Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Part A dan Part C PCE Bahasa Malaysia Set A

24.586 visualizaciones

Publicado el

PCEIA Bahasa Malaysa Past Year Question Set A.Set soalan peperiksaan tahun lepas

Publicado en: Reclutamiento y RR. HH.
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Part A dan Part C PCE Bahasa Malaysia Set A

 1. 1. PCE BAHAGIAN (A+C) Center for Learning Excellence – AT&D Dept 1 PCE A & C BAHASA MALAYSIA SET A AGENCY TRAINING & DEVELOPMENT DEPT. AIA CO. LTD
 2. 2. PCE BAHAGIAN (A+C) Center for Learning Excellence – AT&D Dept 2 1) Fungsi utama insurans adalah untuk A. menyediakan modal B. menyediakan peluang pekerjaan C. memberi pampasan kepada beberapa orang yang kurang bernasib baik melalui sumbangan daripada ramai orang D. menyediakan perkhidmatan sosial 2) Yang manakah di antara berikut BUKAN tugas seorang ejen insurans? A. Ejen mendorong tabiat menyimpan di karangan masyarakat B. Ejen membuat tuntutan palsu supaya penuntut memperolehi sebahagian wang C. Ejen meringankan beban kewangan sekiranya berlaku kerugian harta D. Ejen meringankan beban kewangan tanggungan insured yang mungkin bertemu dengan kematian yang TIDAK menentu 3) Industri insurans di Malaysia dikawal oleh satu Akta Parlimen Akta tersebut ialah A. Ordinan Insurans, 1963/1996 B. Akta Insurans 1963/1996 C. Ordinan Jalan Raya 1958 D. Peraturan Insurans 1962/1996 4) Kebarangkalian empirik (empirical probability) adalah ditentukan aras dasar A. data kebetulan (chance data) B. data diketahui (known data) C. data perubatan (medical data) D. data bersejarah (historical data) 5) Sebab berlakunya sesuatu kerugian dikenali sebagai A. kebetulan B. peril C. risiko D. hazad 6) Yang manakah di antara berikut BUKAN cara mengendalikan risiko insurans? A. Pengelakan risiko B. Pengawalan risiko C. Spekulasi D. Bendungan risiko 7) Yang manakah di antara berikut BUKAN ciri-ciri risiko boleh insurans? A. Bilangan besar risiko yang sama B. Premium yang berpatutan C. Kepentingan boleh insurans D. Bertentangan dengan polisi umum
 3. 3. PCE BAHAGIAN (A+C) Center for Learning Excellence – AT&D Dept 3 8) Satu sistem di mana seseorang individu membendung risiko ialah A. bendungan risiko B. pengelakan risiko C. pemindahan risiko D. pengawalan kerugian 9) Pertaruhan usaha niaga dan pelaburan dalam pelaburan saham adalah contoh A. risiko asas B. risiko spekulasi C. risiko tulen D. risiko buruk 10) Bagaimanakah penginsurans menggalakkan pengurangan dan pengelakan kerugian? A. Dengan memberikan kadar diskaun kepada mereka yang mengambil langkah-langkah sedemikian B. Dengan mengenakan premium tambahan (loading) atas mereka yang mengambil langkah- langkah sedemikian C. Dengan mengadakan lebih ramai ejen D. Kesemua di atas 11) Definisi risiko untuk tujuan insurans ialah A. pendedahan kepada bahaya B. peril berinsurans C. ketidaktentuan dalam kerugian D. kemalangan 12) Yang manakah di antara berikut BUKAN prinsip insurans? A. Kepentingan boleh diinsurans B. Kebakaran C. Indemniti D. Subrogasi 13) Yang manakah di antara berikut BUKAN kontrak indemniti? A. Insurans hayat B. Insurans kebakaran C. Insurans motor D. Insurans penerbangan 14) Yang manakah di antara berikut BUKAN satu cara indemniti? A. Membendung kerugian B. Tunai C. Membaiki D. Penggantian
 4. 4. PCE BAHAGIAN (A+C) Center for Learning Excellence – AT&D Dept 4 15) Peril yang dilindungi secara jelas dalam satu polisi dikenali sebagai A. peril serentak B. peril TIDAK diinsuranskan C. peril terkecuali D. peril diinsuranskan 16) Apabila berlaku kerugian, tanggungjawab membuktikan kerugian berdasarkan kepada A. ejen B. insured C. insurer D. adjuster kerugian 17) Pelanggaran prinsip penuh percaya mutlak pada pihak insured A. TIDAK mempunyai sebarang akibat atas kontrak B. akan menyebabkan kontrak terbatal atas pilihan insurer C. membuatkan ejen bertanggungjawab D. A dan C 18) Di bawah prinsip indemniti, bayaran untuk kerugian atau kerosakan A. adalah terhad kepada jumlah sebenar kerugian atau kerosakan tertakluk kepada kecukupan jumlah diinsuranskan B. ialah jumlah yang diinsuranskan C. adalah terhad kepada amaun sebenar kerugian atau kerosakan TIDAK kira jumlah yang diinsuranskan D. Tiada satu pun di atas 19) Prinsip subrogasi adalah hasil daripada: A. prinsip penuh percaya mutlak B. prinsip indemniti C. prinsip sumbangan D. prinsip kepentingan boleh diinsuranskan 20) Maksud “insured memindahkan hak dan remedinya kepada insurer yang telah memberikan pampasan terhadap kerugian yang berlaku” dirujuk sebagai A. Prinsip Penggantian B. Prinsip Kepentingan Boleh Insurans C. Prinsip Sumbangan D. Prinsip Subrogasi
 5. 5. PCE BAHAGIAN (A+C) Center for Learning Excellence – AT&D Dept 5 21) Apabila terdapat dua atau lebih polisi yang melindungi risiko yang sama, prinsip sumbangan menyatakan bahawa insured A. hendaklah membuat tuntutan di bawah satu polisi B. TIDAK boleh membuat sebarang tuntutan C. Hendaklah membuat tuntutan di bawah kesemua polisi mengikut bahagian-bahagian tertentu dari setiap insurer. D. Tiada satupun di atas. 22) Selalunya kepentingan boleh insurans diperlukan pada ketika mendapatan insurans dan juga pada ketika kerugian berlaku. Bagaimanapun, dalam satu kes, kepentingan boleh diinsuranskan hanya diperlukan pada masa kerugian. Ini terdapat dalam A. insurans motor B. insurans kebakaran C. insurans marin D. insurans peribadi 23) Apakah yang dimaksudkan dengan “Penyembunyian”? A. TIDAK mampu untuk memberikan prestasi yang telah depersetujui B. Salah satu pihak hilang kewarasannya C. Gagal untuk mengemukakan fakta matang D. Perkara berikan dengan kontrak telah musnah 24) Badan yang ditubuhkan untuk melindungi kepentingan broker insurans ialah A. PIAM B. IBAM C. MIB D. LIAM 25) Manakah di antara persatuan-persatuan atau biro-biro berikut menyediakan tuntutan atau elaun kepada individu yang cedera atau kepada tanggungan seseorang yang mati, akibat penggunaan kenderaan bermotor A. PIAM B. MII C. MIB D. Tiada 26) Manakah di antara berikut ditubuhkan untuk menggalakkan keprofessionalan di dalam bidang insurans dan untuk mengendalikan peperiksaan professional insurans? A. PIAM B. LIAM C. MII D. IBAM
 6. 6. PCE BAHAGIAN (A+C) Center for Learning Excellence – AT&D Dept 6 27) Manakah di antara berikut dilantik oleh syarikat-syarikat insurans untuk mewakili mereka? A. Reinsurer-reinsurer B. Insurer-insurer C. Broker-broker insurans D. Ejen-ejen insurans 28) Manakah di antara berikut menerima sebahagian daripada risiko daripada insurer lain? A. Reinsurer B. Ejen Insurans C. Adjuster kerugian D. Insured 29) Dua jenis syarikat insurans ialah A. milikan tunggal dan milikan bersama B. perkongsian dan milikan tunggal C. milikan sendiri dan perkongsian D. B dan C 30) Di dalam syarikat milikan bersama, _____ akan menanggung kerugian yang dialami oleh syarikat. A. pihak ketiga B. pemegang polisi C. pihak awam D. pengarah-pengarah 31) Apabila sesebuah organisasi itu dikatakan sebagai disentralisasi, apakah yang anda faham mengenainya? A. Apabila urusan penyediaan kesemua polisi, pembaharuan dan lain-lain lagi dilakukan di ibu pejabat B. Apabila hanya penyediaan polisi dan urusan pembaharuan polisi sahaja dilakukan di cawangan-cawangan terbabit C. Tiadanya cawangan-cawangan D. Apabila urusan pengunderaitan, tuntutan dan perkhidmatan cawangan dikendalikan di cawangan-cawangan terbabit sehinggalah ke tahap yang ditentukan 32) Manakah di antara jabatan-jabatan berikut TIDAK terdapat di dalam insurans biasa? A. Jabatan Pemproses Data Elektronik B. Jabatan Pelaburan C. Jabatan Pemasaran D. Jabatan Belian
 7. 7. PCE BAHAGIAN (A+C) Center for Learning Excellence – AT&D Dept 7 33) Penerimaan, Penolakan dan Pengkadaran Risiko adalah merupakan tanggungjawab A. Jabatan Pengunderaitan B. Jabatan Pemasaran C. Jabatan Pelaburan D. Jabatan Pentadbiran 34) Seseorang Ejen akan bersara apabila mencapai umur A. 45 B. 50 C. 55 D. Tiada umur persaraan 35) Seseorang ejen diberikan ganjaran melalui A. komisyen B. elaun C. melancung secara percuma D. Kesemua di atas 36) Manakah di antara berikut BUKAN merupakan matlamat syarikat insurans mengenakan swa peraturan? A. Menerapkan disiplin di dalam industri insurans B. Menggalakkan persaingan yang sihat C. Menyediakan satu pasaran yang lebih besar untuk operasi insurans D. Melindungi kepentingan pelanggan insurans 37) Mereka yang TIDAK berkemampuan dari segi undang-undang untuk memasuki sesuatu kontrak ialah seorang A. pekerja kerajaan B. minor C. tua D. pekerja 38) Sebuah Agensi boleh ditubuhkan A. melalui persetujuan B. melalui perlaksanaan kuasa jelas C. melalui ratifikasi D. Kesemua di atas 39) Perkhidmatan selepas jualan yang diberikan oleh ejen termasuklah A. penyelesaian tuntutan secepat mungkin B. penghantaran dokumen polisi dengan selamat C. menguatkuasakan semula polisi yang telah lupus D. Kesemua di atas
 8. 8. PCE BAHAGIAN (A+C) Center for Learning Excellence – AT&D Dept 8 40) Manakah di antara berikut TIDAK dilindungi di dalam Insurans Am? A. Insurans Motor B. Insurans Penerbangan C. Insurans Marin D. Penyakit 41) Manakah di antara berikut TIDAK dilindungi di dalam Insurans Hayat? A. Kematian Promasa B. Penyakit C. Insurans kenderaan Motor D. Hilang Upaya 42) Apakah perlindungan yang diberikan oleh insurans? A. Untuk membantu insured mengelakkan semua kerugian B. Untuk membantu insured menghindari kesemua jenis risiko C. Menyebabkan kerugian kewangan secara rata di kalangan semua insured D. Tiada satupun di atas 43) Apakah dua kelas perniagaan insurans yang terdapat di pasaran? A. Insurans Hayat & Am B. Insurans Hayat & Anuiti C. Insurans Am & Motor D. Tiada satupun di atas 44) Akta apakah yang mengawal perniagaan insurans? A. Akta Insurans Kawalan 1963 B. Akta Bank Negara C. Akta Insurans 1963/1996 D. Akta Perniagaan Insurans 45) Keadaan yang meningkatkan kebarangkalian berlakunya kerugian dipanggil _____ A. Hazad B. Kerugian C. Peril D. Risiko 46) Manakah di antara berikut TIDAK berkaitan dengan hazad moral? A. TIDAK bertimbang rasa B. Ketidakjujuran C. Pembinaan bangunan D. Kecuaian
 9. 9. PCE BAHAGIAN (A+C) Center for Learning Excellence – AT&D Dept 9 47) Risiko spekulatif dan perjudian adalah A. boleh diinsuranskan B. TIDAK boleh diinsuranskan C. diterima oleh syarikat insurans D. Tiada satupun di atas 48) Situasi di mana jumlah peristiwa adalah diketahui dikenali sebagai _____ A. kebarangkalian priori B. kebarangkalian penganggaran C. kebarangkalian empirikal D. Tiada satupun di atas 49) Risiko Tulen terdapat di dalam keadaan di mana A. tiada kerugian atau mendapat keuntungan B. tiada kerugian atau mendapat kerugian C. keuntungan sahaja D. Tiada satupun di atas 50) “Pengurusan Risiko” ialah A. satu kaedah yang diambil oleh insurer untuk mengendalikan risiko B. satu pendekatan formal di dalam menangani risiko yang terdapat di sekitar firma C. satu cara untuk mengelakkan kesemua risiko yang terdapat di sekitar firma D. Tiada satupun di atas 51) Keadaan di mana terdapat hak undang-undang yang wujud dari kepentingan kewangan yang samaan dimiliki oleh insured di dalam sesuatu perkara pokok insurans itu ialah A. keuntungan sahaja B. kepentingan boleh insurans C. subrogasi D. sumbangan 52) Bilakah penyerahan hak polisi kebakaran boleh dilakukan? A. Bila-bila masa B. Selepas polisi diisukan C. Sebelum insured berpisah dengan kepentingan perkara pokok tersebut D. Selepas insured berpisah dengan kepentingan perkara pokok tersebut
 10. 10. PCE BAHAGIAN (A+C) Center for Learning Excellence – AT&D Dept 10 53) Dalam undang-undang lazimnya, bilakah tanggungjawab untuk memberitahu akan diamalkan oleh semua pihak? A. Sepanjang tempoh perbincangan B. Pada sepanjang masa C. Semasa tempoh polisi D. Tiada satupun di atas 54) Siapakah yang mempunyai tanggungjawab untuk memberitahu apabila memasuki sesuatu kontrak? A. Insurer B. Ejen C. Pemegang Polisi D. A & C 55) Kenalpasti kaedah Indemniti yang digunakan oleh insurer. A. Membaiki dan mengganti B. Pembayaran Tunai C. Pengembalian Semula D. Kesemua di atas 56) Insured mempunyai tugas untuk mendedahkan kesemua fakta-fakta matang dengan tepat yang mana? A. Pencadang tahu dan patut tahu mengenainya B. Ianya diketahui umum C. Telah dilaporkan oleh penilai pengunderait D. Kesemua di atas 57) Lebihan dari kerugian atau kerosakan dipanggil A. Sisa B. Barang yang hilang C. Salvaj D. Tiada 58) Konsep Takaful ialah Skim A. tanggungjawab individu dan membantu diri sendiri B. Tidak membantu segelintir mereka yang mungkin menghadapi kerugian kewangan C. perjanjian TIDAK berkongsi keuntungan di antara dua parti D. tanggungjawab bersama dan bantu-membantu
 11. 11. PCE BAHAGIAN (A+C) Center for Learning Excellence – AT&D Dept 11 59) Syarikat Insurans yang dimiliki oleh pemegang saham dipanggil A. Syarikat Mutual B. Syarikat Proprietari C. Syarikat Co-operatif D. Tiada satupun di atas 60) Nama lain untuk Agensi atau Jabatan jualan ialah A. Jabatan Pentadbiran B. Jabatan Pengunderaitan C. Jabatan Pemasaran D. Jabatan Aktuari 61) “Sentralisasi” bermaksud A. kesemua penyediaan polisi, pembaharuan dan sebagainya dijalankan di ibu pejabat B. kesemua penyediaan polisi pembaharuan dan sebagainya dijalankan di cawangan-cawangan C. tiadanya cawangan-cawangan D. kesemua pengunderaitan dan tuntutan dikendalikan oleh cawangan 62) Objektif utama Biro Perantaraan Insurans (IMB) ialah untuk menyelesaikan perbalahan di antara insurer dan _____. A. broker B. pemegang polisi C. ejen D. Kesemua di atas 63) PIAM bermakna _______ A. Persatuan Insurans dan Ejen Malaysia B. Persatuan Insurans Am Malaysia C. A & B D. Tiada satupun di atas 64) LIAM bermakna _______ A. Persatuan Insurer Hayat Malaysia B. Persatuan Ejen Insurans Hayat C. A dan B D. Tiada satupun di atas 65) Di dalam Insurans Am, seseorang ejen itu boleh mewakili berapa syarikat insurans? A. 1 B. 3 C. 2 D. 4
 12. 12. PCE BAHAGIAN (A+C) Center for Learning Excellence – AT&D Dept 12 66) Berikut merupakan tujuan DGI diwujudkan kecuali A. menguatkuasakan Akta Insurans 1963/1996 B. mentadbirkan Akta Insurans 1963/1996 C. menentukan kadar sesuatu risiko D. mengawal syarikat Insurans dari segi akaun 67) Perlantikan Pengarah Urusan (MD), Ketua Eksekutif (CEO), atau Pegawal Prinsipal sesebuah syarikat adalah tertakluk kepada kelulusan oleh DGI. Di dalam peruntukan Akta Insurans, MD/CEO hendaklah _______. A. yang layak dan sesuai sahaja B. seorang yang setia C. seorang yang kukuh kewangannya D. Tiada satupun di atas 68) Pihak insurer mungkin TIDAK menerima cadangan asal tetapi mungkin menawarkan perlindungan insurans yang berbeza dari cadangan asal. Ini merupakan A. tawaran semula dari insurer B. penerimaan dari insurer C. persetujuan dari insurer D. pertimbangan dari insurer 69) Perkara yang dipertimbangkan oleh insured ialah A. berjanji untuk menerima kesemua kerugian B. berjanji untuk melengkapkan borang permohonan C. berjanji untuk menanggung kesemua risiko D. membayar atau berjanji untuk membayar premium 70) Kontrak yang TIDAK memenuhi satu atau lebih elemen yang diperlukan adalah dianggap: A. Kontrak batal B. Kontrak boleh batal C. Kontrak TIDAK boleh berkuatkuasakan D. Kontrak boleh berkuatkuasa 71) Seksyen 44A Akta Insurans 1963/1996 menyatakan bahawa sebarang tindakan yang dilakukan oleh ejen adalah dianggap sebagai pengetahuan insurer kecuali: A. dia adalah ejen insurer itu B. dia bertindak bagi pihak insurer C. terdapat berbalahan di antara ejen dan pencadang D. dia mencari perniagaan baru
 13. 13. PCE BAHAGIAN (A+C) Center for Learning Excellence – AT&D Dept 13 72) Syarikat insurans berorientasikan pasaran mestilah mempunyai A. ajensi yang berorientasikan jualan B. keluaran yang bagus C. ejensi yang berorientasikan pasaran D. Tiada satupun di atas 73) Seorang ejen yang menghantar polisi melalui penjualan personal memerlukan: A. Pengetahuan produk B. Pengetahuan market C. Teknik penjualan D. Semua yang di atas 74) Siapakah yang mempunyai kepentingan boleh insurans ke atas rumah kedai yang dicagarkan kepada pihak bank? A. Bank sahaja B. Bank dan pemilik sahaja C. Pemilik sahaja D. Tiada satupun di atas 75) Cepat Kaya Sdn.Bhd. telah menginsuranskan bangunan dan stoknya dengan amaun insurans sebanyak RM500,000. Pada 25 Jun 1997, satu kebakaran telah berlaku dan menyebabkan sebahagian daripada bangunan dan stok itu musnah. Jumlah kerosakan Bangunan RM100,000 Stok RM 50,000 Nilai Salvaj RM 10,000 Berapa banyakkah yang perlu dibayar? A. RM500,000 B. RM150,000 C. RM140,000 D. RM160,000 76) Insured hendaklah mendedahkan kesemua fakta matang dengan tepat. Fakta matang ialah: I Fakta yang akan meningkatkan lagi risiko II Sejarah perubatan insured III Pekerjaan insured IV Fakta yang diperlukan untuk menjelaskan keadaan risiko itu di mana tanpanya insurer akan menganggap ianya cuma risiko normal A. I dan III B. I, II dan III C. I, III dan IV D. I, II, III dan IV
 14. 14. PCE BAHAGIAN (A+C) Center for Learning Excellence – AT&D Dept 14 77) Siapakah yang perlu bersikap “Penuh Percaya Mutlak” di dalam sesuatu kontrak insurans hayat? A. Hanya pihak insurer sahaja B. Hanya pihak insured sahaja C. Pihak insured dan insurer D. Pihak ejen sahaja 78) Sekiranya insured melanggar syarat “Penuh Percaya Mutlak”, A. polisi akan menjadi batal B. polisi menjadi boleh batal, terpulang kepada insurer C. polisi menjadi polisi haram D. insured boleh menyerahkan polisi 79) Menurut Seksyen 40, Akta Insurans 1963, manakah di antara berikut TIDAK benar mengenai kepentingan boleh insurans? A. Setiap Individu mempunyai kepentingan boleh insurans yang TIDAK terbatas terhadap hayatnya sendiri B. Syarikat mempunyai kepentingan boleh insurans ke atas Ketua Eksekutif dan Pengurusnya C. Seorang abang mempunyai kepentingan boleh insurans yang TIDAK terbatas terhadap hayat adik perempuannya D. Pemiutang mempunyai kepentingan boleh insurans ke atas hayat penghutang 80) Apabila memasuki sesuatu kontrak insurans hayat, pemohon mesti mendedahkan kesemua maklumat/fakta matang yang berkaitan dengan risiko hayat itu. Bilakah tanggungjawab untuk mendedahkan itu berakhir? A. Sehingga borang permohonan dihantar ke syarikat B. Sehingga premium awal dibayar C. Sehingga polisi mempunyai nilai tunai D. Selagi polisi masih berkuatkuasa 81) Kontrak di mana salah satu pihak bersetuju untuk membayar sejumlah wang yang tetap sekiranya berlaku sesuatu insiden, tanpa menghiraukan jumlah sebenar kerugian dipanggil A. Kontrak Indemnity B. Kontrak Amaun Tetap C. Kontrak Harga Tetap D. Kontrak Bertuah 82) Seseorang individu yang menginsuranskan hayatnya sendiri mempunyai kepentingan boleh insurans A. yang TIDAK terhad B. yang terhad kepada pendapatan tahunanya sahaja C. yang bergantung kepada keadaan kesihatannya D. yang bergantung kepada kemempuannya untuk menabung
 15. 15. PCE BAHAGIAN (A+C) Center for Learning Excellence – AT&D Dept 15 83) Manakah di antara berikut merupakan kontrak insurans hayat yang berbeza? I Insurans Perkhidmatan Rumah-Ke-Rumah II Insurans Kumpulan III Insurans Am IV Perkhidmatan Aset dan Harta A. I, II B. I, II dan IV C. II, dan IV D. I, II, III dan IV 84) Manakah di antara berikut BUKAN merupakan keterangan mengenai insurans sementara? A. Ianya merupakan satu bentuk kontrak insurans yang terawal B. Ianya merupakan insurans sementara C. Ianya dibeli semata-mata untuk perlindungan D. Ianya dibeli untuk tabungan dan perlindungan 85) Amaun diinsuranskan untuk polisi ini boleh dibayar beransur-ansur di dalam tempoh masa tertentu. Sekiranya insured mati di dalam tempoh perlindungan, keseluruhan jumlah diinsuranskan akan dibayar. Sekiranya insured masih hidup ke tempoh matang, sejumlah baki wang daripada pembayaran terdahulu itu akan dibayar. Manakah di antara berikut merupakan polisi yang dimaksudkan A. Polisi seumur hidup dengan opsyen Tahuan Kritikal B. Insurans Endowment Berjangka C. Insurans Sementara Menyusut D. Insurans Sementara Boleh Tukar 86) Apakah jenis polisi yang anda akan cadangkan kepada prospek yang berhasrat untuk membuat pinjaman daripada polisi? A. Polisi Seumur Hidup B. Insurans Sementara C. Anuiti D. Insurans Simpanan 87) Had “Pengunderaitan Tanpa Perubatan” bermakna A. permohonan itu dikecualikan dari pemeriksaan perubatan B. insurans sementara yang disediakan oleh insurer dan sedang menunggu kelulusan perubatan C. perlindungan sementara yang disediakan oleh insurer disebabkan oleh jumlah diinsuranskan yang agak besar D. amaun insurans untuk perlindungan tidak-boleh-tukar ke atas insured
 16. 16. PCE BAHAGIAN (A+C) Center for Learning Excellence – AT&D Dept 16 88) Manakah di antara polisi berikut akan membuat pembayaran sebaik sahaja insured dikenalpasti menghidap penyakit-penyakit tertentu? A. Perlindungan Penyakit Kritikal B. Polisi Tabungan C. Faedah Hospital D. Anuiti Pasti 89) Manakah di antara keterangan mengenai insurans kesihatan jangka panjang berikut adalah TIDAK benar? A. Polisi ini biasanya mempunyai nilai serahan ataupun nilai matang B. Polisi ini akan mula membuat pembayaran apabila insured menderita akibat penyakit sehinggalah beliau sembuh atau sehingga umur tertentu C. Biasanya premium akan diketepikan sebaik sahaja dikenalpasti menghidap penyakit D. Insurer tidak boleh membatalkan polisi atas sebab rekod tuntutan pemohon yang buruk atau tiadanya faedah kepada syarikat 90) Manakah di antara berikut merupakan fungsi polisi simpanan: I Menggalakkan tabungan yang bersistemetik II Menyediakan dana terkumpul untuk tujuan tertentu III Sekiranya berlaku kematian yang TIDAK terjangka IV Cara yang mudah untuk persediaan hari tua A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, II, III dan IV D. II, III dan IV 91) Yang manakah di antara berikut membenarkan insured menukar nilai tunai untuk satu insurans berbayar bagi jumlah penuh yang diinsuranskan. A. Polisi insurans berbayar automatik B. Pinjaman premium automatik C. Insurans sementara lanjutan automatik D. Insurans terjamin automatik 92) Hak sah di bawah polisi insurans hayat boleh dipindahkan oleh pemegang polisi kepada A. pasangan B. pemiutang C. penghutang D. sesiapa saja
 17. 17. PCE BAHAGIAN (A+C) Center for Learning Excellence – AT&D Dept 17 93) Fasal tak boleh tanding mengikut seksyen 15(C) dalam Akta Insurans 1963 menyatakan bahawa tiada polisi hayat, selepas tempoh ___ tahun daripada tarikh polisi bermula, boleh dipersoalkan oleh insurer atas alasan yang maklumat yang diberikan adalah TIDAK tepat kecuali berlakunya penipuan. A. 1 B. 2 C. 5 D. 3 94) Pinjaman secara amnya diberi sehingga 90 atau 95 peratus daripada A. nilai serahan B. jumlah diinsuranskan C. bonus D. nilai berbayar 95) Di bawah pinjaman premium automatik setiap premium akan dibayar secara automatik apabila mencapai tempoh masanya daripada A. nilai serahan B. jumlah yang diinsuranskan C. bonus D. nilai berbayar 96) Pekerjaan berbahaya termasuk yang berikut kecuali A. pekerja kuari B. tukang cuci pejabat C. pekerja pembinaan D. pemandu kereta lumba 97) Aminah lebih suka pembayaran premium tahunan yang sampai tempoh pada 1hb Jan setiap tahun. Dalam tahun ke-4, dia mengalami sedikit masalah kewangan menyebabkan pembayaran premiumnya dibuat pada 29hb Februari. Polisinya dikatakan A. tidak lupus B. telah lupus C. dilucutkan hak D. dibatalkan 98) Yang manakah di antara berikut TIDAK benar? A. Penyerahan hak ialah pindahmilik “hak” dan “tanggungjawab” di bawah satu kontrak daripada seorang kepada seorang yang lain B. Penyerahan hak secara efektif memindah hakmilik atau hak undang-undang di bawah polisi C. Orang yang memindahkan hakmilik dipanggil pemegang serah hak dan orang yang dipindahkan hak dipanggil penyerah hak D. Orang yang memindah milik hak dipanggil penyerah hak dan orang yang dipindahkan hak dipanggil pemegang serah hak
 18. 18. PCE BAHAGIAN (A+C) Center for Learning Excellence – AT&D Dept 18 99) Bilakah sebuah syarikat insurans hayat boleh membatalkan satu polisi hayat? A. Apabila satu pinjaman belum dibayar tambah faedahnya bersamaan dengan nilai tunai polisi B. Apabila satu pinjaman polisi belum dibayar tambah faedah bersamaan dengan nilai muka polisi C. Apabila pemegang polisi tidak membuat bayaran atas pinjaman D. Apabila pemegang polisi menukar kepada polisi berbayar 100) Fasal tidak boleh tanding dalam polisi insurans hayat adalah bertujuan untuk A. menghadkan masa di mana pemegang polisi mempunyai hak untuk membatalkan polisi B. menghadkan masa di mana syarikat insurans boleh menafikan tuntutan atas dasar penyataan yang dibuat dalam permohonan C. mencegah kelewatan dalam pihak syarikat insurans dalam pembayaran tuntutan sah D. menyediakan had masa untuk pencadang mencabar keputusan pengunderait di bawah cadangannya Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

×