Proiect filologie

D
IUBIREA ÎN POEZIA LUI MIHAI EMINESCU
   1.Prezentare generală
   Întreaga poezie a lui Eminescu este străbătută, ca şi viaţa lui, de durerea unor iubiri. Pradă
trecutului ireversibil sau morţii, amăgirii sau pierzaniei, dar mai ales unor nepotriviri esenţiale dintre
sinele intens iubitor şi ce îi este dat în lume. De aceea, opera lui tinde către o formulare extremă a
acestei incompatibilităţi către „înscrierea ei în sfera mitică a inaccesibilului care îl chinuieşte în
eternitate şi pe Tantal”1. Pentru Eminescu, dragostea este „văpaie şi tânjire, este dor, ca în viziunea
creatorului popular, este o boală, ca şi pentru Novalis, este senzualitate pătimaşă şi spiritualitate înaltă,
este ceva suprapământesc, ceva care potopeşte sufletul ca o fatalitate”2.
   Ca orice poet, Eminescu e un poet dificil şi cu atât mai dificil cu cât el singur generează, prin vraja
şi prin cântul versurilor sale, mirajul facilităţii”3.
   El se deosebeşte de toţi scriitorii vremii sale prin faptul că opera lui nu are „nici în cea mai slabă
măsură un raport local, provincial, ci numai caracterul general românesc” 4. Este cel dintâi scriitor
roman care scrie tuturor românilor de peste tot, într-un grai pe care aceştia îl pot recunoaşte ca al lor.
Deşi a cules din toate părţile toate influenţele străine şi a unit, păstrând caracterele pe care le aveau, dar
adaptându-se totodată fondului propriu al tradiţiei româneşti.
   Nicolae Iorga îl consideră un educator: „El este însuşi educatorul, însuşi creatorul gândurilor
înalte şi nobile în generaţia din care fac parte”5, un îndreptar al unei generaţii: „din pătrunderea adâncă
a poeziei lui a izvorât o direcţie sufletească pentru această generaţie cinstită, pentru această generaţie
bună”6.
   Poezia erotică eminesciană are ca particularităţi încadrarea iubirii într-o amplă perspectivă ce
împrumută dimensiunile nemărginirii, osmoza între sentimentul naturii şi al dragostei, îmbinarea
tumultului simţirii cu puritatea şi aspiraţia cea mai înaltă, înfăţişarea iubirii ca un proces şi o încercare
prin focul căreia sufletul se curăţă limpezindu-şi apele adâncului, precum şi tensiunea                extremă

1
 Mihai Eminescu, Constelaţia Luceafărului.Sonetele.Scrisorile, editate şi comentate de Petru Creţia, Humanitas, Bucureşti,
1994, p.11.
2
 Ibidem ,p.119.
3
 Ibidem ,p.5.
4
 Nicolae Iorga, Eminescu, ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi bibliografie de NicolaeLiu, Editura Junimea, Iaşi, 1981,
p.101.
5
 Ibidem,p.132.
6
 Ibidem..
                                1
solicitată de împlinirea idealului dragostei: „Durerea, suferinţa şi dezamăgirea provin din neputinţa
realizării purităţii şi autenticităţii iubirii, fiind reversul fericirii neatinse”7.
   Creaţia eminesciană cuprinde atitudini şi motive esenţiale ce presupun „un program estetic
modern şi coerent”8 al cărui ideal a fost, în opoziţie cu întreaga literatură româna de până atunci, poezia
totală ca formă de asumare şi cunoaştere a lumii. Aceste atitudini şi motive lirice absorb ceea ce are
mai reprezentativ şi mai original poetul ca substanţă ideatică şi posibilitate de expresie, „totul fiind
topit şi sintetizat de flacăra imaginaţiei într-un proces creator exemplar”9.


   2.Romanţele lui Eminescu
   În opera lui Eminescu sunt câteva poezii, ce se pot numi prin forma si conţinutul lor romanţe,
exemple in acest sens fiind poeziile „S-a dus amorul...” şi „Pe lângă plopii fără soţ”.
   Romanţa tratează teme elementare, ca îndrăgostirea, preţuirea însuşirilor fizice şi sufleteşti ale
iubitei, neîncrederea în femeie, mâhnirea de a fi dispreţuit şi părăsit. Astfel, romanţa ajunge „la
rădăcina însăşi a umanităţii noastre”10.
   Analizând prima poezie, „S-a dus amorul...” exprimă o stare elementară pricepută atât de omul de
la oraş , cât şi de cel de la sat: mâhnirea de a fi părăsit de iubită nemaiputând fi posibilă o altă poveste
de iubire. Primele vorbe: „s-a dus amorul” sunt cuvinte tipice de romanţă şi deci zguduitoare pentru
omul comun: „S-a dus amorul, un amic/Supus amîndurora, /Deci cânturilor mele zic/Adio tuturora”11.
Totodată, poezia arată cum natura face parte din visul de iubire, ea fiind prezentă permanent în acest
cadru romantic. Se face evidentă relaționarea iubirii cu natura fără de care profuzimea trăirilor și a
sentimentelor nu ar fi posibila: „Atîta murmur de izvor, /Atît senin de stele, /Și un atît de trist amor/Am
ingropat in ele! ”12.
   Eul poetic trăiește revoltat o ipostază confuză a vieții în care amintirea amorului dus este
prezentă, dar care nu-l mai tulbură ca altădată.Prin sintagma „jalea mea adîncă” 13se creează o imagine a
suferinței care a fost, dar care acum este îndepărtată deoarece suferința implică si trăirea momentului
iubirii. Poezia nu dezvoltă profunde aspecte tematice dar este o poezie în care limbajul poetic se
dovedește a fi un element de esență în structura poeziei. Iubirea se contopește cu elemente din natură

7
 Mihai Eminescu, Poezii, prefaţă şi note de Ion Oana, Editura Tineretului, [s.l.], [1958], p.26.
8
 Mihai Drăgan , Mihai Eminescu.Interpretări, I, Editura Junimea, Iaşi, 1982, p.36.
9
 Ibidem.
10
  George Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu, II, Editura Hyperion, Chişinău, 1993, p.327.
11
  Mihai Eminescu, Poezii, cuvânt înainte de Tudor Arghezi, prefață și antologie de Zoe Dumitrescu-Bușulenga, tabel
cronologic de Ion Crețu, Editura Minerva, București, 1989, p.150.
12
  Ibidem.
13
  Ibidem,p.151.
                              2
„izvorul”, „stelele” și o dată cu acestea și dorința cu regretul, amintirea cu nostalgia. Vocativul
„iubito” din strofa a patra creează impresia unei prezențe imediate, poetul se exprimă ca și când iubita
i-ar fi fost alături. „Ochii întunecați/Renăscatori de moarte” 14este o metaforă prin care poetul exprimă
durerea lăsată de iubită în urma despărțirii. Visul de iubire este frumos amintit în versurile: „ Și cu acel
smerit surîs, /Cu acea blândă față, /Să faci din viața mea un vis/Din visul meu o via ță” 15. Aceste
versuri arată intensitatea trăirii emoției, când cuprins de iubire totul devine neclar și feeric.
   În strofa a opta întâlnim un element eminescian foarte abordat în poeziile sale: luna. Femeia iubită
este văzută cu trăsături angelice, puterea iubirii transformând realitatea „Prea mult un înger/Și prea
puțin femeie”16. Poetul se revoltă împotriva acestui vis de iubire obsedant, în „care se pierduseră
amândoi” și care i-a făcut să „uite de Dumnezeu”. Iubirea pătimașă este tratată ca fiind absolută,
uitând de supremația divinității.
   Ultima strofă subliniază de fapt, realitatea cu care se confruntă eul poetic, dar și lumea pe care
poetul este nevoit să o accepte, dar care nu înțelege durerea geniului: „Pe-o lume de mizerii/Pentru un
atît de sfînt noroc/Străbătător durerii!17”.
   La fel ca și poezia anterioară, „Pe lângă plopii fără soț…” este o poezie a triste ții în care este
tratată tema iubirii cu deosebirea că este o iubire sperată și neîmplinită, idealizată de poet și la care nu
primește răspunsul așteptat după cum reiese din primele strofe: „Pe lîngă plopii fără so ț/Adesea am
trecut;/Mă cunoșteau vecinii toți/Tu nu m-ai cunoscut. /La geamul tău ce strălucea/Privi atît de des; /O
lume toată înțelegea/Tu nu m-ai înțeles”18. Poetul se simte neînțeles de ființa iubită, pentru care are un
sentiment înălțător, dragostea, iar speranța se destramă din cauza acesteia.
   Semnificativ este însă, spațiul în care se consumă sentimentul erotic: departe de căile nepătrunse
ale naturii, unde tot ce ne înconjoară vine să completeze tabloul unei povești romantice. Peisajul este
aici citadin, convențional, el însuși inadecvat nemuritoarelor povești de iubire. Prezența femeii dragi
este doar intuită, neputându-se pătrunde dincolo de un hotar impenetrabil. Este descris un cadru ce nu
dezvăluie nimic din atmosfera misterioasă a interiorului său sau din intimitatea acestuia. În secven țele
următoare, poezia capătă o tonalitate intens meditativă, înălțându-se la considerații asupra metafizicii
iubirii, cu sintagme cunoscute din alte poezii de dragoste. Pentru poet, „o șoaptă de răspuns” 19sau „o zi
din viață”20 ar fi însemnat chiar împlinirea sublimă. Însăși ființa iubită ar fi urcat în sfera superioară a

14
  Mihai Eminescu, op. cit.,p.151.
15
  Ibidem.
16
  Ibidem.
17
  Ibidem, p.152.
18
  Ibidem, p.156.
19
  Ibidem.
20
  Ibidem.
                           3
aștrilor unde ar fi învins timpul ireversibil, dobândind trăsăturile ideale ale arhetipului feminin: „În
                         21
calea timpilor ce vin /O stea s-ar fi aprins”    , „Cum nu mai au perechi/Acele zîne ce străbat/Din
timpurile vechi”22.
   Culminația sentimentului, în același timp punctul cel mai înalt al gradației, care ia de acum o
linie descedentă, se justifică printr-o iubire ce angajează, în sens mitic, toate generațiile de strămoși,
întreaga moștenire genealogică a speciei: „Căci te iubeam cu ochi păgâni/Și plini de suferinți,/Ce mi-i
lăsară din bătrîni/Părinții din părinți”23. Întoarcerea în prezent destramă întregul miraj al iubirii,
coborâtă din spațiile idealității: „Căci azi le semeni tuturor/La umblet și la port,/Și te privesc
nepăsător/C-un rece ochi de mort”24. Clipa astrală a iubirii, nepământene, a fost definitiv risipită: „Tu
trebuia să te cuprinzi/De acel farmec sfînt, /Și noaptea candelă să aprinzi/Iubirii pe pământ”25.
   3.Concluzii
   Niciodată lirica românească nu a cunoscut o mai mare bogăție de nuanțe, o mai profundă sondare
a adâncurilor, o mai deplină autenticitate a tuturor biruințelor și înfrângerilor iubirii.
   Atât în „S-a dus amorul…” cât și în „Pe lângă plopii fără soț…”, se regăsește acel lirism, însă
împietrit în atitudini patetice, în aspirația deznădăjduită spre dragoste și în ostenită mâhnire.
     Bibliografie
21
  Ibidem.
22
  Ibidem, p.157.
23
  Ibidem.
24
  Ibidem.
25
  Ibidem.
                            4
1. Călinescu, George, Opera lui Mihai Eminescu, II, Editura Hyperion, Chişinău,
  1993.
2. Drăgan, Mihai, Mihai Eminescu.Interpretări, I, Editura Junimea, Iaşi, 1982.
3. Eminescu,  Mihai,  Constelaţia  Luceafărului.Sonetele.Scrisorile,  editate  şi
  commentate de Petru Creţia, Humanitas, Bucureşti, 1994.
4. Eminescu, Mihai, Poezii, cuvânt înainte de Tudor Arghezi, prefață și antologie de
  Zoe Dumitrescu-Bușulenga, tabel cronologic de Ion Crețu, I, Editura Minerva,
  București, 1989.
5. Eminescu, Mihai, Poezii, prefaţă şi note de Ion Oana, Editura Tineretului, [s.l.],
  [1958].
6. Iorga, Nicolae, Eminescu, ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi bibliografie
  de Nicolae Liu, Editura Junimea, Iaşi, 1981.
                     5

Recomendados

Lectii romana clasa a 11-a por
Lectii romana clasa a 11-aLectii romana clasa a 11-a
Lectii romana clasa a 11-aZamfir Catalin
2.4K vistas5 diapositivas
Costache conachi a trăit între anii 1778 şi 1849 por
Costache conachi a trăit între anii 1778 şi 1849Costache conachi a trăit între anii 1778 şi 1849
Costache conachi a trăit între anii 1778 şi 1849MĂDĂLINA TOMA
446 vistas3 diapositivas
Analiza la oda in metru antic por
Analiza la oda in metru anticAnaliza la oda in metru antic
Analiza la oda in metru antichostsname
43.9K vistas30 diapositivas
Eminescu oda in metru antic-note de lectura por
Eminescu oda in metru antic-note de lecturaEminescu oda in metru antic-note de lectura
Eminescu oda in metru antic-note de lecturaIOANR
583 vistas32 diapositivas
Poezia lui eugen_dorcescu_comentat_de_ por
Poezia lui eugen_dorcescu_comentat_de_Poezia lui eugen_dorcescu_comentat_de_
Poezia lui eugen_dorcescu_comentat_de_Emanuel Pope
824 vistas177 diapositivas
Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1 por
Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1
Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1escape719
14.2K vistas2 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Eminescu si schopenhauer por
Eminescu si schopenhauerEminescu si schopenhauer
Eminescu si schopenhauerAdoamnei Andrei
5.1K vistas10 diapositivas
Teme si-motive-ale-liricii-eminesciene21 por
Teme si-motive-ale-liricii-eminesciene21Teme si-motive-ale-liricii-eminesciene21
Teme si-motive-ale-liricii-eminesciene21Alexandrina Banari
3.5K vistas3 diapositivas
Luceafarul por
LuceafarulLuceafarul
LuceafarulElena Drug
8.2K vistas24 diapositivas
Mihai Eminescu por
Mihai EminescuMihai Eminescu
Mihai EminescuCeaiCuLamaie
2.6K vistas18 diapositivas
Referat pentru Conferinţa Ştiinţifică "Dragostea" por
Referat pentru Conferinţa Ştiinţifică "Dragostea"Referat pentru Conferinţa Ştiinţifică "Dragostea"
Referat pentru Conferinţa Ştiinţifică "Dragostea"Liuda Roşca
2.3K vistas37 diapositivas
Eminescu si schopenhauer.ppt. por
Eminescu si schopenhauer.ppt.Eminescu si schopenhauer.ppt.
Eminescu si schopenhauer.ppt.Adoamnei Andrei
2.4K vistas11 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Teme si-motive-ale-liricii-eminesciene21 por Alexandrina Banari
Teme si-motive-ale-liricii-eminesciene21Teme si-motive-ale-liricii-eminesciene21
Teme si-motive-ale-liricii-eminesciene21
Alexandrina Banari3.5K vistas
Luceafarul por Elena Drug
LuceafarulLuceafarul
Luceafarul
Elena Drug8.2K vistas
Referat pentru Conferinţa Ştiinţifică "Dragostea" por Liuda Roşca
Referat pentru Conferinţa Ştiinţifică "Dragostea"Referat pentru Conferinţa Ştiinţifică "Dragostea"
Referat pentru Conferinţa Ştiinţifică "Dragostea"
Liuda Roşca2.3K vistas
Eminescu si schopenhauer.ppt. por Adoamnei Andrei
Eminescu si schopenhauer.ppt.Eminescu si schopenhauer.ppt.
Eminescu si schopenhauer.ppt.
Adoamnei Andrei2.4K vistas
Eu nu strivesc corola.doc por Cris Kristinel
Eu nu strivesc corola.docEu nu strivesc corola.doc
Eu nu strivesc corola.doc
Cris Kristinel3.5K vistas
131055645-Scrisoarea-I-Comentariu.pdf por zalarumaria
131055645-Scrisoarea-I-Comentariu.pdf131055645-Scrisoarea-I-Comentariu.pdf
131055645-Scrisoarea-I-Comentariu.pdf
zalarumaria258 vistas
Camelia Ardelean - Anotimpurile cuvântului (antologie de autor) por Ioan M.
Camelia Ardelean - Anotimpurile cuvântului (antologie de autor)Camelia Ardelean - Anotimpurile cuvântului (antologie de autor)
Camelia Ardelean - Anotimpurile cuvântului (antologie de autor)
Ioan M.205 vistas
Elena Tudosă - Iubire şi chin (poezii) por Ioan M.
Elena Tudosă - Iubire şi chin (poezii) Elena Tudosă - Iubire şi chin (poezii)
Elena Tudosă - Iubire şi chin (poezii)
Ioan M.1.1K vistas
23652194 simbolismul-geroge-bacovia-plumb por Danny Nemes
23652194 simbolismul-geroge-bacovia-plumb23652194 simbolismul-geroge-bacovia-plumb
23652194 simbolismul-geroge-bacovia-plumb
Danny Nemes5.9K vistas
Miezul iernii alecsandri por noanatedi
Miezul iernii alecsandriMiezul iernii alecsandri
Miezul iernii alecsandri
noanatedi2K vistas
Alecsandri vasile muntele de foc (aprecieri) por Grama Violeta
Alecsandri vasile  muntele de foc (aprecieri)Alecsandri vasile  muntele de foc (aprecieri)
Alecsandri vasile muntele de foc (aprecieri)
Grama Violeta1.3K vistas
Fantana dintre plopi por Pelvo
Fantana dintre plopiFantana dintre plopi
Fantana dintre plopi
Pelvo182 vistas
G. bacovia completare por ramonavisan
G. bacovia completareG. bacovia completare
G. bacovia completare
ramonavisan1.5K vistas
Poemele senectuţii por Ionescu Ion
Poemele senectuţiiPoemele senectuţii
Poemele senectuţii
Ionescu Ion2.2K vistas

Destacado

Pertemuan 1 por
Pertemuan 1Pertemuan 1
Pertemuan 1afrizalgates
362 vistas6 diapositivas
Ppt irfan mufti por
Ppt irfan muftiPpt irfan mufti
Ppt irfan muftiafrizalgates
4.5K vistas8 diapositivas
Gnist vestfoldpresentasjon utf 5.3.13 por
Gnist vestfoldpresentasjon utf 5.3.13Gnist vestfoldpresentasjon utf 5.3.13
Gnist vestfoldpresentasjon utf 5.3.13Renate Grytnes
208 vistas14 diapositivas
Sb kutumbha melanam-2011 por
Sb kutumbha melanam-2011Sb kutumbha melanam-2011
Sb kutumbha melanam-2011kalivaradhn krishnamurthy
1.7K vistas28 diapositivas
Kelompok komputer por
Kelompok komputerKelompok komputer
Kelompok komputerArifpane
174 vistas29 diapositivas
Samling i sande 14.3.2013 por
Samling i sande 14.3.2013Samling i sande 14.3.2013
Samling i sande 14.3.2013Renate Grytnes
164 vistas24 diapositivas

Destacado(20)

Gnist vestfoldpresentasjon utf 5.3.13 por Renate Grytnes
Gnist vestfoldpresentasjon utf 5.3.13Gnist vestfoldpresentasjon utf 5.3.13
Gnist vestfoldpresentasjon utf 5.3.13
Renate Grytnes208 vistas
Kelompok komputer por Arifpane
Kelompok komputerKelompok komputer
Kelompok komputer
Arifpane174 vistas
Search from the Dialler Patent por Steven Blyth
Search from the Dialler PatentSearch from the Dialler Patent
Search from the Dialler Patent
Steven Blyth164 vistas
Komputer por Arifpane
KomputerKomputer
Komputer
Arifpane233 vistas
Strategiplan for ungdomstrinnet 2 por Renate Grytnes
Strategiplan for ungdomstrinnet 2Strategiplan for ungdomstrinnet 2
Strategiplan for ungdomstrinnet 2
Renate Grytnes490 vistas
Gnist et partnerskap for en helhetlig lærersatsing generell por Renate Grytnes
Gnist et partnerskap for en helhetlig lærersatsing generellGnist et partnerskap for en helhetlig lærersatsing generell
Gnist et partnerskap for en helhetlig lærersatsing generell
Renate Grytnes280 vistas
Innlegg på arbeidsmøte for pulje 1 i skolebasert kompetanseutvikling por Renate Grytnes
Innlegg på arbeidsmøte for pulje 1 i skolebasert kompetanseutviklingInnlegg på arbeidsmøte for pulje 1 i skolebasert kompetanseutvikling
Innlegg på arbeidsmøte for pulje 1 i skolebasert kompetanseutvikling
Renate Grytnes431 vistas
Neck pain relief chiropractor tompkins family chiropractic oro valley por tompkinstucson
Neck pain relief chiropractor tompkins family chiropractic oro valleyNeck pain relief chiropractor tompkins family chiropractic oro valley
Neck pain relief chiropractor tompkins family chiropractic oro valley
tompkinstucson297 vistas
27 p k_vaakumplit por Deny Hosea
27 p k_vaakumplit27 p k_vaakumplit
27 p k_vaakumplit
Deny Hosea221 vistas

Similar a Proiect filologie

Mihai eminescu por
Mihai eminescuMihai eminescu
Mihai eminescuMaria Mateiciuc
4.4K vistas18 diapositivas
Tematica Naturii.pptx por
Tematica Naturii.pptxTematica Naturii.pptx
Tematica Naturii.pptxStvilIulian
12 vistas6 diapositivas
Eseu „Sara pe deal” 1.docx por
Eseu „Sara pe deal” 1.docxEseu „Sara pe deal” 1.docx
Eseu „Sara pe deal” 1.docxIustinDiaconita
360 vistas3 diapositivas
Marii clasici este o etichetă postumă por
Marii clasici este o etichetă postumăMarii clasici este o etichetă postumă
Marii clasici este o etichetă postumăElena Luminita Sandu
6.1K vistas32 diapositivas
Diversitate tematică și stilistică în opera marilor clasici por
Diversitate tematică și stilistică în opera marilor clasiciDiversitate tematică și stilistică în opera marilor clasici
Diversitate tematică și stilistică în opera marilor clasiciCristiana Temelie
29.3K vistas78 diapositivas
Iulian Filip luna-i una, merele-s mai multe por
Iulian Filip luna-i una, merele-s mai multeIulian Filip luna-i una, merele-s mai multe
Iulian Filip luna-i una, merele-s mai multeBiblioteca Municipala "B.P. Hasdeu"
1.8K vistas194 diapositivas

Similar a Proiect filologie(20)

Tematica Naturii.pptx por StvilIulian
Tematica Naturii.pptxTematica Naturii.pptx
Tematica Naturii.pptx
StvilIulian12 vistas
Diversitate tematică și stilistică în opera marilor clasici por Cristiana Temelie
Diversitate tematică și stilistică în opera marilor clasiciDiversitate tematică și stilistică în opera marilor clasici
Diversitate tematică și stilistică în opera marilor clasici
Cristiana Temelie29.3K vistas
-Interpretare-poezia-Plumb por DariusMarcu1
-Interpretare-poezia-Plumb-Interpretare-poezia-Plumb
-Interpretare-poezia-Plumb
DariusMarcu135 vistas
Diversitatea tematica-stilistica-si-de-viziune-in-opera-marilor-clasici por Mares Stefan
Diversitatea tematica-stilistica-si-de-viziune-in-opera-marilor-clasiciDiversitatea tematica-stilistica-si-de-viziune-in-opera-marilor-clasici
Diversitatea tematica-stilistica-si-de-viziune-in-opera-marilor-clasici
Mares Stefan2.7K vistas
Particularități ale textului poetic.docx por DorinPopa21
Particularități ale textului poetic.docxParticularități ale textului poetic.docx
Particularități ale textului poetic.docx
DorinPopa213 vistas
LACRAMIOARA LUPASCU - SCHITA DE PORTRET PENTRU LUCIAN TAMAS por Lucian Tamas
LACRAMIOARA LUPASCU - SCHITA DE PORTRET PENTRU LUCIAN TAMASLACRAMIOARA LUPASCU - SCHITA DE PORTRET PENTRU LUCIAN TAMAS
LACRAMIOARA LUPASCU - SCHITA DE PORTRET PENTRU LUCIAN TAMAS
Lucian Tamas430 vistas
schema modernism.docx por eduardmarius
schema modernism.docxschema modernism.docx
schema modernism.docx
eduardmarius510 vistas
In dulcele stil clasic -Nichita Stanescu por Ana-MariaPopescu
In dulcele stil clasic -Nichita StanescuIn dulcele stil clasic -Nichita Stanescu
In dulcele stil clasic -Nichita Stanescu
Ana-MariaPopescu14.3K vistas

Proiect filologie

 • 1. IUBIREA ÎN POEZIA LUI MIHAI EMINESCU 1.Prezentare generală Întreaga poezie a lui Eminescu este străbătută, ca şi viaţa lui, de durerea unor iubiri. Pradă trecutului ireversibil sau morţii, amăgirii sau pierzaniei, dar mai ales unor nepotriviri esenţiale dintre sinele intens iubitor şi ce îi este dat în lume. De aceea, opera lui tinde către o formulare extremă a acestei incompatibilităţi către „înscrierea ei în sfera mitică a inaccesibilului care îl chinuieşte în eternitate şi pe Tantal”1. Pentru Eminescu, dragostea este „văpaie şi tânjire, este dor, ca în viziunea creatorului popular, este o boală, ca şi pentru Novalis, este senzualitate pătimaşă şi spiritualitate înaltă, este ceva suprapământesc, ceva care potopeşte sufletul ca o fatalitate”2. Ca orice poet, Eminescu e un poet dificil şi cu atât mai dificil cu cât el singur generează, prin vraja şi prin cântul versurilor sale, mirajul facilităţii”3. El se deosebeşte de toţi scriitorii vremii sale prin faptul că opera lui nu are „nici în cea mai slabă măsură un raport local, provincial, ci numai caracterul general românesc” 4. Este cel dintâi scriitor roman care scrie tuturor românilor de peste tot, într-un grai pe care aceştia îl pot recunoaşte ca al lor. Deşi a cules din toate părţile toate influenţele străine şi a unit, păstrând caracterele pe care le aveau, dar adaptându-se totodată fondului propriu al tradiţiei româneşti. Nicolae Iorga îl consideră un educator: „El este însuşi educatorul, însuşi creatorul gândurilor înalte şi nobile în generaţia din care fac parte”5, un îndreptar al unei generaţii: „din pătrunderea adâncă a poeziei lui a izvorât o direcţie sufletească pentru această generaţie cinstită, pentru această generaţie bună”6. Poezia erotică eminesciană are ca particularităţi încadrarea iubirii într-o amplă perspectivă ce împrumută dimensiunile nemărginirii, osmoza între sentimentul naturii şi al dragostei, îmbinarea tumultului simţirii cu puritatea şi aspiraţia cea mai înaltă, înfăţişarea iubirii ca un proces şi o încercare prin focul căreia sufletul se curăţă limpezindu-şi apele adâncului, precum şi tensiunea extremă 1 Mihai Eminescu, Constelaţia Luceafărului.Sonetele.Scrisorile, editate şi comentate de Petru Creţia, Humanitas, Bucureşti, 1994, p.11. 2 Ibidem ,p.119. 3 Ibidem ,p.5. 4 Nicolae Iorga, Eminescu, ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi bibliografie de NicolaeLiu, Editura Junimea, Iaşi, 1981, p.101. 5 Ibidem,p.132. 6 Ibidem.. 1
 • 2. solicitată de împlinirea idealului dragostei: „Durerea, suferinţa şi dezamăgirea provin din neputinţa realizării purităţii şi autenticităţii iubirii, fiind reversul fericirii neatinse”7. Creaţia eminesciană cuprinde atitudini şi motive esenţiale ce presupun „un program estetic modern şi coerent”8 al cărui ideal a fost, în opoziţie cu întreaga literatură româna de până atunci, poezia totală ca formă de asumare şi cunoaştere a lumii. Aceste atitudini şi motive lirice absorb ceea ce are mai reprezentativ şi mai original poetul ca substanţă ideatică şi posibilitate de expresie, „totul fiind topit şi sintetizat de flacăra imaginaţiei într-un proces creator exemplar”9. 2.Romanţele lui Eminescu În opera lui Eminescu sunt câteva poezii, ce se pot numi prin forma si conţinutul lor romanţe, exemple in acest sens fiind poeziile „S-a dus amorul...” şi „Pe lângă plopii fără soţ”. Romanţa tratează teme elementare, ca îndrăgostirea, preţuirea însuşirilor fizice şi sufleteşti ale iubitei, neîncrederea în femeie, mâhnirea de a fi dispreţuit şi părăsit. Astfel, romanţa ajunge „la rădăcina însăşi a umanităţii noastre”10. Analizând prima poezie, „S-a dus amorul...” exprimă o stare elementară pricepută atât de omul de la oraş , cât şi de cel de la sat: mâhnirea de a fi părăsit de iubită nemaiputând fi posibilă o altă poveste de iubire. Primele vorbe: „s-a dus amorul” sunt cuvinte tipice de romanţă şi deci zguduitoare pentru omul comun: „S-a dus amorul, un amic/Supus amîndurora, /Deci cânturilor mele zic/Adio tuturora”11. Totodată, poezia arată cum natura face parte din visul de iubire, ea fiind prezentă permanent în acest cadru romantic. Se face evidentă relaționarea iubirii cu natura fără de care profuzimea trăirilor și a sentimentelor nu ar fi posibila: „Atîta murmur de izvor, /Atît senin de stele, /Și un atît de trist amor/Am ingropat in ele! ”12. Eul poetic trăiește revoltat o ipostază confuză a vieții în care amintirea amorului dus este prezentă, dar care nu-l mai tulbură ca altădată.Prin sintagma „jalea mea adîncă” 13se creează o imagine a suferinței care a fost, dar care acum este îndepărtată deoarece suferința implică si trăirea momentului iubirii. Poezia nu dezvoltă profunde aspecte tematice dar este o poezie în care limbajul poetic se dovedește a fi un element de esență în structura poeziei. Iubirea se contopește cu elemente din natură 7 Mihai Eminescu, Poezii, prefaţă şi note de Ion Oana, Editura Tineretului, [s.l.], [1958], p.26. 8 Mihai Drăgan , Mihai Eminescu.Interpretări, I, Editura Junimea, Iaşi, 1982, p.36. 9 Ibidem. 10 George Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu, II, Editura Hyperion, Chişinău, 1993, p.327. 11 Mihai Eminescu, Poezii, cuvânt înainte de Tudor Arghezi, prefață și antologie de Zoe Dumitrescu-Bușulenga, tabel cronologic de Ion Crețu, Editura Minerva, București, 1989, p.150. 12 Ibidem. 13 Ibidem,p.151. 2
 • 3. „izvorul”, „stelele” și o dată cu acestea și dorința cu regretul, amintirea cu nostalgia. Vocativul „iubito” din strofa a patra creează impresia unei prezențe imediate, poetul se exprimă ca și când iubita i-ar fi fost alături. „Ochii întunecați/Renăscatori de moarte” 14este o metaforă prin care poetul exprimă durerea lăsată de iubită în urma despărțirii. Visul de iubire este frumos amintit în versurile: „ Și cu acel smerit surîs, /Cu acea blândă față, /Să faci din viața mea un vis/Din visul meu o via ță” 15. Aceste versuri arată intensitatea trăirii emoției, când cuprins de iubire totul devine neclar și feeric. În strofa a opta întâlnim un element eminescian foarte abordat în poeziile sale: luna. Femeia iubită este văzută cu trăsături angelice, puterea iubirii transformând realitatea „Prea mult un înger/Și prea puțin femeie”16. Poetul se revoltă împotriva acestui vis de iubire obsedant, în „care se pierduseră amândoi” și care i-a făcut să „uite de Dumnezeu”. Iubirea pătimașă este tratată ca fiind absolută, uitând de supremația divinității. Ultima strofă subliniază de fapt, realitatea cu care se confruntă eul poetic, dar și lumea pe care poetul este nevoit să o accepte, dar care nu înțelege durerea geniului: „Pe-o lume de mizerii/Pentru un atît de sfînt noroc/Străbătător durerii!17”. La fel ca și poezia anterioară, „Pe lângă plopii fără soț…” este o poezie a triste ții în care este tratată tema iubirii cu deosebirea că este o iubire sperată și neîmplinită, idealizată de poet și la care nu primește răspunsul așteptat după cum reiese din primele strofe: „Pe lîngă plopii fără so ț/Adesea am trecut;/Mă cunoșteau vecinii toți/Tu nu m-ai cunoscut. /La geamul tău ce strălucea/Privi atît de des; /O lume toată înțelegea/Tu nu m-ai înțeles”18. Poetul se simte neînțeles de ființa iubită, pentru care are un sentiment înălțător, dragostea, iar speranța se destramă din cauza acesteia. Semnificativ este însă, spațiul în care se consumă sentimentul erotic: departe de căile nepătrunse ale naturii, unde tot ce ne înconjoară vine să completeze tabloul unei povești romantice. Peisajul este aici citadin, convențional, el însuși inadecvat nemuritoarelor povești de iubire. Prezența femeii dragi este doar intuită, neputându-se pătrunde dincolo de un hotar impenetrabil. Este descris un cadru ce nu dezvăluie nimic din atmosfera misterioasă a interiorului său sau din intimitatea acestuia. În secven țele următoare, poezia capătă o tonalitate intens meditativă, înălțându-se la considerații asupra metafizicii iubirii, cu sintagme cunoscute din alte poezii de dragoste. Pentru poet, „o șoaptă de răspuns” 19sau „o zi din viață”20 ar fi însemnat chiar împlinirea sublimă. Însăși ființa iubită ar fi urcat în sfera superioară a 14 Mihai Eminescu, op. cit.,p.151. 15 Ibidem. 16 Ibidem. 17 Ibidem, p.152. 18 Ibidem, p.156. 19 Ibidem. 20 Ibidem. 3
 • 4. aștrilor unde ar fi învins timpul ireversibil, dobândind trăsăturile ideale ale arhetipului feminin: „În 21 calea timpilor ce vin /O stea s-ar fi aprins” , „Cum nu mai au perechi/Acele zîne ce străbat/Din timpurile vechi”22. Culminația sentimentului, în același timp punctul cel mai înalt al gradației, care ia de acum o linie descedentă, se justifică printr-o iubire ce angajează, în sens mitic, toate generațiile de strămoși, întreaga moștenire genealogică a speciei: „Căci te iubeam cu ochi păgâni/Și plini de suferinți,/Ce mi-i lăsară din bătrîni/Părinții din părinți”23. Întoarcerea în prezent destramă întregul miraj al iubirii, coborâtă din spațiile idealității: „Căci azi le semeni tuturor/La umblet și la port,/Și te privesc nepăsător/C-un rece ochi de mort”24. Clipa astrală a iubirii, nepământene, a fost definitiv risipită: „Tu trebuia să te cuprinzi/De acel farmec sfînt, /Și noaptea candelă să aprinzi/Iubirii pe pământ”25. 3.Concluzii Niciodată lirica românească nu a cunoscut o mai mare bogăție de nuanțe, o mai profundă sondare a adâncurilor, o mai deplină autenticitate a tuturor biruințelor și înfrângerilor iubirii. Atât în „S-a dus amorul…” cât și în „Pe lângă plopii fără soț…”, se regăsește acel lirism, însă împietrit în atitudini patetice, în aspirația deznădăjduită spre dragoste și în ostenită mâhnire. Bibliografie 21 Ibidem. 22 Ibidem, p.157. 23 Ibidem. 24 Ibidem. 25 Ibidem. 4
 • 5. 1. Călinescu, George, Opera lui Mihai Eminescu, II, Editura Hyperion, Chişinău, 1993. 2. Drăgan, Mihai, Mihai Eminescu.Interpretări, I, Editura Junimea, Iaşi, 1982. 3. Eminescu, Mihai, Constelaţia Luceafărului.Sonetele.Scrisorile, editate şi commentate de Petru Creţia, Humanitas, Bucureşti, 1994. 4. Eminescu, Mihai, Poezii, cuvânt înainte de Tudor Arghezi, prefață și antologie de Zoe Dumitrescu-Bușulenga, tabel cronologic de Ion Crețu, I, Editura Minerva, București, 1989. 5. Eminescu, Mihai, Poezii, prefaţă şi note de Ion Oana, Editura Tineretului, [s.l.], [1958]. 6. Iorga, Nicolae, Eminescu, ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi bibliografie de Nicolae Liu, Editura Junimea, Iaşi, 1981. 5