Publicidad

Pag-usbong ng Bourgeoisie

Teacher en Mangatarem National High School, Mangatarem, Pangasinan
8 de May de 2014
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Pag-usbong ng Bourgeoisie

 1. PAGLAKAS NG MGA BOURGEOISIE Diana Rose Q. Soquila
 2. Panuto:Ayusin ang mga letra upang mabuo ang pinahuhulaan mula gabay na katanungan. L-A-L-A-N-G-G-A-M-A-K-A-N Sila ay nabibilang sa panggitnang- uri ng lipunan Sila ay may hawak ng mga negosyo Nagnais sila na tumaas ang kanilang kalagayan sa lipunan kapantay ng mga maharlika at hindi ng mga manggagawa at nagbubukid
 3. SAGOT
 4. Chinese Filipino entrepreneur and founder of SM Group. f Founder of Jollibee in 1978 Negosyante
 5. Ano ang bourgeoisie o burgis?
 6. Ang salitang bourgeoisie ay tumutukoy sa mga malalayang tao sa mga bayan sa Europa noong gitnang panahon
 7. Panggitnang-uring pangkat sa lipunan Binubuo ng mangangalakal, at artisano Bagaman may salapi hindi nabibilang sa mga lipi ng maharlika
 8. Ang daigdig nila ay hindi sa manor o simbahan kundi sa pamilihan Ang kanilang yaman ay hindi nanggaling sa lupa kundi sa industriya at kalakalan Hindi sila nakadepende sa sistemang piyudal
 9. Nakilala sa France ang mga bourgeoisie noong panahon ni King Loius XIV
 10. Dalawang pangkat ng Bourgeoisie sa Europe 1.Pangkat ng mangangalakal at artisano. 2. Pangkat ng propesyonal
 11. Mangangalakal at Banker
 12. GINAMPANAN NG MGA BOURGEOISIE SA PAGLAKAS NG KAPANGYARIHAN NG EUROPE
 13. 16 siglo 19-siglo17-siglo 18-siglo TIMELINE
 14. YAMAN AT IMPLUWENSIYA NG MGA BOURGEOSIE
 15. A. PAMAHALAAN Impluwensiya ng mga Bourgeoisie
 16. B. PAGGAWA AT PAGPAPATUPAD NG PATAKARAN
 17. Mga Nobelista at Manunulat a.Jean Jacques Rousseau b.Voltaire c.Denis Dedirot K. KULTURA Ginamit nila ang kanilang propesyon at panulat upang makagawa ng reporma sa pamahalaan at namuno sa teknikal at pagbabagong pampulitika.
 18. Itinuring silang kapakipakinabang hindi lamang sa aspeto ng kabuhayan, kundi maging sa pangangailangan din ng mga hari. Ang mga bourgeosie ay nagtustos ng mga pondong kakailanganin ng mga hari para sa isasagawang digmaan. Sila ang nasa likod ng mga pagbabago sa bayan.
 19. Credits: Pictures from google Prepared by: DIANA ROSE Q. SOQUILA
 20. ANU-ANO ANG LIMITASYON NG KANILANG KAPANGYARIHAN?
 21. MGA LIMITASYON SA MGA BOURGEOISIE
 22. Bagamat mayroon silang kayamanan at edukasyon, tinutulan ng mga maharlika na mapasama sila sa unang-uri. Hindi sila maaring maging mataas na pinuno ng pamahalaan ,militar at simbahan. Ngunit sa Russia at Poland hindi yumaman ang bourgeoisie sapagkat kulang sila ng kapital.
 23. Nanatiling agraryo o pagsasaka ang pamumuhay at napanatili ang kapangyarihan ng mga maharlika Kulang sa impluwensya kaagapay ng pagiging maharlika
 24. PAGBABAGONG ISINULONG NG MGA BOURGEOSIE
 25. Binigyan sila ng hari ng posisyon sa pamahalaan bilang katumbas ng kanilang boto at representasyon sa konseho dahil sa kanilang pagpapautang at pagtulong sa pag-unlad ng kaharian.
 26. Ipinilit ng mga bourgeosie na mapabilang sa unang estado na kinabibilangan ng mga mayayaman at mga maharlika o noble. Binigyang pansin ng bourgeoisie ang kaisipang pagkakapantay- pantay at kalayaan na taliwas sa kaisipang awtokratiko ng mga maharlika.
 27. 1.Isang bagong uri ng mga mamamayan na bumubuo ng panggitnang pangkat sa lipunan. A. Maharlika C. Alipin B. Bourgeoisie D. Clergy 2. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa katangian ng mga panggitnang pangkat? A. May-ari ng mga bangko B. Mga negosyante C. Mga susunod na hari o pinuno D. Mga propesyonal
 28. 3. Ito ay ang tinatawag na unibersal na karapatan kagaya ng karapatang mabuhay at mabuhay ng may kalayaan? a. Banal na karapatan b. Likas na karapatan c. Prinsipyong konstitusyonalidad d. Wala sa nabanggit 4. Nakilala sa bansang ito ang mga bourgeoisie noong panahon ni King Louis XIV. a. Netherland c. France b. Great Britain d. Spain
 29. 5. Ayon sa paniniwalang ito dapat magkaroon ng kalayaan ang indibidwal sa larangan ng pag-iisip at lagyan ng limitasyon ang kapangyarihan ng pamahalaan? a. Liberalismo c. Manoryalismo b. Pyudalismo d. Wala sa nabanggit
 30. A. Basahin ang pag-iral ng merkantilismo at bullionism sa pp. 211-212 ng batayang aklat. B. Sagutin ang mga sumusunod na tanong: •Paano nakaapekto ang sistemang merkantilismo sa kaunlaran ng mga nation-state? •Ipaliwanag ang doktrinang bullionism? Ano ang kaugnayan nito sa teorya ng merkantilismo? TAKDANG-ARALIN
 31. Ang puwersa ng mga bourgeoisie ang nagtulak upang bigyang wakas ang pyudalismo. PYUDALISMO-isang sistema ng pamamalakad ng lupain na kung saan ang lupang pag-aari ng panginoon ng lupa o may-ari ng lupa ay ipinasasaka sa mga nasasakupang tauhan na may katungkulang maglingkod at maging matapat sa panginoong may-lupa.
 32. Sinuportahan ng gitnang- uri ang prinsipyo ng likas na karapatan at prinsipyong konstitusyonalidad laban sa banal na karapatan. Malaki ang impluwensya nila sa kultura
 33. Naging makapangyarihan at masalapi ang mga bourgeoisie sa panahong ito, lalo sa buong kanlurang Europe. Umasa sa kanilang suportang pinasyal ang ministro ng pamahalaan.
 34. Nagkamit sila ng mga karapatang politikal,panrelihiyon at sibil sa pamamagitan ng liberalismo. Liberalismo-ayon sa paniniwalang ito dapat magkaroon ng kalayaan ang indibidwal sa larangan ng pag-iisip at lagyan ng limitasyon ang kapangyarihan ng pamahalaan at relihiyon.
 35. PROPESYONAL
Publicidad