Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
L5LH Lręžuå SU
_am ülíàgí

ñ _O _ l . 
` . ' r . '
, `K`

. v

. _ . 

'- ' digidaneshjr

Jųęg: Ls| jmaïú| a . ' V . 

...
:Lb ga; .yum m w! 6 aai. , olømàzø
? US Saæųøy . Jggłlà . cd JJ|3>| .s; v~, | j| Jęgęęï
332.; :Aøųgšøo . Gllwšjję p ó...
. g' ` 7"" l

x 7.7' Â f:  

7.'. V; i, "

w” ' , r łł
ppx “ e? ” i*

 [rn : Mii ' '
I~ w' " a. 'ý/ æ: '
. jvïfvç '
...
.ų-ñwęxę-ęųetęsïųsæęæsčøsmøaøė-Iuàsø

 _ . »,. :., ,. m. c. _., '.. l who: I, JLu, úwPS 963,: 
i" n så-L">| -”--: ' . æ...
" v * k n' , ~` ' “ m. " V ' ` ' g): '
`  X , . 1/ . I . 

 ' "W I. ^ . gas | J üųfíøàlæęd V *l

M : Qłíàjlååågęgäåų...
fy*

 ` ï f] ` ł
I' J Â g

. àåàS d_D| S|J lsàhñååíb

ååb Jåíbå! 45 *Lian-b 3 Olo-Lila uę; å úgàJb
3.55 6.6 olríaý 4.3 ...
.AJ

--`~. -:J'å|9 'SJ-*UN 'J 05395

was gaan: .alSųS Al. .. t, wa. p gn. , om; _l `~~
à/ ,åųn ISI'.  45 úSàgS 46,3 ...
// 
/
3:, 1 ` x _. 
1 ` F f) g. .
: l -
v 1 4 å N*
*rç - *hr . «` y l L`
"HI ` r'
'v

     

rif! "
. a 15%
ï
. àęíó...
'J blæïJ' uasåk? DIE-N

, ųau aL. . wt: o 53,: r- n 5,, ,. _ , slwmyiåsl
5x9, 49,, úlàbà (S AJ: oàęwł; Q| J| j| .C...
: Êïlíår: 7 * T i 
. ÂåÂSJKïÂDISJSSÃłIJOJPSÂLJÊILUUJ' * í ý ~. _-_-_. ~a_

45.3 jy) làgbblå La jl I, 9,5 4593.? ægSJ ...
*är aha-å J' ýåuę 6%? : 'e ~5>>5 *S . s-lïåè
who' -693-1- b. a-ôle . åøé . slaan vbà osåæ
. was . as 345.: Ê/ lg/ J 959,...
Jhïúsl
9 
. . 9 
" tLłñ-łñs*
Ja! *Cúųu
Jęj : Lag
"'l t. . : 

JA n, u, . " 
9 n! s. )  

 'hv b. ” gums. .

U LLÊJB...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

10 راز طلايي براي تربيت كودكان شاد

10 راز طلايي براي تربيت كودكان شاد

 • Inicia sesión para ver los comentarios

10 راز طلايي براي تربيت كودكان شاد

 1. 1. L5LH Lręžuå SU _am ülíàgí ñ _O _ l . ` . ' r . ' , `K` . v . _ . '- ' digidaneshjr Jųęg: Ls| jmaïú| a . ' V . r A ,
 2. 2. :Lb ga; .yum m w! 6 aai. , olømàzø ? US Saæųøy . Jggłlà . cd JJ|3>| .s; v~, | j| Jęgęęï 332.; :Aøųgšøo . Gllwšjję p óåuå éųS ól-Êc-JJ 653 . amal 95395 5>Lžn j) Jak Cyjýęo 9.3935 . ųlås . gik 6.3! 0.24!) . asgv . Sue 05395 23.36. 6.53' Jhb! QL: glłulmųl 5 0903-45 . jy . mlgå owáaø) . sa-ne slaan 6913-* zlàšulę
 3. 3. . g' ` 7"" l x 7.7' Â f: 7.'. V; i, " w” ' , r łł ppx “ e? ” i* [rn : Mii ' ' I~ w' " a. 'ý/ æ: ' . jvïfvç ' . "Â * w I; "mhwa-ab on sw" å: !35u| .-! -H'3"P-5|93i=9U9*0-|9" . pm 3 àub oues-bl : I 4÷ 6 . vlae u: Jàså' . as 7,, haa: 4., 0:31: aw: 4S 3.55.. who! .ųløàý 'l 9,5 4, 69,5 , Lisl . .;. ..I Aųúlgøl “w” *eúęåulåšiėęlę oaàJb çxb-: l-'e-å/ bb 5495' 81h55 . hy
 4. 4. .ų-ñwęxę-ęųetęsïųsæęæsčøsmøaøė-Iuàsø _ . »,. :., ,. m. c. _., '.. l who: I, JLu, úwPS 963,: i" n så-L">| -”--: ' . æåïx Ju-: ï 699 n 45 *55 . R25 (S : g ægælý 03.! býl p o>l: ... _o_l j! Guy; l jlęå sala/ ya al , g p . æålg úbxbg p g, .uk:9304 Pa oKàgS . gå 3.3955 glýæål (zåb 33:33 úälmkå, ,sig Góga ggdlę 4S p 015395 scågå: p lęâï . Aålg . AJ/ läl. .. óggúuę ' rt/ åų/ jí h! ! 11” A" 7 x f "å T' . rQ' l
 5. 5. " v * k n' , ~` ' “ m. " V ' ` ' g): ' ` X , . 1/ . I . ' "W I. ^ . gas | J üųfíøàlæęd V *l M : Qłíàjlååågęgäåųêýłsàélę-ęfęågåųsågsłgíž 1 45 å-Jrlzł 2' <÷ J> I; al aåbå pa ölåïl YL? " 5/ q 69,: 'ly "; *'*'| P'ę" 'äåų “å l v _ J r _ 34:55 : Lin sms”, :LJ . Jt. .~. -.| 4, . s.-. .,; ,ï , ght. . L » A) » 31 . “n 0345,' 65:. . dub: x ; ,.~. .:. ÷u , ,aw : Ipl . .x. :. 7; A K . »;»'~“`-». ę X Gas, 4, : L: : bfn dat, ” . .u, .:. `,. ;s, ..: . 59,3;; T~ T o . sg* _ A . maw Lęsl 4,. ..~. -., | 3,5% jbåirųóxågaålæ ų; _ M; Q A= w*4-, Ar, :« : n e* ' . , x - _ _'n- ÉAV", 1' v , ' , `:: {í. h in . - 7 á k i i “xax w. . ` x * x , -z ~
 6. 6. fy* ` ï f] ` ł I' J Â g . àåàS d_D| S|J lsàhñååíb ååb Jåíbå! 45 *Lian-b 3 Olo-Lila uę; å úgàJb 3.55 6.6 olríaý 4.3 JJS I, aLåálhý 531:. , g om; .na aap. ..? , xS 35,1, pomp otblgj _ ėl-à . A-øl lou-à Jl oï . szbåx Cule- 3 ass? 051.32! . Gul bàęï g) ygųj g-
 7. 7. .AJ --`~. -:J'å|9 'SJ-*UN 'J 05395 was gaan: .alSųS Al. .. t, wa. p gn. , om; _l `~~ à/ ,åųn ISI'. 45 úSàgS 46,3 båpøaål, JJJI) . Spas oėuàč' p" *e galg-wir ssàb- uåJ-èø *5-:9 . FJ/ s 3 . xååųuø . pu Qølæolý 4, 4.5 as. , 3:93 x x X X ` . 'P - -. K X n x ` 1 X 1 'x n" /4 æãf-ų- _íV
 8. 8. // / 3:, 1 ` x _. 1 ` F f) g. . : l - v 1 4 å N* *rç - *hr . «` y l L` "HI ` r' 'v rif! " . a 15% ï . àęíóohłååløóJlšàlgÂgngJàlJúàLü 1.' , kak . lèdbųgú/ K . Lavin . okšaý an; w. ,g/ lgål ' , q _ ' , sig : Lé obblå ma, 45 I, “hëna/ Li . Izųsjlšalg okSsý 55,5 . ųæa , ys . glųsų- Já! ) wa; J>ý í/ 'Il 'ï. :I>'LJul~ aad" 4.: -"b' I lou: 2 M? J 2.. es. t. . . hyåø-ñ. __. ..-~J . . . aan ul-ø : New-JM usmäł-*r , V' ï P* ~. . _r * 'I »
 9. 9. 'J blæïJ' uasåk? DIE-N , ųau aL. . wt: o 53,: r- n 5,, ,. _ , slwmyiåsl 5x9, 49,, úlàbà (S AJ: oàęwł; Q| J| j| .CL-má : JJ: (åšėmųplęãïïęaųaýàyåuøâdgųčæzåwė Aàhlýæ L. alSàý . Aååmà lę5| (agi 3 ogàJb 15 àúàgę 'ïmdæ, æ>~, ~_. ï,s`, glæuls, g.e. ,s, sàlęsïq4s . AJ/ ag CAJ; AJJS CJA al p . ~.-. ;I, :._. ulýlà . gum aa! ) fbýl . uit Qünyjp/ ,slnçglná p I, Qlšàý . as Jy: - ųėtęsmęïswøwøu . sans
 10. 10. : Êïlíår: 7 * T i . ÂåÂSJKïÂDISJSSÃłIJOJPSÂLJÊILUUJ' * í ý ~. _-_-_. ~a_ 45.3 jy) làgbblå La jl I, 9,5 4593.? ægSJ wa. .. . m wy wï le 4393-: um aa: 4.: ,I <÷ ~->~u'> JJ . bàý . xęolli I; 3| ęnłjåjęà 'g gnu) Cmųíå ÂI -mšx >s-'~ an: Cę-"åâ <-. - ičuw *as I= :aš 5.1433 5413 j) b àgå CJlwLuoHâ' 4.5 : av: 0.2.3. . gun olrSaý 5,3." u. .. x.: S og. , æ-: å Já 'J 395 1:93) alma' Jeu- Jå wwt-o 63:" . ųjlýè V* V 7 v . ç_ , - 1,2.
 11. 11. *är aha-å J' ýåuę 6%? : 'e ~5>>5 *S . s-lïåè who' -693-1- b. a-ôle . åøé . slaan vbà osåæ . was . as 345.: Ê/ lg/ J 959,: t, .uw , Lu qu, ïmbglčúawýlojy. æzšcųøuaüų_àúbàuång 051%? ë-: U-r R3 díé/ MW 445 513 'J 01:3)? x . 6995 z> 69.95 pS da. slå-U *e daa-å w? _ ` Jam 'J 05995 lå *#93 3 úåb* whå' --`-“'.
 12. 12. Jhïúsl 9 . . 9 " tLłñ-łñs* Ja! *Cúųu Jęj : Lag "'l t. . : JA n, u, . " 9 n! s. ) 'hv b. ” gums. . U LLÊJB “Uluuaàïp J95Jm Di* dum G' QÂLT . n . HM ųłøbbåjųl In “Så Lsln G 551303.. - . ..y-Ab 3 ni: . 95ųe3`1m n. n. ' j . n so Gåhåa . l Iųà X Wwwæl. _ ugndanesm, žšá Én E: a: T

×