kết quả hoạt động sản xất kinh doanh năm 2022 .......................................40 Bảng 10.5. Kết quả kinh doanh hợp nhất ......................................................................41 Hình 10.27. Biểu đồ đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh ......Error! Bookmark not defined.
 • 77. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ThS. TRẦN HUYỀN TRÂN DS. NGUYỄN LÊ HOÀNG SƠN Ngô Thị Xuân Thu 18150114 Trang 1 A. ĐẶT VẤN ĐỀ Để đáp ứng được nhu cầu về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhiệm vụ của ngành Dược Việt Nam là phải không ngừng nghiên cứu phát triển đưa ra nhiều loại thuốc mới có hiệu quả điều trị cao. Để đưa thuốc vào sử dụng rộng rãi trong xã hội, phải cần đến những nhà máy xí nghiệp sản xuất Dược Phẩm đạt yêu cầu về sản xuất thuốc tốt, để đảm bảo được chất lượng thuốc. Trong số các nhà máy, xí nghiệp hiện nay thì Công Ty cổ phần Dược Enlie là một nhà máy tiêu biểu và có thể đáp ứng được những yêu cầu mà xã hội ngày nay mong muốn để góp phần cải thiện, nâng cao sức khỏe của cộng đồng. Công Ty cổ phần Dược Enlie là một công ty có quy mô sản xuất lớn, nhà máy sản xuất này được xây dựng trong khuôn viên có diện tích 41.657 m2, chính vì vậy mà ban lãnh đạo Trường Đại học Bình Dương đã phối hợp với Công Ty cổ phần Dược Enlie để tạo điều kiện cho tập thể sinh viên được đến thực tập. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ thực tập cuối khoá, đây sẽ là cơ hội để em được tiếp cận với công tác dây chuyền sản xuất thuốc, đặc biệt là nghiệp vụ quá trình sản xuất thuốc, điều này phục vụ đắc lực trong việc kết hợp kiến thức em đã được tiếp thu ở trường. Hơn nữa qua quá trình thực tập em cũng mong tìm hiểu ngành dược phẩm nước nhà, một ngành mà có liên quan nhiều vấn đề phục vụ cho cuộc sống nhân dân.
 • 78. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ThS. TRẦN HUYỀN TRÂN DS. NGUYỄN LÊ HOÀNG SƠN Ngô Thị Xuân Thu 18150114 Trang 2 B. NỘI DUNG BÁO CÁO I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY 1.1. Giới thiệu chung về công ty - Tên cơ sở: Công Ty cổ phần Dược Enlie - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE - Tên quốc tế: ENLIE PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. - Giấy phép kinh doanh số: 3700683163 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/12/2005, thay đổi lần thứ 16 ngày 07/07/2020. - Mã cổ phiếu (nếu có): BCP - Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất thuốc, TPCN, mỹ phẩm, thực phẩm dinh dưỡng, trang thiết bị y tế, ….. - Điện thoại: 0274.3553326 Số fax: 0274.3559899 - Webside: www.enlie.vn Email: enliepharma@enlie.vn Hình 1.1. Hình ảnh công ty cổ phần Dược Enlie
 • 79. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ThS. TRẦN HUYỀN TRÂN DS. NGUYỄN LÊ HOÀNG SƠN Ngô Thị Xuân Thu 18150114 Trang 3 1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty - Công ty Dược phẩm tỉnh Sông Bé được thành lập từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng như một đơn vị kinh doanh nhằm phục vụ nhu cầu chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh lúc bấy giờ. Cơ sở vật chất của Công ty được tiếp quản từ các cơ sở cũ chuyên sản xuất các mặt hàng thuốc dùng ngoài với quy mô nhỏ. - Vào đầu năm 1991, Bộ y tế đã hướng dẫn sắp xếp lại hệ thống y tế địa phương, trong đó đã có những hướng dẫn việc chuyển các Công ty Dược cấp huyện, thị trực thuộc Công ty, Xí nghiệp cấp tỉnh. Năm 1992, Nghị định số 338/HDBT ban hành quy chế thành lập và giải thể Doanh nghiệp Nhà nước, căn cứ vào Nghị định này UBND tỉnh Sông Bé ký quyết định số 25/QDUB và 26/QDUB ngày 23/03/1991 với nội dung giải thể các Công ty Dược cấp III huyện, thị và nhập thành Công ty Dược phẩm Tỉnh Sông Bé là Công ty Dược duy nhất tại tỉnh. - Song song với việc thay đổi cơ cấu tổ chức, với chủ trương đăng ký lại doanh nghiệp trong tổng thể toàn xã hội, UBND tỉnh Sông Bé đã ký giấy phép số 132 ngày 14/11/1992 và giấy phép kinh doanh số 103734 ngày 08/12/1992 chính thức thành lập Công ty Dược với tên gọi là Công ty Dược Vật Tư y tế Bình Dương. - Ngày 29/12/2005 cổ phần hóa thành công, chuyển đổi thành Công ty cổ phần Dược và Vật tư Y tế Bình Dương với vốn điều lệ là 15 tỷ đồng. - Ngày 01/07/2008 đổi tên thành Công ty cổ phần Dược Becamex. - Ngày 24/07/2019 đổi tên thành Công ty cổ phần Dược Enlie. 1.3. Hồ sơ pháp lý của công ty
 • 80. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ThS. TRẦN HUYỀN TRÂN DS. NGUYỄN LÊ HOÀNG SƠN Ngô Thị Xuân Thu 18150114 Trang 4 Hình 1.2. Giấy chứng nhận TQC - ISO 13485:2016 (Medical devices) Mô tả: Giấy chứng nhận TQC - ISO 13485:2016 (Medical devices) được Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC ký ngày 24/04/2023.
 • 81. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ThS. TRẦN HUYỀN TRÂN DS. NGUYỄN LÊ HOÀNG SƠN Ngô Thị Xuân Thu 18150114 Trang 5 Hình 1.3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Mô tả: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm cấp lần đầu ngày 17/06/2020 do Sở Y tế Bình Dương cấp.
 • 82. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ThS. TRẦN HUYỀN TRÂN DS. NGUYỄN LÊ HOÀNG SƠN Ngô Thị Xuân Thu 18150114 Trang 6 Hình 1.4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược Mô tả: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 703/ĐKKDD-BYT cấp lần 3 ngày 30/5/2022 do Bộ Y tế cấp.
 • 83. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ThS. TRẦN HUYỀN TRÂN DS. NGUYỄN LÊ HOÀNG SƠN Ngô Thị Xuân Thu 18150114 Trang 7 Hình 1.5. Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GMP) Mô tả: Giấy chứng nhận Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GMP) số 533/GDN-QLD ngày 14/9/2021
 • 84. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ThS. TRẦN HUYỀN TRÂN DS. NGUYỄN LÊ HOÀNG SƠN Ngô Thị Xuân Thu 18150114 Trang 8 Hình 1.6. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Mô tả : Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành s