Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Chapter 1
Chapter 1
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 25 Anuncio

Multimedia3

Descargar para leer sin conexión

วิชาการประยุกต์มัลติมีเดียเพื่่องานธุรกิจ
โดย ดร.ประภาพร บุญปลอด มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

วิชาการประยุกต์มัลติมีเดียเพื่่องานธุรกิจ
โดย ดร.ประภาพร บุญปลอด มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Multimedia3 (20)

Anuncio

Más de Prapaporn Boonplord (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Multimedia3

 1. 1. เป็นการผสมผสานส่วนประกอบย่อยต่างๆ ทีประกอบ ่ ด้วยข้อความ เสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทศน์เข้าด้วยกัน โดยใช้เทคนิค ั องค์ป ระกอบของมัล ติม เ ดีย ที่ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ี สมบูร ณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทำาหน้าทีเป็นสื่อกลางให้ผู้ใช้ได้เห็นได้ยิน ่ และมีปฏิสัมพันธ์ การเชือมโยงส่วนประกอบย่อยต่างๆ เพือให้เกิดโครงสร้าง ่ ่ และมิติของข้อมูล การนำาทางเพือให้ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะอ่าน หรือดูส่วนหนึงส่วนใ ่ ่ การสือสารระหว่างผู้ใช้มลติมเดีย ่ ั ี
 2. 2. 1. ขั้น ตอนการจัด ทำา มัล ติม เ ดีย ี 1.1 วางแผนและวิเคราะห์ต้นทุนในการจัดทำา 1.2 จัดเตรียมเนือหาสาระที่จำาเป็นและสำาคัญ ้ 1.3 ออกแบบและจัดทำาโดยคำานึงถึงโครงสร้างทีต้องการ ่ 1.4 ทดสอบและส่งมอบ
 3. 3. 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 2. อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ 3. อินเทอร์เฟซสำาหรับการต่อเชื่อมอุปกรณ์ ต่อพ่วง เข้ากับคอมพิวเตอร์ 4. หน่วยความจำาและเครื่องบันทึกข้อมูล
 4. 4. ลยีซ อฟต์แ วร์ข องมัล ติม เ ดีย ได้แ ก่ ี . โปรแกรมเครื่องมือพืนฐาน ใช้สร้างส่วนประกอบย่อยของมัลติม ้ เช่น ข้อความ ภาพกราฟิก เสียง ภาพวีดิทศน์ ภาพยนตร์ดิจิต ั . โปรแกรมระบบงานมัลติมเดีย ใช้กำาหนดกรอบการทำางานรวบร ี จัดการและแก้ไขส่วนประกอบย่อยของมัลติมเดีย ซึ่งมีด้วยกัน ี 3 ประเภท คือ 2.1 โปรแกรมทีอิงหนังสือ ใช้รวบรวมส่วนประกอบย่อยของม ่ เสมือนหน้าของหนังสือ 2.2 โปรแกรมทีอิงตามไอคอน ใช้รวบรวมส่วนประกอบย่อยเ ่ อ็อปเจ็กต์หรือไอคอนทีเชื่อมโยงกันไปตามตรรกะทีวางไว้ ่ ่ 2.3 โปรแกรมทีอิงตามเวลา ใช้รวบรวมส่วนประกอบย่อยแล ่ ไปตามเส้นของเวลาซึงแบ่งเป็นช่วงสั้น ๆ ่
 5. 5. ามารถแก้ไขปรับแต่งส่วนประกอบย่อยของมัลติมเดีย เก็บได้ง่าย ี ดวกและรวดเร็ว ามารถใช้ในการรวบรวมจัดการ ออกแบบและกำาหนดกระบวนการ นงานมัลติมีเดีย ช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างงานมัลติมเดียได้ ี ช้เป็นเครื่องมือสร้างส่วนของการปฏิสัมพันธ์ได้ วยในการปรับแต่งการใช้งานมัลติมเดียในหลาย ๆ แบบ ี ามารถทำาให้มลติมเดียเล่นย้อนกลับได้ตามต้องการ ั ี ามารถนำาเสนองานมัลติมเดียให้ผู้ใช้นำาไปใช้งานได้โดย ี ม่ต้องมีตัวโปรแกรมสร้างงานมัลติมีเดียอยู่ด้วย
 6. 6. วาม ต้องให้สื่อความหมายตรงกับความต้องการ การเลือกขนาด และฟอนท์ เทคโนโลยีก ารสร้า งฟอนท์ * บิตแม็บ ใช้หน่วยความจำามากมีข้อจำากัดในเรื่องของคว * โพสต์สคริปต์ ใช้หลักการของเรขาคณิตและสูตรทางคณ * ทรูโทป์ ทำางานได้เร็วกว่าบิตแม็บ 2.1 ประเภทของเสีย งในมัล ติม เ ดีย ี * เสียงมิดิ ได้จากการสังเคราะห์ด้านมาตราฐานมิติ ใช้เ ในการจัดเก็บ เล่นย้อนกลับได้ไม่ดี * เสียงดิจิทล เป็นเสียงทีได้จากการสุ่มค่าในทุก ๆ เสียวว ั ่ ้ และถูกจัดเก็บในรูปของบิตและไบต์ ใช้เนื้อทีมากในการ ่ แต่สามารถเล่นย้อนกลับได้ดกว่า ี
 7. 7. 2.2 ข้อ พิจ ารณาการใช้เ สีย งในงานมัล ติม เ ดีย ี * เลือกเสียงที่ต้องการ * ปรับแต่งเสียงให้เข้ากับงาน * จัดหาเสียงทีจะใช้โดยการสร้างเองหรือใช้เสียงที่มลิข ่ ี * เลือกตำาแหน่งและเวลาที่จะใช้เสียงมิดิหรือดิจิทล ั * ทดสอบให้แน่ใจว่าเสียงได้ถูกใช้ ถูกต้อง ถูกทีและ ่ ถูกเวลา
 8. 8. 3. ภาพ 3.1 เทคโนโลยีก ารสร้า งภาพ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ * ภาพบิตแม็บ เกิดจากจุดมากมายใน ตารางเมทริกซ์ ที่เป็นความละเอียดของจอภาพ คอมพิวเตอร์ * ภาพเวคเตอร์ดรอว์น เป็นภาพทีสร้าง ่ โดยสูตรคณิตศาสตร์ เช่น รูปเหลี่ยม วงกลม * ภาพ 3 มิติ เป็นภาพทีสร้างโดยใช้จุด ่ นำาสายตาบนพื้นผิว 2 มิติ ให้เกิดความลึกเห็นเป็นภาพ 3 มิติ
 9. 9. าพเคลื่อ นไหว 4.1 เทคนิค การทำา ภาพเคลื่อ นไหว * การทำาภาพเคลื่อนไหวโดยใช้แผ่นเซล เป็นการวาดภาพ ลงบนแผ่นเซลและกำาหนดเฟรมหรือภาพหลัก ซึงเป็นภาพ ่ และภาพสุดท้ายของอาการเคลื่อนไหว และการสร้างภาพ ระหว่างคียเฟรม เรียกว่าการทวีนนิงลงหมึก ใช้โปรแกรม ์ ่ สร้างภาพต่าง ๆ ตั้งแต่คีย์เฟรม การทำาคลีนนิ่ง การทำาภา การลงหมึก และระบายสีี 4.2 ฟอร์แ มตต่า ง ๆ ของแฟ้ม ข้อ มูล เคลื่อ นไหว เช่น M FTI FFC PICS และ AVI
 10. 10. 5. วีด ิท ศ น์ ั 5.1 มาตรฐานของวีด ท ัศ น์ข องโทรทัศ น์ ิ ทีนิยมใช้มี 3 แบบ คือ ่ * NTSC ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศ * PAL ใช้ในประเทศอังกฤษ ยุโรป ออสเตรเลีย อัฟริกาใต้ และประเทศไทย * SECAM ใช้ในประเทศฝรั่งเศษ รัสเซีย และอีกบางประเทศ * HDTV มาตรฐานใหม่ทกำาลัง ี่ พัฒนาอยู่
 11. 11. 5.2 ข้อ แตกต่า งระหว่า งวีด ิท ศ น์โ ทรทัศ น์ก ับ วีด ิ ั ทัศ น์ค อมพิว เตอร์ * การนำาภาพวีดทัศน์โทรทัศน์ซงเป็นแอนะ ิ ึ่ ล็อกไปแสดงบนจอ คอมพิวเตอร์ที่เป็นดิจิทัลจะต้องมีอุปกรณ์วีดิโอ โอเวอร์เลย์บอร์ด เปลี่ยนสัญญาณ * การกราดภาพวีดิทศน์บนจอโทรทัศน์เป็น ั แบบโอเวอร์สแกน แต่การ กราดภาพวีดิทัศน์บนจอภาพคอมพิวเตอร์ เป็นแบบอันเดอร์สแกน * สีของวีดิทศน์คอมพิวเตอร์สวยชัดกว่า ั * การกราดภาพบนจอคอมพิวเตอร์เป็นแบบ กราดหนึงเฟรมในหนึงรอบ ่ ่ การกราดภาพบนจอโทรทัศน์เป็นแบบ หนึงเฟรมในสองรอบ หรือ ่
 12. 12. ข้อ แนะนำา ในการถ่า ยภาพวีด ิท ศ น์ ั * ต้องคำานึงถึงความนิงของกล้อง ่ * แสงต้องมีเพียงพอเพือความคมชัดของภาพ ่ * ฉากหลังในการถ่ายควรเป็นสีฟา เพือให้สามารถนำาภาพ ้ ่ ไปซ้อนกับภาพฉากที่สกรีนใหม่ได้ * การจัดองค์ประกอบไม่ให้กระจัดกระจาย 5.4 การบีบ อัด ภาพวีด ิท ศ น์ มาตรฐานที่นยม ั ิ ใช้ คือ * JPEG บีบอัดข้อมูลภาพนิง อัตราส่วน ่ 20:1 * MPEG บีบอัดข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ใน อัตราส่วน 30:1 * DVI บีบอัดข้อมูลภาพวีดิทศน์เฉพาะ ั
 13. 13. ษณะของการประยุก ต์ม ล ติม เ ดีย ในงานธุร กิจ ั ี 1. การนำา เสนองาน * จัดเตรียมเนื้อหาสาระและจัดพิมพ์ข้อความลงในสไล * เตรียมภาพหรือแผนภูมิหรือภาพประกอบ * ในกรณีทมเสียงประกอบ ควรจัดตามความเหมา ี่ ี ไม่พรำ่าเพรื่อ * นำาเสนอโดยอธิบายไปทีละแผ่น
 14. 14. ประโยชน์ข องการนำา เสนองานด้ว ยมัล ติม เ ดีย ี * * * * ดูทนสมัย ั เรียกความสนใจและดูตื่นเต้นเร้าใจมากกว่า สามารถแก้ไขปรับปรุงงานได้สะดวก รวดเร็ว สามารถนำาเสนองานทีเป็นเสียง ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไห ่ ภาพวีดทัศน์ได้ดีกว่า ิ
 15. 15. ข้อ จำา กัด ของการนำา เสนองาน ของมัล ติม เ ดีย ี * ต้องใช้อุปกรณ์ ระบบมากกว่า * ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการทำาและนำาเสนอมากกว่า * ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง
 16. 16. 2. การฝึก อบรม มักจะทำาเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เน้นการเรียนรู้และทดสอบ วัดผล หรือทำาเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกสอน(CBT) เน้นการเรียนรู้ ฝึกปฏิบ และทดสอบวัดผล โยชน์ เนือหาคงทีคล้ายหนังสือไม่ขึ้นกับผู้ฝึกอบรม ้ ่ สามารถฝึกอบรมได้ไม่จำากัดจำานวนผู้ฝึกอบรมขึ้นอยูกับจำานวน ่ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สามารถฝึกอบรมได้ตามสะดวกทังเวลาและสถานที่ ้ สามารถฝึกทบทวนได้ตามต้องการ สามารถเห็นทังภาพได้ยินทังเสียง และลงมือสัมผัสใกล้เคียง ้ ้ กับความจริงทีสด ่ ุ
 17. 17. ข้อ จำา กัด * ต้องคอยปรับปรุงเนื้อหาให้ ทันสมัย * ต้องใช้เวลาและทรัพยากร ต่างๆ 3. การตลาด * ต้องมีฮาร์ดแวร์และ * ขยายช่องทางการตลาดโดยใช้มลติมเดียผ่านอินเตอร์เน็ต ั ี ซอฟต์แวร์ * ส่งเสริมการตลาดโดยผ่านสื่อมัลติมเดีย ี
 18. 18. ประโยชน์ * ดูทนสมัย ั * ตอบสนองความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึง ข้อมูลของผู้ซื้อ * ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการส่งข้อมูล แก่ผู้สนใจ * สามารถเพิมช่องทางการตลาดสมัยใหม่ ่ ข้อ จำา กัด * สามารถสืHardware และ ้สนใจได้ดีกว่า ่ * ต้องใช้ อความหมายกับผู Software แบบที* ม่ต้องมีผู้ดูแดียบผิดชอบส่วนมัลติมเดีย ไ ใช้มลติมเ ลรั ่ ั ี ี โดยเฉพาะ * ต้องคอยปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ทน ั สมัยอยูเสมอ ่
 19. 19. * ซีดีรอมเป็นสือบันทึกข้อมูลแบบแสงของวัสดุจำาพวก ่ โพลิอาร์บอเนต ฉาบด้วยอลูมเนียมด้านบนและเคลือบผิวด้วย ิ แลคเกอร์ มีความจุสูง เคลื่อนย้ายไปมาได้ * มาตรฐานแฟ้มข้อมูลฟอร์แมตต่าง ๆ ของซีดีรอมมี 2 ประเภท - มาตรฐานฟอร์แ มตทางกายภาพ ที่ เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล ลงบนซีดีรอม เช่น มาตรฐานสมุดแดง มาตรฐานสมุดเหลือง สถาปัตยกรรมซีดีรอมแบบขยาย
 20. 20. ข้อ ดีข องซีด ีร อม * มีความถูกมากเมือเทียบกับสื่อบันทึกข้อมูลชนิด ่ อื่น * ข้อมูลสามารถเก็บไว้นานมาก * มีขนาดเล็ก ีร อม ข้อ จำา กัด ของซีดนำ้าหนักเบา สะดวกในการจัดส่ง และประหยัดค่าขนส่ง ยได้เร็ว เพราะไม่สามารถ * ข้อมูลอาจล้าสมั ปรับปรุงได้ เนื่องจาก บันทึกได้เพียงครั้งเดียว * การอ่านข้อมูลจากซีดีรอมจะค่อนข้างช้ามาก เมื่อเทียบ กับสือบันทึกอื่น ่ * ค่าวัสดุซำ้าหรือการผลิตจำานวนน้อยจะทำาให้
 21. 21. แนวคิด ในการจัด ทำา มัล ติม เ ดีย บนซีด ีร อม ควร ี คำานึงถึงในเรื่องต่อไปนี้ * ใช้เวลาและแรงงานมากในการจัดทำา * สามารถใช้ในคอมพิวเตอร์ได้หลายแพลตฟอร์ม * เหมาะกับงานทีมขนาดใหญ่ 200 เมกะไบต์ ่ ี ขึ้นไป * อายุการใช้งานเฉลี่ยนานกว่าสื่อบันทึกชนิดอื่น * มันใจได้ว่าคอมพิวเตอร์โดยทัวไปสามารถอ่าน ่ ่ ข้อมูลได้ จึงเหมาะกับกลุ่มผู้ใช้จำานวนมาก
 22. 22. การใช้ม ล ติม เ ดีย บนอิน เทอร์เ น็ต ั ี * อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาด ใหญ่ทต่อเชื่อม ี่ คอมพิวเตอร์จำานวนมาก * อินเทอร์เน็ตเป็นทีนยมอย่างแพร่หลาย เพราะ ่ ิ เวิลด์ไวด์เว็บซึ่งเป็น เครื่องมือประเภทไฮเปอร์เท็กซ์ * ทีมการนำาข้อความมาต่อเชื่อมโยงกันเป็นทอดๆ ่ ี โดยใช้คำาหลัก ทีถูกเน้นให้เห็นเป็นพิเศษ ่ * ในเวิลด์ไวด์เว็บ จะใช้โปรแกรมหรือเบราเซอร์ ประยุกต์ในการ เรียกข้อมูลได้จริงมีประสิทธิภาพ
 23. 23. แนวคิด ในการจัด ทำา มัล ติม เ ดีย บนอิน เทอร์เ น็ต ี มาตรฐานใหม่ท ก ำา ลัง พัฒ นาอยู่ มีข ้อ ควร ี่ พิจ ารณาเพิม เติม คือ ่ * อินเทอร์เน็ตเป็นระบบสารสนเทศ ดังนั้นจึงควร บรรจุข้อมูล ให้มากที่สด และควรเป็นข้อมูลทีมเนือหาสาระ ุ ่ ี ้ สำาคัญเท่านั้น * การออกแบบโฮมเพจต้องดึงดูดความสนใจจาก ผู้ใช้ * โฮมเพจต้องมีทกอย่างทีจำาเป็นสำาหรับผู้ใช้ที่ ุ ่ ต้องการเข้าถึงข้อมูล * ออกแบบเว็บเพจให้เรียบง่ายแต่น่าสนใจ

×