Publicidad

Preparacio avaluacio carmel

MEDICO DE FAMILIA en INSTITUT CATALA DE LA SALUT
4 de Oct de 2015
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Preparacio avaluacio carmel(20)

Publicidad

Último(20)

Publicidad

Preparacio avaluacio carmel

 1. Promoció hàbits alimentaris saludables i exercici físic: Preparant l’avaluació Programa dirigit a nens i joves del barri de El Carmel CAP El Carmel. Barcelona Material de preparació per l’avaluació CAP El Carmel. 2011
 2. Metodologies de intervenció comunitària utilitzades: • Procés de treball de l’APOC (Atenció Primària Orientada a la Comunitat) • Plans de desenvolupament comunitari (Projecte Carmel Amunt)
 3. Històric... 1994 : Anàlisi de la situació de salut 2001: Integració en Pla Comunitari 2004 : Priorització: obesitat infantil 2005: Estudi epidemiològic detallat del problema 2006 : Inici de la Intervenció 2010-2012: Avaluació
 4. Resultats estudi inicial: (diagnòstic zero) • 21,6% de nens tenen sobrepès/ obesitat • 58,7% te un estil de vida inactiu • 47,7% alimentació de baixa o mitja qualitat • 20,7% no pren fruita • 43,5% no pren verdura • 63,3 % veuen TV o videojocs 2 o més hores al dia.
 5. Participants • Professionals del EAP • Els tècnics i representants dels serveis i associacions que participen en el Pla Comunitari “Carmel Amunt” • Població: Tots el joves menors de 16 anys, pares o cuidadors i en algunes activitats la població general
 6. Objectius de l’intervenció Generals Disminuir la prevalença d’obesitat i sobrepès en la població menor de 16 anys Augmentar el nombre de nens i joves que practiquen exercici físic de forma regular i tinguin hàbits alimentaris saludables Específics • Augmentar el percentatge de nens 6-9 anys amb hàbits alimentaris saludables i que practiquen exercici físic regular en un 50% • Disminuir el percentatge de nens de 6-9 anys que no prenen fruita de forma habitual, verdura de forma habitual, i que no esmorzen en un 50% • Reduir en un 50% el percentatge de nens de 6-9 anys que veuen la TV o videojocs més de 2 hores diàries
 7. Intervenció planificada a 3 nivells  Centre d’Atenció Primària: prevenció primària, secundaria i terciària amb una estratègia informativa, d’educació per a la salut (individual, grupal) i de tractament i seguiment de casos  Les escoles: promoció d’ambients saludables i educació per a la salut  La comunitat: Promovent e incentivant iniciatives comunitàries que afavoreixin hàbits alimentaris sans i facilitin el exercici físic. Hi ha una participació activa en el Pla Comunitari del barri “Projecte Carmel Amunt”.
 8. Intervenció: algunes de les activitats previstes  Formació dels professionals del CAP  Protocol de seguiment i educació continuada dels nens amb sobrepès - obesitat  Consell individual a consulta  Tallers d’educació grupal  Escoles: vídeos educatius, hort comunitari, visites al mercat  Entorn escolar: maquines expenedores, menús escolars, programes escolars
 9. Intervenció: algunes activitats previstes Educació i promoció de la salut a la comunitat Setmana de la salut (1 edició) Cursa popular (3 edicions) “Salut, camí i companyia” (setmanal des de fa 4 anys) Calendari saludable (3 edicions) Receptari saludable (3 edicions) Consells posturals Programa de radio local (intervencions continuades mensuals des de fa 3 anys)
 10. Organització de les activitats, avaluació • Les activitats comunitàries es planifiquen a traves de la comissió de hàbits saludables del pla comunitari (tècnics, farmacèutic, associacions ciutadanes, CAP, CAS, Salut Publica, escoles ) Es va preveure una avaluació cada 2 anys... Previsió: 2010-2012
 11. Avaluacio: quin tipus d’enfocament? • 1ª y 2ª generació: lligades a la mesura i consecució d’objectius L’avaluador es un “tècnic” • 3ª generació: incorpora judici de valor L’avaluador es un “consultant” • 4ª i 5ª generació: enfocada a la millora dels programes, es “responent” i constructivista L’avaluador es un “mediador”
 12. Avaluacio: quin tipus d’enfocament? Avaluació participativa • Basada en el models 4ª-5ª generació • Identifica agents implicats • Investiga les seves demandes i preocupacions • Proporciona un context • Assumeix que la informació rellevant es genera a partir de la interacció i en els contexts
 13. Avaluació participativa Característiques Practica Política Analítica Sistemàtica
 14. Avaluació participativa: 1ª etapa • Definir la unitat a avaluar i anàlisi del context • Diagnòstic zero • Anàlisis de xarxes i actors • Analitzadors de situacions
 15. Actors Expectatives Valors (coneguts o teòrics) Relacions EAP CARMEL Valor afegit de qualitat del servei DESCONEGUTS PARCIALM + o – respecte si es responsabilitat del EAP la salut de la comunitat Conflictes en alguns moments COSACO (comissió de salut comunitària del EAP Carmel) Mostrar la factibilitat Millorar la salut Treball real en equip multidisciplinari responsabilitat sobre la salut col·lectiva. Crear Xarxa. Visio amplia dels determinants de salut. Fomentar la participació Participació activa SAP Posar-se medalles. Presentar resultats. Mostrar eficiència DESCONEGUTS PARCIALM Direcció per objectius Element de qualitat del servei Esta de moda Participació activa Comitè tècnic de Carmel Amunt Dinamitzar el barri Participació ciutadana Empoderament, autonomia Dinamitzar el barri Participació ciutadana Empoderament, autonomia Participació activa AAVV Voldrien ser els protagonistes DESCONEGUTS Contrapoder sistemàtic DESCONEGUTS Poca participació ALTRES SERVEIS PUBLICS privats o concertats (CAS, CSM, CSM Tres Turons) DESCONEGUTS Crear Xarxa. Responsabilitat sobre la salut col·lectiva Participació activa la majoria, altres no integrats DISTRICTE DESCONEGUTS Justificar la inversió Ens de servei a la comunitat Afavorir la participació ciutadana Poca participació Serveis Socials y Centre Cívic DESCONEGUTS Poca participació ESCOLES Treball en xarxa. Suport mutu per abordar problemes DESCONEGUTS PARCIALM Millorar la qualitat dels serveis i qualitat de vida dels nens Participació activa A.S.P. Barcelona Ídem anterior + cobertura de l’activitat Promoció de la salut. Equitat. Participació ciutadana Participació activa EAP HORTA Participar en les activitats Assumim els mateixos que per EAP Carmel Participació activa USUARIS Millorar la salut dels nens. Compartir experiències DESCONEGUTS Integració. Aprenentatge. Suport social. DESCONEGUTS Poca participació Associacions i Entitats del barri Poca participació o participació puntual Els actor implicats: expectatives, valors, relacions
 16. Avaluació participativa: 2ª etapa • Necessitats informatives i preguntes d’avaluació • L’estat de la qüestió • Els objectius i la teoria del programa • Els diferents agents implicats
 17. Els actor implicats: necessitats informatives Actors Que volen saber sobre el programa? EAP CARMEL Evolució de la Prev de Obes y Sobrep Evolució hàbits alimentaris i exercici físic SAP Ídem + desconegut COSACO (comissió de salut comunitària del EAP Carmel) Ídem + impacte a nivell de les escoles + cobertura de les activitats comunitàries realitzades + grau aplicació de les activitats a nivell individual a la consulta + satisfacció dels professionals implicats i dels usuaris + activitats derivades (de les activitats previstes, efecte bola de neu) + el Nº de serveis e institucions implicades directament en les activitats (xarxa) Comitè tècnic de Carmel Amunt Relacionat amb el grau de desenvolupament de la xarxa AAVV DESCONEGUT ALTRES SERVEIS PUBLICS privats o concertats (CAS, CSM, CSM Tres Turons) DESCONEGUT DISTRICTE Grau de participació ciutadana Serveis Socials y Centre Cívic DESCONEGUT ESCOLES Grau de satisfacció de les AMPA DESCONEGUT A.S.P. Barcelona Cobertura de les activitats Indicadors de salut EAP HORTA DESCONEGUT USUARIS DESCONEGUT Associacions i Entitats del barri DESCONEGUT
 18. Avaluació: 3ª etapa: construir la matriu d’avaluació Area del programa Estructura: Context i Disseny Processos Resultats
 19. Avaluació: 3ª etapa: transformar les necessitats informatives en preguntes d’avaluació Area del programa Preguntes d’avaluació Context i Disseny S’ha contat amb tots els agents en el disseny del programa? Les activitats programades per als nens son divertides? S’ha tingut present al dissenyar les activitats als grups mes desfavorits Processos La informació ha arribat a totes les famílies? Quina carrega de treball en temps privat a significat per als professionals? Resultats El programa ha tingut efectes favorables no esperats? El programa ha tingut visibilitat en l'àmbit sanitari? Hi ha hagut algun canvi en la demanda assistencial? En quina mesura s’han aconseguit els resultats
 20. Avaluació: 4ª etapa: Criteris de valor i priorització* Area del programa Preguntes d’avaluació Criteris Context i Disseny S’ha contat amb tots els agents en el disseny del programa? Les activitats programades per als nens son divertides? S’ha tingut present al dissenyar les activitats als grups mes desfavorits Participació Pertinència Equitat Processos La informació ha arribat a totes les famílies? Quina carrega de treball en temps privat a significat per als professionals? Cobertura Viabilitat Resultats El programa ha tingut efectes favorables no esperats? El programa ha tingut visibilitat en l'àmbit sanitari? Hi ha hagut algun canvi en la demanda assistencial? En quina mesura s’han aconseguit els resultats Impacte Visibilitat Impacte Eficacia *A cada pregunta d’avaluació se li pot adjudicar un criteri de valor per indicar a quin aspecte del programa fa referencia, S’hauren de prioritzar preguntes ja que potser totes no será posible respondre
 21. Avaluació: 5ª etapa: disseny metodològic (indicadors) Area del programa Preguntes d’avaluació Criteris Indicadors/Fonts Context i Disseny S’ha contat amb tots els agents en el disseny del programa? Les activitats programades per als nens son divertides? S’ha tingut present al dissenyar les activitats als grups mes desfavorits Participació Pertinència Equitat Respon amb petit informe Enquesta a nens de l’escola: % nens troben divertit Processos La informació ha arribat a totes les famílies? Quina carrega de treball en temps privat a significat per als professionals? Cobertura Viabilitat % famílies que coneixen el programa Entrevistes als professionals Resultats El programa ha tingut efectes favorables no esperats? El programa ha tingut visibilitat en l'àmbit sanitari? Hi ha hagut algun canvi en la demanda assistencial? En quina mesura s’han aconseguit els resultats Impacte Visibilitat Impacte Eficacia Respon amb petit informe Revisio informes Estadistiques del centre % nens habits saludables (obj)
 22. Avaluació: 6ª etapa: Resultats Resultats Interpretacions Judicis de valor Recomanacions Comunicació dels resultats
Publicidad