Se ha denunciado esta presentación.

Pagsasalita (Filipino 1 - Ang Komunikasyon sa Wikang Filipino)

29

Compartir

Próximo SlideShare
Pagsasalita
Pagsasalita
Cargando en…3
×
1 de 16
1 de 16

Pagsasalita (Filipino 1 - Ang Komunikasyon sa Wikang Filipino)

29

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Pagsasalita (Filipino 1 - Ang Komunikasyon sa Wikang Filipino)

Pagsasalita (Filipino 1 - Ang Komunikasyon sa Wikang Filipino)

Más Contenido Relacionado

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 14 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 14 días de Scribd

Ver todo

Pagsasalita (Filipino 1 - Ang Komunikasyon sa Wikang Filipino)

 1. 1. PAGSASALITA (SPEAKING)“As it is the characteristic of great wits to say much in few words, so small wits seem to have the gift of speaking much and saying nothing.” - Francis de La Rochefoucauld
 2. 2. ANO ANG PAGSASALITA?
 3. 3. ANO ANG PAGSASALITA? • Pangalawa sa pakikinig (passive), ang pagsasalita (active) ay ang aktibong anyo ng komunikasyon ng tao. • Pinaggugugulan ng tao ng kanyang malaking panahon. • Mahalaga ito upang malinang ang kakayahan at kasanayan sa mabilis na pagpapahayag ng kaisipan at damdamin. • Ginagamit sa pakikipag-usap, pagbabalita, pag-uulat, pagtatalumpati, pakikipanayam, pakikipagtalo, pangangatwiran, pakikipagtalakayan, atbp.
 4. 4. KAHALAGAHAN NG PAGSASALITA
 5. 5. KAHALAGAHAN NG PAGSASALITA • Mahalaga ang pakikipag-ugnayang pasalita sa mga hangaring pag-unlad ng bansa, pamayanan at mamamayan. • Sa pamamagitan ng pagsasalita ay nagkakaroon ng pagkakataon na makipagpalitang-kuro, makapagsalaysay ng mga karanasan, makapagbigay reaksyon at iba pa. • Ang karunungang natatamo sa pamamagitan ng pakikipag-usap ay higit na mabilis at mabisa sa taong kinakausap. • Ang pagtatagumpay ng tao sa kanyang mga hangarin sa buhay ay nakasalalay sa kanyang magsalita sa paraang matapat, mabisa, malinaw, at kapani-paniwala.
 6. 6. KAHALAGAHAN NG PAGSASALITA • Madaling makuha ng kaibigan at kapalagayang-loob ang ibang mahusay magsalita. • Higit na nakadarama ng katuparan at kaganapan ng kanyang pagkatao o pakikipagkapwa sapagkat naihahayag niya nang lubos ang kanyang damdamin, naisasalaysay ang kanyang mga kasanayan at maisasalin ang kanyang kaalaman sa pinakamadali at pinakatiyak na paraan. • Magagamit din ang kasanayan sa pagsasalita sa iba’y ibang pagkakataon, kasama na ang mga gawaing pang-akademiko. Kailangang sumagot sa loob ng klasrum, mag-interbyu ng mga tao, magkuwento, magpaliwanag, mangatwiran at iba pa.
 7. 7. SALIK SA EPEKTIBONG PAGSASALITA
 8. 8. SALIK SA EPEKTIBONG PAGSASALITA [Ayon kina Bernales, et al. (2002)] • Kaalaman • Sapat na kaalaman sa bokabularyo o talasalitaan • Sapat na kaalaman sa gramatika • Sapat na kaalaman sa kultura at lipunan ng mga taon sangkot sa pakikipagtalastasan • Kasanayan • Sa mabilis na pag-iisip • Sa paggamit ng mga sangkap sa pagsasalita • Kalinawang magsalita – buo at malakas ang tinig • Tiwala sa sarili – Makatulong sa nagsasalita na maihahatid ang mensahe na malinaw, tumpak, at sa mas organisadong paraan.
 9. 9. KATANGIAN NG MAHUSAY NA TAGAPAGSALITA
 10. 10. KATANGIAN NG MAHUSAY NA TAGAPAGSALITA [Ayon kina Pagkalinawan, et. Al (2004)] • May layunin at lubos na kaalaman sa paksa • May kaalaman sa retorika at balarila • May kredibilidad ang pagkatao • May maayos na personalidad, wastong pananamit at matikas na tindig • May kawili-wiling tinig • May matatag na damdamin
 11. 11. KATANGIAN NG MAHUSAY NA TAGAPAGSALITA • May nalilinang na ugnayan sa nakikinig • May malinaw at wastong pagbigkas at intonasyon • Mapananatili ang interes o kawilihan ng nakikinig • May sense of humor upang hindi maging kabagot-bagot sa nakikinig
 12. 12. KASANAYAN SA PAGSASALITA
 13. 13. KASANAYAN SA PAGSASALITA [Pagkalinawan, et al., 2004] • Mga Kasanayang Di-Pormal • Pakikipag-usap – ang palitan ng kaisipan, damdamin at pagpapalagayan ng loob ang mga taong sangkot sa usapan. • Maaaring ay maipahayag niya ang kanyang karanasan, mithiin, at pananaw sa buhay. • Magpahalaga sa sinasabi ng ating kausap. • Makatulong upang magkaroon ng kakayahang umunawa, bumuo ng mga palagay o hihuha sa kahulugan ng kilos ng kausap. • Pagpapakilala sa sarili sa ibang tao • Ipakilala sa isa’t isa ang taong hindi pa magkakilala sa inyong pangkat. • Unahing banggitin ang pangalan ng taong nararapat bigyan ng panggalang. • Pakinggang mabuti ang pangalan ng taong ipinakikilala sa atin.
 14. 14. KASANAYAN SA PAGSASALITA • Pakikipag-usap sa telepono • Batiin ng magandang umaga, hapon, o gabi ang kausap. • Magsalita nang malinaw at marahan lamang. • Iplano nang mabuti ang sasabihin bago tumawag. • Kung wala ang taong kakausapin, tanungin ang pangalan ng taong nakasagot sa telepono at magalang na tanungin kung maaari kang mag-iwan ng mensahe para sa taong nais mong kausapin. • Pagbibigay ng direksyon at panuto • Dapat malinaw, simple, tiyak, at medaling maunawaan. • Kronolohikal o ayon sa pagkasunod-sunod ang mga hakbang sa pagpapaliwanag. • Nakatulong ang senyas, oras, mapa, pananda, at larawan upang maisagawa nang wasto.
 15. 15. KASANAYAN SA PAGSASALITA • Mga Pormal na Kasanayan • Masining na pagkukuwento • Tiyaking alam na alam ang paksang ikukuwento. • Balangkasin sa isipan ang kuwento bago magsalaysay. • Iwasang ikuwentong ang mga bahagi na di-mahalaga. • Sa pagkukuwento, gumamit ng mga angkop na pananalita. • Gawin itong waring nakikipag-usap lamang. • Gawing masigla ang pagkukuwento. • Gawing malinaw ang pagbigkas ng mga pananalita. • Pakikipagpanayam – pagsagot o pagtugon sa mga katanungan sa isang taong kumakalap ng mga impormasyon o interviewer. Layunin ng pakikipag- usap na makuha ang mahalagang detalye o impormasyon na makatutulong sa paglilinaw sa paksang pinag-uusapan.
 16. 16. KASANAYAN SA PAGSASALITA • Pangkatang Talakayan • Sama-samang paglutas na napapanahong suliranin o usapin. • Ang mga kasama sa talakayan ay nagpapalitan ng mga opinion o kuro-kuro tungol sa paksang pinag-uusapan. • Pagtatalumpati – masining na pamamaraan sa pagbigkas ng isang napapanahong isyu o paksa sa harapan ng madla. • Layunin: a) makapagpaniwala, at b) makaakit o makahikayat sa tagapakinig • Paraan ng Pagbigkas ng Talumpati: • Pagbasa sa sinulat na talumpati • Pagbigkas mula sa balangkas ng talumpati • Pagbigkas mula sa buod ng mahalagang paksang-diwa ng talumpati • Pagbigkas na hindi pinaghandaan o biglaan • Tatlong katangian ng isang mananalumpati: a) may kaalaman, b) handa, at c) may kasanayan

Notas

 • Speaking
 • What is speaking?
  -The opposite of listening (passive), speaking (active) is the active form of communication between people
  -People spent most of their time talking.
  -It is important to develop the capacity and skills through quick communication of thoughts and feelings.
  -Used in communication, reporting, speeches, interview, debate, argument, discussions, etc.
 • Importance of Speech
  -Important oral communication developing nations, communities and peoples.
  -Having the opportunity to exchanged ideas, share experiences, provide reactions and so on.
  -The knowledge gained by talking is more quick and effective to the person you’re talking to.
  -The triumph of man in his pursuit of life depends on his way to speak honest, efficient, transparent, and credible.
 • -There is an increased feeling of accomplishment and fulfillment of his personality or relationships because he expressed his feelings completely, expressed his experience and share his knowledge in the easiest and surest way.
  -Skills can be used later, including academic activities. Person Must answer within the classroom, to interview people, tell, explain, argue and so on.
 • Factors for effective speaking
  -Knowledge
  -Enough knowledge about the vocabulary
  -[…] grammar
  -[…] culture and tradition of the people involved
  -Skill
  -Quick thinking
  -Use of the components of speech
  -Clarity in speaking – strong and loud (enough to be heard by the people involved) voice
  -Self confidence (allows speakers to deliver message clearly, precisely, and in a more organized way)
 • Characteristics of a great speaker
  -Purposeful and well-informed on the subject
  -With knowledge of rhetoric (the art of effective or persuasive speaking or writing, especially the use of figures of speech and other compositional techniques) and grammar
  -Credible (able to be believed; convincing) personality
  -Have good personalities, proper dress and elegant bearing
  -Has an interesting voice
  -Has a strong emotion
 • -Good interaction with the listeners
  -Has a clear and accurate pronunciation and intonation (the rise and fall of the voice in speaking)
  -Can maintain the interest of the listeners
  -Have a sense of humor so that listeners will be become dull
 • Speaking Skills
  -Informal skills
  -Talking – the sharing of ideas and feelings among people involved
  -May reveal her experience, goals, and outlook on life.
  -Appreciate what others said
  -Helps to gain the ability to understand (the actions of the person you are talking to)
  -Introducing self to others
  -Introduce to each other people who is not yet known
  -Prioritize saying the name of the person who is in authority
  -Listen carefully when others says their name
 • -Talking over the phone
  -Involves greetings
  -Talk clearly and gently
  -Plan what to say before making a call
  -When the person you expected to answer isn’t available, respectfully ask the person who answered the call his name and if you could leave a message.
  -Giving directions
  -Should be clear, simple, certain, and easy to understand
  -Arranged chronologically
  -Signs, time, maps, markers, and images may help to deliver instructions more precisely
 • Formal skills
  -Artistic storytelling
  -Make sure you know what the topic is all about
  -Create an outline about the story in your mind before sharing
  -Do not share unimportant parts of the story
  -Use appropriate way of talking
  -Make it simple as if you are just simply talking an ordinary conversation
  -Make the story lively as possible
  -Clearly pronounce words
  Answering interview questions. Purpose of talking is to get the important details or information that will help in clarifying the subject matter.
 • -Group discussion
  -Together solving contemporary problems or issues.
  The discussion will include exchanging opinions among the group about the subject matter.
  Speaking (usually public, speech) - the process or act of performing a presentation (a speech) focused around an individual directly speaking to a live audience.
  -Aims: a) convince, and b) attract and encourage the listeners
  -Ways to deliver speech
  -Read the written speech
  -Recitation from the outline of speech
  -Recitation from the summary of important topics of speech
  -Pronunciation not premeditated or unexpected
  -3 characteristics of a speaker: a) have enough knowledge, b) ready, and c) have experience
 • ×