Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
ThS. BS. Nguyễn Xuân Trung DũngThS. BS. Nguyễn Xuân Trung Dũng
GP VÙNG CHI TRÊNGP VÙNG CHI TRÊNGP VÙNG CHI TRÊNGP VÙNG CHI...
XƯƠNG KHỚP CHI TRÊN
MỤC TIÊU:MỤC TIÊU:
 Kể tên và xác định được vị trí
các xương chi trên
 Mô tả cấu tạo và h...
XƯƠNG CHI TRÊN
1.1. Xương đònXương đòn
2.2. Xương vaiXương vai
3.3. Xương cánh tayXương cánh tay
4.4. Xương trụXương ...
XƯƠNG ĐÒN
ĐịnhĐịnh hhướngướng
-- Đặt xương nằm ngangĐặt xương nằm ngang
-- Đầu dẹt ra ngĐầu dẹt ra ngoàoàii
-- Bơ...
Mô tả
- Thân xương: 2 mặt, 2 bờ
+ Mặt trên phía trong trơn
nhẳn sờ rõ dưới da.
+ Mặt dưới phía ngoài có
củ nó...
Mô tả
- Đầu Xương:
+ Đầu ức: có diện khớp ức
+ Đầu cùng vai: có diện
khớp mõm cùng khớp với
mõm cùng vai c...
XƯƠNG VAI
- Dẹt, hình tam giác, nằm- Dẹt, hình tam giác, nằm
phía sau trên lồng ngựcphía sau trên lồng ngực
ĐịnhĐịnh hhướn...
Mô tả:
Xương có 2 mặt, 3 bờ, 3
góc
- Mặt sườn: lõm  hố
dưới vai
XƯƠNG VAI
Hố dưới vai
Mô tả:
- Mặt lưng: có gai vai,
mõm cùng vai, diện khớp
mõm cùng vai, hố trên
gai, hố dưới gai
XƯƠNG VAI
Hố trên ...
3 bờ:3 bờ:
-- Bờ trên:Bờ trên: có kcó khuyếthuyết
vaivai (khuyết quạ)(khuyết quạ),,
mmỏỏm quạm quạ
-- Bờ ngBờ ...
3 góc3 góc
-- GócGóc ngoàingoài:: cócó ổổ
chảochảo khkhớpớp vvớiới xgxg
cánh taycánh tay
-- Góc dướiGóc dưới
-- Go...
- Xương đòn nối với xương vai  ½ đai vai
- Mỗi nữa đai vai chỉ khớp với xương ức ở trước
 chuyển động rộng rãi
ĐAI VAI
Định hướng
- Đầu tròn lên trên hướng
vào trong
- Rãnh của đầu này ra
trước
XƯƠNG CÁNH TAY
Mô tả
Xg có 3 mặt, 2 bờ, 2 đầu
- Mặt trước ngoài: có lồi
củ đen ta.
- Mặt trước trong: có mào
củ bé
XƯƠNG CÁNH...
- Đầu treân: coù choûm 1/3hoûm 1/3
traùi caàu, coå phaãu thuaät,traùi caàu, coå phaãu thuaät,
coå giaûi phaãu, cuû beù, cu...
- Đầu dưới: coù choûm con,- Đầu dưới: coù choûm con,
roøng roïc, moûm treân loàiroøng roïc, moûm treân loài
caàu ngoaøi & ...
Laø khôùp choûm, noái
oå chaûo xöông vai vaø
choûm xöông caùnh tay
- Suïn vieàn: baùm
quanh oå chaûo & chỏm
xg cánh tay.
-...
- Daây chaèng:
+ D/ch quaï caùnh tay:
khoûe nhaát, töø moûm
quaï ñeán cuû beù & lôùn xg
caùnh tay
+ Caùc d/ch oå chaûo
caù...
KHỚP VAI
KHỚP VAI
Định hướngĐịnh hướng
- Ñaët xöông thaúng ñöùng- Ñaët xöông thaúng ñöùng
- Ñaàu lôùn xuoáng döôùi- Ñaàu lôùn xuoáng döôùi
-...
Mô tMô tảả
Xg coù 3 maët, 3 bôø, 2Xg coù 3 maët, 3 bôø, 2
ñaàuñaàu
- Maët tröôùc: coù loài cuû- Maët tröôùc: coù loài cuû
...
Mô tMô tảả
-- Ñaàu treân: coù choûm xg quay,Ñaàu treân: coù choûm xg quay,
dieän khôùp voøng quay, loài cuûdieän khôùp voø...
Ñònh höôùngÑònh höôùng
- Ñaët xöông thaúng- Ñaët xöông thaúng
ñöùngñöùng
- Ñaàu lôùn leân treân- Ñaàu lôùn leân treân
- Ma...
Moâ taûMoâ taû
Xg coù 3 maët, 3 bôø, 2Xg coù 3 maët, 3 bôø, 2
ñaàuñaàu
3 maët: - Maët tröôùc3 maët: - Maët tröôùc
- Maët s...
Moâ taûMoâ taû
-- Ñaàu treân: coù
moûm khuyûu,
moûm veït, khuyeát
roøng roïc, khuyeát
quay.
- Ñaàu döôùi: coù
khuyeát quay...
Gồm:
- Khớp cánh tay trụ
(khớp ròng rọc)
- Khớp cánh tay
quay (khớp chỏm)
- Khớp quay trụ trên
(khớp xoay)
KHỚP KHUỶU
KHỚP KHUỶU
KHỚP KHUỶU
- D/ch khôùp caùnh tay-truï-quay: d/ch beân- D/ch khôùp caùnh tay-truï-quay: d/ch beân
truï, d/ch beân quay, ñe...
KHỚP KHUỶU
KHỚP QUAY TRỤ
KHỚP QUAY TRỤ
CÁC XƯƠNG CỔ TAY
Haøng treân
- Xöông thuyeàn
- Xöông nguyeät
- Xöông thaùp
- Xöông ñaäu
CÁC XƯƠNG CỔ TAY
Haøng döôùi
- Xöông thang
- Xöông theâ
- Xöông caû
- Xöông moùc
KHỚP QUAY CỔ TAY
CÁC XƯƠNG CỔ TAY
- T- Từ ngoài vào trong đừ ngoài vào trong đaùnhaùnh
soá thöù töï laø I -Vsoá thöù töï laø I -V
- Moãi thaân xöông coù- Mo...
- 14 xöông ñoát ngoùn- 14 xöông ñoát ngoùn
taytay
- Moãi ngoùn coù ñoát- Moãi ngoùn coù ñoát
gaàn, ñoát giöõa,gaàn, ñoát g...
CÁC XƯƠNG ĐỐT NGÓN TAY
CÁC XƯƠNG ĐỐT NGÓN TAY
CƠ CHI TRÊN
1- CƠ DELTA
2- CƠ TRÊN GAI
3- CƠ DƯỚI GAI
4- CƠ TRÒN BÉ
5- CƠ TRÒN LỚN
CƠ CHI TRÊN
ĐẦU DÀI
ĐẦU NGẮN
NGUYÊN ỦY:
CỦ TRÊN Ổ CHẢO
NGUYÊN ỦY:
MÕM QUẠ
1- CƠ CÁNH TAY:
1.1- CƠ CÁNH TAY TRƯỚC:
1.1.1- L...
CƠ CHI TRÊN
1- CƠ CÁNH TAY:
1.1- CƠ CÁNH TAY TRƯỚC:
1.1.2- LỚP SÂU: 1- CƠ QUẠ- CÁNH TAY1- CƠ QUẠ- CÁNH TAY
NGUYÊN UỶ: MÕM ...
CƠ CHI TRÊN
ĐẦU DÀI
ĐẦU NGOÀI
NGUYÊN ỦY:
CỦ DƯỚI Ổ CHẢO
NGUYÊN ỦY:
MẶT SAU XƯƠNG
CÁNH TAY
ĐẦU TRONG
NGUYÊN ỦY:
MẶT SAU
XƯƠ...
Cơ cánh tay
 Cơ deltaCơ delta
 Mặt trướcMặt trước
 Lớp nông: cơ nhị đầuLớp nông: cơ nhị đầu
 Lớp sâu: cơ cánh tayLớp s...
CƠ CHI TRÊN
CÁNH TAY TRƯỚCCÁNH TAY TRƯỚC
CÁNH TAY SAUCÁNH TAY SAU
CƠ NHỊ ĐẦU
CƠ CÁNH TAY
ĐẦU
TRONG
ĐẦU
DÀI
CƠ
TAM
ĐẦUĐẦU N...
CƠ CHI TRÊN
2- CƠ CẲNG TAY:
2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC:
2.1.1- LỚP NÔNG:
SẤP TRÒN
GẤP CỔ TAY QUAY
GAN TAY DÀI
GẤP CỔ TAY TRỤ
CƠ CHI TRÊN
CƠ SẤP TRÒNCƠ SẤP TRÒN
NGUYÊN ỦY:
- MÕM TRÊN LỒI CẦU TRONG
- MÕM VẸT X. TRỤ
BÁM TẬN:
GIỮA NGOÀI X. QUAY
ĐỘNG T...
CƠ CHI TRÊN2- CƠ CẲNG TAY:
2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC:
2.1.1- LỚP NÔNG: GẤP CỔ TAY TRỤ
NGUYÊN ỦY:
- MÕM TRÊN LỒI CẦU
TRONG
- M...
CƠ CHI TRÊN
2- CƠ CẲNG TAY:
2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC:
2.1.2- LỚP GIỮA:
CƠ GẤP CHUNG CÁC NGÓN NÔNGCƠ GẤP CHUNG CÁC NGÓN NÔNG
...
CƠ CHI TRÊN
2- CƠ CẲNG TAY:
2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC:
2.1.2- LỚP SÂU:
GẤP CHUNG CÁC NGÓN SÂU
BÁM TẬN:
ĐỐT XA NGÓN 2- 5
NGUYÊ...
CƠ CHI TRÊN
2- CƠ CẲNG TAY:
2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC:
2.1.2- LỚP SÂU:
CƠ SẤP VUÔNGCƠ SẤP VUÔNG
NGUYÊN ỦY:
¼ DƯỚI MẶT TRƯỚC X...
Cơ cẳng tay trước
 Lớp nông:Lớp nông:
 Cơ sấp trònCơ sấp tròn
 Cơ gấp cổ tay quayCơ gấp cổ tay quay
 Cơ gan tay dàiCơ ...
CƠ CHI TRÊN
2- CƠ CẲNG TAY:
2.2- CƠ CẲNG TAY SAU:
2.2.2- NHÓM NGOÀI:
1- CÁNH TAY QUAY1- CÁNH TAY QUAY
NGUYÊN ỦY:
- 2/3 TRÊ...
CƠ CHI TRÊN
2- CƠ CẲNG TAY:
2.2- CƠ CẲNG TAY SAU:
2.2.1- NHÓM NGOÀI:
2- CƠ DƯỖI CỔ TAY QUAY DÀI2- CƠ DƯỖI CỔ TAY QUAY DÀI
...
CƠ CHI TRÊN
2- CƠ CẲNG TAY:
2.2- CƠ CẲNG TAY SAU:
2.2.2- NHÓM SAU:
2.2.2.1- LỚP NÔNG: 4 CƠ
CƠ KHUỶU
CƠ DUỖI CỔ TAY TRỤ
CƠ ...
CƠ CHI TRÊN
2- CƠ CẲNG TAY:
2.2- CƠ CẲNG TAY SAU:
2.2.2- NHÓM SAU:
2.2.2.2- LỚP SÂU: 5 CƠ
1- CƠ DẠNG NGÓN CÁI DÀI1- CƠ DẠN...
CƠ CHI TRÊN
2- CƠ CẲNG TAY:
2.2- CƠ CẲNG TAY SAU:
2.2.2- NHÓM SAU:
2.2.2.2- LỚP SÂU: 5 CƠ
4- CƠ DUỖI NGÓN TRỎ4- CƠ DUỖI NG...
CƠ CHI TRÊN
2- CƠ CẲNG TAY:
2.2- CƠ CẲNG TAY SAU:
2.2.2- NHÓM SAU:
2.2.2.2- LỚP SÂU: 5 CƠ
5- CƠ NGỮA5- CƠ NGỮA
NGUYÊN ỦY:
...
Cơ cẳng tay sauNhóm ngoài:Nhóm ngoài:
1.1. Cơ cánh tay quayCơ cánh tay quay
2.2. Cơ duỗi cổ tay quay ngắnCơ duỗi cổ tay qu...
CƠ CHI TRÊN
TRỤ
QUAY
CÁNH TAY QUAY
D
CTQ
D
DCTQN
DCN
DNU
KHUỶU
D
CTT
NGỮA
SẤP
TRÒN
GCNSÂU
GCN
NÔNG
GCT
TRỤ
GCT
QUAY
GT
DÀI...
TK quay
Tk giữa
ĐM quay
ĐM TK trụ
5.chi trên
5.chi trên
5.chi trên
5.chi trên
5.chi trên
5.chi trên
5.chi trên
5.chi trên
5.chi trên
5.chi trên
5.chi trên
5.chi trên
5.chi trên
5.chi trên
5.chi trên
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

5.chi trên

794 visualizaciones

Publicado el

drnobi-chitren

Publicado en: Atención sanitaria
 • Sé el primero en comentar

5.chi trên

 1. 1. ThS. BS. Nguyễn Xuân Trung DũngThS. BS. Nguyễn Xuân Trung Dũng GP VÙNG CHI TRÊNGP VÙNG CHI TRÊNGP VÙNG CHI TRÊNGP VÙNG CHI TRÊN
 2. 2. XƯƠNG KHỚP CHI TRÊN MỤC TIÊU:MỤC TIÊU:  Kể tên và xác định được vị trí các xương chi trên  Mô tả cấu tạo và hoạt động của khớp vai, khớp khuỷu  Nói được sự thích nghi của xương khớp chi trên với chức năng của chúng
 3. 3. XƯƠNG CHI TRÊN 1.1. Xương đònXương đòn 2.2. Xương vaiXương vai 3.3. Xương cánh tayXương cánh tay 4.4. Xương trụXương trụ 5.5. Xương quayXương quay 6.6. Xương cổ tayXương cổ tay 7.7. Xương bàn tayXương bàn tay 8.8. Xương ngón tayXương ngón tay
 4. 4. XƯƠNG ĐÒN ĐịnhĐịnh hhướngướng -- Đặt xương nằm ngangĐặt xương nằm ngang -- Đầu dẹt ra ngĐầu dẹt ra ngoàoàii -- Bờ lõm đầuBờ lõm đầu nàynày ra trướcra trước -- Mặt có rãnh xuống dướiMặt có rãnh xuống dưới
 5. 5. Mô tả - Thân xương: 2 mặt, 2 bờ + Mặt trên phía trong trơn nhẳn sờ rõ dưới da. + Mặt dưới phía ngoài có củ nón, đường thang XƯƠNG ĐÒN Đường thang Củ nón
 6. 6. Mô tả - Đầu Xương: + Đầu ức: có diện khớp ức + Đầu cùng vai: có diện khớp mõm cùng khớp với mõm cùng vai của xg vai. XƯƠNG ĐÒN Diện khớp ức Diện khớp cùng
 7. 7. XƯƠNG VAI - Dẹt, hình tam giác, nằm- Dẹt, hình tam giác, nằm phía sau trên lồng ngựcphía sau trên lồng ngực ĐịnhĐịnh hhướngướng - Gai vai ra sau. - Góc có diện khớp hình soan lên trên, ra ngoài.
 8. 8. Mô tả: Xương có 2 mặt, 3 bờ, 3 góc - Mặt sườn: lõm  hố dưới vai XƯƠNG VAI Hố dưới vai
 9. 9. Mô tả: - Mặt lưng: có gai vai, mõm cùng vai, diện khớp mõm cùng vai, hố trên gai, hố dưới gai XƯƠNG VAI Hố trên gai Hố dưới gai Gai vai Mõm cùng gai
 10. 10. 3 bờ:3 bờ: -- Bờ trên:Bờ trên: có kcó khuyếthuyết vaivai (khuyết quạ)(khuyết quạ),, mmỏỏm quạm quạ -- Bờ ngBờ ngoàoàii -- Bờ trongBờ trong XƯƠNG VAI Mõm quạ Khuyết vai
 11. 11. 3 góc3 góc -- GócGóc ngoàingoài:: cócó ổổ chảochảo khkhớpớp vvớiới xgxg cánh taycánh tay -- Góc dướiGóc dưới -- GócGóc trêntrên XƯƠNG VAI Ổ chảo
 12. 12. - Xương đòn nối với xương vai  ½ đai vai - Mỗi nữa đai vai chỉ khớp với xương ức ở trước  chuyển động rộng rãi ĐAI VAI
 13. 13. Định hướng - Đầu tròn lên trên hướng vào trong - Rãnh của đầu này ra trước XƯƠNG CÁNH TAY
 14. 14. Mô tả Xg có 3 mặt, 2 bờ, 2 đầu - Mặt trước ngoài: có lồi củ đen ta. - Mặt trước trong: có mào củ bé XƯƠNG CÁNH TAY - Mặt sau: có rãnh TK quay, có TK quay & ĐM cánh tay sâu đi trong.
 15. 15. - Đầu treân: coù choûm 1/3hoûm 1/3 traùi caàu, coå phaãu thuaät,traùi caàu, coå phaãu thuaät, coå giaûi phaãu, cuû beù, cuûcoå giaûi phaãu, cuû beù, cuû lôùn, raõnh gian cuûlôùn, raõnh gian cuû XƯƠNG CÁNH TAY Chỏm Củ lớn Rãnh gian củ Củ bé
 16. 16. - Đầu dưới: coù choûm con,- Đầu dưới: coù choûm con, roøng roïc, moûm treân loàiroøng roïc, moûm treân loài caàu ngoaøi & trong, hoácaàu ngoaøi & trong, hoá quay, hoá veït, hoá khuyûuquay, hoá veït, hoá khuyûu XƯƠNG CÁNH TAY Hố quay Hố vẹt Ròng rọc Chỏm con Mỏm trên lc ngoài Hố khuỷu Mỏm trên lc ngoài
 17. 17. Laø khôùp choûm, noái oå chaûo xöông vai vaø choûm xöông caùnh tay - Suïn vieàn: baùm quanh oå chaûo & chỏm xg cánh tay. - Bao hoaït dòch: aùp- Bao hoaït dòch: aùp maët trong bao khôùp,maët trong bao khôùp, chöùa chaát hoaït dòchchöùa chaát hoaït dòch  khôùp cöû ñoäng deãkhôùp cöû ñoäng deã daøngdaøng KHỚP VAI
 18. 18. - Daây chaèng: + D/ch quaï caùnh tay: khoûe nhaát, töø moûm quaï ñeán cuû beù & lôùn xg caùnh tay + Caùc d/ch oå chaûo caùnh tay: phaàn daày leân cuûa bao khôùp ôû maët treân &ø tröôùc, goàm: d/ch treân, d/ch giöõa, d/ch döôùi KHỚP VAI
 19. 19. KHỚP VAI
 20. 20. KHỚP VAI
 21. 21. Định hướngĐịnh hướng - Ñaët xöông thaúng ñöùng- Ñaët xöông thaúng ñöùng - Ñaàu lôùn xuoáng döôùi- Ñaàu lôùn xuoáng döôùi - Maáu nhoïn ñaàu naøy ra- Maáu nhoïn ñaàu naøy ra ngoaøingoaøi - Maët coù raõnh ra sau- Maët coù raõnh ra sau  1/5 treân thaúng, 4/5 döôùi1/5 treân thaúng, 4/5 döôùi congcong XƯƠNG QUAY
 22. 22. Mô tMô tảả Xg coù 3 maët, 3 bôø, 2Xg coù 3 maët, 3 bôø, 2 ñaàuñaàu - Maët tröôùc: coù loài cuû- Maët tröôùc: coù loài cuû quayquay - Maët sau- Maët sau - Maët ngoaøi- Maët ngoaøi - Bôø tröôùc- Bôø tröôùc - Bôø sau- Bôø sau - Bôø gian coát- Bôø gian coát XƯƠNG QUAY
 23. 23. Mô tMô tảả -- Ñaàu treân: coù choûm xg quay,Ñaàu treân: coù choûm xg quay, dieän khôùp voøng quay, loài cuûdieän khôùp voøng quay, loài cuû quayquay XƯƠNG QUAY - Ñaàu döôùi: coù- Ñaàu döôùi: coù khuyeát truï, moûmkhuyeát truï, moûm traâm quay, dieäntraâm quay, dieän khôùp coå tay.khôùp coå tay.
 24. 24. Ñònh höôùngÑònh höôùng - Ñaët xöông thaúng- Ñaët xöông thaúng ñöùngñöùng - Ñaàu lôùn leân treân- Ñaàu lôùn leân treân - Maët khôùp loûm cuûa- Maët khôùp loûm cuûa ñaàu naøy ra tröôùcñaàu naøy ra tröôùc - Caïnh saéc cuûa thaân- Caïnh saéc cuûa thaân xöông ra ngoaøixöông ra ngoaøi XƯƠNG TRỤ
 25. 25. Moâ taûMoâ taû Xg coù 3 maët, 3 bôø, 2Xg coù 3 maët, 3 bôø, 2 ñaàuñaàu 3 maët: - Maët tröôùc3 maët: - Maët tröôùc - Maët sau- Maët sau - Maët trong- Maët trong 3 bôø: - Bôø tröôùc3 bôø: - Bôø tröôùc - Bôø sau- Bôø sau - Bôø gian coát- Bôø gian coát XƯƠNG TRỤ
 26. 26. Moâ taûMoâ taû -- Ñaàu treân: coù moûm khuyûu, moûm veït, khuyeát roøng roïc, khuyeát quay. - Ñaàu döôùi: coù khuyeát quay, moûm traâm truï, dieän khôùp coå XƯƠNG TRỤ
 27. 27. Gồm: - Khớp cánh tay trụ (khớp ròng rọc) - Khớp cánh tay quay (khớp chỏm) - Khớp quay trụ trên (khớp xoay) KHỚP KHUỶU
 28. 28. KHỚP KHUỶU
 29. 29. KHỚP KHUỶU - D/ch khôùp caùnh tay-truï-quay: d/ch beân- D/ch khôùp caùnh tay-truï-quay: d/ch beân truï, d/ch beân quay, ñeàu coù 3 boù tröôùc,truï, d/ch beân quay, ñeàu coù 3 boù tröôùc, giöõa, saugiöõa, sau - D/ch khôùp quay truï treân: d/ch voøng- D/ch khôùp quay truï treân: d/ch voøng quay, d/ch vuoângquay, d/ch vuoâng
 30. 30. KHỚP KHUỶU
 31. 31. KHỚP QUAY TRỤ
 32. 32. KHỚP QUAY TRỤ
 33. 33. CÁC XƯƠNG CỔ TAY Haøng treân - Xöông thuyeàn - Xöông nguyeät - Xöông thaùp - Xöông ñaäu
 34. 34. CÁC XƯƠNG CỔ TAY Haøng döôùi - Xöông thang - Xöông theâ - Xöông caû - Xöông moùc
 35. 35. KHỚP QUAY CỔ TAY
 36. 36. CÁC XƯƠNG CỔ TAY
 37. 37. - T- Từ ngoài vào trong đừ ngoài vào trong đaùnhaùnh soá thöù töï laø I -Vsoá thöù töï laø I -V - Moãi thaân xöông coù- Moãi thaân xöông coù neàn, thaân, choûmneàn, thaân, choûm CÁC XƯƠNG ĐỐT BÀN TAY
 38. 38. - 14 xöông ñoát ngoùn- 14 xöông ñoát ngoùn taytay - Moãi ngoùn coù ñoát- Moãi ngoùn coù ñoát gaàn, ñoát giöõa,gaàn, ñoát giöõa, ñoát xañoát xa - Ngoùn caùi coù hai- Ngoùn caùi coù hai ñoát gaàn vaø xañoát gaàn vaø xa - Moãi ñoát coù neàn,- Moãi ñoát coù neàn, thaân, choûmthaân, choûm - Ñoát ngoùn xa coù- Ñoát ngoùn xa coù neàn, thaân vaø loàineàn, thaân vaø loài CÁC XƯƠNG ĐỐT NGÓN TAY
 39. 39. CÁC XƯƠNG ĐỐT NGÓN TAY
 40. 40. CÁC XƯƠNG ĐỐT NGÓN TAY
 41. 41. CƠ CHI TRÊN 1- CƠ DELTA 2- CƠ TRÊN GAI 3- CƠ DƯỚI GAI 4- CƠ TRÒN BÉ 5- CƠ TRÒN LỚN
 42. 42. CƠ CHI TRÊN ĐẦU DÀI ĐẦU NGẮN NGUYÊN ỦY: CỦ TRÊN Ổ CHẢO NGUYÊN ỦY: MÕM QUẠ 1- CƠ CÁNH TAY: 1.1- CƠ CÁNH TAY TRƯỚC: 1.1.1- LỚP NÔNG: CƠ NHỊ ĐẦU CÁNH TAYCƠ NHỊ ĐẦU CÁNH TAY BÁM TẬN: GÂN CƠ NHỊ ĐẦU LỒI CỦ QUAY TRẺ CÂN CƠ
 43. 43. CƠ CHI TRÊN 1- CƠ CÁNH TAY: 1.1- CƠ CÁNH TAY TRƯỚC: 1.1.2- LỚP SÂU: 1- CƠ QUẠ- CÁNH TAY1- CƠ QUẠ- CÁNH TAY NGUYÊN UỶ: MÕM QUẠ BÁM TÂN: 1/3 TRÊN XƯƠNG CÁNH TAY 2- CƠ CÁNH TAY2- CƠ CÁNH TAY NGUYÊN UỶ: 2/3 DƯỚI XƯƠNG CÁNH TAY BÁM TÂN: MÕM VẸT XƯƠNG TRỤ
 44. 44. CƠ CHI TRÊN ĐẦU DÀI ĐẦU NGOÀI NGUYÊN ỦY: CỦ DƯỚI Ổ CHẢO NGUYÊN ỦY: MẶT SAU XƯƠNG CÁNH TAY ĐẦU TRONG NGUYÊN ỦY: MẶT SAU XƯƠNG CÁNH TAY BÁM TÂN:: MÕM KHUỶU GÂN CƠ TAM ĐẦU 1- CƠ CÁNH TAY: 1.2- CƠ CÁNH TAY SAU:
 45. 45. Cơ cánh tay  Cơ deltaCơ delta  Mặt trướcMặt trước  Lớp nông: cơ nhị đầuLớp nông: cơ nhị đầu  Lớp sâu: cơ cánh tayLớp sâu: cơ cánh tay  Mặt sau: cơ tam đầu cánh tayMặt sau: cơ tam đầu cánh tay
 46. 46. CƠ CHI TRÊN CÁNH TAY TRƯỚCCÁNH TAY TRƯỚC CÁNH TAY SAUCÁNH TAY SAU CƠ NHỊ ĐẦU CƠ CÁNH TAY ĐẦU TRONG ĐẦU DÀI CƠ TAM ĐẦUĐẦU NGOÀI CƠ TAM ĐẦU 1- CƠ CÁNH TAY: VÁCH GIAN CƠ NGOÀI VÁCH GIAN CƠ TRONG ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY TK GIỮA
 47. 47. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC: 2.1.1- LỚP NÔNG: SẤP TRÒN GẤP CỔ TAY QUAY GAN TAY DÀI GẤP CỔ TAY TRỤ
 48. 48. CƠ CHI TRÊN CƠ SẤP TRÒNCƠ SẤP TRÒN NGUYÊN ỦY: - MÕM TRÊN LỒI CẦU TRONG - MÕM VẸT X. TRỤ BÁM TẬN: GIỮA NGOÀI X. QUAY ĐỘNG TÁC: GẤP VÀ SẤP CẲNG TAY 2- CƠ CẲNG TAY: 2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC: 2.1.1- LỚP NÔNG:
 49. 49. CƠ CHI TRÊN2- CƠ CẲNG TAY: 2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC: 2.1.1- LỚP NÔNG: GẤP CỔ TAY TRỤ NGUYÊN ỦY: - MÕM TRÊN LỒI CẦU TRONG - MÕM KHUỶU X. TRỤ BÁM TẬN: - X. ĐẬU, X. MÓC - X. ĐỐT BÀN NGÓN 5 ĐỘNG TÁC: GẤP CỔ TAY GẤP CỔ TAY QUAY NGUYÊN ỦY: MÕM TRÊN LỒI CẦU TRONG BÁM TẬN: - CÂN GAN TAY - MẠC GIỮ GÂN GẤP ĐỘNG TÁC: GẤP- DANG CỔ TAY GAN TAY DÀI NGUYÊN ỦY: MÕM TRÊN LỒI CẦU TRONG BÁM TẬN: NỀN X. ĐỐT BÀN NGÓN 2 ĐỘNG TÁC: GẤP CỔ TAY
 50. 50. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC: 2.1.2- LỚP GIỮA: CƠ GẤP CHUNG CÁC NGÓN NÔNGCƠ GẤP CHUNG CÁC NGÓN NÔNG NGUYÊN ỦY: - MÕM TRÊN LỒI CẦU TRONG - MÕM VẸT X. TRỤ BÁM TẬN: ĐỐT GIỮA X.ĐỐT NGÓN 2- 5 ĐỘNG TÁC: GẤP DỐT GẦN VÀ GẤP CỔ TAY
 51. 51. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC: 2.1.2- LỚP SÂU: GẤP CHUNG CÁC NGÓN SÂU BÁM TẬN: ĐỐT XA NGÓN 2- 5 NGUYÊN ỦY: MẶT TRƯỚC- TRONG X. TRỤ VÀ MÀNG GIAN CỐT ĐỘNG TÁC: GẤP CỔ TAY GẤP ĐỐT XA GẤP NGÓN CÁI DÀI NGUYÊN ỦY: ½ GIỮA MẶT TRƯỚC X. QUAY BÁM TẬN: ĐỐT XA NGÓN 1 ĐỘNG TÁC: GẤP NGÓN 1
 52. 52. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC: 2.1.2- LỚP SÂU: CƠ SẤP VUÔNGCƠ SẤP VUÔNG NGUYÊN ỦY: ¼ DƯỚI MẶT TRƯỚC X.TRỤ BÁM TẬN: 1/4 DƯỚI MẶT TRƯỚC X. QUAY ĐỘNG TÁC: SẤP CẲNG TAY- BÀN TAY
 53. 53. Cơ cẳng tay trước  Lớp nông:Lớp nông:  Cơ sấp trònCơ sấp tròn  Cơ gấp cổ tay quayCơ gấp cổ tay quay  Cơ gan tay dàiCơ gan tay dài  Cơ gấp cổ tay trụCơ gấp cổ tay trụ  Lớp giữa: cơ gấp chung các ngón nôngLớp giữa: cơ gấp chung các ngón nông  Lớp sâu:Lớp sâu:  Cơ gấp ngón cái dàiCơ gấp ngón cái dài  Cơ gấp chung các ngón sâuCơ gấp chung các ngón sâu  Cơ sấp vuôngCơ sấp vuông
 54. 54. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 2.2.2- NHÓM NGOÀI: 1- CÁNH TAY QUAY1- CÁNH TAY QUAY NGUYÊN ỦY: - 2/3 TRÊNMÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI - VÁCH GIAN CƠ NGOÀI BÁM TẬN: MÕM TRÂM QUAY ĐỘNG TÁC: GẤP SẤP CẲNG TAY
 55. 55. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 2.2.1- NHÓM NGOÀI: 2- CƠ DƯỖI CỔ TAY QUAY DÀI2- CƠ DƯỖI CỔ TAY QUAY DÀI NGUYÊN ỦY: - 1/3 DƯỚI MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI - VÁCH GIAN CƠ NGOÀI BÁM TẬN: NỀN XƯƠNG ĐỐT BÀN 2 ĐỘNG TÁC: DUỖI, DẠNG BÀN TAY 3- CƠ DƯỖI CỔ TAY QUAY NGẰN3- CƠ DƯỖI CỔ TAY QUAY NGẰN NGUYÊN ỦY: MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI BÁM TẬN: NỀN XƯƠNG ĐỐT BÀN 3 ĐỘNG TÁC: DUỖI, DẠNG BÀN TAY
 56. 56. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 2.2.2- NHÓM SAU: 2.2.2.1- LỚP NÔNG: 4 CƠ CƠ KHUỶU CƠ DUỖI CỔ TAY TRỤ CƠ DUỖI NGÓN ÚT CƠ DUỖI CHUNG CÁC NGÓN
 57. 57. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 2.2.2- NHÓM SAU: 2.2.2.2- LỚP SÂU: 5 CƠ 1- CƠ DẠNG NGÓN CÁI DÀI1- CƠ DẠNG NGÓN CÁI DÀI NGUYÊN ỦY: MẶT SAU 1/3 TRÊN X. TRỤ, X. QUAY, MÀNG GIAN CỐT BÁM TẬN: NỀN XƯƠNG ĐỐT BÀN NGÓN 1 ĐỘNG TÁC: DẠNG NGÓN CÁI 2- CƠ DUỖI NGÓN CÁI NGẮN2- CƠ DUỖI NGÓN CÁI NGẮN NGUYÊN ỦY: MẶT SAU 1/3 TRÊN X. TRỤ, X. QUAY, MÀNG GIAN CỐT BÁM TẬN: NỀN XƯƠNG ĐỐT GẦN NGÓN 1 ĐỘNG TÁC: DUỖI ĐỐT GẦN NGÓN CÁI
 58. 58. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 2.2.2- NHÓM SAU: 2.2.2.2- LỚP SÂU: 5 CƠ 4- CƠ DUỖI NGÓN TRỎ4- CƠ DUỖI NGÓN TRỎ NGUYÊN ỦY: MẶT SAU 1/3 DƯỚI X. TRỤ, MÀNG GIAN CỐT BÁM TẬN: GÂN DUỖI CÁC NGÓN (NGÓN 2) ĐỘNG TÁC: DẠNG NGÓN CÁI 3- CƠ DUỖI NGÓN CÁI DÀI3- CƠ DUỖI NGÓN CÁI DÀI NGUYÊN ỦY: MẶT SAU 1/3 GIỮA X. TRỤ, MÀNG GIAN CỐT BÁM TẬN: NỀN XƯƠNG ĐỐT XA NGÓN 1 ĐỘNG TÁC: DUỖI ĐỐT XA NGÓN CÁI
 59. 59. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 2.2.2- NHÓM SAU: 2.2.2.2- LỚP SÂU: 5 CƠ 5- CƠ NGỮA5- CƠ NGỮA NGUYÊN ỦY: MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI BÁM TẬN: MẶT NGOÀI, BỜ SAU X. QUAY ĐỘNG TÁC: NGỮA CẲNG TAY
 60. 60. Cơ cẳng tay sauNhóm ngoài:Nhóm ngoài: 1.1. Cơ cánh tay quayCơ cánh tay quay 2.2. Cơ duỗi cổ tay quay ngắnCơ duỗi cổ tay quay ngắn 3.3. Cơ duỗi cổ tay quay dàiCơ duỗi cổ tay quay dài Nhóm sau:Nhóm sau: - Lớp nông:4 cơ: cơ duỗi cổ tay trụ, cơ khuỷu, cơLớp nông:4 cơ: cơ duỗi cổ tay trụ, cơ khuỷu, cơ duỗi ngón út, cơ duỗi chung các ngónduỗi ngón út, cơ duỗi chung các ngón - Lớp sâu: 5 cơ: cơ dạng ngón cái dài, duỗi ngón cáiLớp sâu: 5 cơ: cơ dạng ngón cái dài, duỗi ngón cái ngắn, cơ duỗi ngón cái dài, cơ duỗi ngón trỏ, cơngắn, cơ duỗi ngón cái dài, cơ duỗi ngón trỏ, cơ ngữangữa
 61. 61. CƠ CHI TRÊN TRỤ QUAY CÁNH TAY QUAY D CTQ D DCTQN DCN DNU KHUỶU D CTT NGỮA SẤP TRÒN GCNSÂU GCN NÔNG GCT TRỤ GCT QUAY GT DÀI GNC DÀI
 62. 62. TK quay
 63. 63. Tk giữa ĐM quay ĐM TK trụ

×