Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Muu!

Đề tài:

HOẠT ĐỘNG BẢN LẺ TẠI CHUỖI
CỦ'A HÀNG FAMILYMART

GVHD:
Thành Viên:

Thầy Phun Minh Tuấn
Trần Thị Truờng An
...
Eialỉìμìlr

fl

SA
ll)
IL
H:

 

ịnlịlj J l,k`íGl,
`ÍẵIEIg|lHlIIrằHIIIHUHHIIFIBIUIIIIA
Ũìlụiụìỡmlíẵ
`ỈÌuÌlImIẸlImùĨỀlí
mue...
M””“ỸS FAMILYMART VIỆT NAM

FAMILYMART
o Thành lập và‹› năxn l98‹> tại Nhật Ban
o Kinh díìunh thc‹› hình thúc nhượng quyvề...
í*ÌÔ,L`íỆl, ịnrGl,:,lị, Ệjtẩịøl .L.`ỉ“l`,

lmlìtlìuịaulỉĩtẫñỉìịngọjităuiitnnịga 4ỉ!ĩtnựa1irã,M:ĩIồiiIĩtu;g -aũute-Iiíttuzg...
'2°“=Ỉ”`“`=5 CÔNG NGHỆ BÁN LẺ
”°“=”`“ỸẾ THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

Xác định ữlị Lrường mục tiêu Ặ
Í

` j Phân khúc theo nhân khẩu học ` I


 x

* Phân khúc th...
“*°“`“”ã“““`*Ế THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

S II nn khach hung mu: liều của FplỈL'IARỈ tại thị lrwng `ll' laàn (lhể hệ)

 

ìl'r1l...
f,rf,: I f_rĨ,:lcIf“C“l,L`IGl. ,,k"Ả,lịỈlŕ` f,rf

AęEŨilÍiIinÌIlẵẢllìCIIu[llml`
s'ẩ'ñY1[IẵVJỊJlLLuuẫỊư A
Illlìbủĩllìk sữìl...
:Ị ',,f'.ŕt,lCÍŕC`l,l`[L,`*v ìL*1,l,ẸrI*` `,

CJíÌ°Ĩẫ1IliI1vlìIẢĂ`l,lI.I,llì‹'vlIìJ}ỊJ,
Q llllllllllgllìlílllìl '“IlIliẳấl...
txzxìỉairẻias L TC” I .,A`:uLí ìzâịñl .,P V ,âặx

Í.llWII72,l,l ` V' Lí
`YỖị f,r'.ø:1“l ._EịlL` Ệ lClầịDl,ll
“ÍÍÍIIIIỈIỈ
IllJ]ìlIỉ^l1lllIlì`IIIlỈỈầll`

 

Famìlyñart
Mẵ”ểìỸSCÁCH THỨC MUA HÀNG TỪ
NHÀ CUNG CẤP

Nhà çung Tổn kho Củ'a hàng
Câp g lân Cận

Sản phãln thông thường

Tổng kho >> C...
ỆE[CÌP"r”ầí` ìnlilclcliríẩ CJEPXỖĨIIEÍ
CmIẤ_ìl1mwỈâllm›`ll$ì .ìlìỈI›9.` ìPũl]gỂ,ĩỀỉ1lI]1ủIìẸI,lí
L 'lìììllì I ÌgọlIÍìỂỈl
!...
mẵS°ĩỸSCÁCH TRUNG BẦY HÀNG HÓA

,.

 

Ui

Khu ãn uống tại chỗ I
Quầy

Đồ dùng thiết yểu
Ihứe ãn

nhanh Bảnh keo vả thức ã...
MẵẩSfSCÁCH TRUNG BÀY HÀNG HÓA

Tìêu cllí được đặt ra là:

›Dễ dàng tìrn ữlấy

P Đa dạng hàng hóa

>Quy trìlĩh mua hàng đơn...
t.Ờ.ìn1lsRăìF,,,

LLẩ,<”:,:j †,r'ø!lCÍýị'[í,Ấv ìjüẩỵị ,Tí Ỉŕẫìồ.u,l`[Ể.*v ì,:øKC†lẠEẬ

 

Famìlyñart
Ỉ.P',,I,l[ỈC`l.Ă`[L.`*v f_rf_:_lữI“` ằj1ỊL`l,:i GÐLẨẠ

.Ă`l,iỊlơ ỉ[ãỊ` Eỉìl1ì ítoxlllìl Tìm ÍìRtl1ì dillíẫl ufnil ìỉtilậl ...
. .,x_ . A _ W_ Ị.
._F'.,ẫ AỊỀÍ .,F'.,ẫ,[CỈ,[ LỀÍ/ẾLAẸỀÍ ỄỈỄÍ

Ễẵì `lỊKỊ`Jl}ặỢ 31 r ẩl l1`llììl 'ẢĨãl!Illì`fỊ ìml}g` ìlill...
lsWW”2,I,I,lẺLI -V,r'.ø: l`V/,â`:x ',,r'.,t,lEV`,,'L^.ỈlI,l`I ',, Ỹ,I,ỈŨ,B[Ếẫ

.,I,tI}ụỉ .ímllịlũìĩfầll ÍĨIỊ
` 0Ấllí^ll}aỊ...
M“”“ỸỀHIÊU THỊ VÀ TRUYỀN THÔNG

Hoạt động chíêu thị

> Khuyến mãi: Tỳng thởi điểm ương qãm mà có những ưu đãi nhằm
kích câ...
' l,lỈlILI f,rf_: I Y/,ẨỊ †_:lẸPIỔỈ0I,L`l †,FỸ,I,ỈỒ,Ẻ[Ế#

”l,HìluulI;Ịl _gnẳIItỂlIm- Ưbdìlllljýịậãịñüìln màluưnnllưnldtc

...
IỈUILI f_rf_:Ị `V/,ồvlx ',,r'.øt,lEV“,,'L .i0l,DI f_ ?,I,IỄÌB[Ệ#

HHìlllulịaịμifịgnillmrẫlillñllịat

uủịŕânsụllnlnlIuđunụn...
M

bunoc

ĐÁNH GIÁ

U'u G m

0 FaIIlỈ1yMan lã một trang những của
hàng tiện lợi quy mô lớn

0 sản phẩln đa dạng

0 Tìêu ch...
ầilĩr, ẬEẦL Ẫxfr'

.ñlgẳlliìulll
` "ẵtuμallmnu-ựuuậhưũillỉìnñrílĩSlIIhlIsCIluuudìlI3ĩIilIInnnv*tìlltulItuu1Il›
Í u.

 

lg...
:_EịĨl':_r` ỉ,L.lr,A,Ỹ.ỊL`I

.,ẳlrl.1llnløk`l,lrịI,iĩ`.IỆ1 ỊìIỊỉIlllgJ,“ìỈIặỊhutuì Ì Ila ĩlẳll ỈM ỈBIÌỆĨÍ
ỆẸÉII1 nhãm nầ '...
`Ệ.“ŕ2l,'lịl,1 l`I/IJ 'E,ì,YỂt,Y/ "ĂỂl ÊỂlỀ` `.LllìI,Ìl
 rấ,ẵ,lĨ.l j/Ỉ,FIf4l,Il'g', :.lJtỊ1Ặi.t-.pf.

Famìlyñart
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Quản trị bán lẻ Hoạt động bán lẻ tại chuỗi cửa hàng Family Mart

3.655 visualizaciones

Publicado el

Người thực hiện: Nhóm sinh viên Đại Học Hoa Sen
Giảng viên: Thầy Phan Minh Tuấn.
Trong quá trình thực hiện, nếu có sai sót, mong các bạn bỏ qua

Publicado en: Venta al por menor
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Quản trị bán lẻ Hoạt động bán lẻ tại chuỗi cửa hàng Family Mart

 1. 1. Muu! Đề tài: HOẠT ĐỘNG BẢN LẺ TẠI CHUỖI CỦ'A HÀNG FAMILYMART GVHD: Thành Viên: Thầy Phun Minh Tuấn Trần Thị Truờng An Lê Tấn Dạt Doàn Mỹ Phuơng Bùi Tiến sun Nguyễn Giu Báo Trản Nguyễn chánh Toàn Nguyễn Thị Anh Thư Famílyhart
 2. 2. Eialỉìμìlr fl SA ll) IL H: ịnlịlj J l,k`íGl, `ÍẵIEIg|lHlIIrằHIIIHUHHIIFIBIUIIIIA Ũìlụiụìỡmlíẵ `ỈÌuÌlImIẸlImùĨỀlí mueàuμmuuuỉắìuuμm-iuiinuu llìllluIụợíìllìbiLlulđìullnílliílìơlìlỉtlulllìl lani-IilnsnuunỊnImnụcũIcImluuunụuntủg` ẫbjgivlthllầllulllgllllịìrầul CRdìIIìInuìIlIll1dŨẮl“lmìlẸIìmI Hìlilullgỉìlùnmlliịam Imnudỉñìlnlmnụuu InxuầnuụuiijjuuụụinlãưniỉtμmuuiIutunugIì1ùuiuuuỊẩnuIimaụ ìpmulìnánmtẹillmuu Famìlyñart
 3. 3. M””“ỸS FAMILYMART VIỆT NAM FAMILYMART o Thành lập và‹› năxn l98‹> tại Nhật Ban o Kinh díìunh thc‹› hình thúc nhượng quyvền o Hơn 23‹›‹›‹› Cưa hàng trên t‹›àn thể giới ^'I"llmỈ[jIA'lIIart, Ivhere Yan: Are one øj`the Famíljv" Fan1ílyMart Vìệt N am I Gia nhập vào Việt Nam năín 2009 I Khoảng 40 của hàng [mng khu vực Thành phổ Hồ Chí Minh Fa lyHart
 4. 4. í*ÌÔ,L`íỆl, ịnrGl,:,lị, Ệjtẩịøl .L.`ỉ“l`, lmlìtlìuịaulỉĩtẫñỉìịngọjităuiitnnịga 4ỉ!ĩtnựa1irã,M:ĩIồiiIĩtu;g -aũute-Iiíttuzgạ rI,Iíĩ[ẫIìỉIllIÌ7 limo ll!Zw?4lsJI1iL,.ọt1llr‹uuęμỊuuuna›ĩIt, ll1Ìy' ỉll1i fần, lIì`Ì7"IlilĩÌllIlƠtũIlg, `.,F“'/` ÍIllIẨY`lnÌỈỂlbố`,lŨ rI,IỉĩÍẫIỉìịg1iỊỊlMIỊIỊ]illII!ỶIlIểỊIllốuaỊ llIỂỊ,Y`llIKŕtlIỊtñỊlaL, lồì llimug, lồỉilẫịμ, ĨlIẫlĨtl1v‹lị!ỊỈ.ỈY`ẾIĨlIlÍVtŨI}E` Famìlyñart
 5. 5. '2°“=Ỉ”`“`=5 CÔNG NGHỆ BÁN LẺ
 6. 6. ”°“=”`“ỸẾ THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU Xác định ữlị Lrường mục tiêu Ặ Í ` j Phân khúc theo nhân khẩu học ` I x * Phân khúc theo khu vực địa lý '* N F ' ' "X `* Phân khúc theo hành Vi mua hàng * * FamilyMart
 7. 7. “*°“`“”ã“““`*Ế THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU S II nn khach hung mu: liều của FplỈL'IARỈ tại thị lrwng `ll' laàn (lhể hệ) ìl'r1ll l1ẻ llę lí! “0 Ile!! (VIV Pluìll kllllc VÌII llìỈulg Ikhl xI1l.'1l TIE ell! lxell l< llllìl vulan Ảlúlừlli llnI<vl vluuuc kíu nướu 3411 Klunclu lμưuun xnlỵxc vuenn Klunc lxanxnz tan uuxụwx Kì:xl lxę çμằun Klunclu lxauug vnxxvxsg Iax ỐLI`Ảl Yl‹V lkvllu .l‹xxμg ~zưμx lvlìỉĩlll utllg ỵựu c.ìc ~.uln ỵslu.LxxL Illl ll‹.'l I;xv c`ì<: slμvlxu ~IVll ỵu1L:nx lx.v|› 4I‹Ill ‹lc De x.ul μìlkvxlsz Kncll All lllkvl lnxxq c.ic ux.u llì uu.I tnnusz vuμvxxỵ tIll_ lxi :Ix~x lnyxvxxu kJLICll1LIllL nll jìllảlll L .» LL`lIkì(1uIl`All1ìlnll Yllll lllll c.uc lìnc μ!l lnnxgưul Cn dón IlIơll1ZllÀẶ' Tùng nh u Irllng hunh chn m hach hung (gia) ĩănxz Elμì Ill cna suu plμiux sìvm ÁjIü so Ilẻll plxux Inn cIa kllμicll Ixàug Ỉ›_Io un_r lìhal triển thông qnna chien lượ: marketing dịa phương (khu 1_r‹› Đalll lìíllì L-xue cỉlp v.:c sa:: jlllảlll .xx-'vx slxrn vxeuuIlxn1xuẻxnc:nnung‹av: llẻll ‹lnxxxg ‹1xa plllllulg Tá|V tnưnxxg u1o Illéll kllnl snxx Ịvllálll Ơ đun pỈlIAVlI_i Pllăll kluuc kẢI:lclI IIảAIg cua F:lI1ll`/M:ll1I:llIẢIln'u‹`YlIỊ; Nu.ìx I.''guríl : I"umỈI_Ị'.íurI Iại .'vl1ịI) FamilyMart
 8. 8. f,rf,: I f_rĨ,:lcIf“C“l,L`IGl. ,,k"Ả,lịỈlŕ` f,rf AęEŨilÍiIinÌIlẵẢllìCIIu[llml` s'ẩ'ñY1[IẵVJỊJlLLuuẫỊư A Illlìbủĩllìk sữìllìiỉlầll ỉậmuurừlm 'lx All» ,ẾIẸỊỈIHÌIIIIIỊIIIÌIIIIẸỊHIIIIÌIIỆŨỆỀIIÌIIllẸỊíllIÌìì°lIìịỊ1ÌìÌẫỄìÙĨ† ^x`InnI`ỉn ì,lÍŨIIỉ'[IIg_IJIiIiltìu!j 1,ÐrấIiỉiìuqguuIiuinunỊìuiupIi1ẽ1s` ì?ĨỄIÍÌĩỉIị_Ị|lIìIÌnllIìElIlIiỀg`
 9. 9. :Ị ',,f'.ŕt,lCÍŕC`l,l`[L,`*v ìL*1,l,ẸrI*` `, CJíÌ°Ĩẫ1IliI1vlìIẢĂ`l,lI.I,llì‹'vlIìJ}ỊJ, Q llllllllllgllìlílllìl '“IlIliẳấllI;4llIlll1IllE1IÐỊIIIHLÍHRIIFIẸIERIIIY' O IỈEĨIỈllltñIIỊUỈỄIỊIíắlIlíñìllìllđìlllluglllỉñíllĩiẫjlgịllllmll V xvllịinllllμvtỉẫu-ilIII1llIlBlỉEỊi,:sìì;n V RIÊĨIÌỈBJIliỉầlIỈ.uIIlIĩIIllŨIỉỄll;ỊlllI`tỉIElEỆIỄãll v“ẠIIñìIiĩtịjIiKauv^vẶlnlIvf ` . ' FamìlyMart
 10. 10. txzxìỉairẻias L TC” I .,A`:uLí ìzâịñl .,P V ,âặx Í.llWII72,l,l ` V' Lí
 11. 11. `YỖị f,r'.ø:1“l ._EịlL` Ệ lClầịDl,ll “ÍÍÍIIIIỈIỈ IllJ]ìlIỉ^l1lllIlì`IIIlỈỈầll` Famìlyñart
 12. 12. Mẵ”ểìỸSCÁCH THỨC MUA HÀNG TỪ NHÀ CUNG CẤP Nhà çung Tổn kho Củ'a hàng Câp g lân Cận Sản phãln thông thường Tổng kho >> Cú'a Ẹẵẵg lân > Mặt hàng thức ãn nhanh Famílyñart
 13. 13. ỆE[CÌP"r”ầí` ìnlilclcliríẩ CJEPXỖĨIIEÍ CmIẤ_ìl1mwỈâllm›`ll$ì .ìlìỈI›9.` ìPũl]gỂ,ĩỀỉ1lI]1ủIìẸI,lí L 'lìììllì I ÌgọlIÍìỂỈl !Ả. 'llllli IIfãllñ1l}_aIịY.llllIlgllaIỊ[IL!ŕằll 21 'IẦHIIIIHỀẦIẦWRÊIX 5L 'lllllullauiìlĩtoŕ ỈỔÌ llllullsauqịlịxầlw E. Clinlliuẫìlttutgü. Iìqp-ị nụ Ế; .ỊỊH`ŨìmlIủÌúÙĩHÍiỂlE 'L 'llmrẫllđlullgụũlịitolutlillìlñlmul nŕoMufuỊimlịa . I - r-Í I ij;-íllululiu ,› I ' ' '“""i` - - - I uỉtìlh I ỈỂẸỆẦẾIỄỀ ==**~!.r-l-ínữĨ-“`ẫ`r`-*Ề"-"i"`- u Y úhluuklllulấll . . l Ạ Ạ . FarIIilyl"1art
 14. 14. mẵS°ĩỸSCÁCH TRUNG BẦY HÀNG HÓA ,. Ui Khu ãn uống tại chỗ I Quầy Đồ dùng thiết yểu Ihứe ãn nhanh Bảnh keo vả thức ãn nhe Nước uống Cách thúc trưng bày tại của hàng FílnilyMí1rI Famílyñart
 15. 15. MẵẩSfSCÁCH TRUNG BÀY HÀNG HÓA Tìêu cllí được đặt ra là: ›Dễ dàng tìrn ữlấy P Đa dạng hàng hóa >Quy trìlĩh mua hàng đơn giản Famỉlvnart :*° lỳ; ữ'Iểù Mơ cứu ZAH cf 3ó5 5 nguy ắ ?XL .gụ V .V ` FamÍlyNan
 16. 16. t.Ờ.ìn1lsRăìF,,, LLẩ,<”:,:j †,r'ø!lCÍýị'[í,Ấv ìjüẩỵị ,Tí Ỉŕẫìồ.u,l`[Ể.*v ì,:øKC†lẠEẬ Famìlyñart
 17. 17. Ỉ.P',,I,l[ỈC`l.Ă`[L.`*v f_rf_:_lữI“` ằj1ỊL`l,:i GÐLẨẠ .Ă`l,iỊlơ ỉ[ãỊ` Eỉìl1ì ítoxlllìl Tìm ÍìRtl1ì dillíẫl ufnil ìỉtilậl ỈỆl LQJ1 ìE1llẸaíỄ`llIis,ĨĨ"AỈỆĨ†ỄItIllì Ỉ,IlỢ1ìlỊìĩlIlilIEìililỉtoxlllìv `IRIlIiỄlllllỉIlÌllKñIlịJ ỊìẺtdiiiẺ1UlậIllulwỉlãl` CJiIĩ,pJiIin1iIT iưìì aììgựpJiEìunuiE1ur~uiztoẠ, I1ìỀ1lY`Ỉ[ãliìRliỉR1llg, dim BJÌE IIẾIÌ ìẵtug lít ồiồtoì ij} ỈẾ Iỉtốlla lim lltữơ lulilg lỉĩfẫí ồi] IlIll}g:`roĩLí!ồiRIOIìt0l!!ìl0IẾlỊỊpJìI1 Eìmưllollụuẽầlll NIIĨĨÌ Famìlyñart
 18. 18. . .,x_ . A _ W_ Ị. ._F'.,ẫ AỊỀÍ .,F'.,ẫ,[CỈ,[ LỀÍ/ẾLAẸỀÍ ỄỈỄÍ Ễẵì `lỊKỊ`Jl}ặỢ 31 r ẩl l1`llììl 'ẢĨãl!Illì`fỊ ìml}g` ìlillì gằllv Ỉ`Ĩ!`I!l iủìllặ ịllứlljg 'lỉllơiửơ .l1ia1l vẢĨãl “lìlìlì “lủìllặ Ỉìitẫiồíịl Ệmllv vltãll ỈLIHIIX vll`Iẳv-IìlỉllClỉ1ỈlỊùìl,Ị1ìlĨãII '.,I,ìtỀí† .aủỉllv ỈÌIÌ`v“”VI°Ĩẳll 31 Iìilìllặ '.,ẾlÌ liĩl líinìll mia Ĩấịl ỖÌỊIỊỈÙ ìllứlllg ĨỂW ĨỈII mơ qllịứẵlì M IilỉI› .ịlllíĩỉfhllnílịlljg Famìlyñart
 19. 19. lsWW”2,I,I,lẺLI -V,r'.ø: l`V/,â`:x ',,r'.,t,lEV`,,'L^.ỈlI,l`I ',, Ỹ,I,ỈŨ,B[Ếẫ .,I,tI}ụỉ .ímllịlũìĩfầll ÍĨIỊ ` 0Ấllí^ll}aỊQỈÌO` FamílyMart
 20. 20. M“”“ỸỀHIÊU THỊ VÀ TRUYỀN THÔNG Hoạt động chíêu thị > Khuyến mãi: Tỳng thởi điểm ương qãm mà có những ưu đãi nhằm kích câu mua săm. Ap dụng các đợt khuyên mãi vào các ngày lễ. Fa lyMart
 21. 21. ' l,lỈlILI f,rf_: I Y/,ẨỊ †_:lẸPIỔỈ0I,L`l †,FỸ,I,ỈỒ,Ẻ[Ế# ”l,HìluulI;Ịl _gnẳIItỂlIm- Ưbdìlllljýịậãịñüìln màluưnnllưnldtc uuluugụxud -unsincnuu tlulnu InnueuíIuưáx1Ị ufiru nuiĩlmhi ALWAVS SHILE AND K FIENDỳ
 22. 22. IỈUILI f_rf_:Ị `V/,ồvlx ',,r'.øt,lEV“,,'L .i0l,DI f_ ?,I,IỄÌB[Ệ# HHìlllulịaịμifịgnillmrẫlillñllịat uủịŕânsụllnlnlIuđunụnmnụđlllnvưltiắlixünuuinlnnlIlIIIlv:lIầI:lkęAì›ur‹vư:s1I‹nvnltugỊInE` Aíâltmuđhuluỵụlmnlllạuưliunừ A -x,_rμ' 1 z.a, V fx ` / , À7 7 _ LỀỦỀLỸỲ IỊLWMQỊ MM ”Ỳẽậ,Ẩ,.,g,,,ç ęỉikñẵa hì -F rWắ*‹`ễ'v.AV ,Ltẵnểu ừqr`gμs'”laẠ“,ìỵmg jờ! Ạ, Famìlyñart
 23. 23. M bunoc ĐÁNH GIÁ U'u G m 0 FaIIlỈ1yMan lã một trang những của hàng tiện lợi quy mô lớn 0 sản phẩln đa dạng 0 Tìêu chuẩn vể kiểm suát chất lượng sàq phãln Vã an xuân vệ sílìlì thực phãln. o Giá bản phù họp với khách hàng mục tiêu 0 Hệ thống phân phổi rộng bao phủ thị tzuờng: 42 của hàng trũng khu Vực Thành phổ Hồ Chí Mính o Thường xuyên có chiển dịch khuyển mãi 0 Máy móc, cơ sờ vật chất hiện đại và đội ngũ nhân viên trè 0 Giá bản chưa tạũ được lợi thể so với các đổi thủ cạrlh tralìlì 0 Cơ sở vật clzất còn hạn chể, không đáp ứng lượng khách lớn 0 Phát triển hệ thống của hàng tương đổi nhalìlì gãy khó khăn trũng kiểm suát Vã chất lượng không đồng đểu FamilyMart
 24. 24. ầilĩr, ẬEẦL Ẫxfr' .ñlgẳlliìulll ` "ẵtuμallmnu-ựuuậhưũillỉìnñrílĩSlIIhlIsCIluuudìlI3ĩIilIInnnv*tìlltulItuu1Il› Í u. lgdìuịil - HWIỊIIMIlrÍỂIIIíBíìÌIl'ul-k!m'llỄIlũìIlu1IJIlIlIltIlII IuấuuũliiugμuñìμụquìtcnưumlialIuImsuunmwumIỊmIIM;ụunxgumu` `^ üllqñỹullwnmjímủllí, unilầtilỉsull IIlItâulq|lũìũìlot!nIv!IIítùllsi ỉ luitumhvmulmu-dmulm txìlủllu u ` Ịpìĩflìlslll -Aạt&11IllIIIltLlIIlIIi1IựmmỊituỵgìullmiilnllĩủllilấulũìüniu-aỉlíinimum `^"ẵlIIÌ u-iạưsμủlcuùluíừllslufâLLlg,lJịiìu,1I‹aIilầI1nIuIIlIằtnnnn1IhInlu1lụxxu› ÍIxI `^ầmìñlllItuII!IflìtElltlĩììluulEIÙĨìl"Ẩ`lIuỈII-llllũhùfằlllulílmlllnw Famìlyñart
 25. 25. :_EịĨl':_r` ỉ,L.lr,A,Ỹ.ỊL`I .,ẳlrl.1llnløk`l,lrịI,iĩ`.IỆ1 ỊìIỊỉIlllgJ,“ìỈIặỊhutuì Ì Ila ĩlẳll ỈM ỈBIÌỆĨÍ ỆẸÉII1 nhãm nầ 'IRỊI ìíìlucrỉlvlllịĩỉ .iịtì llì ỊIllỊđtμiẾl IỈẾ mm vũ hìllìl llglìíầlulllullặ Ỉíllìì vlỊỉv‹`l1Ịìl Iằv`vIỉì dìllở ìẾ`1ìKỖllgỊỊỊỊư ilm `ỈẾtli ĂỊI illífllla Ilẽllhinllll ìơỉì lìn [IlÍì`lIla““l1ỊĨl ỀFNTŨLĨĨÐIẸ ìííãll nuuy hLqIì'”iƠLểìẫ .,IỪịulỆĂ`ljrịI,il”`ì`Ệl".k`IrầL1Il ịìnw ílglllg 'Iỉì `μìnĩỉ ỈÌIỊỊV llìmllềựồ Ill llịịllị IìIỊỉlll}ặ,^ì,ỈĨãỊl ỂÊ~ỖĨịIỈ~ỖÌỊlỊIƠ.I]ụ(WĨĨẫỊl lm `IìE1l1iIll1,iIỊớĨ† llt!ị.ìủ1l}a ĩlẳlì km iủìllặr'ổỀìỊlliịI`Ĩ `Vttặỉ Ĩũhlllv Famìlyñart
 26. 26. `Ệ.“ŕ2l,'lịl,1 l`I/IJ 'E,ì,YỂt,Y/ "ĂỂl ÊỂlỀ` `.LllìI,Ìl rấ,ẵ,lĨ.l j/Ỉ,FIf4l,Il'g', :.lJtỊ1Ặi.t-.pf. Famìlyñart

×