Bài 16: Du lịch có trách nhiệm với các doanh nghiệp lữ hành

duanesrt
BÀI 16. DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI
CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH
Nguồn ảnh:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cycle_rickshaw_in_Hanoi.jpg
Nội dung chính
Mục tiêu
Khi kết thúc bài, ngƣời học sẽ có thể:
• Hiểu đƣợc tầm quan trọng và lợi ích của việc áp dụng du lịch
có trách nhiệm vào việc điều hành tour và lữ hành ở Việt
Nam
• Áp dụng các chính sách và chiến lƣợc tuyển dụng có trách
nhiệm
• Giải thích đƣợc quy trình giảm thiểu năng lƣợng, nƣớc và
chất thải
• Hiểu đƣợc vai trò của các chính sách tổ chức du lịch có trách
nhiệm và cách thực hiện
• Giải thích đƣợc cách xây dựng những sản phẩm du lịch có
trách nhiệm bền vững về kinh tế
• Hiểu đƣợc các bƣớc cần thiết để phát triển một chuỗi cung
ứng du lịch có trách nhiệm
• Tiến hành tiếp thị và truyền thông về du lịch có trách nhiệm
• Xác định cách hỗ trợ cho các điểm đến du lịch địa phƣơng
Chủ đề
1. Tổng quan về ngành lữ
hành và điều hành tour ở
Việt Nam
2. Thực hiện du lịch có trách
nhiệm trong công tác quản
lý nội bộ
3. Xây dựng các sản phẩm du
lịch có trách nhiệm
4. Tạo ra chuỗi cung ứng du
lịch có trách nhiệm
5. Đảm bảo tính trách nhiệm
trong tiếp thị và truyền
thông
6. Hỗ trợ có trách nhiệm cho
các điểm du lịch
CHỦ ĐỀ 1. TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC
LỮ HÀNH VÀ TOUR DU LỊCH, NHU CẦU
VỀ DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM
BÀI 16. DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH
Nguồn ảnh: http://www.fotopedia.com/items/flickr-4473340424
Thành phần của lĩnh vực lữ hành và tour du lịch
Các công ty vận tải
Điểm thăm quan
Nguồn ảnh::
http://www.geograph.org.uk/photo/1364221; http://www.flickr.com/photos/needoptic/9861409444/; http://www.flickr.com/photos/dalbera/4399833574/;
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Southern_Vectis_coaches_at_Bustival_2010.JPG; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Victoria_Hoi_An_Hotel_Ressort_und_Spa.jpg;
http://www.flickr.com/photos/calflier001/6943300353/
Các con số chính của ngành
12%
THẾ GIỚI1 VIỆT NAM2
Lƣợt khách đi du lịch
nƣớc ngoài qua
các hãng lữ hành
Công ty lữ hành
nội địa
Hƣớng dẫn
viên du lịch
có thẻ hành
nghề
Công ty lữ hành
quốc tế800
10,000
17,000
Không bao gồm các tour trọn gói
1 Tour Operators’ Initiative for Sustainable Tourism Development 2003, Sustainable Tourism: The Tour Operators’ Contribution
2 ESRT 2013, Vietnam Tourism Marketing Strategy To 2020 & Action Plan: 2013-2015 (Proposed), ESRT, Vietnam
Vì sao các tour du lịch lại đặc biệt quan trọng
với khách quốc tế đến Việt Nam
Nguồn ảnh: :
http://thethaovanhoa.vn/xa-hoi/doi-ve-tra-ve-tau-tet-phai-truoc-10-gio-tau-chay-tru-30-gia-ve-n20121202171607247.htm;
http://vietnamlandingvisa.blogspot.com/2012/08/frequent-confusion-about-vietnam.html; http://www.tropicalisland.de/vietnam.html;
http://www.theguardian.com/higher-education-network/blog/2012/mar/29/talented-students-may-lose-out
Quyền lực và ảnh hƣởng của các công ty
lữ hành/ điều hành tour
CÔNG TY
LỮ HÀNH/
ĐIỀU HÀNH
TOUR
LƢU TRÚ
NHÀ HÀNG
VẬN TẢI
ĐIỂM THAM
QUAN
HƢỚNG DẪN
VIÊN DU LỊCH
Tuyên truyền
và/hoặc mua bán
thông qua việc
đƣa vào chƣơng
trình tour hoặc
giới thiệu với
khách hàng
Sử dụng thuyền, xe,
tàu hỏa, máy bay và
các hãng vận tải khác
để vận chuyển khách
tới/tại điểm thăm quan
Tuyền truyền
và/hoặc mua bán
với các điểm
thăm quan văn
hóa và thiên
nhiên thông qua
các tour du lịch
Cung cấp việc
làm trong doanh
nghiệp hoặc qua
hợp đồng
Tuyên truyền và/ hoặc mua bán
thông qua việc đƣa vào chƣơng
trình tour hoặc giới thiệu với
khách hàng
Tầm ảnh hưởng Tầm ảnh hưởng
Tầmảnhhưởng
DU KHÁCH
Hiệu ứng số nhân của một công ty điều hành tour:
Chìa khóa của du lịch có trách nhiệm 1/2
1 công ty lữ
hành/ điều
hành tour
30 chƣơng
trình tour /
năm
25 khách /
tour
750 du
khách có
trách nhiệm/
năm
= 750 lƣợt nghỉ tại các khách sạn xanh
= 750 suất ăn tại các nhà hàng địa phƣơng
= 750 khách tới những điểm đến bền vững
…
Một công ty lữ hành/ điều hành tour tiêu biểu:
Hiệu ứng số nhân của một công ty điều hành tour:
Chìa khóa của du lịch có trách nhiệm 2/2
180 công ty
lữ hành/điều
hành tour
(1%)
30 tour /
năm
25 khách /
tour
135,000 du
khách có
trách nhiệm/
năm
Và nếu chỉ 1% trong số 18.000
công ty lữ hành/điều hành tour
của Việt Nam hành động có
trách nhiệm , chúng ta sẽ có
đƣợc 135,000 chuyến du lịch
có trách nhiệm trong 1 năm
Công ty lữ hành/điều hành tour tiêu biểu:
Những tác động tiêu cực tiềm tàng của
những hành động du lịch không
bền vững
Dò rỉ về kinh
tế
Hạn chế sự
phát triển kinh
tế
Mâu thuẫn
văn hóa và
các giá trị xã
hội
An ninh và an
toàn cho du
khách
Sự xích
mích, ngờ vực
và không hòa
hợp
Hủy họai môi
trƣờng tự
nhiên
Cạn kiệt
nguồn tài
nguyên thiên
nhiên
Du lịch có trách nhiệm sẽ mang lại cho các công ty lữ
hành/điều hành tour một con đƣờng phát triển
bền vững nhƣ thế nào
Đảm bảo nguồn tài
nguyên thiên nhiên
đƣợc sử dụng một
cách tối ƣu
Tạo ra những lợi ích
kinh tế lâu dài và
mang lại lợi nhuận
Tuyên truyền cho
việc bảo tồn di sản
thiên nhiên
Hoạt động kinh
doanh chiến lƣợc
một cách hiệu quả
Xây dựng sự tôn
trọng đối với văn
hóa và bản sắc
Vì sao du lịch có trách nhiệm cũng mang lại
hiệu quả kinh doanh
Gia tăng
về doanh
thu
Tiết
kiệm
chi phí
Tiếp cận
với
nguồn
vốn
Thƣơng
hiệu tốt
hơn
Nhân viên
vui vẻ hơn
Điểm đến hấp
dẫn hơn
Đƣợc cấp
phép hoạt
động
Dịch vụ
đƣợc cải
thiện
Sẵn sàng
tuân theo các
quy định
Nguồn ảnh::
Pixabay, www.pixabay.com
Ngƣời tiêu dùng cũng đang có nhu cầu về
du lịch có trách nhiệm …
58%
47%
93%Độc giả Tạp chí Conde Nast
Travellers cho rằng các công ty du
lịch cần phải có trách nhiệm bảo vệ
môi trƣờng
Độc giả Tạp chí Conde Nast cũng
nói rằng lựa chọn khách sạn của
họ bị ảnh hƣởng bởi những hỗ
trợ của khách sạn đối với cộng
đồng địa phƣơng
71%Thành viên trang mạng
TripAdvisor có kế hoạch cho kỳ
nghỉ năm 2013 của mình có
những lựa chọn thân thiện với
môi trƣờng hơn, so với con số
65% vào năm 2012
Độc giả Tạp chí Conde Nast quan
tâm tới các kỳ nghỉ tình nguyện,
và 98% các tình nguyện viên cũ
cảm thấy hài lòng với trải nghiệm
của mình
1 Nguồn: PR News Wire 2011, “Conde Nast Traveller Announces Winners of the 2011 World Savers Awards”,
http://www.prnewswire.com/news-releases/conde-nast-traveler-announces-winners-of-the-2011-world-savers-awards-127886823.html;
CondeNast Traveller, “Readers’ Poll.” Feb 2009; 2 Source: TripAdvisor 2012, TripAdvisor survey reveals travellers growing greener, TripAdvisor, Available [online]:
http://www.multivu.com/mnr/49260-tripadvisor-eco-friendly-travel-survey-voluntourism-go-green, Downloaded: 07/03/2014
…và sẵn sàng chi trả để tham gia du lịch xanh
50%
Thành viên trang mạng
TripAdvisor sẵn sàng chi
nhiều tiền hơn để ở tại
một cơ sở lƣu trú thân
thiện về sinh thái
75%Thành viên trang mạng TripAdvisor nói
rằng bối cảnh về kinh tế không ảnh
hƣởng tới mối quan tâm của họ về
những lựa chọn du lịch thân thiện về
sinh thái
23%Thành viên trang mạng TripAdvisor
có thể chi trả lên đến $25 nữa/ 1 đêm
để ở tại một cơ sở lƣu trú thân
thiện về sinh thái, trong khi 9% sẵn
lòng chi thêm từ $25-$50
Nguồn: TripAdvisor 2012, TripAdvisor survey reveals travellers growing greener, TripAdvisor, Available [online]:
http://www.multivu.com/mnr/49260-tripadvisor-eco-friendly-travel-survey-voluntourism-go-green, Downloaded: 07/03/2014
Câu lạc bộ Du lịch có trách nhiệm (Hà Nội) và
Hội Du lịch có trách nhiệm (Huế) 1/2
• 2 hiệp hội không chính thống của các hãng lữ hành,
tổ chức phi chính phủ và các cá nhân
• Mục đích nhằm xây dựng và thực hiện du lịch có
trách nhiệm vì sự phát triển bền vững ở mọi vùng
miền của Việt Nam.
• Tôn chỉ:
– Hỗ trợ cộng đồng
– Hợp tác kinh doanh
– Bảo vệ & gìn giữ môi trƣờng
– Bảo tồn văn hóa
Những ví dụ về các sáng kiến của CLB Du lịch có
trách nhiệm (RTC) và Hội Du lịch có trách nhiệm
(RTG) 2/2
Các tổ chức du lịch có
trách nhiệm ở Việt Nam:
RTC ở Hà Nội
RTG ở Huế
Hành động can thiệp:
Chia sẻ kiến thức
Xây dựng năng lực và đào
tạo kỹ năng
Biên soạn và tuyên truyền
thông tin về các tình huống
điển hình về du lịch bền
vững
Các dự án du lịch bền
vững:
Các chiến dịch dọn dẹp
Các dự án phát triển cộng
đồng
Các chuyến du lịch có
trách nhiệm:
Tăng cƣờng các cơ hội kinh
tế cho địa phƣơng
Khôi phục lại những giá trị
văn hóa đang bị đe dọa
Tạo ra những trải nghiệm du
lịch đáng nhớ và đích thực
cho du khách
Nguồn ảnh::
http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Belize
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Madagascar_baobab.JPG
http://www.fotopedia.com/items/flickr-6054914564
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Recreational_cyclists_take_breaks_while_driving_on_a_bicycle_tour.jpg
Những yếu tố mấu chốt của công ty lữ hành/
điều hành tour có trách nhiệm
Quản lý nội bộ về du
lịch có trách nhiệm
Sản phẩm du lịch có
trách nhiệm
Chuỗi cung ứng du
lịch có trách nhiệm
Tiếp thị & truyền
thông có trách
nhiệm
Hỗ trợ có trách
nhiệm với các
điểm đến du
lịch
CHỦ ĐỀ 2
CHỦ ĐỀ 3
CHỦ ĐỀ 4
CHỦ ĐỀ 5
CHỦ ĐỀ 6
CHỦ ĐỀ 2. THỰC HIỆN DU LỊCH CÓ TRÁCH
NHIỆM TRONG QUẢN LÝ NỘI BỘ DOANH
NGHIỆP
BÀI 16. DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH
Nguồn ảnh: :
https://creativecommons.org/tag/oer/page/5
Những yếu tố chính của du lịch
có trách nhiệm trong quản lý nội bộ
A. Thực hiện du
lịch có trách
nhiệm tại nơi
làm việc
B. Tạo một văn
phòng xanh
C. Thực hiện
các chính sách
về du lịch có
trách nhiệm và
xây dựng năng
lực để đạt kết
quả
A. Thực hiện có trách nhiệm tại nơi làm việc
Định nghĩa sử dụng lao động có trách nhiệm
• Thực hiện các tiêu chuẩn lao
động nhằm tạo các cơ hội cho
cả nam và nữ có thể có đƣợc
công việc tử tế và năng suất
trong điều kiện tự do, bình
đẳng, an toàn và tự trọng
(Tổ chức Lao động Quốc tế)
• Đảm bảo sự phát triển của nền
kinh tế sẽ tạo lợi ích cho tất cả
mọi ngƣời
• Cân bằng lợi ích cho ngƣời sử
dụng lao động và ngƣời lao
động.
Tiêu chuẩn lao
động
Cơ hội bình
đẳng
Công việc
tử tế và
năng suất
Cung cấp các quyền lợi lao động theo
thỏa thuận trong ngành
Nghỉ phép năm và
nghỉ lễ
Nghỉ phục vụ quân
đội hoặc công ích
Nghỉ và Bảo hiểm
xã hội
Nghỉ ốm
Nghỉ thai sản
Xử lý đúng về các
tai nạn lao động
Chế độ hƣu trí
Cung cấp tiền thƣởng và tiền khuyến khích
Ví dụ về tiền thƣởng và tiền khuyến khích:
• Nghỉ dƣỡng cho nhân viên: phần
thƣởng đƣợc tài trợ cho nhân viên
(thƣờng là hàng năm)
• Kỳ nghỉ đƣợc trả tiền: thƣởng cho nhân
viên làm việc tốt (mang tính thi đua)
• Trả tiền thƣởng: tiền thƣởng cho tất cả
nhân viên về công việc vào cuối năm
Cung cấp một không gian làm việc
đầy đủ thích hợp
Cung cấp không gian làm
việc đầy đủ thích hợp là nói
đến:
• Chủ sử dụng lao động
cung cấp các điều kiện
làm việc vệ sinh và an
toàn; và
• Ngƣời lao động thực hiện
các chính sách và qui
trình nơi làm việc về sức
khỏe và an toàn
2 loại đào tạo chính ở nơi làm việc
1. Chƣơng trình giới thiệu
công việc
2. Đào tạo kỹ năng thƣờng
xuyên
Cung cấp chƣơng trình đào tạo giới thiệu
công việc
• Tổng quan công việc, thời gian và những
mong đợi
• Tổng quan về nơi làm việc
• Giới thiệu với các nhân viên khác
• Tổng quan về sứ mệnh, mục đích, giá trị
và triết lý của tổ chức
• Mong đợi cam kết đạt đƣợc du lịch có
trách nhiệm
Đào tạo kỹ năng thƣờng xuyên
• Chƣơng trình đào tạo chính thức về
năng lực kỹ năng liên quan đến nghề
nghiệp và nhu cầu của nhân viên
• Là một phần của kế hoạch đào tạo
chính thức của tổ chức trong đó xác
định:
– Yêu cầu đào tạo từ phía tổ chức,
– Kỹ năng hiện tại của nhân viên và nhu
cầu trong tƣơng lai,
– Các nguồn lực có sẵn phục vụ đào tạo,
– Các cách tiếp cận đào tạo phù hợp,
– Các cơ hội đào tạo.
Các bƣớc chính trong việc phát triển một chƣơng trình
đào tạo kỹ năng dựa theo mô hình P-T-P-T-Đ
Thiết kế
(Design)
Phát triển
(Develop)
Thực hiện
(implement)
Đánh giá
(Evaluate)
Phân tích
(Analyse)
Vấn đề học
Mục đích và mục tiêu
Nhu cầu của học viên
Kiến thực đang có
Môi trƣờng học
Sự lo ngại, e dè
Các cách dạy
Thời gian dự án
Chiến lƣợc thiết kế tài liệu
Phƣơng pháp dạy
Cấu trúc và thời gian dạy
Phƣơng pháp đánh giá
Tạo ra nguyên mẫu
Phát triển các tài liệu dạy
Tài liệu để bàn
Dạy thí điểm
Lịch dạy
In và chuẩn bị tài liệu dạy
Chuẩn bị cho các đào tạo viên
Thông báo cho các học viên
Khai trƣơng khóa học
Thu thập dữ liệu đánh giá đào tạo
Xem xét hiệu quả đào tạo
Đánh giá hiệu quả dự án
Báo cáo kết quả thực hiện
B. Tạo một văn phòng xanh
Xem xét giảm tiêu thụ năng lƣợng trong các
văn phòng
Ánh
sáng tự
nhiên
Thông gió
Loại đèn
Máy tính
sử dụng nguồn điệnKhác:
- Sử dụng nguồn của các thiết bị điện khác
Các câu hỏi kiểm định năng lƣợng
ở văn phòng
Loại thiết bị Cách Sử dụng Các yếu tố bên ngoài
• Thiết bị văn phòng có thuộc
loại tiết kiệm năng lƣợng
nhất không (nói chung là gắn
ký hiệu Sao năng lƣợng
(Energy Star)?
• Máy tính, màn hình, máy in,
máy photo và các máy trong
văn phòng khác có tắt khi
không sử dụng không?
• Máy tính, màn hình, máy in,
máy photo và các máy trong
văn phòng khác có đặt chế
độ ngủ “sleep” hoặc chế độ
tiết kiệm năng lƣợng không?
• Các thiết bị có đƣợc tái chế
và thải ra đúng cách khi
không còn sử dụng nữa?
Nguồn: NSW Business Chamber 2009, Sustainability Toolkit – Hospitality, Australian Government – Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, Australia
(Phòng thƣơng mại NSW 2009 - Tài liệu phát triển bền vững – ngành du lịch, Chính phủ Úc – Bộ phận môi trƣờng, nƣớc, di sản và Nghệ thuật, Úc
Xem xét giảm tiêu thụ năng lƣợng từ
phƣơng tiện giao thông
Loại xe
Áp lực lốp
Bảo dƣỡng
Khác:
- Xe chung cho nhân viên
- Họp từ xa
Cửa sổ
màu
Các câu hỏi kiểm định năng lƣợng
các phƣơng tiện vận tải
Loại thiết bị Cách Sử dụng Các yếu tố bên ngoài
• Các phƣơng tiện vận chuyển
của công ty có thuộc loại tiết
kiệm nhiên liệu nhất đáp ứng
yêu cầu của việc kinh doanh
không?
• Khi mua một xe mới, việc
tiết kiệm nhiên liệu có đƣợc
ƣu tiên không?
• Nhân viên có đƣợc khuyến
khích, động viên dùng các
phƣơng tiện giao thông công
cộng hoặc dùng chung xe
không?
• Xe của công ty có thƣờng
xuyên đƣợc bảo dƣỡng
không?
Nguồn: NSW Business Chamber 2009, Sustainability Toolkit – Hospitality, Australian Government – Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, Australia
(Phòng thƣơng mại NSW 2009 - Tài liệu phát triển bền vững – ngành du lịch, Chính phủ Úc – Bộ phận môi trƣờng, nƣớc, di sản và Nghệ thuật, Úc
Xem xét giảm rác thải từ văn phòng
Nguồn ảnh::
http://www.buyecogreen.com.au/ecocern-a4-brown-paper-100-recycled-105-gsm-ream-500-sheets--p700363
https://www.officemaxcanada.com/en/sites/core/Think_overview.aspx
http://blog.stickyinstitute.com/?p=376
http://www.printershoppers.com/printer-buying-guide/
Trang thiết bị văn phòng
Các câu hỏi kiểm định rác thải:
khu văn phòng
• Tất cả các máy photo, máy in, máy fax đều có thể in
hai mặt không?
• Tất cả các máy tính và máy in đều đƣợc cài đặt sẵn in
hai mặt không?
• Các trang thiết bị văn phòng có tái chế hoặc hủy bỏ
cẩn thận sau khi hết sử dụng?
• Công ty có gửi hóa đơn bằng giấy?
• Công ty có gửi ra ngoài các quảng cáo chƣơng trình
khuyến mại bằng giấy không?
Nguồn: NSW Business Chamber 2009, Sustainability Toolkit – Hospitality, Australian Government – Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, Australia
(Phòng thƣơng mại NSW 2009 - Tài liệu phát triển bền vững – ngành du lịch, Chính phủ Úc – Bộ phận môi trƣờng, nƣớc, di sản và Nghệ thuật, Úc
Tính toán khối lƣợng rác thải
Số thùng
mỗi tháng
Khối lƣợng
mỗi thùng
(L)
12 (tháng)
Khối lƣợng
trung bình
rác (L)
trong 1 năm
Nguồn ảnh::
http://highlanderimages.blogspot.com/2011/12/rubbish-man.html
http://nushine.com.au/cleaning-food-hygiene-products/bins-liners/garbage-bin/prod_101.html
http://labspace.open.ac.uk/mod/resource/view.php?id=465057
http://www.wmich.edu/registrar/calendars/
Khối lƣợng rác
giới hạnĐể chuyển khối lƣợng sang m3 rác hoặc tấn rác:
m3 = Tổng khối lƣợng rác (L) / 1,000
Tấn = Tổng khối lƣợng rác (m3) x 2.29 (gần đúng)
Tính toán chi phí khối lƣợng rác thải
Image sources:
http://highlanderimages.blogspot.com/2011/12/rubbish-man.html
http://labspace.open.ac.uk/mod/resource/view.php?id=465057
http://www.vietnamspirittravel.com/guide/vietnam_bank_notes.htm
Chi phí đơn vị
rác giới hạn
Khối lƣợng
rác trung
bình mỗi
tháng (m3
hoặc tấn)
Chi phí thu
gom rác mỗi
tháng
(VND)
Chi phí 1
đơn vị rác
C. Thực hiện các chính sách du lịch có trách nhiệm
và xây dựng năng lực để đạt kết quả
Vai trò của các chính sách công ty
trong du lịch có trách nhiệm
• Liên kết tầm nhìn và các giá trị
của công ty với các hoạt động
hàng ngày
• Truyền tải những mong đợi về
hiệu suất làm việc và các ranh
giới của hành động
• Đảm bảo tuân thủ các quy định
và luật pháp liên quan và đƣa ra
biện pháp chống lại các hành
động không phù hợp
• Tăng cƣờng hiệu quả hoạt động
và giảm nhu cầu can thiệp quản
lý liên tục
• Giúp đạt đƣợc các mục tiêu du
lịch bền vững
Các cộng
đồng
lành mạnh
Môi trƣờng
tự nhiên
Khả năng
kinh tế
TÍNH BỀN VỮNG
Lợi ích của công ty khi có các chính sách
du lịch có trách nhiệm
• Giúp công ty tránh đƣợc những tranh chấp pháp lý

• Thể hiện cam kết của công ty về việc duy trì một môi trƣờng
lành mạnh, xây dựng một xã hội hạnh phúc hơn và một nền kinh
tế địa phƣơng nổi bật, từ đó phát triển thƣơng hiệu công ty và cải
thiện doanh số bán hàng và lòng trung thành của khách hàng

• Thúc đẩy hỗ trợ của khách hàng để giúp công ty đạt đƣợc các
mục tiêu bền vững
• Thúc đẩy tính ổn định và thống nhất trong các quy trình ra quyết
định và hoạt động, giúp giảm thiểu các hoạt động kém hiệu quả
• Tạo ra các điểm đến du lịch bền vững và cạnh tranh hơn có môi
trƣờng tốt hơn, ngƣời dân hạnh phúc hơn và nền kinh tế địa
phƣơng mạnh hơn mang lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp,
ngƣời dân địa phƣơng và khách du lịch

Các hình thức xây dựng năng lực phổ biến
đƣợc các công ty sử dụng để đào tạo nhân viên
• Cung cấp quyền truy cập vào các kho thông tin
và các nguồn thông tin điện tử và in ấn
• Cung cấp các hƣớng dẫn và tài liệu hƣớng dẫn
• Tƣ vấn cho nhân viên qua huấn luyện / giám
sát
• Điều phối các bên liên quan và theo dõi các bài
tập tình huống thực tiễn tốt nhất
• Tập huấn tại nơi làm việc
CHỦ ĐỀ 3. XÂY DỰNG SẢN PHẨM DU LỊCH
CÓ TRÁCH NHIỆM
BÀI 16. DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH
Nguồn ảnh:
Pixabay, www.pixabay.com
Những yếu tố chính trong xây dựng các
sản phẩm du lịch có trách nhiệm
A. Hiểu biết
các sản phẩm
du lịch có
trách nhiệm
B. Phát triển
các sản phẩm
du lịch có giá
trị thƣơng mại
C. Kết nối thị
trƣờng với các
mục tiêu và
các cơ hội
phát triển sản
phẩm
D. Chiến lƣợc
và kế hoạch
hành động
phát triển sản
phẩm du lịch
có trách nhiệm
A. Hiểu biết các sản phẩm du lịch
có trách nhiệm
Định nghĩa sản phẩm du lịch
THEO NGHĨA HẸP
Là những gì mà du khách mua
THEO NGHĨA RỘNG
Là toàn bộ những hoạt động của
du khách tại điểm đến và những
dịch vụ đã sử dụng
Các loại hình sản phẩm du lịch
Các sản phẩm du lịch
tự nhiên
Các sản phẩm du lịch
nhân văn
Các loại hình sản phẩm du lịch của Việt Nam
Các loại
hình
khác?
Nguồn ảnh::
http://www.flickr.com/photos/barbararich/96982409/; http://www.flickr.com/photos/chericbaker/4446189110/; http://www.flickr.com/photos/matthieu-aubry/1242936011;
http://www.flickr.com/photos/lintmachine/2386330877/; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VietnamCombatArtTheLadiesbyDavidFairringtonCATVI1968.jpg;
http://en.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%B9_S%C6%A1n; http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_cuisine; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hiking_at_highest_peak_in_Kosova_-_Gjeravica.JPG;
http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_kayak; http://pixabay.com/en/diver-light-diving-silhouette-sea-108881/; http://www.flickr.com/photos/whltravel/4303957860/; http://www.flickr.com/photos/agapbulusan/2418856362/;
http://en.wikipedia.org/wiki/Hmong_people
Đặc điểm của sản phẩm du lịch
có trách nhiệm
• Sản phẩm du lịch có trách nhiệm là những hàng hóa
và dịch vụ tạo nên trải nghiệm du lịch và đƣợc thiết
kế đặc biệt để đảm bảo:
– Bền vững về môi trƣờng, xã hội, văn hóa và kinh tế
– Mang tính giáo dục
– Khuyến khích sự tham gia của địa phƣơng
Ví dụ về các sản phẩm du lịch có trách nhiệm
Điểm đến có trách nhiệm
Madagascar – với 1 loạt các
kỳ quan sinh thái; đƣợc dành
để bảo vệ môi trƣờng; cung
cấp rất nhiều lựa chọn cho du
lịch bền vững
Điểm Du lịch có trách
nhiệm
Các khu bảo tồn, các điểm di
sản văn hóa cần đƣợc bảo
tồn; Một công viên chuyên
đề theo chủ điểm rừng mƣa
nhiệt đới, vừa để giáo dục du
khách về những vấn đề bền
vững, vừa bán các sản phẩm
địa phƣơng
Cơ sở lƣu trú theo xu
hƣớng Du lịch có trách
nhiệm
Các khu resort sinh thái đƣợc
xây dựng và quản lý theo các
nguyên tắc Du lịch bền vững
(ví dụ nhƣ bảo vệ môi
trƣờng, có sự tham gia và lợi
ích cho dân bản địa)
Giao thông cho Du lịch có
trách nhiệm
Các phƣơng tiện đi lại sử
dụng năng lƣợng xanh có thể
tái tạo; các tuyến du lịch xe
đạp; máy bay giảm lƣợng
carbon
Nguồn ảnh::
http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Belize
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Madagascar_baobab.JPG
http://www.fotopedia.com/items/flickr-6054914564
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Recreational_cyclists_take_breaks_while_driving_on_a_bicycle_tour.jpg
B. Phát triển các sản phẩm du lịch có giá trị
thƣơng mại
Quy trình phát triển sản phẩm
du lịch có trách nhiệm
LẬP KẾ HOẠCH SẢN
PHẨM DU LỊCH CÓ
TRÁCH NHIỆM
• Phân tích thị trƣờng
• Phân tích sản phẩm
• Kết nối thị trƣờng với sản
phẩm
• Đánh giá sản phẩm để
phát triển
ĐIỀU PHỐI VÀ HỢP TÁC
GIỮA CÁC BÊN LIÊN
QUAN
• Xác định các mục tiêu và
hành động
• Thiết lập mối quan hệ
hợp tác
CHIẾN LƢỢC
PHÁT TRIỂN
SẢN PHẨM DU
LỊCH CÓ
TRÁCH NHIỆM
VÀ KẾ HOẠCH
HÀNH ĐỘNG
• Xây dựng chiến lƣợc phát
triển sản phẩm Du lịch có
trách nhiệm
• Xây dựng kế hoạch hành
động để triển khai
Đảm bảo những sản phẩm du lịch có trách nhiệm có thể
đứng vững thông qua việc đáp ứng nhu cầu thị trƣờng
• Lƣợng khách tham
quan
• Độ lớn của thị trƣờng
• Xu hƣớng và mối
quan tâm của thị
trƣờng
Khả năng phát
triển của thị
trƣờng
• Lý do đi du lịch
• Các loại hình trải
nghiệm mong
muốn
Động lực &
nhu cầu
• Phƣơng tiện đi lại
• Thời gian lƣu trú
• Mức độ linh hoạt
của chuyến đi
Hành vi du
lịch
• Mức độ chi tiêu của
các loại khách khác
nhau
• Giá trị đối với sự
phát triển của địa
phƣơng
Chi tiêu
• Điều đáng chú ý
nhất của điểm đến
• Kết nối với các
mục tiêu phát triển
Tính bền
vững
PHÂN KHÚC LOẠI ĐẶC TÍNH ĐỘNG LỰC KỲ VỌNG
Đi nghỉ dƣỡng Quốc tế
Đến lần đầu Quốc tế
Đến lần thứ 2 + tránh xa
đám đông
Quốc tế
Đi nghỉ dƣỡng Nội địa
Đi phƣợt Nội địa
Đi trong ngày Nội địa
Ví dụ các phân khúc tiêu biểu và đặc tính của
thị trƣờng du lịch ở Việt Nam
PHÂN
KHÚC
LOẠI HÌNH ĐẶC TÍNH ĐỘNG CƠ MONG ĐỢI
Đi nghỉ
dƣỡng
Khách quốc
tế
Đi ngắn ngày
Đi du lịch theo các nhóm có tổ chức hoặc với
gia đình và bạn bè. Chuyến đi ngắn, số lƣợng
điểm đến ít.
Nghỉ ngơi, giải trí, thăm
các điểm du lịch chính, đi
mua sắm.
Ăn uống và lƣu trú cao cấp
Kết hợp công
tác và du lịch
Khách quốc
tế
Đi ngắn ngày
Là những khách đi công tác đơn lẻ và độc lập,
tham gia vào một số hoạt động du lịch trong
chuyến công tác
Giái trí, thăm các điểm
thăm quan chính, nghỉ
dƣỡng
Các sản phẩm và dịch vụ có
chất lƣợng. Đi lại thuận tiện
Đến lần đầu Khách quốc
tế
Đi dài ngày
Khách lẻ hoặc đi theo nhóm 1 tuần hoặc hơn,
sử dụng các phƣơng tiện giao thông khác nhau
và qua nhiều điểm đến
Thăm các điểm du lịch
chính, có yếu tố văn hóa và
thiên nhiên.
Thức ăn ngon, cơ sở lƣu trú
phù hợp, giá cả tƣơng đối,
loại hình phong phú.
Đến lần 2 +
tránh xa đám
đông
Khách quốc
tế
Đi dài ngày
Khách lẻ hoặc đi theo nhóm nhỏ - thƣờng là tự
tổ chức, đi trong 1 tuần hoặc hơn, thƣờng
dành nhiều thời gian với số lƣợng điểm đến ít
hơn
Những trải nghiệm nguyên
bản và các hoạt động
chuyên biệt (nhƣ đi bộ,
khám phá hang động)
Cơ sở lƣu trú phú hợp, đồ ăn
và lƣu trú tốt, trải nghiệm
nguyên sơ và trải nghiệm cá
nhân.
Đi nghỉ
dƣỡng
Khách nội
địa
Đi theo gia đình, vào các ngày lễ theo quy
định của nhà nƣớc và kỳ nghỉ hàng năm
Nghỉ ngơi, giải trí, thăm
các điểm du lịch chính.
Đồ ăn ngon, lƣu trú hợp lý,
cơ hội đi mua sắm, giá cả
tƣơng đối.
Đi phƣợt Khách nội
địa
Khách độc lập hoặc theo nhóm nhỏ, thƣờng
đi bằng xe máy.
Tìm kiếm các hoạt động
khác nhau và tới những nơi
không có du khách.
Ăn uống và lƣu trú hợp lý,
giá rẻ, trải nghiệm sự nguyên
sơ.
Du lịch trong
ngày
Khách nội
địa
Tự lên kế hoạch cùng gia đình và bạn bè, sử
dụng phƣơng tiện giao thông cá nhân trong
ngày, thƣờng vào dịp cuối tuần hoặc các ngày
lễ
Nghỉ ngơi, giải trí và thăm
các điểm du lịch chính.
Đồ ăn ngon, dịch vụ tốt và đi
lại thuận tiện.
C. Kết nối thị trƣờng với cơ hội và mục tiêu
phát triển sản phẩm
Sự kết nối giữa sản phẩm du lịch và
thị trƣờng là gì?
• Kết nối các đặc tính,
động cơ và mong đợi
của các phân khúc thị
trƣờng với những sản
phẩm du lịch phù hợp.
• Để đảm bảo tính bền
vững, các sản phẩm
nên đƣợc kết nối với
các cơ hội và mục tiêu
phát triển của điểm đến
Sản phẩm du lịch
• Giải trí và nghỉ dƣỡng
• Văn hóa
• Thiên nhiên
• Phiêu lƣu mạo hiểm
• Giáo dục
Thị trƣờng du lịch
• Đặc tính
• Động cơ
• Mong đợi
Sơ đồ khái niệm kết nối thị trƣờng – sản phẩm
SẢN PHẨM
A
SẢN PHẨM
B
SẢN PHẨM
C
SẢN PHẨM
E
SẢN PHẨM
D
SẢN PHẨM
F
SẢN PHẨM
G
SẢN PHẨM
ISẢN PHẨM
H PHÂN KHÚC
THỊ TRƢỜNG 1
PHÂN KHÚC
THỊ TRƢỜNG 2
PHÂN KHÚC
THỊ TRƢỜNG 3
PHÂN KHÚC
THỊ TRƢỜNG 4
Sản phẩm nào phù hợp với
thị trƣờng nào ở Việt Nam?
Vì sao những thị
trƣờng này lại
đƣợc kết nối với
những sản phẩm
này?
Kết nối thị trƣờng và sản phẩm ở Việt Nam
Sản phẩm hiện có Sản phẩm mới
4 lựa chọn phát triển sản phẩm chính
ThịtrƣờnghiệntạiThịtrƣờngmới
Thâm nhập thị
trƣờng
Bán nhiều hơn
những sản phẩm
hiện có cho thị
trƣờng hiện tại
Phát triển sản
phẩm
Bán một sản phẩm
mới hoặc sản phẩm
nâng cấp cho thị
trƣờng hiện tại
Phát triển thị
trƣờng
Bán những sản
phẩm hiện có cho
thị trƣờng mới
Đa dạng hóa sản
phẩm
Bán sản phẩm mới
cho thị trƣờng mới
Phát triển những sản phẩm du lịch hiện có
Cho thị
trƣờng
hiện tại
• Chiến lƣợc: Tăng cƣờng
quảng bá những sản
phẩm hiện có tới thị
trƣờng hiện tại để tăng
thêm thị phần
Cho thị
trƣờng
mới
• Chiến lƣợc: Tiến hành
phân tích thị trƣờng để
xác định những thị
trƣờng mới và tiềm năng
phát triển tốt đối với sản
phẩm sẵn có
Nguồn ảnh::
http://www.flickr.com/photos/rwp-roger/4353435590/
Phát triển các sản phẩm mới
Cho thị
trƣờng
hiện tại
• Chiến lƣợc: Mở rộng
thêm các sản phẩm của
điểm đến và quảng bá
cho các phân khúc thị
trƣờng hiện tại
Cho thị
trƣờng
mới
• Chiến đƣợc: Thu hút các
thị trƣờng mới có tiềm
năng phát triển cao
Nguồn ảnh: :
http://www.flickr.com/photos/dalbera/4410383427/
Thâm nhập và phát triển thị trƣờng:
Các cơ hội phân khúc thị trƣờng du lịch
Việt Nam
PHÂN KHÚC THỊ
TRƢỜNG
CƠ HỘI
Du khách quốc tế đi lẻ Thƣờng linh hoạt hơn về nhịp độ du lịch và hành vi chi tiêu
so với các du khách đi theo nhóm.
Thị trƣờng nội địa Mang lại công việc kinh doanh ổn định và đều đặn hơn
trong cả năm so với du khách quốc tế.
Khách đi công tác và
những ngƣời thăm thân
Có khả năng kéo dài chuyến đi, gia tăng thêm các hoạt động
và chi tiêu ngoài chuyến công tác.
Thị trƣờng chuyên biệt
và nhỏ
Sẵn sàng chi nhiều hơn và lƣu trú dài hơn để đƣợc trải
nghiệm những hoạt động chuyên biệt độc đáo và nguyên sơ
nhƣ ngắm chim, đi bộ, lặn biển...
D. Chiến lƣợc và kế hoạch hành động phát
triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm
Quy trình xây dựng chiến lƣợc và kế hoạch hành động
phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm
1. Xác định tầm nhìn, mục đích và
mục tiêu phát triển sản phẩm du lịch
có trách nhiệm
2. Xác định và dành ƣu tiên các ý
tƣởng phát triển sản phẩm du lịch có
trách nhiệm
3. Thiết kế những hoạt động can
thiệp vào việc phát triển sản phẩm
du lịch có trách nhiệm
4. Xây dựng kế hoạch hành động
phát triển sản phẩm du lịch có trách
nhiệm
Các hoạt động
chiến lƣợc
Các hoạt
động của
Kế hoạch
hành động
1. Xác định tầm nhìn, mục đích và mục tiêu
phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm
• Tầm nhìn: Thể hiện mục tiêu tổng
thể và mục đích của việc phát triển du
lịch
• Mục đích: Một danh mục thống nhất
những nguyện vọng rõ ràng và cụ thể
cần đạt
• Mục tiêu: Những đích đến cụ thể mà
khi đạt đƣợc thì mục đích cũng đƣợc
thỏa mãn
Ví dụ tầm nhìn, mục đích và mục tiêu phát triển
sản phẩm du lịch có trách nhiệm
Tuyên ngôn về tầm nhìn:
• “Nhằm xây dựng những sản phẩm du lịch
bền vững và có tính cạnh tranh góp phần
nâng cao đời sống của địa phƣơng”
Ví dụ về mục đích phát triển:
• Nhằm tăng lƣợng chi tiêu của khách du
lịch tại điểm đến
• Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và
lợi nhuận của kinh doanh du lịch ở địa
phƣơng
• Nhằm thu hút thêm đầu tƣ vào du lịch
• Nhằm giảm đi những tác động của du
lịch đến môi trƣờng và nguồn lực của địa
phƣơng
Ví dụ về mục tiêu phát triển:
• Nhằm tăng thêm 15% việc làm toàn thời
gian cho địa phƣơng đến năm 2015
• Nhằm tăng lƣợng chi tiêu trung bình theo
ngày của du khách tại địa phƣơng thêm
5% đến năm 2020
• Nhằm tăng lƣợng khách trung bình hàng
năm đến các làng văn hóa thêm 10 % đến
năm 2015
2. Xác định và ƣu tiên cho các ý tƣởng phát
triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm
Mối quan tâm chính là mức độ tác động mà
các ý tƣởng can thiệp mang lại:
1. Các mục đích thƣơng mại khả thi:
Tính thực tiễn và tính thƣơng mại khả thi
trong phát triển các sản phẩm tiềm năng
2. Các mục đích mang tính bền vững:
Sản phẩm có thể mang lại các lợi ích về
kinh tế, văn hóa và môi trƣờng cho địa
phƣơng ở mức độ nào
3. Các mục đích của ngành:
Củng cố cơ sở hạ tầng & liên lạc; tăng
cƣờng hoạt động quảng bá đối với các thị
trƣờng mục tiêu; Cải thiện thông tin và chỉ
dẫn cho du khách; Nâng cao tiêu chuẩn chất
lƣợng ; Tăng cƣờng an toàn và an ninh
Kiểm tra
tính khả thi
về mặt
thƣơng mại
Kiểm tra
về tính bền
vững
Kiểm tra
về các hoạt
động
ngành
CÁC LỰA CHỌN
PHÁT TRIỂN
SẢN PHẨM
DU LỊCH
3. Thiết kế những hoạt động can thiệp vào việc
phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm
• Bƣớc đầu tiên phải xem lại các mục đích phát triển,
các kết quả phân tích mối liên hệ giữa sản phẩm – thị
trƣờng và hoạt động đánh giá sản phẩm
• Các phƣơng pháp có thể sử dụng khi thiết kế các hoạt
động can thiệp bao gồm:
Làm việc với các sản
phẩm phát sinh chi
tiêu cao
Làm việc với các sản
phẩm có thể mang lại
nguồn thu lớn hơn
cho ngƣời nghèo
Tạo điều kiện, hỗ trợ
và khuyến khích sự
phát triển và sự tham
gia của ngƣời nghèo
Các nguyên tắc chuẩn bị một chiến lƣợc phát triển
sản phẩm du lịch có trách nhiệm
• Nhấn mạnh sự tham gia của các bên liên quan
• Dựa trên các nguyên tắc của du lịch bền vững:
CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM
Khả thi về kinh
tế và có tính
cạnh tranh
Công bằng về
mặt xã hội và
nhạy cảm về văn
hóa
Có trách nhiệm
với môi trƣờng
4. Xây dựng kế hoạch hành động phát triển
sản phẩm du lịch có trách nhiệm
• Đặt ra một cách cụ thể những gì
cần làm, khi nào, do ai và cần
nguồn lực gì
• Có chức năng nhƣ một nguồn lực
độc lập
• Những nguyên tắc chung:
– Đảm bảo sự tham gia của các thành viên
– Thời hạn hợp lý với điểm đến
– Có hành động cụ thể với các bên liên
quan chính
Ai?
Cái gì?
Khi nào?
Nguồn lực gì?
Các nguyên tắc chỉ dẫn nhằm đảm bảo nguồn lực để
thực hiện kế hoạch hành động
• Sử dụng bản kế hoạch hành động của dự án nhƣ một công
cụ
• Sử dụng ngân sách chung hoặc nguồn vốn riêng
• Dành thời gian huy động nguồn lực
• Xác định các cơ chế tiếp nhận vốn
• Linh hoạt trong hoạch định tài chính
• Luôn hƣớng tới tƣơng lai
VND
Mẫu kế hoạch hành động
HOẠT ĐỘNG 1 KẾT QUẢ THỜI GIAN NGƢỜI CHỊU
TRÁCH NHIỆM
NGUỒN LỰC
Hoạt động nhỏ 1
Hoạt động nhỏ 2
Hoạt động nhỏ 3
Hoạt động nhỏ 4
HOẠT ĐỘNG 2 KẾT QUẢ THỜI GIAN NGƢỜI CHỊU
TRÁCH NHIỆM
NGUỒN LỰC
Hoạt động nhỏ 1
Hoạt động nhỏ 2
Hoạt động nhỏ 3
Hoạt động nhỏ 4
HOẠT ĐỘNG 3 KẾT QUẢ THỜI GIAN NGƢỜI CHỊU
TRÁCH NHIỆM
NGUỒN LỰC
Hoạt động nhỏ 1
Hoạt động nhỏ 2
...
CHỦ ĐỀ 4. TẠO RA CHUỖI CUNG ỨNG
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM
BÀI 16. DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH
Nguồn ảnh::
http://www.flickr.com/photos/echovalleyranch/7006775983/
Những thành phần chính trong xây dựng các
chuỗi cung ứng du lịch có trách nhiệm
A. Hiểu các
nguyên tắc của
các chuỗi cung
ứng du lịch có
trách nhiệm
B. Xây dựng
các kế hoạch
hành động và
các chính sách
chuỗi cung ứng
bền vững
C. Nâng cao
nhận thức và hỗ
trợ các nhà
cung ứng để
đáp ứng các
mục tiêu bền
vững
A. Hiểu các nguyên tắc của các chuỗi
cung ứng du lịch có trách nhiệm
Chuỗi cung ứng là gì?
• Hệ thống vận chuyển của một sản
phẩm hoặc dịch vụ từ ngƣời cung
cấp tới khách hàng
• Kết quả là các nguồn tài nguyên
thiên nhiên, nguyên liệu và các
thành phần thô sẽ đƣợc chuyển
thành sản phẩm hoàn thiện
• Chuỗi cung cứng du lịch bao gồm cả
sản phẩm và dịch vụ du lịch cốt lõi
và phụ trợ
• Sản phẩm cuối cùng đƣợc mua trong
chuỗi cung ứng du lịch nói chung
chính là kỳ nghỉ Nguồn ảnh::
vov.vn/Uploaded/VietHoa/2012_11_21/Bieu%20dien%20van%20nghe.jpg
http://sinhcafe.com/photo_north/Maichau/maichau_hoabinh_trekking_adventuretoursdotvn.jpg
http:// www.schoolanduniversity.com/images/page_uploads/Food-and-beverage-Management.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Premier_Executive_Transport_Services_Boeing_737-700_KvW.jpg
http://www.relaxitsdone.co.nz/_media/images/257-luxury-accommodation-in-queenstown-at-45-south-luxurious-master-bedroom.jpg
Nguồn ảnh::
http://piboonrungroj.files.wordpress.com/2011/07/slide03.jpg
Chuỗi cung ứng du lịch
Sắp xếp
chuyến đi
II. Trong suốt chuyến điI. Trƣớc chuyến đi
Tiếp
cận
trực
tiếp
Qua
trang
web
Lƣu trú Điểm thăm quan Ăn uống Vận tải
Các nhà cung ứng dịch vụ du lịch
Nhà cung ứng đầu vào
Đồ ăn uống Cơ sở hạ tầng Thiết bị Nƣớc & năng lƣợng
Vận tải hàng hóa
Phân phối
dịch vụ
Phân phối
dịch vụ
Phân phối
dịch vụ
Phân phối
dịch vụ
Qua công
ty tour
Qua đại lý
du lịch
Khách hàng
(du khách)
Khách hàng
(du khách)
Vận tải khách
(máy bay)
Vận tải khách
(máy bay)
Vận tải khách
(máy bay)
Vận tải khách
(máy bay)
Hai lý do thuyết phục vì sao cần phải có chuỗi
cung ứng du lịch có trách nhiệm
Ngƣời tiêu
dùng mong đợi Chúng ta đang
làm cho sản phẩm
cốt lõi bị xói mòn
Một số lý do vì sao nên phát triển chuỗi
cung ứng bền vững
• Thƣơng hiệu/ hồ sơ nhà cung ứng đƣợc
nâng cao
• Nâng cao khả năng tiếp cận thị trƣờng
• Tăng cƣờng hiệu quả hoạt động
• Nâng cao tính bền vững
Chức năng của việc tăng tính bền vững cho
chuỗi cung ứng du lịch
• Nhận thức rõ ràng tính bền vững
nằm ngoài phạm vi của công ty
• Dùng sức mạnh của quy chế và
hợp đồng cùng với hỗ trợ giữa
doanh nghiệp với doanh
nghiệp (b2b) để tạo ra những
thay đổi tích cực
• Đòi hỏi phải làm việc cùng các
nhà cung cấp để đạt đƣợc những
hiệu quả bền vững và tài chính
một cách tích cực
• Là nền tàng trong những nguyên
tắc du lịch có trách nhiệm
Cộng đồng
khỏe mạnh
Môi trƣờng
thiên nhiên
Lợi về
kinh tế
DU LỊCH BỀN VỮNG
Ví dụ: Đặt trách nhiệm nhƣ là một thành tố trong
chuỗi cung ứng của một hãng điều hành du lịch
HÃNGĐIỀUHÀNHDU
LỊCH
Khách sạn
Nhà hàng
Cung cấp thực phẩm
Cung cấp rau xanh & hoa
quả
Cung cấp đồ đóng hộp
Khác
Điểm thăm quan
Loại khác
Hãng du lịch
• Sử dụng hƣớng dẫn viên bản
địa
• Sử dụng lao động địa phƣơng
• Tái chế
• Thông tin cho khách hàng về
các vấn đề bền vững
• …
Nhà hàng
• Sử dụng lao động địa phƣơng
• Tìm những nguồn thực phẩm bền
vững
• Thực hiện Thƣơng vụ công bằng
• Hỗ trợ các dự án bền vững của
địa phƣơng
• Chỉ trả lƣơng công bằng
• …
Các nhà cung cấp
• Phát triển thực phẩm hữu cơ
• Không buôn bán những động vật
đang bị đe dọa tuyệt chủng
• Có điều kiện làm việc tốt
• …
Ví dụ một chuỗi cung ứng đơn giản của hãng
lữ hành/điều hành tour
http://sociologicalimagination.org/wp-content/uploads/2010/07/tourism.jpg
http://www.vietnamonline.com/userfile/news/dangnguyen/2012/11/Vietnam%20expects%206%20million%20foreign%20tourists%20this%20year.jpg
http://images02.jaovat.com/ui/2/75/58/22306758_1.jpg
http://stores.niengiamtrangvang.com/admin/pics/395686035/VAN%20CHUYEN%20KHACH%20DU%20LICH.jpg
http://quantri.dntu.edu.vn/uploads/news/2013_05/huong-dan-vien-du-lich.jpg
http://a9.vietbao.vn/images/vn901/khoa-hoc/11149425-nha-hang.jpg
http://www.msccruises.com/gl_en/Images/Spa-packages.jpg
http://du-lich.chudu24.com/f/m/1310/15/7-diem-den-hap-dan-nhat-viet-nam-tren-tap-chihuffington-post-2.jpg
http://www.dulichvietnam.com.vn/data/quang-nam.jpg
Vận chuyển
Hƣớng dẫn
viên
Dịch vụ ăn uống
Làng nghề thủ công và đồ lƣu niệm
Giải trí và dịch vụ Spa
Điểm đến và các tiện nghi
B. Xây dựng chính sách và kế hoạch hành
động của chuỗi cung ứng bền vững
Lợi ích của việc xây dựng chính sách cho
chuỗi cung ứng du lịch bền vững
• Giúp bảo vệ công ty khỏi những bê bối về pháp lý

• Thể hiện cam kết của công ty với du lịch bền vững

• Cổ vũ cho những hỗ trợ của các nhà cung ứng để đạt
đƣợc các mục tiêu bền vững
• Tạo ra sự ổn định và kiên định trong các hành động bền
vững của nhà cung cấp để đạt đƣợc những mục tiêu
bền vững nhanh chóng hơn
CHỦ ĐỀ 2 CHỦ ĐỀ 3 CHỦ ĐỀ 4
Các bƣớc chính trong việc phát triển một
chuỗi cung ứng bền vững
Hiểu đƣợc bạn
đang ở đâu
Tiến hành một
nghiên cứu cơ bản
ban đầu để xác định
độ bền vững trong
chuỗi cung ứng hiện
tại của mình
Xác định bạn muốn
đi đâu
Xây dựng một chính
sách, tiêu chuẩn, mục
tiêu và kế hoạch hành
động bền vững cho
chuỗi cung ứng
Giúp cho các nhà
cung cấp đến đƣợc
nơi đó
Nâng cao nhận thức,
xây dựng năng lực và
đƣa ra các giải
thƣởng để giúp các
nhà cung cấp đạt đƣợc
mục đích bền vững
Giám sát
hoạt động
và cải thiện
Giám sát, đánh
giá và cải tiến hoạt
động của các nhà
cung cấp trong việc
đạt đƣợc mục tiêu
bền vững
Ví dụ về tuyên bố chính sách chuỗi cung ứng
có trách nhiệm
A 1 Tours nhận thấy rằng những tác động về xã hội, kinh tế và môi trƣờng
gây ra từ chuỗi cung ứng của chúng ta cũng nhiều nhƣ là từ chính hoạt
động của chúng ta. Trong chuỗi cung ứng của mình, A1 Tours sẽ đảm bảo
các nhà cung cấp :
• Nhận thức đƣợc cụ thể những vấn đề về môi trƣờng, xã hội và kinh tế,
cũng nhƣ những rủi ro và cơ hội trong vận hành và sản phẩm
• Chắc chắn rằng họ sẽ hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế công nhận
• Chắc chắn rằng hệ thống hoạt động mang lại những cải tiến và sự quản
lý hiệu quả
A1 Tours
Tuyên bố Chính sách chuỗi cung ứng có trách nhiệm
Ví dụ các quy trình thủ tục chuỗi cung ứng
có trách nhiệm
Nhằm xây dựng nên chuỗi cung ứng bền vững, A1 Tours sẽ:
1. Giữ vai trò lãnh đạo trong quản lý chuỗi cung ứng bền vững
2. Rà soát các nhà cung cấp theo kết quả thực hiện quản lý các mặt môi
trƣờng, xã hội và kinh tế
3. Hỗ trợ các nhà cung cấp cải tiến hoạt động bền vững
4. Xác lập những tiêu chuẩn hoạt động tối thiểu
5. Tham vấn các bên liên quan
6. Giám sát thực hiện những thỏa thuận
7. Chấm dứt mối quan hệ kinh doanh nếu kết quả đạt đƣợc thấp hơn so
với tiêu chuẩn hoặc nhà cung cấp không thể hay không sẵn sàng nỗ lực
vì mục tiêu bền vững
A1 Tours
Quy trình thủ tục chuỗi cung ứng có trách nhiệm
Lập kế hoạch hành động cho chuỗi cung ứng
bền vững
• Lập ra các hoạt động và nguồn
tài nguyên cần có để hỗ trợ các
nhà cung cấp đáp ứng đƣợc
những tiêu chuẩn và mục tiêu bền
vững
• Yêu cầu:
– Sự tham gia và đồng thuận
– Hiểu đƣợc các tiêu chuẩn
– Nguồn lực phù hợp bao gồm kiến
thức và kỹ năng
Lời khuyên của TOI về lập kế hoạch hành động hiệu
quả cho chuỗi cung ứng du lịch bền vững
Lôi kéo sự tham gia ngày càng tăng
của các nhà cung cấp
Lập kế hoạch cho các tốc độ khác
nhau trong tiến độ của nhà cung cấp
Tập trung cho những tiến bộ không
ngừng
Làm việc với các đối tác khác ở
cùng một điểm đến
Nguồn: Tour Operators’ Initiative for Sustainable Development (TOI) 2004, Supply Chain
Engagement for Tour Operators: Three Steps Toward Sustainability, TOI, France
Những bƣớc chính trong xây dựng một
hệ thống hợp đồng bền vững
• Phát triển cách tiếp cận và các thủ tục thực hiện
hoạt động bền vững thành một tiêu chí hợp đồng
• Sọan thảo các điều khoản hợp đồng về các yêu
cầu kết quả tối thiểu
• Xác lập các thủ tục khi các nhà cung cấp khƣớc từ

• Chỉ định một nhân viên quản lý hoạt động của
chuỗi cung ứng bền vững
C. Tăng cƣờng nhận thức và hỗ trợ các nhà
cung cấp đạt đƣợc những mục tiêu bền vững
Tầm quan trọng của nhận thức và sự hỗ trợ
trong việc xây dựng chuỗi cung ứng bền vững
• Phát triển những thông điệp
bền vững
• Truyền tải những thông
điệp bền vững tới nhà cung
cấp
Việc nâng cao nhận
thức sẽ tạo ra sự hiểu
biết, sự tham gia và
sự cam kết
• Hỗ trợ về đào tạo, thông tin,
mạng lƣới, và trợ giúp
• Đƣa ra các hoạt động khen
thƣởng khuyến khích và
động viên
Việc hỗ trợ sẽ giúp
cổ vũ cho hành động
Các kênh nâng cao nhận thức liên quan
xây dựng một chuỗi cung ứng bền vững
Họp và hội thảo
Tập trung các nhà cung cấp có
liên quan cùng nhau để tuyên
truyền chƣơng trình chuỗi cung
ứng bền vững và những chính
sách mới hoặc sửa đổi
Tờ thông tin, sách thông tin &
tờ rơi
Thông tin cho nhà cung cấp và
những đối tƣợng khác về chính
sách mới hoặc đƣợc sửa đổi
thông qua những ấn phẩm quảng
bá của công ty nhƣ tờ thông tin,
tờ rơi và sách thông tin. Phƣơng
pháp này cũng phù hợp để tuyên
truyền tới khách hàng
Trang web
Tạo ra một góc trên website công ty về du
lịch bền vứng để tuyên truyền các chính
sách và hành động của du lịch có trách
nhiệm. Rất thuận tiện cho các nhà cung
cấp và khách hàng
Email
Truyền các thông tin về chƣơng
trình du lịch bền vững trực tiếp
vào hòm thƣ của nhà cung cấp. Vì
đƣợc gửi từ ban quản lý cấp cao
nên có thể nâng thêm đƣợc uy
thế. Nhanh và trực tiếp
Nguồn ảnh::
Pixabay, http://pixabay.com/
Tuyên truyền chính sách chuỗi cung ứng bền vững
mới: Những thông tin chính cần đƣợc tuyên truyền
Chính sách bền
vững/ Tiêu chí đạo
đức...
• Đầy đủ chính
sách gốc/ thủ tục /
tiêu chí...
Nền tảng
• Giải thích quá
trình phát triển
toàn diện đã sử
dụng
Mục đích
• Tầm quan trọng
của việc vì sao
cần phải có
chƣơng trình bền
vững
Các bên liên quan
chịu tác động
• Chỉ ra ai sẽ chịu
ảnh hƣởng từ
chính sách, Mã ...
Lợi ích & các hình thức
khuyến khích
• Đâu là lợi ích trực tiếp và
gián tiếp khi áp dụng
Kế hoạch thực hiện
• Công ty sẽ làm gì tiếp
theo để đẩy mạnh chƣơng
trình bền vững
Thông tin khác
• Đâu là nơi cung cấp thêm
các thông tin (từ ai) và
nhƣ thế nào
Hỗ trợ các nhà cung cấp du lịch thông qua
xây dựng năng lực
CÁC LỰA
CHỌN XÂY
DỰNG
NĂNG LỰC
Training
Informati
on
resource
s
Mentori
ng
Fam trips
Network
s
Những gợi ý của TOI về các hình thức động viên các
nhà cung cấp nhằm đạt đƣợc các mục tiêu bền vững
• Các nhà cung cấp cần phải hiểu
rõ về những lợi ích của việc đo
lƣờng tính bền vững
• Sự công nhận và khen thƣởng
giúp gia tăng hành động tích cực
• Những lợi ích của việc phát triển
một kế hoạch về một “nhà cung
cấp đƣợc mong đợi hơn” cho các
nhà cung cấp đã đáp ứng mục
tiêu bền vững bao gồm:
 Hạng cao hơn
 Hợp đồng dài hạn hơn
 Đảm bảo cam kết
 Đồng thuận về
marketing liên kết
 Nhiều chỗ hơn trên
sách thông tin
 Những hoạt động xúc
tiến chung
 Danh tiếng tốt hơn
trong
Nguồn: Tour Operators’ Initiative for Sustainable Development (TOI) 2004, Supply Chain
Engagement for Tour Operators: Three Steps Toward Sustainability, TOI, France
CHỦ ĐỀ 5. ĐẢM BẢO TÍNH TRÁCH NHIỆM
TRONG TIẾP THỊ VÀ TRUYỀN THÔNG
BÀI 16. DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH
Nguồn ảnh::
Pixabay, www.pixabay.com
Những yếu tố chính của tiếp thị và
truyền thông có trách nhiệm
A. Hiểu vai trò
và tầm quan
trọng của tiếp
thị và truyền
thông có trách
nhiệm
B. Đảm bảo
truyền tải
những thông
điệp chính xác
và xác thực
C. Tiếp thị và
truyền thông
những bài học
thực tiễn trong
bền vững
D. Thu thập
phản hồi của
khách hàng
A. Hiểu vai trò và tầm quan trọng của tiếp thị
và truyền thông có trách nhiệm
Áp dụng các nguyên tắc về trách nhiệm trong
tiếp thị và truyền thông
• Tôn trọng luật pháp và
các chuẩn mực
• Đứng đắn và trung thực
• Tôn trọng cạnh tranh lành
mạnh
• Có nhận thức về trách
nhiệm xã hội
• Tôn trọng sự bảo mật của
ngƣời tiêu dùng
Những lợi ích của tiếp thị và truyền thông
du lịch có trách nhiệm
Tạo ra ƣu thế cạnh tranh
Tăng thêm giá trị và lƣợng cầu
Tăng sự ủng hộ của khách hàng
Tăng sự hài lòng của khách hàng
Tạo thuận lợi cho những tƣơng tác có ý nghĩa hơn
tại điểm đến
B. Truyền tải những thông điệp xác thực và
chính xác
Tính xác thực trong trải nghiệm du lịch
• Du lịch để trải nghiệm điều gì đó độc
đáo hoặc nguyên bản
• Sự trung thực có thể về một địa điểm,
một đồ vật hoặc một hoạt động
• Trong khi tính xác thực đƣợc thừa
nhận,...nó có liên quan mật thiết đến
tiếp thị các trải nghiệm du lịch
• Bản chất của dịch vụ du lịch và các
thành phần cấu thành khiến cho việc
tiếp thị dễ truyền tải những thông điệp
thiếu chính xác
Nguồn:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Water_Puppet_Theatre_Vietnam(1).jpg
Ví dụ về quảng cáo thiếu xác thực
trên thế giới
Nguồn ảnh:
http://www.dailymail.co.uk/travel/article-2128151/France-tourism-advertising-campaign-left-red-faced-allegations-using-false-photos.html
http://www.adnews.com.au/adnews/tourism-australia-s-250m-push-labelled-false-advertising
http://travel.ninemsn.com.au/blog.aspx?blogentryid=335279&showcomments=true
Chia nhau 1 chai rƣợu
vang trên bãi biển...thật ƣ?
Chúng ta đang ở bờ biển
Tây Ban Nha hay Caribê!?
Biển Địa trung hải
chƣa bao giờ nhìn đẹp
thế này!
Biến văn hóa thành sản phẩm hàng hóa
• Việc sản xuất và bán văn hóa
để kiếm lợi nhuận
• Đáp ứng đƣợc cầu về trải
nghiệm bản sắc
• Có thể dẫn tới việc làm mất ý
nghĩa gốc
• Đòi hỏi cấp bách phải đảm bảo
có sự tham gia và sự quyết
định của ngƣời dân địa phƣơng
Nguồn:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Water_Puppet_Vietnam.jpg
“Quảng cáo xanh” (Greenwashing)
• Cố ý đánh lạc hƣớng ngƣời tiêu dùng về một sản phẩm
hay hoạt động bảo vệ môi trƣờng của dịch vụ hay những
lợi ích nào đó nhằm thu lợi nhuận cho bản thân
NGUYÊN NHÂN
• Sử dụng tối đa nguồn tài nguyên
• Bản chất không bị kiểm soát trong
ngành
• Sự thỏa hiệp và cạnh tranh trong ngành
• Cầu tiêu dùng
KẾT QUẢ
• Suy mòn niềm tin của công chúng về
các nhãn hiệu sinh thái trong du lịch
• Tổn thất về danh tiếng
“Quảng cáo xanh” ở xung quanh chúng ta
nhƣng khó có thể nhận biết
Ví dụ 1
• Một chuỗi khách sạn khẳng định
họ đang hoạt động thân thiện với
môi trƣờng khi họ cho phép khách
đƣợc lựa chọn không thay ga
giƣờng và khăn tắm mỗi ngày
trong những ngày tiếp theo. Một
mặt ý tƣởng là tốt, nhƣng thực tế
nó không tạo nên khác biệt lớn. Sẽ
tốt hơn nếu, ví dụ, lắp đặt hệ thống
ánh sáng cảm ứng, hệ thống cách
nhiệt và sƣởi ấm tiết kiệm hoặc
mua thảm và các tấm trải giƣờng
không độc hại
Ví dụ 2
• Một chuỗi nhà hàng bán đồ ăn
nhanh quốc tế nổi tiếng cố gắng tô
màu “xanh” cho mình chỉ bằng
cách bắt đầu sử dụng nhiên liệu
sinh học làm từ dầu mỡ thừa cho
các xe tải của mình, đồng thời sử
dụng giấy tái chế để đựng đồ ăn
mang đi. Tuy nhiên công ty vẫn sử
dụng thịt từ bò đƣợc chăn thả trên
đất rừng bị chặt phá ở Nam Mỹ,
và toàn bộ ý tƣởng kinh doanh là
về sản phẩm dùng bao bì một lần.
Nguồn: Marie C. 2013, ‘Misleading Marketing: Beware the Greenwash!’, Elux Magazine, Feb 12, 2013
C. Tiếp thị và truyền thông những bài học
thực tiễn trong bền vững
Các bƣớc chính trong truyền thông về sự bền
vững: Phƣơng pháp “Hãy làm cho thật”
Hiểu rõ thị
trƣờng
Xác định mục
tiêu của truyền
thông về tính
bền vững
Xây dựng các
thông điệp và
kênh truyền
thông hợp lý
Truyền tải
thông
điệp đúng
thời điểm
BƢỚC 1 BƢỚC 2 BƢỚC 3 BƢỚC 4
Nguồn: VisitEngland 2010, Keep it real – market and communicate your credentials,
London: VisitEngland and England’s Regional Sustainable Tourism Leads Group
Bƣớc 1. Hiểu rõ thị trƣờng và thiết kế riêng
các thông điệp phù hợp về tính bền vững
• Khi phần lớn ngƣời tiêu dùng
quan tâm không có nghĩa là
họ sẽ hành động khác đi
• Tuy nhiên, khi mọi thứ khác
đều ngang bằng, những giá trị
và hành động của sự bền vững
sẽ tạo nên sự khác biệt cho
sản phẩm
• Cần phải hiểu về thái độ của
các phân khúc thị trƣờng
chính và thiết kế riêng các
thông điệp về bền vững cho
phù hợp với từng phân khúc
“Ngƣời tìm kiếm
đạo đức”: Việc tìm
kiếm những kỳ nghỉ
xanh là một phần
trong lối sống của
họ
“Chỉ muốn chút
thay đổi”: Muốn
một kỳ nghỉ đơn
giản, không quá
phức tạp để tạm
lánh cuộc sống
thƣờng nhật
“Yêu tố gây cảm
giác tốt”: Quan tâm
tìm hiểu tới du lịch
bền vững thông qua
bài báo về du lịch
Các phân
khúc thị
trƣờng
chính
Bƣớc 2. Xác định mục tiêu của truyền thông
du lịch bền vững
1. Nhằm nâng
cao nhận thức
và thay đổi hành
vi
2. Nhằm khiến
cho du khách
cảm thấy dễ
chịu khi làm
một việc đúng
đắn
3. Nhằm tăng
lƣợng khách và/
hoặc doanh thu
Nguồn ảnh:
http://www.rhinoresourcecenter.com/images/London-1874-
1885_i1314084682.php?type=tax_images&taxon=7&sort_order=asc&sort_key=year
http://www.flickr.com/photos/ilovegreenland/10134146143/sizes/m/in/photostream/
http://www.vietnamspirittravel.com/guide/vietnam_bank_notes.htm
Bƣớc 3. Xây dựng những thông điệp và các
kênh truyền thông phù hợp
• Những sai lầm thƣờng gặp khi
tuyên truyền thông điệp của du
lịch bền vững:
– Giảng bài cho du khách
– Biểu lộ sự biện hộ một cách thái
quá
• Điểm mấu chốt: Là truyền
thông các thông điệp một cách
thận trọng để đón nhận những
phản hồi mong muốn từ ngƣời
tiêu dùng.
Nguồn ảnh :
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hmong_minority_children_in_Sa_Pa.JPG
Bài 16: Du lịch có trách nhiệm với các doanh nghiệp lữ hành
TRƢỚC KHI
ĐẶT CHỖ
• Thông tin trƣớc
khi khởi hành
SAU KHI ĐẶT
CHỖ ĐẾN LÚC
KHỞI HÀNH
• Khu vực sản
phẩm du lịch
bền vững
TRONG SUỐT
CHUYẾN ĐI
• Thể hiện trực tiếp
những thực tiễn
du lịch bền vững
SAU
CHUYẾN ĐI
• Cập nhật thông
tin về hoạt
động du lịch
bền vững
Bƣớc 4. Truyền tải các thông điệp
vào đúng thời điểm
D. Thu thập phản hồi của khách hàng
Các phƣơng pháp thu thập ý kiến khách hàng
A. Khảo sát
B. Thảo luận nhóm tập
trung
C. Phiếu điều tra hoặc
thẻ ý kiến
D. Các phƣơng tiện
truyền thông xã hội
E. Phản hồi trực tiếp tại
chỗ bằng lời và quan sát
A. Thu thập ý kiến khách hàng qua khảo sát
• Tập hợp các câu hỏi lập sẵn về các chủ đề cụ
thể
• Thƣờng đƣợc dùng để đánh giá mức độ hài lòng
của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm hoặc
dịch vụ
• Có ích trong việc đánh giá tiêu chuẩn của dịch
vụ của mình
• Giúp cho doanh nghiệp có thể điều chỉnh dịch
vụ phù hợp với kỳ vọng và nhu cầu của du
khách
• Có thể thu thập qua mạng, qua điện thoại, thƣ
hoặc trực tiếp
• Tốt nhất nên khảo sát mức độ hài lòng của du
khách đều đặn ít nhất 3-4 năm một lần (tối
thiểu)
B. Thu thập thông tin khách hàng qua
thảo luận nhóm tập trung
• Thảo luận mở giữa một nhóm
nhỏ dƣới sự dẫn dắt của một
ngƣời điều hành
• Tìm hiểu sâu về ý nghĩ và quan điểm
• Có bố cục với các câu hỏi lập sẵn
• Nhóm có những đặc điểm chung
• Cần đƣợc làm nhiều lần
C. Thu thập phản hồi của du khách thông qua
phiếu điều tra hoặc thẻ ý kiến
• Thẻ hoặc tờ khai bằng giấy với một
hoặc một vài câu hỏi khảo sát
• Đƣợc thiết kế để thu thập ý kiến của
khách sau khi sử dụng một sản phẩm
hoặc dịch vụ
• Ví dụ: sổ ý kiến du khách tại một
điểm di sản văn hóa, đƣa cho khách
một tờ ý kiến khách hàng tại một
khách sạn
D. Thu thập ý kiến khách hàng qua các
phƣơng tiện truyền thông xã hội
• Cho phép thu đƣợc cả ý kiến phản hồi trực tiếp lẫn những
thông tin chung về thái độ và xu hƣớng của khách hàng
• Cho phép thu thập ý kiến về sản phẩm
trƣớc khi tiến hành dịch vụ thông qua
các câu hỏi và thảo luận
• Cho phép giám sát đƣợc nhận thức về thƣơng hiệu qua kết
quả tìm kiếm
• Cho phép trả lời các câu hỏi cơ bản qua việc bỏ phiếu
hoặc khảo sát điện tử
• Thu đƣợc những phản hồi về cảm xúc nhờ YouTube
E. Thu thập ý kiến của khách hàng qua
khảo sát tại chỗ và quan sát
• Quan sát hoạt động của du khách
• Hiểu đƣợc du khách nghĩ gì
• Đơn giản, rẻ và nhanh
• Giúp giải quyết đƣợc vấn đề trƣớc khi khách rời đi
• Thái độ: “Mọi ý kiến phản hồi đều là ý kiến tốt”
CHỦ ĐỀ 6. HỖ TRỢ CÓ TRÁCH NHIỆM CHO
CÁC ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH
BÀI 16. DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH
Nguồn ảnh :
Pixabay, www.pixabay.com
Các yếu tố chính cung cấp hỗ trợ
có trách nhiệm cho các điểm đến du lịch
A. Hiểu vai trò
và tầm quan
trọng của việc
hỗ trợ các điểm
đến du lịch
B. Kết hợp các
hoạt động du
lịch có trách
nhiệm trong
tƣơng tác với
các cộng đồng ở
những điểm đến
C. Thúc đẩy du
lịch bền vững ở
các điểm đến
D. Hỗ trợ vốn
cho du lịch bền
vững ở các điểm
đến
A. Hiểu vai trò và tầm quan trọng của việc
hỗ trợ các điểm đến du lịch
Hỗ trợ điểm đến du lịch địa phƣơng nghĩa là gì?
• Trợ giúp các cộng đồng địa
phƣơng quản lý các nguồn tài
nguyên liên quan đến du lịch một
cách bền vững
• Nhận biết nghĩa vụ đạo đức
• Nhận biết đƣợc rằng điều này
cũng có ý nghĩa trong kinh
doanh
• Yêu cầu không chỉ hỗ trợ ngƣời
dân địa phƣơng, mà còn môi
trƣờng, văn hóa và nền kinh tế
địa phƣơng
Nguồn ảnh:
http://www.flickr.com/photos/noxstar/5196831438/
Vai trò và lợi ích của việc hỗ trợ các điểm đến
du lịch địa phƣơng
Nguồn ảnh: http://pixabay.com/en/together-team-people-circle-hands-235128/; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brass_scales_with_cupped_trays.png; http://archive.saga.vn/view.aspx?id=17697;
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_Gi%C3%B3ng; http://hinhanh.1ty.vn/view-3074/; http://en.wikipedia.org/wiki/Chiang_Mai_Province
HỖ TRỢ ĐIỂM
ĐẾN DU LỊCH
ĐỊA PHƢƠNG
Cùng tham gia
Thực hiện hỗ trợ hiệu quả các điểm đến
ở địa phƣơng về du lịch bền vững
Cơ chế phát triển tƣơng
tác du lịch có trách
nhiệm
Liên kết với các bên liên
quan quan trọng trong
việc thúc đẩy phát triển
du lịch bền vững
Hỗ trợ tài
chính cho du
lịch bền vững
• Các chính sách và quy trình tổ chức
• Quy tắc ứng xử
• Thỏa thuận hợp tác và đối tác
• Liên kết với các cơ quan chính
quyền
• Đối tác với bộ phận tƣ nhân
• Nâng cao nhận thức và xây dựng
năng lực về du lịch bền vững
• Quản lý kinh doanh
• Các hoạt động từ thiện
của du khách
• Tạo vốn
• Tài trợ
CHỦ ĐỀ 3 CHỦ ĐỀ 4CHỦ ĐỀ 2
B. Kết hợp các hoạt động du lịch có trách nhiệm
trong tƣơng tác với các cộng đồng tại điểm đến
Mối quan hệ trong bộ quy tắc ứng xử du lịch
ĐIỂM ĐẾN DU
LỊCH ĐỊA PHƯƠNG
Quy tắc ứng
xử
Các tổ chức
quản lý điểm
đến (DMO)
Du
khách
Tổ chức du
lịch
Môi trường
Con người
Kinh tế
Ví dụ nguyên tắc ứng xử của du khách 1/2
Nguồn: VNAT, Do’s and Don'ts in Vietnam for Community-based Tourists, VNAT, Vietnam
Ví dụ nguyên tắc ứng xử của du khách 2/2
Nguồn: VNAT, Do’s and Don'ts in Vietnam for Community-based Tourists, VNAT, Vietnam
Truyền đạt bộ nguyên tắc ứng xử
với du khách
TRƢỚC KHI ĐẶT CHỖ
• Ngƣời dân, văn hóa và
môi trƣờng tại điểm đến
• Website, truyền thông xã
hội, các tài liệu giới
thiệu…
TRONG KHI THAM
QUAN
• Lúc gặp mặt chào hỏi
• Thông tin cụ thể về con
ngƣời, văn hóa và môi
trƣờng tại điểm đến
• Biến báo ở những chỗ quan
trọng dễ nhìn
• Hƣớng dẫn địa phƣơng
củng cố lại các điểm quan
trọng
GIỮA LÚC ĐẶT
CHỖ VÀ KHI ĐẾN
NƠI
• Chuẩn bị thế nào
• Bộ hƣớng dẫn trƣớc khi đi
C. Thúc đẩy du lịch bền vững tại điểm đến
Tại sao khối kinh doanh du lịch tƣ nhân phải có
trách nhiệm thúc đẩy du lịch có trách nhiệm
• Khối tƣ nhân ngành du lịch là trọng tâm
trong hệ thống du lịch, giúp họ có khả năng
và gây ảnh hƣởng đến phát triển du lịch
• Các doanh nghiệp du lịch hợp tác xã liên
kết chặt chẽ với bản chất và các tác động
của du lịch lên điểm đến
• Liên kết và đối tác với các cơ quan du lịch,
các doanh nghiệp khác, và cộng đồng địa
phƣơng là các lĩnh vực trọng yếu mà khối
tƣ nhân có thể gây ảnh hƣởng đến tính bền
vững
Nguồn ảnh:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vietjet_Air_VN-A686_Pepsi_livery_(11100523213).jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1m_t%E1%BA%A5m
http://en.wikipedia.org/wiki/Rex_Hotel
Quyền hạn và tầm ảnh hƣởng của
khối tƣ nhân trong du lịch
DOANH
NGHIỆP
DU LỊCH
(Khách sạn,
điều hành
tour, nhà
hàng, thắng
cảnh, vv.)
DOANH NGHIỆP
CỘNG ĐỒNG
CHÍNH PHỦ
DU KHÁCH
NHÂN TỐ NHÀ
CUNG CẤP
Cung cấp việc
làm trong tổ chức
của họ
Cung cấp doanh
thu thông qua việc
chi trả thuế và phí
làm du lịch
Cung cấp các sản
phẩm và dịch vụ du
lịch (thực hiện “trải
nghiệm du lịch”)
Mua các thành phần
sản phẩm và dịch vụ
để tạo nên sản phẩm
du lịch
Thúc đẩy và/hoặc cung
cấp cơ hội thƣơng mại
buôn bán với các doanh
nghiệp địa phƣơng
ảnh hưởng Ảnh hưởng
ảnhhưởng
3 cách để khối tƣ nhân có thể gây ảnh hƣởng
đến hoạt động du lịch bền vững tại điểm đến
1. Liên kết với
các cơ quan
quản lý du lịch
2. Làm việc với
các tổ chức có
cùng ý tƣởng
3. Nâng cao
nhận thức trong
cộng đồng địa
phƣơng
1. Khối tƣ nhân liên kết với các cơ quan
công quyền quản lý du lịch tại điểm đến
A. Tham gia vào
các hội nghị,
cuộc họp và diễn
đàn do khối nhà
nƣớc tổ chức
C. Tham gia vào
các bản điều tra,
khảo sát và
nghiên cứu của
khối nhà nƣớc
B. Tham gia vào
các quá trình lập
chính sách và quy
hoạch điểm đến
D. Tham gia hợp
tác công - tƣ
Nguồn ảnh
http://en.wikipedia.org/wiki/Handshake
http://rmbr.nus.edu.sg/news/index.php?phrase=heok%20hui&start=10&category=
http://www.flickr.com/photos/mhcseattle/1111568504/
http://www.flickr.com/photos/ilri/7549725204/
2. Làm việc với các tổ chức có cùng suy nghĩ
Khối tƣ nhân du lịch có thể gây ảnh hƣởng gián tiếp đến
phát triển và bền vững của điểm đến bằng cách
Làm việc với doanh
nghiệp
• Tham gia môt hội hay nhóm du
lịch và thuyết phục cả bên trong
lẫn bê nngoài về phát triển bền
vững hơn
Làm việc với các tổ chức PCP
• Phối hợp với các tổ chức PCP tham
gia vào các dự án du lịch bền vững để
có đƣợc những biến chuyển tích cực
Dự án Chống Đói nghèo ở Quản Bạ,
tỉnh Hà Giang, Việt Nam
Vị trí Huyện Quản Bạ, Hà Giang, Việt Nam
Thời gian 48 tháng
Vốn Caritas Luxembourg, Caritas Switzerland và Misereor
Mục tiêu Mục đích chung: xóa đói giảm nghèo tại các cộng đồng địa phƣơng thông qua thiết lập một
hoạt động tạo thu nhập cho ngƣời dân và do ngƣời dân tự làm dựa vào các nguồn tài
nguyên tự nhiên văn hóa độc đáo sẵn có, quản lý bền vững và gìn giữ bản sắc văn hóa của
ngƣời dân.
Mục tiêu cụ thể:
Đến năm 2013, mỗi xã có 2-3 làng có thu nhập từ hoạt động du lịch chống đói nghèo
(dịch vụ lƣu trú tại nhà dân, các dịch vụ, các sản phẩm địa phƣơng, các loại phí, và các
hoạt động khác);
Trung bình mỗi làng nhận khoảng 150-200 khách du lịch mỗi năm (tối đa 720 khách
mỗi năm) cho 1 đêm vào năm 2013;
Ít nhất 40 hộ (5 hộ mỗi làng) có việc làm và thu nhập thƣờng xuyên từ các hoạt động
chống đói nghèo và 10% thuộc về các hộ nghèo nhất;
Các làng và các công ty du lich (tổng cộng 8-10) hợp tác với nhau dựa trên bản hợp
đồng về giảm đói nghèo (2010).
3. Hỗ trợ nâng cao nhận thức của cộng đồng địa
phƣơng về tầm quan trọng của du lịch bền vững
NÂNG CAO
NHẬN THỨC
VỀ DU LỊCH
CÓ TRÁCH
NHIỆM
Trƣờng học,
đại học và
cao đẳng
Hội thảo và
hội nghị
Khuyến học
và đóng góp
• Cơ hội nói chuyện
• Trong nội dung khóa học
• Là ngƣời trình bày
• Là đại biểu
• Các nguồn khuyến học bền vững
• Các nguồn đóng góp bền vững
D. Hỗ trợ vốn cho du lịch bền vững ở các
điểm đến
Khối tƣ nhân có thể hỗ trợ vốn cho các điểm
đến du lịch bền vững nhƣ thế nào?
1.Đƣa doanh
nghiệp đến các
điểm di sản
2. Hỗ trợ với việc
lập kế hoạch kinh
doanh và đề xuất
về vốn
3. Đối tác, tài trợ
và kêu gọi vốn
4. Thúc đẩy và có
đƣợc hỗ trợ từ
khách hàng
5. Khuyến khích
đóng góp từ thiện
Nguồn ảnh:
http://www.flickr.com/photos/wonderlane/4284011682/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Internet1.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxfam
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Looseleaf.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Nature
1. Đƣa doanh nghiệp đến các điểm di sản
• Ở Việt Nam, phân tích thị trƣờng làm
nổi bật tầm quan trọng của tự nhiên và
văn hóa nhƣ các yếu tố chủ chốt thúc
đẩy đi du lịch
• Xúc tiến các điểm di sản cũng giúp
trân trọng hơn giá trị của tự nhiên và
văn hóa và giúp tạo doanh thu để cấp
vốn cho bảo tồn và quảng bá
• Bằng cách nào?
– Điều hành du lịch: Kết hợp các điểm di sản văn
hóa và tự nhiên vào các gói du lịch khác nhau
– Khách sạn, nhà hàng, vv. Gợi ý khách đến thăm
các điểm di sản nếu khách hỏi
CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ
ĐIỂM HẤP DẪN CỦA CÁC
ĐIỂM DI SẢN
• Đi bộ
• Đi xem đạp
• Quan sát đời sống hoang
dã
• Đi thuyền
• Trải nghiệm lƣu trú nhà
dân
• Thủ công và nghệ thuật
truyền thống
• Thăm các di sản lịch sử
• Xem biểu diễn văn hóa
• Chiêm ngƣỡng kiến trúc
• Quan sát các truyền thống
tôn giáo
2. Hỗ trợ các tổ chức địa phƣơng chuẩn bị các
kế hoạch kinh doanh và đề xuất về vốn
Cái gì?
• Các tổ chức địa phƣơng thực hiện phát
triển bền vững thƣờng thiếu các kiến
thức và kỹ năng để phát triển tổ chức
một cách chiến lƣợc
• Hai hoạt động chính có thể củng cố các
cơ quan trở nên bền vững hơn về mặt
kinh tế là lập kế hoạch kinh doanh và
tạo vốn chiến lƣợc
Tại sao?
• Nhằm hỗ trợ các tổ chức đang xây dựng
một điểm đến tốt đẹp hơn và tƣơi vui
hơn về môi trƣờng, xã hội và kinh tế, và
hấp dẫn hơn đối với du khách đến thăm
Làm thế nào?
1. Hỗ trợ các tổ
chức làm tốt để
chuẩn bị các bản
kế hoạch kinh
doanh đơn giản
2. Hỗ trợ các tổ
chức xã hội và
môi trƣờng phát
hiện các cơ hội
thu hút vốn và
phát triển các đề
xuất tạo vốn
3. Làm đối tác, tài trợ, thu hút vốn để hỗ trợ
các mục đích xã hội và môi trƣờng
Nguồn ảnh:
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/cop/together.html
• Hỗ trợ trực tiếp các hoạt động bền
vững tại điểm đến bằng cách:
– Giúp tạo vốn cho các tổ chức PCP hoặc
các hoạt động phát triển cộng đồng
– Đóng góp các trang thiết bị không còn
dùng tới cho các tổ chức đang cần
– Tài trợ cho các đợt thực tập
– Tặng quà là các sản phẩm hay dịch vụ
công ty cung cấp tại các sự kiện tạo
quỹ
– Cho phép nhân viên nghỉ phép để tham
gia vào các hoạt động tình nguyện
4. Thúc đẩy và thu hút đƣợc ủng hộ của
khách hàng trong các hoạt động bền vững
• Du khách thƣờng biết đến các vấn
đề bền vững sau khi họ đã tới điểm
đến
• Cung cấp cơ hội để họ hỗ trợ các
hoạt động bền vững tại các điểm
có thể sẽ chạm tới lòng trắc ẩn của
họ.
• Các doanh nghiêp có thể liên kết
với các điểm di sản có sự hỗ trợ
của khách tham quan
• Một số hình thức thông thƣờng
cho du khách hỗ trợ phát triển bền
vững bao gồm đóng góp từ thiện,
tình nguyện và vận động đóng góp
Tài liệu in: Bao gồm các thông tin về cách ủng hộ
bảo tồn và phát triển xã hội trong tờ rơi của công ty,
quyển giới thiệu và trƣng bày tại các nơi công cộng
Giao tiếp kỹ thuật số: Đƣa lên website thông tin về
các vấn đề bèn vững, các hoạt động hỗ trợ và cách
thức tham gia. Đƣa vào hình thức đóng điện tử. Chơi
một video trên đƣờng tới điểm di sản
Khuyến nghị cá nhân: Thông báo với hƣớng dẫn viên
và nhân viên dịch vụ về cách du khách có thể ủng hộ
việc bảo tồn di sản và nhờ họ nói lại thông tin này cho
khách
5. Khuyến khích khách hàng ủng hộ các
hoạt động phát triển bền vững
• Khuyến khích đóng góp nghĩa là cung cấp cho khách các cách
để tạo quỹ trực tiếp cho các hoạt động bền vững
• Ba yêu cầu chủ yếu:
1. Khách hàng dễ dàng biết các vấn đề bền vững cụ thể, các hoạt động hay tổ chức
(ai, cái gì, tại sao, thế nào)
2. Có thể trả lời các câu hỏi
3. Cung cấp các cách rõ ràng để có thể ủng hộ
• Bằng cách nào?
– Đặt một “hộp đóng góp”
– Bổ sung một mức phí nhất định vào giá ngày nghỉ
– Bổ sung phí hay mức đóng góp vào hóa đơn khách
– Gửi một phần (%) lợi nhuận cho từ thiện
Nguồn ảnh:
http://www.freefoto.com/preview/04-28-50/US-Dollar-Bills
Xin trân trọng cảm ơn!
Thank you!
1 de 149

Más contenido relacionado

La actualidad más candente(20)

Đề tài: Chất lượng dịch vụ của một số công ty du lịch tại Hạ LongĐề tài: Chất lượng dịch vụ của một số công ty du lịch tại Hạ Long
Đề tài: Chất lượng dịch vụ của một số công ty du lịch tại Hạ Long
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 09092326204.5K vistas
Đề tài hoàn thiện cơ sở vật chất phòng khách sạn, RẤT HAY, 8Đ!Đề tài hoàn thiện cơ sở vật chất phòng khách sạn, RẤT HAY, 8Đ!
Đề tài hoàn thiện cơ sở vật chất phòng khách sạn, RẤT HAY, 8Đ!
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 091719386441.4K vistas
Phân tích hoạt động marketing của dịch vụ lữ hành Saigontourist, HAY!Phân tích hoạt động marketing của dịch vụ lữ hành Saigontourist, HAY!
Phân tích hoạt động marketing của dịch vụ lữ hành Saigontourist, HAY!
Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562 32.9K vistas
saigontouristsaigontourist
saigontourist
Huy Vu16K vistas
Mô tả và phân tích quy trình hoạt động của bộ phận lễ tânMô tả và phân tích quy trình hoạt động của bộ phận lễ tân
Mô tả và phân tích quy trình hoạt động của bộ phận lễ tân
Dịch vụ Làm Luận Văn 09368858774.8K vistas
Một số giải pháp marketing du lịch lữ hành tại công ty Saigontourist!Một số giải pháp marketing du lịch lữ hành tại công ty Saigontourist!
Một số giải pháp marketing du lịch lữ hành tại công ty Saigontourist!
Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562 23.8K vistas
Luận văn: Nghiên cứu hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa, 9 ĐIỂMLuận văn: Nghiên cứu hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa, 9 ĐIỂM
Luận văn: Nghiên cứu hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa, 9 ĐIỂM
Viết Thuê Khóa Luận _ ZALO 0917.193.864 default366 vistas
Hanoitourist introductionHanoitourist introduction
Hanoitourist introduction
long hanoitourist4.2K vistas

Similar a Bài 16: Du lịch có trách nhiệm với các doanh nghiệp lữ hành(20)

Luận văn: Phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi, HAY, 9đLuận văn: Phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi, HAY, 9đ
Luận văn: Phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi, HAY, 9đ
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 09092326205.1K vistas
Luận văn: Phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Kon Tum, HAYLuận văn: Phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Kon Tum, HAY
Luận văn: Phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Kon Tum, HAY
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864 13.4K vistas
Đề tài: Xây dựng kế hoạch kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2020 cho Saigonto...Đề tài: Xây dựng kế hoạch kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2020 cho Saigonto...
Đề tài: Xây dựng kế hoạch kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2020 cho Saigonto...
Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562198 vistas
Đề Tài Luận VănPhát triển sản phẩm du lịch tại thành phố Đà Nẵng.docĐề Tài Luận VănPhát triển sản phẩm du lịch tại thành phố Đà Nẵng.doc
Đề Tài Luận VănPhát triển sản phẩm du lịch tại thành phố Đà Nẵng.doc
DV Viết Luận văn luanvanmaster.com ZALO 097328714910 vistas
Chia Sẻ 200 đề tài luận văn thạc sĩ phát triển du lịch,9 điểm.docxChia Sẻ 200 đề tài luận văn thạc sĩ phát triển du lịch,9 điểm.docx
Chia Sẻ 200 đề tài luận văn thạc sĩ phát triển du lịch,9 điểm.docx
DV Viết Luận văn luanvanmaster.com ZALO 09732871492 vistas
Tham khảo 200 đề tài luận văn thạc sĩ du lịch,mới nhất.docxTham khảo 200 đề tài luận văn thạc sĩ du lịch,mới nhất.docx
Tham khảo 200 đề tài luận văn thạc sĩ du lịch,mới nhất.docx
DV Viết Luận văn luanvanmaster.com ZALO 09732871493 vistas

Bài 16: Du lịch có trách nhiệm với các doanh nghiệp lữ hành

 • 1. BÀI 16. DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH Nguồn ảnh: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cycle_rickshaw_in_Hanoi.jpg
 • 2. Nội dung chính Mục tiêu Khi kết thúc bài, ngƣời học sẽ có thể: • Hiểu đƣợc tầm quan trọng và lợi ích của việc áp dụng du lịch có trách nhiệm vào việc điều hành tour và lữ hành ở Việt Nam • Áp dụng các chính sách và chiến lƣợc tuyển dụng có trách nhiệm • Giải thích đƣợc quy trình giảm thiểu năng lƣợng, nƣớc và chất thải • Hiểu đƣợc vai trò của các chính sách tổ chức du lịch có trách nhiệm và cách thực hiện • Giải thích đƣợc cách xây dựng những sản phẩm du lịch có trách nhiệm bền vững về kinh tế • Hiểu đƣợc các bƣớc cần thiết để phát triển một chuỗi cung ứng du lịch có trách nhiệm • Tiến hành tiếp thị và truyền thông về du lịch có trách nhiệm • Xác định cách hỗ trợ cho các điểm đến du lịch địa phƣơng Chủ đề 1. Tổng quan về ngành lữ hành và điều hành tour ở Việt Nam 2. Thực hiện du lịch có trách nhiệm trong công tác quản lý nội bộ 3. Xây dựng các sản phẩm du lịch có trách nhiệm 4. Tạo ra chuỗi cung ứng du lịch có trách nhiệm 5. Đảm bảo tính trách nhiệm trong tiếp thị và truyền thông 6. Hỗ trợ có trách nhiệm cho các điểm du lịch
 • 3. CHỦ ĐỀ 1. TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC LỮ HÀNH VÀ TOUR DU LỊCH, NHU CẦU VỀ DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM BÀI 16. DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH Nguồn ảnh: http://www.fotopedia.com/items/flickr-4473340424
 • 4. Thành phần của lĩnh vực lữ hành và tour du lịch Các công ty vận tải Điểm thăm quan Nguồn ảnh:: http://www.geograph.org.uk/photo/1364221; http://www.flickr.com/photos/needoptic/9861409444/; http://www.flickr.com/photos/dalbera/4399833574/; http://en.wikipedia.org/wiki/File:Southern_Vectis_coaches_at_Bustival_2010.JPG; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Victoria_Hoi_An_Hotel_Ressort_und_Spa.jpg; http://www.flickr.com/photos/calflier001/6943300353/
 • 5. Các con số chính của ngành 12% THẾ GIỚI1 VIỆT NAM2 Lƣợt khách đi du lịch nƣớc ngoài qua các hãng lữ hành Công ty lữ hành nội địa Hƣớng dẫn viên du lịch có thẻ hành nghề Công ty lữ hành quốc tế800 10,000 17,000 Không bao gồm các tour trọn gói 1 Tour Operators’ Initiative for Sustainable Tourism Development 2003, Sustainable Tourism: The Tour Operators’ Contribution 2 ESRT 2013, Vietnam Tourism Marketing Strategy To 2020 & Action Plan: 2013-2015 (Proposed), ESRT, Vietnam
 • 6. Vì sao các tour du lịch lại đặc biệt quan trọng với khách quốc tế đến Việt Nam Nguồn ảnh: : http://thethaovanhoa.vn/xa-hoi/doi-ve-tra-ve-tau-tet-phai-truoc-10-gio-tau-chay-tru-30-gia-ve-n20121202171607247.htm; http://vietnamlandingvisa.blogspot.com/2012/08/frequent-confusion-about-vietnam.html; http://www.tropicalisland.de/vietnam.html; http://www.theguardian.com/higher-education-network/blog/2012/mar/29/talented-students-may-lose-out
 • 7. Quyền lực và ảnh hƣởng của các công ty lữ hành/ điều hành tour CÔNG TY LỮ HÀNH/ ĐIỀU HÀNH TOUR LƢU TRÚ NHÀ HÀNG VẬN TẢI ĐIỂM THAM QUAN HƢỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Tuyên truyền và/hoặc mua bán thông qua việc đƣa vào chƣơng trình tour hoặc giới thiệu với khách hàng Sử dụng thuyền, xe, tàu hỏa, máy bay và các hãng vận tải khác để vận chuyển khách tới/tại điểm thăm quan Tuyền truyền và/hoặc mua bán với các điểm thăm quan văn hóa và thiên nhiên thông qua các tour du lịch Cung cấp việc làm trong doanh nghiệp hoặc qua hợp đồng Tuyên truyền và/ hoặc mua bán thông qua việc đƣa vào chƣơng trình tour hoặc giới thiệu với khách hàng Tầm ảnh hưởng Tầm ảnh hưởng Tầmảnhhưởng DU KHÁCH
 • 8. Hiệu ứng số nhân của một công ty điều hành tour: Chìa khóa của du lịch có trách nhiệm 1/2 1 công ty lữ hành/ điều hành tour 30 chƣơng trình tour / năm 25 khách / tour 750 du khách có trách nhiệm/ năm = 750 lƣợt nghỉ tại các khách sạn xanh = 750 suất ăn tại các nhà hàng địa phƣơng = 750 khách tới những điểm đến bền vững … Một công ty lữ hành/ điều hành tour tiêu biểu:
 • 9. Hiệu ứng số nhân của một công ty điều hành tour: Chìa khóa của du lịch có trách nhiệm 2/2 180 công ty lữ hành/điều hành tour (1%) 30 tour / năm 25 khách / tour 135,000 du khách có trách nhiệm/ năm Và nếu chỉ 1% trong số 18.000 công ty lữ hành/điều hành tour của Việt Nam hành động có trách nhiệm , chúng ta sẽ có đƣợc 135,000 chuyến du lịch có trách nhiệm trong 1 năm Công ty lữ hành/điều hành tour tiêu biểu:
 • 10. Những tác động tiêu cực tiềm tàng của những hành động du lịch không bền vững Dò rỉ về kinh tế Hạn chế sự phát triển kinh tế Mâu thuẫn văn hóa và các giá trị xã hội An ninh và an toàn cho du khách Sự xích mích, ngờ vực và không hòa hợp Hủy họai môi trƣờng tự nhiên Cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên
 • 11. Du lịch có trách nhiệm sẽ mang lại cho các công ty lữ hành/điều hành tour một con đƣờng phát triển bền vững nhƣ thế nào Đảm bảo nguồn tài nguyên thiên nhiên đƣợc sử dụng một cách tối ƣu Tạo ra những lợi ích kinh tế lâu dài và mang lại lợi nhuận Tuyên truyền cho việc bảo tồn di sản thiên nhiên Hoạt động kinh doanh chiến lƣợc một cách hiệu quả Xây dựng sự tôn trọng đối với văn hóa và bản sắc
 • 12. Vì sao du lịch có trách nhiệm cũng mang lại hiệu quả kinh doanh Gia tăng về doanh thu Tiết kiệm chi phí Tiếp cận với nguồn vốn Thƣơng hiệu tốt hơn Nhân viên vui vẻ hơn Điểm đến hấp dẫn hơn Đƣợc cấp phép hoạt động Dịch vụ đƣợc cải thiện Sẵn sàng tuân theo các quy định Nguồn ảnh:: Pixabay, www.pixabay.com
 • 13. Ngƣời tiêu dùng cũng đang có nhu cầu về du lịch có trách nhiệm … 58% 47% 93%Độc giả Tạp chí Conde Nast Travellers cho rằng các công ty du lịch cần phải có trách nhiệm bảo vệ môi trƣờng Độc giả Tạp chí Conde Nast cũng nói rằng lựa chọn khách sạn của họ bị ảnh hƣởng bởi những hỗ trợ của khách sạn đối với cộng đồng địa phƣơng 71%Thành viên trang mạng TripAdvisor có kế hoạch cho kỳ nghỉ năm 2013 của mình có những lựa chọn thân thiện với môi trƣờng hơn, so với con số 65% vào năm 2012 Độc giả Tạp chí Conde Nast quan tâm tới các kỳ nghỉ tình nguyện, và 98% các tình nguyện viên cũ cảm thấy hài lòng với trải nghiệm của mình 1 Nguồn: PR News Wire 2011, “Conde Nast Traveller Announces Winners of the 2011 World Savers Awards”, http://www.prnewswire.com/news-releases/conde-nast-traveler-announces-winners-of-the-2011-world-savers-awards-127886823.html; CondeNast Traveller, “Readers’ Poll.” Feb 2009; 2 Source: TripAdvisor 2012, TripAdvisor survey reveals travellers growing greener, TripAdvisor, Available [online]: http://www.multivu.com/mnr/49260-tripadvisor-eco-friendly-travel-survey-voluntourism-go-green, Downloaded: 07/03/2014
 • 14. …và sẵn sàng chi trả để tham gia du lịch xanh 50% Thành viên trang mạng TripAdvisor sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để ở tại một cơ sở lƣu trú thân thiện về sinh thái 75%Thành viên trang mạng TripAdvisor nói rằng bối cảnh về kinh tế không ảnh hƣởng tới mối quan tâm của họ về những lựa chọn du lịch thân thiện về sinh thái 23%Thành viên trang mạng TripAdvisor có thể chi trả lên đến $25 nữa/ 1 đêm để ở tại một cơ sở lƣu trú thân thiện về sinh thái, trong khi 9% sẵn lòng chi thêm từ $25-$50 Nguồn: TripAdvisor 2012, TripAdvisor survey reveals travellers growing greener, TripAdvisor, Available [online]: http://www.multivu.com/mnr/49260-tripadvisor-eco-friendly-travel-survey-voluntourism-go-green, Downloaded: 07/03/2014
 • 15. Câu lạc bộ Du lịch có trách nhiệm (Hà Nội) và Hội Du lịch có trách nhiệm (Huế) 1/2 • 2 hiệp hội không chính thống của các hãng lữ hành, tổ chức phi chính phủ và các cá nhân • Mục đích nhằm xây dựng và thực hiện du lịch có trách nhiệm vì sự phát triển bền vững ở mọi vùng miền của Việt Nam. • Tôn chỉ: – Hỗ trợ cộng đồng – Hợp tác kinh doanh – Bảo vệ & gìn giữ môi trƣờng – Bảo tồn văn hóa
 • 16. Những ví dụ về các sáng kiến của CLB Du lịch có trách nhiệm (RTC) và Hội Du lịch có trách nhiệm (RTG) 2/2 Các tổ chức du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam: RTC ở Hà Nội RTG ở Huế Hành động can thiệp: Chia sẻ kiến thức Xây dựng năng lực và đào tạo kỹ năng Biên soạn và tuyên truyền thông tin về các tình huống điển hình về du lịch bền vững Các dự án du lịch bền vững: Các chiến dịch dọn dẹp Các dự án phát triển cộng đồng Các chuyến du lịch có trách nhiệm: Tăng cƣờng các cơ hội kinh tế cho địa phƣơng Khôi phục lại những giá trị văn hóa đang bị đe dọa Tạo ra những trải nghiệm du lịch đáng nhớ và đích thực cho du khách Nguồn ảnh:: http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Belize http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Madagascar_baobab.JPG http://www.fotopedia.com/items/flickr-6054914564 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Recreational_cyclists_take_breaks_while_driving_on_a_bicycle_tour.jpg
 • 17. Những yếu tố mấu chốt của công ty lữ hành/ điều hành tour có trách nhiệm Quản lý nội bộ về du lịch có trách nhiệm Sản phẩm du lịch có trách nhiệm Chuỗi cung ứng du lịch có trách nhiệm Tiếp thị & truyền thông có trách nhiệm Hỗ trợ có trách nhiệm với các điểm đến du lịch CHỦ ĐỀ 2 CHỦ ĐỀ 3 CHỦ ĐỀ 4 CHỦ ĐỀ 5 CHỦ ĐỀ 6
 • 18. CHỦ ĐỀ 2. THỰC HIỆN DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG QUẢN LÝ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP BÀI 16. DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH Nguồn ảnh: : https://creativecommons.org/tag/oer/page/5
 • 19. Những yếu tố chính của du lịch có trách nhiệm trong quản lý nội bộ A. Thực hiện du lịch có trách nhiệm tại nơi làm việc B. Tạo một văn phòng xanh C. Thực hiện các chính sách về du lịch có trách nhiệm và xây dựng năng lực để đạt kết quả
 • 20. A. Thực hiện có trách nhiệm tại nơi làm việc
 • 21. Định nghĩa sử dụng lao động có trách nhiệm • Thực hiện các tiêu chuẩn lao động nhằm tạo các cơ hội cho cả nam và nữ có thể có đƣợc công việc tử tế và năng suất trong điều kiện tự do, bình đẳng, an toàn và tự trọng (Tổ chức Lao động Quốc tế) • Đảm bảo sự phát triển của nền kinh tế sẽ tạo lợi ích cho tất cả mọi ngƣời • Cân bằng lợi ích cho ngƣời sử dụng lao động và ngƣời lao động. Tiêu chuẩn lao động Cơ hội bình đẳng Công việc tử tế và năng suất
 • 22. Cung cấp các quyền lợi lao động theo thỏa thuận trong ngành Nghỉ phép năm và nghỉ lễ Nghỉ phục vụ quân đội hoặc công ích Nghỉ và Bảo hiểm xã hội Nghỉ ốm Nghỉ thai sản Xử lý đúng về các tai nạn lao động Chế độ hƣu trí
 • 23. Cung cấp tiền thƣởng và tiền khuyến khích Ví dụ về tiền thƣởng và tiền khuyến khích: • Nghỉ dƣỡng cho nhân viên: phần thƣởng đƣợc tài trợ cho nhân viên (thƣờng là hàng năm) • Kỳ nghỉ đƣợc trả tiền: thƣởng cho nhân viên làm việc tốt (mang tính thi đua) • Trả tiền thƣởng: tiền thƣởng cho tất cả nhân viên về công việc vào cuối năm
 • 24. Cung cấp một không gian làm việc đầy đủ thích hợp Cung cấp không gian làm việc đầy đủ thích hợp là nói đến: • Chủ sử dụng lao động cung cấp các điều kiện làm việc vệ sinh và an toàn; và • Ngƣời lao động thực hiện các chính sách và qui trình nơi làm việc về sức khỏe và an toàn
 • 25. 2 loại đào tạo chính ở nơi làm việc 1. Chƣơng trình giới thiệu công việc 2. Đào tạo kỹ năng thƣờng xuyên
 • 26. Cung cấp chƣơng trình đào tạo giới thiệu công việc • Tổng quan công việc, thời gian và những mong đợi • Tổng quan về nơi làm việc • Giới thiệu với các nhân viên khác • Tổng quan về sứ mệnh, mục đích, giá trị và triết lý của tổ chức • Mong đợi cam kết đạt đƣợc du lịch có trách nhiệm
 • 27. Đào tạo kỹ năng thƣờng xuyên • Chƣơng trình đào tạo chính thức về năng lực kỹ năng liên quan đến nghề nghiệp và nhu cầu của nhân viên • Là một phần của kế hoạch đào tạo chính thức của tổ chức trong đó xác định: – Yêu cầu đào tạo từ phía tổ chức, – Kỹ năng hiện tại của nhân viên và nhu cầu trong tƣơng lai, – Các nguồn lực có sẵn phục vụ đào tạo, – Các cách tiếp cận đào tạo phù hợp, – Các cơ hội đào tạo.
 • 28. Các bƣớc chính trong việc phát triển một chƣơng trình đào tạo kỹ năng dựa theo mô hình P-T-P-T-Đ Thiết kế (Design) Phát triển (Develop) Thực hiện (implement) Đánh giá (Evaluate) Phân tích (Analyse) Vấn đề học Mục đích và mục tiêu Nhu cầu của học viên Kiến thực đang có Môi trƣờng học Sự lo ngại, e dè Các cách dạy Thời gian dự án Chiến lƣợc thiết kế tài liệu Phƣơng pháp dạy Cấu trúc và thời gian dạy Phƣơng pháp đánh giá Tạo ra nguyên mẫu Phát triển các tài liệu dạy Tài liệu để bàn Dạy thí điểm Lịch dạy In và chuẩn bị tài liệu dạy Chuẩn bị cho các đào tạo viên Thông báo cho các học viên Khai trƣơng khóa học Thu thập dữ liệu đánh giá đào tạo Xem xét hiệu quả đào tạo Đánh giá hiệu quả dự án Báo cáo kết quả thực hiện
 • 29. B. Tạo một văn phòng xanh
 • 30. Xem xét giảm tiêu thụ năng lƣợng trong các văn phòng Ánh sáng tự nhiên Thông gió Loại đèn Máy tính sử dụng nguồn điệnKhác: - Sử dụng nguồn của các thiết bị điện khác
 • 31. Các câu hỏi kiểm định năng lƣợng ở văn phòng Loại thiết bị Cách Sử dụng Các yếu tố bên ngoài • Thiết bị văn phòng có thuộc loại tiết kiệm năng lƣợng nhất không (nói chung là gắn ký hiệu Sao năng lƣợng (Energy Star)? • Máy tính, màn hình, máy in, máy photo và các máy trong văn phòng khác có tắt khi không sử dụng không? • Máy tính, màn hình, máy in, máy photo và các máy trong văn phòng khác có đặt chế độ ngủ “sleep” hoặc chế độ tiết kiệm năng lƣợng không? • Các thiết bị có đƣợc tái chế và thải ra đúng cách khi không còn sử dụng nữa? Nguồn: NSW Business Chamber 2009, Sustainability Toolkit – Hospitality, Australian Government – Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, Australia (Phòng thƣơng mại NSW 2009 - Tài liệu phát triển bền vững – ngành du lịch, Chính phủ Úc – Bộ phận môi trƣờng, nƣớc, di sản và Nghệ thuật, Úc
 • 32. Xem xét giảm tiêu thụ năng lƣợng từ phƣơng tiện giao thông Loại xe Áp lực lốp Bảo dƣỡng Khác: - Xe chung cho nhân viên - Họp từ xa Cửa sổ màu
 • 33. Các câu hỏi kiểm định năng lƣợng các phƣơng tiện vận tải Loại thiết bị Cách Sử dụng Các yếu tố bên ngoài • Các phƣơng tiện vận chuyển của công ty có thuộc loại tiết kiệm nhiên liệu nhất đáp ứng yêu cầu của việc kinh doanh không? • Khi mua một xe mới, việc tiết kiệm nhiên liệu có đƣợc ƣu tiên không? • Nhân viên có đƣợc khuyến khích, động viên dùng các phƣơng tiện giao thông công cộng hoặc dùng chung xe không? • Xe của công ty có thƣờng xuyên đƣợc bảo dƣỡng không? Nguồn: NSW Business Chamber 2009, Sustainability Toolkit – Hospitality, Australian Government – Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, Australia (Phòng thƣơng mại NSW 2009 - Tài liệu phát triển bền vững – ngành du lịch, Chính phủ Úc – Bộ phận môi trƣờng, nƣớc, di sản và Nghệ thuật, Úc
 • 34. Xem xét giảm rác thải từ văn phòng Nguồn ảnh:: http://www.buyecogreen.com.au/ecocern-a4-brown-paper-100-recycled-105-gsm-ream-500-sheets--p700363 https://www.officemaxcanada.com/en/sites/core/Think_overview.aspx http://blog.stickyinstitute.com/?p=376 http://www.printershoppers.com/printer-buying-guide/ Trang thiết bị văn phòng
 • 35. Các câu hỏi kiểm định rác thải: khu văn phòng • Tất cả các máy photo, máy in, máy fax đều có thể in hai mặt không? • Tất cả các máy tính và máy in đều đƣợc cài đặt sẵn in hai mặt không? • Các trang thiết bị văn phòng có tái chế hoặc hủy bỏ cẩn thận sau khi hết sử dụng? • Công ty có gửi hóa đơn bằng giấy? • Công ty có gửi ra ngoài các quảng cáo chƣơng trình khuyến mại bằng giấy không? Nguồn: NSW Business Chamber 2009, Sustainability Toolkit – Hospitality, Australian Government – Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, Australia (Phòng thƣơng mại NSW 2009 - Tài liệu phát triển bền vững – ngành du lịch, Chính phủ Úc – Bộ phận môi trƣờng, nƣớc, di sản và Nghệ thuật, Úc
 • 36. Tính toán khối lƣợng rác thải Số thùng mỗi tháng Khối lƣợng mỗi thùng (L) 12 (tháng) Khối lƣợng trung bình rác (L) trong 1 năm Nguồn ảnh:: http://highlanderimages.blogspot.com/2011/12/rubbish-man.html http://nushine.com.au/cleaning-food-hygiene-products/bins-liners/garbage-bin/prod_101.html http://labspace.open.ac.uk/mod/resource/view.php?id=465057 http://www.wmich.edu/registrar/calendars/ Khối lƣợng rác giới hạnĐể chuyển khối lƣợng sang m3 rác hoặc tấn rác: m3 = Tổng khối lƣợng rác (L) / 1,000 Tấn = Tổng khối lƣợng rác (m3) x 2.29 (gần đúng)
 • 37. Tính toán chi phí khối lƣợng rác thải Image sources: http://highlanderimages.blogspot.com/2011/12/rubbish-man.html http://labspace.open.ac.uk/mod/resource/view.php?id=465057 http://www.vietnamspirittravel.com/guide/vietnam_bank_notes.htm Chi phí đơn vị rác giới hạn Khối lƣợng rác trung bình mỗi tháng (m3 hoặc tấn) Chi phí thu gom rác mỗi tháng (VND) Chi phí 1 đơn vị rác
 • 38. C. Thực hiện các chính sách du lịch có trách nhiệm và xây dựng năng lực để đạt kết quả
 • 39. Vai trò của các chính sách công ty trong du lịch có trách nhiệm • Liên kết tầm nhìn và các giá trị của công ty với các hoạt động hàng ngày • Truyền tải những mong đợi về hiệu suất làm việc và các ranh giới của hành động • Đảm bảo tuân thủ các quy định và luật pháp liên quan và đƣa ra biện pháp chống lại các hành động không phù hợp • Tăng cƣờng hiệu quả hoạt động và giảm nhu cầu can thiệp quản lý liên tục • Giúp đạt đƣợc các mục tiêu du lịch bền vững Các cộng đồng lành mạnh Môi trƣờng tự nhiên Khả năng kinh tế TÍNH BỀN VỮNG
 • 40. Lợi ích của công ty khi có các chính sách du lịch có trách nhiệm • Giúp công ty tránh đƣợc những tranh chấp pháp lý  • Thể hiện cam kết của công ty về việc duy trì một môi trƣờng lành mạnh, xây dựng một xã hội hạnh phúc hơn và một nền kinh tế địa phƣơng nổi bật, từ đó phát triển thƣơng hiệu công ty và cải thiện doanh số bán hàng và lòng trung thành của khách hàng  • Thúc đẩy hỗ trợ của khách hàng để giúp công ty đạt đƣợc các mục tiêu bền vững • Thúc đẩy tính ổn định và thống nhất trong các quy trình ra quyết định và hoạt động, giúp giảm thiểu các hoạt động kém hiệu quả • Tạo ra các điểm đến du lịch bền vững và cạnh tranh hơn có môi trƣờng tốt hơn, ngƣời dân hạnh phúc hơn và nền kinh tế địa phƣơng mạnh hơn mang lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp, ngƣời dân địa phƣơng và khách du lịch 
 • 41. Các hình thức xây dựng năng lực phổ biến đƣợc các công ty sử dụng để đào tạo nhân viên • Cung cấp quyền truy cập vào các kho thông tin và các nguồn thông tin điện tử và in ấn • Cung cấp các hƣớng dẫn và tài liệu hƣớng dẫn • Tƣ vấn cho nhân viên qua huấn luyện / giám sát • Điều phối các bên liên quan và theo dõi các bài tập tình huống thực tiễn tốt nhất • Tập huấn tại nơi làm việc
 • 42. CHỦ ĐỀ 3. XÂY DỰNG SẢN PHẨM DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM BÀI 16. DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH Nguồn ảnh: Pixabay, www.pixabay.com
 • 43. Những yếu tố chính trong xây dựng các sản phẩm du lịch có trách nhiệm A. Hiểu biết các sản phẩm du lịch có trách nhiệm B. Phát triển các sản phẩm du lịch có giá trị thƣơng mại C. Kết nối thị trƣờng với các mục tiêu và các cơ hội phát triển sản phẩm D. Chiến lƣợc và kế hoạch hành động phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm
 • 44. A. Hiểu biết các sản phẩm du lịch có trách nhiệm
 • 45. Định nghĩa sản phẩm du lịch THEO NGHĨA HẸP Là những gì mà du khách mua THEO NGHĨA RỘNG Là toàn bộ những hoạt động của du khách tại điểm đến và những dịch vụ đã sử dụng
 • 46. Các loại hình sản phẩm du lịch Các sản phẩm du lịch tự nhiên Các sản phẩm du lịch nhân văn
 • 47. Các loại hình sản phẩm du lịch của Việt Nam Các loại hình khác? Nguồn ảnh:: http://www.flickr.com/photos/barbararich/96982409/; http://www.flickr.com/photos/chericbaker/4446189110/; http://www.flickr.com/photos/matthieu-aubry/1242936011; http://www.flickr.com/photos/lintmachine/2386330877/; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VietnamCombatArtTheLadiesbyDavidFairringtonCATVI1968.jpg; http://en.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%B9_S%C6%A1n; http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_cuisine; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hiking_at_highest_peak_in_Kosova_-_Gjeravica.JPG; http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_kayak; http://pixabay.com/en/diver-light-diving-silhouette-sea-108881/; http://www.flickr.com/photos/whltravel/4303957860/; http://www.flickr.com/photos/agapbulusan/2418856362/; http://en.wikipedia.org/wiki/Hmong_people
 • 48. Đặc điểm của sản phẩm du lịch có trách nhiệm • Sản phẩm du lịch có trách nhiệm là những hàng hóa và dịch vụ tạo nên trải nghiệm du lịch và đƣợc thiết kế đặc biệt để đảm bảo: – Bền vững về môi trƣờng, xã hội, văn hóa và kinh tế – Mang tính giáo dục – Khuyến khích sự tham gia của địa phƣơng
 • 49. Ví dụ về các sản phẩm du lịch có trách nhiệm Điểm đến có trách nhiệm Madagascar – với 1 loạt các kỳ quan sinh thái; đƣợc dành để bảo vệ môi trƣờng; cung cấp rất nhiều lựa chọn cho du lịch bền vững Điểm Du lịch có trách nhiệm Các khu bảo tồn, các điểm di sản văn hóa cần đƣợc bảo tồn; Một công viên chuyên đề theo chủ điểm rừng mƣa nhiệt đới, vừa để giáo dục du khách về những vấn đề bền vững, vừa bán các sản phẩm địa phƣơng Cơ sở lƣu trú theo xu hƣớng Du lịch có trách nhiệm Các khu resort sinh thái đƣợc xây dựng và quản lý theo các nguyên tắc Du lịch bền vững (ví dụ nhƣ bảo vệ môi trƣờng, có sự tham gia và lợi ích cho dân bản địa) Giao thông cho Du lịch có trách nhiệm Các phƣơng tiện đi lại sử dụng năng lƣợng xanh có thể tái tạo; các tuyến du lịch xe đạp; máy bay giảm lƣợng carbon Nguồn ảnh:: http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Belize http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Madagascar_baobab.JPG http://www.fotopedia.com/items/flickr-6054914564 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Recreational_cyclists_take_breaks_while_driving_on_a_bicycle_tour.jpg
 • 50. B. Phát triển các sản phẩm du lịch có giá trị thƣơng mại
 • 51. Quy trình phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm LẬP KẾ HOẠCH SẢN PHẨM DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM • Phân tích thị trƣờng • Phân tích sản phẩm • Kết nối thị trƣờng với sản phẩm • Đánh giá sản phẩm để phát triển ĐIỀU PHỐI VÀ HỢP TÁC GIỮA CÁC BÊN LIÊN QUAN • Xác định các mục tiêu và hành động • Thiết lập mối quan hệ hợp tác CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG • Xây dựng chiến lƣợc phát triển sản phẩm Du lịch có trách nhiệm • Xây dựng kế hoạch hành động để triển khai
 • 52. Đảm bảo những sản phẩm du lịch có trách nhiệm có thể đứng vững thông qua việc đáp ứng nhu cầu thị trƣờng • Lƣợng khách tham quan • Độ lớn của thị trƣờng • Xu hƣớng và mối quan tâm của thị trƣờng Khả năng phát triển của thị trƣờng • Lý do đi du lịch • Các loại hình trải nghiệm mong muốn Động lực & nhu cầu • Phƣơng tiện đi lại • Thời gian lƣu trú • Mức độ linh hoạt của chuyến đi Hành vi du lịch • Mức độ chi tiêu của các loại khách khác nhau • Giá trị đối với sự phát triển của địa phƣơng Chi tiêu • Điều đáng chú ý nhất của điểm đến • Kết nối với các mục tiêu phát triển Tính bền vững
 • 53. PHÂN KHÚC LOẠI ĐẶC TÍNH ĐỘNG LỰC KỲ VỌNG Đi nghỉ dƣỡng Quốc tế Đến lần đầu Quốc tế Đến lần thứ 2 + tránh xa đám đông Quốc tế Đi nghỉ dƣỡng Nội địa Đi phƣợt Nội địa Đi trong ngày Nội địa
 • 54. Ví dụ các phân khúc tiêu biểu và đặc tính của thị trƣờng du lịch ở Việt Nam PHÂN KHÚC LOẠI HÌNH ĐẶC TÍNH ĐỘNG CƠ MONG ĐỢI Đi nghỉ dƣỡng Khách quốc tế Đi ngắn ngày Đi du lịch theo các nhóm có tổ chức hoặc với gia đình và bạn bè. Chuyến đi ngắn, số lƣợng điểm đến ít. Nghỉ ngơi, giải trí, thăm các điểm du lịch chính, đi mua sắm. Ăn uống và lƣu trú cao cấp Kết hợp công tác và du lịch Khách quốc tế Đi ngắn ngày Là những khách đi công tác đơn lẻ và độc lập, tham gia vào một số hoạt động du lịch trong chuyến công tác Giái trí, thăm các điểm thăm quan chính, nghỉ dƣỡng Các sản phẩm và dịch vụ có chất lƣợng. Đi lại thuận tiện Đến lần đầu Khách quốc tế Đi dài ngày Khách lẻ hoặc đi theo nhóm 1 tuần hoặc hơn, sử dụng các phƣơng tiện giao thông khác nhau và qua nhiều điểm đến Thăm các điểm du lịch chính, có yếu tố văn hóa và thiên nhiên. Thức ăn ngon, cơ sở lƣu trú phù hợp, giá cả tƣơng đối, loại hình phong phú. Đến lần 2 + tránh xa đám đông Khách quốc tế Đi dài ngày Khách lẻ hoặc đi theo nhóm nhỏ - thƣờng là tự tổ chức, đi trong 1 tuần hoặc hơn, thƣờng dành nhiều thời gian với số lƣợng điểm đến ít hơn Những trải nghiệm nguyên bản và các hoạt động chuyên biệt (nhƣ đi bộ, khám phá hang động) Cơ sở lƣu trú phú hợp, đồ ăn và lƣu trú tốt, trải nghiệm nguyên sơ và trải nghiệm cá nhân. Đi nghỉ dƣỡng Khách nội địa Đi theo gia đình, vào các ngày lễ theo quy định của nhà nƣớc và kỳ nghỉ hàng năm Nghỉ ngơi, giải trí, thăm các điểm du lịch chính. Đồ ăn ngon, lƣu trú hợp lý, cơ hội đi mua sắm, giá cả tƣơng đối. Đi phƣợt Khách nội địa Khách độc lập hoặc theo nhóm nhỏ, thƣờng đi bằng xe máy. Tìm kiếm các hoạt động khác nhau và tới những nơi không có du khách. Ăn uống và lƣu trú hợp lý, giá rẻ, trải nghiệm sự nguyên sơ. Du lịch trong ngày Khách nội địa Tự lên kế hoạch cùng gia đình và bạn bè, sử dụng phƣơng tiện giao thông cá nhân trong ngày, thƣờng vào dịp cuối tuần hoặc các ngày lễ Nghỉ ngơi, giải trí và thăm các điểm du lịch chính. Đồ ăn ngon, dịch vụ tốt và đi lại thuận tiện.
 • 55. C. Kết nối thị trƣờng với cơ hội và mục tiêu phát triển sản phẩm
 • 56. Sự kết nối giữa sản phẩm du lịch và thị trƣờng là gì? • Kết nối các đặc tính, động cơ và mong đợi của các phân khúc thị trƣờng với những sản phẩm du lịch phù hợp. • Để đảm bảo tính bền vững, các sản phẩm nên đƣợc kết nối với các cơ hội và mục tiêu phát triển của điểm đến Sản phẩm du lịch • Giải trí và nghỉ dƣỡng • Văn hóa • Thiên nhiên • Phiêu lƣu mạo hiểm • Giáo dục Thị trƣờng du lịch • Đặc tính • Động cơ • Mong đợi
 • 57. Sơ đồ khái niệm kết nối thị trƣờng – sản phẩm SẢN PHẨM A SẢN PHẨM B SẢN PHẨM C SẢN PHẨM E SẢN PHẨM D SẢN PHẨM F SẢN PHẨM G SẢN PHẨM ISẢN PHẨM H PHÂN KHÚC THỊ TRƢỜNG 1 PHÂN KHÚC THỊ TRƢỜNG 2 PHÂN KHÚC THỊ TRƢỜNG 3 PHÂN KHÚC THỊ TRƢỜNG 4
 • 58. Sản phẩm nào phù hợp với thị trƣờng nào ở Việt Nam?
 • 59. Vì sao những thị trƣờng này lại đƣợc kết nối với những sản phẩm này? Kết nối thị trƣờng và sản phẩm ở Việt Nam
 • 60. Sản phẩm hiện có Sản phẩm mới 4 lựa chọn phát triển sản phẩm chính ThịtrƣờnghiệntạiThịtrƣờngmới Thâm nhập thị trƣờng Bán nhiều hơn những sản phẩm hiện có cho thị trƣờng hiện tại Phát triển sản phẩm Bán một sản phẩm mới hoặc sản phẩm nâng cấp cho thị trƣờng hiện tại Phát triển thị trƣờng Bán những sản phẩm hiện có cho thị trƣờng mới Đa dạng hóa sản phẩm Bán sản phẩm mới cho thị trƣờng mới
 • 61. Phát triển những sản phẩm du lịch hiện có Cho thị trƣờng hiện tại • Chiến lƣợc: Tăng cƣờng quảng bá những sản phẩm hiện có tới thị trƣờng hiện tại để tăng thêm thị phần Cho thị trƣờng mới • Chiến lƣợc: Tiến hành phân tích thị trƣờng để xác định những thị trƣờng mới và tiềm năng phát triển tốt đối với sản phẩm sẵn có Nguồn ảnh:: http://www.flickr.com/photos/rwp-roger/4353435590/
 • 62. Phát triển các sản phẩm mới Cho thị trƣờng hiện tại • Chiến lƣợc: Mở rộng thêm các sản phẩm của điểm đến và quảng bá cho các phân khúc thị trƣờng hiện tại Cho thị trƣờng mới • Chiến đƣợc: Thu hút các thị trƣờng mới có tiềm năng phát triển cao Nguồn ảnh: : http://www.flickr.com/photos/dalbera/4410383427/
 • 63. Thâm nhập và phát triển thị trƣờng: Các cơ hội phân khúc thị trƣờng du lịch Việt Nam PHÂN KHÚC THỊ TRƢỜNG CƠ HỘI Du khách quốc tế đi lẻ Thƣờng linh hoạt hơn về nhịp độ du lịch và hành vi chi tiêu so với các du khách đi theo nhóm. Thị trƣờng nội địa Mang lại công việc kinh doanh ổn định và đều đặn hơn trong cả năm so với du khách quốc tế. Khách đi công tác và những ngƣời thăm thân Có khả năng kéo dài chuyến đi, gia tăng thêm các hoạt động và chi tiêu ngoài chuyến công tác. Thị trƣờng chuyên biệt và nhỏ Sẵn sàng chi nhiều hơn và lƣu trú dài hơn để đƣợc trải nghiệm những hoạt động chuyên biệt độc đáo và nguyên sơ nhƣ ngắm chim, đi bộ, lặn biển...
 • 64. D. Chiến lƣợc và kế hoạch hành động phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm
 • 65. Quy trình xây dựng chiến lƣợc và kế hoạch hành động phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm 1. Xác định tầm nhìn, mục đích và mục tiêu phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm 2. Xác định và dành ƣu tiên các ý tƣởng phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm 3. Thiết kế những hoạt động can thiệp vào việc phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm 4. Xây dựng kế hoạch hành động phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm Các hoạt động chiến lƣợc Các hoạt động của Kế hoạch hành động
 • 66. 1. Xác định tầm nhìn, mục đích và mục tiêu phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm • Tầm nhìn: Thể hiện mục tiêu tổng thể và mục đích của việc phát triển du lịch • Mục đích: Một danh mục thống nhất những nguyện vọng rõ ràng và cụ thể cần đạt • Mục tiêu: Những đích đến cụ thể mà khi đạt đƣợc thì mục đích cũng đƣợc thỏa mãn
 • 67. Ví dụ tầm nhìn, mục đích và mục tiêu phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm Tuyên ngôn về tầm nhìn: • “Nhằm xây dựng những sản phẩm du lịch bền vững và có tính cạnh tranh góp phần nâng cao đời sống của địa phƣơng” Ví dụ về mục đích phát triển: • Nhằm tăng lƣợng chi tiêu của khách du lịch tại điểm đến • Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi nhuận của kinh doanh du lịch ở địa phƣơng • Nhằm thu hút thêm đầu tƣ vào du lịch • Nhằm giảm đi những tác động của du lịch đến môi trƣờng và nguồn lực của địa phƣơng Ví dụ về mục tiêu phát triển: • Nhằm tăng thêm 15% việc làm toàn thời gian cho địa phƣơng đến năm 2015 • Nhằm tăng lƣợng chi tiêu trung bình theo ngày của du khách tại địa phƣơng thêm 5% đến năm 2020 • Nhằm tăng lƣợng khách trung bình hàng năm đến các làng văn hóa thêm 10 % đến năm 2015
 • 68. 2. Xác định và ƣu tiên cho các ý tƣởng phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm Mối quan tâm chính là mức độ tác động mà các ý tƣởng can thiệp mang lại: 1. Các mục đích thƣơng mại khả thi: Tính thực tiễn và tính thƣơng mại khả thi trong phát triển các sản phẩm tiềm năng 2. Các mục đích mang tính bền vững: Sản phẩm có thể mang lại các lợi ích về kinh tế, văn hóa và môi trƣờng cho địa phƣơng ở mức độ nào 3. Các mục đích của ngành: Củng cố cơ sở hạ tầng & liên lạc; tăng cƣờng hoạt động quảng bá đối với các thị trƣờng mục tiêu; Cải thiện thông tin và chỉ dẫn cho du khách; Nâng cao tiêu chuẩn chất lƣợng ; Tăng cƣờng an toàn và an ninh Kiểm tra tính khả thi về mặt thƣơng mại Kiểm tra về tính bền vững Kiểm tra về các hoạt động ngành CÁC LỰA CHỌN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH
 • 69. 3. Thiết kế những hoạt động can thiệp vào việc phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm • Bƣớc đầu tiên phải xem lại các mục đích phát triển, các kết quả phân tích mối liên hệ giữa sản phẩm – thị trƣờng và hoạt động đánh giá sản phẩm • Các phƣơng pháp có thể sử dụng khi thiết kế các hoạt động can thiệp bao gồm: Làm việc với các sản phẩm phát sinh chi tiêu cao Làm việc với các sản phẩm có thể mang lại nguồn thu lớn hơn cho ngƣời nghèo Tạo điều kiện, hỗ trợ và khuyến khích sự phát triển và sự tham gia của ngƣời nghèo
 • 70. Các nguyên tắc chuẩn bị một chiến lƣợc phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm • Nhấn mạnh sự tham gia của các bên liên quan • Dựa trên các nguyên tắc của du lịch bền vững: CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM Khả thi về kinh tế và có tính cạnh tranh Công bằng về mặt xã hội và nhạy cảm về văn hóa Có trách nhiệm với môi trƣờng
 • 71. 4. Xây dựng kế hoạch hành động phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm • Đặt ra một cách cụ thể những gì cần làm, khi nào, do ai và cần nguồn lực gì • Có chức năng nhƣ một nguồn lực độc lập • Những nguyên tắc chung: – Đảm bảo sự tham gia của các thành viên – Thời hạn hợp lý với điểm đến – Có hành động cụ thể với các bên liên quan chính Ai? Cái gì? Khi nào? Nguồn lực gì?
 • 72. Các nguyên tắc chỉ dẫn nhằm đảm bảo nguồn lực để thực hiện kế hoạch hành động • Sử dụng bản kế hoạch hành động của dự án nhƣ một công cụ • Sử dụng ngân sách chung hoặc nguồn vốn riêng • Dành thời gian huy động nguồn lực • Xác định các cơ chế tiếp nhận vốn • Linh hoạt trong hoạch định tài chính • Luôn hƣớng tới tƣơng lai VND
 • 73. Mẫu kế hoạch hành động HOẠT ĐỘNG 1 KẾT QUẢ THỜI GIAN NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM NGUỒN LỰC Hoạt động nhỏ 1 Hoạt động nhỏ 2 Hoạt động nhỏ 3 Hoạt động nhỏ 4 HOẠT ĐỘNG 2 KẾT QUẢ THỜI GIAN NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM NGUỒN LỰC Hoạt động nhỏ 1 Hoạt động nhỏ 2 Hoạt động nhỏ 3 Hoạt động nhỏ 4 HOẠT ĐỘNG 3 KẾT QUẢ THỜI GIAN NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM NGUỒN LỰC Hoạt động nhỏ 1 Hoạt động nhỏ 2 ...
 • 74. CHỦ ĐỀ 4. TẠO RA CHUỖI CUNG ỨNG DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM BÀI 16. DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH Nguồn ảnh:: http://www.flickr.com/photos/echovalleyranch/7006775983/
 • 75. Những thành phần chính trong xây dựng các chuỗi cung ứng du lịch có trách nhiệm A. Hiểu các nguyên tắc của các chuỗi cung ứng du lịch có trách nhiệm B. Xây dựng các kế hoạch hành động và các chính sách chuỗi cung ứng bền vững C. Nâng cao nhận thức và hỗ trợ các nhà cung ứng để đáp ứng các mục tiêu bền vững
 • 76. A. Hiểu các nguyên tắc của các chuỗi cung ứng du lịch có trách nhiệm
 • 77. Chuỗi cung ứng là gì? • Hệ thống vận chuyển của một sản phẩm hoặc dịch vụ từ ngƣời cung cấp tới khách hàng • Kết quả là các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu và các thành phần thô sẽ đƣợc chuyển thành sản phẩm hoàn thiện • Chuỗi cung cứng du lịch bao gồm cả sản phẩm và dịch vụ du lịch cốt lõi và phụ trợ • Sản phẩm cuối cùng đƣợc mua trong chuỗi cung ứng du lịch nói chung chính là kỳ nghỉ Nguồn ảnh:: vov.vn/Uploaded/VietHoa/2012_11_21/Bieu%20dien%20van%20nghe.jpg http://sinhcafe.com/photo_north/Maichau/maichau_hoabinh_trekking_adventuretoursdotvn.jpg http:// www.schoolanduniversity.com/images/page_uploads/Food-and-beverage-Management.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Premier_Executive_Transport_Services_Boeing_737-700_KvW.jpg http://www.relaxitsdone.co.nz/_media/images/257-luxury-accommodation-in-queenstown-at-45-south-luxurious-master-bedroom.jpg
 • 78. Nguồn ảnh:: http://piboonrungroj.files.wordpress.com/2011/07/slide03.jpg Chuỗi cung ứng du lịch Sắp xếp chuyến đi II. Trong suốt chuyến điI. Trƣớc chuyến đi Tiếp cận trực tiếp Qua trang web Lƣu trú Điểm thăm quan Ăn uống Vận tải Các nhà cung ứng dịch vụ du lịch Nhà cung ứng đầu vào Đồ ăn uống Cơ sở hạ tầng Thiết bị Nƣớc & năng lƣợng Vận tải hàng hóa Phân phối dịch vụ Phân phối dịch vụ Phân phối dịch vụ Phân phối dịch vụ Qua công ty tour Qua đại lý du lịch Khách hàng (du khách) Khách hàng (du khách) Vận tải khách (máy bay) Vận tải khách (máy bay) Vận tải khách (máy bay) Vận tải khách (máy bay)
 • 79. Hai lý do thuyết phục vì sao cần phải có chuỗi cung ứng du lịch có trách nhiệm Ngƣời tiêu dùng mong đợi Chúng ta đang làm cho sản phẩm cốt lõi bị xói mòn
 • 80. Một số lý do vì sao nên phát triển chuỗi cung ứng bền vững • Thƣơng hiệu/ hồ sơ nhà cung ứng đƣợc nâng cao • Nâng cao khả năng tiếp cận thị trƣờng • Tăng cƣờng hiệu quả hoạt động • Nâng cao tính bền vững
 • 81. Chức năng của việc tăng tính bền vững cho chuỗi cung ứng du lịch • Nhận thức rõ ràng tính bền vững nằm ngoài phạm vi của công ty • Dùng sức mạnh của quy chế và hợp đồng cùng với hỗ trợ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (b2b) để tạo ra những thay đổi tích cực • Đòi hỏi phải làm việc cùng các nhà cung cấp để đạt đƣợc những hiệu quả bền vững và tài chính một cách tích cực • Là nền tàng trong những nguyên tắc du lịch có trách nhiệm Cộng đồng khỏe mạnh Môi trƣờng thiên nhiên Lợi về kinh tế DU LỊCH BỀN VỮNG
 • 82. Ví dụ: Đặt trách nhiệm nhƣ là một thành tố trong chuỗi cung ứng của một hãng điều hành du lịch HÃNGĐIỀUHÀNHDU LỊCH Khách sạn Nhà hàng Cung cấp thực phẩm Cung cấp rau xanh & hoa quả Cung cấp đồ đóng hộp Khác Điểm thăm quan Loại khác Hãng du lịch • Sử dụng hƣớng dẫn viên bản địa • Sử dụng lao động địa phƣơng • Tái chế • Thông tin cho khách hàng về các vấn đề bền vững • … Nhà hàng • Sử dụng lao động địa phƣơng • Tìm những nguồn thực phẩm bền vững • Thực hiện Thƣơng vụ công bằng • Hỗ trợ các dự án bền vững của địa phƣơng • Chỉ trả lƣơng công bằng • … Các nhà cung cấp • Phát triển thực phẩm hữu cơ • Không buôn bán những động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng • Có điều kiện làm việc tốt • …
 • 83. Ví dụ một chuỗi cung ứng đơn giản của hãng lữ hành/điều hành tour http://sociologicalimagination.org/wp-content/uploads/2010/07/tourism.jpg http://www.vietnamonline.com/userfile/news/dangnguyen/2012/11/Vietnam%20expects%206%20million%20foreign%20tourists%20this%20year.jpg http://images02.jaovat.com/ui/2/75/58/22306758_1.jpg http://stores.niengiamtrangvang.com/admin/pics/395686035/VAN%20CHUYEN%20KHACH%20DU%20LICH.jpg http://quantri.dntu.edu.vn/uploads/news/2013_05/huong-dan-vien-du-lich.jpg http://a9.vietbao.vn/images/vn901/khoa-hoc/11149425-nha-hang.jpg http://www.msccruises.com/gl_en/Images/Spa-packages.jpg http://du-lich.chudu24.com/f/m/1310/15/7-diem-den-hap-dan-nhat-viet-nam-tren-tap-chihuffington-post-2.jpg http://www.dulichvietnam.com.vn/data/quang-nam.jpg Vận chuyển Hƣớng dẫn viên Dịch vụ ăn uống Làng nghề thủ công và đồ lƣu niệm Giải trí và dịch vụ Spa Điểm đến và các tiện nghi
 • 84. B. Xây dựng chính sách và kế hoạch hành động của chuỗi cung ứng bền vững
 • 85. Lợi ích của việc xây dựng chính sách cho chuỗi cung ứng du lịch bền vững • Giúp bảo vệ công ty khỏi những bê bối về pháp lý  • Thể hiện cam kết của công ty với du lịch bền vững  • Cổ vũ cho những hỗ trợ của các nhà cung ứng để đạt đƣợc các mục tiêu bền vững • Tạo ra sự ổn định và kiên định trong các hành động bền vững của nhà cung cấp để đạt đƣợc những mục tiêu bền vững nhanh chóng hơn
 • 86. CHỦ ĐỀ 2 CHỦ ĐỀ 3 CHỦ ĐỀ 4 Các bƣớc chính trong việc phát triển một chuỗi cung ứng bền vững Hiểu đƣợc bạn đang ở đâu Tiến hành một nghiên cứu cơ bản ban đầu để xác định độ bền vững trong chuỗi cung ứng hiện tại của mình Xác định bạn muốn đi đâu Xây dựng một chính sách, tiêu chuẩn, mục tiêu và kế hoạch hành động bền vững cho chuỗi cung ứng Giúp cho các nhà cung cấp đến đƣợc nơi đó Nâng cao nhận thức, xây dựng năng lực và đƣa ra các giải thƣởng để giúp các nhà cung cấp đạt đƣợc mục đích bền vững Giám sát hoạt động và cải thiện Giám sát, đánh giá và cải tiến hoạt động của các nhà cung cấp trong việc đạt đƣợc mục tiêu bền vững
 • 87. Ví dụ về tuyên bố chính sách chuỗi cung ứng có trách nhiệm A 1 Tours nhận thấy rằng những tác động về xã hội, kinh tế và môi trƣờng gây ra từ chuỗi cung ứng của chúng ta cũng nhiều nhƣ là từ chính hoạt động của chúng ta. Trong chuỗi cung ứng của mình, A1 Tours sẽ đảm bảo các nhà cung cấp : • Nhận thức đƣợc cụ thể những vấn đề về môi trƣờng, xã hội và kinh tế, cũng nhƣ những rủi ro và cơ hội trong vận hành và sản phẩm • Chắc chắn rằng họ sẽ hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế công nhận • Chắc chắn rằng hệ thống hoạt động mang lại những cải tiến và sự quản lý hiệu quả A1 Tours Tuyên bố Chính sách chuỗi cung ứng có trách nhiệm
 • 88. Ví dụ các quy trình thủ tục chuỗi cung ứng có trách nhiệm Nhằm xây dựng nên chuỗi cung ứng bền vững, A1 Tours sẽ: 1. Giữ vai trò lãnh đạo trong quản lý chuỗi cung ứng bền vững 2. Rà soát các nhà cung cấp theo kết quả thực hiện quản lý các mặt môi trƣờng, xã hội và kinh tế 3. Hỗ trợ các nhà cung cấp cải tiến hoạt động bền vững 4. Xác lập những tiêu chuẩn hoạt động tối thiểu 5. Tham vấn các bên liên quan 6. Giám sát thực hiện những thỏa thuận 7. Chấm dứt mối quan hệ kinh doanh nếu kết quả đạt đƣợc thấp hơn so với tiêu chuẩn hoặc nhà cung cấp không thể hay không sẵn sàng nỗ lực vì mục tiêu bền vững A1 Tours Quy trình thủ tục chuỗi cung ứng có trách nhiệm
 • 89. Lập kế hoạch hành động cho chuỗi cung ứng bền vững • Lập ra các hoạt động và nguồn tài nguyên cần có để hỗ trợ các nhà cung cấp đáp ứng đƣợc những tiêu chuẩn và mục tiêu bền vững • Yêu cầu: – Sự tham gia và đồng thuận – Hiểu đƣợc các tiêu chuẩn – Nguồn lực phù hợp bao gồm kiến thức và kỹ năng
 • 90. Lời khuyên của TOI về lập kế hoạch hành động hiệu quả cho chuỗi cung ứng du lịch bền vững Lôi kéo sự tham gia ngày càng tăng của các nhà cung cấp Lập kế hoạch cho các tốc độ khác nhau trong tiến độ của nhà cung cấp Tập trung cho những tiến bộ không ngừng Làm việc với các đối tác khác ở cùng một điểm đến Nguồn: Tour Operators’ Initiative for Sustainable Development (TOI) 2004, Supply Chain Engagement for Tour Operators: Three Steps Toward Sustainability, TOI, France
 • 91. Những bƣớc chính trong xây dựng một hệ thống hợp đồng bền vững • Phát triển cách tiếp cận và các thủ tục thực hiện hoạt động bền vững thành một tiêu chí hợp đồng • Sọan thảo các điều khoản hợp đồng về các yêu cầu kết quả tối thiểu • Xác lập các thủ tục khi các nhà cung cấp khƣớc từ  • Chỉ định một nhân viên quản lý hoạt động của chuỗi cung ứng bền vững
 • 92. C. Tăng cƣờng nhận thức và hỗ trợ các nhà cung cấp đạt đƣợc những mục tiêu bền vững
 • 93. Tầm quan trọng của nhận thức và sự hỗ trợ trong việc xây dựng chuỗi cung ứng bền vững • Phát triển những thông điệp bền vững • Truyền tải những thông điệp bền vững tới nhà cung cấp Việc nâng cao nhận thức sẽ tạo ra sự hiểu biết, sự tham gia và sự cam kết • Hỗ trợ về đào tạo, thông tin, mạng lƣới, và trợ giúp • Đƣa ra các hoạt động khen thƣởng khuyến khích và động viên Việc hỗ trợ sẽ giúp cổ vũ cho hành động
 • 94. Các kênh nâng cao nhận thức liên quan xây dựng một chuỗi cung ứng bền vững Họp và hội thảo Tập trung các nhà cung cấp có liên quan cùng nhau để tuyên truyền chƣơng trình chuỗi cung ứng bền vững và những chính sách mới hoặc sửa đổi Tờ thông tin, sách thông tin & tờ rơi Thông tin cho nhà cung cấp và những đối tƣợng khác về chính sách mới hoặc đƣợc sửa đổi thông qua những ấn phẩm quảng bá của công ty nhƣ tờ thông tin, tờ rơi và sách thông tin. Phƣơng pháp này cũng phù hợp để tuyên truyền tới khách hàng Trang web Tạo ra một góc trên website công ty về du lịch bền vứng để tuyên truyền các chính sách và hành động của du lịch có trách nhiệm. Rất thuận tiện cho các nhà cung cấp và khách hàng Email Truyền các thông tin về chƣơng trình du lịch bền vững trực tiếp vào hòm thƣ của nhà cung cấp. Vì đƣợc gửi từ ban quản lý cấp cao nên có thể nâng thêm đƣợc uy thế. Nhanh và trực tiếp Nguồn ảnh:: Pixabay, http://pixabay.com/
 • 95. Tuyên truyền chính sách chuỗi cung ứng bền vững mới: Những thông tin chính cần đƣợc tuyên truyền Chính sách bền vững/ Tiêu chí đạo đức... • Đầy đủ chính sách gốc/ thủ tục / tiêu chí... Nền tảng • Giải thích quá trình phát triển toàn diện đã sử dụng Mục đích • Tầm quan trọng của việc vì sao cần phải có chƣơng trình bền vững Các bên liên quan chịu tác động • Chỉ ra ai sẽ chịu ảnh hƣởng từ chính sách, Mã ... Lợi ích & các hình thức khuyến khích • Đâu là lợi ích trực tiếp và gián tiếp khi áp dụng Kế hoạch thực hiện • Công ty sẽ làm gì tiếp theo để đẩy mạnh chƣơng trình bền vững Thông tin khác • Đâu là nơi cung cấp thêm các thông tin (từ ai) và nhƣ thế nào
 • 96. Hỗ trợ các nhà cung cấp du lịch thông qua xây dựng năng lực CÁC LỰA CHỌN XÂY DỰNG NĂNG LỰC Training Informati on resource s Mentori ng Fam trips Network s
 • 97. Những gợi ý của TOI về các hình thức động viên các nhà cung cấp nhằm đạt đƣợc các mục tiêu bền vững • Các nhà cung cấp cần phải hiểu rõ về những lợi ích của việc đo lƣờng tính bền vững • Sự công nhận và khen thƣởng giúp gia tăng hành động tích cực • Những lợi ích của việc phát triển một kế hoạch về một “nhà cung cấp đƣợc mong đợi hơn” cho các nhà cung cấp đã đáp ứng mục tiêu bền vững bao gồm:  Hạng cao hơn  Hợp đồng dài hạn hơn  Đảm bảo cam kết  Đồng thuận về marketing liên kết  Nhiều chỗ hơn trên sách thông tin  Những hoạt động xúc tiến chung  Danh tiếng tốt hơn trong Nguồn: Tour Operators’ Initiative for Sustainable Development (TOI) 2004, Supply Chain Engagement for Tour Operators: Three Steps Toward Sustainability, TOI, France
 • 98. CHỦ ĐỀ 5. ĐẢM BẢO TÍNH TRÁCH NHIỆM TRONG TIẾP THỊ VÀ TRUYỀN THÔNG BÀI 16. DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH Nguồn ảnh:: Pixabay, www.pixabay.com
 • 99. Những yếu tố chính của tiếp thị và truyền thông có trách nhiệm A. Hiểu vai trò và tầm quan trọng của tiếp thị và truyền thông có trách nhiệm B. Đảm bảo truyền tải những thông điệp chính xác và xác thực C. Tiếp thị và truyền thông những bài học thực tiễn trong bền vững D. Thu thập phản hồi của khách hàng
 • 100. A. Hiểu vai trò và tầm quan trọng của tiếp thị và truyền thông có trách nhiệm
 • 101. Áp dụng các nguyên tắc về trách nhiệm trong tiếp thị và truyền thông • Tôn trọng luật pháp và các chuẩn mực • Đứng đắn và trung thực • Tôn trọng cạnh tranh lành mạnh • Có nhận thức về trách nhiệm xã hội • Tôn trọng sự bảo mật của ngƣời tiêu dùng
 • 102. Những lợi ích của tiếp thị và truyền thông du lịch có trách nhiệm Tạo ra ƣu thế cạnh tranh Tăng thêm giá trị và lƣợng cầu Tăng sự ủng hộ của khách hàng Tăng sự hài lòng của khách hàng Tạo thuận lợi cho những tƣơng tác có ý nghĩa hơn tại điểm đến
 • 103. B. Truyền tải những thông điệp xác thực và chính xác
 • 104. Tính xác thực trong trải nghiệm du lịch • Du lịch để trải nghiệm điều gì đó độc đáo hoặc nguyên bản • Sự trung thực có thể về một địa điểm, một đồ vật hoặc một hoạt động • Trong khi tính xác thực đƣợc thừa nhận,...nó có liên quan mật thiết đến tiếp thị các trải nghiệm du lịch • Bản chất của dịch vụ du lịch và các thành phần cấu thành khiến cho việc tiếp thị dễ truyền tải những thông điệp thiếu chính xác Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Water_Puppet_Theatre_Vietnam(1).jpg
 • 105. Ví dụ về quảng cáo thiếu xác thực trên thế giới Nguồn ảnh: http://www.dailymail.co.uk/travel/article-2128151/France-tourism-advertising-campaign-left-red-faced-allegations-using-false-photos.html http://www.adnews.com.au/adnews/tourism-australia-s-250m-push-labelled-false-advertising http://travel.ninemsn.com.au/blog.aspx?blogentryid=335279&showcomments=true Chia nhau 1 chai rƣợu vang trên bãi biển...thật ƣ? Chúng ta đang ở bờ biển Tây Ban Nha hay Caribê!? Biển Địa trung hải chƣa bao giờ nhìn đẹp thế này!
 • 106. Biến văn hóa thành sản phẩm hàng hóa • Việc sản xuất và bán văn hóa để kiếm lợi nhuận • Đáp ứng đƣợc cầu về trải nghiệm bản sắc • Có thể dẫn tới việc làm mất ý nghĩa gốc • Đòi hỏi cấp bách phải đảm bảo có sự tham gia và sự quyết định của ngƣời dân địa phƣơng Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Water_Puppet_Vietnam.jpg
 • 107. “Quảng cáo xanh” (Greenwashing) • Cố ý đánh lạc hƣớng ngƣời tiêu dùng về một sản phẩm hay hoạt động bảo vệ môi trƣờng của dịch vụ hay những lợi ích nào đó nhằm thu lợi nhuận cho bản thân NGUYÊN NHÂN • Sử dụng tối đa nguồn tài nguyên • Bản chất không bị kiểm soát trong ngành • Sự thỏa hiệp và cạnh tranh trong ngành • Cầu tiêu dùng KẾT QUẢ • Suy mòn niềm tin của công chúng về các nhãn hiệu sinh thái trong du lịch • Tổn thất về danh tiếng
 • 108. “Quảng cáo xanh” ở xung quanh chúng ta nhƣng khó có thể nhận biết Ví dụ 1 • Một chuỗi khách sạn khẳng định họ đang hoạt động thân thiện với môi trƣờng khi họ cho phép khách đƣợc lựa chọn không thay ga giƣờng và khăn tắm mỗi ngày trong những ngày tiếp theo. Một mặt ý tƣởng là tốt, nhƣng thực tế nó không tạo nên khác biệt lớn. Sẽ tốt hơn nếu, ví dụ, lắp đặt hệ thống ánh sáng cảm ứng, hệ thống cách nhiệt và sƣởi ấm tiết kiệm hoặc mua thảm và các tấm trải giƣờng không độc hại Ví dụ 2 • Một chuỗi nhà hàng bán đồ ăn nhanh quốc tế nổi tiếng cố gắng tô màu “xanh” cho mình chỉ bằng cách bắt đầu sử dụng nhiên liệu sinh học làm từ dầu mỡ thừa cho các xe tải của mình, đồng thời sử dụng giấy tái chế để đựng đồ ăn mang đi. Tuy nhiên công ty vẫn sử dụng thịt từ bò đƣợc chăn thả trên đất rừng bị chặt phá ở Nam Mỹ, và toàn bộ ý tƣởng kinh doanh là về sản phẩm dùng bao bì một lần. Nguồn: Marie C. 2013, ‘Misleading Marketing: Beware the Greenwash!’, Elux Magazine, Feb 12, 2013
 • 109. C. Tiếp thị và truyền thông những bài học thực tiễn trong bền vững
 • 110. Các bƣớc chính trong truyền thông về sự bền vững: Phƣơng pháp “Hãy làm cho thật” Hiểu rõ thị trƣờng Xác định mục tiêu của truyền thông về tính bền vững Xây dựng các thông điệp và kênh truyền thông hợp lý Truyền tải thông điệp đúng thời điểm BƢỚC 1 BƢỚC 2 BƢỚC 3 BƢỚC 4 Nguồn: VisitEngland 2010, Keep it real – market and communicate your credentials, London: VisitEngland and England’s Regional Sustainable Tourism Leads Group
 • 111. Bƣớc 1. Hiểu rõ thị trƣờng và thiết kế riêng các thông điệp phù hợp về tính bền vững • Khi phần lớn ngƣời tiêu dùng quan tâm không có nghĩa là họ sẽ hành động khác đi • Tuy nhiên, khi mọi thứ khác đều ngang bằng, những giá trị và hành động của sự bền vững sẽ tạo nên sự khác biệt cho sản phẩm • Cần phải hiểu về thái độ của các phân khúc thị trƣờng chính và thiết kế riêng các thông điệp về bền vững cho phù hợp với từng phân khúc “Ngƣời tìm kiếm đạo đức”: Việc tìm kiếm những kỳ nghỉ xanh là một phần trong lối sống của họ “Chỉ muốn chút thay đổi”: Muốn một kỳ nghỉ đơn giản, không quá phức tạp để tạm lánh cuộc sống thƣờng nhật “Yêu tố gây cảm giác tốt”: Quan tâm tìm hiểu tới du lịch bền vững thông qua bài báo về du lịch Các phân khúc thị trƣờng chính
 • 112. Bƣớc 2. Xác định mục tiêu của truyền thông du lịch bền vững 1. Nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi 2. Nhằm khiến cho du khách cảm thấy dễ chịu khi làm một việc đúng đắn 3. Nhằm tăng lƣợng khách và/ hoặc doanh thu Nguồn ảnh: http://www.rhinoresourcecenter.com/images/London-1874- 1885_i1314084682.php?type=tax_images&taxon=7&sort_order=asc&sort_key=year http://www.flickr.com/photos/ilovegreenland/10134146143/sizes/m/in/photostream/ http://www.vietnamspirittravel.com/guide/vietnam_bank_notes.htm
 • 113. Bƣớc 3. Xây dựng những thông điệp và các kênh truyền thông phù hợp • Những sai lầm thƣờng gặp khi tuyên truyền thông điệp của du lịch bền vững: – Giảng bài cho du khách – Biểu lộ sự biện hộ một cách thái quá • Điểm mấu chốt: Là truyền thông các thông điệp một cách thận trọng để đón nhận những phản hồi mong muốn từ ngƣời tiêu dùng. Nguồn ảnh : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hmong_minority_children_in_Sa_Pa.JPG
 • 115. TRƢỚC KHI ĐẶT CHỖ • Thông tin trƣớc khi khởi hành SAU KHI ĐẶT CHỖ ĐẾN LÚC KHỞI HÀNH • Khu vực sản phẩm du lịch bền vững TRONG SUỐT CHUYẾN ĐI • Thể hiện trực tiếp những thực tiễn du lịch bền vững SAU CHUYẾN ĐI • Cập nhật thông tin về hoạt động du lịch bền vững Bƣớc 4. Truyền tải các thông điệp vào đúng thời điểm
 • 116. D. Thu thập phản hồi của khách hàng
 • 117. Các phƣơng pháp thu thập ý kiến khách hàng A. Khảo sát B. Thảo luận nhóm tập trung C. Phiếu điều tra hoặc thẻ ý kiến D. Các phƣơng tiện truyền thông xã hội E. Phản hồi trực tiếp tại chỗ bằng lời và quan sát
 • 118. A. Thu thập ý kiến khách hàng qua khảo sát • Tập hợp các câu hỏi lập sẵn về các chủ đề cụ thể • Thƣờng đƣợc dùng để đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ • Có ích trong việc đánh giá tiêu chuẩn của dịch vụ của mình • Giúp cho doanh nghiệp có thể điều chỉnh dịch vụ phù hợp với kỳ vọng và nhu cầu của du khách • Có thể thu thập qua mạng, qua điện thoại, thƣ hoặc trực tiếp • Tốt nhất nên khảo sát mức độ hài lòng của du khách đều đặn ít nhất 3-4 năm một lần (tối thiểu)
 • 119. B. Thu thập thông tin khách hàng qua thảo luận nhóm tập trung • Thảo luận mở giữa một nhóm nhỏ dƣới sự dẫn dắt của một ngƣời điều hành • Tìm hiểu sâu về ý nghĩ và quan điểm • Có bố cục với các câu hỏi lập sẵn • Nhóm có những đặc điểm chung • Cần đƣợc làm nhiều lần
 • 120. C. Thu thập phản hồi của du khách thông qua phiếu điều tra hoặc thẻ ý kiến • Thẻ hoặc tờ khai bằng giấy với một hoặc một vài câu hỏi khảo sát • Đƣợc thiết kế để thu thập ý kiến của khách sau khi sử dụng một sản phẩm hoặc dịch vụ • Ví dụ: sổ ý kiến du khách tại một điểm di sản văn hóa, đƣa cho khách một tờ ý kiến khách hàng tại một khách sạn
 • 121. D. Thu thập ý kiến khách hàng qua các phƣơng tiện truyền thông xã hội • Cho phép thu đƣợc cả ý kiến phản hồi trực tiếp lẫn những thông tin chung về thái độ và xu hƣớng của khách hàng • Cho phép thu thập ý kiến về sản phẩm trƣớc khi tiến hành dịch vụ thông qua các câu hỏi và thảo luận • Cho phép giám sát đƣợc nhận thức về thƣơng hiệu qua kết quả tìm kiếm • Cho phép trả lời các câu hỏi cơ bản qua việc bỏ phiếu hoặc khảo sát điện tử • Thu đƣợc những phản hồi về cảm xúc nhờ YouTube
 • 122. E. Thu thập ý kiến của khách hàng qua khảo sát tại chỗ và quan sát • Quan sát hoạt động của du khách • Hiểu đƣợc du khách nghĩ gì • Đơn giản, rẻ và nhanh • Giúp giải quyết đƣợc vấn đề trƣớc khi khách rời đi • Thái độ: “Mọi ý kiến phản hồi đều là ý kiến tốt”
 • 123. CHỦ ĐỀ 6. HỖ TRỢ CÓ TRÁCH NHIỆM CHO CÁC ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BÀI 16. DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 • 124. Các yếu tố chính cung cấp hỗ trợ có trách nhiệm cho các điểm đến du lịch A. Hiểu vai trò và tầm quan trọng của việc hỗ trợ các điểm đến du lịch B. Kết hợp các hoạt động du lịch có trách nhiệm trong tƣơng tác với các cộng đồng ở những điểm đến C. Thúc đẩy du lịch bền vững ở các điểm đến D. Hỗ trợ vốn cho du lịch bền vững ở các điểm đến
 • 125. A. Hiểu vai trò và tầm quan trọng của việc hỗ trợ các điểm đến du lịch
 • 126. Hỗ trợ điểm đến du lịch địa phƣơng nghĩa là gì? • Trợ giúp các cộng đồng địa phƣơng quản lý các nguồn tài nguyên liên quan đến du lịch một cách bền vững • Nhận biết nghĩa vụ đạo đức • Nhận biết đƣợc rằng điều này cũng có ý nghĩa trong kinh doanh • Yêu cầu không chỉ hỗ trợ ngƣời dân địa phƣơng, mà còn môi trƣờng, văn hóa và nền kinh tế địa phƣơng Nguồn ảnh: http://www.flickr.com/photos/noxstar/5196831438/
 • 127. Vai trò và lợi ích của việc hỗ trợ các điểm đến du lịch địa phƣơng Nguồn ảnh: http://pixabay.com/en/together-team-people-circle-hands-235128/; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brass_scales_with_cupped_trays.png; http://archive.saga.vn/view.aspx?id=17697; http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_Gi%C3%B3ng; http://hinhanh.1ty.vn/view-3074/; http://en.wikipedia.org/wiki/Chiang_Mai_Province HỖ TRỢ ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH ĐỊA PHƢƠNG Cùng tham gia
 • 128. Thực hiện hỗ trợ hiệu quả các điểm đến ở địa phƣơng về du lịch bền vững Cơ chế phát triển tƣơng tác du lịch có trách nhiệm Liên kết với các bên liên quan quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển du lịch bền vững Hỗ trợ tài chính cho du lịch bền vững • Các chính sách và quy trình tổ chức • Quy tắc ứng xử • Thỏa thuận hợp tác và đối tác • Liên kết với các cơ quan chính quyền • Đối tác với bộ phận tƣ nhân • Nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực về du lịch bền vững • Quản lý kinh doanh • Các hoạt động từ thiện của du khách • Tạo vốn • Tài trợ CHỦ ĐỀ 3 CHỦ ĐỀ 4CHỦ ĐỀ 2
 • 129. B. Kết hợp các hoạt động du lịch có trách nhiệm trong tƣơng tác với các cộng đồng tại điểm đến
 • 130. Mối quan hệ trong bộ quy tắc ứng xử du lịch ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG Quy tắc ứng xử Các tổ chức quản lý điểm đến (DMO) Du khách Tổ chức du lịch Môi trường Con người Kinh tế
 • 131. Ví dụ nguyên tắc ứng xử của du khách 1/2 Nguồn: VNAT, Do’s and Don'ts in Vietnam for Community-based Tourists, VNAT, Vietnam
 • 132. Ví dụ nguyên tắc ứng xử của du khách 2/2 Nguồn: VNAT, Do’s and Don'ts in Vietnam for Community-based Tourists, VNAT, Vietnam
 • 133. Truyền đạt bộ nguyên tắc ứng xử với du khách TRƢỚC KHI ĐẶT CHỖ • Ngƣời dân, văn hóa và môi trƣờng tại điểm đến • Website, truyền thông xã hội, các tài liệu giới thiệu… TRONG KHI THAM QUAN • Lúc gặp mặt chào hỏi • Thông tin cụ thể về con ngƣời, văn hóa và môi trƣờng tại điểm đến • Biến báo ở những chỗ quan trọng dễ nhìn • Hƣớng dẫn địa phƣơng củng cố lại các điểm quan trọng GIỮA LÚC ĐẶT CHỖ VÀ KHI ĐẾN NƠI • Chuẩn bị thế nào • Bộ hƣớng dẫn trƣớc khi đi
 • 134. C. Thúc đẩy du lịch bền vững tại điểm đến
 • 135. Tại sao khối kinh doanh du lịch tƣ nhân phải có trách nhiệm thúc đẩy du lịch có trách nhiệm • Khối tƣ nhân ngành du lịch là trọng tâm trong hệ thống du lịch, giúp họ có khả năng và gây ảnh hƣởng đến phát triển du lịch • Các doanh nghiệp du lịch hợp tác xã liên kết chặt chẽ với bản chất và các tác động của du lịch lên điểm đến • Liên kết và đối tác với các cơ quan du lịch, các doanh nghiệp khác, và cộng đồng địa phƣơng là các lĩnh vực trọng yếu mà khối tƣ nhân có thể gây ảnh hƣởng đến tính bền vững Nguồn ảnh: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vietjet_Air_VN-A686_Pepsi_livery_(11100523213).jpg http://en.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1m_t%E1%BA%A5m http://en.wikipedia.org/wiki/Rex_Hotel
 • 136. Quyền hạn và tầm ảnh hƣởng của khối tƣ nhân trong du lịch DOANH NGHIỆP DU LỊCH (Khách sạn, điều hành tour, nhà hàng, thắng cảnh, vv.) DOANH NGHIỆP CỘNG ĐỒNG CHÍNH PHỦ DU KHÁCH NHÂN TỐ NHÀ CUNG CẤP Cung cấp việc làm trong tổ chức của họ Cung cấp doanh thu thông qua việc chi trả thuế và phí làm du lịch Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ du lịch (thực hiện “trải nghiệm du lịch”) Mua các thành phần sản phẩm và dịch vụ để tạo nên sản phẩm du lịch Thúc đẩy và/hoặc cung cấp cơ hội thƣơng mại buôn bán với các doanh nghiệp địa phƣơng ảnh hưởng Ảnh hưởng ảnhhưởng
 • 137. 3 cách để khối tƣ nhân có thể gây ảnh hƣởng đến hoạt động du lịch bền vững tại điểm đến 1. Liên kết với các cơ quan quản lý du lịch 2. Làm việc với các tổ chức có cùng ý tƣởng 3. Nâng cao nhận thức trong cộng đồng địa phƣơng
 • 138. 1. Khối tƣ nhân liên kết với các cơ quan công quyền quản lý du lịch tại điểm đến A. Tham gia vào các hội nghị, cuộc họp và diễn đàn do khối nhà nƣớc tổ chức C. Tham gia vào các bản điều tra, khảo sát và nghiên cứu của khối nhà nƣớc B. Tham gia vào các quá trình lập chính sách và quy hoạch điểm đến D. Tham gia hợp tác công - tƣ Nguồn ảnh http://en.wikipedia.org/wiki/Handshake http://rmbr.nus.edu.sg/news/index.php?phrase=heok%20hui&start=10&category= http://www.flickr.com/photos/mhcseattle/1111568504/ http://www.flickr.com/photos/ilri/7549725204/
 • 139. 2. Làm việc với các tổ chức có cùng suy nghĩ Khối tƣ nhân du lịch có thể gây ảnh hƣởng gián tiếp đến phát triển và bền vững của điểm đến bằng cách Làm việc với doanh nghiệp • Tham gia môt hội hay nhóm du lịch và thuyết phục cả bên trong lẫn bê nngoài về phát triển bền vững hơn Làm việc với các tổ chức PCP • Phối hợp với các tổ chức PCP tham gia vào các dự án du lịch bền vững để có đƣợc những biến chuyển tích cực
 • 140. Dự án Chống Đói nghèo ở Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, Việt Nam Vị trí Huyện Quản Bạ, Hà Giang, Việt Nam Thời gian 48 tháng Vốn Caritas Luxembourg, Caritas Switzerland và Misereor Mục tiêu Mục đích chung: xóa đói giảm nghèo tại các cộng đồng địa phƣơng thông qua thiết lập một hoạt động tạo thu nhập cho ngƣời dân và do ngƣời dân tự làm dựa vào các nguồn tài nguyên tự nhiên văn hóa độc đáo sẵn có, quản lý bền vững và gìn giữ bản sắc văn hóa của ngƣời dân. Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2013, mỗi xã có 2-3 làng có thu nhập từ hoạt động du lịch chống đói nghèo (dịch vụ lƣu trú tại nhà dân, các dịch vụ, các sản phẩm địa phƣơng, các loại phí, và các hoạt động khác); Trung bình mỗi làng nhận khoảng 150-200 khách du lịch mỗi năm (tối đa 720 khách mỗi năm) cho 1 đêm vào năm 2013; Ít nhất 40 hộ (5 hộ mỗi làng) có việc làm và thu nhập thƣờng xuyên từ các hoạt động chống đói nghèo và 10% thuộc về các hộ nghèo nhất; Các làng và các công ty du lich (tổng cộng 8-10) hợp tác với nhau dựa trên bản hợp đồng về giảm đói nghèo (2010).
 • 141. 3. Hỗ trợ nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phƣơng về tầm quan trọng của du lịch bền vững NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM Trƣờng học, đại học và cao đẳng Hội thảo và hội nghị Khuyến học và đóng góp • Cơ hội nói chuyện • Trong nội dung khóa học • Là ngƣời trình bày • Là đại biểu • Các nguồn khuyến học bền vững • Các nguồn đóng góp bền vững
 • 142. D. Hỗ trợ vốn cho du lịch bền vững ở các điểm đến
 • 143. Khối tƣ nhân có thể hỗ trợ vốn cho các điểm đến du lịch bền vững nhƣ thế nào? 1.Đƣa doanh nghiệp đến các điểm di sản 2. Hỗ trợ với việc lập kế hoạch kinh doanh và đề xuất về vốn 3. Đối tác, tài trợ và kêu gọi vốn 4. Thúc đẩy và có đƣợc hỗ trợ từ khách hàng 5. Khuyến khích đóng góp từ thiện Nguồn ảnh: http://www.flickr.com/photos/wonderlane/4284011682/ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Internet1.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/Oxfam http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Looseleaf.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/Nature
 • 144. 1. Đƣa doanh nghiệp đến các điểm di sản • Ở Việt Nam, phân tích thị trƣờng làm nổi bật tầm quan trọng của tự nhiên và văn hóa nhƣ các yếu tố chủ chốt thúc đẩy đi du lịch • Xúc tiến các điểm di sản cũng giúp trân trọng hơn giá trị của tự nhiên và văn hóa và giúp tạo doanh thu để cấp vốn cho bảo tồn và quảng bá • Bằng cách nào? – Điều hành du lịch: Kết hợp các điểm di sản văn hóa và tự nhiên vào các gói du lịch khác nhau – Khách sạn, nhà hàng, vv. Gợi ý khách đến thăm các điểm di sản nếu khách hỏi CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ ĐIỂM HẤP DẪN CỦA CÁC ĐIỂM DI SẢN • Đi bộ • Đi xem đạp • Quan sát đời sống hoang dã • Đi thuyền • Trải nghiệm lƣu trú nhà dân • Thủ công và nghệ thuật truyền thống • Thăm các di sản lịch sử • Xem biểu diễn văn hóa • Chiêm ngƣỡng kiến trúc • Quan sát các truyền thống tôn giáo
 • 145. 2. Hỗ trợ các tổ chức địa phƣơng chuẩn bị các kế hoạch kinh doanh và đề xuất về vốn Cái gì? • Các tổ chức địa phƣơng thực hiện phát triển bền vững thƣờng thiếu các kiến thức và kỹ năng để phát triển tổ chức một cách chiến lƣợc • Hai hoạt động chính có thể củng cố các cơ quan trở nên bền vững hơn về mặt kinh tế là lập kế hoạch kinh doanh và tạo vốn chiến lƣợc Tại sao? • Nhằm hỗ trợ các tổ chức đang xây dựng một điểm đến tốt đẹp hơn và tƣơi vui hơn về môi trƣờng, xã hội và kinh tế, và hấp dẫn hơn đối với du khách đến thăm Làm thế nào? 1. Hỗ trợ các tổ chức làm tốt để chuẩn bị các bản kế hoạch kinh doanh đơn giản 2. Hỗ trợ các tổ chức xã hội và môi trƣờng phát hiện các cơ hội thu hút vốn và phát triển các đề xuất tạo vốn
 • 146. 3. Làm đối tác, tài trợ, thu hút vốn để hỗ trợ các mục đích xã hội và môi trƣờng Nguồn ảnh: http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/cop/together.html • Hỗ trợ trực tiếp các hoạt động bền vững tại điểm đến bằng cách: – Giúp tạo vốn cho các tổ chức PCP hoặc các hoạt động phát triển cộng đồng – Đóng góp các trang thiết bị không còn dùng tới cho các tổ chức đang cần – Tài trợ cho các đợt thực tập – Tặng quà là các sản phẩm hay dịch vụ công ty cung cấp tại các sự kiện tạo quỹ – Cho phép nhân viên nghỉ phép để tham gia vào các hoạt động tình nguyện
 • 147. 4. Thúc đẩy và thu hút đƣợc ủng hộ của khách hàng trong các hoạt động bền vững • Du khách thƣờng biết đến các vấn đề bền vững sau khi họ đã tới điểm đến • Cung cấp cơ hội để họ hỗ trợ các hoạt động bền vững tại các điểm có thể sẽ chạm tới lòng trắc ẩn của họ. • Các doanh nghiêp có thể liên kết với các điểm di sản có sự hỗ trợ của khách tham quan • Một số hình thức thông thƣờng cho du khách hỗ trợ phát triển bền vững bao gồm đóng góp từ thiện, tình nguyện và vận động đóng góp Tài liệu in: Bao gồm các thông tin về cách ủng hộ bảo tồn và phát triển xã hội trong tờ rơi của công ty, quyển giới thiệu và trƣng bày tại các nơi công cộng Giao tiếp kỹ thuật số: Đƣa lên website thông tin về các vấn đề bèn vững, các hoạt động hỗ trợ và cách thức tham gia. Đƣa vào hình thức đóng điện tử. Chơi một video trên đƣờng tới điểm di sản Khuyến nghị cá nhân: Thông báo với hƣớng dẫn viên và nhân viên dịch vụ về cách du khách có thể ủng hộ việc bảo tồn di sản và nhờ họ nói lại thông tin này cho khách
 • 148. 5. Khuyến khích khách hàng ủng hộ các hoạt động phát triển bền vững • Khuyến khích đóng góp nghĩa là cung cấp cho khách các cách để tạo quỹ trực tiếp cho các hoạt động bền vững • Ba yêu cầu chủ yếu: 1. Khách hàng dễ dàng biết các vấn đề bền vững cụ thể, các hoạt động hay tổ chức (ai, cái gì, tại sao, thế nào) 2. Có thể trả lời các câu hỏi 3. Cung cấp các cách rõ ràng để có thể ủng hộ • Bằng cách nào? – Đặt một “hộp đóng góp” – Bổ sung một mức phí nhất định vào giá ngày nghỉ – Bổ sung phí hay mức đóng góp vào hóa đơn khách – Gửi một phần (%) lợi nhuận cho từ thiện Nguồn ảnh: http://www.freefoto.com/preview/04-28-50/US-Dollar-Bills
 • 149. Xin trân trọng cảm ơn! Thank you!