Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a บทความ2(20)

Publicidad

บทความ2

  1. LOGO คุณธรรม 4 ประการ ตามแนวพระพุทธศาสนา ที่ครู พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพึงปฏิบติ ั
  2. คุณธรรม คออะไร ื ความดี ง ามในจิ ต ใจที ทํ า ให้ บุ ค คลประพฤติ ดี ผู้ มี ่ คุ ณ ธรรมเป็ นผู้ มี ค วามเคยชิ น ในการประพฤติ ดี ด้ ว ย ความรู้ สึกในทางดีงาม คุณธรรมเป็นสิ่งทีตรงกันข้ามกับ ่ กิเลสซึ่งเป็ นความไม่ ดีในจิตใจ ผู้มีคุณธรรมจึงเป็ นผู้ที่ไม่ มาก ด้ วยกิเลสซึ่งจะได้ รับการยกย่ องว่ าเป็ นคนดี
  3. คุณธรรม 4 ประการ ตามแนว พระพุทธศาสนา 1. พระวสุทธิคุณ คือ ครูจะตองมีจิตใจบริสุทธ์ ิปราศจากกิเลส ิ ้ ปราศจากโลภะ โทสะ โมหะ ไม่อาฆาตพยาบาท รู ้จกการให้อภัย ั และมีมุทิตาจิตต่อศษย ์ ิ 2. พระปัญญาคุณ คือ ครูจะตองมีปัญญาท่ีเฉียบแหลม ้ สามารถช่วยแก้ปัญหาให้ ศิษย์ได้ 3. พระกรุณาธิคุณ คือ ครูจะตองมีความเมตตากรุณาต่อศษย ์ ้ ิ 4. ขันติ คือ ครู จะต้องมีความอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อย ทั้งร่ างกายและจิตใจ
  4. “ในการสอนน้ น เป็นเร่ื องท่ียากมากท่ีจะทาใหเ้ ดกเช่ือฟังในสิ่งท่ีเราสอน ั ํ ็ บางครั้งก็รู้สึกท้อและเหนื่อย เดกจะมีคาถามต่างๆมากมายท่ีมาถามอาตมา ซ่ ึงถาอาตมา ็ ํ ้ ไม่มีความรู้พอท่ีจะแกปัญหาได้ ้ อาตมาก็เช่ือวานนอาจจะเป็นผลท่ีทาใหเ้ ดกๆขาด ่ ั่ ํ ็ ความเชื่อมนในตวผสอนได้ ยอมรับวาช่วงปีแรกๆมีการเตรียมตวท่ีเครียดมากในการ ่ั ั ู้ ่ ั ไปสอนแต่ละครั้ง จนถึงวนน้ ี ผ่านไปได้ 3 ปี แล้ว ก็ยงคงรู้สึกเหน่ือยใจในหลายๆดาน ั ั ้ เพราะแต่ละปีจะเจอลกศิษยท่ีหลากหลาย ู ์ อาตมาต้องใช้หลักคุณธรรมในเรื่ องของ ขนติ คอความอดทนอดกล้ นเขามาช่วยเป็นอยางมาก ” ั ื ั ้ ่ (พระอศวน โอภาโส) ั ิ
  5. “ลกศิษยหลายคนไม่ชอบอาตมา เพราะอาตมาดุ แต่สิ่งท่ีอาตมาดุและ ู ์ ตีลกศิษยน้ น เพราะอยากใหเ้ ขาโตมาเป็นเดกดี มีคุณธรรม อาตมามีเหตผล ู ์ ั ็ ุ ไม่ใช่วาจะตีในทุกๆเร่ื อง บางเร่ื องผดหน่อยก็ใหอภย ตกเตือน แนะนาใหแกไข ่ ิ ้ ั ั ํ ้ ้ แตถาผดมากก็ตองมีการตี หรือ ดุ เพอใหเ้ กิดความหลาบจา ตอนน้ ี อาตมามีลก ่ ้ ิ ้ ่ื ํ ู ศิษย ์ เยอะมาก เดกทุกคนน่ารัก แมเ้ ล่ือนช้ นไปแลวก็ยงมาทกทายอาตมาตลอด” ็ ั ้ ั ั (พระชาญณรงค์ โฆสโก)
  6. ถ้ าผ้ ูสอนขาดคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ ทีจะนํามาสอน ่ หรื อเป็ นแบบอย่ างต่ อลูกศิ ษย์ ก็จะขาดหายไป ไม่ สร้ างความน่ าเชื่อถือ ให้ เกิดขึนในตัวผู้สอน ผู้เรี ยนจะดีได้ หรื อไม่ น้ัน ก็ขึนอยู่กับตัวผู้เรียนที่ ้ ้ จะนําความร้ ู ไปประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด แต่ส่วนหนึ่งทีเ่ ป็น องค์ประกอบสําคัญก็คือผู้สอน ในด้านแบบอย่าง ที่นักเรียนหรือผู้เรียน ได้ รับทั้งต่ อหน้ าและลับหลังนั้นเอง นางสาววนวิสา นวลเป็นใย ั 55106390006
Publicidad