Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Memòria c. ling. 15 16.doc
Memòria c. ling. 15 16.doc
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 11 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a bona pràctica (20)

Más de Dolors Matilló (20)

Anuncio

bona pràctica

 1. 1. TÍTOL RACONS DE JOC SIMBÒLIC A L’AULA D’ACOLLIDA
 2. 2. DADES DEL CENTRE Nom del centre ESCOLA EL PLA Adreça PASSEIG MARQUÈS DE CAMPS, 50 Codi postal 17190 Localitat SALT Telèfon 972 40 61 06 Adreça electrònica b7004864@xtec.cat Servei territorial GIRONA DADES DEL CENTRE Nom del centre ESCOLA EL GEGANT DEL REC Adreça PASSEIG MARQUÈS DE CAMPS, s/n Codi postal 17190 Localitat SALT Telèfon 972 23 21 27 Adreça electrònica b7008298@xtec.cat Servei territorial GIRONA DADES DEL CENTRE Nom del centre ESCOLA LA FARGA Adreça CARRER SANT DIONÍS, 40 Codi postal 17190 Localitat SALT Telèfon 972 23 56 37 Adreça electrònica b7003215@xtec.cat Servei territorial GIRONA
 3. 3. DADES DEL CENTRE Nom del centre ESCOLA EL VEÏNAT Adreça C/ ENRIC GRANADOS, 8 Codi postal 17190 Localitat SALT Telèfon 972 40 00 92 Adreça electrònica b7005522@xtec.cat Servei territorial GIRONA DADES DEL CENTRE Nom del centre ESCOLA MAS MASÓ Adreça C/ PEP VENTURA Codi postal 17190 Localitat SALT Telèfon 972 94 13 82 Adreça electrònica b7007919@xtec.cat Servei territorial GIRONA
 4. 4. BREU RESUM DE LA PRÀCTICA En el grup de tutores de les aules d’acollida de Salt treballem per millorar la qualitat de l’ensenyament de la llengua catalana a l’alumnat nouvingut. Durant el curs 2008-2009 s’ha adaptat el treball per racons de joc simbòlic a les AA, amb la creació de sis racons reals i l’elaboració d’una programació per a cada racó, amb cinc activitats per a cada un, a fi de treballar vocabulari i estructures lingüístiques en situacions comunicatives diverses. Els criteris d’avaluació s’han seleccionat d’entre els que concreta el Decret (número 4915 del DOGC, de 29 de juny de 2007), pel que fa a cicle inicial i sobretot a cicle mitjà. Es parteix d’unes propostes lúdiques i engrescadores. Les activitats que es realitzen responen a la necessitat de l’alumnat nouvingut de desenvolupar-se en situacions de la vida quotidiana (funció comunicativa). És consideren com a contingut específic dins l’aula d’acollida, de manera que tot l’alumnat hi participa. Aquestes activitats generen autonomia en els nens i les nenes. Es parteix dels seus coneixements lingüístics previs, provinents del seu entorn quotidià i de l’aula d’acollida, a fi d’ampliar-los i de poder adquirir i millorar les seves habilitats socials, ja que s’hi incorporen estris i materials que formen part de la vida quotidiana. Aquesta interacció entre el treball que es fa a l’aula d’acollida i el racó produeix una adquisició de coneixements d’anada i tornada, que farà que l’alumnat pugui utilitzar les estructures lingüístiques i el vocabulari en situacions comunicatives diverses. Es tracta, doncs, d’una estratègia pedagògica que possibilita la participació activa de l’alumnat en la construcció dels seus coneixements. Els racons poden ser itinerants, i es mantindrà sempre un racó a cada aula d’acollida. Els racons treballats són: racó de la salut, racó de pares i mares, racó del supermercat, racó de la cuina i de la gastronomia, racó del restaurant i racó del temps. ÀMBITS D’ACTUACIÓ Escoles de primària públiques de Salt Alumnat de les aules d’acollida Currículum ÀREES/MATÈRIES/MÒDULS Llengua catalana. Educació artística, matemàtiques, coneixement del medi i educació per a la ciutadania. CAPACITATS/COMPETÈNCIES En els sis racons que es presenten es contemplen totes les competències bàsiques, així com les competències específiques de l’àrea de llengua. Per ordre de prioritat: competència comunicativa lingüística i audiovisual, competència d’autonomia i iniciativa personal, competència d’aprendre a aprendre, competència social i ciutadana, competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, competència artística i cultural, competència matemàtica, tractament de la informació i competència digital.
 5. 5. DESCRIPCIÓ DE LA BONA PRÀCTICA Curs acadèmic 2008-2009 Punt de partida A Salt hi ha nou aules d’acollida de primària, repartides en sis centres públics. Al llarg de quatre cursos escolars, els tutors i les tutores d’aquestes aules han format un grup de treball, que continua enguany, a fi d’unificar esforços, elaborar i compartir materials, optimitzar recursos, analitzar l’aprofitament de les eines TAC, compartir experiències i realitzar projectes pedagògics comuns. Cada curs escolars es treballen aspectes diversos que afecten l’acollida lingüística i humana de l’alumnat nouvingut que desconeix la llengua catalana. Els materials que s’elaboren conjuntament estan sempre a disposició de totes les aules d’acollida de primària del municipi. Fins ara, s’han dut a terme aquests projectes: • Elaboració de la prova de coneixements per al pas de l’AA a l’aula ordinària. • Adaptació de les proves inicials per a l’alumnat nouvingut. • Recollida de materials per a l’AA en un espai comú a l’educampus. • Recull de jocs en quatre maletes itinerants. • Recull de llibres de lectura en quatre maletes itinerants. A final de curs s’organitza una trobada d’alumnat de 6è d’AA de totes les escoles, on es fan jocs de coneixença i jocs lúdics, a fi que l’alumnat que es trobarà a primer d’ESO es vagi coneixent, ja que coincidiran en un dels tres instituts del municipi. S’ha consolidat un grup de treball molt estable, que acull de seguida els mestres i les mestres que s’incorporen a les AA, i aquesta pràctica que presentem és un dels darrers projectes realitzats. Objectius - Treballar en equip i de manera col·laborativa en un projecte comú entre els centres de primària del municipi. - Elaborar una programació per als racons de joc simbòlic a l’aula d’acollida que contempli totes les competències bàsiques i especialment les específiques de l’àrea de llengua. - Elaborar cinc activitats per a cada racó, amb criteris d’avaluació (ampliables al llarg dels anys). - Transferir els coneixements adquirits a l’AA i a l’escola. - Generar la confiança i l’autonomia dels nens i de les nenes mitjançant el joc. - Desenvolupar la funció comunicativa de l’alumnat nouvingut. - Treballar les estructures lingüístiques i el vocabulari en situacions comunicatives diverses. - Possibilitar la participació activa de l’alumnat en la construcció dels seus coneixements. - Fer possible un espai per a compartir experiències i costums de les diferents cultures de l’alumnat. - Potenciar la coeducació a través del joc simbòlic (saber jugar nens i nenes junts en rols diversos). - Millorar les relacions socials. - Respectar i tenir cura del material del racó. - Compartir l’avaluació amb l’alumnat.
 6. 6. Desenvolupament de D’octubre a gener es va anar redactant la programació i l’experiència dissenyant les activitats de la programació dels racons de joc simbòlic. Es va anar adquirint el material necessari per al muntatge dels racons i es van anar elaborant els murals de recordatori lingüístic, amb l’ajut de l’alumnat, que així va poder participar en tot el muntatge. De febrer a maig es va començar a cada escola l’experimentació de les activitats proposades, amb les estructures lingüístiques i el vocabulari ja treballats a l’aula. En el desenvolupament de les activitats, el mestre o la mestra hi té un paper fonamental: presenta, modela, dinamitza i supervisa. Sense aquest guiatge inicial lingüístic i de modelatge de l’actuació, seria molt difícil que l’alumnat pogués avançar en l’aprenentatge de la llengua. Es va anar filmant l’alumnat mentre jugava tot utilitzant les estructures lingüístiques treballades. Es va explicar a l’alumnat quin tipus de revisió i d’avaluació es faria de cada activitat, i les filmacions van servir per fer una avaluació conjunta. Al juny es van posar en comú l’experiència i es va valorar i avaluar. Curs 2009-2010. Comença l’intercanvi de material entre les escoles. Consolidació de l’experiència, amb ampliació de les activitats de cada racó i amb una avaluació periòdica dins el grup de treball. Es preveu continuació al llarg dels cursos. El material dels racons també està a disposició de la resta d’alumnat del centre. Treball competencial (metodologia/tipologia 1 Competència comunicativa lingüística i audiovisual d’activitats/organització La implicació en el desenvolupament de la competència social) veure annex comunicativa i lingüística és evident en els nostres racons, tal i guia d’ús com estan dissenyats i integrats a l’aula d’acollida, sobretot pel que fa a l’expressió oral. En els racons és fonamental la comunicació oral per expressar observacions i emocions, donar explicacions i opinions o demanar-ne, compartir vivències, aprofundir en la comprensió i interpretació de la realitat i, sobretot, gaudir amb una activitat que implica utilitzar la llengua per donar i rebre informació en una situació comunicativa concreta: anar a comprar, anar de visita al metge, preparar àpats... La comunicació escrita en els racons també hi és present, tot i que en menor mesura. Es pot treballar una varietat de textos lligats amb l’activitat de cada racó: textos explicatius i vivencials, textos descriptius (llistes, menús...), textos instructius (receptes de cuina o mèdiques), textos organitzatius (horaris, graella de rols...), textos per a convèncer (anuncis de promocions), textos de recull de les interaccions verbals (entrevistes, dramatitzacions) i textos referencials (llibres, diccionaris visuals). La comunicació no verbal implica fer servir recursos visuals com ara imatges, material manipulable, que ajudin a la
 7. 7. comunicació i a la comprensió. També implica expressió corporal, gestos, expressions facials i accions integrades en el procés de comunicació amb els altres i de dramatització. Tota la tipologia textual dels racons es pot treballar amb el suport dels mitjans audiovisuals, que permeten presentar o cercar elements lingüístics nous, que l’alumnat farà servir al racó, seleccionar i treballar les estructures ja conegudes i produir textos que integrin tots els coneixements treballats. Es pot fer un bloc del racó, es poden enregistrar sessions de treball que llavors es visualitzaran per fomentar l’esperit crític, o es poden elaborar materials derivats de la feina del racó, com imatges, cartells o horaris. 2 Competència d’autonomia i iniciativa personal En el treball per racons hi queden reflectits els continguts de valors i actituds personals de cada nen i de cada nena. El procés intern de cada activitat sense la presència constant de l’adult implica no sols l’aprenentatge de l’autonomia en el sentit d’interioritzar determinades normes, sinó també un aspecte de desenvolupar una activitat mental autònoma amb iniciativa personal, responsabilitat, capacitat d’escollir i coneixement de si mateix. El fet de discutir les activitats, d’arribar a acords i de reflexionar posteriorment sobre els resultats reforça el caràcter, l’autonomia i el criteri propi. La discussió i el contrast del propi pensament amb els altres i l’intercanvi basat en la col·laboració i l’ajuda, afavoreix el fet d’aprendre de les errades i d’assumir-les. 3 Competència d’aprendre a aprendre Aprendre a aprendre implica la consciència, gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements des d’un sentiment de competència o eficàcia personal, i inclou el pensament estratègic, la capacitat de cooperar, d’autoavaluar-se, i el maneig eficient d’un conjunt de recursos i tècniques de treball intel·lectuals. Tot això es desenvolupa per mitjà d’experiències d’aprenentatge conscients i gratificants, tant individuals com col·lectives. En el treball per racons l’alumnat acondueix el propi aprenentatge de manera autònoma, d’acord amb les pròpies necessitats i objectius. Per tant permet augmentar progressivament la confiança en un mateix i el gust per aprendre. Es tracta d’una activitat de petit grup i, per tant, ha de possibilitar tasques que impliquin cooperació i coordinació d’interessos. El fet de comentar les activitats, d’arribar a acords, de reflexionar posteriorment sobre els resultats, no solament subratlla i reforça el caràcter social de l’aprenentatge, sinó que també fomenta el pensament crític, obliga a prendre decisions i promou la curiositat de fer preguntes.
 8. 8. Cal que el mestre o la mestra aprofiti aquestes situacions per observar els coneixements que l’alumnat té en relació a diferents aspectes, els procediments que posa en marxa per resoldre problemes, el tipus d’interacció que manté i les habilitats que fa servir per obtenir informació. El racó és el lloc adequat per relacionar els coneixements previs i la pròpia experiència personal amb nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos. Permet experiències d’aprenentatge conscients i gratificants. 4 Competència social i ciutadana En els racons de llenguatge i joc simbòlic es treballa aquesta competència de manera àmplia i continuada en moltes de les activitats programades . Des del moment en què el nen o la nena assumeix un rol per fer de botiguer i botiguera, de metge i metgessa, de pare o de mare..., parla i es relaciona amb altres personatges amb unes estructures lingüístiques funcionals, manipula diferents estris i materials i segueix models proposats de l’entorn on viu, amb la finalitat de portar a terme les tasques encomanades, aprèn a desenvolupar habilitats socials positives i, de manera més global, a comprendre la realitat social . Quan es proposa a un grup reduït d’alumnes d’arribar a acords i consensuar decisions per tal de distribuir els diferents rols, repartir o compartir el material i participar en les activitats, se l’inicia en l’exercici de la ciutadania democràtica. D’aquesta manera si han d’elaborar en grup qualsevol tasca per poder iniciar, desenvolupar o acabar el joc, aprenen a expressar la seva opinió i a escoltar les idees dels altres. Quan els nens i les nenes han de construir, acceptar i practicar normes de convivència per tal que les activitats programades en el racó funcionin amb èxit , se’ls educa en uns valors democràtics i de tolerància . Tanmateix davant de possibles dificultats que puguin sorgir sempre cal practicar el diàleg com a mitjà de gestió positiva de conflictes . El fet de parlar dels diferents costums i maneres d’actuar en cada situació comunicativa segons el seu país d’origen, ajuda l’alumnat a valorar les diferències i respectar la diversitat. Quan s’aconsegueix que tots els tipus de rols siguin acceptats i desenvolupats tant per nens com per nenes d’una manera natural i espontània s’està reconeixent la igualtat de drets entre homes i dones. El fet de tenir i utilitzar un material molt engrescador i que normalment l’alumnat no troba a l’aula ordinària i sovint tampoc no té a casa, fa que els sigui responsable de tenir-ne cura, per tal que el racó de joc pugui tenir continuïtat i se’n pugui gaudir el màxim de temps possible.
 9. 9. 5 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic Aquesta competència és interdisciplinària i actualitza el conjunt de competències, a fi d’interactuar en l’ entorn més proper, amb habilitats per desenvolupar-se amb autonomia i iniciativa personal. L’alumnat aprèn a mostrar actituds de respecte i responsabilitat envers les altres persones i envers ell mateix. Als racons de cuina, restaurant, supermercat, s’aprenen hàbits de consum racional responsable en la vida quotidiana, i es considera la salut individual i col·lectiva, com menjar de manera saludable, anar al metge quan convé o interpretar una recepta mèdica... (racó de la salut). També es treballen aspectes bàsics de la cura i de l’educació dels infants (racó de pares i mares). Amb l’anàlisi de missatges publicitaris (promocions, ofertes de productes alimentaris, de joguines infantils) s’intenta desenvolupar l’esperit crític. En els racons s’aprèn a valorar la conservació dels recursos naturals i la protecció del medi ambient, amb hàbits de reciclatge i consum racional, per a una millora de la qualitat de vida de les persones i de la societat. 6 Competència artística i cultural La competència artística i cultural és molt present en les activitats que es duen a terme als racons de joc simbòlic de les aules d’acollida. En un treball col·laboratiu, on es posen en pràctica totes les activitats de cooperació, l’alumnat crea representacions de la realitat, que li seran útils per a viure i conviure en societat. Sense perdre mai de vista l’objectiu principal dels racons a l’aula d’acollida –l’adquisició ràpida de la llengua com a eina per relacionar-se i per aprendre-, la capacitat creadora és primordial. Es decoren i s’ordenen els racons, es canten cançons i s’expliquen contes tradicionals catalans i d’arreu del món, es preparen menjars diversos... Interactuant als racons, l’alumnat percep que està representant un paper: fa teatre. Les activitats permeten, doncs, apreciar les iniciatives i les contribucions de tothom. 7 Competència matemàtica La necessitat d’incloure la competència matemàtica en la programació d’aquests racons sorgeix de la presència contínua en la vida personal, escolar i social de l’alumnat de les eines matemàtiques com a instrument eficaç per interpretar i valorar diferents tipus d’informació, així com per resoldre problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana. Això implica el coneixement i el domini d’elements matemàtics bàsics com la numeració, les mesures, els símbols, les formes i els elements geomètrics i les monedes i els bitllets. També serà de molta utilitat el raonament, la lògica matemàtica, el càlcul i l’estimació per poder-ho aplicar a tot tipus de situacions reals.
 10. 10. 8 Tractament de la informació i competència digital Els recursos informàtics que es troben dins les aules d’acollida s’integren també dins les activitats d’avaluació i aprenentatge que es poden associar al racó. Buscar informació, fer un bloc del racó amb fotografies de l’alumnat… Tot d’activitats que busquen el coneixement de les TAC, l’autonomia, el sentit crític, i la selecció de la informació necessària per a les tasques a assolir. D’aquesta manera, a través d’una experiència vivencial, l’alumnat integra l’ús de les TAC com una eina comuna i bàsica en el dia a dia. Temporització Aquesta experiència, la programació i el material ja quedaran a les escoles, a fi que cada curs es pugui posar en pràctica i anar revisant i ampliant les activitats. Es preveu la itinerància dels racons. Recursos humans i Recursos humans: els tutors i les tutores de les aules d’acollida materials de les escoles de primària públiques de Salt . Recursos materials: tot el material per al muntatge dels racons, ordinadors, càmeres, i tot el material escolar necessari per dur a terme les activitats. Valoració i conclusions Documentació Programació del racons. complementària Fotografies i murals de l’alumnat en els racons. Filmacions. Aspectes innovadors L’elaboració d’una programació i el muntatge d’uns racons que poden utilitzar totes les escoles del municipi, amb la idea d’unir esforços i d’unificar criteris, així com de crear un espai de treball que generi confiança en els mestres i les mestres. La filmació de les “actuacions” de l’alumnat com a recurs per a la valoració conjunta de l’experiència. Eficiència A mesura que es vagin consolidant els racons es podrà anar polint i ampliant la programació. L’alumnat ha estat molt participatiu i ha après molt tot jugant en situacions comunicatives diverses. Criteris d’avaluació AUTORIA DE L’EXPERIÈNCIA Coordinació Professorat implicat CONTACTE Nom i cognoms Telèfon Unitat (Servei Educactiu, Servei Territorial, etc.)
 11. 11. (per emplenar el validador/a de la pràctica) VALIDADOR/A Nom i cognoms Adreça electrònica RESUM PER ACCEDIR A LA FITXA Títol Centre Població Àmbit d’actuació Breu descripció 40 paraules

×