Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Más de OS Desanka Maksimovic-Cokot(20)

Publicidad

SARADNJA SA RODITELJIMA-I DEO

 1. САРАДЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА
 2. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА: ОПШТИ ПРИНЦИПИ СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (ЖЕЉЕНО СТАЊЕ) :  “систем образовања и васпитања својом организацијом и садржајима обезбеђује 1)ефикасну сарадњу са породицом укључивањем родитеља, односно старатеља ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања и  2) разноврсне облике сарадње са локалном заједницом и широм друштвеном средином како би се постигао пун склад између индивидуалног и друштвеног нтереса у образовању и васпитању”
 3. ЗА УСПЕШНИЈУ САРАДЊУ СА РОДИТЕЉИМА ПОТРЕБНA ЈЕ: 1) Промена ставова важних актера у образовном процесу:  Значај партиципације родитеља у подстицању квалитета образовања;  Родитељи су савезници у остваривању најбољег нтереса деце;
 4. Родитељи партнери, а не претња;  Родитељи као “ресусрс” (асистент у настави, едукатори деце и других родитеља у областима у којима су експерти, учесници у стручним тимовима...)
 5. 2)ПРОМЕНA У ОРГАНИЗАЦИЈИ САРАДЊЕ РОДИТЕЉА И ШКОЛЕ а) Партиципација родитеља као важан део:  компетенције наставника и мерило квалитета рада; Microsoft Office Word 97 - 2003 Document  програми иницијалног образовања и стручног образовања наставника; б) Партиципација као важно мерило за процену квалитета рада установе
 6. в) Процедуре за подстицање сарадње а родитељима – стратегија /кодекс/ правилник о сарадњи: план сарадње у којем би родитељи били информисани о очекивањима и могућностима за сарадњу; г) Тим за сарадњу са родитељима.
 7. ПАРТИЦИПАЦИЈА РОДИТЕЉА СЕ МОЖЕ ОЈАЧАТИ ПУТЕМ:  Боље информисаности родитеља ( о свим аспектима школског живота и образовног процеса који се тиче њихове деце, и о могућностима на које начине могу да се укључују у рад школе и дају свој допринос унапређењу квалитета васпитно – образовног процеса )
 8. •Да их укључује у процес одлучивања у областима које су значајне за образовање њихове деце  Да их консултује тј. да им пружи прилику да изразе своје ставове и потребе ( да родитељи буду видљиви у процесу образовања своје деце);
 9. ИСХОДИ САРАДЊЕ :  позитивна атмосфера у школи;  развијање компетенције родитеља;  мотивише друге родитеље;  утиче на мотивације ученика и његов успех;  партнерски однос – веза школе и локалне заједнице.
 10. Облици сарадње породице и школе: а) ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА • Огласна табла, • брошуре; • школске новине; • белешке о детету; • кутија за сугестије; • извештај о дечијем напретку; • ученички портфолио • сајт школе “кутија “ за сугестије родитеља;
 11. 2)Непосредна комукикација:  посете родитеља школи;  сусрети приликом доласка деце у школу;  телефонски позиви;  индивидуални разговори;  родитељски састанци;  отворена врата;  учешће у тимовима школе;  учеће у пројектима школе;
 12. 3) Непосредно учешће родитеља: • посетиоци; • волонтери(културне и спортске манифестације,одлазак у посете...) • помоћници; • технички реализатори; • помоћ у акцијама школе; • организација излета; • израда наставних материјала и средстава; • учешће у изради индивидуално образовних планова;
 13. 4) Активности за родитеље: • узајамна подршка родитеља; • едукатори деце и родитеља у областима у којима су експерти; • образовне активности ( радионице, семинари, трибине, курсеви,...); • социјалне активности ( дружење у школи, прославе, годишњице, излети...);
 14. спортске активности ( тимови деце и родитеља, родитељски тимови); • упућивање на могућност локалне заједнице; • коришћење школске библиотеке за родитеље...
 15. ПРВА И ОСНОВНА СПОНА У САРАДЊИ ШКОЛЕ И ПОРОДИЦЕ наставник родитељ школа ПОРОДИЦА УЧЕНИК
 16. емпатијски став  Тајстав значи да је неопходно тихо пропратити позитивним коментаром, осећајем задовољства, сваки напредак у развоју детета, као и напредак у односима родитеља и детета, детета и браће и сестатра, као и детета и вршњака. Пажња, активно слушање и подстицање саговорника води ка позитивном исходу.
 17. У савременим условима живота значај улоге родитеља у друштву и школи је све већи и пажња школа треба да је усмерена на стратегије за успешнију сарадњу. Најчешћа питања која се у вези са тим постављају су: Ко треба да иницира сарадњу? Које препреке онемогућавају успех ? Шта школа може да учини на том плану?
 18. Друштвено-историјски и економски (друштвена криза)  Карактеристике школе ( атмосфера у школи)  Индивидуална својства (личне особине)
 19. УЛОГА ДИРЕКТОРА – утврђивање потреба - стварање климе - мотивисање запослених
 20. УЛОГА НАСТАВНИКА - спона у сарадњи - подстиче сарадњу
 21.  Нада Половина, Институт за педагошка истраживања у Београду “Доприноси школе грађењу партнерства са родитељима”
Publicidad