Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

3.àrees funcionals produccio

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 5 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a 3.àrees funcionals produccio (20)

Anuncio

Más reciente (20)

3.àrees funcionals produccio

  1. 1. Introducció a L’empresa: http://ddaude.blogspot.com 3.Àrees funcionals – Producció 3. Àrees funcionals – Producció La producció és la part de l’empresa que s’encarrega de fabricar productes o serveis, afegint valor a les matèries primeres. Les diferents parts del procés són les següents: inputs, procés de transformació, outputs, retroalimentació (informació sobre el compliment dels objectius) i entorn (factors externs de la empresa o del resta de departaments que no són producció): Els processos de transformació es poden fer de diverses maneres: -Producció per projecte: s’adapta a les necessitats dels clients. -Artesanal: molt adaptats a les especificacions dels clients. -Producció en massa: elevada quantitat d’una petita varietat de productes. -Producció continua: volums molt elevats d’un producte únic. -Just a temps: petites quantitats d’una gran varietat de productes. Disseny del sistema productiu -Capacitat i dimensió: Quantitat de béns i serveis que poden obtenir-se en un període de temps determinat i en condicions normals. -Localització: Emplaçament de les diferents instal·lacions. Un bon emplaçament pot fer assolir avantatges ja que ajuda a la reducció de costos, proximitat del client o accés favorable a les matèries primeres o canals de distribució. -Distribució en planta: Maximitzar el valor creat per la funció de producció, a partir de l’ordenació òptima de les persones, materials i serveis. Hi ha quatre tipus: -Distribució en posició fixa: Producte fix al lloc on es produirà i les màquines i operaris són els que es mouen. -Distribució funcional: Agrupar factors de producció que facin la mateixa funció. http://ddaude.blogspot.com David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 1
  2. 2. Introducció a L’empresa: http://ddaude.blogspot.com 3.Àrees funcionals – Producció -Distribució per producte: Màquines unes a prop d’altres segons la seqüència lògica d’activitats. -Distribució en forma de u: Materials i peces segueixen trajectòria seqüencial (forma de u) entrant per un braç de la u i sortint per l’altre. Planificació de la producció Per la planificació de la producció utilitzem el mètode PERT, aquest mètode és un instrument per planificar i controlar projectes complexos caracteritzats per estar formats per un conjunt d’activitats entre les quals hi ha una relació temporal (no es possible iniciar certes activitats sense prèviament n’hagin acabat d’altres. Amb el PERT es pot veure: -Temps mínim d’execució del projecte. -Les activitats que no hi pot haver retard (crítiques) ja que sinó s’enrederiria tot el projecte. -Marges de temps d’algunes activitats. ¿Com fer un PERT? 1.Llista d’activitats que es volen dur a terme. 2.Taula de precedències. 3.Per aclarir millor, fem un graf de cada pas segons la taula. http://ddaude.blogspot.com David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 2
  3. 3. Introducció a L’empresa: http://ddaude.blogspot.com 3.Àrees funcionals – Producció 4. Ara toca dibuixar el PERT sencer. Ho farem tenint en compte les següents regles: -Un nus (rodona en blanc del pas anterior) només es pot numerar en cas que s’hagin numerat tots els que el precedeixen. -Un únic nus d’inici i un de final. -Dos fletxes que s’inicien en el mateix nus, no poden tenir el mateix nus de destí. En aquest cas es fan servir les activitats fictícies. Amb això ja podem construir el PERT: 5. Durades: temps early i last El temps early serà el temps mínim per arribar a un nus i el temps last serà el maxim temps per arribar a un nus per evitar que el projecte pateixi un retràs. Si les durades són les següents: http://ddaude.blogspot.com David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 3
  4. 4. Introducció a L’empresa: http://ddaude.blogspot.com 3.Àrees funcionals – Producció Sota de cada fletxa posarem el temps que es tarda en fer cada activitat: Ara determinarem el temps early. Per fer-ho començarem pel nus inicial, assignant-li el temps=0, el temps early de cada nus serà la suma de l’anterior més la duració de la activitat. Si hi ha varis nusos i activitats directament anteriors, és prendrà el temps més gran d’ells. Ara determinarem el temps last: començant pel nus final i assignant-li un temps igual al early, assignarem al nus anterior, el last del nus posterior menys la duració de l’activitat. Si hi ha varis nusos i activitats es prendrà el valor mínim d’ells. Quan el temps early és igual al temps last, direm que forma part del camí crític. Aquest camí ens marca les activitats que són molt importants que no hi hagi cap retràs ja que afectaria al temps final. http://ddaude.blogspot.com David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 4
  5. 5. Introducció a L’empresa: http://ddaude.blogspot.com 3.Àrees funcionals – Producció Quan el tems early és inferior al temps last, direm que hi ha marge. Això vol dir que tenim un cert temps de marge podent-nos permetre un retràs en aquella activitat. En el cas de l’exemple, només tenim marge en dues activitats (B i D). Control de l’eficiència i la qualitat Dins de l’àrea de producció hem de controlar l’eficiència i la qualitat. Control de l’eficiència L’eficiència és la relació entre els resultats obtinguts i els recursos consumits. Un procés és eficient quan s’aconsegueixen els resultats amb els menors costos possibles. La productivitat és la relació entre la producció obtinguda i els recursos consumits per assolir-la. Béns i serveis Productivitat Total = Mà dobra + Capital + Matèries primeres + Energia *Els recursos consumits s’haurien de valorar en unitats monetàries. El més habitual, és calcular la productivitat parcial: producció obtinguda entre el consum d’un únic factor de producció (normalment mà d’obra), per tant: Béns i serveis Productivitat mà d' obra = Mà dobra *En aquest cas podem utilitzar unitats físiques tant en béns i serveis com en mà d’obra, enlloc de unitats monetàries. Llindar de rendibilitat es defineix com el volum de producció i vendes amb què una empresa cobreix els costos. Per calcular-ho igualarem els ingressos (preu · quantitat venuda) i els costos (suma de costos fixos i costos variables). Per tant el punt mort queda en el punt: Costs fixe Quantitat del punt mort = (Preu - Cost variable) Amb més detall s’explica al capítol 1 de l’assignatura Mercats i Conducte. Resum aquí. Control de qualitat La qualitat no es refereix només a producció (un producte d’última generació), sinó que també ha de satisfer a les necessitats dels clients. http://ddaude.blogspot.com David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 5

×