Publicidad

Diari Més 18 de Desembre 2015

18 de Dec de 2015
Diari Més 18 de Desembre 2015
Diari Més 18 de Desembre 2015
Diari Més 18 de Desembre 2015
Diari Més 18 de Desembre 2015
Publicidad
Diari Més 18 de Desembre 2015
Diari Més 18 de Desembre 2015
Diari Més 18 de Desembre 2015
Diari Més 18 de Desembre 2015
Diari Més 18 de Desembre 2015
Publicidad
Diari Més 18 de Desembre 2015
Diari Més 18 de Desembre 2015
Diari Més 18 de Desembre 2015
Diari Més 18 de Desembre 2015
Diari Més 18 de Desembre 2015
Publicidad
Diari Més 18 de Desembre 2015
Diari Més 18 de Desembre 2015
Próximo SlideShare
Presentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de BergaPresentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de Berga
Cargando en ... 3
1 de 16
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Diari Més 18 de Desembre 2015

 1. segueix-nosames@mes.ad//www.mes.ad//809810www.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorra NÚm. 2550 diveNdres 18de desembre deL 2015 Preu amb impostos inclosos Sota comanda Fins a esgotar existències 73 77 73 esfera@esferatecnologies.com Serveis per a particulars i empreses Dell OptiPlex 3020 SF Intel Core i3-4160 4Gb de memòria RAM 500Gb de Disc Dur Gravadora de DVD Windows 7 Professionalx64/ Windows 8 Professional x64 3 anys de garantia NBD Mides: 29,0 x 9,3 x 31,2 cm 449 € El degà del Col·legi d’Advocats consi- dera que és una mesura que si s’allarga molt “significa el fracàs del funciona- ment de l’administració de justícia”. Badia qüestiona la presó preventiva dRETS humanS // Pàg. 7 // J. G. LaresoluciódeBPAcosta4milions d’eurosnomésenassessoraments Els padrins donen la benvinguda al Nadal.//Pàg. 9 // J. G. // Pàg. 3 Francesc Camp també va detallar que l’entrada de turistes aquest any ha pu- jat un 10,6%, però en contrapartida han baixat els excursionistes un 5,5%. aposta pel turisme xinès durant el 2016 COmPaREIXEnÇa dEL mInISTRE // Pàg. 6//J. G. amadeu Rossell:“no hem sabut passar el missatge” El secretari general de Liberals d’Andorra fa autocrítica i admet que no han complert les expectatives, però afegeix que “el resultat no és tan dolent”. ELECCIOnS COmunaLS // Pàg. 8 El Comú de la massana aprova un pressupost equilibrat Els comptes de la corporació per a l’any vinent ascendeixen a 12.245.102 euros i se’n preveu destinar un 7 per cent a amortitzar l’endeutament. COnSELL dE COmÚ // Pàg. 6
 2. 2 Divendres, 18 de desembre del 2015 La Veu deL PobLe, Sa PReSIdeNT Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GeReNT Ricard Vallès dIReCToR de MÀRQueTING Oliver Puiggalí MéS dIReCToR Enric Guinart Mauri RedaCCIÓ Pepa Gallego CoRReCCIÓ M. Àngels Sala dIReCCIÓ CoMeRCIaL Carme Garcia adMINISTRaCIÓ Virginia Yáñez. dISTRIbuCIÓ Premsa Distribució TRaNSPoRT Imprintsa Carrer Baixada del Molí, 5. AD500 Andorra la Vella. Telèfon: 809 810 Fax: 829 810 mes@mes.ad www.mes.ad Edita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005 sortejos farmàcies de guàrdia Pas de la casa farmàcia del Pas C/ Major, 1 Tel.: 755 860 - 352 711 i nfo farmàcia galeno 2 Av. Meritxell, 91 Tel.: 828 717 andorra la Vella el temps Sant Julià de Lòria Andorra la Vella Escaldes-Engordany La Massana Encamp Canillo Pas de la Casa Ordino Sant Julià de Lòria Andorra la Vella Escaldes-Engordany La Massana Encamp Canillo Pas de la Casa Ordino màx. 15º mín. 3º màx. 16º mín. 3º màx. 13º mín. 3º AVUI CAp De setmANA pRImAVeRAl DIVeNDRes DIssAbte Sorteig de dijous 17 de desembre Loteria NacioNaL 1 2 8 9 6 6 9Rei. 0 Sorteig de dimarts 15 de desembre Sorteig de dijous 17 de desembre Sorteig de diumenge 13 de desembre Sorteig de dijous 17 de desembre euromiLioNs La PrimitiVa boNoLoto LA GROSSA de la primitiva 4 11 8 11 23 27 35 18 32 33 38 Núm. clau 7 Com. Rei.16 2 11 28 34 4638 49 Com. 49 Rei. 3 8 24 4640 48 22 Sèrie 55 Sorteig de dijous 17 de desembre oNce 5 2 3 24 SOPARS D’EMPRESA a partir de begudes incloses web www.sgothard.com 2 La Massana Encamp Ordino Sant Julià de Lòria
 3. 3Divendres, 18 de desembre del 2015 notícies CRISI DE BANCA PRIVADA D’ANDORRA La resolució de BPA costa més de 4 milions en assessoraments //L’AREB preveu deu processos judicials amb una despesa de mig milió d’euros La resolució de Banca Privada d’Andorra (BPA) tindrà una factura molt alta. Dels més de 20 milions previstos per l’Agèn- cia Estatal de Resolució d’Enti- tats Bancàries (AREB) en des- taquen els prop de 14 milions que costarà el treball d’auditoria dels comptes de BPA realitzat per la companyia Pricewater- houseCoopers (PwC), que ja va avançar el Més, així com els més de quatre milions que es paga- ran en concepte de diferents as- sessoraments per dur a terme el procés de resolució. Més concretament, l’AREB ha tramès aquesta setmana a la co- missió legislativa de Finances i Pressupost —que està analitzant el projecte de llei de pressupost 2015 de l’AREB per poder-lo aprovar en el ple del Consell General— una ampliació d’infor- mació dels comptes de l’entitat en què es detallen els sotscon- ceptes pressupostaris 22720 i 22760, que fan referència a tre- balls realitzats per empreses de valoració i peritatge i treballs realitzats per empreses d’estudis i treballs tècnics. En la resposta, a què ha tingut accés aquest ro- tatiu, s’explica el sistema de càl- cul de cadascuna de les partides. Abans, però, l’AREB recorda als integrants de la comissió que la informació que s’havia tramès fins ara “presenta un nivell de detall de les despeses associades als sotsconceptes mencionats que va més enllà del que exigeix” l’article 18 de la Llei general de finances públiques. Per tant, “és difícil aportar un detall més des- glossat de les despeses”, sobretot “quan en alguns casos es tracta de previsions de despesa que encara no estan compromeses”, afegeixen. Les despeses de L’auditoria de pwC Pel que fa a l’auditoria de comp- tes feta per PwC, hi ha dues par- tides; una d’una primera revi- sió d’11,3 milions d’euros i una segona de 2,5 milions. Sobre la primera s’exposa que el sistema de càlcul correspon a l’import dels honoraris proposats pel prestador de serveis i la despesa pressupostada inclou “l’import màxim dels serveis contractats així com l’import màxim de les despeses associades fixades en un 15% dels honoraris com- promesos”. El mateix sistema de càlcul s’estableix per a la segona de les revisions de comptes, que “respon a la necessitat de revisar la documentació aportada pels clients de BPA després de l’1 d’agost del 2015, treballs que no estaven recollits en l’abast inicial del contracte inicial”. Quant a l’assessorament legal sobre l’estratègia i l’execució del pla de resolució (amb un cost d’1,7 milions), s’indica que els serveis pressupostats inclouen el disseny del pla de resolució; la re- dacció dels actes administratius, resolucions, publicacions, avisos, informes i altres documents ne- cessaris per formalitzar el procés de resolució; la revisió i les pro- postes del pla de reorganització de les activitats de l’entitat; la implementació de les mesures de resolució, i la redacció i negocia- ció dels contractes mitjançant els quals es formalitzin les operaci- ons d’execució dels mecanismes de resolució escollits. L’import de les despeses associades a aquest concepte “es factura per hores incorregudes amb un límit de 104.500 euros mensuals per 10 mesos”, a excepció de les ope- racions d’execució dels instru- ments de resolució, que “es fac- turen separadament i dels quals dos (constitució de l’entitat pont i recapitalització interna) són se- gures”, per un import de 203.500 euros, i s’ha fet una previsió de “dos mesures addicionals que as- cendeixen a 143.000 euros”. En aquesta parcel·la també destaca una partida de 345.000 euros per cobrir les despeses en assessora- ment regulatori “incorregudes en les primeres setmanes de la crisi per trobar la solució òptima per als clients legítims de BPA”. previsió de 10proCessos judiCiaLs En la partida de defensa jurí- dica (447.260 euros), que es refereix a la tramitació de pro- cediments judicials en què si- gui part l’AREB, s’estableix que els honoraris dels serveis “es calculen a raó d’un import fix mensual de 4.180 euros per set mesos, més una previsió de 10 processos judicials per un im- port mitjà per causa i per instàn- cia de 41.800 euros”. Pel que fa a assessoraments legals també s’hi inclouen dues partides més, una de 605.694 euros d’assistèn- cia lletrada als administradors provisionals de BPA per poten- cials litigis a Andorra i Espanya i 130.800 més per a assistència a l’AREB, a raó d’una factura de 9.500 euros mensuals. Enric Guinart Mauri //Andorra la Vella @mes_andorra eL Cost de La resoLuCió de Bpa assessoramentperla vendadel’entitatpont (1.650.000euros) Valoració immobiliària (11.858 euros) revisió de comptes Bpa (1) (11.330.000 euros) revisió de comptes Bpa (2) (2.576.683 euros) ‘Due diligence’de valoració de BPA + actualització (747.500 euros + 23.000 euros) Despeses notarials i de registre (7.000 euros) assessoramentlegal estratègiaiexecució delpladeresolució (1.736.500euros) Assessoramentlegal peralsadministradors provisionalsdeBPA (605.694euros) Defensa jurídica (447.260 euros) Assessorament legal (130.800 euros) Anàlisi de l’estat financer de l’entitat pont (402.500 euros) Retribució dels administradors provisionals de BPA (171.187,50 euros) Assessorament RRHH (123.950 euros) Assessorament comptable AREB (10.554,50 euros) Anàlisi financera derivada de la creació de l’entitat pont (137.400 euros) totaL: 20.111.887 euros
 4. 4 Divendres, 18 de desembre del 2015 O Opinió editorial ¿Tens opinió? ¿Vols enViar una carTa al direcTor? envia les teves cartes al director o les teves opinions a l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad. recorda que ens has de facilitar les teves dades, així com la parròquia de residència. l’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules. El ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, va explicar ahir que l’entrada de turistes du- rant l’any 2015 ha crescut un 10,6%. Aquesta esperançadora dada contrasta amb una xifra ne- gativa: una reducció del 5,5% del mobre d’excursionistes, és a dir, dels visitants d’un dia. Són molts els milions d’euros que es destinen anylament a Andorra Turisme i, en base a aquesta inversió, hem d’exigir uns resultats millors. Ara sembla que es confia amb l’arri- bada del visitant xinés després del fracàs del mercat rus. Tan de bo funcioni. És cert que hi ha factors externs que no es poden controlar i que afecten el turisme però és evident que hi ha moltes coses a millorar. I una és la dada negativa dels excursionistes que el ministre Camp diu que “fa molts anys que tenim una tendència a la baixa en aquest àmbit”. Doncs fa molt anys que està al capdavant del ministeri i alguna res- ponsabilitat tindrà al no haver estat capaç d’in- vertir aquesta tendència. MoraBancandorra @morabancandorra Luka @BogdanovicLuka i Jones @Slim_ J12 protagonistes a zona mixta amb el @ RMBaloncesto a la vista Avís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es fa responsable del seu contingut. El Consell de Ministres adjudica la cons- trucció de la rotonda de la Riberola a Sant Julià de Lòria L’escola d’hostaleria que obrirà a Sant Julià oferirà cinc formacions de grau mitjà i superior Govern d’andorra Comú de Sant Julià de lòria En xarxa T’agradaria pujar en una snow retrack i veure com deixen a punt les pistes de @ Vallnord? andorraWorld @andorraworld_ad Joan Verdú assoleix uns històrics 6.40 punts en gegant Federació esquí Fae @FAEAndorra laurediajove @laurediajove Concert de Nadal amb Petits Cantaires Lauredians, Coral Llar de Lòria, Coral Casamanya d’Ordino i Coral Rocafort Aquest hivern tornen els‘Vespres a pa- gès’al @museucasacristo. Reserves al 833 551. http://goo.gl/fR6FvX Quin millor plan que una copa i música en directe, t’apuntes? Els dissbtes a les 23h el grup #vibrand al #SportBar anyósPark @AnyosPark Apunta’t a l’agenda els horaris de les misses del Gall que se celebraran el 24 de desembre a la parròquia d’Encamp! Recordeu aquest dissabte tenim un ta- ller per infants al CAEE, farem esquirols, ovelles i mussols amb material reciclat Els alumnes del Curs Jove de l’Escola d’Art del Centre Cultural la Llacuna s’afe- geixen a la febre de Star Wars Comú d’encamp Comú d’escaldes-engordany Cultura andorra la Vella Els robots de la Micro First Lego League Andorra Telecom posen a prova el talent dels estudiants Fòrum ad Cd’I estudiarà integrar-se dins Liberals d’Andorra Cinca creu que tant Burgués com Fenoll serien“bons substituts”de Ferrer a Salut radio Ser andorra @SER_Andorra Obres de museus del món al Thyssen Andorra diari d’andorra @diariandorra El @GovernAndorra aprova el text per crear l’agència nacional antidopatge Bondia @bondia rtVa @rtvandorra Confiança en Koldo http://dlvr.it/D1kcr8 Educació convoca un edicte per cobrir vint places de docent diari d’andorra Ja portem uns dies en què Star Wars sembla haver col·lapsat les xarxes socials rtVa andorra rtVa andorra Mossèn Ramon de Canillo:“Per estimar el país, primer se l’ha de conèixer: aquest és l’objectiu del llibre” diari Bondia La sanitat paga la factura de la crisi políti- ca pel‘cas Ferrer’ el Periòdic d’andorra mitjans Necessites un número de telèfon? Al 111, el tenim. I a més, si vols, t’hi passem la trucada andorra telecom Els turistes augmenten un 10% i els visi- tants d’un dia minven un 5,5% el 2015 Fòrum andorra @forum_ad Periòdic d’andorra @PeriodicAND Íngrid Torres té només 16 anys i és un dels joves valors més prometedors del ciclisme andorrà agendaad @AgendaAD
 5. 5Divendres, 18 de desembre del 2015 Centre de Congressos d’Andorra laVella 13 gener 2016 · 21:30h Auditori Nacional d’Andorra 6 gener 2016 · 19:00h La gira més famosa d’Europa grangg ConCErt Auditori Nacional d’Andorra CCCConononon DErEis EUROPEAN TOUR granranranConCErt Centre de Congressos d’Andorra laVella ggranranranranranranCCCCCCononononCECECECErtrtrtrt D’any nou Auditori Nacional d’AndorraAuditori Nacional d’Andorra gener 2016 · 19:00h ranranranranranranranranranranranranranran onononononCECECECECECECECErtrtrtrtrtrt Auditori Nacional d’Andorra onononCECECECECErtrtrtrt rErErErErErErErErErErErErErErErErErEisisisisisisisisisisisisisisisisisisrEisrErEisrErEisrErEisrErEisrErEisrE EUROPEAN TOUR ranranran VEUREVÍDEO Centre de Congressos d’Andorra la Vella Centre de Congressos ANDORRA LA VELLA ORDINOORDINO Auditori Nacional d’Andorra Centre de Congressos eurospectacles.com ENTRADES A pARTiR DEA pARTiR DEDE 35€ Cinema Symphony Orchestra ElElElLlacLlacLlacLlacLlacLlacElElElElElElLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlac CignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignes LlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlac CignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignes dels CignesCignesCignes dels CignesCignesCignes dels CignesCignesCignesCignesCignesCignes dels CignesCignesCignes dels CignesCignesCignes dels CignesCignesCignesCignesCignesCignes dels CignesCignesCignes dels CignesCignesCignes dels CignesCignesCignesCignesCignesCignes dels CignesCignesCignes dels CignesCignesCignes dels CignesCignesCignesCignesCignesCignes dels CignesCignesCignes dels CignesCignesCignes dels CignesCignesCignesCignesCignesCignes dels CignesCignesCignes dels CignesCignesCignes dels CignesCignesCignesCignesCignesCignes dels CignesCignesCignes dels CignesCignesCignes dels CignesCignesCignesCignesCignesCignes dels CignesCignesCignes dels CignesCignesCignes dels CignesCignesCignes Tchaikovsky - Petipa VEUREVÍDEO VEUREVÍDEO EUROPEAN TOUR TEATRO REAL MADRID 14 desembre 2015 · 21:00h Ballet Nacional Ucraïnès d’Odessa Ballet Nacional Ucraïnès d’Odessa Mésde milions d’espectadors La gira més famosa d’EuropaLa gira més famosa d’Europa Centre de Congressos d’Andorra laVella 15 gener 16 · 21:30h CignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignes Centre de Congressos d’Andorra laVellaCentre de Congressos d’Andorra laVella BARCELONA Auditori del Forum 1 gen. 16 · 20:00h Cinema Symphony Orchestra BARCELONA palau de la Música 8 gen. 16 · 22:00h Auditori Nacional d’Andorra 26 des. 15 · 19:00h L’Auditori de Barcelona 2 gen. 16 · 21:30h La gira més famosa d’EuropaLa gira més famosa d’EuropaLa gira més famosa d’EuropaLa gira més famosa d’EuropaLa gira més famosa d’Europa palau de la Música 8 gen. 16 · 22:00h Centre de Congressos d’Andorra laVella 20 gener 16 · 21:30h Mésde milions Mésde milions EUROPEAN TOUR VEUREVÍDEOVEUREVÍDEO EUROPEAN TOUR Centre de Congressos d’Andorra laVella VEUREVÍDEO Auditori Nacional d’Andorra 27 des. 15 · 20:00h VEUREVÍDEO COR, BALLET I ORQUESTRA DE SANT PETERSBURG Ballet NacionalBallet NacionalBallet NacionalBallet NacionalBallet NacionalBallet Nacional Ucraïnès d’OdessaUcraïnès d’OdessaUcraïnès d’OdessaUcraïnès d’OdessaUcraïnès d’OdessaUcraïnès d’Odessa Mésde milions Mésde milions d’espectadors L’Auditori de Barcelona 2 gen. 16 · 21:30 COR, BALLET I ORQUESTRACOR, BALLET I ORQUESTRA EUROPEAN TOUR 20artistes Auditori Nacional d’AndorraAuditori Nacional d’Andorra BARCELONA palau de la Música 6 gen. 16 · 21:00h BARCELONA PALAU, LICEU I L’AUDITORI Del 20 des. 2015 al 17 gen. 2016 1oo Taquillas y web teatro sorteig! Viatge sorteig! Viatge sorteigs! Viatges GRATIS sorteigs! Viatges GRATIS sorteig! Viatge sorteig! Viatge ·strauss Festival Ballet Ensemble · BARCELONA ·s·strauss FFestival BBallet EEnsemble ··strauss Festival Ballet Ensemble · eurospectacles.com Grups: 93 587 89 60 (+10)
 6. 6 Divendres, 18 de desembre del 2015 N pla de màrqueting i comercial d’andorra turisme Camp preveu atreure fins a 2.000 turistes xinesos el 2016 //el 2015 els turistes pugen un 10,6% i l’entrada d’excursionistes baixa un 5,5% El ministre de Turisme i Medi Ambient, Francesc Camp, acom­ panyat del gerent d’Andorra Tu­ risme, Betim Budzaku, va com­ parèixer ahir davant la comissió legislativa d’Economia per pre­ sentar el balanç d’enguany del Pla de màrqueting i comercial d’Andorra Turisme i per exposar les diferents accions que es des­ envoluparan durant el 2016. Entre les propostes presenta­ des, Camp va destacar “la impor­ tant aposta que es farà durant els pròxims anys pel mercat xinès” i, en aquest sentit, va assegurar que “actualment estem negoci­ ant amb tres operadors turístics i si tot va bé esperem signar el mes vinent”. Quant a l’objectiu que es pretén aconseguir, el mi­ nistre va indicar que cal ser rea­ lista i, per tant, “s’ha d’entendre que és una aposta a llarg termini i que cal sembrar molt per anar recollint durant els pròxims anys”. Amb tot, Camp va insistir que captar aquest tipus de tu­ rista “és difícil”, ja que “tothom vol rebre xinesos”, i va afegir que “en cap cas parlem de grans vo­ lums; calculem que amb aquesta acció podem aconseguir entre 1.000 i 2.000 turistes”. Pel que fa als àmbits d’actuació, el gerent d’Andorra Turisme va precisar que “ens hem volgut centrar en Pequín i Xangai”. les dades de visitants D’altra banda, el ministre de Turisme i Comerç va detallar que l’entrada de turistes durant l’any 2015 “ha mantingut la lí­ nia ascendent dels darrers anys amb un creixement del 10,6%”, però va lamentar que aquest augment no s’hagi donat també en els excursionistes perquè, tal com va recalcar, “tancarem l’any amb una reducció del 5,5%”. En relació a la disminució dels visi­ tants d’un dia, Camp va matisar que “fa molts anys que hi ha una tendència a la baixa en aquest àmbit” i va afegir que “la pèrdua de competitivitat del nostre sec­ tor comercial i els tancaments de l’accés per França són dos factors que afecten directament”. Tot i això, el ministre va comen­ tar que “la crisi econòmica tam­ bé ha propiciat aquesta dismi­ nució”, ja que “no es pot negar que gran part dels excursionistes vénen al país per comprar” i, per tant, “si el poder adquisitiu dis­ minueix l’entrada d’excursionis­ tes també”. Quantal’incrementdel10,6% dels turistes, Camp va detallar que novament els espanyols, amb un augment del 10,3%, i els francesos, amb un increment del 26,4%, són els mercats que més han crescut. Pel que fa a la resta de nacionalitats, Camp va exposar que la disminució del 3,5% s’explica per la baixada del 50% del mercat rus, tant a l’es­ tiu com a l’hivern. Pel que fa al turista francès, que novament ha estat el mercat que més ha augmentat, Camp va assegurar que “en aquest mercat tenim una possibilitat de creixement molt important, ja que actualment només rebem 400.000 turistes francesos pels dos milions de turistes espanyols”. Respecte a la disminució dels excursionistes, tot i recalcar que “en cap cas ens volem justificar”, Camp va recor­ dar que “dels darrers vuit anys, el 2013 i el 2015 han estat els anys que més dies s’ha tancat l’accés per França i aquest fet ha coin­ cidit també amb la baixada d’ex­ cursionistes”. inversió en esdeveniments Finalment, pel que fa a la in­ versió en esdeveniments, amb 2,4 milions d’euros l’espectacle Scalada Storia del Cirque du So­ leil ha estat l’esdeveniment en què més s’ha invertit. Els Cam­ pionats del Món de BTT i trial de la Massana, amb 950.000 euros, i el patrocini del BC MoraBanc, amb un milió d’euros, també han estat de les inversions més im­ portants. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra El ministre de Turisme, Francesc Camp, va comparèixer ahir a la comissió legislativa d’Economia. // J. g. consell de comú La Massana aprova un pressupost equilibrat El Comú de la Massana va apro­ var ahir el pressupost per a l’exer­ cici 2016 que, com va matisar el conseller de Finances, Miquel Llongueras, serà objecte de revi­ sió i aprovació per adaptar­se als criterisestablertsenlaLleidesos­ tenibilitat de les finances públi­ ques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, la popularment coneguda regla d’or. El cònsol major, David Baró, va explicar que es preveu poques actualitzacions, ja que el ComúdelaMassanajavacomen­ çar a aplicar el 2012 un acurat i ri­ gorós pla de viabilitat a deu anys. D’aquesta manera, el pressu­ post 2016 és equilibrat, seguint la línia fixada en l’esmentat pla, i ascendeixa12.245.102euros.Cal destacar que el 7% del pressupost es destina a amortització de l’en­ deutament. Així, al final de l’exer­ cici 2016 es preveu un retorn de 925.000 euros, que situaria el deute en 13,6 milions, un milió per sota del darrer tancament, a 30 de setembre. Pel que fa al capítol d’actius financers, es preveu continuar recomprant les participacions preferents d’EMAP subscrites per les entitats bancàries. Durant aquest exercici es preveu adquirir participacions per valor d’1,5 mi­ lions d’euros.“Elprojectedepres­ supost per a l’exercici 2016 s’ha realitzat tenint en compte la con­ junturaeconòmicaactual,seguint els mateixos paràmetres dels anys anteriors, perquè s’ha demostrat que els criteris aplicats són efici­ ents i realistes”, va ressaltar ahir el conseller Miquel Llongueras. En el capítol d’inversions (d’1.368.135,43 euros) es pre­ veu millores en la xarxa d’aigua i clavegueram, l’eixamplament de la carretera de l’Aldosa i de la carretera de Sispony, l’arranja­ ment del camí dels Cortals i el camí de Padern d’Anyós, el pla d’embelliment de Pal, millores energètiques a l’edifici adminis­ tratiu, l’acabament de les obres de l’edifici Els Arcs o la renovació de voravies en diferents punts de la parròquia. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Un moment de la sessió del consell del Comú de la Massana, ahir. // comú de la massana
 7. 7Divendres, 18 de desembre del 2015 N El degà del Col·legi d’Advocats, Francesc Badia, considera que la presó preventiva és una mesura cautelar que hauria de ser tan breu com fos possible, ja que “allar- gar-la molt significa el fracàs del funcionament de l’administració de justícia”. No obstant això, va reconèixer ahir que en processos complicats com pot ser el que ac- tualment viu Andorra amb el cas del director general de BPA Joan Pau Miquel, empresonat des del mes de març passat, hi pot haver excepcions. Badia va considerar que el mi- llor seria que quan algú estigués privat de llibertat fos perquè està complint una sentència ferma i ja se l’ha jutjat. Per tant, creu que “l’ideal és que no hi hagués presó preventiva però ha d’existir”, va explicar. A títol personal, el degà del Col·legi d’Advocats va justifi- car aquesta necessitat pel fet que el jutge necessita verificar alguns detalls i que la llibertat d’algú po- dria entorpir la investigació o cre- ar dificultats. En definitiva, “quan una legislació —no em refereixo a la nostra en concret— va ampliant els terminis màxims de presó pro- visionalestemdientquel’adminis- tració de justícia funciona pitjor”. En el cas de Miquel, ja són nou els mesos que fa que està en presó preventiva. Un fet que denuncien els seus advocats. La batlle que instrueix el cas li ha denegat la lli- bertat provisional en diverses oca- sions al·legant risc de destrucció de proves i de fuga i el fet que l’ex- conseller delegat podria condicio- nar eventuals declaracions d’altres implicats en l’afer BPA. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra El Col·legi d’Advocats i Andbank van signar ahir un acord. // j. g. Andbank oferirà un pla de pensions als advocats El Col·legi d’Advocats i Andbank van signar ahir un conveni de col·laboració a través del qual, per una banda, l’entitat bancària oferirà un pla de pensions amb condicions especials a tots els advocats que vulguin adherir-s’hi, i per una altra, finançarà el 50% de les formacions que reben els pro- fessionals de la justícia. El degà del Col·legi d’Advocats, Francesc Badia, es va mostrar molt satisfet per poder comptar amb aquest suport i confia que es mantingui en el temps, ja que “si els advocats volem oferir un servei de qualitat ens hem d’anar formantiaixòcostamoltsdiners”. El degà del Col·legi d’Advocats i el sots- director general d’Andbank de Banca País, Josep Maria Cabanes, van firmar aquest convenidecol·laboració,mitjançantelqual les dues parts arriben a un acord indefinit que ofereix als advocats i als treballadors de despatxos d’advocats la possibilitat d’adherir-se a un pla de pensions amb condicions especials. Però amb la intenció deprojectarenelfuturaquestacorddecol- laboració mútua, l’entitat bancària finan- çarà el 50% de les formacions que reben els advocats. Actualment hi ha una llei que obliga totes aquelles persones que volen començar a exercir d’advocats a formar-se, però el següent pas, segons Badia, és la formació contínua, ja que“el món del dret evoluciona ràpidament i si volem oferir un serveidequalitatenshemd’anarformant”. declaracions del degà del col·legi d’advocats Badia troba que“allargar la presó preventiva és un fracàs de la justícia” // el degà diu que en processos complicats com el de BPa hi pot haver excepcions esMenes del Ps Exempció fiscal limitada La consellera general del Partit Socialdemòcrata Rosa Gili va presentar ahir set esmenes al projecte de llei de foment del vehicle elèctric. Un dels princi- pals canvis proposats és limitar les exempcions fiscals previstes al text original i que no s’apli- quin a la taxa d’atribució de matrícules personalitzades. La llei enviada pel Govern al Consell General preveu que, durantelsprimerstresperíodes impositius des de l’entrada en vigor, els propietaris d’aquests vehicles no hagin de pagar la taxa de tinença. També esta- bleix que durant tres anys hi hagi una exempció en la taxa d’atribució de diversos tipus de placa de matrícula personalit- zada, una possibilitat, però, que el PS no comparteix. En concret, Gili motiva l’es- mena on se suprimeix aquest avantatge fiscal argumentant que es tracta d’una opció “di- rigida més aviat a un col·lectiu més adinerat” al qual l’exis- tència o no d’aquesta mesura “no li hauria de condicionar la compra d’un vehicle elèctric”. La formació prefereix que les plaques personals “aportin en- trades al Govern”, ja que “a més no és un requisit indispensable per matricular els vehicles”. Una altra de les esmenes fa referència a com s’establiran els aspectes tècnics que hauran de seguir els diferents tipus de ve- hicles a l’hora de superar la ins- pecció tècnica (ITV). Pel PS es tractad’unsrequisitsques’hau- rien d’establir per via reglamen- tària, circumstància que la llei nomésestipulaperalselèctrics. Gili demana que aquestes con- dicions s’estableixin a través d’un reglament. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra
 8. 8 Divendres, 18 de desembre del 2015 N EL POSICIONAMENT DELS LIBERALS DESPRÉS DE LES ELECCIONS COMUNALS Rossell:“El resultat de les eleccions no el veig tan summament dolent” Com acostuma a passar des- prés de totes les eleccions, una vegada es coneixen els resultats arriba el moment de l’anàlisi per part dels partits polítics. Aquest és el cas de Liberals d’Andorra (LdA), l’executiva del qual es va reunir dimecres al vespre per va- lorar l’escenari post 13-D. Hi va haver autocrítica però, com diria el que va ser president de l’FC Barcelona, Joan Laporta, una de les conclusions seria que “no es- tamos tan mal”. Així ho explica el secretari ge- neral d’LdA, Amadeu Rossell: “El resultat no el veiem tan sum- mament dolent.” Des del punt de vista negatiu, naturalment hi ha la desfeta de Sant Julià de Lòria, que representa “un toc d’atenció molt seriós”, però Rossell està convençut que servirà per fer un pas endavant: “D’aquest toc d’atenció en sortiran grans co- ses.” També en el terreny de les coses que no han funcionat, el polític massanenc remarca que “no hem sabut passar el missatge i potser ens vam centrar massa en temes com les competències i transferències i no vam donar tanta importància a les qüestions de la gestió del dia” que més po- dien preocupar els ciutadans de cada parròquia. Rossell també hi afegeix altres components, com la proximitat de les comunals a les generals —“ens han agafat massa aviat”, apunta—, així com la manca de consolidació dels comitès parroquials als diferents territoris: “Els comitès encara estan una mica verds i se’ls hau- ria d’ajudar més.” Sobre aquesta qüestió, Rossell està convençut que l’entrada dels liberals a les oposicions dels comuns d’Or- dino, Escaldes-Engordany i En- camp permetrà superar aquest obstacle i apel·la que els que han estat candidats liberals en aques- tes parròquies es converteixin “en líders dels comitès”. A la vegada, el secretari ge- neral dels liberals també fa una crida perquè la militància i els se- guidors del partit entenguin que davant de la força de Demòcrates per Andorra (DA) “s’ha de picar el doble de pedra” per obtenir uns bons resultats. I per aquest motiu, lamenta que “falta més implicació de la gent”. Quant al rol dels liberals en la política na- cional, Rossell només fa una peti- ta estirada d’orelles al grup parla- mentari: “Si el grup parlamentari liberal hagués fet una oposició més dura, això ens hauria ajudat.” Amb tot, entén el posicionament dels consellers liberals perquè “estem en una legislatura atípica”. Comitè Conjunt amb Cd’i En relació a com quedarà la rela- ció entre els liberals i la Cd’I lide- rada per Rosa Ferrer a la capital, Rossell explica que a l’executiva no van parlar de com s’encara- ran aquestes relacions. En aquest sentit, diu que primer s’han de reunir els membres de Cd’I i també el comitè parroquial libe- ral i posteriorment anar madu- rant la situació. El que “no veig malament” és un comitè conjunt de treball entre les dues forces per fer la feina d’oposició comu- nal, afegeix. Enric Guinart //Andorra la Vella @mes_andorra El secretari general de Liberals d’Andorra, Amadeu Rossell. // J. G. PATRIMONI CULTURAL L’Arxiu d’Etnografia presenta el projecte Falles d’Andorra Coincidint amb el reconeixe- ment de les falles per part de la Unesco, l’Arxiu d’Etnografia presenta un nou projecte, Falles d’Andorra, patrimoni cultural immaterial de la humanitat, en què es difon el treball realitzat per l’Associació de Fallaires i fi- nançat en part pel departament de Patrimoni Cultural. Els docu- ments audiovisuals que es difo- nen a través del canal etnogràfic són una mostra del fons, molt més ampli, que es pot consultar a l’Arxiu d’Etnografia, a l’Arxiu Nacional d’Andorra. L’ajut pú- blic ha permès als fallaires recu- perar una part significativa de la història de les falles, salvaguar- dar la memòria dels fallaires més grans i explicar el sentit de la fes- ta avui dia, que combina tradició i creativitat. La finalitat del pro- jecte era produir un documental sobre la festa. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra La festa dels fallaires. // AGÈNCIES CONSELL DE COMÚ Encamp aprova un pressupost de 23,5 milions per al 2016 El Comú d’Encamp va aprovar ahir un pressupost de 23,5 mi- lions d’euros per al 2016. Tal com va explicar el cònsol major, Jordi Mas, es tracta d’un pressu- post “de funcionament” perquè la nova majoria que hi haurà a partir de l’1 de gener pugui co- mençar a treballar. Els comptes es van aprovar per unanimitat en la darrera sessió de consell de comú abans que el proper 28 de desembre els actuals integrants de la corporació deixin el càrrec i els candidats electes acceptin l’acta de conseller. El pressupost inclou una partida per a inversió de prop d’un milió d’euros, per- què sigui la nova majoria la que determini com s’inverteix en el primer any de mandat. Mas va destacar que la propera majoria comunal ja s’haurà d’adaptar a les condicions imposades per la regla d’or. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Un moment de la sessió de consell del Comú d’Encamp, ahir. // AGÈNCIES CAMPANYES DE L’UNICEF Guardioles solidàries El comitè d’Andorra de l’Unicef reparteix, des d’ahir, 30.500 guardioles solidàri- es per la campanya Els teus estalvis mai havien arribat tan lluny, que compta amb la col·laboració de l’Associa- ció de Bancs Andorrans. Tal com va informar l’ONG, les guardioles solidàries es con- vertiran en “regals que sal- ven vides”, per lluitar contra la desnutrició, la manca de vacunes o la falta de recursos en l’escolarització dels in- fants a través dels programes de l’Unicef en els països del tercer món. Els diners recap- tats a través de les guardioles es transformaran en pro- ductes reals i tangibles, com vacunes contra el xarampió, mosquiteres o quaderns es- colars, que l’Unicef utilitza en els programes que porta a terme als més de 190 països i territoris on treballa per canviar la vida dels infants. A tall d’exemple, l’Unicef ha indicat que amb 1,20 euros es pot donar el tractament contra la desnutrició severa a un nen de menys de 5 anys. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra
 9. 9Divendres, 18 de desembre del 2015 N Concurs de dibuix PINTA EL NADAL 2015 ENTREGA ELTEU DIBUIX A: Chicco, Imaginarium, Sempre Moda, Calçats Albert o Andorra 2000 ALLARGUEM EL CONCURS FINS AL 3 DE GENER DEL 2016! Lliurament de PREMIS + XOCOLATADA 4 gener 2016 a les 18 h al carrer Sant Salvador 2 PARELLS DE SABATES INFANTILS, 1 SABATILLES D’ESTAR PER CASA, 1 COLLARET DE PERLES, 1 BOSSA INFANTIL, 1 MALETA DEVIATGE, 1 ULLERES DE SOL, 1 SAMARRETA, 1 PILOTA DE RUGBI I MOLT MÉS. EL DIBUIX QUE MÉS M’AGRADATINGUI GUANYARÀ: Per més informació consulta el facebook de l’Associació de Comerciants de Riberaygua iTravesseres. festIVItAts Els padrins ja celebren el Nadal //Centenars d’ells van fer ahir el tradicional dinar nadalenc a encamp i a la capital Ja s’acosta el Nadal i abans de les festes els padrins de les parrò- quies el celebren per endavant. El tradicional dinar de Nadal de la gent gran d’Encamp ha estat enguany més concorregut que de costum. Així doncs, si habi- tualment hi eren presents uns 120 o 130 comensals, ahir n’hi va haver fins a 155. Tots ells es van aplegar ahir en un cèntric hotel de la parròquia, on van poder gaudir de l’àpat i del pos- terior ball al qual els va convidar el Comú. Mentrestant, a Andorra la Vella la sala Àgora es va omplir ahir amb gairebé 300 padrins que no es van voler perdre la tra- dicional festa de Nadal, que va constar d’un berenar, l’actuació dels Narinant, un grup amateur de gent gran que va amenitzar la festa, i música per ballar. A més, durant la tarda es va fer una rifa de tres pernils, els beneficis de la qual es destinaran al progra- ma Cap infant sense joguina. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Els padrins de la capital van prendre part ahir en el dinar de Nadal. // J. G. Un moment del dinar de Nadal de la gent gran d’Encamp, ahir. // AGènCIes
 10. 10 Divendres, 18 de desembre del 2015 Esports esquí Verdú s’acomiada de la Nor-Am Cup fent història Dimecres al vespre es va disputar a Panorama l’última prova amb presència andorrana, amb Joan Verdú i Marc Oliveras. Verdú va finalitzar 15è, amb el dorsal 59, en l’eslàlom de la Nor-Am Cup amb un crono d’1.53,31, a 4,66 del guanyador, el canadenc Erik Read. Per la seva part, Marc Oliveras no va acabar la primera mànega. Al mateix temps es va dispu- tar a Hemsedal el supergegant FIS en categoria masculina i fe- menina, amb la presència dels dos equips de la FAE. En cate- goria femenina, Sara Raméntol va assolir la 40a posició i Sissi Hinterreitner va ser 44a. En ca- tegoria masculina, Kevin Cour- rieu va acabar en la 17a posició i Matias Vargas va ser 21è, Àxel Esteve 32è, Robert Solsona 50è i Josh Alayrach 55è. Xavi Salvado- res no va finalitzar el recorregut. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Joan Verdú competint a la Nor-Am Cup. // fae futbol Justo Ruiz anuncia dos nous jugadors per enfortir l’equip Després de tres victòries conse- cutives, l’FC Andorra treballa per acabar l’any al més lluny pos- sible de les posicions de descens aconseguint el quart triomf. Els tricolors reben aquesta setmana la visita del Farners. “Hi ha un ambient d’eufòria continguda”, explicava l’entrenador, Justo Ruiz, a Ràdio i Televisió d’An- dorra (RTVA). Els jugadors són conscients de la importància del partit i volen “marxar amb bones sensacions”. Ruiz, però, va afirmar que no tanca la porta a possibles incor- poracions. Es busca un jugador de banda dreta i un punta gole- jador. Vol veure “com arribem a mitjans de gener, en quina situa- ció estem i com comencem la se- gona volta”. Per l’entrenador dels tricolors, “les portes han d’estar obertes” i considera que “seria interessant incorporar un mínim de dos jugadors que poguessin fer pujar el nivell de l’equip”. Per ara, l’Andorra està instal- lat a la zona mitjana de la taula, amb 20 punts en 14 partits. La permanència es podria garantir amb poc més de 40, segons els càlculs. Caldrà, doncs, continuar amb resultats positius i victòries. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra escaldes-engordany La primera edició del Campus de futbol Nadal La Adelita UE Engordany tindrà lloc del 28 al 31 de desembre i està oberta a tots els nens i nenes d’entre 6 i 14anys.Lesinscripcionsjaestan obertesis’haestipulatunmàxim de 50 participants. CampusdefutbolNadalLaAdelita //agÈncIes bàsquet Moral ben alta del Morabanc davant el partit de diumenge amb el Madrid Diumenge vinent el MoraBanc Andorra haurà de demostrar el seu màxim nivell davant del Reial Madrid. El partit es presenta com un dels més complicats de la tem- porada, davant d’uns blancs que vénen de dues victòries consecu- tives i han guanyat quatre partits en els darrers cinc enfrontaments. Una complicació que els mateixos jugadors reconeixen però que al mateix temps afronten amb una actitud positiva. “Nosaltres pen- sem que podem jugar contra qual- sevol equip de la Lliga i segur que contra el Madrid necessitarem jugar millor que contra el Màla- ga, perquè ells no perdonen ni un minut”, va explicar ahir Luka Bog- danovic en declaracions a Ràdio i Televisió d’Andorra. Després de la victòria de diu- menge passat a la pista de l’Estu- diantes, l’equip de Joan Peñarroya està animat i amb la moral ben alta. Per això es prepara per plan- tar-li cara al campió d’Europa. “Contra l’Estudiantes vam jugar bé però no va ser el nostre millor partit. Contra el Madrid necessi- tem jugar a un nivell més alt”, va explicar Bogdanovic. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra // luka bogdanovic:“contra el Madrid necessitem jugar a un nivell més alt” Luka Bogdanovic es mostra esperançat davant del partit de diumenge que ve. // j. g. asseMblea general Iniciatives en pro del caiac La Federació Andorrana de Canoe-Caiac i Esports d’Ai- gües Braves ha convocat una assemblea general ordinà- ria per al proper dia 28, a les 19.30 hores, a la seu del Comitè Olímpic Andorrà, a l’avinguda Tarragona. En aquesta reunió es vol infor- mar de la situació del comp- te bancari i l’aprovació dels comptes de l’any passat, així com establir i acordar el ca- lendari d’activitats. Els membres de l’assem- blea hauran d’aprovar la pro- posta de l’equip per a la com- petició del 2020, i es debatrà la política de subvenció al club per activitats lúdiques. A més la federació té previst presentar una proposta d’es- ponsorització nova i també un seguit d’iniciatives per al desenvolupament del caiac. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra
 11. 11Divendres, 18 de desembre del 2015
 12. 12 Divendres, 18 de desembre del 2015 ClassifiCats FEINA Consulta de TAROT tel.: 334 255 ImmoblEs EMPRESA DEL SECTOR UBICADA AL PRINCIPAT D’ANDORRA NECESSITA: TÈCNIC SUPERIOR O GRAU MITJÀ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, AMB TITULACIÓ EN ENGINYERIA INDUSTRIAL O SIMILAR, TÈCNICA O SUPERIOR, amb experiència en servei de prevenció de riscos laborals en empreses del sector. Es valorarà coneixements d’implantació i gestió d’OHSAS 18001 i d’altres sistemes de qualitat. IMPRESCINDIBLE CATALÀ ESCRIT I PARLAT CORRECTAMENT, es valoraran altres idiomes. Interessats, envieu currículum vitae a l’adreça de correu electrònic vipsa@vipsa.ad Busquem xalets en venda i/o lloguer a totes les parròquies Tenim clients esperant la vostra propietat! TEL.: 32 12 48 ESCALDES PIS D’1 HABITACIÓ, SENSE MOBLES, AMB BALCÓ, ZONA PISCINES MONTANYA. PREU: 375 € ORDINO PIS D’1 HABITACIÓ, MOBLAT, MOLT SOLEJAT, SITUAT A PROP DEL CAMP DE FUTBOL D’ORDINO. PREU: 375 € ENCAMP PIS D’1 HABITACIÓ AL MIRADOR D’ENCAMP, CUINA SEPARADA AMB BALCONS. PREU: 300 € ImmoblEs Classificats, breus per paraules A partir de 4 €/dia Màxim 25 paraules Publicació mínima d’una setmana Publica el teu anunci en aquest esPai Informa-te’n al telèfon: 809 810 VENDA LLOGUER www.cisa.ad tel. 73 73 73 Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · comercial@cisa.ad /cisaandorra /CISA.Andorra CISA Andorra 00376 362666 / 00376 349444/cisaandorra /CISA.Andorra CISA Andorra 00376 362666 / 00376 349444/cisaandorra /CISA.Andorra CISA Andorra 00376 362666 / 00376 349444 Ref. 1765 AndoRRA lA VellA Àtic de luxe de 251 m2 . A la primera planta té una àmplia cuina, bugaderia, un petit bany, una terrassa exterior gran i un despatx.A la zona de nit, trobem dos dormitoris dobles amb armaris encastats i parquet. Disposa de bany complet i una habitació doble amb bany integrat. A la segona planta trobem una habitació o sala polivalent de jocs amb dormitori. Disposa d’una suite amb bany. En aquesta planta trobem una sauna. El menjador, les habitacions i les sales tenen terres de parquet.Té 3 places d'aparcament. Àtic amb vistes a les muntanyes i sol tot el dia. Sens dubte, una bona oportunitat. Preu: 1.267.000 € REF.1687 LA MASSAnA.Pis modern a la Massana. Disposa de 2 dormitoris amplis amb armaris encastats,1 bany complet i un saló menjador ampli, que juntament amb la cuina integrada fa la sensació d’amplitud.Té una plaça d’aparcament i un traster. Pis en un estat excel·lent.Idoni per a un lloguer permanent.Preu:600 € REF. 1755. ELTARTER. Modern pis completament moblat i equipat davant de les pistes delTarter. Dues habitacions dobles amb armaris de paret. Un bany complet. Cuina oberta i totalment equipada. Assolellat saló menjador amb terrassa. Una plaça de pàrquing i traster. Es pot llogar per tot l’any o per la temporada d’hivern. Preu: 650 € TAMBÉ PISOS DE LLOGUER PER LA TEMPORADA A PARTIR DE 350 EUROS! LL0291. LA MASSAnA. Pis assolellat i reformat situat a dos minuts del centre de la Massana.Tres habitacions dobles exteriors amb armaris de paret. Una suite. Saló menjador amb una terrassa i una xemeneia.Vistes impressionants. Cuina tancada equipada amb nevera, vitro i forn.Tres terrasses. PQ i traster. Preu: 650 €, despeses a part REF. 1763. LA MASSAnA. Àtic dúplex reformat en perfecte estat al centre de la Massana. La planta baixa consta de tres dormitoris. Dormitori principal amb bany privat, equipat amb jacuzzi i cabina de dutxa.Té una biblioteca que pot convertir-se en habitació amb bany. Cuina amb sor- tida a la terrassa. Gran terrassa de 75 m2 . Pis recentment remodelat i amb jardí de 20 m2 . Garatge per a 2 cotxes tipus box. Preu: 650.000 € OPORTUnITAT 1758. ERTS Apartament molt assolellat amb terrassa i vistes a la parròquia de la Massana.Acollidor menjador amb llar de foc i sortida a la terrassa. Cuina oberta totalment equipada. Una ha- bitació doble amb armaris encastats. Bany amb banyera. Golfes amb accés a la part superior amb dos llits indivi- duals. L’apartament es ven moblat. El preu inclou un traster en garatge. Preu: 65.000 € REF. R1117.ARInSAL Acollidor apartament en edifici modern a prop d’Arinsal. L’apar- tament té dues habitacions dobles i un bany. Cuina independent totalment equipada. Sala d’estar i habitacions amb parquet i armaris encastats a les habitacions. Bany amb banyera.Terrassa assolellada i vistes excel·lents.Aparcament gran, traster inclòs. Preu: 150.000 € OPORTUnITAT. REF. 1762 ERTS. Pis de 51 m2 molt assolellat i acollidor a la parròquia de la Massana. Disposa d’un dormitori doble amb armaris encastats.Té un saló menjador amb llar de foc i sortida a una amplia terrassa exterior. Cuina àmplia i totalment equipada, així com un bany amb banyera. Perfecte per a esquí de vacances o inversió. Disposa d’una plaça de pàrquing un ampli traster. Una oportunitat molt bona. Preu: 70.000 € REF.1759.ORDInO.Magnífic dúplex de 128 m2 a Ordino.Té 3 dormitoris dobles totalment exteriors i armaris encastats. Una de les habitacions és una suite amb banyera d’hidromassatge.Totes les habi- tacions són exteriors.Un bany complet a l’última planta.A la planta baixa hi trobem un bany,un ampli saló menjador amb accés a un jardí de 100 m2 .Menjador amb llar de foc i sostres amb bigues de fusta.La cuina és molt còmoda i espaiosa.Té un sistema d’aspiració centralitzada.Té dues places d’aparcament i dos trasters. Preu:443.155 € REF. 1761. LA MASSAnA. Aparta- ment excel·lent al centre de la Mas- sana, molt a prop de tots els serveis. El pis té 4 habitacions espaioses, una sala d’estar, cuina independent. Dormitoris i sala d’estar amb terra de parquet.Armaris encastats a totes les habitacions. L’apartament també té una altra gran sala amb cuina completa i un pati tancat. Calefacció central de gasoil. Disposa de pàrquing i traster. Preu: 230.000 € REF. 1751. ESCALDES-EnGORDAny Apartament de 110 m2 al centre d’Escaldes-Engordany. Molt a prop dels centres. 3 dormitoris dobles amb armaris encastats. Dos banys totalment equipats, un amb banyera i l’altre amb dutxa. El menjador és gran, té una bonica llar de foc i dóna accés a una terrassa.Acabats de luxe. La cuina és gran.Té un garatge. Gran oportunitat! Preu: 350.000 € REF. 1766. ELTARTER. Bonic apar- tament de 62 m2 davant les pistes d’esquí de Grandvalira. L’apartament disposa de dos amplis dormitoris dobles amb armaris encastats.Té un menjador confortable amb una cuina integrada totalment equipada. El saló ofereix unes vistes espectaculars a les pistes d’esquí de Grandvalira. Bany completament equipat. Es ven tot moblat. Ideal per a segona resi- dència. Inclou una plaça d'aparcament i un traster. Preu: 149.000 € Selecciona home/dona: PERSONAL DE VIGILÀNCIA Requisits: - Permís de treball o nacionalitat andorrana - Permís de conduir - Català i castellà - Bona presència Oferim incorporació immediata Interessats/ades, envieu CV a vipsa@vipsa.ad
 13. 13Divendres, 18 de desembre del 2015 EntrEtEnimEnt Troba les diferències Troba les 7 diferències que hi ha entre les fotos. La foto original és la de l’esquerra. Solució del joc anterior sudoku 7 Descobreixlaparaulaamagadaprementlestecles.Recordaquepotsprémer mesd’uncopcadateclaperobtenirdiferentslletres. VENDA i LLOGUER d’apartaments, xalets, estudis, edificis... www.cisa.ad 73 73 73 Troba la paraula amagada El concepte de bellesa més selecte a Andorra CaritaAndorra Tel: +376 73 76 73 Crta. d’Anyós - Anyós Park - la Massana la paraula amagada anterior és: empaTar I _ _ _ _ _ _ _ 4 7 7 2 3 4 2 7 8 4 9 6 8 6 3 7 4 9 1 1 5 2 2 5 3 5 8 2 9 6 2 4 8 1 8 6 3 5 2 9 7 9 2 3 6 4 9 2 1 6 1 5 4 7 6 9 2758249613 934651728 162378954 845923167 391765482 276814539 529486371 417532896 683197245 796381254 824567391 351294768 465739812 173852649 982146537 617423985 238915476 549678123
 14. 14 Divendres, 18 de desembre del 2015 O Oci El vídEo amagat Per descobrir el vídeo amagat només has de tenir instal·lada una aplicació de lectura de codi QR al teu smartpho- ne. Utilitza-la per poder visualitzar així un vídeo diferent cada dia. Llegint codi QR... Lector codi QR cartellera Europ-Auto SA · Tel.825 671 - europauto@seat.ad Promoció vàlida de vehicles en estoc TECNOLOGIA PER A GAUDIR PROGRAMA SEAT IBIZA -2000 € Marta Pons Especialista en dietètica Centre d'Assessorament Dietètic +376 737 173 i nutrició Supervisa i equilibra tots els menús d’Anyós Park! Segueix-nos: De dilluns a dijous (excepte festius)* * CONSULTEU LA CARTELLERA A WWW.CINEMESILLA.COM CINEMES ILLACARLEMANY AMB EL CINEMA EN VERSIÓ ORIGINAL SUBTITULADA EN ESPANYOL EN El CoRaZÓN dEl maR El1820l’Essexvaseragre- dit per una balena de midaivoluntatdescomu- nals, amb un sentit de la venjança gairebé humà. Aquest fet va ser la inspi- ració per a Moby Dick. Dv., ds. i dg.: 15.45. Ds. i dg.: 13.45 El vIaJE dE aRlo ¿Què hauria passat si l’asteroide que va canviar per sempre la vida a la Terra no hagués impactat al planeta? Dv.: 15.30. Ds. i dg.: 11.30, 13.30 StaR WaRS - El dESPERtaR dE la FUERZa Setena entrega de la saga de La guerra de les galàxies. Trenta anys després de la tornada del Jedi, la galàxia encara està en guerra. Dv., ds. i dg.: 16.00, 17.30, 19.00, 22.00, 22.45. Ds. i dg.: 12.00, 13.00 El PUENtE dE loS ESPíaS Un advocat de Brooklyn es veu sobtadament im- mers en les entranyes de la guerra freda quan la CIA l’hi envia amb l’en- càrrec de negociar l’alli- berament d’un pilot. Dv., ds. i dg.: 19.30, 22.15 SINSaJo (PaRtE 2) En aquest últim desafia- ment, Katniss s’enfronta al president Snow. Ar- riscarà la vida per sortir del Districte 13 i elimi- nar-lo. Dv., ds. i dg.: 16.30. Ds. i dg.: 12.30 oCHo aPEllIdoS CatalaNES Koldo posa rumb a Se- villa per convèncer Rafa que han de viatjar a Catalunya per rescatar Amaia, que s’ha enamo- rat d’un català. Dv., ds., dg.: 16.00, 18.15, 20.30. Ds., dg.: 11.45 StaR WaRS (voSE) Setena entrega de la saga de La guerra de les galàxies. Trenta anys des- prés de la tornada del Jedi, la galàxia encara està en guerra. Dv., ds. i dg.: 18.15, 21.15
 15. 15Divendres, 18 de desembre del 2015 O horÒscop GRATIS! Sortegem VINE A RIVER I PARTICIPA EN EL NOSTRE SORTEIG DE NADAL DE L’1 AL 19! 340 compres L’1 ! MESTRE TOUREMA Soluciona tots els teus problemes Resultats en 2 dies Tel. 0034 610 324 179 la recepta amanida de codonyat amb pernil d’ànec ingredients (4 pers.) · 2 cors d’enciam · 150 g de codonyat · 16 llesques fines de pernil d’ànec curat · 1 poma golden · 20 ml d’oli d’oliva verge extra · 50 ml de vinagre agredolç de vi blanc · 100 g de pinyons torrats · sal centre d’assessorament dietètic marta pons Jansana C/Verge del Pilar, 5, 2n pis, despatx núm. 9, Andorra laVella.Tel.: 866 612. dietetica@andorra.ad preparació: Renteu els cors d’enciam i talleu-los a rodelles. Poseu-los al fons d’una plàtera. Talleu el codonyat a daus. Renteu la poma i ratlleu-la. En un bol barregeu-hi l’oli d’oliva verge extra, el vinagre agredolç de vi blanc i els pinyons torrats. Poseu al damunt de l’enciam de la plàtera els daus de codonyat, després les llesques de pernil d’ànec curat i, per acabar, la ratlladura de poma a sobre de tots els ingredients. Atreviu-vos a experimentar amb els aliments per descobrir nous sabors i unes combinacions més que sorprenents. En aquest cas juguem amb el sabor del codonyat. També el podeu combinar amb un dau de formatge emporità o feta amb un trosset de paté de campanya en substitució del pa! tv avui us recomanem... 22.38 La gran pel·lícula: Set ànimes Un inspector d’Hisenda contacta amb al- gunes persones amb la intenció aparent d’ajudar-les, però les veritables raons són un misteri. 22.20 Historia de nuestro cine: La madre muerta Un assassí en sèrie es troba amb un testimoni anys després i es vol assegurar que no el reconeix. 22.30 Cine: Frozen. El reino del hielo Quan una profecia condemna un regne a viure un hivern etern, comença un vi- atge èpic per posar fi al gèlid encanteri. 22.55 El hamster Zàping satíric basat en la relació entre Catalunya i Espanya que recull tots els vídeos, talls de ràdio, columnes de premsa i tuits. 22.05 Cine: Misión imposible 3 Un agent especial retirat del ser- vei actiu és segrestat per un dels agents entrenats per ell. 13.45 Téléfilm: Un souhait pour Noël Una mare abandonada i enganyada pel seu marit té un cop de sort i és contractada en un alberg. 22.45 Téléfilm: Surveillance Un vigilant encarregat de les càmeres de seguretat que vigilen tant clients com em- pleats es converteix en una amenaça. 20.55 Film: Le bébé et le clochard Un home divorciat, sense feina, de- primit i misantrop es troba un dia un nadó a les escombraries. 15.15 Téléfilm: Le père Noël est tombé sur la tête Una dona que surt a fer jòguing és salvada d’un greu accident per un home vestit de Pare Noel. àries 21març - 20abril taure 21abril - 21maig bessons 22maig - 21juny cranc 22juny - 23juliol lleó 24juliol - 23agost verge 24agost - 23setembre balança 24setembre - 23 octubre escorpí 24octubre - 22novembre sagitari 23novembre - 21desembre capricorn 22desembre - 20 gener aquari 21gener - 19febrer peixos 20febrer - 20març Bon dia per afegir-te a una feina en la comunitat: et dis- trauràs i coneixeràs gent. A la feina, no facis cas de comentaris injustificats: no faran sinó perjudicar-te. Mèrits laborals recone- guts: reps una proposta favora- ble que inclou una promoció. Obertura de camins en els diners que es trasllada a tot l’any entrant. Compromisos. Centra’t a assegurar el futur de la teva família. Col- labora en serveis comunitaris. Tindràs definits els teus propers projectes de vida. Amb constància els materialitzaràs. A la feina, adapta’t als canvis proposats. Et seran valuo- sos. Pots tenir sort si jugues. Ara administres millor els diners. Analitza quina inver- sió faràs amb el que has rebut. Solidesa en les finan- ces. Amb tot, a la feina redobla l’atenció per concentrar-te. Molt bé en els diners. En la professió, sigues el líder que cal per aconseguir l’èxit. Etapa de desenvolupa- ment en matèria econòmica: els teus ingressos creixen. Proposta de feina, però has d’esperar que sigui ferma per avançar. Regula els diners.
 16. Francesc Camp Josep Maria Cabanes Si es vol aplicar polítiques turístiques ambencert,calferunesforçperobtenir estadístiques que no presentin dubtes i que sobretot siguin fiables. El Col·legi d’Advocats i Andbank han signat un conveni de col·laboració per finançar el 50% de les formacions que reben els professionals de la justícia. enviaUnsmsal747amblaparaUlaclaU “canvio”Aquesta és una secció d’intercanvi i donació d’objectes via SMS. Els missatges es publicaran com a mínim durant un dia. En cap cas s’acceptaranmissatgesdecompravendanielsquedemanincontraprestacionseconòmiques.Costdelmissatge:1,50€+cànon Baixada del Molí, 5 Andorra la Vella T. 809 810 | F. 829 810 mes@mes.ad | www.mes.ad de desembre del 2015 El diari s’imprimeix en paper reciclat Divendres 18 ¿Etsalllocadequatenelmomentadequat?¿Volsdenunciar algunacosa?Treuelmòbilolacàmerafotogràficaifesla foto,envia-laafotoreporter@mes.adilapublicarem.Si lafotoésprouinteressantilapubliquemalespàginesde contingutinteriors,etrecompensarem! ROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPES Carretera d’Arinsal · Edifici Amadeus B · Local 3 · AD400 ARINSAL · Reserves : 838 566 / 353 780 CUINA BASCA MENÚ ESPECIAL CAP DE SETMANA amb postres i beguda inclosos 18 €+IGI HORARI D’ESTIU Dijous i divendres des de les 19 h. Dissabtes i diumenges de 12 a 16 h i de 19 a 3 de la matinada. En festes populars i dies d’activitats especials estarem oberts (consulteu horaris). MENÚ SIDRERIA MENÚS PER A GRUPS Gaudeix els caps de setmana amb els nostres plats d’“alubias” de Tolosa BARRA DE TAPES, RACIONS, ENTREPANS ‘CHULETONES’ I PEIX A LA BRASA TERRASSA //P. G. fotoreporter@mes.ad Cotxe estacionat a la vorera.... el fotoreporter 331957 Cambio ruedas con llanta medida 175/65/13 .de contacto muy buen es- tado 324500 CANVIO REGALO 3 TELEVISORS DE TUBO AMB BON ESTAT I 4 SOFAS 337993 CANVIO Taula d cuina amb un calaix, molt antiga, d’antiquari 337993 CANVIO bolso de Bimba&Lola d color negre. Molt actual. 325601 Canvi Joguines x nen-nena: peluchos interactius, vaixells playmobil, puzzles 657811 Canvio mercedes 300Td 4X4 ,automa- tic revisat ,impecable. 339767 Canvio Iphone 4 ,8Gb 649071 BUSCO cotxe clasic estil escarbat, mini etc... Es igual l’estat en que estigui. 343198 ‘canvio’ PIS A ORGANYA 3 dormitoris,2 banys,asolellat,ascensor i parquing. 386927 CANVIO: coche saab93 2.2 gasoil per coche4x4 386927 CANVIO: moto kawasaki 125 de marc- has itv e revisions eb dia e dos cascos 331431 Busco moto 125cc...almenys que aguanti uns 8mesos... 327291 Canvio plaça de parquing Ubn.Camp de perot, fase 2 604941 Busco yamaha dt 200 para piezas 337993 CANVIO Oportunitat! Bolso motxilla Louis Vuitton. Nou sense estrenar. Molt maco 649071 BUSCO cotxe clasic estil escarbat, mini etc... Es igual l’estat en que estigui. 327291 Canvio plaça de parquing Ubn.Camp de perot, fase 2 325601 CANVI Dvd samsung color gris x canvi d menjador 325601 CANVI 5 sessions d’electroestimulacio a egv x no tenir temps. 351061 BUSCO Yamaha R6 en buen estado. 643775 CANVI Tabla snowboar + fijaciones marca Burton, 150 cmts.un solo uso practicamente nueva. 327291 Canvio plaça de parquing Ubn.Camp de perot, fase 2 331431 Busco moto 125cc...almenys que aguanti uns 8mesos. 602714 CANVIO BMW 320TD Compact 207.000km Totes les revisions a la BMW 380340 Canvio cadenes de cotxe noves per es- trenar!! 372543 Canvio 4 rodes de neu mida 195 65 r15 noves practicament 652255 CANVIO: audi a4 2.5 tdi 180cv 4x4 200000km impecable full equip. 329776 Canvio: 4 rodes de jeep Hyundai Santa Fe, de carretera amb janta or 322068 CANVIO Porsche cayenne S 340 cv. del 2003. Por algo que me interese 347398 Canvio para piezas moto Honda PC125 gris , y llantas 15 de Ibiza Europ-Auto SA · Tel.825 671 - europauto@seat.ad Promoció vàlida de vehicles en estoc TECNOLOGIA PER A GAUDIR PROGRAMA SEAT LEON -3000 € Av. Del Fener, 15-17 Edifici Picó, 1r C AD500 Andorra la Vella Tel.: 827 888 Móbils: 322 553 · 356 320 Fax. 846 888 innova@andorra.ad AUTO LLAR SALUT VIDA EXÈQUIES EMPRESA
Publicidad