Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)

แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)

 • Inicia sesión para ver los comentarios

แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)

 1. 1. โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมถ์ อำาเภอ คำาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร แบบทดสอบวัดผลกลางภาคเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร์ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำานวนข้อสอบ 50 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน เวลาสอบ 60 นาที --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------คำาชี้แจง 1.แบบทดสอบชุดนี้มี 2 ตอน 2. รายละเอียดและวิธีการทำาแบบทดสอบ มีดังนี้ 1) แบบทดสอบแบบประนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ ( 15 คะแนน) แบบอัตนัย จำานวน 10 ข้อ (5 คะแนน) 2) แบบทดสอบแบปรนัยให้นักเรียนเลือกคำาตอบที่ถูกที่สุด เพียงข้อเดียว และทำาเครื่องหมาย X ในกระดาษคำาตอบช่อง ก ข ค ง ถ้าต้องการเปลี่ยนคำาตอบให้ทำาเครื่องหมาย X ที่คำาตอบเดิมแล้ว ทำาเครื่องหมาย X ในช่องคำาตอบที่เลือกใหม่ แบบอัตนัยให้นักเรียน แสดงวิธีหาคำาตอบที่ถูกต้องอย่างละเอียด 3. ห้ามขีดเขียนข้อความหรือสัญลักษณ์ใดๆลงในแบบทดสอบ นี้ 4. เมือทำาข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำาแบบทดสอบและ กระดาษคำาตอบส่งคืนกรรมการคุมสอบ 5. หากกรรมการคุมสอบ ตรวจพบว่านักเรียนผู้ใดทุจริตหรือ ร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด หรือเจตนาเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ เข้าสอบด้วยกันคัดลอกคำาตอบข้อสอบรายวิชาที่กำาลังสอบ เป็นความ ประพฤติผิดอย่างร้ายแรงของนักเรียน และพิจารณาโทษให้สอบ ตกในการทดสอบครั้งนี้ทันที --------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- ตัวชี้วัด 1. สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวง จันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่ เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก (ข้อ 1 - 16) 2. สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอกภพ กาแลกซีและระบบ สุริยะ (ข้อ 17 - 22) 3. ระบุตำาแหน่งของกลุ่มดาว และนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ข้อ 23 - 33) 4. สืบค้นและอภิปรายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้ สำารวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะ อากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และการสื่อสาร (ข้อ 34 - 40)
 2. 2. …………………………….. ผู้ออกข้อสอบ …………………………….. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ …………………………….. งานวัดผล ตอนที่ 1 เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 1. แรงที่โลกกระทำาต่อมวลของวัตถุ แล้วทำาให้วัตถุนั้นตกลงสู่พื้น โลก คือแรงอะไร ก. แรงดึงดูดข. แรงโน้มถ่วง ค. แรงแม่เหล็ก ง. แรงหนีศูนย์กลาง 2. ถ้านักเรียนต้องการดูการเกิดสุริยุปราคา นักเรียนจะมีวิธีการดู อย่างไรที่ไม่ทำาให้เกิดอันตรายต่อดวงตา ก. ดูผ่านแว่นกรองแสง ข. ดูผ่านฟิล์มกรองแสงที่สามารถลด ความเข้มแสงให้น้อยลงได้ ค. ดูผ่านกระจกใส ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 3 .ดาวเทียมดวงแรกที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรในวงโคจรของโลกได้สำาเร็จ คือข้อใด ก. สปุตนิก 1 ข. อะพอลโล 1 ค. เทลสตาร์ 1 ง. เอ็กซ์พลอเรอร์ 1 4. เหตุใดดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวง ในระบบสุริยะจึงต้องโคจรรอบดวง อาทิตย์ ก. เพราะดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่า ข. เพราะดวง อาทิตย์มีแรงโน้มถ่วงมาก ค. เพราะดวงอาทิตย์มีแสงสว่างในตัวเอง ง. เพราะดวงอาทิตย์ เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ 5. การทำางานภายในยานอวกาศจำาเป็นต้องสวมชุดอวกาศหรือไม่ ก. จำาเป็น เพื่อความปลอดภัย ข. ไม่จำาเป็น เพราะ อยู่ในช่วงพักผ่อน ค. ไม่จำาเป็น เพราะภายในยานถูกปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะ สมแล้ว ง. ไม่จำาเป็นเพราะตัวยานอวกาศเปรียบเสมือนเกราะป้องกันอยู่ แล้ว
 3. 3. 6. ดาวเคราะห์ใดไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวาร ก. ดาวยูเรนัส ข.ดาวเสาร์ ค.ดาวพุธ ง.ดาวพฤหัสบดี 7. การสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์ต้องทำาตามข้อใด ก. ดูหลาย ๆ เดือนเวลาใดก็ได้ ข. ดูตลอดทั้งเดือน เวลาใดก็ได้ ค. ดูเพียงครึ่งเดือนเวลาเดียวกัน ง. ดูตลอดทั้งเดือน เวลาเดียวกัน 8. เพราะเหตุใดดวงจันทร์จึงหันด้านเดียวเข้าหาโลก(เข้าใจ) ก. หมุนรอบตัวเองในเวลาเท่ากับโลกหมุนรอบตัวเอง ข. หมุนรอบตัวเองในเวลาเท่ากับหมุนรอบโลก ค. หมุนรอบตัวเองในเวลาเท่ากับการหมุนรอบดวงอาทิตย์ ง. หมุนรอบตัวเองในเวลาที่เท่ากับโลกหมุนรอบดวงอาทิตย 9. ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะที่สำาคัญของดาวเคราะห์ ก. ดาวเคราะห์มีแสงสว่างในตัวเอง ข. ดาวเคราะห์มีแสง กระพริบในตัวเอง ค. ดาวเคราะห์มีการเคลื่อนที่ไม่อยู่ในตำาแหน่งเดิม ง. ดาวเคราะห์ มีการเกาะกลุ่มกันอยู่ในตำาแหน่งเดิม 10. ข้อความใดที่สามารถบอกลักษณะของระบบสุริยะได้ดีที่สุด ก. มีดาวเคราะห์เป็นบริวาร 8 ดวง ข. ดวงจันทร์ไม่ใช่ การโคจรในระบบสุริยะ ค.ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ ง. ดาวหาง คือส่วนที่หลุดจากระบบสุริยะ 11. จงพิจารณารูปภาพความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และ ดวงจันทร์ จากรูปการเกิดปรากฎการณ์นำ้าเกิด เกิดในวันใด 1. ขึ้น 5 คำ่า 2. ขึ้น 8 คำ่า 3. ขึ้น 15 คำ่า 4. แรม 8 คำ่า 12. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปรากฏการณ์การเกิดสุริยุปราคา ก. เกิดในเวลากลางวัน ข. เกิดจากดวงจันทร์ บังอาทิตย์ ค. เกิดวันแรม 15 คำ่า ง. เกิดจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ โลก เคลื่อนที่มาอยู่ในแนว เดียวกัน 13. ข้อใดกล่าวถึงการกำาเนิดสุริยะได้ถูกต้อง ก. เกิดพร้อมกับการเกิดเอกภพ
 4. 4. ข. เกิดจากการระเบิดที่เรียกว่า บิก-แบง ค. เป็นผลจากการระเบิดของดวงอาทิตย์ ง. เกิดจากการรวมตัวของแก๊สต่างๆ ในกาแล็กซี 14. ข้อใดกล่าวถึงกาแล็กซีได้อย่างถูกต้องที่สุด ก. ดวงดาวที่อยู่รวมเป็นกลุ่มในเอกภพ ข. ดวงดาวที่เกิดจากการรวมตัวกันของดาวฤกษ์ ค. ดวงดาวที่เกิดจากการรวมตัวกันของดาวเคราะห์ ง. ดวงดาวที่อยู่เป็นกระจุกหรือกระจัดกระจายในเอกภพ 15. ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระบบสุริยะ 1. ระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง 2. ระบบสุริยะเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือก 3. ดวงดาวที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าเมื่อยืนอยู่บนโลก ล้วนเป็น บริวารของดวงอาทิตย์ทั้งสิ้น 4. ระบบสุริยะมีดาวเคราะห์ 8 ดวง ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง อุกกาบาต และดวงจันทร์ที่โคจรอยู่รอบดาวเคราะห์เป็น บริวาร ก. ข้อ 1 และ 2 ข.ข้อ 2 และ 3 ค. ข้อ 1, 2 และ 3 ง. ข้อ 1, 2 และ 4 16. เพราะเหตุใดดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวงในระบบสุริยะจึงต้องโคจรรอบ ด ว ง อ า ทิ ต ย์ ก. เพราะดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ ข. เพราะดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ มาก ค. เพราะดวงอาทิตย์มีแรงโน้มถ่วงมากกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ง. เพราะดวงอาทิตย์มีแสงสว่างในตัวเอง จึงทำาให้ดาวเคราะห์ ดวงอื่นโคจรรอบ 17. ทางช้างเผือกที่มองเห็นด้วยตาเปล่า เป็นลายพาดสีขาวสว่าง บนท้องฟ้าในคืนเดือนมืดสนิทคืออะไร ก. เนบิวลาชนิดหนึ่ง ข. ฝุ่นธุลีในระบบสุริยะ ค. ดวงดาวที่อยู่ในระบบกาแล็กซีของเรา ง. ดวงดาวที่อยู่นอกระบบกาแล็กซี ซึ่งอยู่ไกลมากจนมอง แยกเป็นดวงๆ ไม่ออก 18 . ถ้าดาวฤกษ์ดวงหนึ่งแรกเกิดมีอุณหภูมิพื้นผิว 11,000 องศา เซลเซียส เมื่อเวลาผ่านไปอุณหภูมิจะ เปลี่ยนไปเป็น 5,600 องศาเซลเซียส 4,000 องศาเซลเซียส และ 3,000 องศาเซลเซียส สีของดาว จะเปลี่ยนแปลงจากแรก เกิดตามลำาดับอย่างไร ก. ขาว แดง เหลือง ส้ม ข. ขาว แดง ส้ม เหลือง ค. ขาว ส้ม เหลือง แดง ง. ขาว เหลือง ส้ม แดง 19. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ 1. ระบบสุริยะ 2 กาแล็กซี 3. เอกภพ 4. ดาวเคราะห์ วงนอก จงเรียงลำาดับขนาดของสิ่งต่างๆ ในอวกาศจากใหญ่ไปเล็ก ก. กาแล็กซี เอกภพ ดาวเคราะห์วงนอก ระบบสุริยะ
 5. 5. ข. เอกภพ กาแล็กซี ระบบสุริยะ ดาวเคราะห์วงนอก ค. เอกภพ ระบบสุริยะ กาแล็กซี ดาวเคราะห์วงนอก ง. กาแล็กซี เอกภพ ระบบสุริยะ ดาวเคราะห์วงนอก 20. ในการหมุนรอบตัวเองของโลกนอกจากทำาให้เกิดกลางวันและ กลางคืนแล้ว ยังเกิดปรากฏการณ์ใด ได้อีก ก. การเกิดนำ้าขึ้นนำ้าลง ข. การขึ้นตก ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ค. เกิดสุริยุปราคา ง. ข้อ 1 และ ข้อ 2 ถูก 21. ดาวเคราะห์ดวงใด เมื่อมองจากบนโลกด้วยตาเปล่าจะเห็นว่ามี ความสว่างมากที่สุด(Onet 51) ก. ดาวพุธ ข. ดาวศุกร์ ค. ดาวอังคาร ง. ดาวพฤหัสบดี 22. ในระยะเวลา 2 - 3 ปีที่ผ่านมานักดาราศาสตร์ได้ประชุมตัดสิน ให้ดาวดวงใดไม่เป็นดาวเคราะห์ใน ระบบสุริยะอีกต่อไป(O-net 51) ก. ดาวพุธ ข. ดาวพลูโต ค. ดาวเนปจูน ง. ดาวยูเรนัส 23. ดาวดวงใดอยู่ใกล้ขอบฟ้ามากที่สุด(O-net 51) ก. ดาว A ที่มีมุมเงย 45 องศา ทางทิศเหนือ ข. ดาว B ที่มี มุมเงย 15 องศา ทางทิศตะวันตก ค. ดาว C ที่มีมุมเงย 25 องศา ทางทิศตะวันออก ง. ดาว D ที่มี มุมเงย 75 องศา ทางทิศใต้ 24. ตามเส้นทางสุริยวิถี ในวันที่ 1 กรกฎาคม ดวงอาทิตย์จะปรากฏ อยู่ในกลุ่มดาวใด
 6. 6. ก. คนยิงธนู ข. แพะทะเล ค. คนคู่ ง. ดาวปู 25. ข้อใดใช้เป็นข้อสังเกตในการหาตำาแหน่งดาวเหนือได้ง่ายที่สุด ก. ดาวค้างคาว ดาวไถ ข. ดาวซีรีอัส ดาวลูกไก่ ค. ดาวลีโอนิก ดาวตาวัว ง. ดาวหมีเล็ก ดาวจระเข้ 26. การใช้ประโยชน์จากดาวฤกษ์ตามข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ใช้บอกเวลา ข. ใช้ในการบอกทิศ ค. ใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตาของคน ง. ใช้ใน การให้ความเพลิดเพลิน 27. ข้อใด คือ กลุ่มของดาวจักรราศี ก. กลุ่มดาวไถ ข. กลุ่มดาวว่าว ค. กลุ่มดาวหมีใหญ่ ง. กลุ่มดาวแมงป่อง 28. เส้นสุริยะวิถี มีความหมายตรงกับข้อใด ก.ทางเดินของดวงอาทิตย์ ข. ความสว่างของดวงอาทิตย์ ค. ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ และกลุ่มดาวฤกษ์ ง. จุดบนดวง อาทิตย์ที่มีมากที่สุดในรอบ 11 ปี 29. กลุ่มดาวที่ใช้หาทิศเหนือ และประกอบด้วยดาวเหนือคือข้อใด ก.จระเข้ ข. หมีเล็ก ค. ค้างคาว ง. สิงโต 30. กลุ่มดาวที่ใช้บอกทิศใต้ คือกลุ่มดาวในข้อใด ก.แกะ ข. ปลา ค. ค้างคาว ง. ไม้กางเขน 31. ข้อใดตรงกับความหมายของกระจุกดาว ก. ดาวฤกษ์ที่เกิดใหม่ ข. ดาวฤกษ์ที่มีความสว่างมากที่สุด ค. ดาวฤกษ์ที่เกิดจากกลุ่มแก๊สเดียวกัน ง. ดาวฤกษ์ที่เกิด จากกลุ่มแก๊สหลายกลุ่ม 32. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์1 รอบใช้เวลา 1 ปีผ่านกลุ่มดาว จักรราศีต่างๆ 12 กลุ่ม ในตอนหัวคำ่าคืน ที่ มีท้องฟ้า โปร่ง ผู้สังเกตบนโลก มองเห็นกลุ่มดาว มังกรปรากฎ
 7. 7. ขึ้น เป็นกลุ่มแรก ในช่วงเวลานั้นดวง อาทิตย์ผ่านเข้าใกล้กลุ่มดาวราศีใดและตรงกับเดือนอะไร ก. กลุ่มดาวคนคู่ /เดือนมิถุนายน ข. กลุ่มดาวสิงโต / เดือนสิงหาคม ค. กลุ่มดาวแกะ /เดือนเมษายน ง. กลุ่มดาวแมลง ป่อง /เดือนพฤศจิกายน 33. ถ้าเดือนธันวาคม ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บริเวณกลุ่มดาวคนถือ ธนู เดือนมีนาคมดวงอาทิตย์จะอยู่ บริเวณกลุ่มดาวใด ก. ปลา ข. แกะ ค. วัว ง. แมลงป่อง 34. ข้อใดไม่ใช่ดาวเทียมสื่อสาร (O-net 53) ก. ไทยคม ข. เทลสตาร์ ค. อินเทลแซท ง. วอยเอเจอร์ 35. ยานขนส่งอวกาศแตกต่างจากจรวดอย่างไร ก. ยานขนส่งอวกาศลำาเลียงดาวเทียมได้แต่จรวดทำาไม่ได้ ข. ยานขนส่งอวกาศไม่สามารถนำากลับมาใช้ได้อีก แต่จรวด ทำาได้ ค. ยานขนส่งอวกาศสามารถให้มนุษย์โดยสารได้ แต่จรวด ทำาไม่ได้ ง. จรวดสามารถนำาดาวเทียมกลับมาซ่อมได้ แต่ยานขนส่ง อวกาศทำาไม่ได้ 36. ถ้าประเทศไทยต้องการสำารวจสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องใช้บริการของดาวเทียมระบบใด ก. ดาวเทียมสื่อสาร ข. ดาวเทียม อุตุนิยมวิทยา ค. ดาวเทียมสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ ง. ดาวเทียม สำารวจทรัพยากรโลก 37. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ต้องศึกษาในการเดินทางสู่อวกาศ ก. แรงโน้มถ่วงของโลก ค. แรงหนี ศูนย์กลาง ข. แรงสู่ศูนย์กลาง ง. แรงยกตัว 38. เพราะเหตุใด เมื่อเรามองดูดวงดาวบนท้องฟ้าจึงเห็นดาวกะพริบ ก. แสงจากดวงดาวมีความถี่ต่างกัน ข. แสงจากดวงดาวถูกปล่อยออกมาเป็นระยะๆ ค. แสงจากดวงดาวมีหลายสี และหลายความยาวคลื่นบางสีตา ของเราไม่สามารถมองเห็นได้ ง. เนื่องจากอากาศแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาทำาให้แสงจาก ดวงดาวเกิดการหักเหเทคโนโลยีอวกาศ 39. กำาหนดข้อมูลให้ดังต่อไปนี้ A ดาวเทียม B สถานีอวกาศ C ยานขนส่งอวกาศ D ยานอวกาศ การพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในเทคโนโลยีอวกาศจากอดีตถึง
 8. 8. ปัจจุบันเป็นไปตามข้อใด ก. A D C B ข. B A D C ค. D B A C ง. D A C B 40. พิจารณากล้องโทรทรรศน์ต่อไปนี้ 1. กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล 2. กล้องโทรทรรศน์หักเหแสง 3. กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง 4 กล้องโทรทรรศน์วิทยุ ข้อใดจัดเรียงลำาดับประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ศึกษาวัตถุใน ท้องฟ้าจากน้อยไปมากได้ถูกต้อง ก. 3 2 1 4 ข. 3 2 4 1 ค. 2 3 1 4 ง. 2 3 4 1 --------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ ขอให้ทุกคนโชคดี เดชมณี เนาวโรจน์ ตอนที่ 2 แบบอัตนัย จำานวน 10 ข้อ (5 คะแนน) คำาชี้แจง ตอบคำาถามให้ถูกต้อง 1. ถ้าโลกไม่หมุนรอบตัวเอง จะส่งผลต่อปรากฏการณ์ใดบ้าง ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 2. ถ้าบ่งดาวเคราะห์ตามขนาดและส่วนประกอบ จะแบ่งได้เป็นกี่ พวก อะไรบ้าง ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 3. ยกตัวอย่างปรากฏการณ์ที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ของดวง จันทร์ ดวงอาทิตย์ ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 4. ระบุกลุ่มดาวที่สามารถบอกทิศเหนือได้ อย่างน้อย 2 กลุ่ม ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………
 9. 9. ……………………………………………………………… ……………… 5. ถ้าหากต้องการศึกษาดาวบนท้องฟ้าของวันที่ 12 เดือน ธันวาคม เวลา 20.00 น. จากแผนที่ดาว จะต้องทำาอย่างไร ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 6. ระบบสุริยะจัดเป็นกลุ่มดาวหรือไม่ เพราะเหตุใด ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 7. เอกภพ กาแลกซี่ และระบบสุริยะแตกต่างกันอย่างไร ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 8. กล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสง และสะท้อนแสงเหมือนหรือ แตกต่างกันอย่างไร ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 9. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีอวกาศที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำาวัน ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 10. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยว กับเนื้อหาที่ เรียน สื่อการสอน และครูผู้สอนในรายวิชา วิทยาศาสตร์ 6
 10. 10. ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… ตอนที่ 1 เลือกคำาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 1 21 2 22 3 23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 30 11 31 12 32 13 33 14 34 15 35 16 36 17 37 18 38 19 39 ชื่อ –สกุล ...............................................................ชั้น ม.3/ …………เลขที่.........
 11. 11. 20 40 ตอนที่ 2 แบบอัตนัย จำานวน 10 ข้อ (5 คะแนน) คำาชี้แจง ตอบคำาถามให้ถูกต้อง 1. ถ้าโลกไม่หมุนรอบตัวเอง จะส่งผลต่อปรากฏการณ์ใดบ้าง ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 2. ถ้าบ่งดาวเคราะห์ตามขนาดและส่วนประกอบ จะแบ่งได้เป็นกี่ พวก อะไรบ้าง ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 3. ยกตัวอย่างปรากฏการณ์ที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ของดวง จันทร์ ดวงอาทิตย์
 12. 12. ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 4. ระบุกลุ่มดาวที่สามารถบอกทิศเหนือได้ อย่างน้อย 2 กลุ่ม ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 5. ถ้าหากต้องการศึกษาดาวบนท้องฟ้าของวันที่ 12 เดือน ธันวาคม เวลา 20.00 น. จากแผนที่ดาว จะต้องทำาอย่างไร ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 6. ระบบสุริยะจัดเป็นกลุ่มดาวหรือไม่ เพราะเหตุใด ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 7. เอกภพ กาแลกซี่ และระบบสุริยะแตกต่างกันอย่างไร ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 8. กล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสง และสะท้อนแสงเหมือนหรือ แตกต่างกันอย่างไร ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 9. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีอวกาศที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำาวัน
 13. 13. ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 10. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยว กับเนื้อหาที่ เรียน สื่อการสอน และครูผู้สอนในรายวิชา วิทยาศาสตร์ 6 ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………

×